Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Data:
Instituţia: Liceul Teoretic „Victor Coţofană „
Profesor: Bîrnaz Svetlana
Clasa: a VI-a
Obiectul: Istoria românilor şi universală
Subiectul: Formarea statului centralizat în Franța,.
Tipul lecţiei: combinată
Durata: 45 min.
Persectiva interdisciplinară:
Metode şi tehnici de lucru:lucrul cu manualul, discuţia, comentarea, lucrul cu harta, cu axa
cronologică,interviul
Forme de lucru: frontal,individual, în perechi, în grup.
Material didactic:manualul de istorie clasa aVI-a.PPT
Competenţe: Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie.
Subcompetenţe: *Explicarea termenilor istorici cu referire la epoca medievală ; *Identificarea
cauzelor și efectelor unui eveniment din istoria medievală ; * Elaborarea axelor
cronologige , indicînd 3-5 date și evenimente istorice ;
Obiective operaţionale:
O1-să selecteze premisele unificării franţei, lecturînd textul;
O2-să explice noţiunea de monarhia stărilor alcătuind cu ea enunţ;
O3-să determine consecinţele procesului de centralizare a Franţei,explicîndu-le printr-un enunţ.
Parcursul didactic
Cadrul O.op Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timp Note
Evocarea Pregătirea clasei pentru Pregătirea celor
lecţie necesare pentru oră 8min
Locul Bisericii în epoca Prezintărăspunsuri Discuţia
medievală Amplasarea
Propune Amplasarea pe pe axa
axa cronologică a cronologică
cruciadelor.
Cauzele, consecinţele
cruciadelor.
Realizarea Se anunţă subiectul şi Înscriu în caiet 1min
sensului obiectivele lecţiei. subiectul lecţiei
Analiza hărţii din manual Citirea hărţilor
pag.54 Franţa sec.XII-XV. Citirea
Deosebirile. hărţilor
Lecturaţi subtema I şi Elevii prezintă
selectaţi premisele răspunsurile: 6min
unificării Franţei. 1.valorificarea noilor Citirea
O1 terenuri; selectivă
2.apariţia şi Notiţe
dezvoltarea oraşelor;
3.creşterea num.
Populaţiei;
4.intensificarea
relaţiilor marfă/bani,
Comentaţi expresia 3min
“regele-unsul sau alesul Diferite răspunsuri Discuţia
lui Dumnezeu”
Propune elevilor
completarea tabelului
“Etapele unificării
Franţei”
Etapele Teritoriile Completează tabelul
alipite Completarea 5min
Filip al Aquitania tabelului
II Normandia
Toulouse
Filip al Champagne
IV
Războiul Flandra
de 100
ani I.Clerul
Lecturînd subtemaII să II. Nobilimea 7min
determine cele 3 stări III. Orăşenii
sociale din Franţa.
Numiţi forma de Monarhia stărilor Comunicarea
guvernămînt instaurată în Prezintă enunţuri orală
O2 Franţa?
Alctuiţi enunţuri cu
noţiunea dată.
De amplasat pe axa
cronologică evenimetele Elevii înscriu în
din perioada războiului caiet evenimetele Axa
de o sută de ani. ,datîndu-le cronologică 5min
Lectrînd subtema 3-4. cronologic şi
ampalsîndu-le pe
Analiza Revoltei axa.
Jaquieria Elevii vor lucra Prezentarea
Algoritmul independent evenimentului
1.Ţara 5min
2.Date cronologice
3.Cauzele
4.Scopul
5.Personalitatea
6.Consecinţele

Reflecţia O3 Consecinţele Prezintă


Centralizării Franţei consecinţele
Exprimîţi 1.creşte autoritatea Comunicarea
atitudinea.pag.57. monarhiei; orala ,scrisă 5min
2.În 1302 sunt
convocate pentru
prima dată Statele
Generale;
3. funcţionarii regali
ocupă funcţiile
dregătorilor feudali;
4.Franţa devine
putere europeană.
Tema p/u De studiat subiectul,eseu 1min
acasă p.6. pag.57