Sunteți pe pagina 1din 59

G. T.

NICULESCU-VARONE LI

MONOGRAFIILE
ORASELOR, COMUNELOR SI MANASTIRILOR
DIN

ROMANIA INTREGITA
(BIBLIOGRAFIE)

1855 - 1938
le notate aid an cotele din biblioteca Academie' Romano

BUCURESTI
TIPOGRAFIA ZIARULUI UNIVERSUL", STRADA BREZOIANU Nr. 23-25
1939

www.dacoromanica.ro
G. T. NICULESCU - VARONE

MONOGRAFIILE
ORASELOR, COMUNELOR SI MANASTIRILOR
DIN

ROMANIA iNTREGITA
(BIBLIOGRAFIE)

1855 1938
Cartile notate aici an cotele din biblioteca Academiei Bombe

EV'
BUCURE$TI
, TIPOGRAFIA ZIARULUI UNIVERSUL", STRADA BREZOIANU Nr. 23 25

1939
A

www.dacoromanica.ro z
DE ACELASI AUTOR:
1. SINGUR, Biblioteca Minerva Nr. 182, cu 79 pagini. Biblioteca
Academiei Romane (B. A. R.) I. 69.264.
2. ELOGIUL FRUMUSETII. Biblioteca Minerva Nr. 192, cu 112
pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 71.357.
3. CARTEA INIMII. Biblioteca Minerva Nr. 212, cu 107 pagini.
Bibiloteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 69.262.
4. NOTE DESPRE ARTA. Biblioteca Minerva Nr. 172, cu 144 pag.
Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 100.120.
5. -- POVESTEA UNUI .ORFAN. Biblioteca Minerva Nr. 162, cu 192
pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 100.121.
6. -- VRAJA IUBIRII. Biblioteca Minerva Nr. 235, cu 160 pagini.
Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I. 82.262.
7. INSEMNARILE UNUI SINGURATIC. Biblioteca Minerva Nr.
115 cu 159 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) I.
92.915.
8. PARIS, cu 25 ilustratiuni in text, Bucuresti, 1928, 1 brosura
cu 32 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II. 93.769.
9. CE-AM VAZUT IN ELVETIA, cu 26 ilustratiuni in text. Bu-
curesti 1930, 1 brosura cu 64 pagini. Biblioteca Academiei Ro-
mane (B. A. R.) IL 97.641.
10. JOCURI ROMANESTI NECUNOSCUTE. Bucuresti, 1930, 1 vol.
cu 156 pagini. (Lucrare premiatci de Academia Rome ilia ,,Pre -
miwl Ndstrarel" $edimta generalci solemnii de Vineri, 29 Mai
1931). B. A. R. II. 102.396.
11. ALTE JOCURI ROMANESTI NECUNOSCUTE. Bucuresti, 1931,
1 broaura cu 95 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.)
II. 104.749.
12. D1CTIONARUL JOCURILOR ROMANESTI. Coreografia popu-
lark Bucuresti, 1931. Un volum cu 186 pagini. B. A. R. II, 105.067. -
13. FOLKLOR ROMAN COREOGRAFIC. Bucuresti, 1932, 1 bro-
sura cu 60 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II.
112.034.
14. -- IN SCHEII BRASOVULUI, cu 18 fotografii in text. Bucuresti,
1932, 1 brosura cu 32 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B.
A. R.) II. 113.604.
15. LES DAMES POPULAIRES ROUMAINES, avec 32 photogra-
phies apres le texte. Bucuresti, 1933, 1 brosura cu 59 pagini. B.
A. R. II. 119.376.
16. FOLKLOR ROMANESC DIN ARDEAL. Bucuresti, 1935, 1 bro-
sura cu 72 pagini. Biblioteca Academiei Romane B. A. R.) II.
132.357.
17. -- FOLKLOR VERSIFICAT DIN MOLDOVA. Poezii populare din
comuna Plopeni, plasa Bucecea, judetul Botosani. Bucuresti,
1936, 1 brosura cu 47 pagini. B. A. R. II. 139.100.

www.dacoromanica.ro
3

18. BIBLIOGRAFIA POEZIEI NOASTRE POPULARE. (Folk lor ro-


man versificat, cuprins in volume si brosuri) 1830-1935. Editia
- aldoua, revazuta si completata. Bucuresti, 1936, 1 brosura cu 88
pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II. 139.143.
19. LE FOLKLORE ROUMAIN VERSIFIE. Bucarest, 1936, 1 bro-
sura, cu 32 pagini. Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II.
139.013.
20. COSTUMELE NATIONALE DIN ROMANIA INTREGITA, cu o
plansa in colori si 125 fotografii in text. Editura ziarului Uni-
versul", Bucuresti, 1937, 1 vol. (24 x 16 cm.), rcu 260 pagini.
Biblioteca Academiei Romane (B. A. R.) II. 146.226.
21. STRIGATURI ALESE DELA HORA. Editura ziarului Univer-
sul", Bucuresti, 1938. 1 b:osual cu 64 pagini. Biblioteca Aca-
demiei Romane. (B. A. R.). II. 148.935. .

22. JOCURILE NATIONALE ROMANEBTI. Cu 50 fotografii. Edi-


tura ziarului Universul", Bucuresti, 1938. 1 vol. (24 x 16 cm.),
cu 338 pag. Biblioteca Academiei Romane...
23. -- BIBLIOGRAFIA POEZIEI NOASTRE POPULARE. (Folklor ro-
man verifiicat, cuprins in volume si brosuri) 1936-1937. Bucu-
resti, 1938. 1 brosura (24x16 cm.), cu 16 pag. Biblioteca Aca-
demiei Romane (B A. R.)...
24. CEI MAI DE SEAMA FOLKLORITI ROMANI. (Bibliografie).
Cu o introducere despre specificul nostru national. Bucuresti,
1938, 1 brosura (24X16 cm.), cu 48 pag. (Biblioteca Academiei
Romane....).
25. CE TREBUE SA CITEASCA TINERETUL ROMAN. Extras din
,.Anuarul Ateneului Roman" pe anul 1938. Bucuresti, 1939. 1
. brosura (24X16 cm.) cu 24 pag. (Biblioteca Academiei Ro-
mane...).

www.dacoromanica.ro
MEP
LAMURIRI
Spre a alcatui aceasta prima bibliografie a monografiilor
orase/or, comunelor si meineistirilor din Romania intregita,
-rn'am folosit de tezaurul de ceirti, vechi si nom, aflate in bi-
blioteca Academiei Romdne.
Bibliografiile, prin natura lor, sunt lucrairi de multai mi-
gala, deci de mare rabdare si cer o deosebitei atentie. Valoarea
lor este cu atat mai mare cu cat in Cara noastra astfel de in-
tocmiri bibliografice, asupra stiintei si culturii romainesti in
genere, sunt rare, iar marele si realul lor folds este unanim
recunoscut.
Incurajat de aceste constateiri am purces la elaborarea bi-
bliografiei de fate.
In acest stop, am cercetat si de data aceasta,*) cu atentia
cuvenitd, in biblioteca Academiei Romaine, la sectiunea cartilor:
1. toate fisele mici, cuprinse in 236 cutii, can formeaza
catalogu/ nou,
2. toate fisele mari, din cele 137 cutii, ale vechiului ca-
.

talog si dupe ele am transcris ce-mi trebuia.


Pentru mai buna si repedea orientare a cetitorilor, am gru-
pat monografiile oraselor, comunelor si manastirilor in ordinea
alfabeticei a numirii lor.
Dupe Diviziunea administrative in 1936", publicatd in
,,Breviar statistic al Romaniei", vo/umui I, 1938, tiparit in
Iunie 1938, Bucuresti (1 volum cu XIIH-242 pagini), intocmit
si editat de Institutul central de statistics ", pag. 13-14, Ro-
*) Prima oars a fost cand am intocmit Bibliografia poeziei noastre
populare" (Folk lor roman versificat, cuprins in volume sau brosuri) 1830-
1935. Bucuresti, 1936. (II. 139.143).

www.dacoromanica.ro
6 G. T. Nrculescu-Varone

mania are 178 comune urbane (din cari 22 municipii, 49 ()rase .110

resedinte si 107 °rase neresedinte), 70 comune suburbane si


8.942 comune rurale.
_ Din totalul general de 9.190 noun mii una suta noueizeci
comune (de toate categoriile), cote sunt in Romania intre-
gild s'au piiblicat dela anul 1855 pang la 25 Aprilie 1939 (cand
am incheiat aceasta bibliografie), monografii numai pentru 203
=
cloud sute trei
optzeci si saute
comune (din cari 16 sunt municipii); 87
monastiri qi, 44 patruzeci si patru dic-
..
tionare geografice si monografii de judete (din cele 71 cate are
tara noastra).
Istoria Campulungttlui, prima resedinta a Romaniei", de
C. D. Aricescu, Partea I cu 190 pag. si Partea II cu 179 pag.
it
Bucuresti, 1855 56, 2 volume (II. 31.758), este intelia mono-
grafie de oral, din cele publicate la not intre anii 1855-1938,
in volume sau brosuri, aflate in biblioteca Academiei Romane.
Comuna Straja si locuitorii ei". Studiu istoric, toTografic
fi folkloric, de Dan Dimitrie, Ce-netuti 1897 6+112 pag. (I.
66.462) este prima din cele aparute intre anii 1897-1938, in
volume sau brosuri.
Dintre tipariturile de acest fel, cele mai complecte si cari
pot servi de model sunt : Monografia Comunei RAsinari" de
Victor Pacalg. Sibiu, 1915 (II. 44.867) si Monografia comunei
Burdujeni, plasa Bosancea, judetul Suceava" de Elena Costa-
che Gainariu, Bucuresti, 1936 (II. 135.123).
Istoria sfintelor monastiri Neamtu si Secu",_ adunata pe
scurt. Manastirea Neamtu, 1857 (S. 6.573), este primul studio
monografic de acest fel in tara noastra.
La urnici am notat si dictionarele geografice ale judetelor,
publicate intre anii 1878-1938. Cele aparute intre 1878-1897
dau unele informatii documentare cari, deli nu sunt complete,
totusi, pot fi socotite ca inceputuri de nionografii.
Dupa aceste dictionare s'a intocmit Mamie dictionar geo-
grafic al Romaniei alcgtuit si prelucrat dupd dictionarele par-
tiale pe judete, de George Ion Lahovari si General G. I. Bra"-
tianu: Vol. IV. Bucuresti, 1898- 1902. (Societatea geografica
Romana) (III. 99.745).
In anul 1903, Ministerul de Interne a tiparit Programul
monografiei unei comune rurale" (A. 15.329), pe care l-a trimir

www.dacoromanica.ro
Monografiile oroelor, corn. ci miinastirilor 1855-1938 7

tuturur primarilor, invatatorilor si preotilor de atun"i indern- .

ntindzt-i sei face" descrierea comunei respective, spre a se cu-


noaste situatia reed a fieceirei dintre aceste unitati sociale.
Dupe" acest indemn s'au publicat monografiile urmatoa-
relor comune : Avramesti-Tutova, Bragadiru Bulgar-Efov, Cd-
tanele-Dolj, Gangeova-Dolj, Marasti-Bacdu, N5nesti-Putna,
Pechea-Covurlui, Pestisari-Gorj, Raci-Gorj, Romanesti-Gorj,
Sisestii-de-Jos-Mehedinti, Stalinesti-Falciu si Valeni-Olt. (A.
29.272).
Acest moment, din viata cuituraid si socials a neamului
nostru, este demn de remarcat, deoarece autoritatea superioard
administrative" din vremea aceea, pretuind insemnatatea stiin-
tifica a studitlor monografice, a facut astfel un inceput
de cerceteiri, cari insd n'au dat rezultatele dorite, funded nu
s'a lucrat metodic ; totusi, acea actiune, ca orice inceput, tre- MIA

buie apreciata cu indulgent& .

In directia acelorasi preocupari, trebuie luat ca model de


indrumare si Planul unei monografii de istorie locals" (pen-
tru sate), intocmit de N. A. Constantinescu. Bucuresti, 1935
(Asociatia Romany de Monografii Istorice Prof. N. Iorga") 8.
pag. (II. 134.221).
Dl. H. H. Stahl, a publicat Tehnica monografiei sociolo-
gice". Bucuresti, 1934, 184 pagini (II. 125.115) si Monografia
unui sat. Cum se alcatueste, spre folosul Caminului Cultural".
Cu o prelate a d-lui Prof esor D. Gusti. Bucuresti, 1937. 111+244
pag. ± 9 planse (II. 145.457).
In ele se area nouile metode stiintifice pentru alceituirea
monografiilor sociologice.
Pentru studiul natiunii rometne, este de mare si neteigeicluit
folos ca fiecare oral si comunei, din scumpa noastra tare", se't aibei
monografiile lor, metodic, bine si complet intocmite, pentrucd
numai astfel ajungem a cunoaste, in amdnunt, primele asezdri
omenesti, grupate pe localitati si descrise cu toate fazele lor
evolutive din trecut si prezent.
Numai prin studierea, in felul acesta, a diferitelor unitdti
sociale dela noi, vom cunoaste mai bine Cara $i neamul sub toate
aspectele si ni se vor sugera idei de ce trebuie se" facem in vi-
itor pentru inflorirea lor.
Ar trebui ca infiecare comunei, preotul si inveiteitorul, sau
.

www.dacoromanica.ro
8 G. T. Niculescu-Varone

once intelectual priceput, dacti nu se poate in colaborare, atunci


unul dintre aceftia, sti intocmeascd, dupti un plan bine chib-
zuit, monografia /ocalitatii for de baqtinei sau unde ei trcliesc.
Studiul monografic, al unui ora$ sau al unei comune, tre-
bue sei fie rezultatul unor indelungate fi minutioase cercettiri,
in trecut $i prezent, cu observciri Clare, judicioase qi complecte
asupra faptelor petrecute in realitatea controlabilci din toate
manifesteirile sociale, economice qi spirituale ale colectivitatii
romeinqti.
La incheierea monografiei sa se remarce toate lipsurile,
precizandu-se ce anume imbuncitatiri trebue grabnic facute
pentru prosperare si binele obgesc local, contribuind astfel, in
mod real, la opera de regenerare qi intarire generalti a tarii.
0 monografie trebuie sci fie lucrarea de sintezd a unui bo-
gat qi variat material documentar, unde istoria se impletege
cu traditia, geografia (prin toatil toponimia ei veche si nou (')
cu statistica, sociologia si etnografia cu folk/orul si evolutia
cultural(' etc., form'dnd un tot comp/et qi unitar.
Acest pretios material giintific, trebuie strans cu ostirdie
Si iubire de neam, apoi selectionat si coordonat, pentru ela-
borarea monografiilor comunelor noastre, contribuind prin ele
la cunoasterea. realitatii $i la rezolvarea problemelor de interes
national, social, economic si cultural.
Monografiile fac parte integrant(' din studiul natiunii.
N'am pretentia ca aceasta lucrare este complectd, intru-
cat am cercetat numai cataloagele bibliotecii Academiei Ro-
mane, care, dupti pcirerile autorizate, reprezintd cel putin opt-
zeci la sutti din productia tipeiriturilor romeinegi.
Daces imprejunirile imi vor ingadui, vreau sti cercetez si
bibliotecile din Bucovina, Transilvania si Banat, unde, poate,
s'ar gtisi material nou, spre a completa, la o viitoare editie, lip-
surile ce s'ar ivi.
Bibliografia de fats poate servi de ceilifuzci, pentru oricine,
fiindcti ea arata ce s'a scris panel acum in aceasta directie qi
pune la indemtina cetitorilor un bogat material informativ,
care ajvta sa cunoastem trecutul regiunilor studiate Si ne orien-
teazii spre ce ar trebui facut in viitor.
G. T. Niculescu-Varone.

www.dacoromanica.ro
1
ORASE SI COMUNE
din Romania intregita, ale carol' monografii sunt
publicate, in volume sau brosuri, dela anul 1855
pans in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca
Academei Romane
(BIBLIOGRAFIE)

- Toate localitatile notate mai jos sunt insirate in ordinea alfabetind


a numirii lor.

1. S i g hi a r e t e u (E 1.) : Monografia comunei Agnes", cu


8 figuri ei 1 hart& Deli, 1926. (Extras din Anuarul liceului An-
drei Mumasanu din Dej, 1925-1926") 40 pag. (11.69.917).
2. Alba - India" (Tharmis-Apulum-Balgrad). Descriere istorica si
geografica, a orasului (de Gen. M lad i a n si Gen. A 1. An a-
s t as iu) Bucuresti, 1922, 56 pag. (II. 69.061).
C u c u i u (V i r g i 1) : Alba -lulls din trecutul si prezentul
orasului ". Cuprinde 65 fotografii si un plan al orasului. Alba-
'tuna, 1929. 100 pag. (II. 95.093).
3. Descrierea pe scurt a fondarei orasului Alessandria in Ro-
mania". Bucuresti (Typ. Rassideseu), 1864. 31 pag. (3152).
No u r (A n t on i an) : Identical orasului Alexandria
1832-1865". Turnu-Maguree, 1927. 144 pag. -i- 4 planse. (II.
100.277).
Cat alina (I 1 ire) : Drawl Alexandria" (Monografie)
1834-1934: Rummest, 1934. 174 pag. + 1 plans. (II. 141.116).
4. Is or ulescu (II ie) : Monografia comunei Aninoasa, judetul
Gorj. Craiova, 1935. 87 pag. (II. 135.530).
5. M o n d a (V as i 1 e) :ei loan Opine Ghidul orasului
:

Arad" cu o prefata de d. Zamlir Filotti. (Aradi Kalauz). Edi-


tia I. Arad, 1925. 80 pag. (I. 79.573).
6. F i i i pes c u (C.) : Monografia economics a comunei Anna-
se:et". Rummest', 1908. 190 pag. (II. 8556).
7. Solom an C o ns t anti n) Monografia comunei rurale
:

Avramesci din plasa si judetul Tutova" Bucuresti 1904. Mi-


nisterul de Interne. 42 pag. (II. 121429).
8. Iliescu (Preotu'l S a c he I am ie Marin) : Parohia (co-
muna) Atarnati din judetul Teleorman". Monografie Alexan-
dria, 1908. 114 ,pag. (II. 9947).
9. R adu (Costa c h e) : Bacaul de la 1850-1900". Oscan,
1906. 136 pag. (II. 3057). r

www.dacoromanica.ro
10 G. T. Niculescu-Varone

G r i g o r o v i c i (G r.) : Bacaul din trecut st de azi". Cule-


geri monagrafice, Bacau, 1933 (pe ;coperta 1934). 216 pag.+9
planse. (II. 124X655).
10. Calauza orasului Baia-Mare". Administrate, Comunic.atie.
Baia Mare. 62 pag. + 2 foi. (I. 61.266).
11. Bucut (E m anal 1) : Bade" cu 25 de reproduceri,
Craiova, 1931. (Colectia Apollo. Orase si locuri de acrta roma-
nest). 41 pag. (II. 107.430).
12. The o d a r (G h. C.): Calauza orasului Bazargic", cu ilustra.
tiuni Razargic, 1916. 62 pag.+talbelai+1 plan. (II. 49.138).
N to 01 au (F i l i p S.) : Calluza orasului Bazargic". Bazargie,
1922. 38 pag. (U. 68.820).
13. Ci o e r u (Nast a s i e) : Un colt-de tars : Baziasul".
Timisoara, 1935. 33 pag. (I. 130.992).
. 14. Mala es cu (Icon a ,rn loan). : Monografia comunei
rurale Balesti, plasa Slobozia-Runcu, judetul Gorjiu. Targu-
Jiului, 1906. 83 pag. + 6 planse+ 1 harts. (II. 148.558).
15: C o s t a eh es cu (M I h a i) : Satele Baltati, Codresti, Ma-
drajesti, Madrajacul si Bojila din jud. Iasi". Schita. istorica.
Iasi, 1938. (Extras din.Buletinul loan Neculce". False. 7, 1928).
57 pag. + 1 planse. (III. 90.327).
16. R o z en u 1 er (L.) : Monografia orasului BUD". Band. 16
pag. (II. 146.629).
17. Ne me t e spiv (G e or g e P.) Baneasa" Startiune recreative
:

a Bucitirestilor. Origins - istoric - situatie Acadia,. Bucuresti,


1935. 31 pag. (II. 132.829).
18. Urs u (G.) : Istoria literara a Barrladului" IT. Bucuresti, 1936.
62 ,pag. (C. 3.123: cots provizorie).
V r a b ie (G h.) : Barladul cultural". Cu o prefata de. N. Pe-
trascu, Bucuresti, 1937 (pe cOperta : 1938). 267 pag. + 26 phase.
(II. 152.099).
19. Papp (P e t r u E.) : Din trecutul eiusulai". Pagini de glo-
rie..*i de jertite Reims, 1928. 274 pag. (II. 93.311).
20. Anchet."' monografica in comuna Sant". Timisoara, 1938.
Institutul Social Banat -Crisana, cu V + 412 pag. + 15 planse
1 tabela. (II. 148.519).
21. C tiros (R.) : Monografie : Comuna Bernadea, judetul Tao.-
nava-Mica". Bucuresti, 1935. 19 pag. (II. 134.173).
22. A r an a sescu (C o ns ta n t in) : Monografia domeniului
Bicaz din judetul Piatra-Neamt". Bucuresti, 1906. (Biblioteca
Popular& a Administratiei Domeniului Coroanet, Carticica
XXXV). 48 pag. + 1 plansa. (II. 65.783).
23. Lupe a .'n u (Alex an d r u) : Calauza Blajultd" cu insem-
n5x1 si lamuriri istorice. Blaj, 1922. 120 pag. (I. 61.342).
Lupe an u-ale 1 in (A lex a nlellr u), : Blajul istoric in
icoane". Conferinta tinuta la Festivalul aranjat de fostil elevi
ai Blajului la Teataul National din Cluj in 15 Februazie 1924.
Blaj, 1924. 35 pag. (I. 75.082).
Lupe an u-M elin (A lex an u) : Blajul". Bucuresti,
1930. (Cumostinte folositoare. Sena C. Din lumea large No. 39).
31 pag. (I. 103.122).
Mun te nese u (V a s ile B.) : Blajul nostril". Reghin, 1930,
16 pag. (I. 102.079).
Lupeanu-Melin (Alexandru) Evoca,ri din viata
Blajului", Blaj, 1937. 336 pag. + 1 foae. (I. 145.037).
Lupe an u (A lexand r u) : Ce este de vazut la Blaj".
Smote notice informative, pentru excursionist. Blaj, 32 pag.
(I. 75.174).
24. G asp a r (M.) : Date monografice au referire la comuna
Boesa-Montana", Caransebas. 24 pag.

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor; corn: Si. miznastirilor 1855-1938 11

25. Antonov ic 1 (Preotul Io a n) : Istoria comunei Bogdana


din plasa Simila, judetul Tutova"- Urrata de 281 documente
si de un Memoriu al d-lui Dr. Atli, M, Marienescu, inembru al
Acadeiniei Romane, cu 1 harts, 4 tabele si 2 figuri in text.
Barlad, 1906. 7±CLX.XXV111+478 pag. (II. 150.983).
25. Be r ia n (A ug us t in) : Monografia, domeniului Borca si
Sabasa-Farcasa din judetul Suceava", Bucuregti, 1906. (Biblio-
taca Popular& a Administratdiel Domenlului Coroanei, Cartieic
XXXIII). 56 pag. (II. 65.793).
27. Botosanii in 1932". Schita frionografica. Falticeni. (Liga, Cul-
turala. Seotia Botosani). 1 f.+264 pag.+3 plange. (II. 117.441).
Q o,r ovel (A r ;burr) Monografia crawl:id Botosani ". Falti
:

cent, 1 foaled- 458 pag. + 1 f. + 1 plan. (II. 84.281).


