Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Colegiul Național “ Vasile Alecsandri”, Bacău

Propunătoare: Pușcuță Irina

Data: 22. 05. 2018

Clasa: a VI-a

Aria curriculara: Limbă și comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Tema lecţiei: Câinele şi căţelul, de Grigore Alexandrescu

Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe

Timp: 50 de minute

COMPETENȚE GENERALE

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

COMPETENȚE SPECIFICE

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse

2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite

1
4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă şi
precisă a intenţiilor comunicative

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

A.COGNITIVE

La finalul lecției, elevii trebuie să:

-recunoască specia literare căreia îi aparţine textul

- identifice trăsăturie generale ale speciei;

-identifice părţile componente ale fabulei ;

-recunoască momentele subiectului pe text;

-desprindă din text morala fabulei;

B.MOTRICE

OMI – să adopte o conduită optimă desfăşurarii lecţiei;

OM2 – să scrie corect pe caiete, la tablă;

C.AFECTIVE

Elevii :

OA1 – vor manifesta interes pentru rezolvarea cerinţelor propuse de catre profesor;

OA2 – vor manifesta disponibilitate pentru a învăţa de la alţii sau a a ajuta pe alţii;

METODE ŞI PROCEDEE:conversţia, explicaţia, cubul, ciorchinele, rebusul;

2
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul editurii All, fişe de exerciţii

RESURSE BIBLIOGRAFICE:

Programa şcolară pentru clasa a V-a 2;

Vistian Goia, Didactica limbii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002

Dumitru Gherghina, Cornel Novac,Ioan Dănilă , Proiectarea pedagogică a procesului de predare- învăţare la limba şi literatura
română în ciclul primar, gimnazial şi liceal, Editura Didactică ;

Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretic, Iaşi, Editura Polirom

3
SCENARIU DIDACTIC

Etapele lecției Conținuturi și sarcini de învățare Metode Mijloace Forme de Evaluarea


organizare
Activitatea profesorului Activitatea elevului

Moment Voi avea grijă ca elevii să-şi Elevii se pregătesc pentru lecţie, numesc Conversația catalog frontala -
organizatoric pregătească toate materialele necesare absenţii, respectă indicaţiile profesorului.
orei de limba română, notez absenţii,
1’ asigur liniştea pentru o bună desfăşurare
a orei.

Captarea ,,În debutul orei de astăzi vom pleca de Elevii deslușesc cu ușurință cuvântul. Conversația, Carton de frontala Aprecieri
atenției la rezolvarea unui rebus. În final , pe rebusul proiect, verbale
axa A-B ,veți obține un cuvânt care ne marker,
2’ va conduce la tema orei de astăzi.’’ caiete,
(anexa 1) instrumente
de scris

Enunțarea După rezolvarea corectă a rebusului, Elevii scriu titlul în caiete și ascultă ce Conversația Tabla, frontală -
temei și a profesorul notează pe tablă titlul lecţiei: spune profesorul. creta,
obiectivelor Fabula , precizând şi obiectivele. caiete,
instrumente
2’ de scris

Actualizarea Voi verifica prin sondaj calitatea temei. Elevii citesc tema şi răspund la întrebările Conversația, Caietele Frontal, Aprecieri
cunoștințelor Pentru a ne aminti noțiunile specifice profesorului. explicația elevilor individuală verbale
genului epic, voi solicita elevii să
2’ răspundă la câteva întrebări despre
lecția anterioară, balada populară, Toma

