Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII

Serviciul Mijloace de Învăţământ

METODOLOGIA DE AVIZARE A MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2002

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Anexa la O.M. nr. 4916/13.11.2002.

METODOLOGIA

DE AVIZARE A MIJLOACELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Generalităţi

Prezenta metodologie este elaborată pe baza prevederilor art. 141 lit. j din Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe baza Hotărârii Guvernului nr.23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Ea crează cadrul pentru proiectarea şi avizarea mijloacelor de învăţământ. Metodologia se aplică mijloacelor de învăţământ prezentate spre avizare de realizatori (autori) şi producători, pentru obţinerea avizului favorabil din partea ministerului, de utilizare a acestora în sistemul de învăţământ de toate gradele. Mijloacele de învăţământ avizate sunt materiale şi produse realizate, adaptate şi selecţionate, destinate organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ. Prezenta metodologie descrie procedurile ce trebuie îndeplinite pentru avizarea diferitelor categorii de mijloace de învăţământ: aparate, truse de laborator şi echipamente, modele, mijloace audiovizuale, programe informatice, material grafic, jocuri şi jucării didactice, aparate şi materiale sportive, mobilier şcolar. Realizarea mijloacelor de învăţământ este precedată de proiectarea pedagogică care constă în stabilirea tipului de mijloc de învăţământ care poate contribui cel mai eficient la realizarea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă, precum şi la formarea de competenţe generale şi competenţe specifice. Mijloacele de învăţământ supuse avizării trebuie să corespundă cerinţelor curriculum-ului şi standardelor de realizare, care determină metodologii specifice de avizare a fiecărei categorii de mijloace de învăţământ. La avizarea mijloacelor de învăţământ, în diferite faze participă comisii de specialitate alcătuite după caz din inspectori şi specialişti din minister, din Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, de la Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, de la inspectoratele şcolare, cadre didactice care fac parte din Comisiile Naţionale pe discipline şi cadre didactice din unităţile de învăţământ de toate gradele, producători etc. Mijloacele de învăţământ avizate, trebuie să respecte cerinţele esenţiale referitoare la protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia mediului, conform actelor normative în vigoare.

2

Pentru domeniile reglementate, conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestată prin declaraţia de conformitate întocmită de producător, prin rapoarte de încercare sau prin certificatele de conformitate emise de laboratoare ori de organisme de certificare alese de producător conform procedurilor de evaluare şi prin marcajul de conformitate (potrivit reglementărilor tehnice aplicabile prin Legea nr.608/octombrie 2001, art.12.).

1. Metodologia de avizare a aparatelor, truselor de laborator şi echipamentelor.

Pentru aparatele, trusele de laborator şi echipamentele ce urmează a fi realizate se parcurg diverse faze de proiectare şi faze de producţie:

1.1. Pentru realizarea aparatelor, truselor de laborator şi echipamentelor se întocmesc teme de proiectare sau teme de cercetare. Temele de cercetare se întocmesc numai pentru aparatele şi echipamentele a căror realizare necesită o activitate de cercetare în domeniul respectiv, în timp ce temele de proiectare se întocmesc pentru fiecare titlu de aparat, trusă sau echipament ce se realizează direct prin proiectare. Fac excepţie aparatele, trusele şi echipamentele a căror modele funcţionale sau prototipuri sunt realizate sau care se execută după modele preluate de la concursurile şi expoziţiile şcolare de mijloace de învăţământ, ca şi invenţiile şi inovaţiile acceptate de minister. Tema de proiectare (cercetare) are drept scop stabilirea caracteristicilor de bază, a performanţelor care trebuie realizate, precum şi a unor condiţii suplimentare necesare definitivării concepţiei generale constructive şi funcţionale a aparatului, trusei de laborator sau echipamentelor care se avizează.