Ghe.orghlu (Caoit. A. I.) al Prof. Marcel Olinescu:
Botosanii sari se due", Bucuregti, 1927. 39 plange. (Stampe
II. 152).
28. Ragcm (G. M.) : Mile Bradet-Arges" (Vales Valisanului) De-
scriere si .calauza practice.. Chisinau, 1934. 32 pag. + 1 harts.
(II. 132.768).
B ab a (T a t Ian a N.) : Monografia satului Si sta-
tiunii balneo-climaterice Bradet-Argeg". Bucuresti, 1937. Tipo-
grafia Cartea Romaneasca". 57 ,pag. + 1 tiara. Legal 641/1939.
29. G 1 de I (A. V.) : Monografia comunei rurale Bragadiru Bulgar
din judetul foir", plaza Salbaru, Bucuresti, 1904. (Ministerul
de Interne). VIII + 252 pag. (II. 64.060).
G i de i (A. V.) :, Prograrnul monografiei unei comma rurale
si monografia comunei rurale Bragadiru Bulgar din platsa Sa-
baru, judetul Ilfov". Bucuregti, 1905. 216 pag. (II. 64.072).
30. -, V as i 1 e sc u (N ae A.) Orasul si judetul Braila odinioara
:
$i astazi". Schite istorice si administrative. Braila, 1906. 290
pag. + 8 + 2 plange. (II. 3.424).
,Ghldul municipiului Braila". Braila, 1928. 59 pag. (I. 96.566).
'Vasil es c u (N a e A.) : Braila. Schite, documente si insem-
nari din orasul si judetul Braila 1828-1929". Braila, 1929, 1
foae + 161 pag. (II. 97,724).
Semilian (S.) : Contributia Brailei in cultura romaneasca
si strains ". Prefata de Penpessicius. Braila, 1933. 45 pag. (II.
47 125.380).
Buznea (George) silo tir Braila
prin veacuri si in zilele noastre". Cantr:ibutiuni monograffite la
viitoarea isoorie a Brailei. Braila, 1937, 98 pag.+5 plange. (II.
148.001).
31. 0rg a n (N.) : Branul", consideratiuni morfologice. Bu-
ciureg4 1936. (Extras din Buletinul Soc. Regale Romania de
Georgrafie LTV). 24 pag. + 4 pl. (II. 139.116).
32. Cons t tines cut (I c n am ul Ion) : Monografia co-
munei Branegti din judetul Gorjiu". Targu-J1u, 1914. 196 pag.
(II. 37.230).
33. Ionn es c u-G n (G. I.) : ;,Din istoricul si comerciul Bra-
/ sovului la in.ceputul secolului XVI ". Bahama, 1894. (Extras din
Revista pentru Istorie, Arheologie gl Etiologic, Vol. VII, 1894).
12 pag. (II. 83.996).
Stinghe (Dr. S ter le) : Doeumente privitoare la trecutul
Romanilor din Schei (1700-1845)". Vol. I-II. Brasov1901-1903.
3 volume. (II. 108.497).
Pet it (Alex a nd r u) : Monografia judetului si orasului
Brasov, insotita de calauza orasului Brasov si imprejurimi".
Brasov, 1922. 145 pag.+98 pag.+2 hand. (I. 66.941).
d' Popov Pet (A n d r ei) : Bragovul" Romania. gi Sasit. Brasov.
44 pag. (I. 69.282). '9

www.dacoromanica.ro
12 G. T. Niculescu-Varone

Sting he (Dr. Sitar 1 e) : I. Intemeierea orasului Brasov si


originea Romanilor din Scheid-Brasovului. II. Junii si originea
lor". Brasov. 16 pag. (II. 143.762).
La cea (C.) : Brasovtd intre anii 1871 si 1878", Bucuresti,
1936. (Extras din Volumul Omagial pentru front Alexandru si
loan I. Lapedatu). 11 pag. (IL 144.351).
u lu t i u (0 c t a v) : Brasov". Cu 41 figuri in text. Bucu-
resti, 1937 (Orase. Fundatdia pentru literature si arta, Regale
Carol II"). 228 pag. (II. 145.431).
34. Costache (P e t r u I.) : Monografia comunei Brastavatul
judetul Roananati). Bucuresti, 1909, 38 pag. (II. 14.161).
35. Pop o vi ci (A.) si Kirileanu (G h. T.) : Descrierea mo-
siei regale Brosteni, judetul ,Sucearvar, Bucuresti, 1906. 148
pag. + 1 harts. (II. 4291).
36. C r a c iu n (G he o r g he N) : Monografia comunei Brosteni
din judetul Mehedinti". Turnu Severin, 1932. 82 pag. + 2 planes.
(II. 122.503).
37. Pelimon (A 1 ex a n d r u) : Bukur, istoria fundarii Buku-
restiloru", Bucuresti 1858. VDII+252, (pag. (II. 104.451).
Papazoglu (M aj o r D.): Istoria inceputului orasului Bu-
curesei ". Bucuresei, 1870. 46 ;pag. (I. 35.904).
P appaz o g 1 u (M a j or D.): Calauza sau conducatorul Bu-
ss
curesciului istoric si pitoresc cu planul ap,tallei". Bucuresci,
1871. 48 .pag.+1 plan. (I. 35.905).
Mama Bucurescilor". Bucuresci, 1879. 99 pag. (I. 54.021).
Ionnescu- G ion (G. I.): Bucurescii in timpul revolutiu-
nei francese". Bucuresci, 1891. 61 pag. (I. 125.796).

-- -
P a pp azoglu (L t. Col one l D.): Istoria fondarei orasului
Bucuresti capitala regatului roman de la anul 1330 pima
la 1850 culeasa dupe mai multi scriitori vechi". Bucuresti,
1891. 220. pag. (II. 51.489).
Indicator alfabetic de tote stradele Capitalei si Monumentele
principale, Autoritatile, indicand'si situatiunea for pe noul plan
at orasului Bucuresei". Bucuresci, 1893, 16 pag. (I. 63.835).
Ionne s c u Gion (G. I.): Bucurescii pans la 1500". Bucu-
reset, 1898 (Extras din Analele Academiei Romane. Seria II.
Tom. XX. Memoriile Beicitiunia Istorice. 21 pag. (II. 126.421).
I o n nescu-G ion (G. I.): Lstoria Bucurescilor". Bucuresci,
1899. 2 f.+818 pag. (III. 126.472).
L u n g u (George I.): 1896. Nona drama a Bucurescilor".
'Murat& dupe documenbele oficiale. Bucuresci, 1895. 56 pag.+7.
(A. 16.784).
Bile luresc u (C o n s t ant in St.): Ghidul Bucuresciului
cum si imprejurimile lui". Cu midi notice istorice asupra ve-
chiului si noulut Bucuresci, asupra istariei Munteniei, cum si
planul. Guide de Bucarest et les environs Bucuresci, 1897. 205
pag.+1 pl. (II. 138.489). -
Ghidul stFadelor Capitalei". Bucuresti, 1905. 45 pag. (A. 17.896).
Idem pe anul 1914 de N. S t. 0 a 1 nese u, Bucuresti, 1914. 367
pag.+Planul orasului Bucuresti. (A. 17.896).
Aueurestii". Calauza Capitalei pi-a Expozitiei. Cu 2 planuri
Bucuresti. Adeverul, 1906. (I. 6413).
Teo dor u (A le xandru D.) ,Calauza si planul orasului
Bucuresti", lucrate conform cu ultimele modificari. Cu colabo-
rarea d-lui Mihail Capeleanu. BucureSti, 1908. 128 pag.+1 plan.
(I. 12.389).
Teodoru (Alex an dru D.) si Nicolae Popp: Calau-,
za si planul orasului Bucuresti" lucrate conform cu ultimele
modificari. Editia II-a. Buturesti, 1910. (pe coperta 1911). 6+
III-I-42+206+50 ,pag. (I. 113.993).

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor, corn. p mcinastirilor 1855-1938 13

Indicatorul achninistrativ al orasului Bucuresti", Edirtie ofi-


°lark Bucuresti, 1912. (Prefecture; Politiel Capita lei) 185 pag.+
1 hart& (II. 131.356).
Roseanu (Mihail) si Oscar Alexandrescu: Noul
ghid al Capitalei". Ediiiia 1915, Bucuresti, 142 pag. + 1 plan
(1.71.372).
P oenaru--Bordea (I.) si Stoenescu (A): Ghidul
stradelor Capitalei pe 1916", Bucuresti, 1916, 176 pag. (1.53.394).
Poenaru-Bordea (I.) si A. Stoenescu: Calauza ora-
sului Bucuresti pe 1916", Bucuresti, 1916. 451 pag. + IV pla-
nuri (1.59.199).
P an tea (M aior M i h a i C..): Planul si ghidul orasului
Bucuresti". Editia Bucuresti, 1923 92 pag. + 30 planse.
(1.71.424).
Pant ea (C a p. M i h. C. If.): Noul plan si ghid al orasului
Bucuresti si harta jud. Illov", Bucuresti, 336 pag. + 2 planuri
(11.71.107).
Rose an u (Mill al 1) : Noul ghid al Capitalei". Editia 1926,
Bucuresti, 1926 242 pag. (1.84.736).
G r e ce a nu (0. N.): Bueurestii" cu planul general al Bu-
curestiului. Editia I. Bucuresti, 1929, 240 pag. + 1 plan (1.96.535).
Nic ales c u (Veselu) Nina: Calauza Bucurestiului", Ga-
sirea Strazilor prin explicatil detaliate chian far& a avea nevoe
de Planul Orasului. Editia III - :. Revazuta si compleetata cu
noile numiri ale Strazilor. Bucuresti 234 pag.+1 plan (1.118.049).
Olszewski (Geo r g e): Bucuresti" (Bucarest)
, . Note isto-
rice si stampe. Bucuresti, 1929 15 pag. + 12 pl. (St. IV. 621). 1

Act get oi a nu (C.): Buicurestii de azi si de maine din punt


de vedere urbanistic". Daub conferinte. Bucuresti 51 pag.
(11.120.842).
B a c albas a (C o ns t an tin): Bucurestii de alts data".
Vol. IIV. Bucuresti, 1927-1932 (pe coperta 1933). Bibliateca
zjarului Universal ", 4 volume (11.118.550).
Nomenclatura strazilor din Bucuresti", cu indicarea sectoare-
lor postale de sari depind pentru distribuirea corespondente-
lor. Bucuresti, 1932. (Regia Autonoma P. T. T.). 295 pag.
/ (I. 113.939).
Nomenclatura strazilor din Bucuresti" Cm indicarea sectoare-
lor postale de cart depind pentru distribuirea corespondente-
lor. Bucuresti, 1934 (Direetiunea General& P. T. T.) 299 !pag.
(I. 130.707).
Badauta (A 1.), Al. Clef. -Pop: Ghidul Bucurestilor",
1935. 175 pag. + 1 plan. (I. 134.789).
Flor es c u (George D.): Din vechiul Bucuresti". Biserici,
curti, boeresti si hanuri dupa planuri inedite dela sfansitul yea-
eulud al XVIII-lea. Bucuresti, 1935. XVI+186 pag. + 5 planuri
(III. 131.997).
If Mihai les cu (V i nt Hai) : Bucurestii". Schita geografica
Bucuresti, 1935. (Cunostinte folositoare. Seria C. Din lumea
i° larga No. 57). 32 pag. (I. 133.107).
P o p es cu L urn In a (Colonel) : Bucurestii din trecut si de
astazi 1935". Bucuresti, 1935. 704 pag. + 16 plane. (II. 130.075).
Stahl (H en r i) : Bucurestii ce se due ", cu 175 ilustratii
originale de altadata. Bucuresti, 1935, 319 pag. (II. 130.504).
Chir i t a (A 1, I.) : Floreasca". (Cartier Bucuresti). Mono- a
grafie. Bucuresti, 1935. 14 pag. (I. 130.922).
C or la u (A dr i a n) Bucurestii vechi. Documente icono-
grafice. Vederi, scene pitoresti, tipuri si costume, scene isto-
rice (Sec. XVII, XVIII, XIX)". Stranse si reproduse prin ingri-
jirea.... Cuvantul introduetiv de doinnuil Horia Oprescu, Bucu-

www.dacoromanica.ro
14 G. T. Niculescu-Varone
c.
rests, 1936. (Arhivele Bucurestlor, Nr. 1). 18 pag.+CIV pl.-El h.
(II. 141.539).
38. Memoriu privitor la intemeierea noului orals Bucurescii-noui".
Bucuresci, 1899 (A. 11.797). P. IV. 1500. Vol. III sau I. 70.440).
12 pag. + 1 plan.
Bucurestii-Noui". Calauza si planul. Bucuresti. 12 pag. + 1
plan. (I. 70.440).
39. Costache G a, (E len a): Monografia comunei
Burdujeni, plasa Bosancea, judetul Suceava". Cu o hart& si
16 fotograifti, Bucuresti, 1936. 132 .pag. (II. 135.123).
40. Oandiani (Ion A.) : Monografia domeniului Busteni din
judetul Prahova". Bucuresti. 1906. (Biblioteca populard a Ad-
rhintstratiei Domeniului Coroanet Carticica XLII). 35 pag. + 2
harti. (II. 122.589).
41. Calauza (Ghidul) orasului Buzau". Buzau, 1915. 140 pag. (I.
45.099).
Op u (P e N.) : Fragment din calauza orasului
Buzau". Buzau, 1923. (I. 71.384).
42. Ora.sul Calafat odinioara si astazi". Lucrare facuta din ini-
tiativa d-lui prtmar I. S. Dragulescu. Craiova, 1903. 164
pag. + 2). (II. 5630).
S ir b e i o d (Barbu Dim! e) : Hrisov pentru
emanciparea satului Calafat si pentru ridicarea lui la comuna
urbane. S. 1. s. a. 9 ,pag. (I. 6.405).
43 Mih ails au (G.) si P. V as iles Calarasi". (Studiu
:
Geografic-Etnografic-Istoric). Calara§l, 1926. 21 pag. (I.
84.700).
Samar an (D r. Pornpe i G h.) : Istoria orasului Cara-
rasi (Ialomita) ,dela origine (pink' la anal 1852", Bucuresti,
1931. 292 pag. (II. 113511).
44. Br a t leso u (V i t or) : Calimanestii si monumentele
istorice din imprejurimi. Editia a II-a. Bucuresti, 1936. 67
pag. + 1 harts. (I. 140.361).
45. Teodoreseu (Stoic a) : Monografia orasului Campina".
Istoric sr documente. Campina, 1924. 208 :pag. + 9 pl. -r 3
harti. (II. 77.836).
46. A r ic esc u (C. D.) : Istoria, Caimputungului, prima resident&
a Rom&nitet". Bukuresti, 1855. Parbeaff, pag. 1-190. Prefata. V-
X. Introducere, pag. 11-38. Rumania in secolul XIII. 1200-
1290. Vita BaJsaraba, pag. 39-49. Oampuqungul la 1215, pag.
56-66.
Partea I.Capittau I. Runianii, [peg. 69-74. Skeenii, pag. 74-78.
Caltoncii, pag. 79-86, Oapitolu II, ,Campuaungulu, capitala a
Rumaniei, ,pag. 87-88. Reforma Rumaniei la 1290, pag. 89-95.
Reform Campullungullui la 1290, pag. 96-102. Capittottu,
pag. 103-125. 10apitolu IV, pag. .126-147. Capiltoqu V. pag.
147-157. Capitolu VI. ,pag. 158-174. Note, pag. 175-188.
Partea II, Bucuresti, 1856, pug. 1-179. Capitolu VII, pag. 5-30.
Calptbolu VIII, pag. 31-43. Capital IX, pag. 44-59. Capita.
X, Illamanda Sau Schitul Marcullestti", pag. 60-70. CapitOlu
XI, pag. 71-77. Capitolu XII, Schitul Nemoesti, pag. 80-84. Sa-
tul Rucarul, pag. 84-91. Danilbervicioarat, pag. 91-94. Baile
minerale dela Bughea, ,pag. 99-100 Monastires. Aninossa, pag.
1. Apendice, pag. 123-146.
105-107. ,Satul Corbi, pag. 107 -121.
Note, pag. 147-179. (Text cu litere °Maine).
Partea.I-a si-a II-a (2 volume) (legate la un lbic. (II. 31.758).
FIrisove domnesci privitore la Campu-Lung". (Hrisoavele lui
Ra.du Voevod. Leon Voevod si Matei Basarab Voevod) Leat
7123 (1615), Mai 7. Targoviste, 1.855. 62 pag. (A. 9.748).

www.dacoromanica.ro
Monografiile oraielor, coin. manastirilor 1855-1938 15

. . Ra u-C in. (C.) : Campulungu Muscelului".


Istoric si legendar. Privire asupra trecutului Cu' h5a i, figuri si
numeroase vederi. Clmpulung-Museel, 1925. 288 pag.+4 pl.
(II. 85.635).
47. Stet (Al ex an d r u) : Caramurat-Ferdinand I". Mono-
grafie, Constanta, 1935. 56 pag. (II. 132.168).
48 0 d e se a n u (D r. C o c a) : Statiunea maritima Carmen-
Sylva (Tekirghiol-Movila) ". Bucurestd, 1936. (Cunostinte folo-
sitoare. Seria C. Din lumea larga No. 62). 30 pag. (I. 139.882).
49. Munti u (Preotul loan I.) Satul meu Monografia comu-
:
nei Carpinia". Sibiu, 1937. 163 pag. (II. 149.055).
50 R a se u (G. M.) : Baffle Thormale Siriu si satul Casoca"
jud. Buzau). Descriere si calluza practick Chisinau, 1930. 19
pag. + 1 harts. (I. 102.147).
51. T u t es cu (S tan) : ,,Monografia comunei rurale Catanele,
plasa Bata, judetul Dolj". Bucure.sci, 1904. Ministerul de In-
terne. 25 ,pag. (II. 121.427).
Tuot es c u (S t, St.) si P. Danilescu: Monografia isto-
rica, econoanica, culturala, social a satului Catanele din dis-
trictul Doljiu". Craiova, 1908. 194 pag. (II. 13.331).
62._ M air c tiles c u (0 c't arty italn S.) : Carvarna medieval si
moderns ". (Monografie istorica). Cernauti, (Extras din revista
Analele Dobrogei". Anul XVII, 1936). 31 pag. (II. 146.549).
53. Chase a (Ion I.) si D um r u D. Neoul a : Monografia
satului Cerna, jud. Tuloea" din punct'-de veidere static at dina-
mic. Braila, 1935. 121 pag. (II. 132.366).
I o rgules (George D.) : Monografia comunei Cerna
din jud. Tulcea", cu Intliul ,cutvant ail prectului protesor Anghel
Constantinescu. Braila, 1935, VI + 70 pag. (II. 129.607).
54. Mu a at (I o a n r) : Istoricul orasului Cernavoda". Bucu-
rest), 1938. Tipografia Viata literaza" IX + 101 pag. Legal
2265/1938.
55. Wickenh au s e r (Fr. A d.) : Bochotin oder Gesohichte
der Stadt Cernauz under Parer Ungegend". 1 Heft Wien, 1874.
120 pag. S. 6097 saw A. 14239.
Wickenhauser (Franz Adolf) : Horecza Ein Beitrag
zur Geschichte der Stadt Czernowitz". Czernowitz, 1880. 30 pag.
(A. 15.001).
B o c an et u, (A 1.) : Istoria orasului Cernauti pe timpul Mol-
dovei. Cernauti, 1929. (Extra din Codrurl Gosmtnului" VI. 1929.
Buletinul Institutalui de Istarie sl dela Universitatea din
Cernauti), dela pag. 139-238 + 1 plan. (IL 96.597)-.
Nouile numiri oficiade ale stradelor si pietelor orasului Cer-
nauti". Cernauti, 1929. 38' pag. (I. 97:966) .
Bocanetu (Al.) : Istoria orasului Cernauti pe timpul Mol-
dovei". Editia a II-a. Cernauti, 1933. 107 pag. + 1 plan. (II.
117,331).
Loghin (C.): Cernantii". Oernauti, 1936. 128 pag. + 1
plan. (II. 135;827).
56. ,Cetatea-Alba". Zece ani dela realipire, 9 April 1918-9 April
1928. Bucuresti, 1928. (Fundatia cultural& Principele Carol.
Caminul cultural Cetatea Alba). 191 pag. (II. 90.818).
Nicbrese u (P aul) Cetatea Alba", cu 25 de reproduceri,
Craiova, 1931, (Conectia Apollo". Orase ai locuri de arta roma-
neasca). 33 pag.+XXIV, plan. (III. 106.388).
Zaus c h evici (Prof. G h.)' : Din trecutul Cet4ii-Albe".
Conferintai Cetatea-Alba, 1935. 28 pag. (II. 132812).
57. Rada1ese u (A n d r e i A.) : Monografia comunei Chioj-
deanca". Cu o andemnaze ¢i introducere de I. G. Obrocea.
Ploestl, 1921. (Confederatia Bancilor Populare din Prahova).
61 pag.+3 pl. (II. 59.601).

www.dacoromanica.ro
ro.
16 G. T. Niculescu-Varone

58. Murg u (V a s i l e) : Monografla comunei Cielova-Montana",


Ciclova-Montana, Oravita, 1929. 23 pag. (II. 97.307).
59. Pe t r es c u (C.) : Istoricul comunei Cioroiu". In aanintirea
stramosilor. Craiova, 1926. 8 pag. (II. 85.310).
60. B o r t es (Pe t r u) : Calauza orasului Cluj si a imprejuri-
milor", cu noel plan al orasului. Cluj, 1923. 324 pag. + XIV
planse. (I. 67.197).
Lazar (V ictor) : Clujul" Bucuresti, 1923. (Biblioteca
,,Orasele Noastre"). 78 pag. + 2 harti. (I. 75.144).
Clujul". Viata cultural& romaneasca. Cluj, 1929. (Cu ocazia
Congresului anual al Ligii eulturale. Cluj, 22-24 Iunie 1929).
119 pag. + 1 harts. (I. 96.027).
Or osz (Ing. Francis c) : Calauza si Compasul Clujului",
Cluj, 1933. 48 + 176 pag. + 2 hart. (I. 119.858).
Or osz (Ing. Fe r en c) : Cluj" Kolozsvari Kalauz es Cimtar.
Cluj, 1933. 96 + 176 pag. + 2 h. (I. 119.859).
Bortes (Pe t r u) : Calauza orasului Cluj". Partea I-a.
Editia III-a. Cluj, 1938. Tipografia Na.tionala" 32 pag. + 1
hart& Legal 813/1939.
61. Me dianu (E r emi a) si Gh. C ct r es c : Monografia
Domeniului Cocioc din judetul Ilfov". Bucuresti, 1906. (Bi-
blioteca popular& a administratiei Domentului Coroanei. Car-
. ticica XL). 94 pag. + 1 harts. (II. 121.365).
62. Titu (I o a n) : Geografia comunei Coanindaresti din Plasa
Jijica-Stefanesti, Distr. Botosani". Cu note istarice si traditio-
Dale. Bucuresti, 1897 (Biblioteca culturei poporane), 80 pag.
(A. 18.034).
Anton es c Lti -R em us (P. S.) : Portul Constanta si podul
peste Dunare". Studiu economic. Bucuresci, 1889. 47 pag. (A.
8955).
63. G he or g h i u (E lena M.) : Istoria orasului Tomis". Con-
ferinta publics, Bucuresci, 1891. 24 pag. (A. 9105).
Adam (I o a n) : Constanta pitoreasca cu imprejurimile ei".
Calauza descriptive cu ilustratii. Bucuresti. Minerva, 1908.
316 pag. (I. 10.494 sau Editia II-a, I. 86.937).
Vulcan (Pe t r : Istoricul orasului Constanta". Con-
stanta. 1911. 19 pag. (II. 24.022).
V ule an (P e tru) si M. M a l d fires c : Istoricul orasului
Constanta". Edittia II-a. Constanta:, 1929. 18 pag. (II. 97.362).
Portul Constanta si podul peste Dunare", 47 pag. (II. 50.927).
_ Nicore sou (Paul) : Monumente non& din teritoriul ora-
sului Tomi". Bucuresti, 1920. (Extras din Buletinul Monumen-
telor Istorice No. 34). 46 pag. (II. 55.308).
Ion es eu-D ob r ogea nu (Colonelul M.) : Tomi-Con-
stanta", Monografie alcktulta; de.... Cu Name orasului si un
indice alfabetic al strazilor. Constanta, 1031. XII+136 pag.+18
planse. (II. 107.053).
Maldar es cu (Milt : Din Istoricul Orasului Con-
stanta". Editia I. Constanta 1935. 22 pag. (II. 132.299).
Cotovu (Ing. Insp. G-ral V i,r g i I) Portul Constanta",
Bucuresti, 1936. (Extras din Buletinul Soc. Politechnice, anul '
L, No. 4 din Aprilie 1936. 60 pag. (II. 140.985).
$ o im a r u (T u d o r) : Constanta". Cu 40 de figuri in text.
Bucuresti, 1936. (Fundaga pentru Literatura, si Arta Regele
Carol II"). 161 pag. (II. 143.710). .

