Sunteți pe pagina 1din 17

MENTENANTA SISTEMELOR INDUSTRIALE

Dezvoltarea activităţii industriale, realizarea unor producţii cât mai mari, la


calitate cât mai bună şi cu costuri cât mai mici, au determinat orientarea
managementului firmelor si a expertilor în utilaje şi echipamente spre elaborarea
unor măsuri organizatorice şi tehnologii care să reduca opririle accidentale ale
utilajelor si reducerea timpilor de stationare în reparatie, deci a costurilor de
mentenanta.

Mentenanţa este considerată un ansamblu de activitati tehnico-


organizatorice care au ca scop mentinerea în stare de functionare, întreţinerea si
reparatia sistemelor industriale.

Dezvoltarea si cresterea complexitatii sistemelor industriale a dus la


modernizarea si actualizarea tehnicilor si politicilor de mentenanta. Functie de
costurile legate de piesele de schimb si materiale, respectiv de pierderile datorate
timpului de stationare în reparatie, se deosebesc patru tipuri de politici de
mentenanta şi anume :

- Mentenanta reactivă
- Mentenanta corectivă
- Mentenanta preventivă
- Mentenanta predictivă

Primele politici de mentenanta dezvoltate constau în interventii asupra


utilajelor care functionau pâna la oprirea lor accidental, datorita uzurii instaurate
sau datorita aparitiei unor defectiuni. Interventia se considera satisfacatoare atâta
timp cât masina/sistemul functiona la un nivel minim acceptabil. Aceasta se
numeste mentenanta reactiva.

Mentenanţa corectivă reprezintă intervenţiile ca urmare a unor defectări


uşoare, accidentale şi au ca scop restabilirea capacităţii de funcţionare a
produsului. Aceasta permite unui mijloc de productie, în mod provizoriu,
îndeplinirea integrala a functiei, prin interventii la momentul aparitiei unei
probleme. Actiunea este bine planificata, însa, actionându-se nu numai la nivelul
simptomaticii, ci cautându-se şi rezolvându-se însasi cauza defectului.

Mentenanţa Preventivă a unei maşini sau a unui sistem reprezintă


activităţile desfăşurate înainte de apariţia vreunei defecţiuni. Ea poate fi de două
feluri:

 Mentenanţă planificată (Mentenanţa Preventivă)


 Mentenanţă bazată pe starea maşinii/sistemului (Mentenanţa Predictivă).
Diferenţa dintre aceste două tipuri de mentenanţă constă în diferenţa dintre
modalităţile de determinare a momentului când trebuie efectuată mentenanţa
preventivă.

În primul caz (MP) momentul este predeterminat printr-un plan de


mentenanţă, pe când în al doilea caz momentul începerii mentenanţei este
rezultatul unor prognoze ale uzării unor piese, sau a defectării întregii maşini.
Aceste prognoze se bazează pe rezultatele probelor la care a fost supusă maşina
(precizie de prelucrare, precizia deplasărilor subansamblurilor mobile, vibraţii,
zgomot, încălziri, etc).

Primul tip de mentenanţă poate produce erori în planificarea începerii


mentenanţei, întrucât nu ţine seama de orele de funcţionare efectivă a maşinii,
existând riscul ca mentenanţa să înceapă prea devreme (în cazul în care maşina a
funcţionat puţin timp) sau să se defecteze înainte de momentul planificat pentru
începerea mentenanţei (pentru că a fost foarte intens folosită).

Datorită faptului că această defecţiune nu a fost prevăzută, ea poate


produce daune importante, din cauza unor mari stricăciuni fizice ale maşinii sau
a timpilor îndelungaţi de stagnare a acesteia din lipsa pieselor de schimb.

Pentru a menţine calitatea pieselor prelucrate este important ca maşina


utilizată să fie tot timpul într-o stare similară cu cea a maşinii noi. Pentru
aceasta, maşina trebuie în mod periodic să fie servisată, controlată şi supusă
mentenanţei planificate. Aceasta presupune o legătură strânsă între planificarea
producţiei şi cea a mentenanţei preventive, astfel că timpii de stagnare a maşinii
să fie cât mai reduşi.

