Sunteți pe pagina 1din 40

SLUJBA SFÂNTULUI

CUVIOS NICODIM

AGHIORITUL DIN

SFÂNTUL MUNTE ATOS


LA VECERNIA MARE
Cu dumnezeiescul Duh
După obișnuitul psalm se cântă: luminându-ţi inima, sfinte
Fericit bărbatul…, starea întâi. Nicodime, noian de învățături ai
La Doamne strigat-am…, se pun adus cu buzele tale Bisericii şi cu
stihirile pe 8. adăpările harului dat
cuvântului tău, părinte, îmbeți
Glasul al 4-lea: pururea, cum spune David,
brazdele ei şi veselești cu
înţelepciunea ta cetele bine-
ocașul harului, călău- cinstitorilor.
zitorul dumnezeiesc
cel călăuzit de Duhul Ca pe un luminător nou al
Sfânt, slavă negrăită a Bisericii te lăudăm pe tine, care
lui Dumnezeu, o luminezi cu dumnezeieştile
darurile imateriale ale unei vieți tale cuvinte, ca pe un învăţător
preastrălucite, trâmbița de al bunei-cinstiri, ca pe o gură de
Dumnezeu insuflată care Dumnezeu înţelepţită a
trâmbițează în lume cuvântul virtuţilor îndumnezeitoare, ca
harului, să-l lăudăm după pe un arătător dumnezeiesc al
vrednicie pe grăitorul de vieţii mai bune şi chitară de
Dumnezeu Nicodim. cântări dulci ca mierea,
4 LUNA IULIE

săvârşind atotsfântă pomenirea Strălucitu-ne-a astăzi ca o stea


ta, sfinte Nicodime. de dimineață pomenirea
Cuviosului dascăl Nicodim,
Glasul al 8-lea. cugetătorul celor cereşti,
Îmbelșugatul har al Atot- luminând cu razele ei Biserica.
sfântului Duh sălășluindu-se în Veniţi deci, iubitorii cuvintelor
sufletul tău, curăţindu-l mai lui, să prăznuim în duh şi în
înainte cu dăruiri de virtuți te-a adevăr, strigându-i: Bucură-te,
făcut organ dumnezeiesc de cel ce prin viaţă de virtute ţi-ai
cuvinte dumnezeieşti, O, atot- făcut mintea sălaș al Duhului
înțelepte învăţăturile tale, sfinte Sfânt! Bucură-te, vistierie
Nicodime, prin care toţi suntem însuflețită, în care sunt comori
puși în rânduială spre o viaţă nedeșertate de înţelepciune de
mai bună. multe feluri! Bucură-te,
Curgere de învățături ai țâșnit dumnezeiesc vlăstar din Naxos,
ca un izvor cuvântător mai dulce podoaba Sfântului Munte şi
decât mierea şi îndulcind inimile călăuza de Dumnezeu înțelepțită
credincioşilor, sfinte Nicodime, a întregii Biserici! Roagă-te,
căci rouă cerească şi mană de Părinte, pentru sufletele
viaţă e cuvântul tău, Părinte, noastre!
hrănindu-i spre creștere
duhovnicească pe cei ce citesc cu Şi acum..., Dogmatica
bună cinstire dumnezeieștile tale Cine nu te va ferici pe tine,
cărți, Cuvioase. Preasfântă Fecioară? Sau cine
Nectar de înţelepciune şi nu va lăuda Preacurată naşterea
cunoștință luând de la Ta? Că Cel ce a strălucit fără de
Dumnezeu, lărgindu-ţi gura ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut,
sufletului tău cu vederi şi cu Acelaşi din tine, Preacurată, a
făptuiri, te-ai arătat vistierie a ieșit, negrăit întrupându-Se, din
toată înţelepciunea şi de fire Dumnezeu fiind şi cu firea
luminări dumnezeieşti, împăr- om făcându-Se pentru noi.
țind îndreptare potrivită tuturor
celor ce se pleacă cu cucernicie VOHOD
asupra învățăturii tale, Părinte. LUMINĂ LINĂ
Prochimenul zilei
Slavă..., Glasul al 6-lea.
ZIUA PAISPREZECE 5