64. R ad u. 1 e se u-Cod in (C.) : Comuna Corbi si locuitorii sal".


Istoric si legende. Intindere, Populatiune, Portia, canter°, obi-
ceiuri. Situartia economics. Cu harti, vederi, figuri. Campulung,
1922. (Muscelua nostru). CXXXIV + 172 pag. (II. 67.768).
Radulescu-Cod ,in (C.) : Literature, traditii si obi-

www.dacoromanica.ro
Monografiile oraselor, corn. fi mancistirilor 1855-1938 17

ceiuri din Corbii-Muscelului". Cu note istorice, 24 aril, 162 figuri


intext sL unele vederi din Coati. Bucuresti, 1929 (Academia
Romans. Din viata poporului roman. XXXIX). 127 pag. + V.
pl. (II. 97.851).
65. C r am ar iuc (G h. P.): Din satele Bueovinei, Corcesti, jud.
Storojinet". Contributie la monografia satelor noastre. Bucu.-
rest, 1931. 51 pag. (II. 107.493).
66. H as deu (B. P e tr i ceic u) : Originile Craiovei 1230-1400".
Biserica St. Dumitru. 0 traditiune °Nana si o traditiune band-
tend.. Bucurescit, 1878. VIII + 63 pag. (II. 151.193).
Has deu (B. P et ce ic u) : Oltenescele. Patru discursuri.
Originele Craiovei", Hristu sl Tudoru Vladimirescu, Craiova,
1884. 1 f. + 155 pag. (I. 101.903).
judetul Dolj si Orasul Craiova", monografii complete. Partea
I. Judetul Dolj. Craiova, 1896 (Biblioteca Noun No. 9). 48 pag.
(A. 16.989).
Pe s s L a c o v (A u g u st): Schite din istoria Craiovei ". Edi-
tia II-a. Craiova, 1914. 76 pag. (A. 2.5.900).
67. C os taoh es c u (M i h a i) : Satul Cristesti, en trupurile sale
Popiscani, Cosesti si Barbesti din judetul Iasi". Schita istarica.
Iasi, 1929. (Extras din Buletinul Joan Neculce", Fasc. 8,
1929). 38 pag. (III. 99.708).
68. Banut a (0 h. A.) : Satul Crivina, jud. Prahova". Mono- ,
g:afie cu o prefata de d. prof. univ. I. Simionescii, Bucuresti,
1938. 87 pag. + 1 plansa. (II. 141.207).
69. Bo b u les cu (C). : Schita istorica asupra satelor Cruces
de sus, Crucea de jos, cu bisericile for cum si asupra :schiturilor
Brazil si Mosinoaele din jud Patna". Bucuresti, 1926. III + 87
pag. + 11 planse. (II. 87.260).
70. D r aghiceanu (V irg Wu N.) : Curtea de Arges". Ca-
Alma vizitatorului monrumentelor orasului, Bucuresti. , 19
pag. + 2 planse. (II. 107.416).
71. P op es c ix (D.) :Monografia satului DIrmanestf, judetul Pra-
hova". Ploastt 1934. 65 pag. (II. 130.485).
72. Manz a t (Geor g e) : Monografia orasului Dej, din cele
mai vechi timpuri pans in zilele de azi". Bistriia, 1926. 327
pag.+ 2 pl. (II. 89.183).
73. Mar i nes c u (N ic ol a e) : Monografia domeniului Dobro-
.
vat din judetul Vaslui". Cu -deal planuri si mad multe figuri
in text. Bucuresti, 1906. (Administratia Domeniului Coroanei,
Biblioteca populara. Carticica XXXII). 80 pag. (II. 65.777).
C o ndu r ache -(Nic ol a e) : Monografia domeniului Do-
brovat din judetul Vaslui". Cu dona planuri si mai multe figuri
in text. Bucuresti, 1906. (Administratia Domenillor Coroanei.
Biblioteca pcpularq. Carticica XXXII). 80 pag. (II. 65.777).
74. V a.s Ileac 4 (Preot A t h.) : Monografia manastirei si co-
munei Dojlesti din Judetul Roman". (Studin istoric si critic)
Roman. 215 .pag. + 18 planse + 1 harts. (II. 152.251).
75. P op ovici (loan) : Monografia Domeniului Domnita din
judetul. Ramnicu-Sarat". Bucuresti, 1906 (Biblioteca populara
a Admintis-traltiel Domeniului Coroanei. Carticica XXXIX. 63
pag. + 1 pl. (II. 121.335).
76. *,
R adu les c u-C odi n (C.) sit preot I. R autescu: Dm-
goslavele". Cu numeroase vederi, h5,rti facsimile Si figuri in
text. Campulung, 1923. VI 432 pag. + 3 harti + 2 planse. (II.
74.039).
R 5,u t es c u (Pre:* 110 an) : ,1Dragetslavele"., Trecuttull sa-
tului. Descrierea fizica. Populatinnea. Institutti locale. Regiu
nea DragoSlavele. Cu numeroase vederi, facsimile de ante vechi
si harti. Edittia, II-a total revatzutta si adlogita. Campulung-
2

www.dacoromanica.ro
18 G. T. Niculescu-Varone

Musicel, 1937. VIII + 553 pag. + 1 plan + 1 hart& (II. 148.364).


77. Hanes (V sile V.) : Romani din Tara Oltului Drigu-
senii" cu 11 clilsee in text si o harts. Bucuresti, 1912. 44 pag.
(II. 29.916).
78. Rascu (G. M.) : Enisala (Plasa Babadag), Jud. Tulcea".
Descriere si calaurz5. practica. ,Chisinau, 1929. 26 pag. 4- 1 harts.
(I. 99.931).
79. P a i c a (V a s 11 e) : Monografia satului Penes" dimpreuna
cu monografia bisericii si scoalei ou prileittl serbarii centena-
rului dela zidirea blserilcii parohiale 1835-2935". Timisoara,
1935,, 16 .pag. (II. 132.495).
80. G o r o v e i (A r t u r) : Foltieenii". Cercetari istorice asupra
orasului Falticerti, 1938. VIII +.277 pag. + 1 harts. (II 151217).
81. C a i a n (D. F.) : Istoricul orasului Focsand". Focsani, 1906.
qo VI + 283 .pag. (II. 5.392).
Dimitrescu (I. M.) : Insearmarri cu privire la orasul Foc-
pant". Cu o prefalta de G. G. Longilnescu, Bucuresti, 1931, 79
pag. (II. 107.064). ".

82. A an as i u (George) : Ghld. Anuar al orasului Galati".


1908. 93 pag. (I. 9.332).
N a nu (N. C.) : Calluza orasului Galati". Galati, 1925.
39 pag. (II. 85.190).
F a ur (D.) : Galatul nostru". Inseannari istorice si cultu-
. re. Ilustrat. Galati, 115 ,pag. (II. 81.744).
M un teanu -B Sr 1 a d (Oh. N.) : Galatii". Cu 44 vederi
In text. Harta tinutului si planar orasului. Galati, 1927. 202
pag. + 9 plan:art + 2 tabele. (II. 89.496).
I orded he (T e id a r) : Albuturul Gafrattilor 1935-1936".
Editat de... Galati, 1936. 159 pag. (II. 135.643).
83. Pate (N lc olae N.) : Monografia comunei Gangeova din
plasa Jiu de Jos, judetul Dear. Bucuresti, 1905. (Ministeruff de
Interne) . 22 pag. (II. 121.426).
84. Cost in (V a sri I e): G'aurenii". Wronorgralfie saleasca. Bu-
curesti, 1935. 32 pag. (II. 134.293).
85. M an oles ou (Gh.) si G h. Cadre se u: Monografia do-
meniului Gherghita din judetul rahava". Bucuresti, 1908
Biblioteca Popular& a Administratiei Domeniulul Coroanei.
Carticica XXXVI). 101 pag. (II. 64.832).
86. T a 1 os (P r o f. D r. Aug u s t in): Cetatea Gherlei ". Spicuiri
istorice. Gherla, 1933. 60 pag. (II. 132.728).
87. Carl nu (D im'i tr i e) : Apologia situartiei judetelor si
oraselor din ter& si o privire retrospective asupra orasului
Giurgiu". Giurgiu, 1897. 31 pag. (I. 63.399).
Constar tines c u (N. A.): Cetatea Giurgiu". Origini4e si
trecutul ei. Bucuresti, 1916 (Extras din ..Analele Acaldemiei Ro-
mane" Seria II). 38 pag.+VI. f. (II. 47.967).
B old escu (I.) : Monografia orasului iGiurgiat `. Giurgiu,
1912. 244 pag. (II. 31.557)
Stan ce s (S c arlat A.): Din trecutul orasului Giur-
gin" ,(Partea I). Bucuresti, 1935. 240 pag. (C. 2.709, cotta. proviz.).
88. Govora". Judetul Valcea. Bulcurldsti. 1902 (Minitsterthl Dome-
niilor) 38 pag. (A. 26.165 si. A. 27262).
S tin ionescu (I.): Govora si Calinfamesti". Bucuresti,
1933. Cunostinte folositoare Seria C. Din lumea largo Nr. 48.
30 pag. (I. 119.728.).
S i nal ionescu (I.): Govora si Calimanesti". Bucuresti,
1936. (Cunds.tinte folositoare). Serial C. Din lumea large No.
48. 30 pag. (I. 143.448).
89. C h iru (Constantin): Monografia comunei Gura -Foil,
iudetul Dambovita". Bucuresti, 1925. 52 pag. (II. 80.386.).

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor, corn. it mcincistirilor 1855-1938 19

-90. Mantean (I oaohi in) : Monografia economica-eulturala.


a comunei Gurariului" Sibiu, 1896. (Retiparire din Foaia Po-
porului" X11+219, pag. (I. 109319).
91. Klein (Doctor F.): Die Hercutlesbader nachst Mehadia".
Monographisoher Versuch. Wien (L. W. Seidel) 1858 VIII+199
pag. (2774).
-92. Costeanu (Preot S a chelar loan I.): Vales Teleajenu-
. - lui cu cetatea culturala Valenii-de-Munte si Monografia satu-
_ lui Homoraciu, Judetul Prahova". Valenii-de-tMunte, 1930, 123
pag. (H. 101.128).
:93. $ utu (R udol f): Iasii de odinioara". Vol. I cu 316 pag.+VI
si Vol. II, cu 507 pag. + XI+1 pl. 2 vol. (II. 68.238).
Bogdan (N. A.): Orasul Iasi odinioara si astazi". Schite
istorice si administrative. Iasi, 1904. 338 pag. + 1 plan
(III. 111.594).
B o g d a n (N. A.): Orasul Iasi". .Monografia istorica sv socials,
ilustrata. Editia a doua reared si :malt aciaugita. Iasi, 1914.
(Pe coPerta anul 1913). 522 pag. (III. 111.596).
B o g d a n (N. A.): C5,15,uza orasului Iasi", cu 40 ilustrattii si
3 planuri. Iasi, 1923. 2 f. + 61 pag. +2 plane (II. 73.178).
, Bogdan (N. A.), C. I. Er em i a: Cel mai nou ghid al Ia-
sului". 107 ilastra.tiuni si 2 planuri. Iasi, 1932 231 pag.
(I. 116.647).
T u f e s cu (V icto r) : si orasele din Nordul Moldovei".
(Schita preliminary .asupra asezarii si desvolt5xii lor) Chisinau,
1932, 19 pag. (II. 117.652).
I c r g a (N.): Ce a fost, ce este, ,ce poste fi Iasul". ConferinIta
tinuta in Aula Universitatii din Iasi, la 6 Aprilie, 1935. MEM-
, rest, 1935 (Fundatia culturala Mihail Kogalniceanu) 22 pag.
(11.135.551).
Ghiulea (C. R.) si L. Paul: calauza pentru viiztatorii
Orasului Iasi" intoomita de... Schita topografice de Tilly-Jeanne
Ghiulea. Iasi, 1936 47 pag. + 1 h. (II. 144.925).
P e t t r o v (Emil): Din evolutia urbanistica, a orasului,
Extinderea si populatia intre 1819-1936". Iasi, 1937 32 pag. + 3
planuri. (II. 146.150).
94. V a s i 1 i u (A m i 1 c a r): Monografia domeniului Ivesti-Tor-
cesti (Jud. Tecuci)" Bucuresti 1929 (Extras din Buletinul A-
t grtlealitutrii, VOL IVV. na-. 7-10 (1929), 68 pag. 411. 100.437).
95. Be ld i e-J o r a s t i (Preot I. C.) : Monografia comunei Jo-.
rasti Odin judetul Covurlui". Bucuresti, 1911 57 pag. (II. 26.109).
'96. Romniceanu (Gr.): Lacul Sarat", Bucuresti, 1887, 32 pag.
(A. 6.794).
Ministerul agrculturet, industrial, comerciului si domeniilor.
Delscrictrea Istatitumil balneare Lama Sarat, juldetutl Braila", de
Doctoral D, C. Nautmescu Bucuresti, 1903. 47 pag. (A. 27.223).
97. I o an - M I a (V. P.): Monografia satului Lacul Turcului (pen-
dinte de comuna Balta-Doamnt, plasa Catalpa) ,astazi comuna
Stelian Popescu, din judetul Prahova". Cu, o prefata de Leontin
Iljescu. Bucuresti, 1937. 45 pag. (II. 144.038).
98. Nicolaiasa (Mihai) si Ana M. Nicolaiasa: Mo-
d nografia satului Lamasenl, judetul Baia". Cu o pretfata de d-1
Artur Gorovei ralticeni, 1937 152 pale.. (III. 146.416).
99. B o c u (S e ye r) : Un veac al XIX-lea din istoria Lipo-
vei". Conferinta tinuta la 6 Deoemfbrie. Timisoara 31 pag.
(II. 140.931).
-100. J u g 5, ns a r u (N 1001 ae): Calauza Lugojului". Anul I, Lugoj,
1923, 39 pag. (I. 70.740).
Op a (I o a n V.): ,.Ghidul (calauza) orasului Lugoj". Lu-
goj, 1929 33 pag. (I. 100.048).

www.dacoromanica.ro
20 G. T. Niculescu-Varone

101. Chelcoa (I o : Schita. monogratfica asupra Lujerdiului-


Somes" Cluj, 1932. (Din publicatille revistei Satul si Scoala No
2). 20 pag. + 2 planse (II. 117.200).
102. Ni col u- P lopsor (Dr. C. S.): Maglarvitul. Acte sF
documente privitoare la istoria satului Maglavit-Dolj". Craiova,
1935, 128 pag. (I. 133.217).
103. Pop escu (I o an I.): Monografia satului Malurile JudetuL
R. Sarat" alcatuita in anul 1933. Tiparita in 1937. Buzau, 1937.
23 pag. (II. 146.125).
104. Butar &resew (I.): Cate-va cuvinte asupra situatiunei ora-
sului Mangalia", considerat ca statiune climaterica maritima
si balneara. Bucuresci, 1899. 21 pag. (A. 21.065).
S -Save (T e of i 1): Numele comunei urbane.
Mangalia". Cernauti, 1928. (Extras din Remista Filologica anul
II, 1928, pig. 108-118 (II. 94.648).
Ghimpeanu (Dr. Constantin H.): Mangalia". Istoric,
Geologie, Aeroterapie Helioterapie, Bai de. mare, Bai calde sul-
furoase, Ape de curb interne; (de Wart). Bucuresti, 1931. 60 pag.
(I. 107.755).
105. 1VIu nteanu-Se ule n, i (N. C.): Macinul si lanprejurimile
sale". Braila, 67 pag. (H 110.060).
106. Vanew (Petr u) : Monografia comunei Miderat" (Magya-
rad), luerata de... Arad, 1905. 128 pag. + 1 harts (II. 134.862).
107. Boiu (0 limpi w) si Alex. Pre cu p: Monografia Dome-
niultd Malin! din judetul Suceava. Bucuresti, 1906. (Biblioteca,
popular& a Administ-raitiei Doaneniului Coroanei. Carticica
XXXIV). 72 pag. + 1 plans& (II. 122.605).
108. Carla. n e se u (G h.): Monografia comunei rurale Mara-
Oi", plasa Bistrita-deSus, judetul Barcau. Bucuresti, 1905 50
, nag, milnigterul de Interne (II. 120.791).
V a s la eseu (Iconom stavIrafor Coma n): Toponinaia co-
munei Marasti" (camp istoric) Bucuresti, 1934. 29 pag.
(II. 125.028).
109. Monografia comunei rurale Morenii-de-Sus. (Judetul Vlas-
Ca)", intoomita de Ion P. Veins, M. Stoian, C. Dumitrescu.
Publicatiune faeuta sub directiune si Tuscan', de o prat a. de
Ion Th. Ghica, Bucuresti, 1905, 112 pag. (H. 1.258).
110 M us ie es c u (I o an): Monografia Comunei Mozaceni, Pla-
sa Mozaceni, jud. Arges". Musetesti-Arges, 1905 27 pag. (I. 8,909).
111. G alla n (Dr. Dwinitru): Monografia conurnel rurage-
Nanesci din plasa Garlele-Biliesci, judetul Putna". Bucuresci,
1904. (Ministerul de Interne) 34 pag. (II. 120.784).
112
;Sit
T ureanu (Tale): Monografia satului Napadeni", Dalai,
1933. (Din publicatiile Asociatiei Invaltatorilor" din orasul si
judetul Balti) 2 f. + 70 pag. + 3 tabele (IL 123.151).
113. $ o tr o p a (V irgi 1) si Dr. Al. C i.p1 e, a: Nasaudul". Bucu-
.

' resti, 1924. (Biblioteca Orasele noastre". Cultura National&)


52 pag. + 1 hart& (I. 78.185).
114.' Boat& (T o m a) : Monografia economics, statistics si so-
data a comunei rurale roman Nicolinti". din Banatul Temi-
. saner. Bucuresti, 1907, Extras din Buletinul Ministerului Agri-
culturei, Industries, Comerciului si Domeniilor" din anul 1907..
84 pag. (II. 7.593).
115. Pascanu (Dr. D.): Niculitelul" (Dobrogea) pitoresc si sa
niter. Buzau, 1908. 20 pag. + 1 tablou (II. 11.791).
116. Mihailovici (Preot P au 1): Satul Niscani. (Jud. Lapusna)
dupa documente si traditii". Chisinau, 1937. (Extras din Bu-
letinul Institut. Social Roma din Basarabia Vol. I, 1937). 38
pag. (II. 148.630).

www.dacoromanica.ro T
Monografiile orafelor, corn. fi mancistiraor 1855-1938 21

117. S t am atoiu (Petr e): Monografia comunei Novaci", Tg.


Jiu, 1921. (Extras din Revista Jiului" No 11_12). 18 pag.
(II. 64.965).
L i a n u (C.) : Monografia comunei Novaci-Gorj". Targu-Jiu,
1935 62 pag. + 1 planse (II. 135.413).
118. Pritaaria urbei Odobesci, judetul Putna. Tablou de stradele,
stradelele Focsani, 1897. 7 f. (II. 62.936).
Uncescu (Cez ar): Regiunea Cobalelar dela Bacau (Sa-
tele: Odobesti, Salavestri, Bolus) ". Monografie istorica dupi
documente dinainte si din vremea lui Stefan cel Mare. Bacau.
47 pag. (II. 145.702).
119. Aide Satul Ocina si locuitorii ocineni". Targui-Jim, 1906.
108 pag. (IL 3.253)
120. Statiunea Bailor Oglinzi din Judetul Neamt" Piatra, 1895, 23
pag. (A. 16.676).
121. Mar cules cu. (A x a n dr u I.): Oltenita". Studiu-alblum
monogrrafic Bucuresti, 1932. 11.6 pag. + 2 halt (II. 113.462).
122: Teodor es c u (V o ci u) : Monografia comunei Opariti, ju-
detul Prahova 1582-1933". Valenii-de-Munte. 1933 52 pag.
(I. 121.803).
123. M a r gin eantu (Pr. T the r lu C.): Monografia comunei
Opatita". Intoemita de... Timisoara, 1929 160 pag. (II. 97.455).
124. Firu (Ni c ol ae): Oradea-Mare" Bucuresti. 1924 (Biblio-
teca Orasele noastre") 111 pag. + 2 harti (I. 76.976).
125. Siam (R a m u 1) : ,.Monografia comunei Orlat". Retirparire din
Foaia Poporuluj.". Sibiu, 1895, 126 pag. (A. 17.032).
126. Primaria urbei Panciu. Hrisovul targului 1840. Martie 22". Foc-
sani, 1896 14 pag. (A. 16.998).
127. Nico le s c u-Pacureti (A.): Monografia istorica, economics,
statistics, culturala si socials a comunei Pacureti din jud. Pra-
hova". Ploesti, 1912, 233 pag. + 2 foi (II. 29.001).
128. Popov i u (V as 11 ie): Monografia comunei Patas" (Ne-
rapalttas), Caransebes, 1914 101 pag. + 2 !foi (IL 38.426).
129. G r igor as (Preotul G he orghe (I.) Parohia (comma)
Pazarlia din judetul Constanta". Monografie. Constanta, 1909
39 pag. (I. 13.083).
130. Gheorghiu (D. T.): Monografia comunei Pechea din ju-
detul Covurlui". Bueuresti, 1905, Ministerul de Interne 42 pag.
(II. 120.780).
131. P o pe s c u (G he orghe): ,Monografia comunei rurale Pes-
tisani, plasa Ocolu-Vulcan, judetul Gorj". Bucuresti, 1904, (Mi-
nisterul de Interne) 19 pag. (II. '121.479).
132. Constantinescu (Marius si Teodor Popescu: Mo-
nografia comunei Pietrosani (Vlasca) ::. Bucuresti, 1922. (Ex-
tras din Buletinul Agriculturii) 40 pag. (II. 63.509).
133. Gheorgh it a (D. A.). Comuna Pipirig". Monografie. Volu-
mul I Piatra-Neamt, 1936, C. 2.855. (cots provizarie).
134. Auto hi (Pan ai t) Mir cea Lspi r: Un sat din Bugeac.
a
satului Plataresti (Plahteevca), jud. Cetatea
Alba". Cu o prefata de D-1 T. Iacobescu. Craiova. 1932. Astra"
',Monografia
' Despartamantul etatea Alba. 3 foi+319 pm. (II. 115.175).
135. Plenita de de mult". Craiova, 27 pag. (I. 77.230).
P a ,p a - Plenita (C on st antin I.). Monografia. Orasului
Plenita-Dolf Craiova, 1938. 175 pag. + 1 planse (II. 148337).
136. Nicorit5, (Sabina Mir (S5;vuleanti N. C.): Ploescii
In 1881". Stuidiu scielalu si eel:V(1=1m P1oelslei; 1881 91 pag.
*;" (I. 62.169).
Mor u z i (I o a : Spicuiri istorice din Prahova si fondarea
orasului Ploesti (clap& documente)" Rummest, 1906 57 pag.
(I. 4.223). . '-

www.dacoromanica.ro
22 G. T. Niculescu-Varone

Z a g o r it (G h.): Din trecutul Ploiestilor". 0 cronica ine-


dad. Brazda iui Novae, Ploiesti, 1914 (Biblioteca Romania Vii-
toare" No. 1) 70 pag. + 1 hart& (I. 42.736).
Florin es cu (A u r e 1 i n): Orasul Ploesti din punct de-
vedere geografic". Bucuresti, 1915 (Extras din Anuarul de Geo
grafie si Antropogeografie 1914-1915) 29 pag. (II. 42.154).
Alex andrescu (G h. S t.) : Calauza Orasului Municipin.
Ploesti.". AMON, 1925,. 83 pag. (I. 86.829).
S avast o s (M.): Monografia orasului Ploesti". Bucuresti,
1938 (1V+905 .pag. + 15 p1. + 3 hard `(III. 152.597).
A r a 'a (N.): Orasul Ploesti". Geografic fined, geologie. Bu-
curesti, 1938. Tipogradia Cartes Rolm'aueaca," 26 pag. (Extras_
din Monografia orasului Ploesti") Legal 5.279/1938.
Soc eu (Tom; Arhitectura in Ploiesti". StUdiu_
T:) :
istoric. Bucuresti, 1938 1 f. + 107 pag. + 8 planse (III. 152.581).
137. Popes (Ion I.): Targul Podul-Turcului". Monografie in..
toomita dupe amintiri, hrisoave si date statistice. Tecuti, 1935_
88 pag. (II. 139.527)..
138. Stef 1.1 lescu (A ex andr u): Polovragii". Targu-Jiului,
1906. (Administratia Casei bisericii romane). 111+158 pag. + 1
tablou (II. 21.528).
139. Dumitrascu (N. I.): Praia". Sat intfun tinut samizat,
Sibiu, !1936 (Biblioteca ,,Astra" Nr. 23). 1V+86 pag. (IL 141.047)-
140. u (I ordan I.): Predealul cu imprejurimile", Monogra-
fie itsorica, geografica, turistica pitoreasea, descriptive. Pre-
1 fata de Mibai Haret. Cu 10 planse fotografice, un plan si o.
harta. Bucuresti, 1927. 103 pag. + 2 planse (II. 94.886).
141.. R a, d ulescu-Codin: Monografia comunei Priboeni-Mus-
eel", dupe. prograanul Ministerului de Interne. Campulung, 1904
(Biblioteca Muscelului). 44 pag. (I. 5.020).
142. Pamfi le (T.) si V. C. Nico Insemnari eu privire ia_
mania, salad si toisertia dire Stramba din comuna Puiesti, jude-
tull Tulova ". Barbed, 1914, 17 pag. (II. 38:894).
143. D an (D irni. t r ie): Mina.stirea si comuna Putna". Cu done-
apendice. Editiunea Academiei Romane. Bucuresti, 1905 262
pag. + 1 p1. (II. 542).
144. Alexia nu (C.): Monografia comunei Racti din Plasa Jiu,_
Judetul Gorj". Bucuresti, 1905. (Ministerul de Interne) 20 pag.
(II. 120.789).
145.. Nova c o v i c i (E m ilia n): Monografia comunei Racasdia,_
juid. Catras-Severtn data alma 1777-1922". Intolcanita, si ediitata_
de... Oravita, 1923 104 pag. (II. 102.592).
146. Mosescu (0 ctavian): Ramnicul-Sarat". Calauza. Bu-
curesti, 1931 96 pag. + 1 h. (II. 113.496).
147. P a c alb', (V i c t o r): Monografia comunei Rasinariu", Sibiu,
1915. VIII +528 pag. (II. 44.867).
148. Xenopol (A. D.): Rasnovul de langa Brasov" Iasi, 1912
(Extras din Viata Romaneasca") 47 pag. (II. 31.201).
N i a u 1 e s c u- Varone (G. T.) : SOBS'S. istorica asufpra.
cetatii Rasnov. jud. Brasov". Oa:UV Alte jocuri roma/nest-
necunoscute" Bucuresti, 1931, pag. 55-58 si Situartia. popu-
latiei romanesti .fats de alte nationalitati in comuna Rasnov,
jud. Brasov, in anii 1839, 1880, 1900, 1910 si 1929", (date cu
lese din actele oficiale dela porimaria comunei respective), pag.
59. (II. 104.749).
149. Baas ucr (D i m 7 t r i e I.) : Istoria Rfizenitara. Patties. I, Bu-
curesti, 1936. 32 pag. (C. 2842, cot& provizorie).
160. Molin (Gh.) : Resita". Monografia orasului, uzinelor si
domendilor ResIta. Craiova, 1925. 50 pag. + 11 planse. (II_
82:839).