4
Alimoș.
1. Balada populară Toma Alimoș
1- Cărui gen literar aparține balada aparține genului epic, deoarece
Toma Alimoș? De ce? sentimentele autorului sunt
2- Cum este gradată acțiunea prezentate indirect, cu ajutorul
baladei? Care sunt acestea? personajelor si al actiunii.
3- Care sunt modurile de expunere 2. Acțiunea este gradată pe
întâlnite in opera? momentele subiectului. Momentele
4- Care sunt personajele acestei subiectului sunt: expozițiunea,
opere? intriga, desfășurarea acțiunii,
5- Cine este personajul principal? punctual culminant și
6- Care este cea mai de preț deznodământul.
însușire a haiducului? 3. În balada populară întâlnim
7- Cum este descris boierul descrierea, dialogul și narațiunea.
Manea? Ce trăsătură de caracter Narațiunea prezintă faptele,
reiese din fapta lui? descrierea contureaza tablouri și
8- În ce relație sunt descrise cele portrete, iar dialogul dinamizeaza
doua personaje? actiunea si caracterizeaza
personajele.
4. Personajele operei sunt haiducul
Toma Alimoș și boierul Manea.
5. Personajul principal este Toma
Alimoș.
6. Cea mai de preț însușire a
haiducului este vitejia.
7. Boierul Manea este descris prin
trasaturi negative:''Manea, slutul /
Si uratul/ Manea, grosul / Si-
artagosul ', fiind intruchiparea

5
urateniei fizice si morale. Prin
fapta sa, aceea de a-l injunghia pe
haiduc, dovedește lașitatea
acestuia.
8. Cele două personaje sunt descrise
în antiteză.Toma este personajul
pozitiv si Manea este cel negativ.

Prezentarea După scurta recapitulare a baladei, Conversația, Tabla, frontala Aprecieri


noului vom trece la o nouă specie a genului explicația caiete verbale
conținut epic, fabula. Comunic elevilor să
deschidă manualele la pagina
15’ 171,pentru a se familiarize cu textul.

Voi informa elevii că, alături de G.


Topârceanu, G. Alexandrescu este cel Elevii receptează şi îsi notează ideile
mai de seamă reprezentant al speciei în spuse în caiete de profesor.
literatura noastră, croieşte, așa cum
spunea E. Gârleanu, „o lume nouă,
lume a dobitoacelor ce vorbesc”.

Profesorul solicită elevilor să citească


textul fabulei în liniște.

Fabula Câinele şi căţelul a fost


publicată în volumul Poezii al lui
Grigore Alexandrescu, apărut la Iaşi în
1842.

6
Fabula aparţine genului epic, Elevii notează în caiete sensul fabulei.
deoarece autorul îşi exprimă gândurile
şi sentimentele în mod indirect prin
intermediul acţiunii şi al personajelor;
întâmplările sunt povestite de narator;

Ce este fabula?

-termenul de fabulă vine din latină şi


înseamnă povestire.

-este o creaţie epică de mică


întindere cu caracter satiric şi
moralizator în care întâmplările narate
sunt puse pe seama animalelor, a
păsărilor, a unor obiecte, care apar
personificate.

Fabula are două părţi: o parte narativă


şi o parte ce conține morala sau
învăţătura ce se desprinde din relatare.

Care credeți că sunt versurile care


constitiue morala textului? Dar cele Elevii răspund la întrebările adresate.
care constituie partea narativa?
Ultimele două versuri constituie morala
textului, și prima parte , constituie partea
narativă.

Le voi solicita elevilor să evidenţieze


cuvintele necunoscute, apoi, cu aceste Elevii găsesc cuvintele necunoscute;

7
cuvinte, vom face propoziții împreună sadea, capriţiu, deşert, potaie, lichea.

Dirijarea Voi împărți elevilor fișe pe care se Ascultă sarcinile de lucru. Cubul, Fise de Pe grupe Aprecieri
învățării regăsesc întrebări de pe fiecare față a explicația lucru verbale
cubului. Elevii vor lucra în echipe de Solicită lămuriri dacă este cazul.
14’ câte doi. Rezolvă, sarcinile indicate, emit opinii
De exemplu, două echipe de câte 2 elevi proprii, adresează întrebări.
vor primi aceeași întrebare. Lucrează în echipă pentru realizarea
(anexa 2) sarcinii.

După ce fiecare echipă a rezolvat


sarcina primită, le voi cere să citească
răspunsurile scrise și vom face
comparații.

Obținerea Voi realiza, împreuna cu elevii, la tablă, Elevii scriu in caiete, completează fișele Ciorchinele, Tabla, Frontal, Aprecieri
performanței o schemă a fabulei (anexa 3), apoi voi conversația caiete individuală verbale
da elevilor o fișă spre rezolvare (anexa
4’ 4).

