Sunteți pe pagina 1din 13

MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE

PRIVIND SCHIMBUL DE INFORMAŢII

ÎNTRE

COMISIA DE VALORI MOBILIARE


DIN LITUANIA

ŞI

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE


DIN ROMÂNIA

1
INTRODUCERE

Comisia de Valori Mobiliare din Lituania şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din
România, ţinând cont de creşterea activităţii internaţionale pe pieţele financiare şi de
necesitatea cooperării între autorităţile naţionale de supraveghere relevante, au convenit
încheierea următorului Memorandum de Înţelegere:

AUTORITĂŢILE SEMNATARE

1. Comisia de Valori Mobiliare din Lituania (LSC) este autoritatea de supraveghere a


pieţelor de valori mobiliare.

LSC este împuternicită să monitorizeze aplicarea corectă a regulilor de tranzacţionare a


valorilor mobiliare, de a asigura funcţionarea efectivă a pieţei de valori mobiliare i
protecţia intereselor investitorilor. În implementarea acestor obiective LSC poate încheia
acorduri privind cooperarea şi schimbul de informaţii cu autorităţi similare străine.

2. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România (CNVM) este o autoritate


administrativă independentă cu autonomie financiară, conform statutului său (Ordonanţa
de Urgenţă nr. 25/ 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare, aprobată prin Legea nr. 514/2002).

CNVM este responsabilă cu reglementarea şi supravegherea pieţelor de instrumente


financiare, a instituţiilor şi operaţiunilor specifice acestora, precum şi a organismelor de
plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul
investiţiilor în instrumente financiare.

Conform statutului său, CNVM raportează, la cerere, Comisiilor pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisiei economice a Senatului şi Comisiei
pentru politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor, asupra activităţii
desfăşurate, cu respectarea prevederilor legale privind informaţiile confidenţiale şi cele
clasificate. De asemenea, CNVM va trimite Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale
Senatului şi Camerei Deputaţilor, Comisiei economice a Senatului şi Comisiei pentru
politică economică, reformă şi privatizare a Camerei Deputaţilor, raportul său anual de

2
activitate, raportul anual de audit financiar şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul precedent.

DEFINIŢII

3. În înţelesul prezentului Memorandum de Înţelegere,

• ˝ Autorităţi ˝ reprezintă:

Comisia de Valori Mobiliare din Lituania


şi
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România;

• ˝ Autoritatea Solicitată ˝ reprezintă Autoritatea căreia i se adresează solicitarea ce


face obiectul prezentului Memorandum de Înţelegere;
• ˝ Autoritatea Solicitantă ˝ reprezintă Autoritatea care adresează o solicitare ce face
obiectul prezentului Memorandum de Înţelegere;
• ˝ Legi şi Regulamente ˝ reprezintă actele normative emise în vederea reglementării
domeniului financiar din Lituania şi România ;
• ˝ Valori Mobiliare ˝ reprezintă acţiunile, obligaţiunile şi alte titluri de creanţă,
instrumente financiare derivate şi alte produse financiare care se tranzacţionează pe
piaţa de capital şi care intră în competenţa Autorităţilor respective;
• ˝ Emitent ˝ reprezintă o persoană ce emite sau propune spre emisiune valori
mobiliare;
• ˝ Pieţe Reglementate ˝ reprezintă pieţele de valori mobiliare, instrumente financiare
derivate şi orice alte pieţe recunoscute, reglementate sau supravegheate de Autorităţi;
• ˝ Servicii de Investiţii ˝ reprezintă tranzacţionarea sau efectuarea de tranzacţii cu
valori mobiliare pe o piaţă reglementată, în cont propriu sau/şi în numele şi în contul
terţilor.
• ˝ Furnizori de servicii de investiţii ˝ reprezintă societăţi de investiţii, şi orice altă
persoană autorizată să furnizeze servicii de investiţii, în limitele permise de legile şi
regulamentele aplicabile în ţările Autorităţilor.

3
PRINCIPII

4. Scopurile prezentului Memorandum de Înţelegere sunt protecţia investitorilor şi


promovarea integrităţii pieţelor financiare prin furnizarea unui cadru de cooperare,
incluzând canalele de comunicare, asistenţă reciprocă, schimbul de informaţii tehnice şi de
reglementare şi asistenţă în investigaţii.

