Sunteți pe pagina 1din 4

R O M A N I A

M I N I ST E R UL E D U C Ał I E I ŞI C E R C ET Ă RI I
CABINETUL MINISTRULUI
G-ral Berthelot 28-30, Bucureşti-010168,Tel (+401) 312 71 65, Fax (+401) 3124719

ORDIN
cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru clasa a XII-a,
ciclul superior al liceului

În conformitate cu prevederile Legii învăŃământului nr.84/1995, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr.1057/ 2000, privind înfiinŃarea,
organizarea şi funcŃionarea Consiliului NaŃional pentru Curriculum,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr.223/ 2005, privind organizarea şi
funcŃionarea Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAłIEI ŞI CERCETĂRII


emite prezentul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă programele pentru clasa a XII-a, ciclul superior al liceului,
din Lista cuprinsă în Anexa 1, care face parte integrată din prezentul ordin.
Art. 2. Programele şcolare menŃionate în Anexa 1 sunt cuprinse în Anexa 2, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. Începând cu anul şcolar 2007-2008, la clasa a XII-a, ciclul superior al
liceului, şi la clasa a XIII-a, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională prin
şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, se aplică programele şcolare din Anexa 2 a
prezentului ordin.
Art. 4. DirecŃia Generală ÎnvăŃământ Preuniversitar, DirecŃia Generală ÎnvăŃământ în
Limbile MinorităŃilor, DirecŃia Generală Buget-FinanŃe, Patrimoniu şi InvestiŃii, Consiliul
NaŃional pentru Curriculum, inspectoratele şcolare, unităŃile de învăŃământ liceal duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU,

MIHAIL HĂRDĂU

Bucureşti
Nr.: 5959
Data: 22.12.2006
SECRETAR DE STAT,

Dumitru Matei

SECRETAR GENERAL,

Adrian Gorun

DirecŃia juridic şi control DirecŃia Generală Buget-FinanŃe,


Patrimoniu şi InvestiŃii
Director, Director general,

Violett Margareta Blaga Mihai Păunică

DirecŃia Generală DirecŃia Generală ÎnvăŃământ Consiliul NaŃional


ÎnvăŃământ Preuniversitar în Limbile MinorităŃilor pentru Curriculum

Director General, Director General, Preşedinte,

Liliana Preoteasa Mihai Matekovits Antoaneta-FiruŃa Tacea

Aviz de legalitate,

Ionela Mihaela Milutin


Anexa 1 la Ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006

LISTA
PROGRAMELOR ŞCOLARE PENTRU CLASA A XII-A, CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
aprobate prin prezentul Ordin al ministrului educaŃiei şi cercetării

ARIA CURRICULARĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”


1. Programa şcolară de Limba şi literatura română
2. Programa şcolară de Limba şi literatura croată
3. Programa şcolară de Limba şi literatura germană maternă
4. Programa şcolară de Limba şi literatura maghiară
5. Programa şcolară de Limba şi literatura rromani
6. Programa şcolară de Limba şi literatura rusă maternă
7. Programa şcolară de Limba şi literatura sârbă
8. Programa şcolară de Limba şi literatura slovacă
9. Programa şcolară de Limba şi literatura turcă
10. Programa şcolară de Limba şi literatura ucraineană
11. Programe şcolare de Limba germană (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3),
filierele teoretică şi vocaŃională
12. Programe şcolare de Limba italiană (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3),
filierele teoretică şi vocaŃională
13. Programe şcolare de Limba rusă (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3),
filierele teoretică şi vocaŃională
14. Programe şcolare de Limba spaniolă (limba modernă 1, limba modernă 2, limba modernă 3),
filierele teoretică şi vocaŃională
15. Programa şcolară de Limba latină – filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie
16. Programa şcolară de Limba latină – filiera vocaŃională, profil teologic
17. Programa şcolară de Limba greacă – filiera vocaŃională, profil teologic, specializarea teologie
ortodoxă
18. Programa şcolară de Metodica predării limbii şi literaturii maghiare – filiera vocaŃională, profil
pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare

ARIA CURRICULARĂ „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINłE ALE NATURII”


19. Programe şcolare de Matematică (Programa 1, Programa 2, Programa 3, Programa 4, Programa 5)
20. Programe şcolare de Fizică (Programa F1, Programa F2)
21. Programe şcolare de Chimie (Programa 1, Programa 2, Programa 3)
22. Programa şcolară de Biologie
23. Programa şcolară de ŞtiinŃe (filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie)
24. Programa şcolară de ŞtiinŃe (filiera vocaŃională profil teologic; filiera vocaŃională, profil pedagogic,
specializările bibliotecar-documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar)
25. Programa şcolară de ŞtiinŃe (filiera vocaŃională, profil pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare)
26. Programa şcolară de Metodica predării matematicii/ activităŃilor matematice (profil pedagogic,
specializarea învăŃător-educatoare)
27. Programa şcolară de Metodica predării ştiinŃelor naturii (filiera vocaŃională, profil pedagogic,
specializarea învăŃător-educatoare)

1
ARIA CURRICULARĂ „OM ŞI SOCIETATE”
28. Programa şcolară de Istorie
29. Programa şcolară de Geografie
30. Programa şcolară de Filosofie
31. Programa şcolară de Studii sociale
32. Programa şcolară de Economie aplicată
33. Programa şcolară de Religie – cultul ortodox
34. Programa şcolară de Religie – cultul romano-catolic (de limbă română şi de limbă maghiară)
35. Programa şcolară de Religie – cultul greco-catolic
36. Programa şcolară de Religie – alianŃa evanghelică (cultele: baptist, penticostal, creştin după
Evanghelie)
37. Programa şcolară de Religie – cultul unitarian

ARIA CURRICULARĂ „EDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT”


38. Programa şcolară de EducaŃie fizică
39. Programa şcolară de Pregătire sportivă teoretică

ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”


40. Programa şcolară de Informatică (profil real, specializarea matematică-informatică)
41. Programa şcolară de Tehnologia informaŃiei şi a comunicaŃiilor (tehnici de prelucrare audio-
vizuală)
42. Programa şcolară de Tehnologia informaŃiei şi a comunicaŃiilor (tehnici de documentare asistată
de calculator)
43. Programa şcolară de Tehnologia informaŃiei şi a comunicaŃiilor (tehnoredactare asistată de
calculator)
44. Programa şcolară de Tehnologia informaŃiei şi a comunicaŃiilor (sisteme de gestiune a bazelor de
date)