Feed-back Se va realiza pe tot parcursul activității, Conversația frontală Observarea


prin întrebări și răspunsuri din partea comporta-
mentului

8
1’ profesoarei și a elevilor. elevilor

Evaluarea Le voi spune elevilor să extragă din Elevii răspund la întrebări. conversația, Frontal, Urmărirea
cutie bilețele cu întrebări referitoare la individual
5 lecția de zi. explicația, interpretării
jocul şi
1. Ce este fabula? 1. este o creaţie epică de mică observarea
2. Care sunt personajele fabulei? întindere cu caracter satiric şi comporta-
3. Când se petrece acțiunea? moralizator în care întâmplările mentului
4. Din câte părți este compusă narate sunt puse pe seama
fabula? animalelor, a păsărilor, a unor
5. Ce înțelegem din concluzia obiecte, care apar personificate.
operei? 2. Personajele fabulei sunt: Dulăul
6. Cum vorbește dulăul Samson cu Samson, Boul și catelul Samurache
cățelul Samurache? 3. Acțiunea se petrece deunăzi
7. În ce tipologii putem încadra 4. Fabula este compusă din două
cele 3 personaje? părți; prima parte reprezină
8. Din ce lume fac parte narațiunea, iar ultima parte
personajele noastre? reprezinta concluzia, morala
9. Ce figură de stil se folosește fabulei
pentru a da grai animalelor? 5. Autorul îşi exprimă, pe scurt,
(anexa 5) atitudinea faţă de realitatea
prezentă. Cei puternici îi tolerează
pe cei slabi câtă vreme au un
avantaj de pe urma lor, dar nu
acceptă să profite şi aceştia la
rândul lor.
6. Dulăul Samson reacționează
contrar spuselor de el,

9
amenintându-l pe cațel că îl va
bate, arătându-și și adevărata față.
7. Dulăul Samson întruchipează pe
omul ipocrit, parvenitul demagog.
Căţelul Samurache este tipul
omului naiv şi cinstit. Boul
„oarecare” sugerează prostia şi
lipsa de opinie a oamenilor
8. Personajele fac parte din lumea
necuvântătoarelor.
9. Figura de stil folosită este
personificarea.

Retenția întrebări generale cu privire la Elevii sunt atenți și răspund la întrebări Conversația -
conţinutul lecţiei;
1

Transferul Temă: Într-o compunere de 15-20 de Elevii noteaza tema în caiete conversatia Tabla, frontală -
rânduri, argumentaţi încadrarea textului caiete,
1 Câinele şi căţelul de Grigore creta,
Alexandrescu la specia fabula. instrumente
de scris

10
ANEXA 1.

1 F L E X I B I L Ă
2 A T R I B U T
3 B O L N A V U L
4 D O U Ă
5 S U P E R L A T I V
6 I N V A R I A B I L E

1. Adjectivul este o parte de vorbire ........................deoarece îşi schimă forma în funcţie de gen, număr şi caz.
2. Atunci când stă pe lângă un substantiv cu care se acordă în gen , număr şi caz, adjectivul are funcţia sintactică de
.....................................
3. Substantivul format de la adjectivul bolnav prin articulare, este: ...................................
4. Adjectivul cuminte este adjectiv cu .....................forme flexionare.
5. Gradul de comparaţie care exprimă gradul cel mai înalt al calităţii este : ..............................
6. Adjctivele care îşi păstrează aceeaşi formă ş pentru masculin şi pentu feminin (plural şi singular ) se numesc adjective
...................................

1 F L E X I B I L Ă
2 A T R I B U T
3 B O L N A V
4 D O U Ă
5 S U P E R L A T I V
6 I N V A R I A B I L E

11
Anexa 2

1. În ce gen literar
încadraţi fabula
”Câinele şi
căţelul”?Argumentaţi.

