Sunteți pe pagina 1din 5

1. In cadrul Secțiunii II, Anexa 3 din OMAI 140/2016, la art.

t. 15 se menționeaza: „În cazul constatării unei situații care determină


imposibilitatea exercitării atribuțiilor membrilor comisiilor sau ale secretarilor, aceștia sunt înlocuiți în condițiile prezentei
anexe”, din analiza acestui text de lege rezultând că acest aspect trebuia constatat înainte de susținerea concursului și
nu face referire la invalidarea concursului.

2. menționez faptul că pentru invalidarea concursului așa cum se arată la art. 57 alin.3 din OMAI 140/2016 sunt necesare
nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului (care sunt prevazute la Anexa 3, Capitolul II,
Sectiunea V (Probele de concurs, Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, Elaborarea subiectelor, Desfășurarea
concursului, Corectarea și notarea testelor scrise, Aprecierea și notarea interviului structurat pe subiecte profesionale, Aprecierea și notarea probei
practice, Aprecierea și notarea probelor de evaluare a performanței fizice, Corectarea, aprecierea și notarea probei de evaluare a competenței
lingvistice într-o limba straina) din OMAI 140/2016 si NU FACE REFERIRE LA CONSTITUIREA COMISIILOR SI SUBCOMISIILOR).

3 Prin intampinarea depusa de catre Ministerul Afacerilor Interne rezulta clar faptul ca I.S.O.P a incercat in numarate
randuri propunerea subsemnatului de a trece in corpul ofiterilor, motivand juridic sustinerile.

4 ISOP, precizeaza prin intampinare ca functia pe care eu as fi numit este de Ofiter IV, chiar daca eu am participat la
concurs pentru functia de Ofiter Specialist Principal I, aceasta prevedere fiind in Anexa nr. 21 la OMAI S/I/2166, document
care este clasificat. Prin urmare, eu nu puteam sa am cunostinta despre acest fapt atat timp cat nu a fost specificat in anuntul
de concurs, iar documentul care stabileste functiile este clasificat. Astfel, functia de Ofiter IV este inferioara celei pe care
membrul din comisia de concurs aflat in incompatibilitate o avea la momentul sustinerii concursului, neexistand deci
niciun impediment pentru trecerea subsemnatului in corpul ofiterilor si numirea pe functie potrivit gradului
profesional acordat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Art. 57. – (1) din Anexa 3 la OMAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale
Ministerului Afacerilor Interne, act normativ in baza caruia s-a desfasurat concursul :„Dosarul de concurs și dosarele de
recrutare ale candidaților declarați „admis” la concurs se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea
concursului, la structura de resurse umane a eșalonului care are competențe de emitere a actului administrativ de
încadrare și de acordare a gradului profesional, respectiv, după caz, a actului administrativ de numire în funcție.
6 Mai mult decat atat, Capitolul II - Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, constituirea și atribuțiile
comisiilor și subcomisiilor, din anexa 3 la OMAI 140/2016, asa cum este formulat face o distinctie clara intre Organizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pe de o parte, iar pe de alta parte Constituirea și atribuțiile comisiilor
și subcomisiilor , unde se regasesc Sectiuni distincte intre Organizarea si desfasurarea concursului (Sectiunea 5) si
Constituirea comisiilor si subcomisiilor (Sectiunea 2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 De asemenea, avand in vedere ca sunt functionar public, va rog sa apreciati in ce masura sunt aplicabile prevederile HG nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor public: Art. 34 alin (4) În
cazul în care situaţia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele
concursului, rezultatul probei ori probelor desfăşurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situaţie
de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validităţii evaluării a cel puţin două treimi din numărul
membrilor comisiei de concurs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D.G.M.R.U a restituit dosarul de concurs catre ISOP, pe motiv ca unul din membrii comisiei de concurs avea o functie
inferioara celei scoase la concurs, încălcându-se astfel art. 9 alin. (3) din Sectiunea II, Anexa 3 din OMAI 140/2016, act
normativ în baza căruia s-a organizat concursul, desi subsemnatul am fost declarat “ADMIS” de catre comisia de solutionare
a contestatiilor- legal constituita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 DGMRU are in atributiile sale (extras de pe siteul MAI) - organizează şi desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi
control a structurilor M.A.I. potrivit domeniului de competenţă., prin urmare aceasta avea ca atribut sprijinirea,
indrumare si nu doar controlul Institutului de Studii Pentru Ordine Publica pentru a sanctiona anumite incalcari ale
OMAI 140/2016, care prevede faptul ca se dispune invalidarea concursului pentru incalcarea organizarii si
desfasurarii concursului, ORGANIZARE SI DESFASURARE prevazuta in Anexa3, Sectiunea 5 din OMAI 140/2016
care nu prevede Constituirea comisiilor si subcomisiilor (Sectiune 2) si oricum ar fi absurd ca dupa organizarea unui
concurs, declararea unor candidati admisi, sa se anuleze concursul.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Atata timp cat MAI a avut cunostinta despre concurs, nu se poate invoca faptul ca s-a incalcat organizarea concursului,
dupa organizarea acestuia. Art. 3. – (1) Postul de execuție vacant se ocupă în condițiile art. 2734 din Legea nr.
360/2002privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. (2) Concursurile sau examenele prevăzute la
art. 2734 lit. c) din Legea nr. 360/2002 privindStatutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se organizează
cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Aprobarea este valabilă pe parcursul exercițiului bugetar anual în carea fost
acordată. Prin urmare , nu se poate invoca propria culpa in fata instantei de judecata

