Sunteți pe pagina 1din 8
Unit - A History of India Chapter 1 Ancient History
Unit - A History of India
Chapter 1
Ancient
History

.+

Qebz{uaTlzaxž^vubcbubz`bw{web|b{|xb{cTlza

D+

>``{ualzdw{^z`lbzwUzal^z`{vy{d{zl`lab^vweb

4Uzal^5z^vcluvwxvba_|F

 

g.EEAi

vb}xbzwl^x{uabu{cweb`|`xb{cc{xu^`{zv4|xd^v5lvF

4^5

webSubbwv

4_5

webO{y^zv

g.EEBi

4`5

web@elzbvb

4a5

web>u^_v

4^5

Ay^|^u^)Wulw^)Qubw^^zaW^xl

/+

Te{^y{zdwebc{xx{zlzdz^v^?u^ey^y^alzlze{

 

4_5

Wulw^)Ay^|^u^)Qubw^^zaW^xl

`{y|{vbav{ybe|yzv{cwebSba^v<

g.EEAi

4`5

Wulw^)Qubw^)Ay^|^u^^zaW^xl

4^5

X{|^yxau^

4_5

S^udl

4a5

Qubw^)Ay^|^u^)W^xl^zaWulw^

4`5

Xbbx^y^wl

4a5

P^ylwul

E+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdwby|xbvcldxubalzweb

0+

Y^w`eXlvw*UzlweXlvw*UU^zavbxb`wweb`{uub`w^zvzbu

zbzvubd^ualzdweblzvwlwxwl{z{cwebAby^a^vl<

4xvlzd`{abvdlybz_bx{zwebxlvwv5

g.EEAi

g.EEBi

 

Xlvw*U4Bu^v5

Xlvw*UU4Ob`w{zbacu{y5

 

4^5

V^d^zz^wewby|xb)Mxul

 
 

>+

Slwu^y^bu^

.+

0.-/?+@+

4_5

M^vex|^wlz^wewby|xb)W^wey^zax

 

?+

P^w^bu^

/+

0/->+A+

4`5

W^za^ul|^Y^e^abywby|xb)We^mxu^e{

@+

A+

Sx|w^bu^

W^xlbu^

0+

1+

A+

CD>+A+

AD?+@+

/1D>+A+

.-+

4a5

Qebulybuy{vwybzwl{zbalzb^ux|Sbal`xlwbu^wxub

g.EEBi

lvF

@e^xv^wee{dlzlwby|xb)?eba^de^w

   

4^5

Plzaex

4_5

Pxwxaul

 

@{abvF

4^5

>™/G?™1G@™AGA™.

 

+

4`5

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdlvz{w^|^uw{cb^ux|V^lzv

P^u^vy^wl

4a5

S^zd^

4_5

>™.G?™0G@™/GA™1

 

xlwbu^wxub<

 

g.EEBi

4`5

>™1G?™AG@™/GA™0

4^5

Qebuld^we^

4_5

>`^u^zd^vxwu^

4a5

>™1G?™0G@™/GA™.

4`5

Pxwu^wulw^zd^

4a5

?ule^ww^x|^vxwu^

1+

UzP^zvwulw|x^|vzulwwbzaxulzdwebSx|w^|bul{a

./+

Tel`e{cwebc{xx{zlzdzbub`{yy{zw{_{we

z{ybz^zaPxau^vv|b^wF

 

g.EEAi

?xaaelvy^zaV^lzlvy<

 

g.EEBi

4^5

P^zvwulw

4_5

Mu^wulw

.+

>y{la^z`b{cb{wubylwlbv{c|bz^z`b^za

4`5

M^xl

4a5

P^xu^vbzl

bzm{|ybzw

 

A+

Qebz^yb_|zel`e>ve{w^lvdbzbu^xx|ubcbuubaw{

 

/+

Uzalccbubz`bw{web^xwe{ulw|{cwebSba^v

 

elvlzv`ul|wl{zvlvF

 

g.EEAi

0+

Abzl^x{cbccl`^`|{culwx^xv

4^5

@e^wu^y^uwl

4_5

Ae^uy^aby^

1+

K{z*lzmxu|w{^zly^xxlcb

4`5

Ae^uy^wluwl

4a5

Mul|^a^uvl

Pbxb`wweb^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

B+

Qebwbuy3e^y^z^|ul|^3ybzwl{zbalz^z`lbzwP^zvwulw

 

@{abvF

 

wb{wvabz{wbaF

 

g.EEAi

4^5

.)/)0^za1

4_5

/)0^za1

4^5

^clzby^ulbw|{cUzal^zYxvxly

4`5

.)0)^za1

4a5

.^za/

4_5

ly{u|

.0+

Uzweb`{zwb{w{c^z`lbzwUzal^zv{`lbw|zel`e{zb{c

4`5

a^yvbxvvbzww{webSubbw`{xuwc{ua^z`b

webc{xx{zlzdwbuyva{bvz{w_bx{zdw{web`^wbd{u|{c

|buc{uy^z`b

 

web{webuweubb<

 

g.EEBi

4a5

|b||bu

4^5

Wxx^

4_5

S^yv^

C+

Qeb`{z`b|w{c>zxyu^w^z^v^ay{`^wba_|F

g.EEAi

 

4`5

W{v^

4a5

S{wu^

4^5

4_5

4`5

Y^e^|^z^?xaaelvy

Tlz^|^z^?xaaelvy

V^lzlvy

 

.1+

Te{^y{zdwebc{xx{zlzdlvwz{zzc{uelvz{uw{z

ybal`lzbaxulzdwebSx|w^|bul{a<

4^5

g.EEBi

P^xylxx^

4_5

Pxau^w^

Pe^xz^w^

Pxvuxwe^

4a5

QebX{w^|^w^v`e{{x

 

4`5

4a5

A 2 Topicwise Solved Papers
A 2 Topicwise Solved Papers
A 2
A
2

Topicwise Solved Papers

.A+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdv`xx|wxubvz^vlzy^ul^_x|

/1+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdbal`wvybzwl{zvweb

xvbadubbzv`elvw^vwebybalxy<

g.EEBi

|buv{z^xz^yb{c>ve{w^<

 

g.EECi

4^5

Y^xu|^v`xx|wxubv

4_5

Y^wexu^v`xx|wxubv

 

4^5

W^xvl

4_5

Oxyylzabl

4`5

?e^uexwv`xx|wxubv

4a5

S^zae^u^v`xx|wxubv

4`5

P|b`l^xW^xlzd^Bal`w 4a5

Y^vwl

.B+

Qebwbuy3>|^_eu^yv^3z^vxvbalzybalby^x

/A+

Qebc{xx{zlzdy^|ve{zvc{xu{cwebvl{wbbz

P^zvwulwwb{wvw{abz{wbF

 

g.EEBi

Y^e^m^z^|^a^vwe^wb{lvwbalz^z`lbzwUzal^F g.EECi

4^5

{xw`^vwbv^y{zdwebO^m|xwv

 
4^5 {xw`^vwbv^y{zdwebO^m|xwv    
 

4_5

abyl^wl{zvcu{ySbal`ulwx^xv

4`5

b^ux|c{uyv{cv{yb{cweby{abyUzal^zx^zdx^db

 

4a5

z{z*P^zvwulwybuvbybwubv

 

.C+

Y^w`eXlvw*UzlweXlvw*UU^zavbxb`wweb`{uub`w^zvzbuF

 
 

g.EEBi

 

Xlvw*U

Xlvw*UU

 

>+

Slve^we^a^ww^

.+

Ybal`lzb

?+

S^u^e^ylelu^

/+

Au^y^

@+

@e^u^w^

0+

>vwu{z{y|

Qeb|x^`bvy^uwba>)?)@^zaAubv|b`wlybx|^ubF

A+

?u^ey^dx|w^

1+

Y^weby^wl`v

4^5

Y^wv|^)@bal)W{v^x^)>zd^

 