2. Care este morala 3. Care sunt 5. Selectează, din versul Așa 6. Care este figura de
vorbea deunăzi cu un bou
fabulei? Ce exprima personajele operei? Ce oarecare, cuvântul care
stil predominantă în
aceasta? categorie reprezintă indică timpul. Motivează text? Care este rolul
fiecare personaj? rolul cuvântului selectat în acesteia?
fixarea timpului întâmplărilor

4. Ce moduri de
expunere apar în text?
Ce rol are fiecare mod
de expunere?

1. Fabula Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu, aparţine genului epic, deoarece autorul îşi exprimă gândurile şi
sentimentele în mod indirect prin intermediul acţiunii şi al personajelor; întâmplările sunt povestite de narrator.- 2 echipe- 4
elevi

12
2. Ultimele versuri, „Acestea între noi adesea o vedem. / Şi numai cu cei mari egalitate vrem”, constituie morala fabulei, în care
autorul îşi exprimă, pe scurt, atitudinea faţă de realitatea prezentă. Cei puternici îi tolerează pe cei slabi câtă vreme au un
avantaj de pe urma lor, dar nu acceptă să profite şi aceştia la rândul lor.-2 echipe- 4 elevi

3. Personejele operei sunt: dulăul Samson, cățelul Samurache și boul. Ca în orice fabulă, cele trei personaje reprezintă tipuri
umane. Dulăul Samson întruchipează pe omul ipocrit, parvenitul demagog, care aspiră la ascensiune socială şi ale cărui fraze
„lătrătoare” nu conţin decât vorbe goale, minciuni. Căţelul Samurache este tipul omului naiv şi cinstit, deoarece crede tot ce
aude şi se lasă adesea păcălit de aparenţe. Boul „oarecare” sugerează prostia şi lipsa de opinie a oamenilor, deoarece el asistă
nepăsător la dialogul celor doi. Personajele fabulei sunt construite antitetic, iar numele lor au rol caracterizator.-2 echipe- 3
elevi

4. Modul de expunere dominant este dialogul care are rol primordial în evidenţierea trăsăturilor morale ale personajelor, iar
naraţiunea face legătura între cele două secvenţe dialogate.-3 echipe- 6 elevi

5. Timpul de desfăşurare este „deunăzi”, adverb ce sugerează un timp contemporan poetului, dar şi faptul că întâmplarea este
repetabilă. 3 echipe- 6 elevi

6. Personificarea este mijlocul artistic prin care se conturează portretul personajelor, caracterizate direct de autor și indirect prin
dialog.-3 echipe- 6 elevi
Total echipe: 15
Total elevi: 29

13
Anexa 3
NARAŢIUNE SCOPUL: DE A LE ÎNDEPĂRTA

TRĂSĂTURI UMANE
GREŞELI UMANE NEGATIVE DEFECTE OMENEŞTI
DIALOG

SATIRIZEAZĂ PARTEA NARATIVĂ


MODURI DE
EXPUNERE (întâmplarea)

STRUCTURA
MONOLOG FABULA
PERSONIFICARE OPERĂ EPICĂ MORALA
FIGURI DE STIL (învăţătura)

ANTITEZĂ
ÎN VERSURI SAU
PROZĂ

COMPARAŢII
ACŢIUNE (întâmplarea PERSONAJE NARATOR
propriu-zisă)
EPITETE
ANIMALE PLANTE LUCRURI
ENUMERAŢII
14

PERSONIFICATE
Anexa 4

Numerotează următoarele idei principale, respectând succesiunea întâmplărilor din text:

 Dulăul dă exemplu țările civilizate;


 Samson îl amenință pe Samurache cu bătaia;
 Dulăul îi spune care este, în viziunea sa, sensul egalității;
 Samson se consideră un exemplu pentru egalitarism;
 Vorbind despre egalitate, dulăul Samson critică mândria celor mai puternici;
 Ascultându-l pe Samurache, dulăul Samson se simte jignit;
 Cățelul Samurache se apropie pentru a-și exprima admirația față de vorbitori.

Anexa 5

1. Ce este fabula?
2. Care sunt personajele fabulei?
3. Când se petrece acțiunea?
4. Din câte părți este compusă fabula?
5. Ce înțelegem din concluzia operei?
6. Cum vorbește dulăul Samson cu cățelul Samurache?
7. În ce tipologii putem încadra cele 3 personaje?
8. Din ce lume fac parte personajele noastre?
9. Ce figură de stil se folosește pentru a da grai animalelor?

15
16