www.dacoromanica.ro
tf
Monografiile orafelor, corn. Ii manastirilor 1855-1938 23

151. Smantane se u (Con s t.) : Monografia comunei Roma-


'testi (Judetal Gorj)", Bucuresti, 1904. Ministerial de Interne).
73 pag. + 1 hart& + 2 tabele. (II. 121:428).
152. Roescu (Locot. in rezerva Cons t.) : Callauza orasului
Rosiori-de-Verde". Alexandria, 1909. 27 pag. (I. 16.612).
Str o es cu (P e t re) : Drawl xt,o*iorii-de-Veide" (Spiettiri
din manuscris). Alexandria, 1933. 118 pag. (II. 119.362).
153. Ozointa salmi= Ruck. din 7306 (1797)". Noembriie 30. Campu-
lung, 1915. 14 pag. (I. 42.486).
154. P opescu (G heorgh e) : Monografia Domeniului Sa-
dova din judetul Doljiu". Bucuresti, 1906. (Bibliotec,a popular&
a Aciministratiei Domeniului Coroanei. .C5xticic.a XXXVIII).
53. pag.+1 plansa. (II. 121.336).
155. Pope seu - Sam a tr ines t i (Nicotine I.): Salmarinestii-
Mehteldihti". Monografie T. &merlin. X+78 pag.+8 p1.+1 hart&
(II. 139.425).
156. Ghidul muleinicipiugui Satu-Mare". Satu Mare, 1936. 24 pag:+1
plansa. (IL 142.327).
TankOczi (G y u 1 a): ,,Monografia orasului Satu-Mare".
(Satu-Mare Varos kepes tiikre). Sate, -Mare, 1936. 219 pag. (II.
145.773).
Do bosi (A.): Din istoria Salmarului". Satu-Mare, 1937. 61
pag. (I. 147.444).
157. Lupas (I of a n) : Cate-va pagini din trecutui comunei
Seliste. Sehita istorica. Sibiu, 1903. 20 pag. ((H. 2.962).
158. Cost a eheseu (M i h a i) : Satul Sanesti din jud. Iasi, cu
trupurile sale: Oniscanii, Podobitii sir Plesestii". 'Iasi, 1924. (Ex-
tras din Buletinul Ion Niculce, fast. 4, (1924). 45 pag. (III.
74.711).
159. Bu zila (Pre otul S to f an.): Monografia comneui Sanio-
sif sau Poiana". Saniosif, 1910. 111+355 pag. (II. 23.935).
160. NI & r a se s ou (D.): Monografia economiel, statistic& si so-
cial& a comunei Segarcea din judetul Dolju". Craiova, 1907.
42 pag. (I. 7.036). --
161. Cailluz Want si imprejurime". Editat de secitiuratea
Sibiiu.
Sibiiu a reuniunei Siebenburgischer Karpathenverein" Cu 27
ilustratiuni. Sibiiu, 1903. VIII+81 pag.+4 planse. (I. 135.994).
Chid al orasului si judetului Sibiu". Editat de ziarul ,,Actiu-
nea". Sibiu, 88 pag.+1 harts. (I. 142.204).
S ige r us (E m i 1) : Chronick der Stadt Hermannstadt 1100-
1929". Mit 7 Abbliadungen and 5 Staldtplatnen ants verschiede-
nen Jahrhundeten, Hermannstadt, 1930. 1 f.+119 pag.+11
planse. (II. 104.578).
162. Me'tdir a (loan): Sighisos,ra". Cu 10 ilustratiuni Sighi-
soars-, 1928. 32 pag.+7 plane. (II. 93.441).
163. S &nets cu (Bald ea I) :Monografia comunei Siltsteni
(foster Bumbueni) din Judetul Arges". R. Valcea, 1930. 23 pag.
(II. 104.808).
164. Ass an (B. G.): Rulsiciuk, Varna, Simile), Silistra, Quadrila-
terul .dobrogean". 1912. 63 pag. (I. 30,631).
Pop a -Lis se a nu (G.): Incercare de monografie asupra
cetatii Drastorul-Silistra". Bucuresti, 1913. 244 Iptag.+1V +2 harti.
(I. 32.412).
165. J u 1 a (S.): Monografia comunei si a scoalei primare Sime-
ria-Hunedolarra". Targu-Jiu, 1935. 50 pag. (II. 135.574).
166. Guide de Sinaia si 'Campine. Ida.inuialul. voyaljorullui. Bucu-
resci, 1885. 25 pag. (A. 3839).
G 5,1 5, es c u (A. G.): Sinaia 15 August 1695-1895". Bucu-
resci, 1895. 134 pag. (II. 120.537).

www.dacoromanica.ro
. , 24 G. T. Niculescu-Varone

. G5,1 as es c u (Al. G.): Sinaia". Bucuresti, 1903. 152 pag.+3


harti. (I. 63.076).
167. R el i (Same on): Orasul Siret 4n vreamirri de demult". Din
trecutul unei .vedhi capitale a Moldovei. Editia I. Gernauti,
1927. 168 pag. (II. 89.459).
168. Io nesic u (Pr eo otul C.): Monografia comunei Sisestii-de-
jos din judetul Mehedinti". Bucuresti, 1905. (Ministerul de In-
terne). (II. 120.792).
169. T It u (C aeopatr a I.) : Slanicul Moldovei". Mono gra
saris& in anti 1930-1934. Bucuresti, 250 pag.+5 planse. (I.
133.176).
Slanicul Moidovei ". Statham hidrominerala,, balneara si cli-
matica. Bucuresti, 1930. 32 pag. (II. 104.428).
170. P oTOb a n (G.): Istoda orasului Slatina". Editiunea II. Cu
numeroase acte. documente sj. 82 ilustratiuni. Slatina, 1908 (pe
coperta: 1909). 507 pag. (II. 119.947).
Por oban (G.): Istoricul orasului Slating`. Slatina, 248 peg.+ -

2 planuri+1 tablou. (I. 119.733).


171. P sta.
tirlotti u (E n e I.): Monotgralta comunei Smulti din ju-
detul Covurlui". Barlad, 1935. 125 pag. (II. 132.638).
172. Mihaile an ut (E u em): Snagovul". Bueuresti, 1932. 46
pag.+Harta Snagovului, pag. 47. (II. 111.690). .

173. Mil itoi (C oust an t n) : Monografia mamma Solonet


din punct de vedere geografic si istoric". Bucuresti, 1937. (Bi-
blioteca Satelor No. 12). 23 pag. (II. 146.718).
174. Rautu (IIconom .Stavrofor Melete): Ceitatea" cu
monografia orasului Soroca". Patru biserici cu diverse inscrip-
tiuni si 49 documente vederi flakiest' basarabene. Oradea,
1932. 90 pag.+5 planse. (II. 113.599).
175. Mo c anal: (N co 1 a e T.): Monografia Comunei rurale
Stdlinesti, 'playa Mijloc-Prut, judetul Falciu". Bueuresci, 1905.
(Ministerul de Interne). 171 pag. (II. 121.498).
I oan - M i u (V. P.): Monografia satului Lacul Turcului as-
tazi comuna Stelian Popescu din judetul Prahova". Cu o pre-
fa:o., de Leontin Mescal,. Bucuresti, 1937. 45 pag. (II. 144.638).
Cetiti nr. 97.
176. R a siciu (G. M.): Roonesti-Maseel", 7du vales superioax5, a
Dambovitei. Descriere si calauza practica. Chisinau, 1931. 35
pag.+1 harts. (II. 108.098).
177. Dan (Dim ithr ie): Comuna Strata si Ulocwvbaru ei". Stuldiu
tittoric, topograifiic si follticiloric. Cernautti, 1897 6+112 pag. (L
66.462).
178. Targ-ul Str5haia", 1882. 15 pag. (A. 13.784).
179. D a se hey ici A n im podis t) : Cava din trecutul orasului
Suceava". Suceava, 1899. 20 pag. (A. 21.193 saw A. 1.468).
S c r a b a (G. D.): Suceava". Soffit& istorica. Bucuresci, 1899.
20 pag. (III. 66.919).
Morariu '(Victor): Cilauza istorica a orasului Suceava",
alcatuita dup5, mai multi autori. Cernauti, 1921. 46 pag.
(I. 60.807).
M or a r i u (Vi c t or): Calauza istorica a orasului Suceava".
Alcatuita dips mai multi .autori. Editia a doua, rva.zuta si
complectata. Gernauti, 1930. 55 pag. (I. 104.352).
.180. M dr &sou (T °anal A.):Monottivalia immune' Sudrigiu, jud.
Bihor". Reins, 1934 64 pag. (I. 125.397).
181. Drighiel (Stan) si Sebastian Popescul: Monografia
ilustrata a comunei Suhaia-Teleorman, cu imprejurimile". T.-
_. Magurefle, 1934. 48 pag. (II. 125.360).
182. P o p es c u (S tanica R.): Monografia comunei Surdila-

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor, corn. fi maniistirilor 1855-1938 25

Greet, judetul Braila", Ramnieu-S5zat, 1936, 160 pag.


(II. 139.601).
183. P e t r e s cu (I. D.): Targovistea". Schite /Steel. si topogra-
fice. Targoviste, 1888, 85 pag. (A. 7.392).
Aroma% (PreOtuft N. Gr.): Targovistea in treout si atistarzi".
Mici explicatiuni documentate si legendare asupra monumen-
telor ei. Targoviste, 1911. 15 pag. (I. 25.913).
184. D r 5.ng a. (I conom Ne culai): Monografia comunei
. Targu-Frumos". Iasi, 1915 102 .pag. + plansa. (II. 46.807).
185. S tef ulescu (A lex a nd r u) : Incercare asupra istoriei
Targu-Jiului". Bucuresci, 1899. 9+XX+290 pag.+19 ,plane+2
harti.. (II. 50.246).
Stefu le s c u (A lex.): Targul-Jiului". Editia I. Targu-Jiu,
1906 IV+489 pag. (II. 5.394).
186. P op a (T rata n): Monografia orasului Targu-Mures ". Tax-
gu-Mures, 1932_324 pag. + 16 planse (II. 125.044).
s Demo treat u (M I h il): Un oral demn de vazut Targul-
Mures". Targu-Mures", 1933 40 pag. (I. 116.690).
Demetrescu (M I a i 1) : Orasul Tarrgul-Mures" Istoric.
Institutil Monumente. Tg. Mures, 1936 40 pag. (II. 140.765).
187. .Chestia deaneniului Targului-Ocna". Bucuresti, 1900 61 pag.
(A. 21.745).
Targul Ocnei". Statiume balne.ara si climaterica. Bucuresti,
1930. 14 pag. (I. 104.159).
1930.
188. Sem a e a (A.): Privire in trecutul Targului Pietrei" Bucu-
resti, 1938. 19 pag. (II. 152.428).
189. Popovici (Nicolae I.), Pa,rasehiva N. Popovici:
,Tecuciul-Nou". Monografie 1932. Tecuci. 91 pag. + 4 planse
(II. 139.467).
190. Te odo re s c u (S toic a): .,Monografia comunei Telega".
Istoric si documente cu mai mate plane si doua harti. Cam-
pina, 1926, 287 pag. (H. 86.181).
191. Cost ale h e s (M i h al) : Salmi si targul Telinesti din
judetul Orheiu". Schita istorica. Iasi, 1930. 11+80 pag.
(II. 99.577).
192. Molin (V ir g 11): Micul cicerone pentru orasul Timisoara".
Timisoar.a. 1921. 80 pag. (II. 67.511).
Molin (V irgi 1): Ghidul orasului Timisoara" un cicerone
pentru vizitatori. Editia II-a Timisoara, 1926, 80 pag. + 1
harta (I. 84.899). -
Ivan (N ico la e) : Timisoara". Mica istorie a orasului. Ti-
misoarra, 1936. 59 pag. (I. 135.976).
193. Popescu-Tismana (C.) si Ion Conea: Tismana si
imprejurimile ei". Tismana et ses alentours. Bucuresti, 1933.
(Extras din Buletinul Soc. Regale Romans de eografie Tom.
LI) 13 pag. + 1 plansa (II. 120.880).
194. Anghel (D um itrui) si N le o 1 ae Balan: Albumul Ate-
neului popular Tufesti" !Cu monografia satului. Braila. 66 pag.
(II. 133.718).
195. Nomenelatura orasului Tutees". Tulcea, 1900, 27 pag.
(A. 29.329).
Bratescu (G h.): Tulcea". Schita urbanistica. Cernauti,
1928. Extras din Analele Dobrogel" Anul IX, 1928). 20 pag. +2
planuri + 1 hart& (II. 91.043).
Cotovu (B.), T. Voice, P. Constantinescu: Mono-
grafia orasului Tulcea". Trecutul prezentul ysi viitorul sau.
Cotatanta, 1928. 88 pag. (II. 94.466).
196. Cos t o v i c i (C. D.): Monografia orasului Turnu-MagUrele".
Bucuresti 1911. (Primaria orasului Turnu-Magurele) 127 pag.
(II. 27.790).

www.dacoromanica.ro
26 , G- T. Niculescu-Varone

197. Dean e t r e seal (V.): Astoria Orasului Severin". Severin,


1883. 127 pag. (A. 81).
Acte relative la stramutarea orasului Cernetu la noul oral
Turnu-Severin". T. Severin, 1885. 16 pag. (A. 1.971).
Cucu (S t. N.): ,Sisternatiunea orasului Turnul-Severin si
planul lui regulator". 1894. 53 pag. (A. 15.578).
Slatinescu-Sever (Al.): Mehedintul si Cetatea Seve-
rinului". (Din cele mai indepartate vrenTuri si ,pana in zilele
noastre). Monografie istorica-sociala. Vol. I. Turnu-Severin,
1912. IV+104 pag. (II. 110.111).
P aj ur a (C.) si D. T. G i u r esou: Istoricul orasului Turnu-
Severin" (1833-1933). Lucrare tiparita cu prilejul Gentenaru-
1ui. Bucruresti, 1933. 207 pag. (II. 121.280).
198. Tar 5.1a (A r h im. Z os ima): Istoricul manas' tirel Vans
resti si a! comunei Urechesti d judetul Rainnicul-Sarat". B
curesti, 1934. 88 pag. (II. 128.470).
199. R a. d i a n u (S. P.): Monografia comunei Valeni, Plasa Ser-
banesti, judetul Olt". (Dulpa noua organisare Valeni formeaza
resedita plasei Mihaesti). Bucuresci, 1904. 142 pag. + II + 1
plansa. Ministerul de Interne. (II. 121.501).
200. San -G iorg iu (Ion) : 0 cetate culturala: Valenii-de-
Munte" 1908_1928 Valenii-de-Munte, 1928, 63 pag. + 8 planse.
(II. 94.669).
201. Rosetti (R a du): Cronica Vascanilor (Judetul Suceava) ".
Bucuresti, 1906. (Analele Academiel Romane Tom. XXIX. Me-
Mottle Sectiunii istorce No. 1). 143 pag. (II. 4.181). -

202. G h e r g a r i u (L.): Zalaul", schita monografica. Zalau, 1926


95 ,pag. + 1 plansa (I. 88.630).
203. Morozov (P re otul Simeon N.): Monografia comunei
Zebil din Judetul Tulcea" Bucuresti, 1913. 45 pag. (II. 37.389).

www.dacoromanica.ro
I I I
l
t

INDICE ALFABETIC A

de numirile oraselor si comunelor din Romania intregita, ale


caror monografii sunt publicate, in volume sau brosuri, dela
anul 1855 pan& in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca
Academiei Romane
(In dreptul fiecarei numire de localitate s'a notat, in stanga paginilor, numarul
de ordine la care se gaseste mentionata in brosura de fata).

1 Agnes (Some?) 33 Brasov (municipiu)


2 Alba-Iulia (Alba) 34 Brastavatul (Romanati)
3 Alexandria (Teleorman) 35 Brosteni (Suceava)
4 Aninoasa (Gorj) 36 Brosteni (Mehedinti)
5 Arad (municipiu) 37 Bucuresti (municipiu)
6 Armasesti (Ialomita) 38 Bucurestii-Noui
7 Avrcimesti (Tutova) 39 Burdujeni (Suceava)
8 Atarnati (Teleorman) 40 Busteni (Prahova)
9 Bacau 41 Buzau
10 Baia-Mare (Satu-Mare) 42 Calafat (Do lj)
11 Balcic (Caliacra) 43 Ccileirasi (Ia Lomita)
12 Bazargic (Caliacra) 44 Calimanesti (Valcea)
13 Bazias-Socol (Caras) 45 Campina Prahova)
14 Balesti (Gorj) 46 Campulung (Muscat)
15 Baitati (Iasi) 47 Caramurat (Constanta)
16 Balfi 48 Carmen-Sylva (Constanta)
17 Baneasa (Ilfov) 49 Ccirpinis (Sibiu)
18 Ballad (Tutova) 50 Casoca (Buzau) .
19 Beius (Bihor) 51 Catanele (Dolj)
20 Be lint (Timis-Torontal) 52 Cavarna (Caliacra)
21 Bernadea (Tarnava-Mica) 53 Cerna (Tulcea)
22 Bicaz (Neamt) 54 Cernavodet (Constanta)
23 Blaj (Thrnava-Mica) 55 ,Cernauti (municipiu)
24 Bocsa-Montana (Caras) 56 Cetatea Alba (municipiu)
25 Bogdana (Tutova) 57 Chiojdeanca (Prahova)
26 Borca (Neamt) 58 Ciclova- 1l'Zontana (Caras)
27 Botosani 59 Cioroiu (Dolj)
28 Bradet (Arges) 60 Cluj (municipiu)
29 Bragadiru ( Ilfov) 61 Cocioc (Ilfov)
30 Braila (municipiu) I 62 Comandiresti-Rauseni (Boto-
31 Bran (Brasov) sani)
32. Branesti (Gorj) 63 Constanta (municipiu)

www.dacoromanica.ro
0.-
28 G. T. Niculescu-Varone

64 Corbi (Muscat) 116 Niscani (Lapusna)


65 Corcesti (Storojinet) 117 Novaci (Gorj)
66 Cra lava (municipiu) 118 Odobesti (Putna)
67 Cristesti-Holboca (Iasi) 119 Ocina (Prahova)
68 Crivina (Prahova) 120 Bale Oglinzi (Neamt)
69 Crucea-de-Sus (Putna) 121 Oltenita (Ilfov)
70 Curtea-de -Arges 122 Oparifi (Prahova)
71 Darmanesti (Prahova) 123 Opatifa (Timis-Torontal)
72 Dej (Somes) 124 Oradea (municipiu)
73 Dobrovat (Vaslui) 125 Or lat (Sibiu) ,
74 Doljesti (Roman) 126 Panciu (Putna)
75 Domnifa (Ramnicu/-sdrat) 127 Pacureti (Prahova)
76 Dragoslavele (Muscel) 128 Paters (Caras)
77 Dragusi (Fagaras) 129 Pazarlia (Constanta)
78 Enisala (Tulcea) 130 Pechea (Covurlui)
79 Fenes (Severin) 131 Pestisani (Gorj)
80 Falticeni (Baia) 132 Pietrosani (Vlasca)
81 Focsani (Putna) , 133 Pipirig (Neamt)
82 'Galati (municipiu) 134 Plataresti (Cetatea Alba)
83 Gangeova .(Dolj) 135 Plenita (Dolj)
84 Geturenii (Vaslui) 136 Ploeti (municipiu)
85 Gherghita (Prahova) 137 Podul Turcului (Tecuci)
N
86 Gherla (Somes) 138 Polovragii (Gorj)
87 Margin (Vlasca) 139 Praid (Odorhei)
88 Govora (Valcea) 140 Predeal (Prahova)
89 Gura-Foii (Dambovtifa) 141 Priboeni (Muscel)
90 Gura Raului (Sibiu) 142 Puiesti (Tutova)
91 Bale Herculane (Severin) 143 Putna _(Radauti)
92 Homoraciu (Prahova) 144 Raci (Gorj)
93 Iasi. (municipiu) 145 Racasdia (Caras)
94 Ivesti (Tecuci) 146 Ramnicul-sarat
95 Jorasti ( Covurlui) 147 Riqinari (Sibiu)
96 Lacul sarat (Braila) 148 Rasnov (Brasov)
97 Lacul Turcului, pendinte de 149 Razeni
comuna Balta-Doamnei, azi 150 Resifa (Caras)
&akin Popescu (Prahova) 151 Romanesti (Gorj)
98 Lamaseni (Falticeni-Baia) 152 Rosiorii-de-vede (Teleorman)
z 99 Lipova (Timis-Torontal) 153 Runic (Muscel)
100 Lugoj (Severin) 154 Sadova (Do lj)
101 Lujerdiu (Somes) 155 Samarinesti (Mehedinfi)
102 Maglavit (Do lj) 156 Satu -Mare (municipiu)
103 Malurile (Ramnicul-sarat) 157 Sa lige (Sibiu)
104 Mangalia (Constanfa) 158 Sdnesti (Iasi)
105 Mein (Tulcea) 159 Sdniosif sau Poiana (Nasaud)
106 Mtiderat (Arad) 160 Segarcea (Do lj)
107 Malini (Falticeni-Baia) 161 Sibiu (municipiu)
108 Marasti-Racoasa (Putna) 162 Sighisoara (Tdrnava-Mare)
109 Morenii-de-Sus (Vlasca) 163 Silisteni (Arges)
110 Morticenti (Arges) 164 Silistra (Durostor)
111 Nanesti (Putna) 165 Simeria (Hunedoara)
112 Naptideni (Ba lti) 166 Sinaia (Prahova) "\
113 Nasaud 167 Siret (Radauti)
114 Nicolinti (Caras) 168 Sisestii-de-Jos (Mehedinti)
115 Nictilitel (Tulcea) 169 Shinicul Moldovei (Bacau)

