Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

COLEGIUL DE ARTĂ “CARMEN SYLVA” MUNICIPIUL PLOIEŞTI


Ploieşti, str. Bobâlna nr.44
tel/fax: 0244-525786
e-mail: licartph@yahoo.com

FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE / EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – an școlar 2017-2018

Conform OMEN nr 3597/18.06.2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului
didactic si didactic auxiliar ,aprobata prin OMECTS .nr 6143/2011.
Numele și prenumele cadrului didactic: .....................................................................................................................
Specialitatea: .............................................................................................................................................................
Perioada evaluată: ...............................................
Calificativul acordat: ...............................................................................
Domenii Punctaj Auto Evalua Evalua- Validare
Criterii de performanță Indicatori de performanță maxim evaluare re comisie re C. A C.Prof.
ale evaluării
1. Proiec- 1.1 Respectarea 1.1.a. Cunoașterea de către cadrul didactic a categoriilor de documente
tarea programei școlare, a curriculare elaborate la nivel național / local și a conținutului acestora 1
activității normelor de elaborare a precum și a link-urilor către site-urile care conțin aceste documente
documentelor de 1.1.b. Elaborarea testelor predictive adaptate la particularitățile clasei 1
proiectare, precum și /grupei/elevului.
adaptarea acesteia la 1.1.c. Elaborarea planificărilor calendaristice și proiectelor unităților de
particularitățile învățare a planurilor de evaluare și standardelor de promovare, conform
grupei/clasei. 2
normelor și în acord cu precizările comisiei metodice, cu respectarea
termenelor stabilite la nivel de unitate
1.1.d. Elaborarea materialelor de predare (fișe de documentare, sinteze,
rezumate), a materialelor de învățare (activități de învățare propuse de
2
cadre didactice pentru oră și pentru acasă) și a materialelor de evaluare
adaptate la particularitățile clasei.
1.1.e. Completarea și semnarea condicilor. 2

1
1.2. Implicarea în 1.2.a. Elaborarea /adaptarea/actualizarea programelor pentru CDS în
0,5
activitățile de proiectare conformitate cu opțiunile și necesitățile elevilor .
a ofertei educaționale la 1.2.b. Elaborarea/adaptarea/actualizarea proiectului de marketing
nivelul unității. educațional al unității sau al altor materiale de promovare a ofertei 0,5
educaționale
1.3 Folosirea tehnologiei 1.3.a.Folosirea TIC in activitatea curenta 2
informării și
comunicării (TIC) în 1.3.b. Proiectarea de lecții folosind platforma AEL sau alte platforme
0,5
activitatea de proiectare. educaționale similare.
1.4 Proiectarea unor 1.4.a. Proiectarea unor activități extracurriculare pentru programul elevilor
1,5
activități din săptămâna ”Școala Altfel”.
extracurriculare corelate 1.4.b. Proiectarea unor activități extracurriculare în timpul anului școlar .
cu obiectivele
curriculare, nevoile și 2
interesele educabililor,
cu planul managerial
TOTAL 15
6. Realiza- 2.1 Utilizarea unor 2.1.a. Valorificarea materialelor de predare (sinteze de curs, rezumate, fișe
rea activi- strategii didactice care de documentare) puse la dispoziția elevilor de către cadrul didactic în
2
tăților asigură caracterul vederea asimilării noilor cunoștințe, cu scopul eficientizării învățării și
didactice aplicativ al învățării și optimizări resurselor temporale.
formarea competențelor 2.1.b. Realizarea activităților de învățare prin aplicarea metodelor
3
specifice. moderne, centrarea acestora pe elev în vederea dobândirii de competențe.
2.1.c. Utilizarea instruirii diferențiate prin aplicarea de măsuri remediale
pentru elevii cu dificultăți de învățare și respectiv pentru stimularea 2
elevilor capabili de performanță.
2.1.d. Punctualitate la program și la intrarea / ieșirea de la ore. 2
2.1.e. Realizarea întocmai și la timp a activităților planificate. 1
2.2 Utilizarea eficientă 2.2.a. Utilizarea platformei AEL sau a altor platforme similare sau a
a resurselor materiale resurselor audio-video ,videoproiector ,internet ,diapozitive ,filme 3
din unitatea de ,prezentari multimedia
învățământ în vederea 2.2.b. Utilizarea materialelor specifice fiecărei discipline (planșe, hărți, 3
optimizării activităților platforme de experimente, lucrări practice, mostre de materiale, manuale,
didactice-inclusiv a auxiliare).
resurselor TIC.

2
2.3 Diseminarea, 2.3.a. Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul sedintelor de catedra
evaluarea și valorizarea /consiliul profesoral,sesiuni de comunicari, etc 3
activităților realizate.
2.4 Organizarea și 2.4.a. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare din
1,5
desfășurarea activităților săptămâna ”Școala altfel”.
extracurriculare, 2.4.b. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în timpul
participarea la acțiuni de anului școlar. 1,5
voluntariat.
2.5 Formarea 2.5.a. Realizarea de activități de învățare care presupun studiul
2,5
deprinderilor de studiu individual/lucrul in echipa
individual și în echipă în 2.5.b. Valorificarea temei pentru acasă în procesul de învățare.
vederea
formării/dezvoltării 0,5
competenței de ,,a învăța
să înveți”.
TOTAL 25
11. Evalu 3.1 Asigurarea 3.1.a. Prezentarea către elevi a criteriilor, modalităților de evaluare și a
2,5
a-rea rezul- transparenței criteriilor, baremurilor de notare în conformitate cu planul de evaluare.
tatelor a procedurilor de 3.1.b. Prezentarea către elevi a standardelor de promovare.
învățării evaluare și a rezultatelor 2
activităților de evaluare.
3.2 Aplicarea testelor 3.2.a. Aplicarea testelor predictive pentru fiecare nivel/disciplină/modul. 1,5
predictive, interpretarea 3.2.b. Interpretarea testelor predictive și elaborarea planurilor remediale. 1
și comunicarea 3.2.c. Comunicarea rezultatelor testelor predictive și a măsurilor
rezultatelor. 1
ameliorative care se impun.
3.3 Utilizarea diverselor 3.3.a. Aplicarea consecventă și coerentă a instrumentelor de notare ritmică
instrumente de evaluare, și consemnarea rezultatelor în caietul de evaluare, catalog și carnetul de 2
inclusiv a celor din note.
banca de instrumente de 3.3.b. Utilizarea instrumentelor alternative de evaluare. 2
evaluare unică. 3.3.c. Respectarea criteriilor de exigență în evaluare în raport cu nivelul
2
clasei/grupa/elev și a standardelor de evaluare și promovare.
3.4 Promovarea 3.4.a. Includerea în demersul didactic a activităților de autoevaluare. 1
autoevaluării și 3.4.b. Realizarea de activități de inter-evaluare periodică.
2
interevaluării.
3.5.a. Aplicarea de instrumente de identificare a nivelului de satisfacție a
0,5
beneficiarilor.

3
3.5 Evaluarea 3.5.b. Valorificarea feed-back-ului obținut în activitatea didactică
satisfacției beneficiarilor ulterioară. 0,5
educaționali.
3.6 Coordonarea 3.6.a.Indrumarea pentru realizarea portofoliului in functie de
elaborării portofoliului disciplina,acolo unde este cazul
educațional ca element 2
central al evaluării
rezultatelor învățării.
TOTAL 20
13. Mana 4.1 Stabilirea unui cadru 4.1.a. Respectarea normelor care permit desfășurarea într-un cadru adecvat
1
-gementul adecvat (reguli de a activităților cu elevii.
clasei de conduită, atitudini, 4.1.b. Respectarea ROI.
elevi ambient) pentru
desfășurarea activităților
2
în conformitate cu
particularitățile clasei de
elevi.
4.2 Monitorizarea 4.2.a. Efectuarea responsabilă a serviciului pe școală de către cadrele
1
comportamentului didactice.
elevilor și gestionarea 4.2.b. Păstrarea unui cadru adecvat de desfășurare a activităților. 1
situațiilor conflictuale. 4.2.c. Intervenția în rezolvarea unor situații conflictuale. 1
4.2.d. Intervenția cadrelor didactice în aplicarea unor norme stabilite la
1
nivelul unității.(atunci cand este cazul)
4.3 Cunoașterea, 4.3.a. Cunoasterea si tratarea diferențiată a elevilor.
consilierea și tratarea 2
diferențiată a elevilor.
4.4 Motivarea elevilor 4.4.a. Prezentarea consecventă a exemplelor de bună practică către elevi. 1,5
prin valorizarea 4.4.b. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
exemplelor de bună 1,5
practică.
TOTAL 12