Nivele de dezvoltare a mentenanţei

1. Activităţi de mentenanţă de nivel 1I

Sunt activităţi de mentenanţă relativ simple, care vor fi efectuate în


principal de operatori de producţie, în cadrul procesului de automentenanţă:

- curăţirea de ansamblu şi a zonei de lucru a utilajului;


- păstrarea ordinii la locul de muncă;
- lubrifierea;
- reglarea unor parametri de funcţionare;
- verificarea nivelului fluidelor, a tensiunii de stranger a diferitelor
componente;
- întocmirea unor fişe cu parametrii tehnologici obţinuţi şi timpul efectiv de
funcţionare;
- alte activităţi preventive, de mică dificultate;
- alertă asupra disfuncţionalităţilor necesar a fi rezolvate de specialişti.

2. Activităţi de mentenanţă de nivel 2NANŢĂ DE NII

Au un grad mai ridicat de dificultate, prin urmare nu se rezolvă prin


automentenanţă, ci vor fi efectuate de către specialişti în prestarea de activităţi
de întreţinere şi reparaţii specifice:

- activităţi curente corective;


- intervenţii preventive-sistematice, cu grad ridicat de dificultate;
- amplasări/reamplasări ale utilajelor.

3. Activităţi de mentenanţă de nivel

Se realizează consultanţa şi supervizarea activităţilor de mentenanţă de


înaltă calificare sau cu grad redus de repetitivitate, apărute în mod excepţional.
Acest gen de activităţi se efectuează de:

- de terţe firme,
- experţii din compartimentul de mentenanţă, a constructorilor sistemelor
tehnice respective, pe perioada de garanţie sau post-garanţie.

Pentru o întreprindere industrială întreţinerea şi repararea utilajului de


producţie prezintă o importanţă deosebită. Astfel, executarea acestor activităţi în
condiţii optime asigură funcţionarea în mod normal a utilajelor de producţie,
conform graficelor de producţie, evitându-se astfel scoaterile din funcţiune,
contribuindu-se prin aceasta la realizarea unei activităţi ritmice .

O bună întreţinere şi reparare a utilajului de producţie asigură menţinerea


funcţionării acestuia potrivit performanţelor tehnico-economice prevăzute în
cartea tehnică, influenţând direct randamentul şi precizia de funcţionare şi
realizarea producţiei în cantităţile şi calitatea prevăzute .

Organizarea întreţinerii şi reparării utilajelor la un nivel superior contribuie,


de asemenea, în mod direct la reducerea costurilor de producţie, prin realizarea
acestor activităţi la un nivel redus de cheltuieli .

Organizarea executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la nivelul unei


unităţi industriale trebuie să permită realizarea următoarelor sarcini de bază :

a) asigurarea menţinerii utilajului în perfectă stare de funcţionare;


b) evitarea uzurii excesive a utilajului şi a scoaterii înainte de
termen sau accidental a acestuia din funcţiune;
c) creştere timpului de funcţionare a utilajului, atât prin mărirea
timpului de funcţionare între două reparaţii, cât şi prin reducerea
timpilor necesari executării reparaţiilor;
d) ridicarea productivităţii muncii muncitorilor care execută
reparaţii, asigurarea executării reparaţiilor cu cheltuieli minime
şi de o calitate ridicată;
e) modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite.

Sistemul de reparaţii preventiv-planificate

Prin sistemul de reparaţii preventiv-planificate se înţelege un ansamblu de


măsuri de întreţinere, control şi repararea utilajelor, care se efectuează în mod
periodic, la intervale de timp bine determinate, după un anumit număr de ore de
funcţionare, prin care se urmăreşte prevenirea uzurii excesive şi apariţia
avariilor, precum şi menţinerea calităţilor de exploatare necesare unei
funcţionări normale .

Sistemul de reparaţii preventiv planificate se poate utiliza după două


metode şi anume :

a) metoda standard ;
b) metoda după revizie .

Potrivit metodei standard, fiecare maşină, utilaj, instalaţie sau agregat


intră în reparaţii la intervale de timp dinainte stabilite pentru fiecare utilaj în
parte.Volumul şi conţinutul lucrărilor pentru fiecare fel de reparaţie au în
caracter standard, potrivit unei documentaţii tehnice, indiferent de starea
utilajului la momentul respectiv . Metoda standard prezintă avantajul că permite
efectuarea reparaţiilor pe baza unei documentaţii bine pusă la punct la intervale
de timp bine stabilite fiind simplu de aplicat şi foarte eficientă pentru
întreprinderile care dispun de un mare număr de maşini şi utilaje .

