Sunteți pe pagina 1din 19

Digitally signed by UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Biblioteca UTM
Reason: I attest to the
accuracy and integrity of
Facultatea “Cadastru,Geodezie şi Construcţii”
this document
Catedra”Evaluarea şi Managementul Imobilului”

ÎNDRUMAR METODIC
privind practica didactică
pentru studenţii specialităţii 584.3 Evaluarea imobilului

Chişinău
U.T.M.
2007

1
Elaborare: conf.univ., dr. Svetlana Albu

Redactor responsabil: conf.univ., dr. Tatiana Sanduţa

Recenzent: prof.univ., dr. Nicolae Ţurcanu

© U.T.M., 2007

2
1. GENERALITĂŢI

Practica didactică, prevăzută în planul de studii la


specialitatea Evaluarea Imobilului, este o parte componentă a
procesului de instruire şi pregătire a specialiştilor la nivelul de
licenţă.
Pe parcursul desfăşurării stagiului de practică studenţii fac
cunoştinţă cu materialele informaţionale necesare specialităţii, cu
modalitatea de efectuare a analizei pieţii, cu regulile de oformare a
rezultatelor cercetărilor şi cu ceea ce ţine de lucrul la calculator.

2.ORGANIZAREA PRACTICII
2.1 CERINŢELE ŞI SARCINILE DE BAZĂ

Sarcinile de bază în petrecerea practicii didactice sînt:


1) Studierea surselor de informaţii necesare în procesul de
evaluare;
2) Familiarizarea cu baza informaţională a bibliotecilor din
mun. Chişinău;
3) Studiul şi analiza pieţii imobiliare pe segmente
concrete;
4) Modul de elaborare şi perfectare a rezultatelor studiilor
efectuate;
5) Utilizarea internetului în calitate de sursă informaţională;
6) Elaborarea bazelor de date necesare evaluatorului.

2.2 CONŢINUTUL PRACTICII

Practica didactică se petrece la catedra Evaluarea şi


Managementul Imobilului pe parcursul lunii iulie.
Practica cuprinde mai multe etape şi se petrece conform
următorului grafic:
Compartimentul I. Surse informaţionale şi baze de date;
1. Studierea surselor de informaţii necesare în procesul de
evaluare.

3
2. Familiarizarea cu baza informaţională a bibliotecilor din
mun. Chişinău.
3. Elaborarea unei mini – baze de date structurate conform
cerinţelor de evaluare.
Compartimentul II. Analiza pieţii imobiliare.
1. Studierea şi segmentarea pieţii imobiliare.
2. Analiza unui segment de piaţă.
a. evidenţierea factorilor ce influenţează valoarea
imobilului pe segmentul analizat
b. crearea unei baze de date cu aspect static şi
dinamic al informaţiei incluse
c. analiza bazei de date
d. formularea concluziilor
Compartimentul III. Perfectarea dării de seamă.
1. Studierea cerinţelor de oformare a lucrărilor.
2. Perfectarea dării de seamă cu privire la practica didactică.

Pe parcursul practicii studentul trebuie să obţină deprinderi de:


ƒ culegere corectă a informaţiilor necesare pentru
evaluare (perfectarea unei dări de seamă, referat);
ƒ clasificarea pieţii imobiliare conform diferitor
criterii;
ƒ analiza pieţii imobiliare pe segmente distincte;
ƒ expunerea corectă a ideilor, informaţiei studiate;
ƒ întocmirea corectă a dării de seamă, referatului;
ƒ folosirea tehnicii moderne pentru elaborarea unei
lucrări;
ƒ expunerea corectă a rezultatelor căpătate.

4
ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică – prevede includerea în


programa practicii didactice a elementelor cu caracter de cercetare
ştiinţifică.
Sarcina prevede studiul informaţiilor referitoare la
specialitatea Evaluarea imobilului. Această etapă se îndeplineşte
numai conform sarcinii individuale care este indicată de către
conducătorul practicii.
Sarcina individuală prevede studiul aprofundat al unei
probleme care se referă la analiza segmentelor de piaţă.
Tematica recomandată pentru sarcina individuală este indicată
în anexa 7.
3. OBLIGAŢIILE STUDENTULUI

În timpul practicii studentul este obligat:


• să se prezinte la timp la locul practicii şi să activeze
conform programei;
• să respecte regulile de comportament în bibliotecă, sala
de calculatoare;
• să poarte responsabilitate pentru lucrările efectuate şi
pentru faptele săvârşite;
• să îndeplinească programa practicii şi sarcinile
individuale;
• să perfecteze şi să susţină darea de seamă în termenii
stabiliţi de catedră.
4.DIRIJAREA PRACTICII