www.dacoromanica.ro
Monbgrafide oraielor, corn. fi rnanastirilor 1855-1938 29

170 Slatina (Olt) 185 Targu-Jiu (Gorj)


171 Sulu l)i (Covur/ui) 186 Targu-Murre§ (municipiu)
172 Snagov (Ilfov) 187 Targu-Ocna
173 Solonef (Suceava) 188 Targu-Pietrei: Piatra Neamf
174 Soroca 189 Tecuciu-Nou
175 Sailinesti (Facia) 190 Telega (Prahova)
Stelian Popescu fost Lacul- 191 Telinesti (Orhei)
Turcului, pendinte de co- 192 Timiwara (municipiu)
muna Balta- Doamnei, jud. 193 Tismana (Gorj)
Prahova. 194 Tufe.ti (Braila)
176 Stoenesti (Muscel) 195 Tulcea
177 Straja (litidau(i) 196 Turnu-Magurele (Teleorman)
178 Strehaia (Mehedinti) 197 Turnu-Severin (Mehedinti)
179 Suceava 198 Urechesti (Ramnicul-sarat)
180 Sudrigiu (Bihor) 199 Va lent (Olt)
181 Suhaia (Teleorman) 200 Valenii-de-Munte (Prahova)
182 Surdila-Greci (Braila) 201 Vaccani (Suceava)
183 Targoviste (Dambovita) 202 Zaldu (Salad
184 Targu-frumos (Iasi) 203 Zebil (Tulcea)

www.dacoromanica.ro
V V
INDICE ALFABETIC
de numele autorilor de monografii ale oraselor si comunelor
din Romania intregita, publicate, in volume sau brosuli, dela
anul 1855 pans in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca
Academiei Romane.
(In dreptul fiecarui nume de autor s'a notat pagina respective] unde
se gaseste mentionat in brosura de fate).
1. Adam (roan), 16. 29. Bocu (Sever), 19.
2. Aldiem, 21 30. Bogdan (N. A.), 19.
3. Alexandrescu (Gh. St.), 22. 31. Boiu (OlimpiaL),, 20.
4. Alexandrescu (Oscar), 13. 32. Boklescu (Lk, 18.
5. Alsccianu (C.), 22. 33. Bortels (Petru), 16.
6. Anighel (Duanitru), 25. . 34. Bratescu (Gh.), 25.
7. Antolhl (Panait), 21. 35. Bratulescu (Victor), 14.
8. Antonescu-Remus (P. S.), 36. Bunt& (Bmanoill. 10.
16. 37. Butarescu (I.), 20
9. Antonovici (loan), 11, 38. Bunn& (Stefan), 23.
10. Aralbui (N.), 22, 39. Buznea (George),, 11.
11. Arama (N. Gr.), 25. 40. Satan (D, F.)., 18.
12. iiirgentoianu (C.), 13. 41. Ca) lines= (N. St.), 12.
13. Aricescu (C. D,), 14. 42. iCandiani (Ion. A.), 14.
14. Artnalsescu (Constantin), 43. Catalina (Silo), 9.
10. 44. !Car lanes= (Gh.) . 20.
15. Assail (B. G.), 23. 45. Carligelanu (Dimitrie), 18.
16. Atanasiu (George), 18. 46. ,Ch elcs a (Ion), 20. .
17. Balcalabaip (Constantin), 47. .Chesca (Ion I.), 15.
13. 48. Chirita (Al. I.), 13.
18. Balaur (Dimitrie I.), 22. 49. Chitin (Constantin), 18.
19. Badaulta (Al), 13. 50. :Giallo-Pop (Al.), 13.
20. Milan (Nicene.). 25. 51. iCiiplea (Al.), 20.
21. Banulta (Oh. A,), 17. 52. Cianpneru (Nastalsie), 10.
22. Beldie-Jordsti (I. C.), 19. 53. Coldreseu (Gh.), 16, 18.
23. Berian (Augustine, 11. 54. Conldurarche (Nicolas) , 17.
24. Bilciurescu (Constantin S.) 55. Comm (Ion)., 25.
12. 56. Constantinescu (roan), 11.
25. Boats (Toms) , 20. 57, Constantinescu (Marius),
26. BObancu (Tatiana N.), 11. 21.
27. Bcibulescu (C.), 17. e 58. Constantinescu (N. A.), 18.
28. Bocanetu (Al.), 15. 59. Constantinescu (P;), 25.

L
www.dacoromanica.ro
of
Monografiile orafelor, corn. ,ci manastirilor 1855-1938 31

, 60. Constantinescu (Sot);r), 11. 108. Hanes (Vasile V.), 18.


61. Cora (R.), 10. 109. Hascleu (B. Petriceicu), 17.
62. Costache Gainaziu (Ele- 110. Iliescu (Satchelarie Marin),
na),, 14. 9.
63. Costache (Petro a.), 12. 111. Ioan-Miu (V. P.), 19, 24.
64. Costachescu (Mihai), 10, 112. Ionescu (C.), 24.
17, 23, 25. 113. Ionesco-Dobrogeanu (M.),
65. Costeanui (Sachelar loan 16.
I.), 19. 114. lonnescu-Gion (G. I.), 11,
66. Costin (Vasile G.), 18. 12.
67, Corhu (Adrian), 13. 115. leaded. (Teodor), 18.
68. Costovici (C. D.)., 25. 116. longs. (Nicolae), 19.
69. Catavu (B.), 25. 117. florgultaiscui (George D.),
70. 1Cotavu (Virgil), 16. 15.
71. Craciun (Gheorghe N.); 12. 118. Iscrulescu (Die) , 9.
72. Cramariuc (Oh. P.), 17. 119. Tapir (Mircea), 21.
73. Cucu (St. N.), 26. 120. Ivan (Nicolae), 25.
74. Cuculu (Virgil), 9. 121. Juganaru (Nicolae), 19.
75. Dan (Dimitrie) 22, 24. 122. Jula (S.), 23.
76 Danilescu (P.). 15. 123. Kirileanu (Gh. T.), 12.
77. Daschevilci (Animpodist), 124. Klein (F.), 19.
24. 125. Lacea (C.), 12.
78. Da Tanga (Neculai), 25. 126. Lazar (Victor), 16.
79. Demetrescu (Mihail), 25. 127, Lianu (C.), 21.
80. Demetrescu (V.), 26. 128. Loghin (C.), 15.
81. Dimitrescu (I. M.), 18. 129. Lungu (George I.), 12.
82. Dohasi (A.), 23. 130. Lopeanu-Alelin (Alex.), 10.
83. Draghiceanu (Virgiliu N.), 131. Lupas (loan), 23.
17 132. Malaescu (Ioan), 10.
84. Draghilci (Stan), 24. 133. Malclarescu (Mihail), 16.
85. Dumitrescu (C.), 20. 134. Manolescu (Gh.) , 18.
86. Domitrascu (N. I.), 22. 135. Manzat (George) 17.
87. Faur (D.), 18. 136. Marginea,nitu (Tiberiu C.),
88. Filitpescu (C.), 9. 21.
89. Fir (Niculae), 21. 137. Marinescu (Nicolae), 17.
90. Florets= (George D.), 13. 138. Mara= (Toma A.), 24.
91. Florinescu (Aurelian), 22. 139. Marasescu (D.), 23.
92. ,Galian. (Dulmitru), 20. 140. Marculescu (Alex. I.), 21.
93. ,Galasescu (Al. G.), 23, 24. 141. Marculescu (Octavian S.),
94:Gaspar (M.), 10. 15.
95. Ghergariu (L.), 26. 142. Medium (Eremia), 16.
96. Gheorghifta. (D. A.), 21, 143. Medrea (loan), 23.
97. Gheorghiu (A. I.), 11. 144. Mihalleanu (Seem), 24.
98. Gheorghiu (D. T.), 21. 145. Mihailescu (G.), 14.
99. Gheorghiu (Elena M.), 16. 146. Mihailescu (Vintila), 13.
100. Ghtm)peanu (Constantin 147. Mihailovici (Paul), 20.
H.), 20. 148. Milici (Constantin), 24.
101. :Ghiulea (C. R.), 19. 149. Mocanu (Nicolae T.), 24.
102. Giurescu (D. T.),, 26. 150. Molin (Gh.), 22.
103. Gidei (A. V.), 11. 151. Molin (Virgil), 25.
104. Gorovei (Arta), 11, 18. 152. Monda (Vasile), 9.
105. Greceanu (0. N.), 13. 153. Morariu (Victor), 24.
106. Grigoras (Gheorghe I.), 21. 154. Morurzi (loan), 21
107. Grigorovici (Gr.), 10. 155. Morozov (Simeon N.), 26.

www.dacoromanica.ro
k
32 G. T. Niculescu-Varone

156. Moqescu (Octavian), 22. 202. Petit (Alexandru), 11.


157. Muntean (Ioachim), 19. 203. Petrescu (C.), 16.
158. Munteanu-Barlad (Gh. N.), 204. Petrescu (I. D.), 25.
18. 205. Pettrov (Emil), 19.
159. Munteanu-Sculeni (N. C.), 206. Poenaru-Bordea (I.), 13.
20. 207. Papa (Traian) 25.
160. Muntenescu (Vasile B.), 208. Popa-Lisseanu (G.), 23.
10. 209. Popescu, (D.), 17.
161. Muntiu (loan I.), 15. 210. Popescu (Oh.), 21, 23.
162. Margo. (Vasile), 16. 211. Popescu (loan I.), 20, 22.
163. Murat (loan I.), 15. 212. Popescu (Sebastian), 24.
164. Musitescu (loan.), 20. 213. Popescu (Stanica R.), 24.
165. Nanu (N. C.), 18. 214. Popescu (Teodor), 21.
1615. Ncu la (Ducnitru D.), 15. 215. Popescu-Lumina (N.), 13.
167. Nemetescu (George P.), 10. 216. Papescu-Sarnarinesti (N.I.)
168. Nicolaiasa (Ana M.), 19. 23.
169. Nicalaiasa (Mihai), 19. 217. Popescu-Tismana (C.), 25.
170. Nicollescu-Plopsor (C. S.), 218. Popovici (A.), 12.
20. 219. Popovici (Andrei), 11.
171. Nicolau (Fillip S.), 10. 220. Popovici (loan), 17.
172. Nicolau (V. C.), 22. 221. Popovici (Nicolae I.), 25.
173. Ncol les= - Ficureti (A.), 222. Popovici Paraschiva N.), 25.
21. 223. Popoviciu (Vasilie), 21. -
174. Nicorescu (Paul), 15, 16. 224. Popp (Nicole), 12.
175. Nicorita. (Sabinu Mir.), 21. 225. Poroban (G.), 24.
176. Niculescu (Veselu Nicu), 226. Precup (Alex.), 20.
13. 227. Radianu (S. P.), 26.
177. Niculescu-Varone (G. T.), 228. Radu (Costache), 9.
22. 229. Rascu (G. M.), 11, 15, 18,
178. Now (Amtonian), 9. 24.
179. Novacoviciu (Emilian), 22. 230. Rautescu (Ioan), 17.
180. Odeseanu (Coca), 15. 231. Rldulescu (Andrei A.), 15.
181. Olinescu (Marcel), 11. 232. Radulescu-Coding (C.), 15,
182. Olszewski (George), 13. 16, 17, 22.
183. Opinca (Ioan), 9. 233. Rautu (Mtete), 24. i
184. Opinca (loan V.), 19. 234. Reli (Simeon), 24.
185. Oprescu (Petre N.), 14. 235. Roescu (Const.), 23.
186. Orghidan (N.), 11. 236. Rat:mina= (Gr.), 19.
187. Orosz (Francisc), 16. 237. Rosetti (Radu), 26.
188. Paica (Vasile). 18. 238. Roseanu (Mihail), 13.
189. Pajura (C.), 26. . I
239. Rozentu ler (L.), 10.
190. Paimfile (Tudor), 22. 240. Samarian (Pompei Gh.)
191. Pata (Nicolae N.), 18. 14.
192. Facia 15., (Victor), 22. 241. Sauciue-Sarvea.nu (Teofil),
193. Papa-Plenita (Const. I.), 20.
21. 242. Soivu leanu (N. C.), 21.
194. Papazoglu (D.), 12. 243. San - Giorgio (Ion), 26.
195. Papp (Petru E.), 10. 244. Scraba (G. D.), 24.
196. Pascanu (D.), 20. 245. Semaca (A.) 25.
197. Patriciu (Ene I.), 24. 246. Semilian (S.), 11.
198. Paul (L.), 19. . 247. Sevastos (M.), 22.
199. Pantea ( Mihai C.), 13. 248. Sigerus (Emil), 23.
200. Pelimon (Alex.), 12. 249. Sighiarteu (El); 9.
201. Pessiatov (August), 17. 250. Simionescu (Ion), 18.

www.dacoromanica.ro
Monografiile orcqelor, corn. ft ?ninth_ (aril.' 1855-1938 33

251. Siam (Romul), 21. 276. Teodorescu (Stoical), 14,


252. Slatinescu-Sever (Al.), 26. 25.
253. Smantanescu (Const.), 23. 277. Teodorescu (Voicu), 21.
254. Soccolescu (Toma T.), 22. 278. Tumidly (Alex. D.), 12.
255. Solomon (Constantin), 9, 279. Theodor (Gh. C.), 10.
256. Soimaru (Tudor), 16. 280. 'situ (loan), 16.
257. Sotropa (Virgil), 20. .! 281. Tufescu (Victor), 19.
258. Stahl (Henri), 13. 282. Ti4escu (St. Stan), 15.
259. Stamatoiu ( Petre), 21. 283. Turcanu (Ilie), 20.
260. Stancescu (Scarlat A.), 18. 284. Unceecu (Cezar), 21.
261. Stanescu (Badea I.), 23. 285. Ursu (G.), 10.
262. Stinghe (Sterie), 11, 12, 286. Vancu (Petru), 20.
263. Stoenescu (A.), 13. 287. Vasilescu (Ath.), 17.
264. Stroescu (Petre), 23. 288. Vasilescu (Coman), 20,
265. Stoian (Alexandru), 15. 289. Vasilescu (Nae A.), 11,
266. Stoian (M.), 20. 290. Vasilescu (P.), 14.
267. Stefuescu (Alex.), 22, 25. 291. Vasiliu (Amilcar), 19.
268. Stirbei V-vod (Barbu D.), 292. Voicu (T.), 25. ,
14. 293. Voinea (Ion P.), 20.
269. puhrtiu (Octav), 12. 294. Vrabie (Gh.), 10.
270. Suits (Rudolf), 19. 295. Vulcan (Petra), 16.
271. Tacu (Iordan I.), 22. 296. Wickenhauser (Fr. Ad.),
272. Talus (Augustin), 18. 15.
273. Tankoczi (Gyula), 23. 297. Xnopol (A. D.), 22.
274. Tara la (Zosima), 26. 298. Zagorit (Gh.), 22.
275. Tautu (Cleopatra I.), 24. 299. Zawchevici (Gh.), 15.

www.dacoromanica.ro
MANASTIRI SI SCHITURI
din Romania intregita, ale caror monografii sunt publicate,
in volume sau brosuri, dela anul 1857 pans in 1938 inclusiv
si cari se gasesc in biblioteca Academiei Romane

(BIBLIOGRAFIE)

Toate numirile memastirilor si schiturilor notate mai jos sunt insists


in ordine diabetic&

1. Mir ones cu (Cr i s t o f or S.): Manastirea Adam (kW. Tu-


tova)". Observari geografice, etnografice si antrapogeografice.
(Extras din Anuarul de Geog,rafie si Antropogeografie 1914-
15). Bucuresti, 1915. VIII+37 pag.+1 harta. (II. 49.674).
- 2. Simionescu (Iconomul Stavrofor Al. H.): Ma-
nastirea Agafton din Jud. Botosani". Botosani, 1929. 50 pag.+4
planse. (II. 97.502).
3. Dar a n g a (P re o tu 1 N.): Istoria sfintei monastiri Agapia
din judetul Neamt". Iasi, 1908. 124 pag. (II. 11.890).
Antonin (Doctor I.): Agapia". Sextant, 1915. 15 pag.
(II. 44.629).
4. R a u tescu (Pre at loan): Manastirea Aninoasa din ju-
detul Muscel". Campulung-Muscel, 1933. VHI+258 pag.+1 plan..
sa. (II. 121.238).
5. C r is tescu (Pr e o tul D.): Manta Manastire Arnota" de
...Ramnicul-iValcii, 1937. 168 pag.+8 planse. (II. 147.820).
6. Popes cu - B a j e n a,r u (I.): ,0Schitul Baltenii din Codrul
Vlasiei". A treia tiparitura. Bucuresti, 1913. IV+108 pag. (II.
41.270).
7. Stoide (C. A.): ,Contributii la Istoricul Manastirii Bison-
cani". Iasi, 1936. (Extras din Arhiva" din Iasi). 23 pag. (II.
132.171).
8. Mrejeriu (Leon) si Arhimandritul Ghenadie
C a r a z a: I Manastirea Bistrita (Judetul Neamt"). P. Basra,
1935. 26 pag.+6 planse. (II. 132.490).
9. Vladu ce a nu (Vic t or): Vechiut monument istorico-re-
ligios: Manistirea Bodrog", Timisoara, 1938. Tipografia Vic_
toria. 104 pag.+20 planse. Legal 880/1939.
10. Lavin (ProtosingheluIl herie): Manastirea
Bogdana din judetul Bacau" Chisinan. 1926. (Biblioteca -Nlo-
nastiri si Schituri") 100 pag. (II. 88.170).

www.dacoromanica.ro4'
Monografiile orafelor, corn. Fi manastirilor 1855-1938 35

11. Urs5,cscu Econom. Stavrofor V.): Monografia


schitului Bradicesti din judetul Falciu", Iasi, 1914 48 pag.
(I. 35.632).
12, Vasilescu (A urel V.): Manastirea Biala de pe Niscov",
Bucuresti, 1937 (Extras din revista Biserica Ortodoxa Roman&
anal LV, 1937, nr. 1-2. Ianuarie, 1937), 32 pag. (II. 145.769).
13. Capatan a. (A d.) : Istoricul Schitului Brazi" si schitului
Sf. Ion" din Valea Brazilor, llama Pandit", Bucurest, 1921,
13 pag. (I. 63.247).
B o b m 1 d s c u (C): Schita istorica asupra satelor Crucea de
sus, Crucea de jos, cu bisericile for cum si asupra schiturilor
Brazii si Mosinoaele din jud, Putna". Bucuresti, 1926 111+86
pag. + 11 planse. (II. 87.260).
14. Mandrea (G eor gt) : Manastirea Brebu". Bucuresti, 1902,
20 pag. (II. 113.499).
Gribincea (L aurenti a) Baealbas a: Manastirea
Brebu", Bucuresti, 1906 32 pag. (I. 3.030).
B adic e an ui (D imitr ie): Manfistirea Brebu din Judetul
Prahova", Bucuresti, 1935. Biblioteca proistasiei Bream din jud.
Prahova No. 1. Extras din revista Biserica Romp na."
anal LIII No. 3-4 pag. 143-170) 31 pag. + 3 foi Cu planse
(II. 131.820).
Pavlov (Mo n a h P e t r u): Calauza Istorica despre Sfin-
tele manastiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Pre-
dealu, Zamfira. Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu", Ploesti,
1925. 64 pag. (II. 82.470).
15. Ung eanu (G h.): Manastirea Hangului sau Buhalnita".
Schiita istorica. Iasi, 1931. (Extras din Arhiva" Vol. =VIII,
1931). 38 pag. (II. 108.562).
16. Istoria sfintelor monlstiri Clidarusani si Cernica", adunate
de smeritul monah Casian Cernicarul. Bucuresti, 1870 (A.
28.108).
St anoia (Ieromonahul Damian): Manistirea Cal-
darusani". Cu o prof a.65, de I. P. S. Mitropolit Primat al Roma-
niei dr. Miran Cristea. Bucuresti, 1924 120 pag. (II. 77.863).
17. S im ones c u (D an I.): Vieata literara si cultural a MI-
nastirii Campulung (Muscel) in trecut". (Din trecutul cultu-
ral al Campulungului) C5impulung_Muscel, 1926 72 pag.
(I. 86.501).
18. Draghiceanu (Virgiliu) si Arhitect Oh. Gh. Luipu;
M-rea Cetatuia" Iasi. Ctudiu arheologic si arhitectonic. Bu-
curesti, 1916 72 pag. (III. 48.103).
19. Pavlov (M o n a h P e b r u): ,,Calauza, istorica despre Sfin-
tele manistiri ale judetului Prahova: Sinaia, Ghighiu, Pre-
dealu, Zamfira, Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu". Ploesti
1925. 64 pag, (II. 82.470).
Constantinesc u. (N. A..): Biserici si manastiri din ju-
detul Buzau Craiova, 1924 (Extras din Buletinul Comisiunii ()
monumentelor istorice") (C. 1.343).
20. Dobre (Probosinghl Chiril), Pamfil C. Georgian:
Manastirea Ciolanu din judetul Buzau". Monografie istorica.
Bucuresti, 1930, 116 pag. -i-- 1 plans& (II. 101.594).
Ionascu (I.): Stiri nona asupra Manastirii Ciolanu (Bu-
zau)". Cu 42 docurnente. Buzau, 1936. Tipografia Fratii Du-
mitescu" 47 pag. (Extras din revista Ingruff" VIII). Legal
677/1939.
21. Stanoiu (Ieromonahui Damian) : Manastirea Samur-
elsesti (Ciorogirla" Buicuresti, 1926. (Biblioteca ,.Apostolul No.
3.) 32 pag. (II. 86.430).

I.
www.dacoromanica.ro
36 G. T. Niculescu-Varone

22, P o tr a (Dr. Georg e): M5n5stirea Cobia (Dambovita) ".


