Sunteți pe pagina 1din 9

Evaluarea dezvoltării copiilor/tinerilor.

Manual

I. Scopul instrumentului de evaluare

Instrumentul de dezvoltare permite:


 identificarea nivelului abilităţilor, a competenţelor copilului/tânărului
în raport cu vârsta cronologică, în 5 domenii de dezvoltare
 identificarea domeniilor deficitare care necesită o atenţie specială
 elaborarea unor programe terapeutice individualizate bazate pe
dificultăţile specifice identificate în cazul copilui/ tânărului sau pentru
creşterea nivelului lor de achiziţii
 de a compara dezvoltarea unui copil din momentul respectiv cu nivelul
lui de dezvoltare anterioară

Au fost dezvoltate următoarele instrumente de evaluare:


A) Instrument de evaluare pentru copii şi tineri între 1 an şi peste 17
ani (Instrument A) pe următoarele intervale de vârstă:
1-2ani; 2-3ani; 3-4ani; 4-5ani; 5-7ani; 7-9ani; 9-11ani; 11-13ani; 13-15ani;
15-17ani; şi peste 17 ani.
Acest instrument va fi folosit pentru:
A1) evaluarea nivelului de dezvoltare la copiii şi tinerii tipici, situaţie în care se
va utiliza instrumentul de evaluare corespunzătoare vârstei cronologice a
fiecărui copil/tânăr.
A2) evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor şi tinerilor cu intelect de
limită, deficienţă mintală uşoară şi deficienţă mintală moderată.
Având în vedere particularităţile psihointelectuale specifice pentru fiecare
categorie, se vor respecta următoarele:

 pentru copiii/tinerii cu intelect de limită respectiv cu IQ între


70/75-80/85 evaluarea se va face astfel:
- pentru copiii până la 13 ani se va utiliza instrumentul de
evaluare corespunzătoare vârstei cronologice
- pentru toţi cei peste 13 ani se va aplica instrumentul de evaluare
pentru 11-13 ani, aceasta deoarece dezvoltarea psihointelectuală
în acest caz nu poate depăşi etatea mintală de 12- 13 ani.

 Pentru copiii/tinerii cu deficienţă mintală uşoară respectiv cu IQ


între 50/55-70/75 evaluarea se va face astfel:

- pentru copiii până la 9 ani se va utiliza instrumentul de evaluare


corespunzătoare vârstei cronologice

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 1


- pentru toţi cei peste 9 ani se va aplica instrumentul de evaluare
pentru 7-9 ani, aceasta deoarece dezvoltarea psihointelectuală
în acest caz nu poate depăşi etatea mintală de 9 ani

 Pentru copiii/tinerii cu deficienţă mintală moderată respectiv cu


IQ între 35/40 -50/55 evaluarea se va face astfel:

- pentru copiii până la 7 ani se va utiliza instrumentul de evaluare


corespunzătoare vârstei cronologice
- pentru toţi cei peste 7 ani se va aplica instrumentul de evaluare
pentru 5-7 ani, aceasta deoarece dezvoltarea psihointelectuală
în acest caz nu poate depăşi etatea mintală de 7 ani

B) Instrumentul de evaluare de evaluare pentru copii şi tineri


cu nevoi speciale severe
C) Instrumentul de evaluare de evaluare pentru copii şi tineri
cu nevoi speciale profunde

II. Descriere instrumentului de evaluare


 Instrumentul de evaluare de evaluare A
Instrumentul de evaluare cuprinde 5 domenii principale. La rândul lor, fiecare
din aceste domenii cuprinde un număr de subdomenii specifice. Fiecare
subdomeniu cuprinde un număr de itemi care definesc subdomeniul
respectiv,după cum urmează:
1. Domeniul Abilităţi de trai independent cu subdomeniile:
 Abilităţi de autoservire
 Abilităţi casnice
 Siguranţă
Acest domeniu se referă la evaluarea gradului de independenţă (autonomie) în
domenii care ţin de autoservire (alimentaţie, toaletă, igienă personală,
îmbrăcare, curăţenie, evitarea pericolelor).