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Totodată, art. 57 alin. 3) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 cu modificările şi completările ulterioare în baza
căruia se motivează restituirea documentatiei catre unitatea organizatorica datorită nerespectării procedurilor privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor completează legea nr. 360/2002 art. 27 indice 48 unde se indică DOAR O SINGURĂ
SITUAŢIE în care se poate ca un candidat declarat ,,admis,, să nu poată ocupa postul scos la concurs – POSTUL NU POATE FI
OCUPAT DIN MOTIVE CARE TIN EXCLUSIV DE PERSOANA CANDIDATULUI, iar O.M.A.I. 140/2016 prin art. 57 lit a, b, c, indică 3
situaţii după cum urmează: 1-nerespectarea procedurilor de concurs; 2- neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de
participare; 3- întocmirea dosarelor de concurs/recrutare în mod incomplet.
Conform Deciziei CCR nr. 244/2016 punctul 22 ,,ordinele cu caracter normativ se emit numai pe baza şi în executarea legii
şi trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise, fără ca prin aceste să poată
fi completată legea,, şi punctul 23 ,,o dispoziţie legală trebuie să fie precisă, neechivocă, să instituie norme clare, previzibile şi
accesibile, a căror aplicare să nu permită arbitrariul sau abuzul. De asemenea norma juridică trebuie să reglementeze în mod
unitar, uniform,,. Prin urmare O.M.A.I. 140/2016 COMPLETEAZĂ LEGEA, DEPĂŞEŞTE DISPOZIŢIILE LEGII 360/2002, ADAUGĂ LA
LEGE, MODIFICĂ/COMPLETEAZĂ LEGEA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Art. 63., Anexa 3 din OMAI 140/2016 – Persoanele care au stabilit componența comisiilor de concurs, precum și
președinții acestora pot emite precizări cu privire la desfășurarea concursului, pe care le aduc la cunoștința candidaților, în timp
util. Prin urmare, este clar faptul ca sintagma „in timp util” nu inseamna dupa sustinerea concursului si admiterea candidatilor.
13. Mai arat faptul ca, potrivit Codului Muncii,
-Art. 3, alin. 2 -Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează
să o presteze.
-Art. 5 , alin (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi
angajatorii.
-Art. 4 alin (4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele
prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.
Or, este lesne de inteles ca subsemnatul am fost discriminat fata de colegii mei care au sustinut, la fel ca si mine, concursuri
de trecere in corpul ofiterilor organizat de asemenea in baza OMAI 140/2016, insa care le-au fost emise ordinele de trecere in
corpul ofiterilor, iar eu fiind ingradit de acest drept castigat onest si prin buna credinta, indeplinind toate conditiile impuse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. De asemenea Constitutia Romaniei prevede: ARTICOLUL 26 (1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă,
familială şi privată, ceea ce clar se observa ca atat ISOP si MAI nu a respectat viata privata a subsemnatului, incalcandu-mi
dreptul la dezvoltarea profesionala, prin organizarea unui concurs in baza OMAI 140/2016 care completeaza Legea 360/2002R
privind statutul politistului, fara a se lua in considerare singura situatie prevazuta la Legea 360/2002R in care un candidat