Studiu si documente, Bueuresti, 1937 64 pag. (E. 148.425).
23. Donat (I o n): Despre monastirea Cosuna sau Bucovatul".
Craiova, 1936. (Extras din revista Arhivele Olteniej" anal XV,
1935, pag. 22-39). 20 pag. (II. 141.168).
24. Barcic i 1 a (Al.): Manastirea Cosustea-Crivelnicu. Mehe-
dinti". Valenii-de-Munte, 1938. Tipografia patina R,omanes-
sea" 22 pag. (Extras din ,,,Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice" Fasc. 86 Oct.-Dec 1935). Legal 4145/1938.
25. Memoriu istoricu asupra Monastirei Cozia din judetul Valcea".
Bueuresci, 1882 16 pag. (4.486 si A. 976).
Antonescu (A r h ite c t P.): Monastirea Cozia" Bucu-
resci, 1903 37 pag. (A. 28,959).
Popp Serboianu (Arhim. Calinic I.): Indrumator
pentru vizitarea sfintei manastiri Cozia", Ramnicul
1931. 20 pag. (II. 110.094).
' 26. S te f w les cu. (Al ex andr u) : Schitul Crasna". Bucuresti,
1910. (Administratia easel. Bisericii) 132 pag. (II. 20.363).
Pavlov (Monah Petru): C51auth Istorica despre Sfin-
tele manastiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Pre-
dealu, Zamfira, Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu`:. Ploesti
1925. 64 pag. (II. 82.470).
27. T a r a 1 a (Z o alma): Istoricul (monografia) Manastirii
Dalhauti". Cernica, 1932 63 pag. (II. 115.778).
28. Nitescu (Pr. Dr. C.): Manastirea Dealu" si liceul militar
Nicolae Filipescu", Targoviste, 1932, 151 pag. + 1 plans& (II. °
115.526).
29. Ursa 5..cescu (Econ. Stavrof. V.): ,,Istoria fostului schit De-
leni din judetul Vashur Iasi, 1911. 39 pag. (II. 24.047).
30. V a s i l i w (Ing. V aslie
ile V.): Mankstirea Dintr'un lemn".
Natita monagrafica, Rarnniewl Valcii, 1934 (Din Valcea pito-
reasca") 38 pag. + 1 plans& (II. 128.534).
31. V a s ile s c u (Preot. A t h.): Monografia manistirei sj. co-
munei Doljesti din judetul Roman". (Studiu istoric si critic)
Roman 1930. 215 pag.+18 pl.+1 hart& ,,Monografia ManAstirii
Doljesti", ,pag. 9-48 si Monografia comunei Doljesti", pag.
51-209. (II. 152.251).
32. Vorobchievici (I p o Santa minastire Drago-
irna" (Schita. istorica). Suceava, 1908 63 pag. (II. 11.674).
R e 1 i (Dr. S.): Manfistirea Dragomirna" (Cu, text francez si
german). Cernauti, 1937. (Extras din Calauza Monumentelor
religioate istorice din Eparhia Bucovinei") 20 pag. (II( 146.893).
33. L a t e s (V arahil Arhim.): ,Muntele Ceatilau si Schitul
Ik Dural'''. Iasi, 1885 16 pag. (A. 3.132).
34. Ant o no v i c i (Preotul I o an): Manastirea Floresti din
plasa Simila, judetul Tutova", studiu istoric cu harti si ilustra-
tiuni urmat de documente, inscriptii si insemnari. Bucuresti,
9 1916. LXXVII+138 pag. (U. 52.118).
35. Popescu-Ciao& ne 1 (Gheorghe): Monastirea Gaya-
nul", Comunele: Campulungeanca, Corbu, Jitia, Odobasca,
Ploesti, 1898. 49 pag.+1 plansa. (II. 119.437).
36. - P a vq a v (Monahul Petr u): Insemnari despre sfanta ma-
nastire Ghighiu. Cu prefata de Pr, Aurel Popescu. Ploesti, 1924
14 pang. (I. 75.194).
Pavlov (Monah P e t r u) : Mimi Istorica despre Sfintele
manastiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Predealu,
Zamfira, Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu". Ploesti 1925.
64 pag. (Ll. 82.470).
37. Mu§eteanu (Preot I o an): Manistirea Glavacioc", Mono-
1.

www.dacoromanica.ro
Monografiile oraielor, corn. fl maniistirilor 1855-1938 37

gragie istorica, Teza. Bucuresti, 1933. (Universitatea din Hu-.


cuesti. Facilitates, de Teologie) 96 pag. (II. 124.977).
38. L ov er d s (S. E.): Question du monastere de Golia a Jassy"
1859. 45 pag. (S. 3.697).
39. V ashes cu (0 o n s t. R.): Manastirea Gorgota". Bucure-
sti, 1937. Editura Seminarul de Istoria bisericii roman dela.
Facultataa de Teologie din Bueuresti Nr. 9. Extras din revista
Biserica ortodox5, romans ", anti' LV (1937) nr. 3 -4, Martie_
Aprilie '1937. 21 pag. (11.152.351).
40. Cr e VII, le s c u (Archiereul N ar cis): Istoria sfintei monas-
tiri Goroveiu din judetul Dorohoiu", schttat5. de... Dorohoiu,
1898. 66 pag. (A. 19.013).
41. Ion ascu (I.): Un lost metoh al Pantelimonului: Schitul
Grajdana (Buzau)". Cu documente si regeste mai ales din ar-
hiva Eforiei Spitalelor Civile Buzau, 1936. LIV + 147 pag. + 1
tab. (II. 142.605).
Ungureanu (G h.): Manastirea Hangului sau Buhalnita".
Sehitka istorica. Iasi, 1931. (Extras din Arhiva" Vol. XXXVICI,
1931). 38 pag. (II. 108.562).
42. T o m es c u (C. N.): Istoria pe stunt a sf. monastiri Harjanca,
jud. Orhei", cu hramul Inaltarea Dotninului". Chisinau, 1924;
16 pag. (I. 79.445).
43. Sava (A u i e 1 V.): Documente orheiene.. Publicate cu un
studiu introductiv I. Manistirea Harbovat". Chisinau, 1934
(C. 2.691).
Vasile si Ieraclie (Ierom.) : Manastirea Harbovati-Or-
hei", Chisinau, 1935, 61 pag. B.A.R. (II. 135.469).
44.
.
Wie kenha user (Fr anz Adolf): Geschichte der Klo-
ster Homor, Set, Onufri, Horodink und Petroutz". Czernowitz,
1881. I. Homor, pag. II. Set. Onufri, pag, 45_65. III. Ho-
rodink, pag. 66-73. IV. Petroutz, pag. 74-80. Homor, pag. 83
- 170. Set. Onufri, pag. 170, jos -201. Horodink, pag. 201, jos
- 217. Petroutz, pag. 217-247 (A. 7:800).
Abager (Preotul Gheorghe): Calauza pentru vizitatorii Sfintei
Manastiri a Homorului". Scrisa si intoemita mu 2 clisee. Car-
nal* 1934, 16 pag. (I. 127.534).
45. 1,V ickenha U. se r (Franz Adolf): Geschichte der klo_
ster Homor, Set. Onufri, Horodink und Petroutz". Czernowitz,
1881, I. Homor, pag. 3-44; II. Set. Onufri, pag. 45-65. III,
Horodink, pag. 66-73; IV. Petroutz, pag. 74-80. Homor, pag.
83_170. Set. Onufri, pag. 170, jos--201. Horodink, ,pag. 201, jos
-217. Petroutz, pag. 217-247. (A. 7.800).
46. Ionas eu (I.): Contributii la istoricul manastirii Hurez dupe
documente inedite din arhiva Eforiei Spitalelor Civile". Cu 64
anexe si 2 vederi. Craiova, 1935. (Extras din Arhivele Olte-
niei" No. 79-82 pe Mai-Dec 1935 191 pag. (II. 135.369).
47. Ion as c u (I.): Manistirea Izvorani (Buzau)". Ctitoria Epis-
copului Luca (1583-1604). Cu. documente si regeste. Buzau,
1936. Tipografia Frabii Durnitresou" 67 pag. Legal 676/1939.
48. P r ej beanu (Prot. Gr.), Imam. Visarion Toe Sfantul
schit Lainici". Targu-Jiu, 1931, 15 pag. (II. 113.796).
49. Pavlov (Monah P e t r u) : Calauza Istorica despre Sfintele
mandstiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Predealu,
Zamfira, Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu". Ploesti, 1925.
64 ,pag. (II. 82.470).
Flogescu (G e or g e D.): Despre schitul Lespezi". (In).
Inehinare lui Nicoiae Iorga, cu prilejul Qmplinirii vairstei de 60
' de ani". Cluj, 1931, pag. 167-174 (III. 110.357).
50. Antonovici (Economul I o n): Notite istorice si traditio-
nale despre schitul Magariu din judetul Tutova". Ediktie sepa-

www.dacoromanica.ro
38 G. T. Niculescu-Varone

rata, din Oalendarul Revistel, Ion Oreanga. &lead, 1911, 13 pag.


(II. 21.429).
51. Wickenhauser (Franz Adolf): ,,Die Urkunden des
Klosters Moldowiza". Wien, 1862. 242 pag. Legal intfun volum
cu Geschichte und Urkunden des Klosters Solka" Czernowitz,
1877. (A. 7.802).
Bo o netu (Al.): Manastirea Moldovita". CeTnauti 1933.
71 pag. (II. 121.031).
52. Bobu le s c u (C.): Schita istorica asupra satelor Crucea de
sus, Crucea de jos, cu bisericile for cum si asupra 'schiturilor
Brazii si Mosimurele din jud. Putna". Bucuresti, 1926 H1+86
pag. + 11 planse. (II. 87.260).
53. U 1 jeTu (George): Manastirea Namiesti". Cu 13 vederi in
text. Camputlung-Mutscel, 31 pag. (I. 107.907).
54. Istoria sfintelor monastiri Neantul si Secul", aclunata pe Scurt.
M. Neamtu, 1857 Martie in 20. (Istoria in scurt pentru. sfanta
monastirea Nearntului" 4 file (8 pag.) si in continuare Istoria
in scurt pentru sfanta monastirea Semi, 5-9 file (10 pag.).
Text cu litere .eirilie. (S. 6.573. Petit', si ,.Acte °finale" S. 3.782
sau 'Romania" Vol. XI).
V a ler i e (ArhimaIndritul): Calauza manastirei Neamtu"
Bueuresti, 1911. 16 pag. (II. 24.015).
I o r g a (N.): Manastirea Neamtului". Viata calugrareasca si
munca pentru cultura. Valendi de Mantel, 1912 89 pag. (I.
27.317).
V aler i e (Arhirnandritul): Calauza Manastirei Neamtului".
Editia II-a. Manastirea' Neamtu, 1923 31 pag. (I. 71.759).
I o r g a (N.): Monastirea Neamtului". Viata calugareasca si
munca pentru cultura. Editia III_a. Man. Neaintu, 1925, IV +
104 pag. (I. 82.182). ,
55. Ieronim (Ler.° m o n. ahul I.): Istoricul Sfintei Monas-
tiri Noul-Neamt din judetul Tighina", Note din arhiva Mo-
n.astireti Noul-Neamt. Chisinau, 1926 43 pag. (II. 88.126).
56. Stanoiu (Ierom on ahul Damian): Manastirea Pa-
sarea". Bucuresti, 1926 32 pag. (II. 35.907).
57. Wickenhauser (Franz Adolf): Geschichte der Klo-
ster Homor, Set. Onufri, Horodink und Petroutz". Czernowitz,
1881. I. Homer, pag. 3-44; II. Set. Onufri, pag. 45-65; III.
Horodink, pag. 66-73; IV. Petroutz, pag. 74_80. Humor, pag.
83_170. Set. Onufri, pag. 170, jos-2011, Horodink, pag. 201,
jos-217. Petroutz, pag. 217-247. (A. 7.800).
58. R a f i r a i uf (G. G.): Maramurasul. Manastirea din Peri". O-
radea, 1934. 48 pag. (I. 127.174).
Paclisanu (Z.): Cateva contributii la istoria manastirii
din Peril Maramuresului", (In.) ,Incfhinare lui Nic'olae Iorga,
cuiprilejul implinirii varstei de 60 de ani". pag. 333-335. Cluj,
1931. (III. 110.357).
59. B &Mice a nu (Preotul D imi t r ije): Manastirea Poiana",
Bucuresti, 1938. Tipografia Cartilor Bisericesti" 28 pag. (Ex_
tras din Biserdtea Ortodoxa Bandana", 1938). Legal 1223/1939.
60. S tef u le se u (A lexan dr u): Manistirea Polovragii". Bu-
curesti, 32 pag. (II. 102.565).
Manistirea Polovragii". Din colectia Al. Stefulescu. Bucuresti,
23 pag. (II. 148.556).
61. Simio n, escu (Icon. stay. A 1. H.) : Manastirea Popouti in
prezent". Botosani, 1912. III + 65 pag. (II. 31.081).
,,Calauza Istorica despre Sfintele monastiri si schituri ale ju-
det. Prahova : Sinaia, Ghighiu, Predealu, Zanrfira, Susana,
Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu" de Monahul Petra Pavlov.
Ploesti, 1925. 64 pag. (II. 82.470)

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor, corn. ,ci manastirilor 1855-1938 39

62. P op (Par. A u g us t in): Mkrastirea Prislopului". Un loc de


inchinare, Povestea ei pentru popor, Lugoj, 1923. 24 pag,
(I. 71.369).
63. Glifka-B tucl esti (N.) si G. B al s: Manistirea Probota"
Buturesti, 1909. (Din publicatiile Societ&tii Arta Romatea-
sea, III.). Cu 63 planuri si ilustratiuni. 56 pag. (III. 17.511).
64. Wickenh user (Franz A d a l f) : Geschichte des Klo-
sters Woronetz und Putna". (I. Woronetz, pag. 5-146 si Putna,
pag. 146, jos - 214). Czernowitz, 1886 (A. 7.832).
An. tonovici (Economul I o an): O cantorie la Manastirea
Putna in Bucovina", cm prilejul' celui al IV-lea centenar dela
moartea Marelui Stefan. Ballad, 1904 26 pag. (II. 1925).
D a n (D Iin itri e): Manastirea si comuna Putna". Cu dour
apendice. EdiVunea Academiei Romane. Bucuresti, 1905. 262
pag. + 1 plansa (II. 542).
Antonovici (Ioan) (Iacov Episcopul): O canto
rie la Manastirea Putna in Bucovina" eus prilejul celui al IV-lea
centenar dela moartea Marelui Stefan. Edttia ILL Husi, 1930:
38 pag. (II. 103.435).
T op or -Tarnov ie hi (Agripina) : Miami prin mina-
stirea Putna". Gernautil, 1928. 36 pag. (II. 94.717).
S i i a (E gumenu 1) : Istoricul sihastriei Putnei". Editat de
Teodor B5lain. Cernauti, 1936, 13 pag. (II. 143.848).
Re 11 (Dr. S.) : Manastirea Putna". (Cu text francez si, ger-
man). Cernautil, 1937. (Extras din Mama Monumentelor re-
ligioase istorice din Eparhia Bucovinei). 40 pag. (II. 146.895).
65. C r wt u 1 e s c u (Arhiereul N arc is): Istoria sfintei ma-
. nastiri Rica din judetul Suceava", Falticeni, 1901. 151 pag.
_1 (II. 49.499).
66. Stoi de (C. A.) : Stiri noul despre Manastirea Runcu ".
Piatra-Neamt (Extras din Anuarul litealui de b1i4i Piatra-
Neamt, e anul 1934-35) 8 pag. (II. 144.010).
Wicknhauser (Franz Adolf): Geschichte des Bis-
turns Radauz und des Klosters Gross-Skit". Czernowitz, 1890.
192 pag. (A. 7800).
67. Lovin (Froths. G14 sc h he r : Schitul Sihastru din jud, Te-
cucl". Barlad 1923. (Biblioteca Manastiri si Schituri" Nr. 1).
64 pag. (II. 72.057).
68. Pavlov (M on a h Petru,) : ,Calauza Istorica despre Sfin-
tele manastiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Pre-
dealu, Zamfira, Suzana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu". Ploesti,
1925. 64 pag. (U. 82.470).
En é n u (Arhimandritul G h e n a d i e) : Sinaea", Istoria
sankei monastiri lucrat5 dupe dacumentele veld si noun si
adausa cu traditiunile locale respective Bucuresci, 1881. XV+184
pag. (II. 118.723).
Stanc es ow (D.) : Schita, istorica a monastirei Sinaia
1695-1895". Bucuresti, 1895. 8 pag. (III. 23.033).
G e or g es c u (Arhimandritul Ser a f im). Sfanta Mina-
stire Sinaia". Monografie. Ploesti, 1936. 108 pag. + 13 planse.
(I. 134.831).
69. Mandrea (Ge or g e) : ,.Manastirea Snagov". Bucuresci,
1900. 11 pag. + 4 planse. (II. 115.860).
70. Wickenhauser (Franz Adolf) : Geschichte und Ur-
kunden des KlOsters Solka". Czernowitz 1877. 225 pag. Legat
intr'un volum cu Die Urkunclen des Klosters Moldowiza" Wien,
1862 (A. 7802).
71. Stir bet Domnul Tariff Rtunanesti (B a r b u D.) : Hrisovul
Monastirii Sfantul Spiridon-Nou", Buturesti, 1852. 10 pag. (U.
7.307).

www.dacoromanica.ro
rx
40 G. T. Niculescu-Varone

72. Dan (D imitrie) : Manastirea Sucevita". Cu Anexe de


Documente ale Sucevitei si Schitului gelid Mare. Aprobat de
Academia Ramada. Cu mai multe ilustratiuni. Bucuresti, 1923.
228 pag. (II. 73.322).
T a f r 'a 1 i (0.) : Le monastere de Sucevitza". Das Kloster Su-
cevita. Deutsche Uelersetzung von Prof. A. Nibio. Iassy, 1929.
103 pag. + X planse. (I. 94.138).
Tafrali (0.) : Le monastere de Sucevita et son tresor".
(In.),, Mélanges Charles Diehl. II &me volume. Paris, 1930, pag.
207-229. (11. 102,915).
R e 1 i (Dr. S.): Manastirea Sucevita", ernauti, 1937. (Extras
din Calaurza Monumentelor religioase istorice din Eparhia Bu-
cavinei") . 40 pag. (II. 146.894).
73. Pavlov (Monah Petr u) : Calauza. Istorica despre Sfintele
manastiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Predealu,
Zamfira, Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu". Ploesti, 1925.
64 ,pag, (II. 82.470). ,
.74. Ionaecu (I.) : Manastirea Targsor". Un fast metoh al spi-
talului Pantelimon. Bucuresti, 1938. Tipografia Cartilor Bise-
ricesti. 75 pag. + 2 planee. (Extras din Biserica Ortodox& Ro-
man& 1938). Legal 1220/1939.
75. Ste cu (Ale xandr u): Manastirea Tismana". Cu
ilustratiuni de V. Rola Piekarski ei M. Wertsc,hitky, Targu-
Jiu, 1896. 141 pag. + 15 planse. (II. 108.397).
Stef ule (Alex an dr u) : Manastirea Tismana", Edi-
tia II. Bucuresti, 1903. 236 ,pag. (II. 50.273).
Stefulescu (A lexan dr u) : Manastirea Tismana", Bu-
curesti 1909. Administratia Cassel Bisericii). 488 pag. + tabelele
(II. 14.539).
Dr aghiceanu (V ir g iliu) : Consideratiuni asupra ye-
chimii bisericii manastiril Tismana". Bucuresti, 1934. (Extras
din Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorioe, XXVII, 1934).
16 pag. (II. 131.990).
P rej beanu (Icono St avraf or Gr. si P. C. Protosinghel
Glicherie Lavin: ,Sfanta manastire Tismana", calauza
vizitatorului Targu-Jitt, 1934. 40 pag. (II. 130.063).
76. S i u (Ieromonahul D am la n) : Manastirea Tiga-
ne$ti". Bucuresti, 1926. 32 pag. (II. 86.214).
77. Brat ules c u (V.) : Manastirea Valea din Judetul Muscel"
o ictitarie necuno.scuta a 1ui Radu Paisie. Valenti de Monte,
1931. (Extras din ,Buletinul :Comisiunii Monumentelor Istorice",
fascicola 67, Ianuar-Mart 1931). 12 pag.+1 foaie (III. 110.405).
78. N a f i r (Ale x i e) : ,Istoria sfintei Manfistiri Valea Caluga-
rului 1859, compusa dupa acte". Oravilta-Montana, 1912. 27 pag.
(I. 134.700).
. N a f i r (A lexi e) : Istoria sfintei manistiri Valea Caluga-
rului 1859" compusa acte. I. Bucuresti, 1936. C. 3006.
(Oath', provizorie).
79. I or g a (N.) : Manastirea din Valenii-de-Munte". Craiova,
1925. 8 pag. + 1 planse. (III. 80.127).
80. L upe a (V as i'1 i e) : Talpa s'au inceputul Monastirii Varate-
cul sere vecinica cundetinta s'au aleatuit la anal dela intrupa-
rea Damnului Hristos 1834". Iasi, 1863. 96 pag. Text cu litere
elegise. (A. 15.537).
I P e tr avici (Monahia Eufr o s i n a) : Manastirea Varatec
din judetul Neamt in timpul razboiului pentru intregirea nea-
mului". Botasanii, 1920. 17 pag. (II. 58.193).
Bulat (T. G.) : Intemeierea Manastirei Varatec". Cateva
monumente 1803-1845. Chielnatt, 1931. 25 pag. (II. 109.032):
Raclin (Arhim. Zenaida) ei Arhim. Coghenie Un-

www.dacoromanica.ro
9

Monografiile orafelor, corn. si manastirilor 1855-1938 41

g u r e a n u: ,Istoria Manistirei Varatec", culeasa de... In anal


rnantuirei 1932. Sf. Manastire Somata., 1932. 88 pag. (II.
113.699).
81. Tarala (Arhim. Zosi in a) : Istoricul manastirei Varza-
resti si al comunei Urechesti din judetul Ramnicu-Sarat". Bu._
s.
curesti, 1934. 88 pag. (II. 128.470).
82. Nicolaescu (S t.) : Manastirea Vieros din judetul Muscel",
ctitoria marilor si vitejilor boieri din Golesti, Bucuresti, 1936.
15 pag. (II. 139.247).
83. Draghiceanu (Virgil): Manistirea Vintila-Voda (Bu-
.
zau)". Bucuresti, 1933. (Extras din Buletinuil ComPsiunii Monu-
mentelor Istorice", XXVI, 1933). 7 pag. (III. 129.949).
84. S m ionescu (Al. H.) : ,Manastirea Vorona", Botosani, 1922.
67 pag. (II. 68.274).
85. Wickenhauser (Fran- Adolf): Geschichte des
Klosters Woronetz and Putn4 (I. Woronetz, pag. 5-146 si
Putna, pag. 146, jos-214). Czernowitz, 1886. (A. 7832).
86. Uns a ce a nu (Economul Stavrofor V.) : ,,Istoria fostulul
schit Vovidenia" din Husi". Husi, 1929, 47 pag. (II. 97.499).
87. Pavlov (Monah Pet r u) : Calauza Istorica despre Sfintele
manastiri ale judetului Prahova : Sinaia, Ghighiu, Predealu,
Zamfira, Susana, Cheia, Crasna, Lespezi, Brebu", Ploesti, 1925.
64 pag. (II. 82.470).

)1

www.dacoromanica.ro
rt.

INDICE ALFABETIC
de numirile manastirilor si schiturilor din Romania intregita, ale
caror monografii sunt publicate, in volume sau brosuri, dela
anul 1857 pans in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca
Academiei Romane.
(In dreptul fiecarei numire de manastire sau schit s'a notat, in stanga
paginilor, numarul de ordine la care se gaseste men(ionata in brosura de fata).