4
15. Mana 5.1 Valorificarea 5.1.a.Participarea la activitati de formare continua (consfatuiri, cursuri ,
-gementul competențelor conferinte ,simpozioane ,etc )
carierei și al științifice, didactice și .
dezvoltării metodice dobândite prin 1
personale participarea la
programele de formare
continuă/perfecționare.
5.2 Implicarea în 5.2.a. Participarea la activități metodice din cadrul cercului pedagogic. 1
organizarea activităților 5.2.b. Participarea la activități metodice ale catedrei/comisiei metodice.
metodice la nivelul
1
comisiei/catedrei/respon
sabilului.
5.3 5.3.a. Realizarea și actualizarea portofoliului profesional și a dosarului
Realizarea/actualizarea personal.
0,5
portofoliului profesional
și dosarului personal.
5.4 Dezvoltarea 5.4.a. Comunicarea și relaționarea cu elevii. 1,5
capacității de 5.4.b. Comunicarea și relaționarea cu personalul școlii (personal didactic și
1
comunicare și nedidactic).
relaționare în interiorul 5.4.c. Comunicarea și relaționarea cu familiile elevilor. 1
și în afara unității (cu 5.4.d. Comunicarea și relaționarea cu echipa managerială.
elevii, personalul școlii,
echipa managerială și cu
1
beneficiarii din cadrul
comunității-familiile
elevilor).
TOTAL 8
16. Cont 6.1 Dezvoltarea de 6.1.a. Inițierea/participarea la activitati in cadrul unor parteneriate și
ri-buția la parteneriate și proiecte proiecte educaționale.
dezvol-tarea educaționale în vederea 2
instituțio- dezvoltării
nală și la instituționale.
promova-rea 6.2 Promovarea ofertei 6.2.a. Implicarea in activitati de promovare a ofertei educationale . 1
imaginii educaționale.

5
unității 6.3 Promovarea imaginii 6.3.a. Participări și rezultate la olimpiade școlare, concursuri , competitii
școlare școlii în comunitate prin ,activitati extracurriculare si extrascolare .
participarea și
rezultatele elevilor la
4
olimpiade, concursuri,
competiții, activități
extracurriculare și
extrașcolare.
6.4 6.4.a. Realizarea/participarea la programe si activitati de
Realizarea/participarea prevenire/combatere a violenței 1
la programe/activități de
prevenire și combatere a 6.4.b. Realizarea/participarea la programe si activitati de prevenire și
violenței și combatere a comportamentelor nesănătoase.
comportamentelor
1
nesănătoase în mediul
școlar, familie și
societate.
6.5 Respectarea 6.5.a. Cunoaşterea şi aplicarea normelor PSI, ISU și SSM în activitățile
2
normelor, procedurilor desfășurate.
de sănătate și securitate 6.5.b. Îndeplinirea unor sarcini suplimentare la nivelul școlii (comisii de lucru).
a muncii și de PSI și
ISU pentru toate tipurile
de activități desfășurate 2
în cadrul unității de
învățământ precum și a
sarcinilor suplimentare.
6.6 Implicarea activă în 6.6.a. Activități desfășurate în cadrul CEAC din unitate.. 1
crearea unei culturi a 6.6.b. Aportul la cresterea calitatii activitatii desfasurate in unitatea
calității la nivelul scolara . 1
organizației.
TOTAL 15
17. Cond 7.1. Manifestarea 7.1.a.Promovarea unei atitudini de inalta tinuta morala fata de colegi
uita atitudinii morale și ,educabili si parintii acestora .
2
profesională civice (limbaj, ținută,
respect, comportament).

6
7.2. Respectarea și 7.2.a.Respectarea codului etic al cadrului didactic.
promovarea
3
deontologiei
profesionale.
TOTAL 5
TOTAL GENERAL 100

100 – 85 puncte: Foarte Bine | 84,99 – 71 puncte: Bine | 70,99 – 61 puncte: Satisfacator | sub 60,99 puncte: Nesatisfacator

Data....................................
.............................................................
Nume și prenume cadru didactic evaluat .. Semnătura..........................................

Nume și prenume responsabil comisie


metodică.............................................. Semnătura....... ........................

Data evaluării în CA..........................................


Membri CA:

prof. Rodica Rădulescu, președinte CA Semnătura................... Sorin Văduva, reprez. Consiliu Local Semnătura.............
prof. Anca Florescu Semnătura................... George Botez, reprez. Consilu Local Semnătura.............
prof. Tereza Sandu Semnătura.................... Sorina Șom, reprez. Primar Semnătura.............
Manuela Cristache, reprez. Comitet
prof. Dragoș Lipan Semnătura..................... Părinți Semnătura.............

Raluca Pârlițeanu, reprez. Comitet


Larisa Băzăvan, reprez. Consiliu Local Semnătura...................... Elevi Semnătura.............
7
8

S-ar putea să vă placă și