ADMIS la un concurs nu este numit pe un post, si anume din motive ce tin EXCLUSIV de persoana candidatului.
Astfel , Potrivit jurisprudentei CEDO ( HOTĂRÂREA din 14 ianuarie 2014 În cauza Mateescu împotriva României- atasata)
- pct. 20 . Curtea reaminteşte că art. 8 din Convenţie „protejează dreptul la dezvoltarea personală şi dreptul de a stabili şi dezvolta
relaţii cu alte persoane şi cu lumea înconjurătoare” (a se vedea Pretty împotriva Regatului Unit, nr. 2346/02, pct. 61, CEDO 2002
III), şi că noţiunea de „viaţă privată” nu exclude, în principiu, activităţile de natură profesională sau comercială (a se vedea C.
împotriva Belgiei, 7 august 1996, pct. 25, Culegere de hotărâri şi decizii 1996 III). În definitiv, majoritatea oamenilor au ocazii
semnificative de a-şi dezvolta relaţiile cu lumea înconjurătoare în timpul vieţii lor profesionale (a se vedea Niemietz împotriva
Germaniei, 16 decembrie 1992, pct. 29, seria A nr. 251 B).
-pct. 26. Curtea reiterează, în primul rând, că obiectul art. 8 este, în principal, acela de a proteja persoanele particulare împotriva
ingerinţei arbitrare a autorităţilor publice, obligând statul să se abţină de la asemenea ingerinţe. Într-un astfel de context, trebuie
să se ţină seama de echilibrul just care trebuie păstrat între interesul general şi interesele persoanei în cauză. Marja de apreciere
a statului este mai amplă în cazul în care se impune păstrarea unui echilibru just între interese private şi publice concurente sau
între diverse drepturi prevăzute de Convenţie [a se vedea, între multe alte hotărâri, Evans împotriva Regatului Unit (MC), nr.
6339/05, pct. 77, CEDO 2007 I].
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 .Mai mult decat atat, După cum se reţine, cu putere de lucru judecat, într-o cauză similară definitivă– dosar nr.
2702/110/2016- „nu există nicio prevedere cu privire la revocarea actului administrativ prin care a fost admis în concurs un
candidat (nici nu ar mai fi posibil după intrarea în circuitul civil a actului de admitere în examen şi după terminarea
concursului) şi nici nu se prevede posibilitatea anulării examenului şi nici posibilitatea neemiterii sau refuzului de emitere a
Ordinului de numire. Nu există temei legal pentru această măsură” -.v.pag.6 alin.3 Sent. civ.nr.92672016 pronunţată de
Tribunalul Bacău

16. Consideram ca un concurs poate fi anulat numai ca urmare a unor contestatii. Este inadmisibil
contrar oricaror principii si practici de organizare a concursurilor ca o persoana declarata „ADMIS”, sa
fie ulterior respinsa. Verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs si a documentelor
necesare participarii la concurs si a documentelor necesare participarii la concurs este de compententa
comisiei constituita in acest sens.
De asemenea, consideram ca verificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca membrii
comisiei de concurs reprezinta o activitate premergatoare oricaror alte proceduri de publicitate a
concursului.
Daca am accepta punctul de vedere al paratilor, ar insemna ca un candidat poate participa in fiecare
an la cate un concurs, ar putea fi declarat admis si, de fiecare data s-ar putea constata ca membrii comisiei
de concurs nu indeplinesc conditiile legale, ceea ce in mod evident frizeaza absurdul.