1 Adam (Tutova) 29 Deleni (Vaslui)


2 Agafton (Botosani) 30 Dintr'un lemn (Valcea)
3 Agapia (Neamt) 31 Doljesti (Roman)
4 Aninoasa (Muscel) 32 Dragomirna (Suceava)
5 Arnota (Valcea) 33 Durdu (Neamt)
6 Balteni (Ilfov) 34 Floresti (Tutova)
7 Bisericani (Neamt) 35 Gavanu (Buzau)
8 Bistrita (Neamf) 36 Ghighiu (Prahova)
9 Bodrog (Timis-Torontal) 37 Glavacioc (Vlaqca)
10 Bogdana (Bacclu) 38 Golia (Iasi)
11 Breldicesti (Falciu) 39 Tulcea
12 Bradu de pe Niscov 40 Gorovei (Dorohoi)
13 Brazi (Putna) 11 Grajdana (Buzau)
14 Brebu (Prahova) Hangu sau Buhalnita 0414
15 Buhalnita sau Hangu (Iasi) 42 Harjanca (Orhei)
16 Calddrwani (Ilfov) 43 Vaslui
17 Campulung (Muscel) 44 Homoru (Radauti)
18 Cetatuia (Iasi) 45 Horodnicu (Radauti)
19 Cheia (Prahova) 46 Hurez (Valcea)
20 Cio/anu (Buzau) 47 Izvorani (Buzau)
21 Ciorogarta sau_ Samurc4egi 48 Lainici (Gorj)
(Ilfov) 49 Lespezi (Prahova)
22 Cobia (Dambovita) 50 Magariu (Tutova)
23 Coruna sau Bucoveltu (Do lj) 51 Moldovita (Reidc luti)
24 Coslistea-Crivelnicu 52 Mosinoaele (Putna)
(Mehedinti) 53 Namaesti (Muscel)
25 Cozia (Valcea) 54 Neamtu
26 Crasna (Prahova) 55 Noul-Neamt (Tighina)
27 Olt 56 Pasarea (Ilfov)
28 Dealu (Dambovita) 57 Peitretuti (Suceava)

www.dacoromanica.ro
ti

Monografiile orwlor, corn. !i mancistirilor 1855-1938 43

58 Peri (Maramureq) 72 Sucevita (Radauti)


59 Poiana (Prahova) 73 Susana (Prahova)
60 Polovragii (Gorj) 74 Tdroor (Prahova ?)
61 Popouti (Botoqani) 75 Tismana (Gorj)
62 Prislop (Hunedoara) 76 Tigifineqti (Ilfov)
63 Probota (Suceava) 77 Valea (Muscel)
64 Putna (Radauti) 78 Valea Catugdrutui (Caraq)
65 Rica (Suceava) 79 Valenii-de-Munte
66 Runcu (Neamt) 80 Varatec (Neamt)
Samurcilqeqti sau Ciorogarta 81 Varzcireti (Ramnicul-sdrat)
(Ilfov) 82 Vieroqi (Muscel)
67 Sihastru (Tecuci) 83 Vintild-Vodd (Buzau)
68 Sinaia (Prahova) 84 Vorona (BotoKni)
69 Snagov (Ilfov) 85 Voronet (Ctimputung)
70 Solca (Suceava) 86 Vovidenia (Falciu)
71 Spiridon-Nou 87 Zamfira (Prahova)

www.dacoromanica.ro
Fi

,9

INDICE ALFABETIC
de numele autorilor de monografii ale manastirilor si schiturilor
din Romania intregita, publicate, in volume sau brosuri, dela
anul 1857 panel in 1937 inclusiv si can se gasesc in biblioteca
Academiei Romeme
(In dreptul fiecarui nume de autor s'a notat pagina respective unde se gaseste
mentionat in brosura de fats). t

1. Abager (Gheorghe), 37. 30. eronim (I.), 38. r1

2. Antonescu (P.), 36. 31. Ionascu (I.), 35, 37, 40.


3. Antoniu (I.), 34. 32, Iorga (Nicol lee), 38, 40.
4. Antonovici (Ion), 36, 37, 39. 33. Later (Varahil),, 36.
5. Ba ls (G.), 39. 34. Loverdas (S. E.), 37,
6. Wadiceanu (Dimitrie), 35, . 35. Lavin (Glicherie), 34, 39, 40.
38. 36. Lupea (Vasilie), 40.
7. Barcacilla. (Al.), 36. 37. Luipu (Gh. Gh.), 35.
8. Babulscu (C.), 35, 38. 38. Mandrea (George), 35, 39.
9. Bocanetu (Al.), 38, 39. Mironescu (Cristofor S) 34,
10 Bratulescu (Virgiliu), 40. 40. Mrejeriu (Leon), 34.
11. Bulat (T. G.), 40. 41. Museteanu (loan), 36,
12. Caraza (Ghenadie),, 34. 42. Nafir (Alexie), 40.
13. Cape. Vana (Ad.), 35. 43. Nicollaescu (St), 41.
14. Gesian (Cernicanul), 35. 44. Niltescu (C), 36.
15. Constantinescu (N. A.), 35. 45. Pavlov (Petru), 35, 36, 37,
16. leretulescu (Narcis), 37, 39. 38, 39, 40, 41.
17. Cristescu (D,), 34. 46. Paclisanu (Z), 38.
18. Dan (Dimitrie), 39. 40. 47. Pe trovici (Eufrosina), 40,
19. Daranga (N,), 34. 48. Pop (Augustin),, 39.
20. Dobre (Chiril),, 35. 49. Popescu-Bajenaru (I.), 34.
21. Donat (Ion), 36. 50. Popescu-Ciocamel (Gh.), 36.
22, Etraghiceanu ( Virgiliu), 35, 51. Popp-erboianu (Calinic I,),
40, 41. 36.
23. Enaceanu (Ghenadie), 39. 52. Potra (George), 36,
24. Florescu (George D.), 37. 53. Prejbeanu (Gr.), 37, 40.
25. Georgescu ($erafim), 39. 54. Raclin (Zenaida), 40.
26. Georgian (Pamfil C.), 35. 55. Rafiroiu (G. G.), 38.
27. Ghika-Budesti (N.),, 39, 56. Rautescu (loan), 34.
28. Gribincea (Laurentia), 35, 57. Reli (Simeon), 36, 39, 40,
29. %range si Vasile, 37. 58. Sava (Aural V.), 37. .

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor, corn. fi manastirilor 1855-1938 45

59. Si la (Eguimenul), 39. 71. Ulieru (George), 38.


60. Simionescu (Al. H.), 34, 38, 72. Ungureanu (Coghenie), 40.
41. 73. Ungureanu (Gil.), 35, 37.
61. Simonescu (Dan I.), 35. 74. Ursacescu (V.), 35, 36, 41.
62. Stancescu (D.), 39. 75. Valerie (Arhimandiritul), 38,
63. Stanoiu (Damian), 35, 38,40. 76. Vasile si Ieracale, 37.
64. Stirbei (Barbu D.), 39. 77. Vasilescu (Ath.), 36.
65. Stoide (C. A.), 34, 39. 78. Vasilescu (Aurel V.), 35.
66. Stefulescu (Alexandru), 36, 79. Vasilescu (Const. R.), 37.
38, 40. 80. Vasiliu (Vasile V.), 36.
67. Tafrali ( Oa' este) , 40. 81. Visarion (Toe), 37.
68. Tara (Zosima), 36, 41. 82. Vladuceanu (Victor), 34.
69. Tomes= (C. N.), 37. 83. Vorobehievici (Tpolit), 36.
70. Topor-Tarnovietchi (Agripi- 84. Wickenhauser (Fr. Adolf),
na, 39. 37, 38, 39, 41.

www.dacoromanica.ro
rt

NUMIRILE JUDETELOR I

din Romania intregita ale caror dictionare- geografke


si monografii sunt publicate, in volume sau brosuri,
dela anul 1878 pans in 1938 inclusiv si cari se gasesc
in biblioteca Academiei Romane
(BIBLIOGRAFIE)

1. AlsOfeher varmegye monografiaja. K o te t I (1,2), II (1), III


(1). (Monografia judetului Alba de Jas"), Nagy-Enyed),
1896_1901. 4 volume. (II. 69.434).
2. L a h o v a r i (George Ion) Dictionar geografic al Jude-
:

tului Arges". Bucuresti, 1888. (Socleta;tea Geografica Romans).


108 pag. (II. 50.898).
3. R ac °vita (Or tens i a) Dictionar geografic al Judetului
:
IT

Bacau". Bucuresci, 1895 (Societatea Geografica Romans


XVI + 599 pag. (II. 93.410).
4. Trip on (A u r e 1) : Monografia_Almanah a Crisanei judetui
Bihor. Oradea, 1936. 3 f.+499 pag. (III. 144.256).
5. Nadej de (V. C.) si I. T i t w: Dictionar geografic al jude-
tului Botosani (la amid 1891). Bucuresci, 1895 (Societatea Geo-
grafica Romani)), 239 pag. (A. 16.480).
/ Gheorghiu (Capitan A u r el I.) Cateva Localitati Isto-
:

rice din Jud. Botosani. Botosani, 1926. (Extras din ,Revista


Moldovei, Anul I, No. 1). 15 ,pag, (II. 84.162).
6. Delescu (Iulian), B. DemetTescu-Opreksi N. Th. 01

Vale u: Dictionar geografic al judetului Braila. Bucuresci,


1894 (Societatea Geografica Romand) 248 pag. + VIII (A.
14.920).
7. Podea (I o n) Monografia judetului Brasov. Vol. I. Bra-
:

sov. 1938. (Cu prilejul imiplindrii a douazeci, de ani dela Unire


1918-1938). 304 pag. (C. 3236, cots provizorie),
8. Ior g u 1 es c u (B.) .,Dictionarul geografic, statistic, econo-
:

mic si istoric al judetului Buzeu", Bucuresci, 1892 (Societatea


Geografica Romand) XXVII+571 pag. (II. 73.431).
9. V amsz em (G e z a) : Judetul Clue. Csikvarmegye Turista
Kalauza es Terkepe, Mrcurea_Cduc, 1934, 96 pag. (I. 125.586).
10. V asiliu (P.) : Monografia partii de rasarit a judetului
Cluj, ce cuprinde plasa Mociu si Sarmasu". Bucuresti, 1937. 22
pag. (II. 145.410).
11. Dan es c u (G r. G.) : Dictionar geografic, statistic, econo-
mic si istoric al judetului Constanta. Bucuresci, 1897. (Beef,
tatea Geografica, Romana). 756 pag. (A. 18.220).

A.

www.dacoromanica.ro
Monograbile orafelor, corn. 1i mcinastirilor 1855-1938 47

12. Pacu (Mo ise N.) : Cartea judetului Covurlui". Note geo-
grafice, istorice si in deosebi statistice. Partea Bucu-
resci, 1891. Partea I si II cu VIII + 416 pag. sii Partea III cu
162 pag. + Anexa (4 pag.) + 1 harts si Planul orasului Galati.
(II. 77.561).
Pacu (Mo i se N.) : ,Dictionar geografic si statistic at jude_
tului Covurlui". Galati, 1892. (Societatea Geografica Romana),
168 pag. (II. 67.847).
13. Cond u r ateanu (D. P.) : Dictionar geografic al judetu-
lui Dambovita". Bitcursti, 1890. (Societatea Gorgraffica Roma-
na, 127 pag. (II. 50.868).
14. Judetul Dolj si Orasul Craiova ", anonografii complete. Partea
I. Judetul Dolj. Cralova, 1896 (Biblioteca Nook" No. 9).
48 ,pag. A. 16,989.
15. F i l i peso u-D u b a u (N ic u) : Dictionar geografic al ju-
detului Dorohoiu". Intocmit si prelucrat in forma lexiconca
de C. Chirita. Iasi, 1891. (Societatea Georgrafica Romans). N.
393 pag. (II. 50.909).
U r z i c a (Dim it r i e) : Sate si targuri de pe inaltul podis
al Dorohoiului. Buturesti, 1928. 70 pag. + 1 harts. (II. 89.736).
16. C h ir i t a (C.) Dictionar geografic al judetului Facia".
:

Iasi, 1893. VIII + 225 pag. (II. 76.516).


17. C i urea (V.) : Calauza judetului Folticeni" Intocmita de....
Folticeni, 1924 (Blblioteca excursionistului). 71 pang. + 2 pl.
(I. 78.366).
Tempe a nu (Prof. Virg il) : Album istoric at judetului
Falticeni". Desene dup.& manumentele istorice ale judetului
de Moyne Gh. Varnay. Craiova, 24 pag. (I. 86.661).
18. V a sil iu-Nastur el (Colonel I.) : .,Dictionar geografic al
judetului Gorjiu". Bucuresci, 1892. ( Societatea Geografica Ro-
mana). 408 pag. (II. 74.164).
Stet (Alex an dru) : Gorjul istoric si pitoresc".
TAirgu,_Jiulni, 1904. 4+ LXIX + 423 pag. +;1 plansa. '(II.
108.538).
M o isil (I.) : Calauza Gorjului ", dupa notitele d-lor inginer
A. Diaconovici Al. Stefulescu si Dr. I. Urbeanu. Targrui-Jdu,
k 1905. 57 pag. (II. 3638).
Stef cu (Alex a n dr u) : Dintrecutul Gorjului", Sa-
tele dlSparute. Satede care si-au schimbat nu!rnele.. Configuratia
Gorjului. Culele. Bucure'sti, 1907. 156 pag. (II. 6.870).
Stef ule s c u (A lex an dr ui): Documente slavo romaine
relative la Gorj (1406-1665)". T'argu-Jiu, 1908. 624 pag. (II.
14.541).
19. R us ie c k i (E.) : Judetul Hunedoara" Monografie. Deva,
1927, 1 f. + 119 pag. + 24 planse, 1 tabela. (II. 93.411)..
Suiaga (Dr. Victor), Octavian Floe. Ghidul jude-
tului Hunedoara", Cu 112 ilustraitiuni. Deva, 1936. VIII+ 442
pag. + 1 harts. (I. 145.176),
20. Predeleanu (C oust : Notiunl istorice asupra
Judetului Ialomita": Bucuresci, 1884. 50 pag. (5757).
Provianu (I on I.) Dictionar geografic at judetului Ia_
:
lomita". Tergoviste, 1897 (Societatea Geografica. Romans).
273 pag. (II, 121.612).
21. Ch irita (C.) : ,,Dictionar geografic al judetului Iasi". Bu-
curesci, 1888 (Societatea Geografica Romans). 257 pag. (II.
50.899).
22. Alessandrescu (C.) : Dictionar geografic al judetului
Ilfov". Bucuresci, 1892 (Societatea Geografica Romani). 425
pag. (II. 76.524).
Oniciu (Gratiana) : Localitati din judetul Ilfov". Traducere

www.dacoromanica.ro
1
48 G. T. Niculescu-Varone
. ;
din limba german& (Sulzer Franz Ioseph : Geschichte des
trans-allpinisehecn D.aciens". Wien, 1781), cu o introducers de
Dan Simonesou. Bucuresti, 1935. (Extras din Raze de lumina".
Anul VII. Nr. 1-2, 1935). 16 pag. (II. 132.166).
23. S t a n o i u (E u g e n i u D.) : Schita monografica a judetu-
lui Lapusna", Chisinau, 1926. 100 pag. (II. 83.108).
Sava (A u r el V.) : ,,Documente privitoare la tirgul si
tinutul L'apunei" publicate de... Bucuresti, 1937. (Fundatia
egale Carol I. Scotia istorica II. DocuMente). XXV + 325 ',
pag. + 1 harts (II. 145.793).
V o i:a (Mir h a i M.): Judetul Lapusna 1934-1937". Vol. I-II
Bucuresti, 1937. Vol. I. (Privire generala) cu 144 pag. si Vol. II
(Comunele) cu 361 pag. (C. 3147, cot& provizorie).
24. S p d n e a nu (N. D.) Dictionar geografic al judetului Mehe-
:

, dinti". Bucuresci, 1894 (Societatea Geografica Romana).


I IV + 310 pag. (II. 85.909).
Privire etnografica asupra judetului
V i r c o l (V a s l i e ) :
Mehedinti". Turnu-Severin, 1904. 24 pag. (II. 1553).
25. A le ss a nd resc-u. (C.): Dictionar geografic al Judetului
Muscel". Bucuresci, 1893. (Societatea Geogralita Roman5,).
384 pag. (II. 76.535).
R a dw lesc u-C actin (C.) : Museelul nostru". Lamuriri
asupra rostului si cuprinsului monogratiej judetului si acelor
63 comune. Cu hart:, vederi, figuri. Campulung, 1922, 136 pag.
(II. 69.467).
26. Gheorgh 1u (C o ns t anti n D.) : Dictionar geografic al
judetului Neamtu la anul 1890". Bucuresci, 1895. (Societate
Geografica Romans)). 392 pag. (II. 121.013).
M a t as a (Preot C.) : Calauza judetului Neamt". Bucuresci,
1929. XII+ 193 pag. (I. 98.176).
U n g u r e a n u (Gh.) : Din trecutul judetului, Neamt",
Piatra-Nelamt, 1937. (Extras din Anuarul liceului de baieti
Piatra-Neamt, pe anul 1935-1936), 14 pag. (II. 142.760).
27. Sfintescu (I. G.) si C. Alessa n dr e s c u: Dictionar
geografic al judetului Mu". Bucuresti, 1895, 2 f. + 312 pag.
(II. 87.112).
28. Bratescu (Paulina), Ion Moruz.i si C. Alessan-
drescu: Dictionar geografic al Judetului Prahova". Ter--
goviste, 1897, (Societatea Geografica Romans). 642 pag. (II.
138.733).
Pavlov (Mo,nahul Pet ru) : Laeasurf, Sfinte din judetul
Prahova". Partea I. Bucuresti, 1930. 40 pag. (C. 2909, cots pro-
vizorie).
29. R o t t a (D imitr i e) : Dictionar geografic, topografic si
statistic al Judetului Putna". Foosani, 1888. 89 pag. (A. 7541).
Canianu (Mihail) si Aureliu Candrea: Dictionar
geografic al judetului Putna", Bucuresci, 1897. (Societatea
Geografica Romans). 404 pag. (II. 69.113).
30. Danescu (G r 1.g or I e G r.) : Dictionarul geografic, sta-
tistic si istoric al judetului Ramnicu-Sarat". Bucuresci, 1896.
(Societatea Geografica Romans). 321 .pag. (A. 17.105).
31. C o n d r e a (P e t r u) : ,Dictionar geografic al judetului Ro-
man", Bucuresti, 1891. (Societatea Geografica Romana). 153
pag. (II. 50.908).
32. O d obese u (Al. I.) : Anticuitatile judetiului Romanati".
Cuveintare rogtita in siedenti'a elfin 20. Septernbrie 1877 a So-
1 eietatia Academice Romane si acum insocita cu note annexe
si ideseIrnnuri. Bucuresci, 1878 (Extrasu, d'in Annalele SocietWi.
Acaidemie Romane Tomulu X. 'Seatiunea II. VII+184 pag.+4
planse. Charts axcheologica a judetiului Romanatti", pag. 11.

www.dacoromanica.ro
Monografiile oraFelor, corn. fi manastirilor 1855-1938 49

,,Note inedite cullese in monastirea Ca Rigid d'in. judetiulu


Romanati, la. 1861" de domnulu Alexandru Odobescu, pag. 130 -
164. Intre pag. 134 sil 137 sunt VIII. Tabele. (II. 100.229)
Locus t e a n u (Cons t. I.) : Dictionar geografic al jude-
tului Romanati" Bucuresti, 1889. (Societatea Geografica Ro-
' mani), 219 pag. (II, 50.867).
Eneseu (Vasile), Stefan N. Rieman: ,Contributiuni
la monografia judetului Romanatr. Cu o harts a judetului si
138 clisee in text. Craiova, 1928. 471 pag. + 2 planse. (II.
106.412).
33. Stoic a (Dr. Dionisie) si loan P. Lazar: Schita mo-
nografica a Salajului" Simledl-Silvandel, 1908. ( Astral` la Sim-
leu). 326 pag.+3 fol +1 harts. (II. 14.169).
34. Rethy (Laszlo), Pokoly IOzsef, Taganyi Ka-
r o 1 y: Szolnok-Dobokavarmegye monographiaja IVII. Ko-
tet. Dees, 1900-1905. 7 volume. (III. 72.673). :

35. I o ne s c u (S e r a f i m) : Diationar geografic al Judetului


Suceava". Bucuresci, 1894 (Societatea Geografica Romani) 379
pag. (A. 14.820).
36. C iun tu (T heod or N.): Dictionarul geografic, statistic
si istoric al judetului Tecuciu ". Bucuresci, 1897 (Societatea
Geografica Romans). VUI-F296 pag. (II. 117.371).
37. Gear ges c u (P a ntel e): Dictionarul geografic, statistic,
economic si istoric at judetului Teleorman", revezut si corn-
plectat Bucuresci, 1897 (Societatea Geografica Romani).
XI+383 pag. (II. 84.060).
Milian (C hristac he C h.) : Monografia social-econo
mica a judetului Teleorman". Prof at& de Nicolae Iorga. Turnu-
Magurele, 1935. VIII -{-152 planSe. (II. 132.370)
38.. Nemo]. anu (P.): Istoricul judetului Timis". Bucuresti, 1935.
43 pag. (I. 139.929).
39. Dan escu (Grig or e Gr.): Dictionarul geografic, statistic
si istoric al Judetului Tulcea. Bucuresci, 1896 ( Societatea Geo-
grafica Romani). 590 pag. (A. 17.266).
40 Rosin (T orn a) si Mihail Gazda c: Calauza Judetului
Turda-Aries". Turda, 1924. 48 pag. (II 76.863).
Mur *anti! (I on): ,,Jud. Turda_Aries". Bucuresti (Cunos-
Mute folositoare. Seria C. Din lumea larger" Nr. 20). 32 pag.
(I. 79.722).
41. C o n dr e a (P e tru): Dictionar geografic al judetului Tu-
tova". Bucuresci, 1887 (Societatea Geografica Romans). 90
paig. (II. 50.897).
42. A .ass andr esc u (C.): Dictionar geografic al Judetului
Valcea". Bucuresci, 1893 (Societatea Geografica Romani. 556
pag.+VI. (II. 76.533).
43. Chirict a (C.) : Dictionar geografic at judetului Vasluiu".
Bucuresti, 1889 (Societatea Geografica Romani). 266 pag. (II.
50.907).
44. B olde Sc u (I.): Judetul Vlasca din punct de vedere istoric
si economic". Conferinta publica. Giurgiu. 1887. 40 pag. (A.
6229).
Auto tones cu -Remus I (P. S.): Dictionar geografic al
judetului Vlasca". Bucuresti, 1891 (pe coperta: 1890) Societatea
Geografica Romano:. 314 pag.+Apendice 1 pag. (A. 9166).
B o 1,d e s e ti (I o n): Studiu istoric si economic asupra jude-
tului Vlasca". Giurgiu, 1900. 240 pag. (A. 23.685).
Monografille comunelor rurale din judetul Vlasca". Publica-
titans fascists sub directiunea D-lui Ion I. Ghica Vol. L Bucu-
resti, 1904. Prefectura judetului Wawa. X11+232 pag.+VI.
(III. 110 372).

www.dacoromanica.ro
50 G. T. Niculescu-Varone
Nites cu (Dr. C on st ant): Monografia regiunil sud esti-
ce a judetului Vlasea". ContribUtiuni la cunoasterea caracte-
rului agricol_tehnic si social-economic al regiunii. Buc-uresti,
1928. (Supliment la ,Buletinul Ag,riculturii. Vol. II, 1928). 257
pag+9 plane. (II. 93.727).
Mamie dictionar geografic al Romaniei alatuit si prelucrat
dupes dictionarele partiale pe judete" de G e or g e Ion La h o:
v a r i si General C. I Br at ianu. Vol. I-V. Bucure6sti, 1898-
1902 (Societatea Geografica Romans). 5 volume. (III. 99.745).

INDICE ALFABETIC
de numele judetelor din Romania intregita ale caror dictionare
geografice si monografii sunt publicate, in volume sau brosuri,
dela anul 1878 panel in 1938, inclusiv si cari se gasesc
in biblioteca Academiei Romane.
(In dreptul fiecarei numire de judet s'a notat, in stanga paginilor, numarul de
ordine la care se gaseste menlionat in brosura de fatal.

1 Alba 23 Lapusna
2 Arges 24 Mehedinti
3 Bacau 25 Muscel
4 Bihor 26 Neamt
5 Botofani 27 Olt
6 Braila 2d Prahova
e
7 Brasov 29 Putna
8 Buzau 30 Ramnicu-Sarat LI

9 Ciuc 31 Roman
10 Cluj 32 Romanati
11 Constanta 33 Salaj
12 Covurlui 34 Some (Solnoc-Dobtica)
13 Dambovita 35 Suceava
14 Dolj 36 Tecuci
15 Dorohoi 37 Teleorman
16 Falciu 38 Tim4-Torontal
17 Falticeni 39 Tulcea
18 Gorj 40 Turda
19 Hunedoara 41 Tutova
20 Ialomita 42 Valcea
21 Iasi 43 Vaslui
22 Moll 44 Vlwa -

www.dacoromanica.ro
INDICE ALFABETIC
de numele autorilor de monografii si dictionare geografice ale
iudetelor din Romania intregita, publicate, in volume sau bro-
suri, dela anul 1878 pans in 1938, si cari se gasesc in biblio-
teca Academtei Romeme.
(In dreptul ()emend nume de autor s'a nofat pagina respective unde se qiiseste
mentionat in brosura de fats.
1. Alessandrescu (C.), 47, 48, 32. Moruzi (Ion), 48,
49. 33. Muresanu (Ion), 49.
2. Antonescu-Remus (P. S.), 34. NM:elide (V. C.), 46.
49. 35. Nemoianu (P.), 49,
3. Boldescu (I.), 49. 36. Nitescu (Constant.), 50.
4. Bratescu (Pauline), 48. 37. Odabescu (Al. I.), 48.
5. Bratianu (General C. I.), 50. 38. Oniciu (Gratiana), 47.
6. Candrea (Aureliu), 48. 39. Pacu (Molise N.), 47.
7. Canianu (Mihail), 48. 40. Pavlov (Petru), 48.
8. Chirita (C.), 47, 49. 41. Podea (Ion), 46.
9. Ciuntu (Theodor N.), 49. 42. Predeleanu (Constantin), 47.
10. Ciurea (V.), 47. 43. Provianu (Ion I.), 47.
11. iCondrea (Petra) , 48, 49. 44. Racovita (Ortensia), 46.
12. Condurateanu (D. P.), 47. 45. Raduescu-Cadin (C.), 48,
13. Danescu (Grigore Gr.), 46, 46. Ricanan (Stefan N.), 49.
48, 49. 47. Ram (Toma..),, 49.
14. Delescu (Lilian), 46. 48. Rata (Dirmtirie), 48.
15. Demetrescu-Oprea (B.), 46. 49. Rusiecki (E.), 47.
16. Enescu (Vasile), 49. 50. Sava (Aurel), 48.
17. Filipescu-Dubau (Nicu), 47. 51. Sfintescu. (I. G.), 48.
18. Place (Octavian), 47. 52. Spineanu (N. D.), 48.
19. Gazdac (Mihail), 49. 53. Stanoiu (Eugenia D.), 48.
20. Georgescu (Pantele), 49. 54. Stefulescu (Alexandru); '47.
21. Gheorghiu (Aurel I.), 46. 55. Stoica (Dionisie), 49.
22. Gheorghiu (Constantin D.), 56. Suiaga (Victor), 47.
48. 57. Tempeanu (Virgil), 47.
23. Ghica (Ion T.), 49. 58. Titu (I.), 46.
24. Ionescu (Serafim), 49, 59. Tripon (Aurel), 46.
25. Iorgulescu (B.), 46. 60. Ungureanu (Gh.), 48.
26. Lahovari (George Ion), 46, 61. Urziea (Dimitrie), 47.
50. 62. Vamszer (Geza), 46.
27. Lazar (Ion P.), 49. 63. Vasilliu (P.), 46.
28. Locusteanu (Const. I.), 49. 64. Vasiliu-Nasturel (I.), 47.
29, Matasa (C.), 48. 65. Valcu (N. Th.), 46.
30. Milian .(Christache Ch.), 49. 66. Vircol (Vasile), 48.
31. Moisil (Iulin:), 47. - 67. Win. (Mihail M.). 48.

www.dacoromanica.ro
GENERALITATI
Acest material publicat, dela anul 1839 pima la 1938 inclusiv,
ce este in legatura cu monografiile din lucrarea de fats, 1-am
gasit intamplator in cursul cercetarilor facute si crezand ca el
poate fi folositor cititorilor interesati, it mentionez aici numai
ca indicatie bibliografica .

