Sunteți pe pagina 1din 14

You have downloaded a document from

The Central and Eastern European Online Library

The joined archive of hundreds of Central-, East- and South-East-European publishers,


research institutes, and various content providers

Source: Znakovi vremena - Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu

Signs of the Time - Journal of philosophy, religion, scholarship and social practice

Location: Bosnia and Herzegovina


Author(s): Amina Šiljak-Jesenković
Title: JEDNA KAP IZ PRVIH TALASA NA MORlMA MESNEVIJA
A drop from the first waves of the Mesnevi seas
Issue: 7-8/1999
Citation Amina Šiljak-Jesenković. "JEDNA KAP IZ PRVIH TALASA NA MORlMA MESNEVIJA".
style: Znakovi vremena - Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu 7-8:364-367.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=70851
CEEOL copyright 2018

11

Amina Siljak-jesenkovic

]EDNA KAPIZ PRVIH TALASA


NA MORlMA MESNEVI]A

M SneVija,iako rijec arapskog porijekla, kao knjizevni termin


se po prvi put javlja u perzijskoj knjizevnosti, a prvi, jos
eusavrseni primjeri ovakvih dugih stihovanih knjizevnih
djela srecuse u arapskoj knjizevnosti.Prvim zrelim, potpunim primjerom
ove knjizevne forme smatra se jedan junacki ep, FirdusijevaSahnama (X
-XI st.), s tim da teme ovih tekstova vremenom postaju raznolike. Na ovaj
naCin se, dakle, u formi mesnevije, kaiuju brojni misticki i didakticki
saddaji, ali i ljubavne price i dogodovstine. Svakako, valjaistaCida je ova
forma dobila svojepotpuno oblicjeu perzijskojknjizevnosti, i da je takva
postala uzorom brojnim turskim autorima, pa cak i onima koji su, poput
Bosnjaka, ziveCipod okriljem Osmanske ddave, a samim tim i postujuCi
kulturne uzuse drustva u kojem zive, pisali na turskom, ili pak na
perzijskom jeziku.Period od pocetka XI do kraja XIX stoljecajest period
u kojem su brojni mutasavvifi dokazivali svoju pjesnicku sposobnost
kojom su izricali golema iskustva tasavvufa, slojevitim i jednostavnim
jezikomistovremenoCiniliCitljivimtajnemakro i mikro-kozmosa,aplicirali
slike materijalne stvarnosti koje su se zrcalile u svijetu duhovnosti,
nenametljivo poducavali, i nanovo, ukazivalina veliku erudiciju i artizam

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

]EDNA KAP IZ PRVIH TALASA NA MORIMA MESNEVI]A 365

pjesnikakoji su imalidaha za ovakveknjizevnepothvate. U ovoj natuknici


0 formi mesnevije valja ukazati na najznacajnije autore mesnevija u
perzijskoj i turskoj knjizevnosti, odnosno, knjizevnosti na perzijskom i
turskom jeziku. U XII. stoljecuje temelje mesnevije kao mistickogspjeva
postavio perzijskipjesnikFeriduddinAttar,sa svojimmesnevijamaHusrev-
name (Gul u Husrev), Esrar-name,Mantiku-t-tayr, Musibet-name, llahi-
name, Bulbul-name, Pend-name iDzumdzume-name. U drugoj polovici
XII. i u prvim decenijama XIII. stoljeca javlja se Nizami sa svojim
Petoknjizjem, Hamsom koja sadrii pet mesnevija: Mahzen-ul-esrar,
Husrev u Sirin, Leyla u Medznun, Heft-peyker i lskender-name. Pjesnik
Sadije zivio u XIII. stoljecu,a njegovimisticko-didaktickispjevoviBustan
i Gu/istan su bili uzor i inspiracija brojnim potonjim pjesnicima. Emir
Husrev (umro 1325.), iako ne vjest i rjeCit.poput njegovog uzora, biva
prvi pjesnik koji pise Petoknjizje-Hamsu po uzoru na Nizamija. Njegov
savremenikHadzu-yiKirmani,iako na potonje pjesnikenijeostaviovelikog
utjecaja, sa svojih sest mesnevijaje, takoder, jedan od perzijskih pjesnika
vrijednih spomena.
Konacno, Molla Dzami (umro 1492. godine) koji se smatra najveCim
pjesnikom mesnevije, a ostavio je devet ovakvih spjevova, moze se
prihvatiti najveCimuzorom potonjim pjesnicima,ali i zavrsnicomslavnog
i zIatnog doba mesnevijeu perzijskojknjizevnosti.
lako smo u ovoj napomeni koju donosimo uz prijevod nekolicine
stihova koji doticu teme vjerei tradicije islama,a kojise nalazeu uvodnim
dijelovima najpoznatijih mesnevija napisanih na turskom jeziku, do sada
nabrojali mnostvo pjesnika i njihovih djela napisanih u ovoj formi, kada
kazemo Mesnevi-ma'nevi, iIi, sarno Mesnevija, gotovo svaki prosjecni
bastinik islamske civilizacijezna da se ovdje radi 0 velikom mistickom
spjevu MevIana DzeIaIuddina Rumija izTabriza koji je svoj zivot proveo
u Seldzuckoj prijestolnici Konji, djelu koje je postalo paradigmom
knjizevnogizrazatasavvufskogmisIjenja,i na Cijojse toplini viseod sedam
stoljecagrijuduse zaIjubljenihu Isrinu,onih kojisetraganjemi Putovanjem