@{abvF

 

4_5

Pxu^vbz^)>y^zwl)S^wv^)Y^d^ae^

4^5

>™.G?™0G@™1GA™/

 

4`5

Y^wv|^)>y^zwl)S^wv^)>zd^

4_5

>™/G?™.G@™0GA™1

4a5

Pxu^vbz^)@bal)W{v^x^)Y^d^ae^

4`5

>™/G?™0G@™.GA™1

 

/B+

UzwebY^e^|^z^?xaaelvy)web?{aelv^w|^

4a5

>™0G?™1G@™.GA™/

 

>y^x{wlwbvy^u^z^v^xv{wz{zz^vF

g.EECi

.D+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdwb{wv{c^z`lbzwUzal^

^xx{zvaly{u`bw{^zlcbabvbuwba_|ebuexv_^za<

4^5

W^y^vxwu^

4_5

g.EEBi

Y^z^y^Ae^uy^Pe^vwu^

/C+

4_5

4`5

Qebvlxybu`{lzvlvvxba_|webSx|w^vzbub`^xxbaF

4a5

4^5

S^mu^|^zl

M^ay^|^zl

Y^zmxvul

Y^lwub|^

g.EECi

4`5

Pxwu^Klwlv^u^

4a5

>uwe^ve^vwu^

4^5

Ox|^w^

4_5

W^uve^|^z^

 

.E+

Y^w`eXlvw*UzlweXlvw*UU^zavbxb`wweb`{uub`w^zvzbu

 

xvlzdweb`{abvdlybz_bx{zwebxlvwvF

g.EECi

4`5

Alz^u^

4a5

M^z^

 

Xlvw*U

Xlvw*UU

/D+

Y^w`eXlvw*UzlweXlvw*UU^zavbxb`wweb`{uub`w^zvzbu

 

>+

Sx|w^

.+

?^a^yl

xvlzdweb`{abvdlybz_bx{zwebxlvwvF

g.EECi

?+

@e^zabxx^

/+

M^z^y^x^l

Xlvw*U4>xwe{u5

Xlvw*UU4Qb{w5

@+

@e^xxw|^

0+

We^mxu^e{

>+

S^u^e^ylelu^

.+

Mu^_^zae^@elzw^y^zl

A+

M^xx^y^

1+

Ab{d^ue

?+

Slve^we^a^ww^

/+

Yul`e`ee^*W^wlw^y

@{abvF

 

@+

Pxau^w^

0+

?ule^w*P^yelw^

4^5

>™1G?™0G@™.GA™/

 

A+

?lxe^z^

1+

Abyl*@e^zau^dx|w^y

4_5

>™1G?™/G@™0GA™.

 

A+

Slwu^y^zw^aby^*@e^ulw^

4`5

>™/G?™0G@™1GA™.

 

@{abvF

 

/-+

4a5

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvubd^ualzd

>ve{w^vw{zb|lxx^uvlvlz`{uub`w<

4^5

>™0G?™1G@™.GA™/

g.EECi

Qebvb^ubeldex||{xlveba

 

4^5

4_5

4`5

>™0G?™1G@™AGA™/

>™0G?™1G@™/GA™A

>™AG?™0G@™1GA™.

 

4_5

Qebvb^uby{z{xlwel`

 

4a5

>™.G?™0G@™AGA™/

4`5

Qebve^cw{c|lxx^uvlvw^|bulzdlzve^|b

 

/E+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdz^v^`{u|{u^wl{z{c

4a5

Qebvb^ub|^uwv{c^u`elwb`wxu^xvwux`wxubv

 

ybu`e^zwvlz^z`lbzwUzal^<

 

g.EECi

/.+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdv`ul|wv{c^z`lbzwUzal^

 

4^5

@e^wxuybaly^zd^x^y

 

z^vzulwwbzcu{yuldeww{xbcw<

g.EECi

4_5

M^ulve^a

4^5

?u^eyl

4_5

K^zaz^d^ul

4`5

>vew^alwd^m^

4`5

Pe^u^a^

4a5

We^u{vwel

4a5

Y^zldu^y^

//+

Qebc^y{xval^x{dxb_bwzbbzK^`elwbw^^zae^y^lv

0-+

Qeb?^a^ylu{`wlzv`ul|wl{z{cMxx^wbvlzUlva^wbalz

/0+

ybzwl{zbalzwebF

4^5

4`5

Ylxlza^|^ze{lvlzwebc{uy{c^al^x{dxb_bwzbbz

webwlzdYbz^zabu^za?xaaelvwy{zwF

g.EECi

4^5

g.EECi

@ee^za{d|{|^zlve^a 4_5

W^we{|^zlve^a

K^d^vbz^

4a5

4_5

Yxza^w{|^zlve^a

Wbz{|^zlve^a

K^d^umxz^

0.+

web P^w^ |b^u 1BA+ Uc web v^yb zbub w{ _b a^wba lz

Slwu^y^P^yy^w)web|b^uz{xxa_bF

4^5

4`5

Y^z|{cwebSubbwv)Wxve^z^v^zaPe^w^vby_u^`ba

?xaaelvyu^webuwe^zTlzaxlvy_b`^xvbF

g.EEDi

g.EECi

B-.

00-

4_5

4a5

0--

1-C

4`5

K^d^_e^ww^

4a5

Wxy^ulx^_e^ww^

 

Ancient History

Ancient History A 3
A 3
A
3

0/+

00+

01+

0A+

0B+

0C+

4^5

?xaaelvyz^vlzweb^v`bza^zw^wwe^wwlyb

0D+

Qeb`{z`b|w{cBldewc{xa|^wec{uyvwebwebyb{cF

4_5

web|e^aubz{xz`baweb|{xl`|{cz^u^za

 

g.EEDi

yl{xbz`b

4^5

Al|^y^yv^

4`5

`^vwb*ulaabzTlzaxlvyalaz{w^wwu^`wweby

 

4_5

Aly|^y^a^z^

4a5

?xaaelvy|u{ylabab^vlbu^``bvvw{Uzal^zv{`lbw|

4`5

Y^e^|^ulzl

^z

Qeb>ve{w^y^m{uu{`wbal`wvzel`ewbxxxv^_{xwweb

4a5

Ae^uy^@e^w^u^Mu^y^uw^z^Pxww^

 

P^zd^yWlzda{ylz`xxabu{`wbal`wvF

g.EEDi

0E+

Qebdlybzy^|ubx^wbvw{F

 

g.EEDi

4^5

U^zaU

4_5

U^zaUU

4^5 U^zaU 4_5 U^zaUU

4`5

UU^zaUUUU

4a5

UU^zaUUS

Tel`e{cwebc{xx{zlzd|^luv^ub`{uub`wx|y^w`eba<

 
 

g.EEDi

.+

Yul`e`e^w^wlw^y™Pexau^w^

/+

?xaae^`e^ulw^™S^vxy^zaex

0+

Yxau^u^wve^ve^™Slve^w^a^ww^

1+

T^uve^`e^ulw^™?^z^_e^ww^

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

 

@{abvF

 

4^5

.)/)0^za1

4_5

.)0^za1

4`5

.^za1

4a5

/^za0

Te^wlvweb`{uub`w`eu{z{x{dl`^x{uabulzzel`eweb

c{xx{zlzd^||b^ubalzUzal^<

.+

g.EEDi

S{xa`{lzv

 

4^5

4_5

W^zlvew^^wwebwlyb{celvab^we+ P^yxau^dx|w^^cwbuweb`x{vb{celvP{xweUzal^z

/+

Mxz`ey^uwbavlxybu`{lzv

   

0+

1+

Uu{z|x{xde

Ru_^z`xxwxub

 

`^y|^ldz+ >ve{w^w{z^uav`x{vb{celvubldz+

By|lub{cQe^zbvz^u{zwebbyb{cT^uve^3v

4`5

4a5

^``bvvl{z+

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

4^5

0)1).)/

4_5

0)1)/).