5. Memorandumul de Înţelegere serveşte ca bază de cooperare pentru Autorităţi şi nu


crează nici o obligaţie legală internaţională şi nici nu modifică sau înlocuieşte altă lege sau
reglementare în vigoare sau care se aplică în Lituania şi în România. Memorandumul de
Înţelegere nu crează drepturi aplicabile pentru terţi şi nici nu afectează vreun aranjament
din cadrul altor memorandumuri.

6. Îndeplinirea prevederilor prezentului Memorandum de Înţelegere va fi compatibilă cu


legile naţionale, reglementările şi convenţiile respectivelor ţări ale Autorităţilor şi cu
disponibilitatea respectivelor resurse ale Autorităţilor, iar îndeplinirea prevederilor nu va fi
contrară interesului public al Autorităţii Solicitate.

7. În limitele permise de legile şi practicile din Lituania şi România, Autorităţile vor face
eforturi corespunzătoare pentru a-şi furniza una alteia informaţii care ar putea da naştere o
fraudă sau o eventuală fraudă legată de legile, regulile sau regulamentele din jurisdicţia
celeilalte Autorităţi.

8. Autorităţile vor fi receptive şi vor depune eforturile necesare pentru a-şi furniza
informaţii chiar dacă acestea nu fac obiectul unei fraude sau al unei posibile fraude asupra
unei legi, reguli sau reglementări din jurisdicţia celeilalte Autorităţi. În oricare din cazuri,
acest tip de solicitare va fi efectuat doar pentru îndeplinirea atribuţiilor Autorităţii
Solicitante ce rezultă din legi şi reglementări şi va avea drept scop să asigure dezvoltarea şi
menţinerea eficienţei, corectitudinii şi transparenţei pieţei.

9. Considerând că Autorităţile văd schimbul de informaţii de bază ca un element esenţial al


planului de pregătire în caz de urgenţă sau de rezolvare a crizelor, în limitele permise de
legile şi reglementările lor, fiecare Autoritate va fi receptivă la evenimentele din propria

4
jurisdicţie care pot afecta negativ pieţele financiare din altă jurisdicţie şi va analiza dacă
este necesară notificarea Autorităţilor relevante cu privire la un astfel de eveniment.

ASISTENŢA RECIPROCĂ

Scopul

10. În limitele permise de legile lor, Autorităţile vor furniza asistenţă completă în cadrul
prezentului Memorandum de Înţelegere. Astfel de asistenţă va fi furnizată în scopul
facilitării aplicării legilor şi regulamentelor aplicabile pieţelor financiare.

11. Autorităţile sunt de acord să asigure asistenţă reciprocă şi schimb de informaţii în


scopul de a-şi îndeplini atribuţiile în legătură cu următoarele domenii, printre altele:

a) Utilizarea informaţiei, manipularea pieţei şi alte practici frauduloase, de


înşelăciune sau de manipulare legate de valori mobiliare;
b) Aplicarea legilor, regulilor şi regulamentelor legate de emiterea,
tranzacţionarea, negocierea, administrarea şi consultanţa privind valorile
mobiliare;
c) Corectitudinea şi moralitatea persoanelor fizice şi juridice care sunt autorizate
să desfăşoare activităţile menţionate mai sus şi promovarea unor standarde
înalte de tranzacţionare corectă şi integritate în conducerea activitătii
respective;
d) Obligaţiile emitenţilor şi ofertanţilor de valori mobiliare de a furniza
informaţii relevante pentru investitori;
e) Informarea continuă cu privire la interesul companiilor asupra valorilor
mobiliare;
f) Alte aspecte convenite de Autorităţi.

Solicitări

12. Solicitarea va fi făcută în scris, în limba engleză şi adresată persoanei de contact a


Autorităţii Solicitate prevăzută în anexa A. O solicitare urgentă pentru asistenţă şi

5
răspunsul la o astfel de solicitare pot fi făcute printr-un formular sau prin intermediul
comunicării, alta decât schimbul de scrisori, cu condiţia ca acestea sa fie confirmate în zece
zile lucrătoare în maniera descrisă în cadrul prezentului Memorandum de Înţelegere.

13. Asistenţa prevăzută în cadrul prezentului Memorandum de Înţelegere poate include,


dar nu este limitată la:

a) Permiterea accesului la informaţii din dosarele Autorităţii Solicitate;


b) Luarea de declaraţii de la persoane;
c) Obţinerea de documente şi informaţii de la persoane fizice şi juridice; şi
d) Efectuarea de inspecţii de verificare la intermediarii financiari şi pieţele
reglementate.

14. Pentru a facilita acordarea de asistenţă, o Autoritate care face o solicitare trebuie să
specifice:

a) Informaţia solicitată ( incluzând identitatea persoanei, întrebări specifice care


vor fi puse);
b) Scopul pentru care este solicitată informaţia (în termenii încălcării legilor,
regulilor sau regulamentelor, incluzând detalii despre legile, regulile şi
regulamentele despre care se susţine ca ar fi încălcate);
c) O descriere a activităţii care dă naştere solicitării;
d) Orice persoană suspectată că posedă informaţii, şi orice loc din care aceste
informaţii ar putea fi obţinute;
e) Legătura dintre legile specificate sau cerinţele de reglementare şi funcţiile de
reglementare ale Autorităţii Solicitante;
f) Relevanţa informaţiei solicitate pentru legile specificate sau pentru cerinţele
de reglementare;
g) În cazul în care există, entităţile cărora le este necesară, în continuare,
utilizarea informaţiilor şi motivele unei astfel de solicitări;
h) Urgenţa solicitării şi perioada în care asistenţa trebuie acordată.

15. Prezentul memorandum nu afectează posibilitatea ca Autorităţile să obţină informaţii


pe o bază voluntară, respectând procedurile în vigoare din tările respective. Autoritatea

6
care obţine informaţii pe o bază voluntară va informa în detaliu cealaltă Autoritate despre
aceasta.

16. Autorităţile sunt de acord să asigure asistenţă pe probleme care nu reprezintă neapărat
o încălcare a prevederilor din jurisdicţia lor.

Soluţionarea solicitărilor

17. Autoritatea Solicitată va încerca să obţină informaţii şi declaraţii de la persoane pentru


a satisface cererea celeilalte Autorităţi. Aceasta include obţinerea informaţiilor de la
persoane fizice şi juridice relevante pentru solicitare. Va fi asigurat accesul la copii ale
informaţiilor din dosarele Autorităţii Solicitate, la cererea Autorităţii Solicitante.

18. La cererea Autorităţii Solicitante, vor fi luate declaraţiile persoanelor implicate, direct
sau indirect, în activităţile care motivează solicitarea, sau vor fi reţinute informaţii care pot
ajuta în soluţionarea solicitării, ca şi orice altă dovadă. Autoritatea Solicitantă poate, cu
discernământul său, solicita luarea de declaraţii de la anumite persoane .

19. Declaraţiile de la persoane vor fi luate în aceeaşi manieră şi pe aceeaşi bază ca şi în


cadrul investigaţiilor sau altor proceduri din jurisdicţia Autorităţii Solicitate.

20. În limita permisă de lege, Autoritatea Solicitată va desfăşura inspecţii sau examinări
pentru verificarea înregistrărilor contabile ale intermediarilor financiari sau ale agenţilor
lor custode, precum şi a desfăşurării activităţii pieţelor financiare, sau de valori mobiliare,
futures şi options.

21. Pentru a evita întârzieri inutile, Autoritatea Solicitată va înainta parţial informaţiile
cerute, pe măsura ce ele devin disponibile, iar Autorităţile se vor consulta în mod
corespunzător asupra procedurii care trebuie urmată.

22. În cazul în care Autoritatea Solicitantă consideră insuficientă informaţia furnizată, ea


poate solicita informaţii suplimentare, punctând subiectele care urmează a fi clarificate.

7
23. Fiecare solicitare va fi evaluată, după caz, de către Autoritatea Solicitată pentru a
determina dacă informaţia poate fi furnizată, în baza prevederilor prezentului
Memorandum de Înţelegere. În oricare din cazurile în care solicitarea nu poate fi acceptată
în totalitate, Autoritatea Solicitată va analiza dacă pot fi oferite alte informaţii sau asistenţă
relevante.

24. În luarea deciziei pentru acceptarea sau respingerea unei solicitări, Autoritatea
Solicitată va lua în considerare:

a) Aspecte specificate de legi, reguli sau regulamente din ţara Autorităţii


Solicitate;
b) Dacă o asistenţă echivalentă din ţara Autorităţii Solicitante ar putea fi
valabilă;
c) Dacă solicitarea implică o prevedere dintr-o jurisdicţie care nu este
recunoscută de Autoritatea Solicitantă;
d) Dacă asistenţa acordată ar fi contrară interesului public;
e) Dacă prin comunicarea informaţiei pot fi afectate suveranitatea, securitatea
sau politica oficială a Autorităţii Solicitate;
f) Dacă au fost deja iniţiate acţiuni în Justiţie pentru aceleaşi fapte împotriva
persoanei în cauză sau dacă a fost pronunţată o hotărâre judecătorească
definitivă.

Dacă Autoritatea Solicitată consideră că o solicitare nu este în conformitate cu prevederile


prezentului Memorandum de Înţelegere, luând în considerare prevederile acestui articol, va
informa prompt Autoritatea Solicitantă asupra motivului refuzului său, în termen de 15 zile
lucrătoare.

25. Orice document sau material furnizat ca răspuns la o solicitare în cadrul prezentului
Memorandum de Înţelegere şi orice copie a acestora trebuie returnate, la cerere.

26. În limita permisă de legile sau reglementările care se aplică în Lituania şi în România,
Autorităţile vor depune eforturile necesare pentru a-şi furniza reciproc orice informaţie pe
care o descoperă şi care poate fi relevantă pentru cealaltă Autoritate.

8
CONFIDENŢIALITATEA ŞI SCOPURILE UTILIZĂRII INFORMAŢIEI
FURNIZATE

27. Asistenţa sau informaţia va fi furnizată, în cadrul prezentului Memorandum de


Înţelegere, de către Autorităţi, în scopul oferirii de asistenţă reciprocă în îndeplinirea
funcţiilor de reglementare relevante pentru scopul acestui memorandum. În limita permisă
de lege, fiecare Autoritate va păstra confidenţialitatea asupra :

a) Oricărei solicitări de informaţii făcute în cadrul prezentului Memorandum de


Înţelegere;
b) Oricărei probleme apărute în cursul operării solicitării;
c) Oricărei informaţii înaintate în cadrul prezentului Memorandum de Înţelegere;

28. Astfel de asistenţă sau informaţii nu vor fi furnizate de beneficiar unei terţe părţi fără
consimţământul Autorităţii ce oferă asistenţă sau informaţii.

29. Informaţia oferită în cadrul prezentului Memorandum de Înţelegere poate fi folosită


doar în scopul declarat în solicitare, constând în :

a) Asigurarea îndeplinirii sau aplicării legii sau regulamentelor precizate în


solicitare;
b) Iniţierea/asistenţa pentru investigaţii în legătură cu următoarele, sau
desfasurarea/ asistenţa următoarelor activităţi:
i. Supravegherea pieţei;
ii. Investigaţii legate de orice taxă generală aplicabilă încălcărilor legii sau
regulamentului specificat în solicitare;
iii. Sancţiuni civile sau administrative legate de aspectele menţionate la
paragraful 7 de mai sus;

c) Întocmirea unui raport către Autorităţile responsabile pentru urmărirea penală.

30. În cazul în care Autoritatea Solicitantă intenţionează să folosească informaţia furnizată


pentru orice alt scop decât cele stabilite mai sus, aceasta trebuie să obţină un acord scris
prealabil al Autorităţii Solicitate. Dacă Autoritatea Solicitată convine ca informaţia să fie

9
folosită pentru alte scopuri, poate să o supună anumitor condiţii. Dacă Autoritatea
Solicitată se opune folosirii informaţiei, Autorităţile sunt de acord să se consulte asupra
motivelor refuzului şi a circumstanţelor sau condiţiilor prin care utilizarea informaţiei ar
putea fi permisă.

31. Confidenţialitatea prevederilor prezentului Memorandum de Înţelegere nu trebuie să


împiedice Autorităţile să informeze alte Autorităţi de reglementare din Lituania şi din
România în cazurile în care astfel de comunicări sunt solicitate, în scopul respectării legilor
interne. În acest caz, Autoritatea Solicitantă trebuie să informeze Autoritatea Solicitată şi
trebuie să asigure că cerinţele de confidenţialitate prevăzute în cadrul prezentului
Memorandum de Înţelegere să fie respectate de către autoritatea corespondentă.

CONSULTĂRI

32. Autorităţile vor asigura implementarea prezentului Memorandum de Înţelegere prin


examinare continuă şi se vor consulta reciproc, în scopul de a îmbunătăţi derularea
activităţilor şi pentru a rezolva orice probleme care ar putea să apară. În special,
Autorităţile se vor consulta la cerere, în eventualitatea în care una din Autorităţi refuză sau
se împotriveşte solicitării sau propunerii făcute de cealaltă Autoritate, în conformitate cu
prevederile prezentului Memorandum de Înţelegere.

33. Autorităţile se pot consulta neoficial în orice moment, cu privire la o solicitare, o


propunere, sau orice informaţie pusă la dispoziţia uneia dintre Autorităţi, în conformitate
cu paragrafele 10 şi 11 ale prezentului Memorandum de Înţelegere. Pentru mai multă
claritate, se pot solicita informaţii suplimentare.

34. Autorităţile se pot consulta şi pot revizui termenii prezentului Memorandum de


Înţelegere, în eventualitatea unei modificări substanţiale în textul legilor, reglementărilor
sau a practicilor care afectează implementarea prezentului Memorandum de Înţelegere.

35. Pentru a îmbunătăţi cooperarea în cadrul prezentului Memorandum de Înţelegere,


Autorităţile vor efectua consultări şi discuţii în mod periodic, referitor la implementarea
acestuia.

10
PERSOANE DE CONTACT

36. Legătura dintre Autorităţi se va face prin intermediul persoanelor menţionate în Anexa
A, dacă nu se stabileşte altfel.

VALABILITATEA

37. Prezentul Memorandum de Înţelegere se încheie pentru o perioadă nelimitată şi poate fi


reziliat de oricare dintre Autorităţi, în orice moment, cu condiţia unui preaviz scris de cel
puţin 30 de zile dat Autorităţii partenere. Dacă una dintre Autorităţi recurge la preaviz,
prezentul Memorandum de Înţelegere va continua să fie valabil pentru toate solicitările
care au fost făcute înainte de data notificării, până în momentul în care Autoritatea
Solicitantă rezolvă problema pentru care a fost solicitată asistenţă. Prevederile cu privire la
confidenţialitate vor rămâne în vigoare în continuare.

INTRAREA ÎN VIGOARE

38. În conformitate cu reglementările naţionale, Autorităţile vor respecta procedurile


necesare pentru buna funcţionare a prezentului Memorandum de Înţelegere. Prezentul
Memorandum de Înţelegere va intra în vigoare la data semnării.

39. Prezentul Memorandum de Înţelegere se semnează în câte două exemplare, în limbile


română, lituaniană şi engleză, toate cele trei versiuni având putere juridică egală. În
eventualitatea unor divergenţe de interpretare între versiunile lingvistice ale prezentului
Memorandum de Înţelegere, se va lua în considerare versiunea în limba engleză.

11
Semnat la Bucureşti în data de 5 noiembrie 2004 şi la Vilnius în data de 15 noiembrie
2004.

COMISIA VALORILOR MOBILIARE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR


DIN LITUANIA MOBILIARE DIN ROMÂNIA

_______________________________ _____________________________________
Virgilijus PODERYS Prof. Univ. Dr. Gabriela ANGHELACHE
Preşedinte Preşedinte

12
ANEXA A

Persoanele de contact din partea Autorităţii Solicitate menţionate în paragraful 36 al


prezentului Memorandum de Înţelegere sunt:

Din partea Comisiei de Valori Mobiliare din Lituania:

Mr. Ramūnas KAKLAUSKAS

Chief Officer of Legal and


Enforcement Department
Tel.: +370 5 2725091
Fax: +370 5 2725089
e-mail: rkaklauskas@vpk.lt

Din partea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare:

Ms. Raluca GEORGESCU

Director al Direcţiei Integrare Europeană şi Relaţii


Internaţionale
Tel: +4021.326.67.75
Fax: +4021.326.68.48
E-mail: raluca@cnvmr.ro

13