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

366 AMINA SILJAK - JESENKOVIC

odazivaju pozivu na prag koji nije prag beznada.


Medu turskim pjesnicima sa podrucja Anadolije i izvan nje, odnosno,
pjesnicima koji su pisali svoje mesnevije na turskom jeziku ili perzijskom
jeziku a zivjeli su na prosrorima Seldzucke ili Osmanske drZave valja
spomenuti cagatajskog pjesnika Ali Sir Nevaija i njegovu Hamsu-
Petoknjiije, Sejjad Hamzu, Jahja Beja, Kadi Darira, Kemalpasazadea,
Dzelilija,Gubarija kao samo neke od aurora mesnevijapod nazivom Yusuf
ve Zeliha, Sejhijai njegovu mesnevijuHusrev u ~irin,Ahmedija i njegovu
Cem§id u Hur§id, Lamia i njegove mesnevije Vamik u Azra, Vis u Ramin,
Guy u C;evgan,Nabia sa njegovom mesnevijom Hayrabad, Fuzulija i
njegove Beng uBade i Leyla ile Mecnun, Muniriju Beogradanina i njegovu
mesneviju Mihr uMah, Alaudina Sabita Uzicanina i njegove mesnevije
Edhem u Huma, Dere-nameiBerber-name,HamdullahHamdija,Jahja
Beja, Ahmed-i Ridvana, Nevizade Atayia i Lamia koji su kao i Sarajlija
Muhamed Nerkesija ostavili po jedno Petoknjiije-Hamsu, a Cije su
pojedine mesnevije prethodno spomenure....

Tematski,mesnevijese,uvjernokazano, mogu podijelitiu cetiriskupine:


1. mesnevije didaktickog sadrZaja, u kojima bivaju prevodene i
komenrirane pojedine sure, prevodeno i komenrirano 40 ili 100
hadisa, ilmihali, mevludi, miradzije (poput Sabirove), spjevovi 0
hidzri ilismrti Muhammeda, s.a.v.s.,mesnevijetasavvuskogsadrZaja,
prijevodi i komenrari Rumijeve Mesnevije, predaje 0 evlijama,
mesnevije u kojima se daju savjeti, navode primjeri i posredno
poducava moralu, te mesnevije koje imaju neka enciklopedijska
svojsrva i imaju za cilj poduCiti znansrvenim disciplinama poput
astronomije, medicine, ukazati na odredene pojave i likove u
knjizevnosti.
2. mesnevijekoje temu crpe izlegendi,predaja i hisrorijskihCinjenica,
i ro osobiro, koje se naslanjajuna borbe VjerovjesnikaMuhammeda

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018
-

jEDNA KAP IZ PRVIH TALASANA MORIMA MESNEVljA 367

i hazreti Alije, predaje 0 pohodima Aleksandra Makedonskog,


prijevodi i prerade Firdusijeve Sahname, mesnevije koje opisuju
konkretne historijske dogadaje, vojne pohode, osvajanja, ratove i
s1.