1-+

Cu{ywebwelua`bzwxu|>AzebzwebTxzlzy^vl{z

bzabawebO{y^zBy|lub)webUzal^zybu`e^zwvubxlba

4`5

1)0).)/

4a5

1)0)/).

y{ub^zay{ub{zwebF

 

g.EEEi

>vvbuwl{z4>5F >``{ualzd w{ >ve{w^3v bal`wv v{`l^x

 

4^5

>cul`^zwu^ab

e^uy{z|^y{zdweb|b{|xbz^vy{ubly|{uw^zwwe^z

4_5

Tbvw*Bxu{|b^zwu^ab

 

ubxldl{xvaby{wl{z+

4`5

P{xwe*B^vw>vl^zwu^ab

Ob^v{z4O5F Tb v|ub^a lab^v {c b}xlw| lzvwb^a {c

4a5

Ylaaxb*B^vwbuzwu^ab

|u{y{wl{z{cubxldl{z+

 

g.EEDi

1.+

Qebc{xx{zlzd|buv{zv`^ybw{Uzal^^w{zbwlyb{u

4^5

?{we>^zaO^ubwuxb_xwOlvweb`{uub`wb{|x^z^wl{z

^z{webuF

{c>

.+

C^*Tlbz

/+

U*Qvlzd

4_5

?{we>^zaO^ubwuxb_xwOlvz{w^`{uub`wb{|x^z^wl{z

 

0+

Ybd^vwe^zbvb

1+

Tlbxz*Qv^zd

g.EEEi

4`5

{c>

>lvwuxb_xwOlvc^xvb

 

Qeb`{uub`w`eu{z{x{dl`^xvb}xbz`b{cwebluylvlwvlvF

4^5

0).)/)1

4_5

0).)1)/

4a5

>lvc^xvb_xwOlvwuxb

4`5

.)0)/)1

4a5

.)0)1)/

Tel`e{cwebc{xx{zlzd|^luv^ub`{uub`wx|y^w`eba<

1/+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdz^vlzlwl^xx|weby{vw

 

g.EEDi

|{zbucxx`lw|vw^wb{cUzal^lzwebBwe`bzwxu|?+@+<

.+

X{we^x

F

>z`lbzwa{`w|^ua

 

g.EEEi

/+

P^uz^we

F

CluvwPbuy{z{c?xaae^

 

4^5

S^zae^u

4_5

W^y_{m

0+

O^mdlu

F

Xl{z`^|lw^x{c>ve{w^

4`5

W^vel

4a5

Y^d^ae

1+

K^x^za^

F

Sub^wvb^w{c?xaaelvwxb^uzlzd

10+

QebUza{*X^zvWlzda{yvbwx|lzz{uwe>cde^zlvw^z

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

@{abvF

lzweb_bdlzzlzd{cwebvb`{za`bzwxu|?+@+z^vF

g.EEEi

4^5

.)/)0^za1

4_5

0^za1

4^5

?^`wbul^

4_5

P`|wel^

4`5

.)/^za1

4a5

.^za/

4`5

fbau^vl^

4a5

>ul^

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzd^z`lbzwUzal^zub`{uavlv

11+

Qebwbuy3>u|^z3abz{wbvF

 

g.EEEi

webb^uxlbvwu{|^x{uabuw{|ubvbuybc{{a*du^lzvw{_b

xwlxlvbaaxulzdweb`ulvbvlzweb`{xzwu|<

4^5

g.EEDi

P{ed^xu^@{||bu*|x^wb

1A+

4^5

4`5

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzd|{uwve^zaxbawebK{uwe

^zbwezl`du{x|

^v|bb`edu{x|

4_5

4a5

^z{y^al`|b{|xb

^vx|bul{uu^`b

4_5

OxyylzablMlxx^u*bal`w{c>ve{w^

 

Uzal^zwu^abaxulzdwebSx|w^|bul{a<

g.EEEi

4`5

Mu^|^d^*|u^v^vwl

 

4^5

Q^yu^xl|wl

4_5

?u{^`e

4a5

Ybeu^xxlMlxx^ulzv`ul|wl{z{c@e^zau^

 

4`5

W^x|^z

4a5

@^y_u^|

A 4 Topicwise Solved Papers
A 4 Topicwise Solved Papers
A 4
A
4

Topicwise Solved Papers

1B+

>vvbuwl{z4>5F Qeb>e^y^zaMxu^y|{byv{cweb M^alzbzWlxxw^z^wwxdu{x|c{uyba^`{zwlzx^wl{z{c webP^zd^y`{y|{vlwl{z+ Ob^v{z4O5F Qeb|zbublz`xxabaxzabuweb|{vw* P^zd^yz{uwv^v^d^lzvwwebP^zd^yz{uwv|u{|bu+

4^5

g/---i ?{we > ^za O ^ub wuxb _xw O lv web `{uub`w

4_5

b{|x^z^wl{z{c> ?{we > ^za O ^ub wuxb _xw O lv z{w ^ `{uub`w

4`5

b{|x^z^wl{z{c> >lvwuxb_xwOlvc^xvb

4a5

>lvc^xvb_xwOlvwuxb

1C+

>vvbuwl{z4>5F Qebby|e^vlv{cV^lzlvy{zz{z*

yl{xbz`b4^elyv^5|ubybzwba^dul`xxwxu^xlvwvcu{y

by_u^`lzdV^lzlvy+

 

Ob^v{z4O5F@xxwly^wl{zlzy{xybawlxxlzd{clzvb`wv^za

|bvwv+

 

g/---i

4^5

?{we>^zaO^ubwuxb_xwOlvweb`{uub`wb{|x^z^wl{z

 

{c>

 

4_5

?{we > ^za O ^ub wuxb _xw O lv z{w ^ `{uub`w

4`5

b{|x^z^wl{z{c> >lvwuxb_xwOlvc^xvb

4a5

>lvc^xvb_xwOlvwuxb

1D+

>vvbuwl{z4>5FQeb{uldlz{ccbxa^xv|vwbylz^z`lbzw

Uzal^`^z_bwu^`baw{ylxlw^u|`^y|^ldzv+

 

Ob^v{z4O5FQebubz^v`{zvlabu^_xbb{|^zvl{z{cweb

cbxa^xv|vwbyaxulzdwebSx|w^|bul{a+

g/---i

4^5

?{we>^zaO^ubwuxb_xwOlvweb`{uub`wb{|x^z^wl{z

 

{c>

 

4_5

?{we>^zaO^ubwuxb_xwOlvz{w^`{uub`wb{|x^z^wl{z

 

{c>

 

4`5

>lvwuxb_xwOlvc^xvb

 

4a5

>lvc^xvb_xwOlvwuxb

1E+

>vvbuwl{z4>5F >ve{w^^zzb{baW^xlzd^w{web Y^xu|^zBy|lub+

Ob^v{z4O5FW^xlzd^`{zwu{xxbawebx^za^zavb^u{xwbv

w{P{xweUzal^+

 

g/---i

4^5

?{we>^zaO^ubwuxb_xwOlvweb`{uub`wb{|x^z^wl{z

4_5

{c> ?{we > ^za O ^ub wuxb _xw O lv z{w ^ `{uub`w

4`5

b{|x^z^wl{z{c> >lvwuxb_xwOlvc^xvb

4a5

>lvc^xvb_xwOlvwuxb

 