Metoda după revizie de executare a reparaţiilor constă în aceea că volumul


şi conţinutul acestora se determină pe baza unei revizii tehnice prealabile, felul
reparaţiilor fiind stabilit pe baza unui ciclu de reparaţii şi a unei documentaţii
tehnice elaborate dinainte.

Folosirea acestei metode prezintă avantajul că permite constatarea gradului


de uzură a utilajului cu ocazia reviziei tehnice, determinându-se pe această bază,
mai precis ca la metoda anterioară, lucrările de reparare ce trebuie efectuate,
volumul şi conţinutul lor concret, evitându-se astfel efectuarea unor operaţii de
reparare care nu sunt impuse de starea de uzură a utilajelor .
În ţara noastră, pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a
utilajului de producţie, se foloseşte de regulă sistemul de reparaţii preventiv-
planificate, executate potrivit metodei cu revizie.

Pentru maşinile, utilajele, instalaţiile din industria constructoare de maşini


şi de prelucrarea metalelor, executarea reparaţiilor potrivit sistemului de
reparaţii preventiv-planificate prevede următoarele categorii de intervenţii :

a) revizia tehnică ( Rt) ;


b) reparaţia curentă (Rc), care poate fi de gradul I şi de gradul II
c) reparaţia capitală ( Rk ) .

În afara acestor intervenţii sistemul de reparaţii preventiv-planificate


necesită şi activitatea de întreţinere şi supraveghere zilnică a utilajului, care
constă în lucrări de: ungere şi curăţire zilnică, de reglare a mecanismelor , de
ajustare a lagărelor, de control a funcţionării diferitelor piese ş.a.

Aceste lucrări de întreţinere şi supraveghere zilnică se execută de muncitorii


care lucrează la diferitele maşini sau, în anumite cazuri, de muncitori speciali
(ungători, reglori ) , pe baza regulilor de întreţinere a utilajului şi de înlăturare a
micilor defecte, fără a se proceda însă la înlocuirea de piese .

a) Revizia tehnica (Rt) reprezinta ansamblul de operatii care se executa


inaintea unei reparatii planificate, in scopul determinarii starii tehnice a
utilajului si a principalelor lucrari de reparatii care trebuie efectuate cu ocazia
acesteia.

Lista de lucrari de reparatii ce se executa cu prilejul reviziilor tehnice

1. Determinarea elementelor cu uzuri avansate


2. Executarea reglajelor la toate organele prevazute cu elemente care sa
permita eliminarea jocurilor
3. Verificarea organelor de comanda si a dispozitivelor de protectie
4. Verificarea instalatiei de racire si ungere
5. Remedierea defectiunilor (care nu necesita consum mare de manopera)
6. Verificarea parametrilor de lucru ai masinii
7. Verificarea instalatiei electrice
8. Inlocuirea pieselor uzate ce nu prezinta garantii in functiune

Reviziile tehnice se executa cand masinile sunt oprite din functiune,in timpul
zilelor de sambata,duminica si a sarbatorilor legale.
c) Reparatia curenta (Rc) reprezinta ansamblul de operatii care se executa
periodic potrivit prevederilor de plan,in vederea inlaturarii uzurii materiale sau a
unor deteriorari locale prin repararea ,reconditionarea sau inlocuirea unor piese
componente sau subansambluri uzate.Reparatia curenta poate fi de gradul I sau
de gradul II, in functie de marimea intervalului de timp de functionare intre
reparatii, de importanta lucrarilor executate si valoarea pieselor si a
subansamblurilor reparate, reconditionate sau inlocuite.

d) Reparatia capitala (Rk) reprezinta categoria de interventie care se


efectueaza dupa expirarea ciclului de functionare prevazut in normativul
tehnic,avand ca scop readucerea caracteristicilor tehnico- economice ale masinii
la nivelul avut initial si preintampinarea iesirii din functiune a acestuia inainte de
termen.
PLAN DE MENTENANTA AL UNEI MASINI DE INJECTIE ARBURG

MENTENANTA NIVEL 1

Nr. TIPUL OPERATIA FRECVEN- RESPON- OBS.


crt INTERVEN
TIEI TA SABIL
Curatarea sinelor de 200 ore Lacatus
ghidare ale usilor de functionare intretinere
protectie
Verificarea 200 ore Lacatus Daca este
condensului din functionare intretinere necesar se
sistemul pneumatic elimina
condensul
ARBURG 570