3. mesnevije ljubavnog sadrtaja, u kojima se u prvom planu ogleda


umjetnicki iskaz, i koje su usmjerene na ciljnu grupu prefinjenog
Citalackogukusa. U ovim se djelima glavni junaci iz svijeta ljudske
(apstraktne) ljubavi uzdizu do svijeta bOZanske(istinske, stvarne)
ljubavi, koja, po svemu, biva pokrivena i ukrasena metaforama
tasavvufa.
4. mesnevijeu kojim autori opisuju Ijudei dogadaje, pripovijedajuCi
0 obicajima,svadbama,gradovima,slikajuziveuzorkesvijetau kojem
zive.

Naravno, nisu rijetke ni mesnevijeu kojima se preplicu didaktika, opis


historijskih dogadaja i onih 0 kojima se saznalo predajom, doticaj sa
stvarnoscu autorova svijeta,ali u kojima je u centru prica 0 zaljubljenima,
i njihovom traganju koje ce odvesti do Sjedinjenja uJednome.
Formom, mesnevija zadovoljava zahtjeve kvalitativnog aruz metra
baziranog na dugom i kratkorn, otvorenom i zatvorenom slogu. Rima je
prisutna u misrairna - polustisima unutar jednoga stiha-bejta. Metar
mesnevije autor obicno daje na kraju zavrsnog dijela ovog zamasnog
pjesnickog zahvata.
Takoder, mesnevija valja zadovoljiti i zahtjeve zadatog okvira koji se
sastoji iz uvodnog dijela, centralnog dijelai zavrsetka.
Uvodni dio, zajednicki za mesnevije razliCitetematike, predstavljaju
sljedeCisegmenti:

a) BismillalTahmid (OtpoCinjanje u irne Boga i izricanje zahvale


Bogu)

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

368 AMINA SILJAK - JESENKOVIC

b) tavhid (stihovikojimase izricevjerovanjeu Jedinstvo ABahadB.),


koji nekada dolazi ispred, a nekada izamunadiata - stihova u kojim
se upucuje dova - molitva
c) na't - pohvalnicaVjerovjesnikuMuhammedu, mir s njim (buduCi
da su mu'dzize Vjerovjesnikoveposebno obradene, autor ih obicno
ne spominjeu stihovimana'ta); ovo poglavljese uobicajenozavrsava
pjesnikovom molbom za zagovornistvo Vjerovjesnikovo na Danu
Suda.
d) mi'radi- odlazak Vjerovjesnikovna mi'radz
e) mu'diizat - nadnaravna svojstvaVjerovjesnikaMuhammeda, mir
s njim (pjesnici spominju kako je iz prsta napojio, kako je hurma
koju je zasadio odmah dala plod, is!.)
f) medh-i fehar yar - stihovi u pohvalu cetverici odabranih halifa
g) pohvalnica vladaru
h) pohvalnica velikanima-suvremtmicima autora (u kojim autor
hvali njihovu darezljivost, pravednost, ucenost)
i) razlog pisanja

Ovom prigodom, u nakani da ukazemo na naCin na koji pjesnici u


uvodnom dijelu mesnevija iskazuju svoju predanost Jedinome Bogu,
dozivljenjeMuhammeda, mir s njim, kao «milostisvjetovima», i casnost
njegovih drugova, donosimo nekoliko prijevoda iz mesnevijanekolicine
autora koji su pisali na turskom jeziku:

Ta§licali Yahya, Gencine-i raz,


/Besmele-pocetak uvodnogdijelamesnevije/

Srcem, dusom mi bismillah recimo


Plamom duse za riznicu kazivanja mi pute otvorimo

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018
...

