Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN nr. 3435/20.03.

2000 privind criteriile de selectie si metodologia de atribuire a


denumirii de colegiu grupurilor scolare din învatamântul tehnic profesional

Reforma comprehensiva a subsistemului învatamântului profesional si tehnic preuniversitar


presupune alaturi de reforma curriculara si masuri de înnoire care vizeaza toate aspectele
actului de educatie.

Restructurarea retelei scolare care apartine domeniului tehnic-profesional este o masura care
trebuie aplicata în sensul armonizarii formarii profesionale initiale cu cerintele pietei muncii si
în sensul dezvoltarii parteneriatului social.

A aparut ca necesitate de prim rang legatura cât mai strânsa a formarii profesionale initiale cu
formarea profesionala a adultilor care trebuie sa se regaseasca în unitatile scolare din
domeniul învatamântului preuniversitar profesional si tehnic.

În baza:

Prevederilor Legii învatamântului nr.84/1995 republicata,

Hotarârii Guvernului Romaniei nr. 690/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

Decretului - Lege nr.100/1990 cu privire la atribuirea si schimbarea denumirii unor institutii,

Ordinului M.E.N. nr. 5136 din 22.12.1999 referitor la Metodologia de aplicare a Indicatorilor de
evaluare institutionala,

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE


dispune

Art.1. Se aproba criteriile de selectie a unitatilor scolare în vederea atribuirii denumirii de


colegiu, grupurilor scolare din segmentul tehnic-profesional. Acestea sunt cuprinse în Anexa
1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. Se aproba Metodologia de acordare a denumirii de colegiu, grupurilor scolare din


segmentul tehnic-profesional. Aceasta este cuprinsa în Anexa 2 care face parte integranta din
prezentul ordin.

Art. 3. Directia Generala Resurse Umane, Directia Generala Învatamant Preuniversitar,


inspectoratele scolare si unitatile de învatamant vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

M I N I S T R U,
Andrei Marga

SECRETAR DE STAT, SECRETAR DE STAT, SECRETAR GENERAL,

Mircea Corneliu Fronescu Ioszef Koto Horia Gavrila

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL

Liliana Preoteasa Madlen Serban Marian Caraus


DIRECTOR DIRECTOR, DIRECTOR,

Constanta Mihaila Lucia Gliga Silviu Cristian Mirescu

DIRECTOR, EXPERT, INSPECTOR GENERAL,

Cristina Icociu George Calota Constantin Gorun

C.N.D.I.P.T., EXPERT,

Zoica Vladut Adrian Teodor Lazar

Anexa 1 la Ordinul M.E.N. Nr. 3435 / 20.03.2000

CRITERIILE de selectie a unitatilor scolare în vederea atribuirii denumirii de colegiu


unor unitati de învatamânt profesional si tehnic preuniversitar

Nr. Criterii Conditii minime care trebuiesc îndeplinite


Crt.

1. Anul înfiintarii unitatii de Cel putin 30 de ani de functionare cu statut de liceu


învatamânt industrial, grup scolar sau scoala profesionala/ meserii

2. Modificarile intervenite în -Respectarea profilului initial.


timp (denumire,
structura, niveluri de -Posibilitatea identificarii unui domeniu specific (de baza)
pregatire) în care se realizeaza pregatirea.

-Aparitia (ca urmare a evolutiei tehnicii si dezvoltarii


societatii) a unor profile / specializari din acelasi domeniu
sau din domenii înrudite.

3. Dinamica structurii scolii -75 % din cifra de scolarizare a ultimilor 4 ani sa


în ultimii patru ani scolari reprezinte pregatirea în ocupatii, meserii si specializari din
(pe tipuri de învatamânt, domeniul de baza în care se realizeaza pregatirea.
filiere si specializari /
meserii)

4. Forme de învatamânt -Scolarizarea în ultimii 4 ani în cel putin trei din cele
care functioneaza, la patru niveluri de pregatire (ucenici, profesionala, liceu
data evaluarii, în unitatea tehnologic, scoala postliceala si de maistri).
de învatamânt în anul
scolar curent.

5. Implicarea unitatii de -Organizarea în anii scolari anteriori a minim un curs/an


învatamânt în formarea de calificare sau reconversie, la solicitarea agentilor
profesionala continua economici sau a O.J.M.P.S.
(organizarea de cursuri
de calificare si
reconversie profesionala)
6. Numarul unitatilor de -Existenta a cel mult unei unitati scolare
învatamânt similare (ca
nivel de pregatire si cu profil similar în zona.
structura) din localitate

7. Programe/Protocoale de -Existenta cel putin a unui agent economic cu care


parteneriat. unitatea scolara a încheiat protocol de parteneriat în
vederea asigurarii pregatirii fortei de munca.

-Existenta cel putin a unei colaborari/proiect de


parteneriat international.

8. Baza materiala (cladiri, -Clarificarea tuturor problemelor patrimoniale (existenta


teren construibil, teren actelor de proprietate, protocoale de predare/primire,
agricol etc.) etc.);

-Nepartajarea bazei materiale cu alta unitate scolara.

9. Proiectia unitatii scolare -Scolarizarea la toate nivelurile de învatamânt profesional


pentru urmatorul an si tehnic din domeniul în care realizeaza pregatirea
scolar unitatea scolara (ucenici, profesionala, liceu tehnologic,
scoala postliceala si de maistri).