Obligaţiunile conducătorului practicii:


• a explica studenţilor sarcinile şi obiectivele practicii;
• a dirija petrecerea practicii;
• a controla îndeplinirea programei practicii;
• a controla dările de seamă;
• a participa la susţinerea dărilor de seamă cu privire la
petrecerea practicii.
5
5. DAREA DE SEAMĂ PRIVIND
PRACTICA DIDACTICĂ
Darea de seamă cu privire la practica didactică prezintă
principalul document ce confirmă rezultatele petrecerii practicii.
Darea de seamă constă în următoarele compartimente:
Cuprins
Introducere
1. Surse informaţionale
2. Baza de date
3. Analiza pieţii imobiliare
4. Sarcina individuală
Bibliografie
Anexe

Pagina de titlu se întocmeşte conform anexei 1.

În întroducere se descriu scopurile şi sarcinile practicii.

Sursele informaţionale
™ se descriu sursele informaţionale necesare în
activitatea de evaluare;
™ se prezintă lista surselor bibliografice de specialitate
(domeniul se indică de conducătorul practicii) existente în
bibliotecile din mun. Chişinău;
™ se prezintă lista surselor din Internet utilizate în procesul
petrecerii practicii.
Baza de date
™ Se descriu factorii ce influenţează valoarea imobilului pe
segmentul analizat;
™ Se evidenţiază principalii factori de influenţă, argumentând
alegerea lor;
™ Se descriu principiile şi criteriile urmate în procesul
elaborării bazei de date;
™ Se anexează baza de date elaborată.

6
Analiza pieţii imobiliare. Analiza se axează pe datele din baza de
date elaborată. Se examinează modificările temporale şi structurale
conform sarcinii primite de la conducătorul practicii. Rezultatele se
prezintă în formă textuală şi grafică (diagrame, scheme - a se vedea
anexa 4), urmate de concluzii.

Sarcina individuală. Este primită de la conducătorul practicii şi


corespunde obiectivelor practicii didactice.

Bibliografia. Include sursele utilizate pentru elaborarea bazei de


date şi efectuarea analizei pieţii imobiliare (conform regulilor
menţionate în anexa 5).

Darea de seamă se scrie pe hârtie albă, format A4,


dimensiunea 210 x 297 mm, pe o singură parte a hârtiei, conform
următoarelor cerinţe:
a) Paginile au câmp: în stânga – 30mm, sus – 25 mm, dreapta – 10
mm, jos – 25 mm.
b) Darea de seamă se redactează computerizat utilizându-se
următoarele semne diacritice corespunzătoare: font – 12-14 pt.,
la 1,5 intervale.
c) Se admite utilizarea majusculelor la scrierea titlurilor, font 14,
evidenţierea anumitor cuvinte cu Bold.
d) Textul care explică fotografia, desenul, figura trebuie să fie sub
acesta.
e) Se admite abrevierea combinaţiilor de cuvinte, cuvintelor
compuse, cuvintelor frecvent folosite, dar numai în conformitate
cu regulile lingvistice şi cu condiţia că ele să nu îngreuneze
citirea textului.
f) Toate paginile inclusiv cele care conţin fotografii, figuri, anexe
se numerotează în ordinea obişnuită, începând cu foaia de titlu şi
terminând cu ultima pagină fără a admite lipsa acestora sau
repetarea lor (gen 9a, 9b...); numărul se pune pe câmpul din
dreapta al paginii, sus sau jos (prima pagină se consideră foaia
de titlu, care se alcătuieşte conform Anexei 1).

7
Anexa 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI


AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Catedra: Evaluarea şi Managementul Imobilului

DARE DE SEAMĂ
pentru practica didactică

a studentului__________________________________
facultatea_____________________________________
anul_______, grupa_____________________________
Conducătorul practicii___________________________
Nota dării de seamă_____________________________
Nota susţinerii_________________________________
Nota generală____________________________

___ ________________ 200__

Chişinău 200__

8
Anexa 2

Bibliotecile din municipiul Chişinău

Nr.
Denumirea bibliotecilor Adresa
d/o
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică. Filiala
1 bd. Dacia 41
F.C.G.C.
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică. Filiala
2 bd. Dacia 41
F.I.E.B.
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică. str. Studenţilor 9,
3
Colecţia Literatură Ştiinţifică UTM blocul 6
Biblioteca Academiei de Studii str. Bănulescu
4
Economice Bodoni 61
str. Ştefan cel Mare
5 Biblioteca Municipală B.P.Haşdeu.
148
Biblioteca Naţională a Republicii
6 str. 31 August 78 A
Moldova.
Biblioteca Republicană Tehnico-
7 str. I. Creangă 45
Ştiinţifică.
8 Biblioteca Publică de Drept str. Armeană 42
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică. Filiala
9 bd. Dacia 41
F.C.G.C.