]EDNA KAP IZ PRVIH TALASA NA MORIMA MESNEVI]A 369

Bismilaje vladar nad svim sto se izriee


Mjesto gdje se ona nade sa ponosom opstaje

Kur'anskoga ruzienjaka zumbul je


Za nju mjesto na poeetku svegaje

U nju ovdje upri pogled iz duse


Bajraku sto pod njim skupit ce se vjerni sliena je

Onaj redak u kojem stoji ime Rahima i Rahmana


Postade prvim talasom na obalama kur'anskog okeana

Kada bi se raselanio ovaj ralasjos neznani


Iz svake bi kapljice mu golem biser razaznali

Ahmedi, Iskender-name

Tevhid

Mozes Iiti zamisliti da jedno Cisto Bicepostoji


Sto od Njega bitak dobi sve na sv 'jeru sto se stvori

Ovaj svijet-starac mladoliki i ovaj svod plavetni


Nikako nisu onako, sami od sebe nastali

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

370 AMINA SILJAK - JESENKOVIC

Svjetlost ove sv'jece nije iz nje istekla


Nije sarna dusa u svijet zivih unisla

Ovaj mladic tamnoputi, iz Indije, a i onaj bjeloputi s Rumelije


Tek onako jedan drugog sve ne gone i ne slijede

Moze Iibiti da svakog dana ovaj putnik nocni prelijepi


Sam, od sebe postaje cas mladahan, cas stariji

Da Iije modri krov sam na se nakit stavio


Je Iise ova stara haIijasarna od sebe prostrla

Ima Ii umjetnine za koju se ne zna ko ju je 6nio


Ima Ii haIijeza koju se ne zna ko ju je sterao

Jasno otvori 06, i reci: jesu Ii sve ove boje


oblici i likovi mogli sami od sebe nastati.

Pogledaj i vidi otkud se zice ovo pojavi


Otkud se ukazase ovolike boje, razmisli.

Otkuda ovom samostanu ova svjetiljka


Otkud je ovaj mir i ovoliko kretanja

Otkud je zlatovez na ovom cadoru


Od 6je se ruke ova prostirka u svilenu tkanicu stvorila

Red na svijetu ovome ko je uspostavio


Dolazak Ademov ko je satvorio

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018
.

JEDNA KAP IZ PRVIH TALASA NA MORIMA MESNEVIJA 371

Ko je taj koji na proljece srebro prosiplje


i koji na jesen zlacane nakite natice

Otkud se pojavi Sjeverza sapurnika Isaa


I ko to zelen uCinida bude Hidru odora

Ko je surmelijastim srvorio oCinarcisa


I ko je ljepotu dao liku jasmina

Ko je sjajnom svjetiljkom ruzu srvorio


I ko je na srce lalino biljegstavio

Ko daje da iz zemljei vode nice trstika secerna


I ko iz stijenja rvrdoga izvodi palme datula

Ko kamen rvrdi u Cistirubin prervara


Od kaplje vode ko srvara zrno bisera

Ko crnom bojom boji solufe n06


Bjelina lica dana od CijeIije moti

Tvorac obaju svjetova, veliCinesu Njegove


I zemlja i i nebo puni, i M06 Njegove

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

372 AMINA SILjAK - jESENKOVIC

Ahmed-i Dai: C;eng-name


U Pohvalu Allahova Poslanika, neka je na njeg mir i spas

On je Ahmed (Hvaljeni) koji je nad svim na svijetu Odabran


Muhammed je taj koji je ponos svih vjerovjesnika
Onom Cistotomi iskrenoscu koju je pokazao i svojom plemenitoscu
Premasio je razine ostalih vjerovjesnika

On je sultan prijestolja risaleta (poslanstva)


On je i tijelo i dusa cijelaoba svijeta

Nebesa su cardak dvorca Njegova


I rijeCi«Levlab IDa tebe nema.../su za njeg od Boga povelja

Gdje je on mjesec i sunce su svjetiljka


Nebesa- dim iznjegovamutfaka

Sunce koje svijetpdi jest leptir (koji njega doseCizeli)


Njegova obuca u vasionu je dospjela .

Njegova sablja za one sto Boga nijecu mrtvacke pokrove tka


Kako bi njemu pohvalu rek'o, Dzebrail progovara

Svaka mu noc je poput noCiKadra i Mi'radza


Prah pod njegovim nogama kruna je svemira

",:. "

Njegova dova se priznaje za zagovornistvo.


Pa uistinu je on «milost svjetovima»

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018
-

jEDNA KAP IZ PRVIH TALASANA MORIMA MESNEVljA 373

On je za nas milost od Istinitog, Uzvisenog


On nam je nada za milost Istinitog

Onog dana kad svijetu bude dijeljen oprost i milost


Neka nam ne uskrati svoje zagovornistvo
Salat ve selam ve tahiyyat
Za onog radi kog su svjde basce dzennetske

Neka ove dove stignu do ruzicnjaka u kojem su njegovi drugovi


I neka se blagodetne basce svjetlom ispune

Ebu Bekr, Omer, Osman i Alijasu


na svakom putu vodiCipostali

Da i njih lijepim sjeeanjemspomenemo,


Da dovama nasim duse njihove obradujemo

Fuzuli, Leyla vii Mecnun

lova predaja opisuje veliCinu n06 uznesenja na miradi i radanje


boianskog sUl1cal

Cisti, nebo je pozavidjelo zemlji


zbog Tvoga bivanjablagodeti

Meleki, kako bi tvoju Ijepotu vidjeli


Nebeski svodovi kako bi stope Ti Ijubili

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

374 AMINA SILJAK - JESENKOVIC

Puno su, puno patili


od Boga to su molili

U jedno lijepo doba, jednoga sretnog sata


Bog im molitve prihvati
Dode Dzebaril, donese ono sto Bog mu naredi
Cempresu u vrtu znanja i spoznaja

Padisahu ogromne m06, ustani


Smilujse i vrijednost n06 Kadra vecom uCini

Nek tvoje bice sto suncu sliCisvemir zasjeni


Ti nebu uznesenjem svojim gozbu priCini

Sve sto je sa ovim svijetom u vezi, ostavi


Obidi prostore bezmjesnosti.

Da vide Ijepotu Tvoju meleki su nestrpljivi


Na susret s tobom zeljno cekaju nebeski svodovi

Hiljadama zvijezdasa katova nebeskih


u cekanju zeljnom pogled uperi

':.,~':.

Mehmed I§k-name
U spomen vjernim prijateljima, neka je Allahovo zadovoljstvo s njima

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

]EDNA KAP IZ PRVIH TALASA NA MORIMA MESNEVIjA 375

Rudnice dragulja, neka je na cetvericu tvojih drugova


Jos stotinu hiljada pohvala od rnene, roba ponizna

Od kojih je prvi Ebu Bekr, odani


Koji je u svorne srcu potvrdio ono sto pripada Istini
Casna uspornena na njeg je Cistaod svih ljudskih slabosti
I ruka njegova i srce njegovo su savrseni zbog plernenitosti

On je Cistasrca, lijepa vladanja i pun duhovnosti


On je taj sto prvi vjeri pristupi

Drugi je Orner sto je postovanje stekao


I sto je nadrnoc svojorn snagorn duha ostvario

U pitanjima seriata njegovi su stavovi potpuni


Au ucenjima tarikata pripadnik je casni

TreCirnedu njima jest Osman Mfan


Sto je zapisao CitavKur'an

Sto da jos kazem 0 tom covjeku koji je stid za svojstvo prihvatio


Niko od njega licemjerje nije dozivio

On je iskreno uCioAllahovu rijec


I sa svakim se dobro sporazumjevao

Cetvrti medu njima je junak, sin Ebu Taliba,


Allahov lay,Alija

Njegovom snagorn su se srusila vrata Hajbera

CEEOL copyright 2018


CEEOL copyright 2018

376 AMINA SILJAK -JESENKOVIC

A nevjernici su tada bili parazeni i panizeni

Zarka je zudia i zelia znanja


A pa dardljivasti mu nije bila ravna

Neka je vjeCitiselam na avu cetvericuvelikana


I kada sma budni i kad sma u carstvu snava

Iskrena i Cista,bez licemjerja,ad srca


Neka je pahvala i astalim ashabima

Izvori i literatura:

Doc. dr. Ismail Unver, «Mesnevi», Turk Dili, Turk fjiiriOzel Sayisi II, Divan fjiiri;
god. 36, br. 415, 416, 417, Juli/avgust/septembar 1986, TDK; str. 430-563;
Dr. Iskender Pala,Ansiklopedik Divan fjiiriSozlugu, tom I-II,Akc;ag,Ankara 1989.
540. s.

CEEOL copyright 2018