Hrisov domnese legiuitor de ocarmuirea Sf, mainastiri Neamtu si


Secu, Intarit la 30 Mai 1839 No. 37". Iasi, 1839. (S. 3.796, saw Ro-
mania" Vol. XXV). -
Asezamant Prin care se legiueste cum trebue a se pazi in de Obste
randuiala vietei monahicesti pentru Soboarale sfintelor Monastiri
Varaticul si Agapia". Prin invoirea Pre inaltatului nostru Damn Mi-
hail Grigoriu Sturza V_vod. taxa acum typarit cu porunca si bla-
goslovenia Pre sfintit Arhiepiscop s1 Mitropolit al Moldaviei Kyriu
Kyr Meletie". In Typografa sfintei Monastiri Nenatul, 1844. (A. 16.366
sau A. 5.992).
Hrisovul privitor Mosiei Moinesci judetul Bacau, din 20 Noembrie
1844". Bucuresti, 1898 11 pag. (A. 19.760),
L a u r i a n u (A. Tr e b.) si N. Balcesc u: Temisana sau scurta -
istorie a Banatului Temisianu" Bucuresti, 1848. (A. 13.117).
strati (N.): Question des monasteres de Moldavie voues aux
Lieux-Saintes", !easy, 1860. (S. 3.742).
Brezoi an u (I o a n): Manastirile zise inchinate si calugaril
straini". Bucure*ti, 1861, 167 pag. (I. 31.777).
Testamental fondatiunei bisericei sf. Spiridon-nou din Bucuresti
1768". Bucuresti, 1878. (A. 1.595).
o 'meson (S. N.): Biserica episcopiei Argesultd, istoria *i des-
crierea ei". Bucureso, 1886. (A. 5.365).
Candrea (George) si Teofil Frances Romanii din Muntil
Apuseni (Motif). Scriere etnogafica cu 10 ilustratiuni in fotografie ".
Bucuresci, 1888. 11 +11+303 pag. (II. 141.816).
Lug asia nu (0.): Oltenia sub ocupatiunea Austriaca (1717-
1739)". Teza. Bucuresti, 1889. (A. 8.194).
B i lo i u r es c u (Constantin N.): Monastirile si bisericile din
Romania", cu mid notite istorice si gravuri. Tiparite cu cheltuiala
¢i sub auspiciile Ministerului Cultelor si Instructiunei Publice, Bucu-
resti, 1890, 1 f. + 260, pag. + IV. (II. 55.556).
Lazar (F ilip): Note istorice si statistice despre toate monasti-
rile, ruinele vechi, isvoarele cu ape minerale, stabilirnente balneare
(bai), precum si toate balciurile din Romania". Culese dupe mai
munt autori Romani. Craiova, 1896. (A. 16.682).
Ar b u r e (Z amfir C ): Basarabia in secolul XIX". Opera pre-
miata si tiparita de Academia Romani. Bucuresci, 1898, 790 pag. + 1
plansa + IV hand. (II. 49.915).

www.dacoromanica.ro
Monografiile orafelor, corn. fi manastirilor 1855-1938 53

B a lulesou (B tolo me is Monografia comunei bisericesci


gr. or. roman a Sfintei Adormiri din cetatea Brasovului cu acte si
dovezi" Brasov, 1898, 277 pag. + 12 p1. + tabula. (II. 138.724).
Dictionar geografic al Bucovinei" de Grigorovitza (Em.) Bucuresti,
1904 237 pag. (I31_2.015).
Dobrescu (N iced. a e) : ointemeierea.Mitropolinor si a celor din-
tai minastiri din tare. Bucuresti, 1906 128 pag. (II. 5.514).
Constant e (C. S.): Raining din Serbia". Monografie etnica
statistics. Bucuresci, 1907. 36 pag. (II. 7.971)
Dietionar geografic al Bucovinei" de Grigorovitza (Em.) Bucuresti,
1908, 248 pag. (III. 11.001).
- Mir onesc u (V ladim ir S. T. de) ; Manastirile si bisericile in..
temeiate de Stefan eel Mare Voevod, Icercetate si randuite in mod
cronologic". Gernauti, 1908, 30 pag. + 1 harts. (II. 14.607).
Nif on (A r h i an a n dr i t u 1): Monastirile din Romania, Ches-
tiuni privitoare la monastiri si la viata monahale. Bocurel,cti, 1909.
40 pag. (II. 13.022).
I s p i r (V asi 1 e G h.) :Manastirile noastre". Studio 'starkest-prag-
matic. Bucuresti, 1910. 62 pag. (I. 16.616).
Manistirile de calugarite". &brig istorica de A. V. P. i3rulcurestl,
1910. 20 pag. (II. 21.394).
L i v i an u (S.) si N. lb a d u lese u-N e r: Calauza parohiilor",
Bucuresti, 1910. V+159 Dag. (II. 55.133).
,,Monografie asupra bisericii Sf. Nicolae Selari din Bucuresti". Bu-
careOti, 1910. 62 pag. (II. 20 607).
Catan a (P e b t u 1 V.): Monografia parohiei Somova din plasa
si judetul Tuleea". Tulle., 1911, 32 pag. (II. 23 572).
Radu (Dr. Iacab): ,;Biserilca S. Uniri din Timpahaza-Uifalau".
Monografie istorica. Oradia Mare, 1911. 104 pag.- (IV. 59.741).
Bala s s e I (Preot 'read() r): In munti si manastiri". Note dintr'o
excursiune facuta in 1906. Bucuresti, 1913. 51 pag. (II. 31.569).
Zavoia nu (I o an S.): Monografia ocolului silvic Tazlau din ju-
detul Neamtu". Bueuresti, 1913. 86 pag. (II 33.691).
S ores c u (Arhimandritul R oma n): Monastirile Dobrogene" des.
arise de... Bucuresti, 1914. 157 pag. + 1 plan. (II. 36.624).
A r b or e (A le x. P.): Din etnografia Dobrogei,Asezarile Bulgari-
lor". Bucuresti, 1916. 44 pag. (II. 52.239).
Di a co n c u (E tm i-1 I.): Basarabla Scurta privire istorico-et-
negrafica (1812-1918)". Bobosani, 1918 48 pag. (I. 51.856).
Paclisanu (Z enavie): Vechile Minastiri Romanesti din Ar-
deal", Blaj, 1919 (Reproducers din Cultura Cresting") 23 pag. (II
55.058).
P u i u (Arhimandritul V.): Monastirile din Basarabia". Chisinau,
1919, 93 pag. + 1 talaela. (II. 61.052).
A r b or e (A le x. P.): Din etnografia Dobrogei. Contributiuni la ase-
zarile Tatarilor si Turcilor in Dobrogea". BucureSti, 1920. 60 pag.
(II. 55.604).
Arbare (Alex. P.): ,,Din etnografia Dobrogei. Asezarile Lipovenilor
si Rusilor". Bucuresti, 1920. (Societatea pentru cercetarea si, studie
rea Dobrogei). Extras din Arhiva Dobrogei Vol. III (1920). 23 pag.
(II. 61.658).
Pa mfile (T u d or): Tinutul Hotinului la 1817". Cu o harts, Chi-
stria% 1920. 32 pag. (H. 54.978).
S im ones cu (Arhimandritul Mitr of or Di °nisi e): Sfintele .

noastre manastiri in trecut si astazi". Bucuresti, 1921. 16 pag. (II.


61.146).
Bucuta (Em anal 1) : Rominii dintre Vidin si. Timoc". Cu un
adaus de documente, folklor, glosar, fotografii, harti. Bucuresti, 1923,
132 pag. + 6 pl. + 1 harts. (II. 74.672).
Basarabia". Ce s'a scris? Ce s'a facia? tCe se face? Ce trebue? Eve-

www.dacoromanica.ro
1

54. et" G. T. Niculesru-V drone

nimente, Articole si documente Co lectionate de C. Zarilda-Sylva. Vol.


I. 1925. (C. 1218, cots pravizorie).
Simio nescu (I o n): Tara Romaneascii". Edittia 1111-a Bucuresti,
1925 111 pag. (II. 80 465) .
Basarabia", monografie sub ingrijirea d-lui Stefan Ciobanu. (Ex-
pozitla generali si targul de mostre din ChiSinau, 1925) . Editia expo-
Chisnau, 1926. 472 pag. -I- V. p. + 3 harti. (IiI. 87.143).
Ber echet (S tef an Gr.): Manastirile (Bagarabiei)"..In Basa-
rabia". Monografie sub ingrijirea d-lui Stefan Ciobanu. ChiSinau,
1926, pag. 207-224. (11.137.143).
C 1 o b a n 1.1 CS t e f an): Basarabia", Monografie. Editia expozitiel
Ohisinau, 1926". (Expozitia generala si targul de mostre din Chisi-
Walt 1925). 472 pag. + V. -I- 3 h. (II. 87.143). pag. 76-100 (orasele).
D an (D im itr ie): ,,Episcopia Radautului, Mitropolia si Manasti-
rile Bucovinei". Schita istorica. Cernauti, 1926. 39 .pag. (II. 83.736).
Bo bul ese w (C.): Cronies, bisericii Sf, Ecaterina din Bucuresti
1577-1 Octombrie 1924". Bucuresti, 1927. 88 pag. (U. 90.891).
1878-1928. Dobrogea ". Cincizeci de aria de viata romaneasca. Pu-
hlicatie tiparita cu prilejul semitentenarului reanexaril Dobrogei. Bu-
cureSti, 1928. (Anu1 IX. Vol. I din, Analele Dobrogei, 1928)- X 4- 792
pag. + (III. 90.356). -
B a Is (G.): Biserieile si manastirile moldovenesti din veacul al
XVI_lea 1527-1582". Cu un rezumat in 1iba franceza. Bucuresti,
1928. (Baletinul Com:siunif Monumentelor Istorice. Anul XXI 1928,
55-58) 397 pag. (III. 104.944).
Simi o nes c u (I.): Orase din Romania". Cu 80 ifiguri Bditia 11-a
revazuta sl adaugita. Bucuresti, 1929. 312 pag. (II. 97.887).
V as ileseu (Pr. Iconom. Stavrofor Com an): Istoricul monasti-
rilor inchinate din .epoca. Demniei lui Cuza-Vod, in legatura cu eve-
nimentele politico". Fascicola 1. Bucuresti, 1929 (C. 1.847, cots pro-
vizorie) .
Vatas (V i r g i I): Vechile biserici de piatra romanesti din
judetul Hunedoara". Cluj, 1930. (Extras din Anuarul Comisiunii
Monumentelor Istorice pentru Transilvania pe anul 1929). VIII -1- 225
pag. (II. 100.313).
Bugardu (V it e n t in): Banatul de altadata" (30 de stamp° de
pe malul stang al Dunarii, insotite de notice etnografice, istorice sl
topagrafte, din anul 1823). Timisoara, 1931. 64 pag. (II. 141.373).
S tef aneseu (I. D.): Manastirile noastre", Mandstirea Neaantu,
1931 30 pag. + 3 p1. (H. 111.789).
Vat a, sian u (V i r gil): Contributie la cunoasterea biscricilor de
lemn din Moldova". (In.) Inchinare lui Nicolae Iorga en prilejul m-
plinirii varstei de 60 de ani. Cluj, 1931, pag. 402_419. (III. 110.357).
A r me a n c a (Er n es t): Sacarambul". Monografia parohiel ro-
mane unite de acolo. Lugol, 1932. (Pulblicatimnile Istorice ale diecezei
Lugojulud No. 5). 79 pag. (II. 114.657).
V asilescu (Iconomul Stavrofor Coma n). Istoricul monastirilor
inchinate si secularizarea averilor lor". (Contributie la studiul Istoriei
Msericei ortodoxe Romane). Bucuresti, 1932, 128 pag. (II 117.611).
Arb ore (V i r gi liu P.): Vrancea istorica". tConferirita tinuta, in
cadrul grupului Milcovia" la teatrul Pastia" din Focsani, in ziva
de 30 Octombrie 1932. Focsani, 1933. 28 pag. (I. 118.114).
B al s (G.): Bisericile si manastirile moldovenesti din veacurile
XVII_lea si al XVIII-lea", Cu un rezumat in limba franceza. Bucu-
Testi, 1933. (Fundatiunea Regele Ferdinand I). 655 pag. + 1 harts.
(III. 118.991). -
Cosm a (V a .s ile): Cinei sate din Ardeal", Cluj, 1933, 199 pag.
+ 1 pl. (II. 126.207).
Dra.ghiceanu (V irgil iu) N.): Mitropolia Targovistei". Note
istorice si arheologice cu 18 ilustratii si Mantua. Bucuresti, 1933. 24
pag. -I- 0 pl. (III. 122.7571

www.dacoromanica.ro
Monograple orafelor, corn. fi tna'nas tirilor 1855 1938 55

Prie (0 c t a v i n): Un sat romanesc din Ardeal in strivechile


sale intocmiri si obieeiuri". Cluj, 1933 (pe coperta: 1934) 152 pag,
(I. 133.150).
M o is e soul (Oh. I.): Manistirile inchinate din Tara Romaneasea
in vremea pastoriei mitropolitului Grigorie Dascalul 1823-1834". Bu-
curSti 1934. (Extras din revista Biserica Ortadoxa Roman& anal LII,
1934 No. 5-6). 38 pag. (II. 130.090).
Brat le s c u (V.) R e in us 11 Manistiri si Biserici din ju-
detul Ilfov". Bucuresti, 1935. 80 pag. + 1 pl. (11.131.718).
Me t e s (S tef a n): Manastirile rominesti din Transilvania si Un-
garia". Sibiu, 1936. CXXVIII + 363 pag. (II. 139.512).
Monografia parohiei Borlesti din comuna Borlesti, jud. Arges", Pi-
teed., 1936. 35 (pag.+3 pl. (II. 139.276).
V aT, a d y (A la d a r) es Berey Geza Erdelyi monografia". (Mono-
grafie ardeleana). Satu_Mare, 616 pag. (II. 142.734).
Ali (A h m et): Monografia insulei Ada-Kaleh". Editia II-a. T.-Se-
verin, 1937 105 pag. + 2 planse + 1 harta. (II. 150.691).
Antonovi ci (I o a n) ; Ornamentarea interioarelor in satul Nis-
cant. Rastignirile (Troitele) din satul Niscani". Chisinau, 1937. (Ex-
tras din Buletinul InstitutUlui Social Roman din Basarabia". Vol,
I, 1937). 17 ,pag. (II. 150.994).
B a r z a (Al.): Basarabia noastra". Conferinta tinuta la, Ateneul
Roman in seara de 9 Fbruarie 1936. Bucuresti, 1937. (Biblioteca Ate-
neului Roman Nr. 12) 19 pag. (II. 150.858).
Cetatea si Castelul Fagarasului", °routed Istorica. de Preot Maior
Coriolan Buraeu, Fagaras, 1937 27 pag. (II. 150.7118).
It (N i c o d i : Din trecutul unui vechiu oral moldovenesc".
Cernanti, 1937. (Extras din Anuarul VI al Liceului ,.Latch Voda",
Siret). 22 pag. (II. 144.480).
Mi es c u (Pr. Dimitr ie P.): Vizitand Manistiri basara-
bene si bucovinene". Cu a prefata de d. Profesor N. Iorga. Bucuresti,
1937 131 pag. (II. 146.129)
Mart a s a (Preot C): Sate, biserici si boleri la anul 1428, in judetul
Neamt". Piatra Neamt, 1937. (Extras din Anuarul liceului de baieti
Piatra Neamt pe anul 1935-1936). 12 pag. (II. 146.169).
Pets e s c u-S a v a (G. M.) (fast Gh. Zagorit) . Targuri si Orase
intre Buzau, Targoviste si Bucuresti in desvoltare istorico-geogra-
fica. economics si comerciala". Eclitiumea III-a completata. Bucu-
resti., 1937. 110 pag. (II. 146.148).
Simi ones c ti (Prof. I.): Tara noastra". Natura, Command Munch.
Bucuresti, 1937. (BibliOteca enciclopedica. Fundatia, pentru literature
si arta Regele Carol II") 513 pag. + 5 harti + 1 pl. (II. 144.489).
Mitropolia Bucovinei". Fapte si ganduri pentru Biserica, Bucovinei
Bucuresti, 485 pag. + 2 pl. + 3 tab. (II. 151.164).
M a g e r (T r a i an): Tinutul Halmagiului". Monogratie. Cadrua is-
tonic, partea I. Arad, 1938. Tipografia DieeeZana. (Aspeote din Muntli
Alamein). 1 f. + 180 pag. + 1 hart& + 1 plan. Legal. 2.747/1938.
R ell (Prof. Dr. S.): Biserica ortodoxi romans din. Maramures in
vremile trecute". Gernauti, 1938 255 pag. (II. 148.957).
S imi ones ou (Prof. I.): Tinere. cunoaste-ti tare. Bucuresti,
1938. 153 pag. + VIII plans& (II. 152.453).

www.dacoromanica.ro
.-s

INDICE ALFABETIC
de numele autorilor cari, dela anul 1839 pema la 1938 inclusiv,
au publicat lucrari ce sunt in legatura cu monografiile cuprinse
in bibliografia de fate.
(In dreptul fiecarui nume de autor s'a notat pagina respective unde
se gaseste mentionat in brosura de fate).
1. Ali (Attract), 55. _ 34. Laurian (A, Treboniu), 52.
2. Antonavici (Ioan), 55. 35. Lazar. (Filip), 52.
3. Arbore (Alex. P.), 53. 36. Livianu (S.), 53.
4. Arbore (Virgiliu P.), 54. 37. Lugosianu (0.), 52.
5. Arbure (Z.amfir C.), 52. 38. Maior (Coriolan Buracu),
6. Armeanca (Ernest), 54. 55.
7. Baiulescu (Bartolomeu), 53. 39. Mager (Traian), 55.
8. Bats (G.), 54. 40. Matasa, (C.), 55.
9. Balasel (Teodor), 53. . 41. Metes (Stefan), 55.
10. Balcescu (Nicolae), 52. 42. Micsunescu (Dimitrie P.), 55.
11. Berechet (Stefan Gr.), 54. 43. Mironescu (Vladimir S. T.),
12. Berey (Geza), 55. 53.
13. Bilciurescu (Const. N.), 52. 44. Moisescu (Gh. I.), 55.
14. Bobulescu (Const.), 54. 45. Nifon (Arhimandritul), 53.
15. Borza (Aq.), 55. 46. PamIfile (Tudor), 53.
16. Bratulescu (V.), 55, 47. Paclisanu (Zenovie), 53.
17. Brezoianu (loan), 52. 48. Petrescu-Sava (G. M.), sau
18. Bucuta (Emanoil) 53. Zagarit Gh., 55. . .

19. Bugariu (Vicentiu) 54. 49. Prie (Octavian), 55.


20. Candrea (George), 52. 50 Pain (Arhimandritul V.), 53.
21. Catana. (V.), 53. 51. Radu (Iacob), 53.
22. Ciobanu (Stefan), 54. 52. Radulescu-Niger (N.), 53.
23. Constante (C S.), 53. 53. Re li (Simeon), 55.
24. Cosma (Vasile), 54. 54. Simionescu (Dionisie), 53.
25. Dan (Dimitrie), 54. 55. Simionescu (Ion), 54, 55.
26. Diaconescu (Emil I.), 53. 56. Soimescu (S. N.), 52.
27. Dobrescu (Nicolae), 53. 57. Sorescu (Roman), 53.
28. Draghiceanu (Virgiliu N.), 58. Stefanescu (I. D.), 54.
54. 59. Varady (Aladar), 55.
29. Francu (Teofil), 52. 60. Vasilescu (Conran), 54.
30. Grigorovitza (Em.), 53. 61. Vatksianu (Virgil), 54.
62. Zagorit (Gh,) sau Petrescu-
31. Ispir (Vasile Gh.), 53. Sava (G. M.), 55.
32. Istrati (N.), 52. 63. Zarida-Sylfra, (C.), 54. .
33. Iticus (Nicodim), 55. 64. Za4voianu (loan S.), 53.

www.dacoromanica.ro
N

.
CUPRINSUL
. Pag.

1. Lb.muriri 58
2. Orase si comune din Romania intregita, ale caror mono-
grafii sunt publicate, in volume sau brosuri, dela anul
1855 pans in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca
Academiei Romane (Bibliografie) 9-26
3. Indice alfabetic de numirile oiaselor si comunelor din Ro-
mania intregita, ale caror monografii sunt publicate, in
volume sau brosuri, dela anul 1855 panb. la 1938 inclusiv
si cari se gasesc in biblioteca Academiei Romane . . . 27-29
_ 4. _ Indice alfabetic de numele autorilor de monografii ale
oraselor si comunelor din Romania intregita, publicate, in
volume sau brosuri, dela anul 1855 pans la 1938 si cari
se gasesc in Biblioteca Academiei Romane 30-33
5. Manastirl si schituri din Romania intregita, ale caror mo-
nografii sunt publicate, in volume sau brosuri, dela anul
1857 pang in 1938 inclusiv si cari se gasesc in biblioteca
Academiei Romane. (Bibliografie) 34 41
6. Indice alfabetic de numirile manastirilor si schiturilor din
Romania intregita, ale caror monografii sunt publicate,
in volume sau brosuri, dela anul 1857 pans in 1938 si
cari se gasesc in biblioteca Academiei Romane 42-43
7. Indice alfabetic de numele autorilor de monografii ale
manastirilor si schituriior din Romania intregita, publi-
cate in volume sau brosuri, dela anul 1857 pans in 1938 si
cari se gasesc in biblioteca Academiei Romane 44-45
8. Numirile judetelor din Romania intregita ale caror dictio-
nare geografice monografii sunt publicate, in volume
sau brosuri, dela anul 1878 pans in 1938 inclusiv si cari -
se gasesc in biblioteca Academiei Romane (Bibliografie)46E0
9. Indice alfabetic de numele judetelor din Romania intre-
git5., ale caror dictionare geografice si monografii sunt
publicate, in volume sau brosuri, dela anul 1878 pans
la 1938 50

www.dacoromanica.ro
A

58 G. T. Niculescu-Varone
Pag.
10. Indice alfabetic de numele autorilor de monografii §i dic-
tionare geografice ale judetelor din Romania intregita,
publicate, in volume sau bro§uri, dela anul 1878 pans
la 1938 51
11. Genera Matt. (Materialul publicat dela anul 1839 pand in
1938, in legatura cu monografiile din lucrarea de fats)
(Bibliografie) 52-55
12. Indice alfabetic de numele autorilor cars, din anul 1839
pane. la 1938, am publicat lucrari ce sunt in legatura cu
monografiile cuprinse in bibliografia de fate . ... . 56
13. Cuprinsul 57-58

1.

,.
Bucure$6, Luni 8 Mai 1939

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro