Sunteți pe pagina 1din 6

ÎNVIEREA DOMNULUI ȘI IMPORTANȚA EI PENTRU VIAȚA CREȘTINĂ.

ARĂTĂRILE DOMNULUI DUPĂ ÎNVIERE

Părpălea Cristian , profesor


Școala Gimnazială Nenciulești

Învierea Domnului si importanța ei

Importanța Învierii Domnului pentru credința creștină:


1) Învierea Domnului este piatra de temelie a credinței creștine, „centrul centrului, inima
adevărată a creștinismului” (teologul raționalist D. Strauss): „Iar dacă se propovăduieşte că Hristos
a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor? Dacă nu este înviere a
morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea
noastră, zadarnică este şi credinţa voastră. Ne aflăm încă şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu,
pentru că am mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe Hristos, pe Care nu L-a înviat, dacă
deci morţii nu înviază. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a
înviat, zadarnică este credinţa voastră, sunteţi încă în păcatele voastre; și atunci şi cei ce au adormit
în Hristos au pierit. Iar dacă nădăjduim în Hristos numai în viaţa aceasta, suntem mai de plâns decât
toţi oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de
vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam
toţi mor, aşa şi în Hristos toţi vor învia. Dar fiecare în rândul cetei sale: Hristos începătură (cel
dintâi rod), apoi cei ai lui Hristos, la venirea Lui” (1 Corinteni 15). Învierea Domnului, prezisă de
El Însuși în mai multe rânduri Apostolilor Săi, este semnul atotputerniciei Sale, semnul biruinței
vieții asupra morții.
2) Crucea/jertfa și Învierea se presupun reciproc: jertfa fără înviere ar fi fost fără rost, iar
învierea fără jertfă ar fi fost imposibilă: „În cruce este o putere care produce înviere și în înviere e
prezentă, într-un anumit sens, în mod etern, crucea. Crucea are în ea însăși o forță biruitoare a
păcatului și a morții, o putere care înaintează spre înviere și se finalizează în înviere”. Pe cruce a
fost pironit păcatul (Coloseni 2) și s-a arătat iubirea lui Dumnezeu care întrece orice cunoaștere
(Efeseni 3). Cugetând la Crucea Domnului, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Dacă mă întreabă
cineva, ce lucru minunat a făcut Hristos? Eu voi lăsa cerul, pământul, marea, învierea multor morți
și alte minuni, și voi arăta doar crucea, care este mai slăvită decât toate. Crucea este vrerea Tatălui,
slava Fiului Unuia Născut, desfătarea Sfântului Duh, podoaba îngerilor, siguranța Bisericii, mândria
lui Pavel”. Crucea însă nu ar fi adus izbăvirea dacă viața nu ar fi triumfat asupra morții: „Dacă
Hristos, murind, n-ar fi înviat, nici păcatul nu s-ar fi șters, nici moartea nu s-ar fi nimicit, nici
blestemul nu s-ar fi ridicat... moartea s-ar fi perpetuat în veci”.
3) Învierea Domnului este garanția învierii noastre: Luând fire omenească, Fiul lui
Dumnezeu S-a făcut Fiu al omului, întru toate asemenea nouă, afară de păcat. S-a făcut „unul dintre
noi, întâiul născut între mulți frați” (Romani 8), „capul trupului, al Bisericii; El este începutul,
întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate” (Coloseni 1). Astfel, cum spune
Sf.Apostol Pavel în prima epistolă către Corinteni, capitolul 15, firea menească a lui Hristos s-a
făcut „aluatul” sfințeniei pentru întreaga omenire, „pârgă a învierii și garanția învierii noastre”.
Păreri negative ale teologilor raționaliști referitoare la Învierea Domnului și
combaterea lor
1) Ipoteza înșelăciunii
2) Ipoteza vizionarismului
3) Ipoteza morții aparente
4) Ipoteza mistificării cuvintelor Mântuitorului
1) Ipoteza înșelăciunii:
Ipoteza furtului de către ucenici a trupului lui Iisus a fost formulată chiar de arhierei, în
prima zi a Învierii, pentru a compromite credința în Înviere (Matei 28), apoi a fost reluată de
filosofii păgâni din primele secole (Cels, Iulian Apostatul, etc.) și de unii teologi raționaliști din

1
secolele XVIII și XIX. Pe lângă mulți alții, Sf. Ioan Gură de Aur îi demonstrează toată falsitatea,
arătând cât de neverosimilă este o astfel de teorie.
Contra-argumente:
 ucenicii nu puteau fura trupul lui Iisus din mormânt, deoarece: erau cuprinși de frică;
 nu ar fi putut da la o parte piatra cea mare fără a fi văzuți sau auziți de străjeri;
 nu ar fi putut desprinde giulgiurile;
 în grabă fiind, nu ar fi avut timp să așeze mahrama înfășurată alături;
 ar fi venit din prima noapte, când nu era pază întărită la mormânt;
 dacă paznicii dormeau, de unde știau că ucenicii au furat trupul?
 de ce nu au fost paznicii pedepsiți?
 de ce nu au fost apostolii prinși și cercetați, ca să se găsească trupul furat?
 de ce apostolilor li s-a interzis doar să predice în numele lui Iisus și apoi au fost lăsați liberi
(Fapte 4)?
 unde au ascuns apostolii trupul Domnului, de nu a mai fost găsit niciodată?
 ar mai fi murit apostolii pentru o minciună, știind că Iisus nu a înviat?;
 arhiereii nu puteau fura trupul lui Iisus din mormânt, deoarece, în acest caz, pentru a
împiedica zvonul învierii, ar fi fost de ajuns să arate mulțimii trupul mort al lui Iisus, în loc
să interzică apostolilor să propovăduiască învierea;
 Iosif nu putea fura trupul Domnului pentru a-l duce în Arimateea, deoarece în acest caz
apostolii ar fi aflat și nu s-ar mai fi mirat de dispariția lui, nici nu și-ar mai fi riscat viața
pentru a predica Învierea.
2) Ipoteza vizionarismului:
Această ipoteză a fost susținută de filosoful păgân Cels, apoi de teologii raționaliști din
secolul XIX, fie sub forma viziunii subiective (arătările lui Iisus erau doar creații ale imaginației
apostolilor – Strauss, Renan, etc.), fie sub forma viziunii obiective (apostolii au văzut sufletul celui
ce murise, așa ca în cazul fenomenelor telepatice sau spiritiste – Weisse, Schweitzer, etc.).
Contra-argumente:
 apostolii erau oameni simpli, pescari, fără a avea un organism bolnav și cu nervii
zdruncinați, sau cu o imaginație atât de bogată încât să fie capabilă de halucinații;
 ei nu credeau în înviere, nu o așteptau, ci plângeau și erau triști;
 ei nu înțelegeau ce este aceea a învia din morți (Marcu 9), nu pricepeau atunci când Iisus le
spusese că va învia;
 ei nu au crezut pe femeile mironosițe când le-au vestit învierea, ba chiar Toma nu va crede
nici pe ceilalți apostoli că L-au văzut pe Domnul, iar când Hristos li se arată, ei se sperie,
crezând că văd duh; prin urmare nu se puteau autosugestiona în ceva ce nu credeau și nu
înțelegeau;
 halucinațiile sunt de scurtă durată, apoi dispar când subiectul revine la starea normală, dar
apostolii au rămas convinși pentru totdeauna de realitatea învierii;
 halucinațiile colective sunt aproape imposibile;
 sufletele celor morți, sau fantomele în cazul halucinațiilor, nu se lasă pipăite și nu se așează
la masă să mănânce alături de persoane reale;
 viziunea doar a spiritului Celui ce murise nu-i putea transforma atât de mult
pe apostoli și nu i-ar fi făcut să creadă în învierea cu trupul a lui Iisus.
3) Ipoteza morții aparente:
Această ipoteză susținută de unii teologi raționaliști din secolele XVIII și XIX afirmă că
Iisus nu ar fi murit într-adevăr pe cruce, ci ar fi căzut într-o stare cataleptică, într-un fel de leșin sau
moarte aparentă, o letargie cauzată de băuturile primite în timpul răstignirii, după care s-ar fi trezit
din această stare, datorită răcelii giulgiurilor și a mormântului, și ar fi ieșit afară, după ce piatra de
la ușa mormântului ar fi fost prăvălită fie de El Însuși, fie în urma cutremurului produs. Paulus
aduce în plus ca „dovadă” a lui Iisus „înviorat”, nu „înviat”, faptul că El nu a permis Mariei
Magdalena să-L atingă, dar după opt zile îi va permite acest lucru lui Toma și va mânca împreună
cu apostolii. După ce S-a arătat adepților Săi timp de 40 de zile, Iisus S-ar fi retras apoi printre
esenieni sau în Fenicia.
Contra-argumente:

2
 ostașii nu au zdrobit fluierele picioarelor lui Iisus, ceea ce arată că erau convinși de moartea
Sa;
 pentru o și mai mare siguranță, „unul din ostaşi, cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a
ieşit sânge şi apă” (Ioan 19), semn că deja trupul celui mort își încetase funcțiile;
 Pilat a încredințat lui Iosif trupul lui Iisus după ce a fost asigurat de sutaș că Iisus a murit;
 presupunând prin absurd că Iisus nu ar fi murit pe cruce, El ar fi fost ucis în mod sigur de
condițiile neprielnice din mormânt: aromatele asfixiante, giulgiurile lipite de trup, care
deveneau rigide, împiedicând orice mișcare, calcarul în care era săpat mormântul, lipsa
aerului, etc.;
 paza pusă de arhierei la mormânt, tocmai ca Iisus să nu iasă a treia zi, așa cum spusese, mai
precis să nu fie furat de ucenici, cum credeau ei, căci „atunci va fi rătăcirea de pe urmă mai
rea decât cea dintâi” (Matei 27);
 Iisus, slăbit, nu ar fi putut da piatra la o parte, nici nu ar fi putut trece printre
paznici, ca apoi să facă o călătorie atât de lungă ca cea spre Emaus și înapoi, nici nu ar fi
putut trece prin ușile încuiate, făcând apostolilor o impresie atât de extraordinară încât
aceștia să-și dea și viața pentru a propovădui Învierea Lui.
4) Ipoteza mistificării cuvintelor Mântuitorului:
A fost formulată de adepții școlii mitologice, în frunte cu Bultmann. După aceștia, despre
viața lui Iisus nu știm aproape nimic sigur, mesajul Său a fost expus mitic de către evangheliști, sub
influența literaturii iudaice și al mitului gnostic al mântuirii. Astfel, Hristos ar fi doar instrumentul
Logosului lui Dumnezeu, rostul vieții Sale fiind numai de a face cunoscută oamenilor mântuirea
care vine ca dar din partea lui Dumnezeu. El nu ar fi mântuitorul, ci numai începutul mântuirii,
meritul Lui fiind de a da exemplu oamenilor (exemplu de ascultare față de Dumnezeu). Răstignirea
a fost un fapt real, dar nu a avut decât rolul de a aduce la cunoștința oamenilor starea de păcătoșenie
în care se află și sentința de condamnare rostită de Dumnezeu împotriva lumii păcătoase. Cât
privește învierea, aceasta ar fi o reprezentare mitică, dată de apostoli valorii triumfătoare a crucii.
Contra-argumente:
 evangheliștii au fost apostoli sau ucenici ai apostolilor, deci martori direcți, iar mărturiile lor
sunt istorice
 apostolii, oameni simpli dar realiști, constatând moartea lui Iisus, nu puteau inventa istoria
învierii și apoi să-și riște și viața pentru ea.
Aratarile Domnului dupa Inviere
Femeile mironosițe la mormântul Domnului:
a) După ce „sâmbătă s-au odihnit după Lege” (Luca 23) – era prima zi a Paștelui iudaic, 15
Nissan – seara, „după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi
Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii
(Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli
nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci
era foarte mare” (Marcu 16).
b) „Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a
prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca
zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi” (Matei 28).;
c) Maria Magdalena, nerăbdătoare, se detașează de grup și ajunge prima la mormânt; ea
observă piatra ridicată și mormântul gol (Ioan 20), de aceea, după ce înștiințează și pe celelalte
femei care se apropiau, „a alergat şi a venit la Simon-Petru şi la celălalt ucenic pe care-l iubea Iisus,
şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt şi noi nu ştim unde L-au pus” (Ioan 20);
d) Sosind și celelalte femei la mormânt, au găsit piatra răsturnată de pe mormânt și intrând,
nu au găsit trupul Domnului Iisus (Luca 24, Marcu 16). „Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta,
iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi
feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi?” (Luca 24) – la
Marcu 16 și Matei 28 este amintit un singur înger, probabil cel ce a vorbit femeilor: „Nu vă temeți!
Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici, căci S-a sculat precum a zis. Iată
locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai
înainte de voi; acolo Îl veţi vedea, după cum v-a spus”;

3
e) „Şi întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor unsprezece şi tuturor
celorlalţi. Iar ele erau: Maria Magdalena, şi Ioana şi Maria lui Iacov şi celelalte împreună cu
ele, care ziceau către apostoli acestea. Şi cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare şi nu le-
au crezut” (Luca 24). Petru și Ioan la mormântul Domnului: Anunțați de Maria Magdalena de
dispariția trupului lui Hristos, Petru și Ioan vin în grabă la mormânt: „Deci a ieşit Petru şi celălalt
ucenic şi veneau la mormânt. Şi cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai
repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt. Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar
n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse
jos, iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o
parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a
crezut.Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morţi. Şi s-au dus ucenicii iarăşi la
ai lor” (Ioan 20).

Arătările Domnului după Înviere:


1. Arătarea Domnului către Fecioara Maria și către Maria Magdalena:
„Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei
Magdalena, din care scosese şapte demoni” (Marcu 16). După ce a dus lui Petru și Ioan vestea
despre dispariția trupului lui Iisus, Maria Magdalena revine la mormânt: „Iar Maria stătea afară
lângă mormânt plângând. Şi pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Şi a văzut doi îngeri în
veşminte albe şezând, unul către cap şi altul către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus. Şi aceia i-au
zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea le-a zis:Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au
pus. Zicând acestea, ea s-a întors cu faţa şi a văzut pe Iisus stând, dar nu ştia că este Iisus. Zis-a ei
Iisus: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi? Ea, crezând că este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu
L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica. Iisus i-a zis: Maria! Întorcându-se, aceea I-a zis
evreieşte: Rabuni! (adică, Învăţătorule). Iisus i-a zis:Nu te atinge de Mine, căci încă nu M-am suit la
Tatăl Meu. Mergi la fraţii Mei şi le spune: Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la Dumnezeul Meu
şi Dumnezeul vostru. Şi a venit Maria Magdalena vestind ucenicilor că a văzut pe Domnul şi
acestea i-a zis ei” (Ioan 20).
2. Arătarea Domnului către femeile mironosițe: „
Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă!
Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă
temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea” (Matei
28).
3. Arătarea Domnului către cei doi ucenici, Luca și Cleopa, în drum spre Emaus:
„După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină. Şi aceia,
mergând, au vestit celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut” (Marcu 16). Evanghelistul Luca descrie
amănunțit această arătare (Luca 24: 13-35):
4. Arătarea Domnului către Sfântul Apostol Petru:
La întoarcerea lor din Emaus, Luca și Cleopa află că Iisus S-a arătat și lui Simon Petru
(Luca 24); probabil aceasta se întâmplase în dimineața aceleiași zile, la întoarcerea lui Petru de la
mormântul Domnului. Și Apostolul Pavel, enumerând mărturiile apostolice despre Învierea
Domnului, amintește de arătarea lui Hristos către Petru (Chefa): „(...) S-a arătat lui Chefa, apoi celor
doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi (...) după aceea S-a arătat lui
Iacov, apoi tuturor apostolilor; iar la urma tuturor (...) mi S-a arătat şi mie” (1 Corinteni 15).
5. Arătarea Domnului către Sfinții Apostoli, fără Toma, în Duminica Învierii:
În seara aceleiași zile a Învierii, pe când Apostolii ședeau la masă și discutau încă cu cei
întorși de la Emaus, Iisus apare deodată în mijlocul lor: „Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a
săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit
Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!” (Ioan 20). Evanghelistul Marcu amintește faptul că
Iisus i-a mustrat pe Apostoli pentru necredința și împietrirea inimii lor (căci ei se îndoiseră și de
spusele femeilor, și de relatarea celor doi ucenici întorși din Emaus), iar evanghelistul Luca
amintește faptul că Iisus i-a mustrat pe Apostoli și pentru faptul că, deși Îl văd în fața lor, se
îndoiesc încă de Învierea Sa, crezând că văd duh. Pentru a-i convinge, Iisus le spune să-i pipăie
mâinile și picioarele („Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi

4
vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am” – Luca 24) și apoi stă la
masă cu ei, mâncând o bucată de pește fript și un fagure de miere (Luca 24). După aceea, Hristos le
dă Apostolilor pacea Sa și Duhul Sfânt, pentru a continua opera Sa de mântuire a lumii: „Şi Iisus le-
a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a
suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le
veţi ţine, vor fi ţinute” (Ioan 20).
6. Arătarea Domnului către Sfinții Apostoli, împreună cu Toma:
A avut loc în duminica următoare, „după opt zile” de la Înviere, în Ierusalim, unde Apostolii
rămăseseră pentru a serba cele șapte zile ale azimelor, prevăzute de Lege. „Iar Toma, unul din cei
doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am
văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi
pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Şi
după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind
încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi
mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios. A răspuns
Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut.
Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20).
7. Arătarea Domnului către Apostoli în Galileea, la Marea Tiberiadei:
„După acestea, Iisus S-a arătat iarăşi ucenicilor la Marea Tiberiadei, şi S-a arătat aşa: Erau
împreună Simon-Petru şi Toma, cel numit Geamănul, şi Natanael, cel din Cana Galileii, şi fiii lui
Zevedeu şi alţi doi din ucenicii Lui. Simon-Petru le-a zis: Mă duc să pescuiesc. Şi i-au zis ei:
Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s-au suit în corabie, şi în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar
făcându-se dimineaţă, Iisus a stat la ţărm; dar ucenicii n-au ştiut că este Iisus. Deci le-a zis Iisus:
Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei I-au răspuns: Nu. Iar El le-a zis: Aruncaţi mreaja în
partea dreaptă a corăbiei şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s-o tragă de mulţimea
peştilor. Şi a zis lui Petru ucenicul acela pe care-l iubea Iisus: Domnul este! Deci Simon-Petru,
auzind că este Domnul, şi-a încins haina, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în apă. Şi ceilalţi ucenici
au venit cu corabia, căci nu erau departe de ţărm, ci la două sute de coţi, trăgând mreaja cu peşti.
Deci, când au ieşit la ţărm, au văzut jar pus jos şi peşte pus deasupra, şi pâine. Iisus le-a zis: Aduceţi
din peştele pe care l-aţi prins acum. Simon-Petru s-a suit în corabie şi a tras mreaja la ţărm, plină de
peşti mari: o sută cincizeci şi trei, şi, deşi erau atâţia, nu s-a rupt mreaja. Iisus le-a zis: Veniţi de
prânziţi. Şi nici unul din ucenici nu îndrăznea să-L întrebe: Cine eşti Tu?, ştiind că este Domnul.
Deci a venit Iisus şi a luat pâinea şi le-a dat lor, şi de asemenea şi peştele. Aceasta este, acum, a treia
oară când Iisus S-a arătat ucenicilor, după ce S-a sculat din morţi” (Ioan 21).
8. Arătarea Domnului către Apostoli pe muntele din Galileea:
„Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Şi
văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră. Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-
Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile,
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte
v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei
28).
9. Arătarea Domnului în ziua Înălțării, pe muntele Eleonului (Măslinilor):
Această ultimă arătare este relatată de evangheliștii Luca și Marcu imediat după arătarea
Domnului către Apostoli în Ierusalim, în Duminica Învierii; Înălțarea Domnului este apoi
completată de Luca mai detaliat în Faptele Apostolilor, unde precizează că între Duminica Învierii și
Înălțarea la cer, Iisus S-a arătat Apostolilor Săi de mai multe ori, timp de 40 de zile. Această ultimă
arătare a Domnului are loc după ce Apostolii se întorc din Galileea în Ierusalim, probabil pentru
sărbătoarea Cincizecimii; Mântuitorul li Se arată din nou în Ierusalim, amintindu-le profețiile
despre patimile și Învierea Sa, pe care El le anunțase încă dinainte de răstignire: „Şi le-a zis:
Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se
împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a
deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească
Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre
iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim” (Luca 24). Evanghelistul Marcu

5
adaugă faptul că Iisus îi trimite pe Apostoli să predice Evanghelia la toată făptura: „Şi le-a zis:
Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel ce va crede şi se va boteza se
va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în
numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi, șerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de
moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi”
(Marcu 16). Hristos le poruncește Apostolilor să nu plece din Ierusalim până nu vor primi Duhul
Sfânt, apoi pornește împreună cu ei pe drumul spre Betania, până pe Muntele Eleonului, unde Se va
înălța la cer: „Voi sunteţi martorii acestora. Şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi
însă şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luca 24); „Şi cu ei petrecând, le-a
poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-
o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste
zile. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc,
împărăţia lui Israel? El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în
stăpânirea Sa, ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în
Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului” (Fapte 1). Înălțarea la cer:
„Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele
care urmau. Amin” (Marcu 16); „Şi i-a dus afară până spre Betania şi, ridicându-Şi mâinile, i-a
binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se
Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi
binecuvântând pe Dumnezeu. Amin” (Luca 24); „Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi
un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă
ei, îmbrăcaţi în haine albe, Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus
care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. Atunci ei s-au
întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de
o sâmbătă” (Fapte 1). Alte arătări ale Mântuitorului semnalate de Sfântul Apostol Pavel:
10. Arătarea Domnului la mai mult de 500 de frați deodată, probabil tot în Galileea (1
Corinteni 15);
11. Arătarea Domnului către Iacov, fratele (ruda) Domnului (1 Corinteni 15);
12. Arătarea Domnului către Sfântul Apostol Pavel, pe drumul Damascului: 1 Corinteni
15, apoi în Faptele Apostolilor 9 (descrisă de Luca), în Faptele Apostolilor 22 (descrisă de însuși
Apostolul Pavel în cuvântarea sa către iudeii din Ierusalim), și în Faptele Apostolilor 26 (descrisă
tot de Apostolul Pavel, în cuvântarea sa către regele Agripa):

S-ar putea să vă placă și