Tema de proiectare (TP) sau tema de cercetare (TC) cuprinde:

a) denumirea mijlocului de învăţământ (produsului);

b) destinaţia (tipul instituţiei de învăţământ căreia se adresează (preşcolar, primar, gimnazial, profesional,liceal, sau superior);

c) aria curriculară, disciplina prevăzută în planul de învăţământ sau curriculum la decizia şcolii, precum şi caracterul mijlocului de învăţământ (instrument de lucru pentru elev/student sau pentru demonstraţii efectuate de profesor);

d) lista experimentelor care se realizează cu trusa sau aparatul respectiv, cerinţele pedagogice care rezultă din obiectivele cadru şi de referinţă ale disciplinei sau ariei curriculare, in formarea de competenţe generale şi specifice etc.;

e) principalele caracteristici constructive, funcţionale şi de exploatare;

f) fazele de realizare a produsului.

3

Tema de proiectare sau tema de cercetare se elaborează de către producător, cadre didactice etc. Tema de proiectare sau tema de cercetare se analizează de către o comisie de specialitate, alcătuită din inspectori, din cadre didactice, specialişti, producători etc., numită prin Decizie, de conducerea ministerului. Procesul Verbal al comisiei de specialitate, care conţine constatările şi propunerile acesteia, se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

1.2. Documentaţia de realizare a prototipului sau a modelului experimental, precum şi realizarea fizică a acestora se fac de către producător, în conformitate cu tema de proiectare sau tema de cercetare.

1.3. După realizarea prototipului sau modelului experimental, în cazul

în care acesta din urmă este asimilat prototipului, producătorul elaborează Caietul de sarcini, iar în conformitate cu acesta elaborează rapoarte de încercări, prin care producătorul demonstrează conformitatea produsului cu standardele române. Elaborarea rapoartelor de încercări se face, după caz de către specialişti, laboratoare autorizate etc.

1.4. Producătorul experimentează prototipul sau modelul experimental

(numai la mijloacele de învăţământ la care se impune aceasta, la recomandarea comisiei de avizare a prototipului, a se vedea punctul 1.5.) în unităţi de învăţământ sub îndrumarea unui colectiv de specialişti din care face parte şi reprezentantul ministerului. În urma experimentării se întocmeşte un referat de experimentare de către colectivul care a experimentat prototipul sau modelul experimental.

1.5. Avizarea prototipului sau a modelului experimental are drept scop

verificarea concordanţei dintre prevederile documentaţiei şi a cerinţelor pedagogice care au stat la baza realizării produsului. Pentru avizare, producătorul prezintă prototipul însoţit de dosarul de avizare (în două exemplare) care cuprinde:

a) tema de proiectare (cercetare), dacă este cazul;

b) raport de încercări întocmit de producător;

c) referat de experimentare;

d) principalele elemente (desene) ale documentaţiei de execuţie a prototipului sau modelului experimental, referitoare la construcţia şi funcţionalitatea prototipului sau a modelului experimental;

e) declaraţie de conformitate a prototipului sau modelului experimental cu cerinţele esenţiale;

f) instrucţiuni de folosire / carte de experimente;

g) alte documente specificate în metodologia de realizare a producătorului.

4

Avizarea prototipului sau a modelului experimental se face de o comisie de avizare numită prin Decizie, de conducerea ministerului, de inspectoratul şcolar, sau de o unitate de învăţământ superior, după caz, şi se încheie cu întocmirea Procesului Verbal de avizare a prototipului sau a modelului experimental, aprobat de conducerea ministerului. Din comisia de avizare fac parte specialişti din învăţământ (cercetători, profesori, pedagogi, psihologi etc). După aprobare, dosarul de avizare şi Procesul Verbal se transmit producătorului şi /sau autorului, iar o copie conformă se păstrează la minister.

1.6. Pregătirea fabricaţiei se face de producător şi cuprinde elaborarea proiectului de execuţie în serie a produsului, stabilirea tehnologiilor de fabricaţie etc.

