Sunteți pe pagina 1din 15

PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004


EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 1 din 15

PROCEDURA TEHNICA DE
EXECUTIE
SUBTRAVERSARE

PTE-

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 2 din 15

APROBARI / AVIZARI

Data
Aprobat: Elaborat:
intrarii in vigoare:
Director General Manager
Ianuarie 2011
Asigurarea Calitatii

LISTA DE CONTROL

Ed./ Rev. Obiectul Reviziei


1/0 Elaborarea editiei initiale
1/1 Modificare structura procedura si imbunatatire capitole

LISTA DE DIFUZARE

Nr. Destinatar Data Numele si Semnatura Data Numele si Semnatura


Crt. Difuzarii Prenumele Retragerii Prenumele
Manager
1. Asigurarea
Calitatii
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
□ Copie controlata
□ Copie necontrolata
Exemplar nr. ____
Acest document reprezinta proprietatea ……………………………….. Multiplicarea
partiala sau totala si difuzarea acestuia se face numai cu acordul organizatiei.

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 3 din 15

OPIS

Capitolul
Pagina
1. Scop ……………………………………………………………………………………..
……………….. 4
2. Documentatie necesara
………………………………………………………………………..… 4
3. Definitii si prescurtari …………………………………………………….………….
………..…. 5
4. Responsabilităţi
…………………………………………………………………………………..… 5
5. Modul de lucru …………………………………………………..
……………………………..……. 7
6. Verificarea calitatii si receptia
lucrarilor ...................................................... 11
7. Masuri de tehnica securitatii si sanatatii muncii si situatii de
urgenta ..........12
8. Anexe ……………………..........................................
………………………………..….... 14

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 4 din 15

1. SCOP
Prezenta procedura descrie modul de executie a subtraversarilor prin foraj
orizontal dirijat pentru conducte de apa, pentru canalizari, etc.
Procedura prezenta constituie documentul de referinta pentru executia, controlul
si receptia acestui gen de lucrari.

2. DOCUMENTATIE NECESARA
2.1. Documente de Referinte
 Normativ I 14 / 78: Normativ pentru protectia anticoroziva a constructiilor
metalice ingropate
 Normativ I 12- 79: Normativ pentru efectuarea incercarilor de presiune la
conductele tehnologice
 C 15-77 : Prescriptii tehnice pentru conducte sub presiune
 SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
 STAS 9312 -87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte
 STAS 8591/1 -91 Amplasarea in localitati a retelelor subterane amplasate
in sapatura
 STAS 2308-81 Alimentari cu apa si canalizari. Capace si rame pentru
camine de vizitare
 STAS 7656- 90 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalatii
 STAS 503-87 Tevi din otel fara sudura laminate la cald
 Norme specifice de protectie impotriva Incendiilor
 P 118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor (IPCT)
 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor
 si instalatiilor aprobate prin HG nr. 290/16.08.1997
 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul I
comun al
 Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 5 din 15

Teritoriului nr. 381/1279/MC/1994


 Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii
 si instalatiilor aferente acestora C 300/1995.
 Norme de paza impotriva incendiului (Legea 32/1968 si H.G. 51/1992)
STAS 10898-85 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie l.
2.2. Documente contractuale
 Contract
 Planul de Management al traficului
 Avizarea lucrarilor de terasamente
 CT nemodificate, cote ce vor fi mentionate prin Procesul Verbal de Predare-
Primire Amplasament.
Inainte de a incepe orice lucrari de acest fel pe un amplasament, Antreprenorul
va anunta in scris Beneficiarul cu cel putin 7 zile inainte de data propusa.
El va colabora cu Politia Rutiera referitor la planificarea si executarea lucrarilor.
Nici o excavatie nu va incepe fara detinerea de catre Antreprenor a autorizatiei
de construire (obtinuta de catre Beneficiar) si a autorizatiei de spargere.
Autorizatia de spargere se va obtine pentru fiecare tronson afectat de lucrari ce
se va emite de catre autoritatea locala.
2.3. Documente Executie
 Proiectare Detaliata
 SpecificatiiTehnice

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Subtraversarilor prin foraj orizontal dirijat = realizarea subtraversarilor pe
lungimi de pana la 500 m

4. RESPONSABILITATI
4.1. Responsabilul tehnic cu executia atestat
Analizeaza sau, dupa caz, elaboreaza fise/proiecte tehnologice stabilite ca
necesare potrivit prevederilor prezentei proceduri tehnice de executie si
urmareste aplicarea acestora.

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 6 din 15

Verifica modul de pregatire a executiei lucrarilor si de realizare a lor in


conformitate cu prevederile proiectului si ale prezentei proceduri intervenind,
potrivit atributilor si in limita competentelor, cu masuri corective.
4.2. Seful de santier
Raspunde de asigurarea la punctul de lucru a documentatiei tehnice de
executie, a procedurilor de executie, a materialelor, sculelor, dispozitivelor si
utilajelor necesare realizarii conforme a lucrarilor, a masurilor si dotarilor de
securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta, precum si a personalului
de supraveghere si operator calificat pentru realizarea operatiunilor descrise in
prezenta procedura.
Exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatii personalului din subordine
legata de aplicarea prevederilor proiectului de executie si ale prezentei
proceduri.
Efectueaza/verifica realizarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor
prevazute in PCCVI specific.
Stabileste/aplica, potrivit atributiilor si competentelor, masurile corrective
necesare inlaturarii abaterilor constatate.
Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea conforma a inregistrarilor privind
calitatea determinate / impuse de aplicarea prevederilor prezentei proceduri.
4.3. Controlorul CQ
Efectueaza / supravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si
incercarilor asupra lucrarilor realizate conform prezentei proceduri in
conformitate cu prevedrile PCCVI specific si al planului propriu de control
aprobat.
4.4. Conducatorul lucrarii
Organizeaza activitatea la punctul de lucru, asigura instruirea formatiei de lucru
in legatura cu operatiile pe care aceasta le are de executat potrivit prevederilor
proiectului si prezentei proceduri, urmareste si asigura folosirea rationala si
corecta a resurselor alocate.
Asigura masurile de securitatea si sanatatea muncii si in caz de situatii de
urgenta generale si specifice lucrarilor, instruirea periodica a personalului si
urmareste respectarea de catre personalul operator a normelor in domeniu.
Supravegheaza activitatea formatiilor de lucru urmarind ca executia lucrarilor
incredintate acesteia sa se desfasoare in conformitate cu proiectul de executie,
cu prezenta procedura si cu fisele/proiectele tehnologice aplicabile.

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 7 din 15

Efectueaza controale de calitate, verificari si incercari in conformitate cu


prevederile PCCVI specific. Aplica / urmareste aplicarea masurilor corective.
Asigura receptia materialelor la punctul de lucru, inainte de introducerea
acestora in lucrare, intocmeste inregistrari privind calitatea, participa si
efectueaza receptia pe faze si receptia finala a lucrarilor executate.
4.5. Seful formatiei de lucru
Asigura instruirea personalului din subordine in legatura cu operatiile
incredintate, organizeaza si conduce activitatea formatiei.
Supravegheaza si exercita controlul ierarhic operativ asupra activitatilor
personalului din subordine privind regulile de securitatea si sanatatea muncii si
situatii de urgenta.
Sesizeaza neconformitati si, dupa caz, in limita competentelor si raspunderilor
aplica masuri corective.
4.6. Personal operator
Aplica prevederile proiectului de executie, ale prevederilor prezentei proceduri si
regulile tehnologice ale meseriei pe care o practica; exercita autocontrolul
asupra lucrarilor pe care le executa.
Sesizeaza sefului formatiei neconformitatile si aplica masurile corective care i-au
fost dispuse.
Respecta si aplica normele securitatea si sanatatea muncii si situatii de urgenta.