9
Anexa 3
Fragment bază de date

Nr. Nr. de S S S Bal Nod Tele Nr.


Sectorul Adresa Etajul Loje Preţul $
d/o etaje tot buc loc con sanitar fon odăi

1 Telecentru Sprâncenoaea 5 4 46 6 28 1 0 0 comun 1 2 10200


6/3
2 Telecentru Hâncesti 55/3 9 8 53 9 27 1 0 1 separat 1 2 12240

3 Telecentru Hâncesti 62a 5 2 46 6 30 1 01 1 2 12240

4 Telecentru Sprâncenoaea 5 5 56 6 39 1 00 1 3 10000


6/1
5 Telecentru G. Asachi 11/1 5 1 87 10 50 0 01 1 3 25500

6 Centru Al. cel Bun 55 2 2 44 5,6 33 0 00 1 2 16320

7 Centru Bernardazzi 97 1 1 54 6,3 35 0 00 0 2 35000

8 Centru Bulgară 41 3 1 67 6,5 40 0 01 1 2 32640


9 Centru Budăi 2/3 10 3 56 9 30 0 10 0 2 12200
10 Centru Kogâlniceanu 1 1 37 9 18 0 00 0 2 11220
16

10
Anexa 4

Exemple de diagrame aplicate în cadrul analizei pieţii

Diagrama x. Fluctuatia preturilor


in perioada 200x – 200x
140000

120000

100000

Ciocana
80000
USD
Riscani
Botanica
60000 Centru
Buiucani
40000

20000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
anul

Diagrama x. Fluctuaţia preţurilor în funcţie


de numărul de odăi

50000.00
40000.00
preturile in anul 1999
30000.00
preturile in anul 2000
20000.00
preţurile în anul 2002
10000.00
0.00
garsoniera ap.3od

13
Diagrama x. Preţurile medii la apartamente cu patru odăi
în functie de amplasare

Botanica de Jos
Otoasca 80000 Aeroport
60000
Ciocana Nouă Botanica
40000
Buiucani 20000 Telecentru
0
Sculeanca Centru

Buiucanii Noi Rîşcanii de Jos


Albişoara Poşta Veche
Răşcani

Diagrama x. Structura fondului locativ

Proprietate publica
Proprietate mixta
Proprietate privata

14
Anexa 5

Reguli privind asigurarea bibliografică a lucrării

1. Datele bibliografice şi citările se completează în


conformitate cu Standardele naţionale referitoare la
biblioteconomie, informare, documentare.
2. În listele de referinţe bibliografice, situate la sfârşitul
textului, referinţele sunt prezentate într-o succesiune
numerică, corespunzătoare ordinii citărilor în text, sau în
ordinea alfabetică a primului element.
3. Citarea, forma scurtă a referinţei inserată în text între
paranteze pătrate, permite identificarea publicaţiei din care
s-a extras citatul sau ideea comentată etc. şi indicarea
localizării în cadrul publicaţiei sursă. Citarea trebuie să
conţină suficiente elemente care să asigure corespondenţa
exactă între citare şi referinţa bibliografică a documentului
identificat.
4. Numerele, prezentate sub forma de indici între paranteze
pătrate, inserate în text, trimit la document în ordinea în care
ele sunt citate pentru prima dată. Citările următoare primesc
acelaşi număr ca şi prima citare. Dacă sunt citate numai
anumite părţi ale unui document, după numărul respectiv
poate fi dată şi paginaţia, de exemplu [8, p. 231].
5. În cazul în care lista referinţelor bibliografice este în ordinea
alfabetică a primului element, şi ea cuprinde mai multe
documente ale aceluiaşi autor diferenţierea dintre ele se face
prin introducerea unor elemente suplimentare (anul de
publicare, ediţia etc.), dacă autorul are mai multe lucrări
apărute în acelaşi an, se mai adaugă o literă (a, b, c etc.),
diferenţierea se face atât în lista de referinţe bibliografice cât
şi în citare pentru a asigura corespondenţa exactă între citare
şi referinţă. De exemplu, AUBREY (1973a).