1.7. Avizarea seriei zero are drept scop verificarea măsurii în care pregătirea de fabricaţie asigură nivelurile de performanţă şi de calitate ale mijlocului de învăţământ şi comportarea la probele de fiabilitate impuse de caietul de sarcini. La avizarea seriei zero se prezintă mijlocul de învăţământ executat în condiţii tehnologice specifice producţiei de serie precum şi dosarul de avizare a seriei zero care va cuprinde:

a) documentele cuprinse în dosarul de avizare a prototipului;

b) raportul de încercări şi verificări a seriei zero întocmit de producător, cu includerea verificărilor de fiabilitate; pentru aparate de măsură şi control precum şi pentru alte aparate, dispozitive etc. se vor prezenta şi rapoarte de încercări prin care producătorul demonstrează conformitatea acestora cu standardele române;

c) declaraţia de conformitate a mijlocului de învăţământ cu cerinţele esenţiale;

d) caietul de sarcini;

e) instrucţiunile de folosire/cartea de experimente a mijlocului de învăţământ.

Avizarea seriei zero se face de către comisia de avizare numită prin Decizie, de conducerea ministerului, de inspectoratul şcolar sau de unitatea de învăţământ superior, după caz şi se încheie cu întocmirea Procesului Verbal de avizare a seriei zero, aprobat de conducerea ministerului. După aprobare, un exemplar din dosarul de avizare a seriei zero şi Procesul Verbal de avizare se transmite producătorului, iar o copie conformă cu acestea, se păstrează la minister. Pe baza observaţiilor făcute la avizarea seriei zero, producătorul definitivează întreaga documentaţie, în vederea trecerii la producţia de serie.

1.8. Instrucţiunile de folosire/cartea de experimente care însoţesc mijlocul de învăţământ se întocmesc de producător, eventual în colaborare cu

5

cadre didactice, alţi specialişti etc. Instrucţiunile de folosire/cartea de experimente se aprobă odată cu prototipul.

1.9.Pentru avizarea aparatelor, truselor şi echipamentelor a căror

prototipuri sau modele experimentale au fost realizate, sau au fost preluate de la concursurile şi expoziţiile şcolare de mijloace de învăţământ, ca şi pentru invenţiile şi inovaţiile acceptate de minister, realizatorul produsului prezintă prototipul sau modelul experimental însoţit de dosarul de avizare care cuprinde:

a) fişă tehnică (document de prezentare al produsului);

b) raport de încercări întocmit de producător;

c) referat de experimentare;

d) principalele elemente (desene) ale documentaţiei de execuţie prototip

(model experimental) referitoare la construcţia şi funcţionalitatea prototipului;

d) declaraţie de conformitate a prototipului sau modelului experimental cu cerinţele esenţiale;

e) instrucţiuni de folosire/carte de experimente;

f) alte documente specificate de realizator.

Avizarea prototipului sau a modelului experimental se face de comisia de avizare numită prin Decizie, de conducerea ministerului, de inspectoratul şcolar sau de unitatea de învăţământ superior, după caz şi se încheie cu întocmirea Procesului Verbal de avizare a prototipului sau a modelului experimental, aprobat de conducerea inspectoratului şcolar sau a unităţii de învăţământ superior şi a ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite realizatorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

Pentru etapele următoare realizatorul se va adresa unui producător după care acesta va parcurge etapele stabilite la punctele 1.6, 1.7, 1.8.

1.10.În condiţiile în care producătorul prezintă pentru omologare 5-10 bucăţi din produsul realizat, avizarea poate avea loc în fază unică, cu respectarea de către producător a celor menţionate la punctele 1.9 şi 1.6.

1.11.Mijlocul de învăţământ care nu a obţinut aviz favorabil, din partea comisiei de specialitate, se supune unei noi avizări, după ce realizatorul a operat propunerile şi observaţiile cuprinse în Procesul Verbal şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia.

2. Metodologia de avizare a modelelor, incluziunilor şi preparatelor microscopice.

Aceste categorii de mijloace de învăţământ se avizează în mod similar cu aparatura, trusele de laborator şi echipamente, cu următoarele precizări:

6

a) în cazul incluziunilor (vieţuitoare de dimensiuni mici incluzionate în masă plastică transparentă) şi a preparatelor microscopice, avizarea se realizează în fază unică; b) în cazul modelelor în relief, modelelor structurale, modelelor şi machetelor funcţionale, tematica, conţinutul, modelul experimental, schiţa, tiparul de probă etc. se întocmeşte de realizator şi pe baza acestora se realizează prototipul. Pentru avizarea modelelor, incluziunilor şi preparatelor microscopice se respectă cele menţionate la punctele 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.