5. MODUL DE LUCRU
5.1. Tehnologia de executie

Tehnologia de foraj orizontal dirijat reprezinta un sistem de foraj rotativ


hidrodinamic, dirijat si axat
pe trei principii tehnologice de baza:
1. Utilizarea unei sape de foraj avand forma unui sfredel cu dalta in lance;

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 8 din 15

2. Avansarea pe orizontala in sistem rotativ si prin maruntirea solului pe baza de


injectii sub presiune inalta a unui jet cu fluid special de foraj, pe baza de argila
bentonitica (datorita proprietatilor tixotropice ale acestui tip de argila, noroiul de
foraj indeplineste si rolurile de stabilizator al gaurii de foraj si agent de ungere);
3. Pilotarea dirijata de la suprafata a tijelor si dispozitivului de forare, prin
teleghidaj, cu ajutorul unui emitator de unde electromagnetice plasat in
interiorul sapei, care transmite in permanenta parametrii, precum si adancimea
la care se afla sapa, inclinarea sapei in % si orientarea varfului sapei in sistem
orar. Aceste informatii sunt primite la suprafata terenului de un receptor-
emitator portabil, care le afiseaza in orice moment si le pune la dispozitia
persoanei care dirijeaza executia forajului pilot. Instantaneu, datele sunt
retransmise unui receptor fix instalat pe echipamentul de foraj, unde apar pe
ecranele citite de operatorul echipamentului. Pe langa datele de mai sus, sonda
din interiorul sapei mai transmite informatii cu privire la temperatura mediului in
care se afla si gradul de incarcare a bateriilor care o alimenteaza. Pe baza
datelor primite, navigatorul (persoana care dirijeaza executia forajului pilot)
transmite in permanenta operatorului instructiuni de orientare si inaintare a
sapei, permitand astfel respectarea traseului proiectat si evitand contactul cu
retelele subterane cunoscute si iesind la suprafata in punctul prestabilit, precizia
fiind de ±5-20 cm.
Pozarea unei tevi prin aceasta metoda contine urmatorii pasi:
1. Planificarea si inspectarea preliminara
2. Selectarea utilajului de foraj si a sculelor necesare
3. Executia forajului pilot
4. Largirea gurii pilot
5. tragerea tevii de instalatii
Sistemul de foraj orizontal dirijat cuprinde, in principal:
1. unitatea de foraj / scule de foraj
2. unitatea de amestec al fluidului de foraj
3. Unitatea hidraulica pentru actionarea unitatii de amestec fluid de foraj
5.2. Etapele tehnologice
Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:
1. Etapa initiala, a forajului pilot cuprinde forarea terenului la diametrul descris
de sapa de forare la inaintare, presarea laterala a materialului desprins si fixarea

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 9 din 15

acestuia in pereti, gaura de foraj ramanand in permanenta plina cu noroiul de


foraj injectat.
2. Etapa a 2-a, a forajului de largire, cuprinde demontarea sapei de foraj la
extremitatea indepartata a forajului, inlocuirea cu un cap largitor de diametru
superior sapei cu cca. 30% si retragerea la punctul initial de plecare (unde se
afla echipamentul de foraj) a tijelor de forare impreuna cu largitorul. Odata cu
retragerea coloanei de sprijin impreuna cu largitorul, coloana se completeaza in
urma cu sprijin de foraj, astfel incat, desi largitorul se aproprie in permanenta de
echipamentul de foraj, lungimea intregii coloane ramane constanta,
extremitatea opusa echipamentului fiind mereu la suprafata. Aceasta operatiune
se repeta consecutiv, cu diametre din ce in ce mai mari, pana se ajunge la
diametrul necesar pentru pozarea tevii. Conform tehnologiei forajului orizontal
dirijat, acest diametru trebuie sa fie cu cca. 30% mai mare decat diametrul tevii
care se pozeaza.
3. Etapa a 3-a, a pozarii conductei in subteran, cuprinde executarea unei ultime
largiri cu largitorul final la care se ataseaza un dispozitiv de prindere a tevii ce
urmeaza a fi pozata in teren. Intreg ansamblul format din: sprijin, capul largitor,
capul de prindere a tevii si teava este tras prin deschiderea executata in capul
primelor doua etape, catre echipamentul de foraj. Cand intreg ansamblul este
scos la suprafata, la amplasamentul echipamentului, dispozitivele de largire si
prindere sunt detasate de teava, aceasta ramanand in subteran, in acest fel
atingandu-se scopul intregii operatii. A doua largire executata la tragere are rolul
de a impinge in peretii gaurii de foraj materialul sapat si de a-l compacta, astfel
ca, datorita acestei operatii si a noroiului de foraj cu rol de stabilizare si
lubrefiere, peretii gaurii nu se prabusesc si forajul isi pastreaza diametrul o
perioada relativ lunga de timp (de ordinul a cateva zile), suficienta pentru a
permite tragerea tevii fara pericol.
Dupa pozarea tevii, in decurs de cateva zile, prin drenarea treptata a apei din
compozitia noroiului de foraj, materialul excavat in timpul forajului si peretii
gaurii vor tinde sa ocupe intregul spatiu ramas, astfel incat, in final, teava
pozata va fi in contact direct cu pamantul pe intreaga suprafata.
Intregul proces de executie a lucrarii va cuprinde:
1. Radiodetectie in verificarea planurilor de situatie puse la dispozitie de
beneficiarul lucrarii si/sau efectuarea investigatiilor de teren cu ajutorul
echipamentului georadar, pentru depistarea obstacolelor existente;
2. Prelucrarea informatiilor obtinute;
3. Alegerea traseului forajului, impus de obstacolele depistate si de
materialul tevii si aprobarea lui de catre proiectant;

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 10 din 15

4. Executia forajului propriu-zis, conform etapelor tehnologice descrise si


pozarea tevii;
5. Controlul adancimii pozarii conductei se face fie cu ajutorul aparatului de
detectie fie prin efectuarea de masuratori directe in gropile intermediare,
intocmindu-se procese verbale intre constructor si beneficiar (diriginte).
6. Receptia lucrarii.
5.3. Executia gropilor de pozitie
Pentru realizarea subtraversarii vor fi executate gropi de pozitie (groapa de
lansare si groapa de capat) .
Pentru subtraversarile de drum judetean au rezultat urmatoarele dimensiuni ale
gropilor de pozitie:
Groapa de lansare – L=4.5m, l=2m, H=2m
Groapa de capat – L=2.5m, l=2m, H=2m
Scopul gropilor de pozitie este urmatorul:
- colectarea noroiului de foraj,
- spatiu de cuplare – decuplare scule foraj,
- utilizarea ulterioara a gropilor in vederea lansarii tubului de
protectie.
Sprijinirea gropilor de pozitionare se va face concomitent cu sapatura, cu dulapi
de lemn sau metalici asezati orizontal, care la randul lor sunt rezemate filate din
lemn iar acestea cu spraituri metalice.
5.4. Traversarile de cale ferata si drumuri
Realizarea lucrarilor de subtraversare a cailor de comunicatie trebuie realizate
de regula in conditiile de circulatie.
Conditiile care trebuie indeplinite de aceste lucrari sint precizate in STAS 9321-
87 - „Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte” in functie de tipul
conductei (diametru si presiune nominala) si de importanta drumului sau caii
ferate.
In general conductele se prevad in tuburi de protectie metalice sau de beton
armat cu diametrul 1,5xDn prevazute la capete cu camine de vizitare.
Diamentrul interior al tubului de protectie trebuie sa depaseasca cu cel putin
100 mm diametrul exterior al conductei, la care se adauga grosimea izolatiei.
Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducta se etanseaza elastic.

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 11 din 15

Legarea la pamant a conductei (metalice, daca este cazul) si a tubului de


protectie metalic se executa numai la subtraversari de cai ferate electrificate
sau care sunt prevazute a fi electrificate.
La subtraversarea de cale ferata cu conducte de distributie avand presiunea mai
mica de 6 bar, distanta dintre robinetul de sectionare si linia de cale ferata
trebuie sa fie de 10-15 m in functie de regimul de presiune (joasa, redusa sau
medie).
In cazul drumurilor judetene sau comunale trebuie avuta in vedere posibilitatea
trecerii drumului intr-o clasa superioara, in urmatorii 5 ani, tinandu-se seama de
studiile si planurile de sistematizare teritoriala.