A-+

Qeb |u^`wl`b {c ylxlw^u| d{ybuz{uvel| z^v cluvw

lzwu{ax`balzUzal^_|webF

 

g/---i

4^5

Subbwv

4_5

Pe^w^v

4`5

M^uwel^zv

4a5

Yxde^xv

A.+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzda|z^vwlbvz^vuxxlzd{ybu

K{uweUzal^^wwebwlyb{c>xb{^zabu3vlzy^vl{z<

 

g/---i

 

4^5

K^za^

4_5

Y^xu|^

4`5

Pxzd^

4a5

W^zy^

A/+

T{|v^x^y{zxybzwv^ubc{xzalzF

g/--.i

4^5

T^y|l^zaT{v|bu

4_5

T^xb_la^za?bxxu

4`5

Y|v{ub^za?^zd^x{ub

 

4a5

Pulzdbul^zaAe^uz^u

A0+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzd|^luvlv`{uub`wx|y^w`eba<

 

g/--.i

 

4^5

QebT^u^||^z`lylxl}^wl{z™M^lzwbaSub|z^ub

4_5

QebWxve^zv™S^zaeu^P`e{{x{c>uw

 

4`5

QebYxde^xv™>m^zw^M^lzwlzdv

4a5

QebY^u^we^v™M^e^ulP`e{{x{cM^lzwlzd

A1+

Uzzel`e{zb{cwebc{xx{zlzd`lwlbvlvwebXlzd^u^m^

Qby|xbx{`^wba<

 

g/--.i

4^5

?ex_^zbvz^u

4_5

?lm^|xu

4`5

W{xw^w^

4a5

Peu^y^z^z_bx^d{x^

AA+

>vvbuwl{z4>5FT^uve^y^uae^z^`{zybzbawebMu^|^d

>vvby_x|+ Ob^v{z4O5F Tbz^zwbaw{|{|xx^ul}b{zx|web

Y^e^|^z^c{uy{c?xaaelvy+

g/--.i

4^5

?{we > ^za O ^ub wuxb _xw O lv web `{uub`w

4_5

b{|x^z^wl{z{c> ?{we > ^za O ^ub wuxb _xw O lv z{w ^ `{uub`w

 

b{|x^z^wl{z{c>

 

4`5

>lvwuxb_xwOlvc^xvb

 

4a5

>lvc^xvb_xwOlvwuxb

AB+

Tel`e{zb{cweb@e{x^wlzdv`{z}xbuba@b|x{z<

 

g/--.i

 

4^5

>alw|^*U

4_5

O^m^u^m^*U

4`5

O^mbzau^

4a5

Slm^|^x^|^

AC+

Te{^y{zdwebc{xx{zlzd|ubvlaba{ybuweb?xaaelvw

@{xz`lxebxaaxulzdwebubldz{cW^zlvew^^w

W^veylu<

 

g/--.i

4^5

M^uvy^

4_5

K^d^umxz^

4`5

Pxau^w^

4a5

S^vxylwu^

AD+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzd^zly^xvz^vz{w

ub|ubvbzwbavb^xv^zawbuu^`{ww^^uw{cwebT^u^||^z

`xxwxub<

 

g/--.i

4^5

@{z

4_5

Bxb|e^zw

4`5

Oelz{`bu{v

4a5

Qldbu

AE+

Y^w`eXlvw*U4>z`lbzwvlwb5zlweXlvw*UU4>u`e^b{x{dl`^x

clzalzd5^zavbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abv

dlybz_bx{zwebxlvwvF Xlvw*U

 

Xlvw*UU

g/--/i

4>z`lbzwvlwb5

4>u`e^b{x{dl`^xclzalzd5

>+

X{we^x

.+ Mx{xdebaclbxa

?+

W^xl_^zd^z

/+ A{`w|^ua

@+

Ae{x^ylu^

0+ Qbuu`{ww^ub|xl`^{c^|x{xde

A+

?^z^z^xl

1+ >zlzv`ul|wl{z`{y|ulvlzd

@{abvF

wbzx^udbvl}bavldzv{cweb T^u^||^zv`ul|w

4^5

>™.G?™/G@™0GA™1

 

4_5

>™/G?™.G@™1GA™0

4`5

>™.G?™/G@™1GA™0

4a5

>™/G?™.G@™0GA™1

B-+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvlvz{w`{uub`w<

g/--/i

4^5

Qebvw^wxb{cS{y^wbvez^u^^wPeu^y^z^ ?bx^d{x^ub|ubvbzwvwebx^vwQluwe^zw^u^{cV^lzv+

4_5

Uzal^3vx^udbvw?xaaelvwy{z^vwbu|lvlz

>uxz^`e^xMu^abve+

4`5

We^mxu^e{wby|xbvzbub_xlxwxzabu@e^zabx^wlzdv+

4a5

T{|v^xbvz^u^wby|xblvabal`^wbaw{Ply^+

Ancient History

Ancient History A 5
A 5
A
5

B.+

Uz^z`lbzwUzal^z?xaaelvwy{z^vwbulbv)^`buby{z|

BC+

@{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

g/--0i

`^xxbaM^y^u^z^xvbaw{_bebxa+Uwz^vwebF

g/--/i

.+

Qebx^vwY^xu|^zuxxbu)?ule^au^we^z^v

4^5

{``^vl{zw{bxb`wwebP^zde|^ulz^|^w^^zawz{

 

^vv^vvlz^wba_|elv`{yy^zabu*lz*`elbc)

 

v|b^wbuv{zb{zAe^yy^^zaweb{webu{zSlz^|^

Mxve|^ylwu^Pxzd^+

 
 

4_5

`{zcbvvl{z_|y{zwv{cweblu{ccbz`bv`{yylwwba

 

/+

Qebx^vwPxzd^wlzd)Aby^_exwlz^v^vv^vvlz^wba

 

axulzdwebluvw^|lzweby{z^vwbulbvaxulzdweb

 

_|elv?u^ey^z^YlzlvwbuS^vxaby^W^zy^ze{

u^lz|vb^v{z

xvxu|bawebweu{zb+

 
 

4`5

`buby{z|{clzlwl^wl{z{czbz|buv{zlzw{web

 

0+

Qebx^vwuxxbu{cwebW^zy^a|z^vw|z^vab|{vba

 

?xaaelvwP^zde^lzzel`ewebeb^alvve^yba^za

 

_|web>zaeu^v+

zebz|bxx{zu{_bv^ub{ccbuba

 

Tel`e{cwebvbvw^wbybzwvlv,^ub`{uub`w<

 
 

4a5

d^webulzd{c?xaaelvwy{zwv{zwebzb{wa^|w{

 

4^5

.^za/

4_5

Lzx|/

 

webcxxx*y{{za^|{c>ve^ae^zebzweb|w^wbx|

4`5

Lzx|0

4a5

.)/^za0

^cl{ba^_{abc{uwebzb{wc{xuy{zwev{cwebu^lz|

BD+

@{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

 

vb^v{z

.+

Qeb@elzbvb|lxdulyC^*Tlbz^wwbzabawebc{xuwe

B/+

Qeb^z`lbzwUzal^z|x^|Yxau^u^wve^v^{c

 

Sub^w?xaaelvw@{xz`lxebxa_|W^zlvew^+

Slv^we^axwwe^vlwvvx_mb`w{zF

g/--/i

/+

Qeb@elzbvb|lxdulyTlxbz*Qv^zdybwT^uve^

4^5

^`{zcxl`w_bwzbbzS{av^zaAby{zv{c^z`lbzw

 

^zac{xzaelyw{_b^zw^d{zlvwl`w{?xaaelvy+

 

Tlzaxx{ub

Tel`e{cwebvw^wbybzwvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`w<

 

4_5

^u{y^zwl`vw{u|{c^z>u|^z|ulz`b^za^wul_^x

 