3. Metodologia de avizare a mijloacelor audiovizuale.

Pentru avizarea mijloacele audiovizuale se parcurg diferite faze în funcţie de tipul acestora:

3.1. Filmul didactic-video (casetă-video, CD-ROM, DVD).

3.1.1. Tematica (sinopsisul) filmului didactic se elaborează pe baza

curriculum-ului şcolar şi a obiectivelor urmărite, ţinând seama de fenomenele, procesele sau evenimentele care se pot evidenţia prin procedee cinematografice. Tematica reprezintă cadrul general pentru scenariul literar.

3.1.2. Scenariul literar se elaborează de autor, se avizează, după caz, de

consultantul filmului. Acesta trebuie, ca formă să fie scris pe secvenţe, cu sugestii de imagini. Scenariul se analizează în comisia de specialitate, numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de comisie se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului şi producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

3.1.3. Decupajul sau scenariul regizoral se elaborează de regizor pe

baza scenariului literar aprobat; acesta se avizează de autorul scenariului şi de consultantul filmului.

3.1.4. Devizul pentru finanţarea filmului se întocmeşte de studioul care

realizează filmul.

3.1.5. Producătorul realizează proiectul de film, pregătirea filmului,

filmarea (turnarea) şi etapele post-producţie ale filmului, formate din: montaj, executarea benzii sonore, mixajul şi lucrări de laborator şi trucaje.

3.1.6. Copia de lucru se montează de regizor împreună cu autorul

scenariului şi consultantul filmului. Autorul, elaborează comentariul filmului.

Autorul previzionează filmul care urmăreşte concordanţa cu scenariul literar aprobat.

7

3.1.7.

Avizarea (recepţia) copiei standard se face de către o comisie de

specialitate, numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

3.1.8. Avizarea filmelor video care au fost deja realizate, se face de o

comisie de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului/producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

3.1.9. Filmul didactic-video care nu a obţinut aviz favorabil, din partea

comisiei de specialitate, se supune unei noi avizări, după ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate cuprinse în Procesul Verbal şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia, au fost

operate.

3.2. Diapozitive.

3.2.1. Tematica (lista de imagini) şi conţinutul acestora se stabilesc de

autor pe baza curriculum-ului şcolar şi a obiectivelor urmărite. Odată cu elaborarea listei de imagini şi a conţinutului autorul va preciza sursele de obţinere a imaginilor (reproduceri, reportaje) şi va furniza informaţii pentru realizarea desenelor, schiţelor, schemelor etc.

3.2.2. Lista de imagini, împreună cu conţinutul acestora pentru broşura

însoţitoare, se analizează în comisia de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta se aprobă de

conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului, iar copia acestuia se păstrează la minister. Autorul va da informaţiile pentru realizarea imaginilor şi va asigura, după caz, îndrumarea necesară în timpul realizării imaginilor.

3.2.3. Probele de desen, recepţia imaginilor şi “bunul” de tipar pentru

broşură trebuie să aibă avizul autorului.

3.2.4. Avizarea (recepţia finală) a diapozitivelor se face de o comisie

de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului/realizatorului, iar copia

acestuia se păstrează la minister.

3.2.5. Pentru avizarea diapozitivelor care au fost deja realizate, acestea vor fi vizionate de o comisie de specialitate, procedându-se ca la punctul 3.2.4.

8

3.2.6.

Diapozitivele care nu au obţinut aviz favorabil, din partea

comisiei de specialitate, se supun unei noi avizări, după ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, cuprinse în Procesul Verbal, şi după caz,

în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia, au fost operate.

3.3. Casete şi CD-uri audio (înregistrări sonore).

3.3.1. Tematica

casetelor

audio,

respectiv

a

CD-urilor

audio

se

elaborează pe baza curriculum-ului şcolar şi a obiectivelor urmărite.