PAREMIILE: vrăjmaşilor. Îmbrăca-Se-va în


Din Înţelepciunea lui Solomon, platoșa dreptății şi-Şi va pune drept
citire: coif judecata cea nefățarnică. Lua-va
(3: 1-9) drept pavăză bine întărită sfințenia,
va ascuți mânia cumplită drept sabie
Sufletele drepților sunt în mâna lui şi împreună cu Dânsul lumea va da
Dumnezeu şi nu se va atinge de ele război împotriva celor fără de minte.
chinul. Părutu-s-a în ochii celor Porni-se-vor bine ochite săgețile
nepricepuţi că au murit şi ieşirea lor fulgerelor şi ca dintr-un arc bine
din această lume s-a socotit pedepsire încordat al norilor la țintă vor lovi. Şi
şi plecarea lor de la noi sfărâmare, din mânia lui, ca o praștie, va azvârli
iar ei sunt în pace. Că de ar fi noian de grindină. Întărâta-se-va
pedepsiți în fața oamenilor, nădejdea asupra lor apa mării şi râurile îi vor
lor este plină de nemurire. Şi puțin îneca vijelios. Va sta împotriva lor
fiind pedepsiți, cu mari binefaceri Duhul puterii dumnezeieşti şi ca un
vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a ispitit vifor îi va vântura pe ei şi fărădelegea
pe dânşii şi i-a aflat vrednici de El. va pustii tot pământul şi răutatea va
Ca pe aur în topitoare i-a lămurit şi răsturna scaunele celor puternici.
ca pe o jertfă de ardere de tot i-a Auziți dar, împărați, şi înțelegeți;
primit. Şi în vremea cercetării lor vor luați învățătură, judecători ai
străluci şi ca scânteile pe paie vor marginilor pământului. Luați
fugi. Judeca-vor neamuri şi vor aminte, cei ce stăpâniți mulțimi şi cei
stăpâni popoare şi va împărăţi peste ce vă trufiţi cu ocârmuirea mulţimii
dânşii Domnul în veci. Cei ce neamurilor, că de la Domnul s-a dat
nădăjduiesc spre El vor înţelege vouă stăpânirea şi puterea de la Cel
adevărul şi credincioşii vor petrece în preaînalt.
dragoste cu Dânsul. Că har şi milă
este întru cuvioşii Lui şi cercetare Din Înţelepciunea lui Solomon,
întru aleșii Lui. citire:
(4: 7-15)
Din Înţelepciunea lui Solomon,
citire: Dreptul de va ajunge să se
(5: 16 - 6: 3) sfârșească întru odihnă va fi. Că
Drepții în veac vor fi vii şi de la bătrânețile sunt cinstite, nu cele de
Domnul este plata lor, şi purtarea de mulți ani, nici cele ce se măsoară cu
grijă pentru dânşii este de la Cel numărul anilor, ci căruntețile sunt
Preaînalt. Pentru aceasta vor lua înţelepciunea oamenilor, iar vârsta
împărăția podoabei şi stema bătrâneților, viaţa nespurcată.
frumuseții din mâna Domnului; căci Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, l-a
cu dreapta Sa îi va acoperi şi cu iubit şi fiindcă viețuia între păcătoși,
brațul Său îi va apăra. Lua-va râvna a fost mutat. Răpitu-s-a, ca să nu
Lui drept armă şi va întrarma schimbe răutatea mintea lui, sau
făptura spre izbândă asupra viclenia să înșele sufletul lui. Că
6 LUNA IULIE

râvna răutăţii întunecă cele bune şi neîncetată rugăciune, sfinte


neînfrânarea poftei schimbă gândul Nicodime, şi prin unirea fericită
cel fără de răutate. Desăvârşindu-se învățându-te în chip nemijlocit
în scurt timp, dreptul a plinit ani
îndelungați; că plăcut era Domnului
cele dumnezeiești, asemenea
sufletul lui. Pentru aceasta dumnezeiescului Pavel ai auzit
Dumnezeu S-a grăbit a-l scoate din cuvinte de nespus şi ai pus în
mijlocul răutăţii. Iar popoarele au scris cele pe care le-a învăţat
văzut şi nu au cunoscut, nici nu au prin experiență. De aceea ca
pus în gând una ca aceasta. Că har şi nişte lumini îndumnezeitoare
milă este întru cuvioşii Lui şi luminează cuvintele tale de la
cercetare întru aleșii Lui.
răsărit şi până la apus spre
luminarea celor ce strigă:
La Litie Doamne, slavă Ţie!
Idiomelele,
Glasul 1. Glasul al 3-lea.
Luminând cu înţelepciunea te-
Veseleşte-te în Domnul, vesti- ai arătat organ al teologhisirii şi
tule Athos, aleasă moştenire a tainic scriitor al vieţii în Duhul,
Maicii lui Dumnezeu; căci iată, căci precum ai făptuit înveţi, şi
ca un stâlp de lumină ceresc s-a cuvântul scurt de la părinţi l-ai
arătat întru tine purtătorul de desfășurat în multe feluri, cum
Dumnezeu Nicodim, cel răpit de spune Isaia, cu puterea
Dumnezeu prin înţelepciune şi cuvântului făptuitor şi
cu chip dumnezeiesc prin frumusețea înțelepciunii de
virtuți; căci prin vieţuire fără Dumnezeu dăruite, mult-
prihană ai moștenit luminările înțelepte Nicodime; căci har
gândirii de sus, şi revărsând dumnezeiesc s-a revărsat de pe
peste tot razele harului lui, spre buzele tale şi te-a arătat scriitor
faptele luminii îi duci pe cei ce cu al celor de negrăit spre
străpungerea inimii strigă lui mântuirea celor ce strigă:
Dumnezeu: Doamne, slavă Ţie! Doamne, slavă Ţie!

