Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

13

DATĂ ÎN FAŢA MEA,

___________________________
la data de ___________________
semnătura___________________

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ________________________________________fiul(fiica) lui


____________________şi al _________________ născut(ă) la data de
___________ în localitatea ___________________ judeţul ________________
posesor al actului de identitate seria _______ nr.___________
prin mandatar _______________________________ fiul(fiica) lui
___________________ şi al _____________________ născut(ă) la data
de_________în localitatea ___________________ judeţul________________
posesor al actului de identitate seria______nr.__________proprietar al locuinţei
din localitatea ________________________ str. _____________________
nr._____bl.___sc.____et.___apt._____sect.______având actul de
spaţiu_____________________ nr._______ din data de _________________
emis de_________________________, declar că primesc în spaţiul meu de
locuit pe __________________________________________ fiul(fiica) lui
__________________ şi al ___________________ născut(ă) la data de
__________ în______________________ judeţul _____________________ cu
ultimul domiciliu în localitatea____________________________,
str.____________________ nr._____, jud.________________ în calitate de
____________________.
Dau prezenta declaraţie pentru a-i servi numitului(ei) _____________________
____________________________la schimbarea adresei de domiciliu în spaţiul
de locuit de la adresa mai sus amintită.

Declar că imobilul a fost/nu a fost notificat în Cartea Funciară ca locuinţă a


familiei1.

Data___________ Semnătura_____________ 

                                                            
1
  În situaţia în care imobilul a fost notificat în Cartea funciară ca locuinţă a familiei declaraţia de primire în
spaţiu va fi dată de către ambii soţi