3.3.2. Repertoriul muzical se stabileşte sau se selectează de autor, pe

baza tematicii, se analizează în comisia de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

3.3.3. Producătorul

realizează

caseta

standard sub îndrumarea autorului.

audio

standard/CD-ul

audio

3.3.5. Avizarea casetei audio standard sau a CD-ului audio standard se

face de către comisia de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta, se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului şi/sau producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

3.3.6. Pentru avizarea casetelor audio sau a CD-urilor audio, care au fost

deja realizate, acestea vor fi vizionate de o comisie de specialitate, procedându-

se ca la punctul 3.3.5.

3.3.7. Casetele audio sau CD-urile audio care nu au obţinut aviz

favorabil, din partea comisiei de specialitate, se supun unei noi avizări, după

ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, cuprinse în Procesul Verbal, şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia, au fost operate.

4. Metodologia de avizare a programelor informatice (software educaţional).

4.1. Programul didactic (scenariul literar) se elaborează de autor, pe baza curriculum-ului şcolar şi a obiectivelor urmărite precum şi pe baza standardelor de realizare a softul educaţional.

9

4.2. Programul didactic se analizează în comisia de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta, se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

4.3. Programul informatic se elaborează de specialişti în informatică, în

concordanţă cu programul didactic, aprobat.

4.4. Programul informatic este însoţit de un ghid de utilizare, care se

întocmeşte de producător eventual în colaborare cu cadre didactice, alţi specialişti etc.

4.5. Programul informatic se previzionează de autor.

4.6. Avizarea programului informatic se efectuează de o comisie de

specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului iar Procesul

Verbal întocmit de aceasta, se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului, iar copia acestuia se păstrează la minister. Ghidul de utilizare se aprobă odată cu programul informatic.

4.7. Programul informatic care a fost elaborat fără a avea la bază un program didactic, se supune vizionării şi avizării ca la punctul 4.5.

4.8. Programele informatice care nu au obţinut aviz favorabil, din

partea comisiei de specialitate, se supun unei noi avizări, după ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, cuprinse în Procesul Verbal, şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia, au fost operate.

5. Metodologia de avizare a materialelor grafice şi a foliilor pentru retroproiector.

5.1. Tematica materialelor grafice (hărţilor, atlaselor, globurilor,

mapelor, planşelor, tablourilor, portretelor etc.) şi a foliilor pentru retroproiector se stabileşte pe baza curriculum-ului şcolar şi a obiectivelor urmărite.

5.2. Tematica, schiţa (macheta) se stabileşte de autor şi/sau de

producător, se analizează în comisia de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta, se aprobă de

conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite autorului şi/sau producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

10

5.3. Originalul planşelor, mapelor, hărţilor, atlaselor, globurilor, tablourilor, portretelor, foliilor pentru retroproiector etc. se realizează de producător şi se avizează de o comisie de specialitate numită prin Decizie, de conducerea ministerului, iar Procesul Verbal întocmit de aceasta , se aprobă de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister. 5.4. Pentru avizarea materialelor grafice şi a foliilor pentru retroproiector, care au fost deja realizate, acestea vor fi vizionate de o comisie de specialitate, procedându-se ca la punctul 5.3.

5.5. Materialele grafice sau foliile pentru retroproiector care nu au obţinut aviz favorabil, din partea comisiei de specialitate, se supun unei noi avizări, după ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, cuprinse în Procesul Verbal, şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia, au fost operate.

5.6. Din categoria materialelor grafice fac parte şi auxiliare tipărite,

broşuri, cărţi de experimente, instrucţiuni de folosire, ghiduri etc., care sunt însoţite sau însoţesc alte categorii de mijloace de învăţământ cum ar fi:

aparate, truse de laborator şi echipamente, înregistrări pe casetă video şi audio, programe informatice etc. Acestea vor fi avizate împreună cu mijlocul de învăţământ.

6. Metodologia de avizare a jocurilor şi jucăriilor didactice.

Aceste categorii de mijloace de învăţământ se avizează în mod asemănător cu aparatura, cu următoarele precizări:

a) în fişa de prezentare se vor menţiona tipurile de activităţi în care poate fi folosit jocul sau jucăria didactică; b) pentru avizarea fazei de prototip produsul trebuie să fie autorizat de un “organism notificat” de certificare; c) în cazul în care prototipul jucăriilor se execută în condiţii de producţie, avizarea produsului se poate face în fază unică, cu respectarea de către producător a Hotărârii Guvernului nr.710/ septembrie 1999, privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării şi a Legii nr. 608/noiembrie 2001 privind evaluarea conformităţii produselor, pentru domeniile reglementate.