4^5

.{zx|

4_5

/{zx|

g/--1i

 

z{y^z

4`5

?{we.^za/

4a5

Kblwebu.z{u/

 

4`5

webvw{u|{cweb|{zbuvwuxddxb_bwzbbzwz{

BE+

Tlweubcbubz`bw{^z`lbzwV^lzlvy)zel`e{zb{cweb

 

>u|^z+

c{xx{zlzdvw^wbybzwvlv`{uub`w<

g/--1i

 

4a5

web`{xuwlzwuldxbv^wwebwlyb{c@e^zau^dx|w^

 

4^5

V^lzlvyz^vv|ub^alzP{xweUzal^xzabuweb

B0+

By|bu{uT^uve^3vv{xwez^uay^u`ez^vvw{||ba{z

 

xb^abuvel|{cPwe^x^_^ex+

 

webK^uy^a^ulybu_|F

 

g/--0i

4_5

QebV^lz^vze{uby^lzbaxzabuwebxb^abuvel|{c

4^5

Mxx^wbvlz*U

4_5

Mxx^wbvlz*UU

?e^au^_^exzbub`^xxbaPeybw^y_^u^v^cwbuweb

4`5

Slwu^y^alw|^*U

4a5

Slwu^y^alw|^*UU

`{xz`lxebxa^wM^w^xl|xwu^+

 

B1+

@{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

 

4`5

V^lzlvybzm{|baweb|^wu{z^db{cwebW^xlzd^wlzd

.+

Qeb@e{x^vabcb^wbaM^za|^^za@ebu^uxxbuv^za

 

We^u^^ybx^lzwebcluvw`bzwxu|?@+

 
 

bvw^_xlvebaweblua{ylz^wl{z{ybu|bzlzvxx^u

 

4a5

Uzweblzlwl^xvw^db{cV^lzlvy)webV^lz^v

Uzal^lzwebb^ux|ybalby^xwlybv+

 

z{uvel||baly^dbvxzxlwbweb?xaaelvw+

 
 

/+

Qeb@e{x^vvbzw^zb{|balwl{z^d^lzvwP^lxbzau^

C-+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdc{xuSba^v`{zw^lzv^z

 

by|lub{cP{xwe*B^vw>vl^^za`{z}xbubav{yb

^``{xzw{cy^dl`^x`e^uyv^zav|bxxv<

g/--1i

{cweb^ub^v+

4^5

Oldyba^

4_5

e^mxuyba^

 

Tel`e{cwebvbvw^wbybzwvlv,^ub`{uub`w<

g/--0i

4`5

>we^uy^yba^

4a5

P^y^yba^

4^5

Lzx|.

4_5

Lzx|/

C.+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdvb}xbz`bvlzal`^wbvweb

4`5

?{we.^za/

4a5

Kblwebu.z{u/

`{uub`w`eu{z{x{dl`^x{uabu<

 

g/--1i

BA+

Yul`e`ee^w^wlw^3^z^z`lbzwUzal^z_{{wzulwwbz_|

 

4^5

Pe^zw^u^`e^u|^™O^y^zxm^™@e^lw^z|^

Pexau^w^ab^xvzlweF

 

g/--0i

4_5

O^y^zxm^™Pe^zw^u^`e^u|^™@e^lw^z|^

4^5

webx{yb^cc^lu{c^ul`eybu`e^zwzlweweb

 

4`5

O^y^zxm^™@e^lw^z|^™Pe^zw^u^`e^u|^

 

a^xdewbu{c^`{xuwbv^z

 

4a5

Pe^zw^u^`e^u|^™@e^lw^z|^™O^y^zxm^

 

4_5

webyl`w{u|{c@e^zau^dx|w^UU{ybuwebPe^w^

C/+

@{zvlabuwebc{xx{zlzd|ulz`bx|Pw^wbv{cweb?ulwlve

 

Wve^wu^|^v{czbvwbuzUzal^

 

uxxblzUzal^F

 

g/--1i

 

4`5

webylxlw^u|b{|balwl{zv^zab{|x{lwv{c

 

.+

Ve^zvl

/+

P^y_^x|xu

 

P^yxau^dx|w^

0+

P^w^u^

 

4a5

web x{yb ^cc^luv _bwzbbz ^ Sx|w^ wlzd ^za ^

Qeb`{uub`w`eu{z{x{dl`^x{uabulzzel`eweb|zbub

 

|ulz`bvv{cW^y^ux|^

^zzb{ba_|web?ulwlvelvF

 

g/--1i

BB+

@{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

g/--0i

4^5

.)/)0

4_5

.)0)/

.+

S^uae^y^zY^e^ylu^3vy{webuz^vweb

 

4`5

0)/).

4a5

0).)/

 

a^xdewbu{cXl`e`ee^yl`elbc@ebw^w^

 

C0+

Te{^y{zdwebc{xx{zlzdz^vz{w^`{zwby|{u^u|{c

 

/+

S^xw^y^?xaae^3vy{webuz^v^|ulz`bvvcu{y

web{webuwebub<

 

g/--Ai

 

webW{ve^x^za|z^vw|

 

4^5

?ly_v^u^

4_5

S^xw^y^?xaae^

 

0+

M^uvey^z^we^)webwzbzw|*weluaQluwe^zw^u^)

 

4`5

Ylxlza^

4a5

Mu^vbzmlw

 

_bx{zdbaw{?bz^u^v

 

C1+

Te{ ^y{zd web c{xx{zlzd x^la web c{xza^wl{z {c

Tel`e{cwebvbvw^wbybzwvlv,^ub`{uub`w<

4^5

Lzx|.

4_5

Lzx|/

4`5

/^za0

4a5

.)/^za0

O^vewu^wxw^By|lub<

g/--Bi

4^5

>y{vwde^y^uve^U 4_5

A^zwlaxud^

4`5

Aeuxy^

4a5

Wulvez^U

A 6 Topicwise Solved Papers
A 6 Topicwise Solved Papers
A 6
A
6

Topicwise Solved Papers

CA+

?bwzbbzzel`e{cwebc{xx{zlzdz^vweb^z`lbzww{zz

0+

Wlzdv{cSx|w^a|z^vw|zbubvwu{zdx|{||{vba

 

{cQ^wve^vlx^x{`^wba<

 

g/--Bi

w{?xaaelvy+

4^5

Uzaxv^zaVebxxy 4_5 Vebxxy^za@ebz^_

 

Tel`e{cwebvw^wbybzwvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`w<

4`5

@ebz^_^zaO^yl

4a5

O^yl^za?b^v

4^5

.{zx|

4_5

.^za0{zx|

CB+

Tlweubcbubz`bw{weblzy^abuvlz^z`lbzwUzal^)zel`e

4`5

/^za0{zx|

4a5

.)/^za0

{zb{cwebc{xx{zlzdlvweb`{uub`w`eu{z{x{dl`^x{uabu<

D1+ Uzal^y^lzw^lzbalwvb^ux|`xxwxu^x`{zw^`wv^zawu^ab

 

g/--Bi

xlzwvzlweP{xweb^vw>vl^^`u{vvweb?^|{c?bzd^x+

 

4^5

Subbwv*P^w^v*Wxve^z^v

C{uwelv|ub*bylzbz`b{cb^ux|y^ulwlybelvw{u|{c

4_5

Subbwv*Wxve^z^v*P^w^v

?^|{c?bzd^x)zel`e{cwebc{xx{zlzd`{xxa_bweb

4`5

P^w^v*Subbwv*Wxve^z^v

y{vw`{zylz`lzdb{|x^z^wl{z,b{|x^z^wl{zv<g/-

*Ui

4a5

P^w^v*Wxve^z^v*Subbwv

4^5

>v`{y|^ubaw{{webu`{xzwulbv)Uzal^e^a^_bwwbu

CC+

@{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

g/--Bi

vel|*_xlxalzdwb`ez{x{d|lz^z`lbzw^zaybalby^x

.+

QebUwvey^wxuxxbuv{cP{xwebuzUzal^zbub

 

wlybv

 

^zw^d{zlvwl`w{z^uav?xaaelvy+

 

4_5

Qebuxxbuv{cv{xwebuzUzal^^xz^|v|^uwu{zl}ba

 

/+

QebM^x^uxxbuv{cB^vwbuzUzal^zbub|^wu{zv{c

wu^abuv)?u^eylz|ulbvwv^za?xaaelvwy{zwvlz

 

?xaaelvy+

welv`{zwb{w+

 

Tel`e{cwebvw^wbybzw4v5dlybz^_{yblv,^ub`{uub`w<

4`5

Y{zv{{zzlzav^`u{vvweb?^|{c?bzd^x

4^5

.{zx|

4_5

/{zx|

c^`lxlw^wbavb^y{|^dbv

4`5

?{we.^za/

4a5

Kblwebu.z{u/

4a5

?{we4^5^za4_5^ub`{zylz`lzdb{|x^z^wl{zvlz

CD+

Qeb>xx^e^_^aMlxx^ulzv`ul|wl{zlv^vv{`l^wbazlwe

g/--Bi

zel`e{zb{cwebc{xx{zlzd<

welv`{zwb{w DA+ QebV^lz|elx{v{|e|e{xavwe^wwebz{uxalv`ub^wba

 

4^5

Y^e^|^ay^K^za^ 4_5

@e^zau^dx|w^Y^xu|^

 

^zay^lzw^lzba_|

 

g/-

*Ui

4`5

>ve{w^

4a5

P^yxau^dx|w^

4^5

Rzlybuv^xX^z

4_5

Rzlybuv^xQuxwe

CE+

Te^wa{bv?^xae^|^zweb{uby4?^xae^|^zPxxy^

 

4`5

Rzlybuv^xC^lwe

4a5

Rzlybuv^xP{xx

Pxwu^v5ubx^wbw{<

 

g/--Di

DB+ Obd^ualzdwebUzaxvS^xxb|@lylxl}^wl{z)`{zvlabuweb

4^5

Xbzdwev{cvlabv{c^uldew^zdxbawul^zdxb

c{xx{zlzdvw^wbybzwvF

4_5

@^x`xx^wl{z{cweby^xxb{c|l

 

.+

Uwz^v|uba{ylz^zwx|^vb`xx^u`lylxl}^wl{z^za

4`5

X{d^ulweyl``^x`xx^wl{zv

 

webubxldl{xvbxbybzw)we{xde|ubvbzw)alaz{w

4a5

K{uy^xalvwul_xwl{z`xuyb

 

a{ylz^wbwebv`bzb

D-+

Y^w`eXlvw*UzlweXlvw*UU^zavbxb`wweb`{uub`w^zvzbu

 

/+

Axulzdwelv|bul{a)`{ww{zz^vxvbac{u

xvlzdweb`{abdlybz_bx{zwebxlvwvF

g/--Ei

y^zxc^`wxulzdwb{wlxbvlzUzal^

g/-

*Ui

 

Xlvw*U4C^y{xvwby|xb5 Xlvw*UU4Pw^wb5

 

Tel`e{cwebvw^wbybzwvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`w<

 

>+

Sla|^ve^zw^u^ wby|xb .+>zaeu^Mu^abve

4^5

.{zx|

4_5

/{zx|

?+

O^m^u^zlwby|xb

/+W^uz^w^w^

4`5

?{we.^za/

4a5

Kblwebu.z{u/

@+

W^za^ul|^Y^e^ab{

0+Y^ae|^Mu^abve

DC+

QebŸAe^uy^ ^zaŸOlw^ ab|l`w^`bzwu^xUab^{c

 

wby|xb

^z`lbzwSbal``lylxl}^wl{z{cUzal^+Uzwelv`{zwb{w)

 

A+

?elybvy^u^wby|xb

1+Lulvv^

`{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

g/-

*Ui

@{abF

 

.+

Ae^uy^z^v^`{z`b|wl{z{c{_xld^wl{zv^za{c

4^5

>™/G?™1G@™0GA™.

 

web alv`e^udb {c {zbžv axwlbv w{ {zbvbxc ^za w{

4_5

>™/G?™0G@™1GA™.

{webuv+

4`5

>™.G?™1G@™0GA™/

 

/+

Olw^z^vwebcxza^ybzw^xy{u^xx^zd{ybuzlzdweb

4a5

>™.G?™0G@™1GA™/

 

cxz`wl{zlzd{cwebxzlybuvb^za^xxlw`{zw^lzba+

D.+

>zbw^zw^y^a^lv^`{ubweb{u|^za|elx{v{|e|{c

 

Tel`e{cwebvw^wbybzwvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`w<

zel`e{zb{cwebc{xx{zlzd<

 

g/--Ei

4^5

.{zx|

4_5

/{zx|

4^5

?xaaelvy

4_5

V^lzlvy

4`5

?{we.^za/

4a5

Kblwebu.z{u/

4`5

Plwwelvy

4a5

S^lvez^ylvy

DD+ Tlweubcbubz`bw{webv`lbzwlcl`|u{dubvv{c^z`lbzw

D/+

Qebub^ub{zx|wz{wz{zzb{^y|xbv{c`^yb|^lzwlzdv

Uzal^) zel`e {c web vw^wbybzwv dlybz _bx{z ^ub

{cwebSx|w^|bul{alz^z`lbzwUzal^+Lzb{cwebvblv

 

`{uub`w<

 

g/-./*Ui

|^lzwlzdv{c>m^zw^`^ybv+Tebublvweb{webu

.+

Alccbubzwwlzav{cv|b`l^xl}bavxudl`^x

vxuylylzdb{^y|xb{cSx|w^|^lzwlzdv<

g/-.-i

lzvwuxybzwvzbublz`{yy{zxvb_|.vw`bzwxu|

4^5

?^de`^ybv

4_5

Bxx{u^`^ybv

>A+

4`5

X{y^vOlvel`^yb 4a5

K^vlw`^ybv

/+

Qu^zv|x^zw{clzwbuz^x{ud^zvlzwebexy^z_{a|

D0+

Te|ala?xaaelvyvw^uwab`xlzlzdlzUzal^lzweb

 

e^a_bdxz_|web_bdlzzlzd{c0ua`bzwxu|>A+

b^ux|ybalby^xwlybv<

 

g/-.-i

0+

Qeb`{z`b|w{cvlzb{c^z^zdxbz^vwz{zzlzAwe

.+

?xaae^z^v_|we^wwlyb`{zvlabuba^v{zb{c

 

`bzwxu|>A+

weblz`^uz^wl{zv{cSlvezx^zawexv_b`^yb^

 

1+

Qeb`{z`b|w{c`|`xl`}x^aulx^wbu^xvz^vwz{zz

|^uw{cS^lvez^ylvy+

 

lzCwe`bzwxu|>A+

/+ Uzy^alzdwul_bvcu{y@bzwu^x>vl^wlxxwebwlyb{c

 

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

x^vw Sx|w^ wlzd ^a{|wba Tlzaxlvy ^za

4^5

.^za/{zx|

4_5

0^za1{zx|

|buvb`xwba?xaaelvwv+

4`5

.)0^za1{zx|

4a5

.)/)0^za1

Ancient History

Ancient History A 7
A 7
A
7

DE+ Tlweubcbubz`bw{webelvw{u|{c^z`lbzwUzal^)zel`e

4_5

@e^lw|^lv^|x^`b{cz{uvel|)zelxbSle^u^lvweb

{cwebc{xx{zlzdz^v,zbub`{yy{zw{_{we?xaaelvy

azbxxlzd|x^`b{cweby{zwv

^zaV^lzlvy<

g/-./*Ui

4`5

@e^lw|^lvwebvwx|^^wwebc^ubza{cweb`^yb)

.+

>y{la^z`b{cb{wubylwlbv{c|bz^z`b^za

zelxbSle^u^lvwebe^xx^{l^xw{lw

bzm{|ybzw

4a5

Qebublvz{y^wbul^xalccbubz`b_bwzbbzwebwz{

 

/+

Uzalccbubz`bw{web^xwe{ulw|{cwebSba^v

EA+

Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdabv`ul_bv_bvwweb`{z`b|w

0+

Abzl^x{cbccl`^`|{culwx^xv

 

{cKluy^z^lz?xaaelvy<

 

g/-.0*Ui

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

 

4^5

Qebb{wlz`wl{z{cwebcx^yb{cabvlub

4^5

.{zx|

4_5

/^za0{zx|

4_5

Qeb`{y|xbwb^zzlelx^wl{z{cvbxc

4`5

.^za0{zx|

4a5

.)/^za0

4`5

>vw^wb{c_xlvv^zaubvw

 

E-+

QebK^d^u^)webAu^yla^^zawebSbv^u^^ubweb

 

4a5

>ybzw^xvw^db_b|{za^xx`{y|ubebzvl{z+

 

g.EEA)/-./*Ui

EB+

Tel`e{cwebc{xx{zlzd`e^u^`wbul}bv,`e^u^`wbul}bweb

 

4^5

weubb y^lz u^`l^x du{x|v {c web Uzal^z

|b{|xb{cUzaxv@lylxl}^wl{z<

 

g/-.0*Ui

 

vx_`{zwlzbzw

.+

Qeb||{vvbvvbadub^w|^x^`bv^zawby|xbv+

 

4_5

weubby^lzxlzdxlvwl`alylvl{zvlzw{zel`eweb

/+

Qeb|z{uvel||ba_{wey^xb^zacby^xbablwlbv+

 

x^zdx^dbv{cUzal^`^z_b`x^vvlclba

0+

Qeb|by|x{|bae{uvb*au^zz`e^ul{wvlzz^uc^ub+

 

4`5

weubby^lzvw|xbv{cUzal^zwby|xb^u`elwb`wxub

Pbxb`wweb`{uub`wvw^wbybzw,vw^wbybzwvxvlzdweb`{abv

4a5

weubby^lzyxvl`^xSe^u^z^v|uby^xbzwlzUzal^

dlybz_bx{z+

 

E.+ X{ua?xaae^žvly^dblvv{ybwlybvve{zzzlweweb

4^5

.^za/{zx|

e^zadbvwxub`^xxba?exylv|^uve^Yxau^ž+Uw

4_5

/{zx|

 

v|y_{xl}bv

 

g/-./*Ui

4`5

.)/^za0

4^5

?xaae^žv`^xxlzd{cwebB^uwew{z^w`e{ybuY^u^

 

4a5

K{zb{cwebvw^wbybzwvdlybz^_{yblv`{uub`w

 

^za w{ |ubybzw Y^u^ cu{y alvwxu_lzd elv

EC+

Tel`e{cwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvlv,^ub^||xl`^_xbw{

ybalw^wl{z

V^lza{`wulzb<

 

g/-.0*Ui

 

4_5

?xaae^žv`^xxlzd{cwebB^uwew{zlwzbvvelv|xulw|

.+

Qebvxubvwz^|{c^zzlelx^wlzdW^uy^lvw{

 

^za`e^vwlw|abv|lwbwebwby|w^wl{zv{cY^u^

 

|u^`wl`b|bz^z`b+

 

4`5

?xaae^žvubylzabuw{elvc{xx{zbuvwe^wweb|^xx

 

/+

Bybu|{_mb`w)bybzwebvy^xxbvw|^uwl`xbe^v^v{xx+

 

^ulvbcu{ywebB^uwe^zaclz^xx|alvv{xyblzw{web

0+

W^uy^lvweb_^zb{cwebv{xx^zayxvw_bbzaba+

B^uwe)^zawexvwelvxlcblvwu^zvlw{u|

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{z+

 

4a5

?{wewebvw^wbybzwv4^5^za4_5^ub`{uub`wlzwelv

4^5

.{zx|

4_5

/^za0{zx|

 

`{zwb{w

4`5

.^za0{zx|

4a5

.)/^za0

E/+

Qebubxldl{z{cb^ux|Sbal`>u|^zvz^v|uly^ulx|{c

ED+

Tlwe ubcbubz`b w{ web elvw{u| {c Uzal^z u{`w*`xw

 

g/-./*Ui

^u`elwb`wxub)`{zvlabuwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvF

 

4^5

?e^wwl

g/-.0*Ui

4_5

ly^dbz{uvel|^zae^mz^v

 

.+

Qeb `^ybv ^w ?^a^yl ^ub web {xabvw vxuylylzd

4`5

z{uvel|{cz^wxub^zae^mz^v

 

u{`w*`xw`^ybvlzUzal^+

4a5

z{uvel|{cz^wxub^za?e^wwl

 

/+

Qeb?^u^_^uu{`w*`xw`^ybvzbub{uldlz^xx|y^ab

E0+

Tlweubcbubz`bw{webdxlxav4Peubzl5{c^z`lbzwUzal^

 

c{u>mlylw^v_|By|bu{u@e^zau^dx|w^Y^xu|^+

we^w |x^|ba ^ ybu| ly|{uw^zw u{xb lz web `{xzwu|3v

 

0+

>wBxx{u^)`^ybvzbuby^abc{ualccbubzwc^lwev+

b`{z{y|)zel`e{cwebc{xx{zlzdvw^wbybzwvlv,^ub

Tel`e{cwebvw^wbybzwvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`w<

`{uub`w<

 

g/-./*Ui

4^5

.{zx|

4_5

/^za0{zx|

.+

Bybu|dxlxaz^vubdlvwbubazlweweb`bzwu^x

 

4`5

0{zx|

4a5

.)/^za0

 

^xwe{ulw|{cwebPw^wb^zawebwlzdz^vweb`elbc

EE+

Qeb@elzbvbwu^ybxxbuex^z@ez^zd4TlxbzQv^zd5

^aylzlvwu^wlyb^xwe{ulw|{zweby+

 

ze{ylvlwbaUzal^ub`{uabawebdbzbu^x`{zalwl{zv^za

 

/+

Qebz^dbv)uxxbv{cz{uw)vw^za^uav^za|ul`bv

 

`xxwxub{cUzal^^wwe^wwlyb+Uzwelv`{zwb{w)zel`e{c

 

zbubcl{ba_|webdxlxa+

 

webc{xx{zlzdvw^wbybzwvlv,^ub`{uub`w<

g/-.0*Ui

 

0+

Qebdxlxae^amxal`l^x|{zbuv{ybulwv{zz

 

.+

Qebu{^av^zaulybu*u{xwbvzbub`{y|xbwbx|

 

yby_buv+

lyyxzbcu{yu{

bu|+

 

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{zF

 

/+

>vubd^uav|xzlveybzwc{u{ccbz`bv){uab^xv_|

4^5

.^za/{zx|

4_5

0{zx|

club)z^wbu^za|{lv{zzbubweblzvwuxybzwvc{u

4`5

/^za0{zx|

4a5

.)/^za0

abwbuylzlzdweblzz{`bz`b{udxlxw{c^|buv{z+

E1+ P{yb?xaaelvwu{`w*`xw`^ybv^ub`^xxba@e^lw|^v)

 

0+

Qebwu^abvybze^aw{|^|axwlbv^wcbuulbv^za

zelxb web {webuv ^ub `^xxba Sle^u^v+ Te^w lv web

alccbubz`b_bwzbbzwebwz{<

g/-.0*Ui

_^uulbuvw^wl{zv+

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abvdlybz_bx{z+

4^5

Sle^u^lv^|x^`b{cz{uvel|)zelxb@e^lw|^lvweb

4^5

.{zx|

4_5

/^za0{zx|

azbxxlzd|x^`b{cweby{zwv

4`5

.^za0{zx|

4a5

.)/^za0

   
A 8
A
8

Topicwise Solved Papers

.--+ Uzweb`{zwb{w{c`xxwxu^xelvw{u|{cUzal^)^|{vblz a^z`b^zaau^y^wl`v`^xxbaQul_e^zd^že^v_bbz^ c^y{xulwb{cUzal^z^uwlvwvcu{y^z`lbzwwlybvwlxx w{a^|+Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzdvw^wbybzwv_bvw

Tel`e{cweb|^luvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`wx|

y^w`eba<

 

4^5

.{zx|

4_5

/^za0{zx|

4`5

.^za0{zx|

4a5

.)/^za0

abv`ul_bvwelv|{vb<

g/-.0*Ui

4^5

Lzbxbdlv_bzw^zaweb_{a|lvvxldewx|_xw

{||{vlwbx|`xuyba^wz^lvw^zazb`w

4_5

C^`l^xb{|ubvvl{zv)e^zadbvwxubv^zay^wb*x|

^ub`{y_lzbaw{v|y_{xl}b`buw^lzb|l`{uelvw{ul`

`e^u^`wbuv

4`5

Y{ybybzwv{c_{a|)c^`b^zae^zav^ubxvbaw{

b{|ubvv{zbvbxc{uw{wbxx^vw{u|

4a5

>xlwwxbvylxb)vxldewx|`xuybaz^lvw^za`buw^lz

e^zadbvwxubv^ubby|e^vl}baw{b{|ubvvweb

cbbxlzdv{cx{yb{ubu{wl`lvy+

g/-.0*Ui

.-.+ @{zvlabuwebc{xx{zlzdelvw{ul`^x|x^`bvF

.+

>m^zw^@^ybv

/+

Xb|^wvelQby|xb

0+

P^z`elPwx|^

Tel`e{cweb^_{yb|x^`bvlv,^ub^xv{wz{zzc{uyxu^x

|^lzwlzdv<

4^5

.{zx|

4_5

.^za/{zx|

4`5

.)/^za0

4a5

K{zb

.-/+ Tlweubcbubz`bw{webUzal^zelvw{u|{c^uw^za`xxwxub)

`{zvlabuwebc{xx{zlzd|^luvF C^y{xvz{uw{cP`xx|wxub

 

Plwb

g/-.1*Ui

.+

>du^zaly^db{c?xaae^3v

F

>m^zw^

/+

Y^e^|^ulzluy^z^zlwe zxybu{xv`bxbvwl^xyxvl`l^zv ^_{yb^zawebv{uu{zcxx cldxubv{celvc{xx{zbuv_bx{z >exdbly^db{cS^u^e^

F

Y{xzw>_x

>y^w^u4_{^ulz`^uz^wl{z5

0+

{cSlvezx)^vebubv`xbv S{aabvvB^uwecu{ywebabb| ^za`e^{wl`z^wbuv)v`xx|wba {zu{`w Ÿ>umxz^žvMbz^z`b ,

F

Y^y^xx^|xu^y

ŸAbv`bzw{cS^zd^ v`xx|wba {zwebvxuc^`b{cexdb_{xxabuv Tel`e{cweb|^luvdlybz^_{yblv,^ub`{uub`wx| y^w`eba<

4^5

.^za/{zx|

4_5

0{zx|

4`5

.^za0{zx|

4a5

.)/^za0

.-0+ Tlweubcbubz`bw{?xaaelvwelvw{u|)wu^alwl{z^za `xxwxublzUzal^)`{zvlabuwebc{xx{zlzd|^luvF

g/-.1*Ui

 

C^y{xvveulzb

X{`^wl{z

.+

Q^_{y{z^vwbu|^za

F

P|lwlS^xxb|

wby|xb`{y|xb{

/+

Xe{wv^y^Xe^we^zd

F

f^zvw^uS^xxb|

wby|xb)K^w{

0+

>x`elwby|xb`{y|xb{

F

X^a^we

.-1+ >`{yyxzlw|{c|b{|xb`^xxbaY^zd^zl|^uvlvzbxx*

g/-.1*Ui

wz{zzc{uweblu

4^5

y^uwl^x^uwvlzK{uwe*B^vwUzal^

4_5

yxvl`^xwu^alwl{zlzK{uwe*TbvwUzal^

4`5

`x^vvl`^xy{`^xyxvl`lzP{xweUzal^

4a5

|lbwu^axu^wu^alwl{zlz@bzwu^xUzal^

.-A+ Tel`e{zb{cwebc{xx{zlzd|^luva{bvz{wc{uy|^uw{c

g/-.1*Ui

webvl{v|vwbyv{cUzal^zMelx{v{|e|<

4^5

Yly^yv^^zaSba^zw^

4_5

K|^|^^zaS^lvebvelw^

4`5

X{w^|^w^^zaW^|^xlw^

4a5

P^zwe|^^zae{d^

.-B+ Qebz^wl{z^xy{ww{{cUzal^)P^w|^yby^V^|^wbž

lzv`ul_ba_bx{zwebBy_xby{cUzal^lvw^wbzcu{y

g/-.1*Ui

4^5

W^we^R|^zlve^a

4_5

@e^za{d|^R|^zlve^a

4`5

>lw^ub|^R|^zlve^a

4a5

Yxza^w^R|^zlve^a

.-C+ Tel`e{cwebc{xx{zlzdWlzda{yvzbub^vv{`l^wba

g/-.1*Ui

zlwewebxlcb{cweb?xaae^<

.+

>y^zwl

/+

S^zae^u^

0+

W{v^x^

1+

Y^d^ae^

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abdlybz_bx{z+

4^5

.)/^za0

4_5

/^za1+

4`5

0^za1{zx|

4a5

.)0^za1

.-D+ QebSe^au4Se^a^u5z^v^

g/-.1*Ui

4^5

uby{xxwl{z^u| ^vv{`l^wl{z {c Uzal^zv zlwe

4_5

eb^a}x^uwbuv^wP^zCu^z`lv`{ z^wl{z^xlvw{ud^zl}^wl{z{|bu^wlzdcu{y

4`5

Plzd^|{ub ylxlw^zw{ud^zl}^wl{zzlweeb^a}x^uwbuv^w ?buxlz

4a5

`{yyxzlvwy{ybybzwc{uUzal^3vcubba{yzlwe

eb^a}x^uwbuv^wQ^vewbzw

.-E+ Tlweubcbubz`bw{web^uw^za^u`e^b{*x{dl`^xelvw{u| {cUzal^)zel`e{zb^y{zdwebc{xx{zlzdz^vy^ab

g/-.A*Ui

b^uxlbvw<

4^5

Xlzd^u^m^Qby|xb^w?ex_zbvez^u

4_5

O{`w*`xwBxb|e^zw^wAe^xxl

4`5

O{`w*`xwY{zxybzwv^wY^e^_^xl|xu^y

4a5

y^u^e^Uy^db^wRa^|^dlul

-+

Tel`e{cwebc{xx{zlzdwlzda{yvzbub^vv{`l^wba

g/-.A*Ui

zlwewebxlcb{cweb?xaae^<

.+

>y^zwl

/+

S^zae^u^

0+

W{v^x>^

1+

Y^d^ae^

Pbxb`wweb`{uub`w^zvzbuxvlzdweb`{abdlybz_bx{z+

4^5

.)/^za0

4_5

/^za0{zx|

4`5

.)0^za1

4a5

0^za1{zx|