2. Domeniul Dezvoltarea psihomotorie cu subdomeniile:


 Abilităţi motorii grosiere
 Abilităţi motorii fine
Acest domeniu se referă la evaluarea achiziţiilor în domeniul motricităţii,
respectiv autonomia copilului în ceea ce priveşte abilităţile motorii fine şi
grosiere, echilibrul şi coordonarea în realizarea unor activităţi.
Toate reacţiile musculare prin care se realizează mişcarea corpului sau a
diferitelor părţi din corp sunt reunite în denumirea globală de motricitate, care
este o substructură a psihomotricităţii.

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 2


Întârzierile în dezvoltare sau diferitele perturbări ale mişcărilor sau ale unor
gesturi se referă la calitatea mişcării.

3. Domeniul Cognitiv cu subdomeniile:


 Limbajul
 Comprehensiunea
 Alte operaţii ale gândirii
 Orientarea spaţio-temporală
Acest domeniu se referă la abilităţile copilului sau tânărului de a comunica
verbal sau în scris, de a înţelege şi de a se face înţeles de către cei din jur. De
asemenea, conţine aspecte ce ţin de orientarea în spaţiu şi timp sau alte procese
ale gândirii.

4. Domeniul Social cu subdomeniile:


a. Interacţiunea cu alţi copii/tineri
b. Interacţiunea cu adultul
Acest domeniu se referă la formarea abilităţilor copilului sau tânărului de a stabili
relaţii adecvate cu alţii; stabilirea unor relaţii interpersonale corecte, diferenţiate
în funcţie de vârstă, statut, situaţii concrete, respectarea normelor sociale în
interacţiunea cu copiii şi adultul, precum şi cunoaşterea şi respectarea emoţiilor
proprii şi ale altora.

5. Domeniul Comportament cu subdomeniile:


 Comportament social responsabil
 Conştiinţa de sine
 Exprimarea emoţiilor
Acest domeniu se referă la cunoaşterea şi respectarea de către copil sau tânăr a
normelor generale de bună convieţuire, la deprinderile de comportare adecvate în
ocazii diverse (acasă, şcoală, comunitate). De asemenea, vizează modul în care
copilul sau tânărul se comportă şi îşi exprimă opţiunile şi emoţiile.

 Instrumentul de evaluare B - Instrumentul de evaluare pentru


copii/tineri cu nevoi speciale severe
 Instrumentul de evaluare C - Instrumentul de evaluare pentru
copii/tineri cu nevoi speciale profunde

Cele două instrumente (B şi C) cuprind 5 domenii principale. La rândul lor,


fiecare din aceste domenii cuprinde un număr de subdomenii specifice. Fiecare
subdomeniu cuprinde un număr de itemi care definesc subdomeniul respectiv,
după cum urmează:

1. Domeniul Abilităţi de trai independent cu subdomeniile următoare:

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 3


 Autonomie
 Dezvoltare senzorială
Acest domeniu se referă la evaluarea în domenii care ţin de alimentaţie,
îmbrăcare, toaletă, dezvoltare senzorială vizuală, auditivă, tactilă şi olfactivă.

2. Domeniul Dezvoltarea psihomotorie cu subdomeniile următoare:


 Abilităţi motorii grosiere
 Abilităţi motorii fine
Acest domeniu se referă la evaluarea deprinderilor în domeniul motricităţii,
respectiv autonomia copilului în ceea ce priveşte abilităţile motorii fine şi
grosiere, echilibrul şi coordonarea în realizarea unor activităţi.

3. Domeniul Cognitiv cu subdomeniile următoare:


 Limbajul
 Comprehensiunea
 Alte operaţii ale gândirii
Acest domeniu se referă la abilităţile copilului sau tânărului de a comunica
nonverbal prin gesturi, mimică respectiv sunete, vocalize sau cuvinte
monosilabice.

4. Domeniul Social respectiv modalităţile de interacţiune care se află la


nivelul primului sistem de semnalizare reprezentat de senzaţii, percepţii,
vocalizări, sunete.

5. Domeniul Comportament cu subdomeniile:


 Comportament adaptativ
 Exprimarea emoţiilor
Acest domeniu se referă la măsura în care copiii/tinerii prezintă comportamente
adaptative precum şi la modalitatea de exprimare a emoţiilor de bază.

Observaţie:
În ciuda unui grad ridicat de dependenţă a copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale
severe şi profunde, acţiunile recuperatorii şi de asistenţă trebuie să respecte
principiile şi standardele de calitate general valabile privind recuperare şi
integrare socială.

III. Completarea instrumentelor evaluare


Se vor respecta următoarele indicaţii şi specificaţii:
a) Citiţi cu atenţie afirmaţiile şi încercuiţi pentru fiecare item varianta de
răspuns care reflectă cel mai bine copilul în situaţia prezentată, respectiv
măsura în care copilul realizează/îndeplineşte itemul respectiv.
b) Variantele de răspuns sunt descrise conform următorului tabel:

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 4


Descriere/Măsura în care este îndeplinit itemul Variante
răspuns
Nu se aplică copilului care este evaluat N/A
Deloc 1
Într-o măsură nesemnificativă 2
În mică măsură 3
În oarecare măsură 4
În mare măsură 5
În totalitate 6

Au fost stabilite 4 intervale de cotare corespunzătoare a patru stadii de dezvoltare


conform următorului sistem de cotare:

1. Nivel nesatisfăcător
Acest stadiu corespunde cotelor medii cuprinse între 1.0 şi 1.9, care reprezintă
întârziere în dezvoltarea copilului/tânărului, situaţie în care el nu are formate şi
dezvoltate abilităţile corespunzătoare vârstei în cele mai multe domenii şi
subdomenii.
Ca urmare, în toate sau în majoritatea domeniilor se impune intervenţie
specializată accentuată.

2. Nivel satisfăcător
Acest stadiu corespunde cotelor medii cuprinse între 2.0 şi 3.9, care reprezintă
faptul că, în domeniile menţionate, copilul/tânărul are abilităţi în curs de
dezvoltare în raport cu vârsta/cele corespunzătoare vârstei.
Ca urmare, în multe din domeniile de dezvoltare este nevoie de intervenţie
specializată accentuată.

3. Nivel bun
Acest stadiu corespunde cotelor medii între 4.0 şi 4.9, care reprezintă faptul că, în
majoritatea domeniilor de dezvoltare, copilul/tânărul are formate şi dezvoltate
abilităţile necesare apropiate vârstei.
Ca urmare, sunt puţine domeniile în care este nevoie de intervenţie specializată.

4. Nivel foarte bun


Acest stadiu corespunde cotelor medii cuprinse între 5.0 şi 6.0 şi reprezintă
faptul că în toate sau aproape toate domeniile copilul/tânărul are dezvoltate
abilităţile la nivelul aşteptat, corespunzător vârstei.
Observaţii:Pentru a avea o imagine semnificativă în ceea ce priveşte
dezvoltarea copilului sau tânărului, se vor avea în vedere cotele medii pe fiecare

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 5


din cele 5 domenii de dezvoltare şi nu cota medie comună corespunzătoare
acestora.

IV. Evaluarea

Componenţa echipei de evaluare:


 Pentru a realiza o evaluare obiectivă, aceasta trebuie să fie făcută de
preferinţă de psihologi desemnaţi, din cadrul DGASPC partenere
(preferabil care lucrează în instituţie).
 Activitatea de evaluare va fi supervizată şi coordonată de psihologi din
cadrul Fundaţiei HHC România.

Rolurile şi responsabilităţile echipei de evaluare:


 să informeze educatorul/persoana de îngrijire directă a copilului sau tânărului
despre intenţia de a evalua copilul/tânărul respectiv
 să fixeze data evaluării
 să adune informaţii de la copil/tânăr, educator sau de la alte persoane care
pot da informaţii semnificative cu privire la copil (colegi, profesori)
 să se bazeze pe observarea directă a copilului/tânărului în timpul evaluării
 să completeze instrumentul de evaluare

Pregătirea evaluării
Evaluarea implică:
 înţelegerea conţinutului instrumentului de evaluare – instrumentul de
evaluare de evaluare pentru copil/tânăr
 înţelegerea metodologiei de evaluare
 planificarea evaluării

Durata evaluării
Se vor acorda cel puţin 3 ore pentru fiecare evaluare sau atât cât este necesar
pentru a realiza o evaluare obiectivă şi comprehensivă.

Evaluarea propriu-zisă
 Evaluatorul va aduce la cunoştinţa membrilor de personal motivele
evaluării. Scopul evaluării fiind identificarea nivelului de dezvoltare a
copilului/tânărului în instituţie la un moment dat, printr-o evaluare
iniţială.
 Ulterior se va face o re- evaluare a copilului/tânărului la 6 respectiv 12
luni după plasarea acestuia într-un serviciu alternativ. Evaluările astfel
realizate vor permite compararea rezultatelor şi vor constitui un indicator
important pentru a măsura efectele dezinstituţionalizării.

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 6


Modalităţi de adunare a datelor şi informaţiilor
Observaţia
 Observarea directă a copilului în mediul instituţional/al casei respectiv în
afară. Se vor avea în vedere observaţii cu privire la interacţiunea acestuia
cu alţi copii, adulţii cunoscuţi sau persoane străine.
 Observarea directă a copilului în situaţii diverse: joc, activităţi şcolare, alte
activităţi recreative. Discuţii cu copilul.

Interviul
 Interviul semi-structurat reprezintă modalitatea principală de a obţine
informaţii relevante despre copil sau tânăr.
 În discuţia cu persoana intervievată (educator, profesor sau alt membru de
personal) vor fi adresate întrebări cu răspuns deschis pentru a lăsa celui
intervievat libertatea de a vorbi despre copil. Întrebările adresate de
evaluator vor fi specifice instrumentului de evaluare, acesta urmând a
consemna răspunsurile în fişa de evaluare.
 În situaţia în care evaluatorul consideră că există inadvertenţe majore
între observaţiile sale şi informaţiile obţinute prin interviu cu privire la
copil/tânăr, evaluatorul va solicita informaţii suplimentare (de la mai
mulţi membri de personal).

În derularea interviului trebuie să aveţi în vedere următoarele:


1. creaţi un mediu relaxant şi facilitator pentru interviu
2. la începutul interviului explicaţi că vor fi puse întrebări specifice cu privire
la dezvoltarea copilului/tânărului
3. menţionaţi că vor fi luate notiţe pe parcursul interviului
4. puneţi întrebări generale cu privire la domeniul respectiv pentru a permite
persoanei intervievate să ofere informaţii importante şi complexe cu
privire la dezvoltarea copilului
5. asiguraţi-vă că informaţiile specifice necesare completării instrumentului
de evaluare sunt cuprinse în momentul intervievării
6. informaţiile specifice cuprinse în instrumentul de evaluare implică
întrebări specifice conform protocolului de intervievare
7. asiguraţi-vă în timpul interviului că aţi înţeles ceea ce transmite cel
intervievat punând întrebări de clarificare
8. înainte să finalizaţi interviul, întrebaţi intervievatul dacă mai are altceva
de spus despre copil/tânăr.
9. la final nu uitaţi să mulţumiţi intervievatului pentru informaţii şi timpul
acordat.

V. Cotarea
Cotarea itemilor presupune adunarea informaţiilor cu privire la copil/tânăr pe
baza observaţiei şi a interviului.