Glasul al 2-lea. Glasul al 4-lea.

Ascetic vieţuind, ai supus ce e Ca


un crin primăvăratic
mai rău la ce e mai bun şi te-ai revărsând în adierea Duhului
unit cu Dumnezeu prin mireasma vieţii din rai sunt
cărțile tale de Dumnezeu
ZIUA PAISPREZECE 7

insuflate, atotfericite Nicodime; LA STIHOAVNĂ


căci prin curată vieţuirea ta te- Stihurile sfântului glasul al 5-lea:
ai făcut bună-mireasmă a lui Podobie: Bucură-te cămara…
Hristos şi prin florile cuvintelor
tale alungi duhoarea patimilor.
Căci ca nişte cupe de miruri ne Bucură-te, frumusețea
înmiresmează prin scris monahilor, odraslă aleasă a
cunoaşterea virtuților şi insulei Naxos, bună podoabă a
rigoarea dogmelor dumneze- Athosului, limbă preadulce şi de
ieşti, spre mântuirea celor ce Dumnezeu grăitoare care
strigă: Doamne, slavă Ţie! grăieşte şi scrie în Duhul
dumnezeiesc cuvintele
Slavă…, Glasul al 4-lea. învățăturii cereşti, care
tâlcuiește tuturor înțelesurile cu
anevoie de înțeles ale celor sfinte
Pe preaînțeleptul între cuvioși şi deschide înțelesul vederilor
şi cuviosul între dascăli, pe
negrăite spre lărgimea unei
marele Nicodim să-l fericim
cunoașteri mai bune, sfinte
după datorie, mulţimile bine-
părinte Nicodime, vistierie
credincioşilor; căci ajungând
însuflețită a unei gândiri de
neprihănit prin asceză, s-a făcut
Dumnezeu dăruite.
gură a Duhului şi asemenea lui
David a grăit în adunare multă Stih: Gura mea va grăi înţelepciune şi
dumnezeiască înţelepciune, prin cugetul inimii mele pricepere.
care a povățuit sufletele
Bucură-te, vasul înțelepciunii,
ortodocșilor să gândească şi să
comoara teologhisirii adevărate,
caute cele de sus şi a fulgerat
slava ortodocșilor, care ai biruit
oștirile ereticilor, fiindcă în tot
cu înţelepciune meșteșugirile
pământul a ieșit graiul lui spre
ereticilor, chitara dogmelor
slava lui Hristos Dumnezeu şi
credinței, săditorul purtărilor
Mântuitorul sufletelor noastre.
neprihănite şi dascălul bine-
Şi acum…, a Născătoarei.
cinstitorilor, înălțimea cunoaș-
Din toate primejdiile păzeşte-i terii dumnezeieşti, adâncul
pe robii tăi, binecuvântată înțelepciunii, noianul neistovit al
Născătoare de Dumnezeu, ca să înțelesurilor duhovnicești, sfinte
te slăvim pe tine, nădejdea părinte Nicodime, cel care ceri
sufletelor noastre.
8 LUNA IULIE

tuturor luminarea dumneze- de către Hristos pace şi mare


iască. milă.

Stih: Fericit bărbatul care se teme de Şi acum…, a Născătoarei.