7. Metodologia de avizare a aparatelor şi materialelor sportive.

7.1. Prototipul (modelul/macheta) aparatelor şi materialelor sportive se

realizează de producător.

7.2. Pentru avizarea aparatelor şi materialelor sportive, producătorul

prezintă prototipul (modelul/macheta) însoţit de dosarul de avizare care cuprinde:

11

a) fişa de prezentare a produsului;

b) referat de experimentare;

c) principalele elemente (desene) ale documentaţiei de execuţie prototip (modelul/macheta) referitoare la construcţia funcţionalitatea prototipului (modelului/machetei);

d) avizul federaţiei sportive de specialitate;

e) raport de încercări;

f) declaraţia de conformitate a prototipului (modelului/machetei) cu cerinţele esenţiale;

g) alte documente specificate de producător.

7.3. Avizarea prototipului (modelului/machetei) se face de comisia de avizare numită prin Decizie, de conducerea ministerului şi se încheie cu întocmirea Procesului Verbal de avizare a prototipului (modelului/machetei), aprobat de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

Pentru etapele următoare producătorul va respecta cele menţionate la punctele 1.6, 1.7, sau 1.10, după caz şi 1.11.

7.4. Aparatele şi materialele sportive care nu au obţinut aviz favorabil, din partea comisiei de specialitate, se supun unei noi avizări, după ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, cuprinse în Procesul Verbal, şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia au fost operate.

8. Metodologia de avizare a mobilierului şcolar.

Din categoria mobilierului şcolar fac parte: mobilierul pentru săli de clasă, cabinete, laboratoare, ateliere, săli de sport, biblioteci, vestiare etc.

8.1. Prototipul (modelul) de mobilier se relizează de producător.

8.2.

Pentru

avizarea

mobilierului,

producătorul

prezintă

prototipul

(modelul) însoţit de dosarul de avizare care cuprinde :

 

a) fişa de prezentare a prototipului (modelului);

b) principalele elemente (desene) ale

documentaţiei

de

execuţie

prototip (model) referitoare la

prototipului (modelului);

construcţia

şi

funcţionalitatea

c) avizul ministerului sănătăţii;

d) raport de încercări;

e) declaraţia de conformitate a prototipului (modelului) cu cerinţele esenţiale;

f) alte documente specificate de producător.

12

8.3.

Avizarea prototipului (modelului) se face de comisia de avizare,

numită prin Decizie, de conducerea ministerului şi se încheie cu întocmirea Procesului Verbal de avizare a prototipului (modelului), aprobat de conducerea ministerului. După aprobare, Procesul Verbal se transmite producătorului, iar copia acestuia se păstrează la minister.

Pentru etapele următoare producătorul va respecta cele menţionate la punctele 1.6, 1.10 şi 1.11.

8.4. Mobilierul şcolar care nu a obţinut aviz favorabil, din partea comisiei de specialitate, se supune unei noi avizări, după ce propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, cuprinse în Procesul Verbal, şi după caz, în referatele întocmite de unii membrii ai comisiei, anexate acestuia, au fost operate.

9. Dispoziţii finale.

9.1. Reanalizarea mijlocului de învăţământ, după ce au fost operate

propunerile şi observaţiile comisiei de specialitate, de către realizator/producător, se face, de regulă de aceeaşi comisie de specialitate.

9.2. Eventualele puncte de vedere divergente apărute între realizatorul/

producătorul mijlocului de învăţământ şi comisia de avizare se rezolvă pe cale

amiabilă. În cazul în care divergenţele se menţin, se numeşte o nouă comisie de avizare.

9.3. Mijloacele de învăţământ importate se supun aceleiaşi metodologii

de avizare, fără parcurgerea etapelor de proiectare (concepţie), urmărindu-se compatibilitatea lor cu curriculum-ul românesc.

.

13

M.E.C.-S.M.Î.