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 7


În cazul în care în instrumentul de evaluare există itemi care nu pot fi evaluaţi
pentru copilul sau tânărul în cauză notaţi N/A (nu se aplică).
Cotarea trebuie să se bazeze pe dovezi concrete respectiv pe ceea ce observaţi la
copil/tânăr şi informaţiile pe care le primiţi de la membrul de personal
intervievat.
Pentru o cotare corectă asiguraţi-vă că înţelegeţi ceea ce înseamnă/desemnează
fiecare indicator în parte.
În situaţia în care nu sunteţi siguri dacă cota acordată este 3 sau 4 decideţi asupra
uneia dintre aceste cote dacă diferenţa nu este semnificativă.
Atunci când aveţi îndoieli cu privire la a cota 1 sau 6 sunt necesare alte dovezi
concrete obţinute prin observaţia directă sau informaţii de la alţi membri de
personal, profesori sau persoane semnificative din viaţa copilului/tânărului.
Vor fi cotaţi toţi itemii din subdomeniile respective.
Exemple:
 pentru afirmaţia: nu ingerează substanţe necomestibile (pământ,
tencuială etc.)
Evaluatorul trebuie să urmărească în ce măsură copilul manifestă
comportamentul descris; acela de a nu ingera substanţe necomestibile.
În consecinţă se va alege cota 6: în totalitate, pentru copilul care prezintă acest
comportament, aceasta însemnând că nu mănâncă substanţe necomestibile.
Se va nota 1 dacă copilul prezintă acest comportament dezadaptativ, adică dacă în
ingerează substanţe necomestibile.
 Se va nota N/A pentru afirmaţia: scrie litere mici, în cazul în care
copilul deşi are 7 ani nu este încă la şcoală.

VI. Introducerea datelor

Sistemul de management al datelor permite calculul cotelor medii pentru


subdomeniile şi domeniile respective, automat, odată cu introducerea datelor
(computerizat).
Este însă important algoritmul prin care se face acest calcul:
 Calculul cotei medii pentru un subdomeniu se face astfel: se introduc
cotele pentru fiecare item din cadrul unui subdomeniu şi se împarte suma
la numărul de itemi care au fost cotate în categoria respectivă. În
calcularea mediei pentru subdomeniul respectiv nu se includ itemii la care
răspunsul este N/A.
Exemplu: dacă un subdomeniul are 5 itemi din care şi dacă la doi dintre aceştia
răspunsul este N/A la calculul cotei medii pentru acest subdomeniu se împarte
suma cotelor la 3 în loc de 5.
 Calculul cotei medii pentru un domeniu: se adaugă cotele medii ale
fiecărui subdomeniu şi se împarte suma la numărul subdomeniilor care
alcătuiesc domeniu respectiv.

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 8


 Fiecare dintre cotele medii pentru subdomenii şi domenii trebuie
echivalate cu cele 4 etape ale dezvoltării menţionate anterior.
 Nu se calculează o cotă medie generală a copilului/tânărului deoarece
aceasta nu este relevantă.

VII. Interpretarea rezultatelor evaluării


Rezultatele evaluării vor fi prezentate grafic şi narativ, respectiv se va face o
interpretare cantitativă şi una calitativă.
 Interpretarea cantitativă: permite reprezentarea grafică a rezultatelor
(cotelor medii) obţinute pe fiecare domeniu. Vizualizarea sub formă de
grafic permite o imagine de ansamblu, pe fiecare domeniu pentru
copilul/tânărul evaluat, permiţând identificarea rapidă a domeniilor în
care este necesară intervenţie specifică. În momentul reevaluării,
reprezentarea grafică va permite o vizualizare rapidă a evoluţiei
copilului /tânărului pe fiecare din cele 5 domenii. De asemenea, vor putea
fi vizualizate instantaneu efectele ieşirii copilului/tânărului din instituţie şi
a plasării într-un serviciu familial alternativ.
 Interpretarea calitativă: permite oferirea contextului, explicaţii cu privire
la aspectele generale dar şi particulare, funcţie de cotele medii obţinute pe
subdomenii şi domenii în dezvoltarea copilului/tânărului.

VIII. Utilizarea rezultatelor evaluării


Rezultatele evaluării permit o înţelegere comprehensivă a fiecărui caz în parte şi
stabilirea obiectivelor pentru intervenţia specifică în subdomeniile/ domeniile în
care intervenţia este necesară.
Oferă posibilitatea de a prezenta date concrete la nivel naţional reprezentanţilor
responsabili din sistemul de protecţie a copilului pentru realizarea reformei în
acest sistem.

Evaluarea dezvoltaă rii copiilor/tinerilor - Manual Page 9