-100% din cifra de scolarizare sa fie în domeniul de


baza în care se face pregatirea în cadrul unitatii
scolare.

-Organizarea a cel putin 5 cursuri de calificare sau


reconversie profesionala, care vor fi evaluate prin sumele
încasate;

-program propriu de ameliorare a gradului de echipare a


cabinetelor, laboratoarelor si atelierelor din resurse
extrabugetare si proiecte de parteneriat.

Anexa 2 la Ordinul M.E.N. Nr. 3435 / 20.03.2000

METODOLOGIE de atribuire a denumirii de colegiu tehnic, agricol, economic

Având în vedere prevederile Art.23 (2), Art.29. din Legea nr.151/1999 privind modificarea si
completarea Legii învatamântului nr. 84/1995 si Ordinul Ministrului Educatiei Nationale Nr.
5106/20.12.1999 cu privire la indicatorii de evaluare institutionala care se aplica unitatilor de
învatamânt preuniversitar,
începând cu anul scolar 2000-2001, acordarea denumirii de colegiu tehnic,agricol sau
economic se va face în conformitate cu urmatoarea metodologie.

Art.1. Pentru dobândirea denumirii de colegiu tehnic, agricol sau economic, unitatea de
învatamânt din sistemul preuniversitar trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a. Sa îndeplineasca baremul de punctaj pentru a fi selectionata ca unitate


reprezentativa, în baza Ordinului M.E.N.nr. 5136/22.12.1999.
b. Sa îndeplineasca conditiile minime prevazute la criteriile de selectie a unitatilor
scolare în vederea acordarii denumirii de colegiu tehnic, agricol sau economic.
Art.2. Verificarea îndeplinirii conditiilor prevazute la Art.1. aliniatul a), se va face în
conformitate cu Metodologia de aplicare a indicatorilor de evaluare institutionala aprobata prin
ordinul M. E.N. nr. 5136/22.12.1999.

Art.3. Evaluarea îndeplinirii conditiilor prevazute la Art.2. aliniatul b) se va face în urmatoarele


etape:

a. Depunerea la inspectoratele scolare a Fisei de autoevaluarte cu privire la îndeplinirea


conditiilor prevazute de criteriile de selectie pâna la data de 1 martie a fiecarui an;
b. Etapa evaluarii la nivel local pâna la data de 1 iulie a fiecarui an;
c. Etapa evaluarii la nivel national pâna la data de 1 octombrie a fiecarui an.

Art. 4. (i) Fisa de autoevaluare se completeaza din proprie initiativa de fiecare unitate scolara
în parte care doreste sa-i fie atribuita denumirea de Colegiu tehnic, agricol, sau economic si
se depune la Inspectoratul Scolar Judetean la termenul stabilit.

(ii) Fisa va avea o forma similara cu tabelul în care sunt prezentate criteriile de selectie (vezi
Anexa 1).

(iii) La Fisa de autoevaluare se adauga alte documente justificative.

Art.5. (i) Pentru etapa evaluarii locale, la nivelul inspectoratului scolar judetean se constituie o
comisie de evaluare, care este numita prin decizia inspectorului general.

(ii) Comisia judeteana de evaluare este alcatuita din:

- inspectorul scolar general adjunct - presedinte

- inspectorul scolar de specialitate - secretar

- directorul unui grup scolar reprezentativ - membru

- un specialist din C.L.D. - membru

- un cadru didactic de specialitate - membru

- reprezentantul/reprezentantii sindicatului/sindicatelor - statut de la nivel de judet observator

(iii) Comisia de evaluare întocmeste un raport care va fi supus avizarii Consiliului de


Administratie al inspectoratului scolar si Comitetului Local de Dezvoltare.

Art. 6. Documentatia de evaluare a unitatii de învatamânt care se înainteaza Ministerului


Educatiei Nationale, Directia Resurse Umane, la termenul stabilit, va cuprinde:

a. Solicitarea unitatii scolare de atribuire a denumirii de colegiu tehnic, agricol,


economic;
b. Recomandarea inspectoratului scolar pe baza avizelor primite de la Consiliul de
Administratie si Comitetul Local de Dezvoltare;
c. Raportul Comisiei locale de evaluare;
d. Fisa de autoevaluare depusa de unitatea scolara si documentele suport care
argumenteaza îndeplinirea criteriilor.

Art. 7. (i) Pentru etapa evaluarii nationale, la nivelul Ministerului Educatiei Nationale se
constituie o comisie de evaluare, care este numita prin ordin de ministru.
(ii) Comisia nationala de evaluare este alcatuita din:

- un vicepresedinte al Comisiei Nationale de Evaluare Institutionala - presedinte

- un reprezentant al Directiei Personal, Retea, Management - membru

- un reprezentant al Directiei Învatamânt Profesional si Tehnic - membru

- un reprezentant al Directiei Învatamânt Liceal - membru

(iii) Comisia nationala analizeaza documentatia depusa si întocmeste un raport care va fi


supus aprobarii Comisiei Nationale de Evaluare Institutionala.

(iv) Atribuirea denumirii de colegiu tehnic, agricol sau economic, unitatilor scolare care
îndeplinesc conditiile de acordare se va faceprin ordin de ministru.

Art.8. Pentru mentinerea denumirii de Colegiu, o data la 5 ani unitatea de învatamânt


înainteaza la Directia Generala Resurse Umane Fisa de autoevaluare cu privire la
îndeplinirea conditiilor minime prevazute la criteriile de selectie.