15
6. Referinţele trebuie să includă elementele necesare de
identificare a documentului, care cuprind:
a. Pentru monografii: LOMINADZE, DG. Cyclotron
waves in plasma. Translated by A.N. Dellis; edited
by SM. Hamberger. 1 st. ed. Oxford: Pergamon
Press, 1981. 206p. International series in natural
philosophy.
b. Pentru părţile din monografii: PARKER, TJ. and
HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed.
Vol. 1. Revised by WD. Lang. London: Macmillan,
1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663–782.
c. Pentru contribuţii în monografii: WRIGLEY, EA.
Parish registers and the historian. In STEEL, DJ.
National index of parish registers. London: Society
of Genealogists, 1968, vol. 1, p.155-167.
d. Pentru articolele din publicaţiile seriale şi culegeri:
WEAVER, Wiliam. The collectors: command
performances. Photography by Robert Emmett
Bright. Architectural Digest, December 1985, vol.
42, no. 12, p. 126-133.
e. Pentru tezele conferinţelor: D.Huber, S.Celestina,
Phonon Drag Effect în Sb. 8-th European Conference
of Thermoelectricity, Krakow, Poland, 18-25
f. September 2004, Book of Abstracts, p.69.

16
Explicaţii suplimentare:

• Fiecare element al referinţei bibliografice trebuie clar


separat de elementul următor printr-un semn de punctuaţie
(punct, liniuţă etc.)
• Partea din nume prezentată prima să fie cea care dă intrarea
în catalogul de bibliotecă, bibliografie, repertorii etc.;
prenumele şi alte elemente secundare se notează după nume.
Fiecare nume trebuie reprodus în ordinea în care apare în
sursa de informare; dacă sunt mai mult de trei nume,
celelalte nume pot fi omise, omisiunea evidenţiindu-se prin
adăugarea abrevierii “et. al.”
• Anul publicării se notează cu cifre arabe.
• Dacă o publicaţie în mai multe părţi acoperă mai mulţi ani,
se indică data de început şi data de sfârşit.

17
Anexa 6

Tematica recomandată

1. Piaţa imobilului locativ tipizat în (municipiul, oraşul,


raionul)
2. Piaţa imobilului locativ rezidenţial (netipizat) în
(municipiul, oraşul, raionul)
3. Piaţa imobilului comercial în (municipiul, oraşul, raionul)
4. Piaţa imobilului industrial în (municipiul, oraşul, raionul)
5. Piaţa imobilului cu destinaţie specială în (municipiul, oraşul,
raionul)
6. Piaţa terenurilor pentru construcţii în (municipiul, oraşul,
raionul)
7. Piaţa terenurilor cu destinaţie agricolă în (municipiul, oraşul,
raionul)
8. Piaţa garajelor în (municipiul, oraşul, raionul)
9. Piaţa oficiilor în (municipiul, oraşul, raionul)
10. Piaţa afacerilor (businessului) în (municipiul, oraşul,
raionul)

18
Anexa 7
Sarcina individuală

1. Conceptul valorii
2. Teoria valorii bazate pe muncă
3. Teoria valorii bazate pe utilitate
4. Teoria valorii bazate pe entropie joasă
5. Rolul proprietăţii în societate
6. Ciclul de viaţă a pieţei imobiliare
7. Ciclul de viaţă a bunului imobil
8. Factorii ce determină preţul bunului imobil
9. Evoluţia bazei legislative şi metodologice de reglementare a
procesului evaluării bunurilor în R.Moldova
10. Tipurile de tranzacţii cu bunurile imobile
11. Importanţa pieţei imobilului în dezvoltarea economiei
naţionale
12. Participanţii pe piaţa imobilului
13. Factorii ce afectează cererea de spaţiu locativ
14. Factorii ce afectează oferta de spaţiu locativ
15. Necesitatea şi importanţa evaluării imobilului în economia
de piaţă
16. Necesitatea şi importanţa evaluării întreprinderii în
economia de piaţă
17. Activele întreprinderii – obiect al evaluării
18. Piaţa primară şi piaţa secundară a imobilului
19. Activitatea de gestiune a imobilului
20. Rolul şi necesitatea serviciilor prestate pe piaţa imobilului.

19
ÎNDRUMAR METODIC
privind practica didactică
pentru studenţii specialităţii Evaluarea imobilului

A elaborat: Svetlana Albu

Redactor : Irina Enache


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bun de tipar 23.05.07. Formatul hârtiei 60x84 1/16.
Hârtie ofset. Tipar Riso. Tirajul 100 ex.
Coli de tipar 1,25 Comanda nr. 84
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U.T.M., 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168.
Secţia Redactare şi Editare a U.T.M.
2068,Chişinău, str. Studenţilor, 9/9.

20
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

ÎNDRUMAR METODIC
privind practica didactică

Chişinău
2007

21