1 Interventiile
Aplicarea pe 200 ore Lacatus Numai in
care se
coloanele de functionare intretinere zonele in care
exexuta la mai
inchidere si de nu au loc
putin de 600
injectie spray miscari ale
ore de
anticoroziv masinii
functionare
Curatirea si 200 ore Lacatus
aplicarea de ulei functionare intretinere
(CLP220) pe
suprafetele de rulare
ale suportului.
Ungere role cu
vaselina KP2K

MENTENANTA NIVEL 2
Curatarea si 600-700 ore Lacatus
aplicarea de ulei functionare intretinere
(CLP220) pe
suprafetele de rulare
de la usi
Ungerea sabotilor 600-700 ore Lacatus
glisanti de la platoul functionare intretinere
mobil cu vaselina
KP2K (4 nipluri,
2/bloc)
Ungerea placii 600-700 ore Lacatus Se evita
mobile a sculei cu functionare intretinere ungerea
ulei CLP220(8 excesiva; La
1 Revizie nipluri, 2 pe temperaturi
tehnica coloane) ridicate
,ungerea se
verifica mai
des

Ungerea rolelor 600-700 ore Lacatus Daca masinile


suportului veritcal al functionare intretinere sunt echipate
platoului mobil cu suport
vertical
Curatarea si suflarea 600-700 ore Lacatus
filtrului din capacul functionare intretinere
rezervorului

Determinarea 600-700 ore Lacatus


elementelor cu uzuri functionare intretinere
avansate
Executarea reglajelor 600-700 ore Lacatus
la toate organele functionare intretinere
prevazute cu
elemente care permit
eliminarea jocurilor
Verificarea instalatiei 600-700 ore Electrician
electrice functionare de
intretinere
Rermediere mici Ori de cate Lacatus
1 defectiuni ori apar intretinere

Verificare vizuala a 600-700 ore Lacatus


integritatii functionare intretinere Se verifica
manometrelor de la vizual sa nu
masinile de injectie fie distrusa
si echipamentele sticla de
periferice protectie a
manometrelor

Demontarea partiala 1800-2000 Lacatus de


a utilajului: ore intretinere
functionare
-verificarea
inchiderii pe diuza;

-verificarea
alimentarii si
2 Reparatie functionarea
curenta RC1 melcului;
(numai in
limitele -verificarea gaurilor
competentei de prindere a
atribuite matritelor pe platou;
atelierului de
intretinere) -verificarea
sistemului de
aruncare;
Suflarea si curatarea 1800-2000 Lacatus
masinii si curatat si ore intretinere
spalat piese simple functionare
domontate
Curatarea ghidajelor 1800-2000 Lacatus
si indepartarea uzurii ore intretinere
putin patrunse sau functionare
lovituri
Verificarea 1800-2000 Lacatus Daca este
furtunelor hidraulice ore intretinere cazul se fac
si a scurgerilor de functionare remedieri,
ulei .Verificarea si inlocuiri
remedierea
instalatiei de racire ,
tuburi , garnituri,
supape etc.
Verificarea si 1800-2000 Electrician
repararea instalatiei ore intretinere
electrice, functionare

aspirat dulap
Verificarea starii 1800-2000 Lacatus Daca este
toboganului ore intretinere necesar se
functionare inlocuieste
Verificarea clapetei 1800-2000 Lacatus Daca este
selectoare ore intretinere cazul se fac
functionare remedieri,
inlocuiri
Verificarea diuzei 3000 ore Daca este
functionare necesar se
Reglor inlocuieste

MENTENANTA NIVEL 3
1 Reparatie Calibrare totala 11000- Firma
curenta RC2 12 ext
00 ern
0 a
ore aut
de ori
fun zat
cti a
on
are
Verificare valva non- O data la 6 -Technician
retur prin verificarea lun pro
pernei de material i ces
Verificarea unitatii 5000-6000 -Reglor Daca este
de injectie (uzura) : ore necesar se
de -Lacatus inlocuiesc
-valva tur-retur; fun intr
cti eti
-cilindru; on ner
are e
-melc;
Verificare set 1 data la 3 Firma
garnitura unitatea de ani ext
injectie si bloc ern
hidraulic a
aut
ori
zat
a
2 Schimb ulei Schimbat ulei si filtru 20000 ore
de ulei de
fun
cti
on
are

Plan de intretinere curenta – ARBURG 570 E


In planul de intretinere curenta al masinii este inclusa o lista a celor mai
importante lucrari de intretinere.