Executia:
Pozarea conductei se poate face:
 In transee deschisa
 Prin forare orizontala.
Daca natura terenului permite executarea forarii, pozarea prin forare orizontala
se face in urmatoarele cazuri:
 La subtraversarea drumurilor modernizate cu conducte cu diametrul
pana in 1000 mm, care transporta lichide cu curgere sub presiune.
 La subtraversarea autostrazilor si a drumurilor nationale cu conducte
cu diametrul pana la 400 mm care transporta lichide cu curgere sub
nivel liber.
 La subtraversarea cailor ferate, in cazurile recomandate de beneficiar.
 Inainte de introducerea conductei in tubul de protectie, trebuie sa se ia
masuri de protejare a izolatiei anticorozive sau termice.
 Conductele se introduc in tuburile de protectie cu role sau cu sanii de
glisare.
 Dupa astuparea santurilor, in cazul aplicarii procedeului de sapatura in
sant deschis, terenul de umplutura se compacteaza conform STAS
7582/81 pentru linii ferate, respectiv STAS 2914/84 pentru drumuri.
 Dupa compactarea terasamentelor trebuie sa se refaca suprastructura
caii de comunicatie respective.
 La traversarile de cale ferata, conducta va fi ingropata avand o
distanta de cel putin 2 m intre nivelul solului si creasta conductei, iar la
traversarile de drumuri cel putin 1,5 m.
 Lucrarile la traversarea caii ferate vor fi realizate numai cu aprobarea
preliminara si cu coordonarea Societatii de Cale Ferata.
 Unele lucrari pot fi realizate numai de catre Societatea de Cale Ferata
si acestea vor fi platite printr-o Suma de Rezerva corespunzatoare.
 Antreprenorul isi va organiza lucrarile in asa fel incat sa nu intrerupa
traficul sau sa-l deranjeze cat mai putin. Inainte de inceperea
lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa:

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 12 din 15

 Obtina permisiunea autoritatilor pentru inceperea lucrarilor si sa


respecte legislatia locala si regulamentele locale.
 Sa predea in detaliu propunerile sale Beneficiarului si sa obtina
aprobarea acestuia. Conducta va merge in paralel cu drumurile si le va
intersecta conform desenului sau intelegerii cu Beneficiarul.
5.5. Traversari de canale ANIF
Traversarile de canale ANIF vor fi proiectate de catre Antreprenor, prin
proiectanti de specialitate agreati. Proiectele vor fi supuse avizarii de catre
Administratorii ANIF. Antreprenorul va pregati toata documentatia necesara
autorizarii de construire.
Realizarea lucrarilor de subtraversare a canalelor se va face in conformitate cu
avizele si autorizatiile obtinute in baza proiectelor.
5.6. Traversari de conducte de gaz de inalta presiune
Traversarile de conducte de gaz de inalta presiune vor fi proiectate de catre
Antreprenor, prin proiectanti de specialitate agreati. Proiectele vor fi supuse
avizarii de catre Administratorii conductelor de gaz. Antreprenorul va pregati
toata documentatia necesara autorizarii de construire.
Realizarea lucrarilor de subtraversare a canalelor se va face in conformitate cu
avizele si autorizatiile obtinute in baza proiectelor.

6. VERIFICAREA CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR


Controlul calitatii lucrarilor se va face in paralel cu executia acestora fara a
afecta ritmul de lucru. Controlul consta in:
 control vizual;
 control dimensional;
 controlul calitatii materialelor prin surse, respectiv dupa punere in opera;
 controlul comportarii constructiei in perioada executiei lucrarilor.
Lucrarile vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze de
executie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.
6.1. Receptia pe faze de executie
In cazul receptiei pe faze de executie se va verifica daca partea de lucrari ce se
receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de
documentatii si de prezentul caiet de sarcini.
In urma verificarii se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
Receptia pe faze se efectueaza de catre dirigintele lucrarii si seful de punct de
lucru si trebuie confirmate de Inginer.
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale
lucrarii
 trasarea lucrarii;

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 13 din 15

 cota de fundare
 natura terenului de fundare
Receptia terenului de fundare se va face in prezenta Antreprenorului si a
Beneficiarului.
6.2. Receptia preliminara (la terminarea lucrarilor)
La terminarea lucrarilor de subtraversari se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare a lucrarilor, verificandu-se:
 concordanta lucrarilor cu prevederile proiectului si a caietul de sarcini;
 puntul de conexiune cu conducta
 cota de intrare si iesire.
Lucrarile nu se vor receptiona daca:
 nu s-au realizat cotele si dimensiunile prevazute in proiect;
 nu s-au respectat pantele transversale;
 se observa fenomene de instabilitate;
Odata cu incheierea procesului verbal de terminare a lucrarilor se vor consemna
toate defectiunile si se va stabili modul si termenul de remediere.
6.3. Receptia finala
Are loc la expirarea perioadei de garantie, ocazie cu care se va consemna modul
in care s-au comportat lucrarile si daca au fost intretinute corespunzator.