In cele ce urmeaza, sunt prezentate cateva exemple:

Schimbul de ulei, verificarea coroanei dintate

- se executa schimbul de ulei la o tempratura a uleiului de 45-50°C.(ulei


foarte fluid)
- se inlatura resturile de ulei, se curate rezervorul, se umple cu ulei nou.

- la fiecare schimb de ulei, trebuie schimbat si filtrul de ulei si cartusul


filtrului de aer din capacul rezervorului.

Schimbarea cartuşului filtrului

Loc întreţinere: Batiu maşină


Efect: Alarmă
Inerval: 5000 ore funcţionare în automat
Lucrări de efectuat:
Înlocuiţi elementul filtrant al filtrului de aer în rezervorul de ulei.

Se procedeaza în felul următor:


• Deşurubaţi capacul.
• Deşurubaţi manşonul negru.
• Înlocuiţi cartuşul filtrului.
• Înşurubaţi manşonul.
• Aplicaţi înapoi capacul.
1: Capac
2: Cartuş filtru

Schimbarea coroanei dinţată a cuplajului de acţionare

Loc întreţinere: Parte hidraulică


Interval: 20000 ore funcţionare în automat
Lucrări de efectuat: La fiecare schimb de ulei se schimba de fiecare dată coroana
dinţată a cuplajului de antrenare.

Verificare etanşeitate răcitor panou de comandă

Loc întreţinere: Parte electrică


Efect: Directivă
Interval: 10000 ore funcţionare în automat
Lucrări de efectuat: Răcitor apă în panoul de comandă
• verificaţi etanşietatea
• verificaţi debitul de apă
• la debit prea mic curăţaţi diafragma in distribuţie (la depuneri de calcar
decalcificaţi)
Sisteme de protecţie: curăţarea şi ungerea ghidajelor

Loc întreţinere: Dispozitive siguranţă


Efect: Avertizare
Inerval: 1000 ore funcţionare în automat

Lucrări de efectuat:

Dispozitive de siguranţă unitate de închidere.


• Curăţaţi ghidajele grilelor de protecţie.
• Lubrifiaţi uşor ghidajele cu ulei.

Dispozitive de siguranţă unitate de injecţie.


• Curăţaţi ghidajele grilelor de protecţie.
• Lubrifiaţi uşor ghidajele cu ulei

1: Ghidaje
Lubrifiaţi carcasa transmisiei

Loc întreţinere: Unitate de injecţie


Efect: Avertizare
Inerval: 5000 ore funcţionare în automat
Lucrări de efectuat: Ungeţi carcasa transmisiei unităţii de injecţie.

1- puncte de lubrifiere

1- Niplu de ungere

Lubrifiarea suprafeţelor de rulare, rolele de antrenare, ghidajele

Loc întreţinere: Unitate de injecţie


Efect: Avertizare
Inerval: 1000 ore funcţionare în automat
Lucrări de efectuat:
• Curăţaţi ghidajele.
• Ungeţi cărucioarele de ghidare ale unităţii de injecţie.
• Suprafeţele de rulare a tijei de susţinere.
• Gresaţi uşor suprafeţele de rulare.
• Gresaţi rolele de ghidare.
1- tija support
2- role de antrenare

Curăţarea si ungerea coloanelor unitatii de injectie


Loc întreţinere: Unitate de injecţie
Efect: Avertizare
Inerval: 1000 ore funcţionare în automat
Lucrări de efectuat:
- Curăţaţi şi lubrifiaţi uşor cu ulei coloanele unităţii de injecţie
(numai în zonele unde nu au loc mişcări de rulare).
- La murdărire mai puternică se va efectua eventual mai des.

1: Coloanele unităţii de injecţie


BIBLIOGRAFIE

1. http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/luculescu/6.%20Mentenanta
%20si%20mentenabilitate.pdf
2. http://memm.utcluj.ro/materiale_didactice/mentenanta/curs/Mentenanta_n
ote_de_curs_1.pdf
3. http://www.memm.utcluj.ro/materiale_didactice/mentenanta/pps/curs_MS
I_1.pdf
4. https://www.scribd.com/doc/248111782/Manual-Arburg
5. https://www.arburg.com/en/us/products-and-services/injection-
moulding/injection-moulding-machines/