7. MASURI DE TEHNICA SECURITATII SI SANATATII MUNCII SI


SITUATII DE URGENTA
7.1. Masuri de protectia muncii si paza contra incendiilor
In scopul executarii lucrarilor de constructii in conditii de siguranta si igiena a
muncii precum si de prevenire a incendiilor se fac urmatoarele recomandari
obligatorii, in conformitate cu „Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii" (conform cu HG nr. 795/1992 si aprobat de M.LP.A.T. cu Ordinul Nr.
9/N/15.03.1993, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8 din anul 1993) precum
si cu legea nr. 32/1968 si HG nr. 51/1992 privind normele de paza contra
incendiilor.
Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe
santierele unde se executa lucrari de terasamente se vor respecta prevederile
specifice ale normelor in vigoare.
Antreprenorul este obligat sa instruiasca angajatii sai la locul de munca si sa tina
seama de calificarea profesionala si de modul cum fiecare muncitor poate sa-si
insuseasca notiunile din instructajul facut, incat sa poata folosi fara pericol
instalatiile, utilajele, sculele si uneltele la locul de munca unde este repartizat,

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 14 din 15

insistand in special asupra accidentelor provenite din nerespectarea


instructajului, dandu-se exemple concrete.
Nu se va primi la lucru nici un angajat fara a avea instructajul de protectie a
muncii si prevenirea incendiilor, facut, insusit si consemnat in scris. Obligatia
efectuarii instructajului o au cei ce organizeaza, controleaza si conduc procesele
de munca.
Ori de cate ori un angajat este mutat de la un loc de munca la altul i se va face
instructajul la noul loc de munca, chiar daca este aceiasi unitate.
Pentru instructajul de protectie si igiena muncii se vor avea in vedere cel putin
capitolele:
- Cap. 14- Mijloace individuale de protectie;
- Cap. 15 - Dispozitive de securitate a muncii;
- Cap. 17 - incarcarea, descarcarea si depozitarea materialelor;
- Cap. 18 - Electrosecuritatea;
- Cap. 19 - Terasamente;
- Cap. 27 - Schele, esafodaje si scari;
- Cap. 31 - Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice;
- Cap. 32 - Sudura;
- Cap. 33 - Alimentare cu apa si canalizare;
Cap. 38 - Instalatii si masini de ridicat. Din Regulamentul aprobat cu
Ordinul M.LP.T.L Nr.9/N/15.03.1993. Subliniem necesitatea acordarii unei atentii
deosebite cap. 14,18,19, 27, 33 si 38.
7.2. Masuri de protectia muncii
La elaborarea procedurii s-au respectat:
Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 si Normele Metodologice de aplicare;
Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ce intra in vigoare la data de
1.10.2006 si abroga legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 incepand cu aceasta
data;
Norme generale de protectie a muncii emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii
Sociale prin ordinul nr. 508 / 20.11.2002 si ministerul Sanatatii si Familiei prin
ordinul nr. 933 / 25.11.2002;
Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – avizat de MLPAT
cu nr. 9/N/15.03.1993 – cap. 33 – Lucrari de alimentare cu apa si canalizari (art.

Contract: "
Beneficiar:
PROCEDURA TEHNICA DE ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
EXECUTIE OHSAS 18001: 2007

Editia: Revizia:
SUBTRAVERSARE - PTE - Data:
Pag. 15 din 15

1583 – 1832);
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico –
sanitare si de incalzire. Ordinul nr. 117/1996 al MMPS
Se vor lua urmatoarele masuri de protectie a muncii:
 sprijinirea malurilor transeei de pozare a conductei (unde este cazul);
 sprijinirea si protectia retelelor intalnite in sapatura (unde este cazul);

 sondaje pentru determinarea exacta a traseelor retelelor existente din


amplasament;
 parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere
pietonala;
 semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor.
In timpul executiei lucrarilor, antreprenorul va lua toate masurile de protectie a
muncii pentru evitarea accidentelor, avand in vedere factorii de risc ce pot
aparea pe parcursul executiei acestora.

8. ANEXE
Nu este cazul.

Contract: "
Beneficiar:

S-ar putea să vă placă și