Domnul, întru poruncile Lui va voi
foarte. Fecioară nenuntită, care ai
Bucură-te, luminătorul nou, zămislit în chip negrăit pe
strălucit şi mult luminos al Dumnezeu cu trup, Maică a
Bisericii lui Hristos, gura Dumnezeului Celui Preaînalt,
teologilor, râvnitorul zelos şi primeşte cererile rugătorilor tăi,
fierbinte al predaniilor dreptei- Preacurată, care dăruieşti
credințe, desfășurarea Scriptu- tuturor curăţire de greşeli; şi
rilor, lămurirea celor ascunse, primind acum rugăciunile
cel ce vindeci cu cuvântul noastre, roagă-l să ne mântuim
harului bolile pierzătoare ale toţi.
sufletelor, lira preaarmonioasă
Acum slobozeşte..., Sfinte Dumnezeule...,
şi harfa cu dulce glas a imnelor Tatăl nostru...
dumnezeieşti, cuvioase părinte
Nicodime, înduplecă-L pe
TROPARELE.
Hristos să dea iertare de greşeli
Glasul al 3-lea.
celor ce te cinstesc pe tine.

Cu harul înţelepciunii
Slavă... glasul al 8-lea.
împodobit fiind, sfinte părinte,
trâmbiţă de Dumnezeu
Plugărind frumos cuvântul grăitoare şi călăuzitor al
învăţăturii, aduci Bisericii roade virtuţilor te-ai arătat, Nicodime
de viaţă nemuritoare, de de Dumnezeu grăitorule; căci
Dumnezeu grăitorule Nicodime, tuturor ai predat învăţăturile
căci ca nişte pomi mereu înfloriţi mântuirii, arătând luminarea
în revărsările apelor harului de curăţiei vieţii prin bogăţia
Dumnezeu întipăritele tale cuvintelor tale dumnezeieşti,
scrieri ne aduc pururea prin care ai strălucit ca o lumină
cunoaşterea mântuitoare, prin lumii.
care izbăvindu-ne din Altul, glas 1.
amărăciunea patimilor, ni se dă
ZIUA PAISPREZECE 9

Pe luminătorul Athosului, dascăle al bunei-cinstiri;


odrasla Naxosului şi învăţătorul binecuvântează-i de sus pentru
de Dumnezeu insuflat al întregii că sărută cu credinţă
Biserici, pe Nicodim cel plin de preasfântul tău creştet, de
înţelepciune dumnezeiască să-l Dumnezeu înţelepţite.
cinstim credincioşii, căci cereşti
învăţături izvorăşte celor ce Slavă…,
strigă: Slavă lui Hristos Celui ce Cu razele dumnezeieştii
te-a slăvit pe tine! Slavă Celui ce înţelepciuni luminat fiind, ai
te-a încununat pe tine! Slavă aflat comoară de cuvinte sfinte,
Celui ce prin tine cele de folos ne Nicodime cuvioase, dascăle al
dăruieşte. bunei-cinstiri, prin care ne
Dacă se face priveghere, la litie se povăţuieşti spre urcuşul vieţii şi
cântă troparul Sfântului de două ori, strălucirii ascunse în Hristos,
(unul din ele sau câte unul pe rând) şi atotfericite.
Născătoare de Dumnezeu o dată.
Şi acum…, a Născătoarei.
Lăudând ca David în cântări cu
dulce sunet multele tale măreţii,
Curată, sfântul Nicodim
Aghioritul a strigat ţie: Bucură-
te, binecuvântată Marie, care nu
ştii de nuntă, punte a lumii spre
LA UTRENIE Dumnezeu Mântuitorul şi
ajutătoare a Athosului.
La Dumnezeu este D om n u l .. . s e
cântă troparul Sfântului (de două ori) După Catisma a doua, Sedealna,
Slavă…, Şi acum., al Născătoarei.
glasul al 4-lea.
După Catisma întâi, se cântă sedealna:
Glasul 1. Pajişte preabine-înmiresmată
a insuflatelor de Dumnezeu
orurile monahilor s- Scripturi te-ai arătat, sfinte
au adunat cu evlavie să Nicodime, prin viaţa ta curată și
prăznuiască sfântă ai învăţat taina lor prin răpire
pomenirea ta, dumnezeiască; căci desfătându-
Nicodime cuvioase, te zi de zi de cugetarea la ele, ai
10 LUNA IULIE

dăruit mireasma cunoaşterii Fericimu-te pe tine, Cuvioase


cereşti, prin care îi veseleşti, Părinte Nicodim, și cinstim
părinte, pe cei ce te fericesc pe sfânta pomenirea ta, iubitorule
tine. al rugăciunii, povățuitorule al
călugărilor şi împreună
Slavă…, vorbitorule cu îngerii.
În chip cuvios şi virtuos ai trăit,
înţelepte, şi pe toţi i-ai uimit cu Stih 2: Genunchii mei au slăbit de post
înţelepciunea ta, Nicodime şi trupul meu s-a istovit din lipsa
cuvioase, veselia ortodocşilor, untdelemnului (Psalm 108: 23).
iar cu cuvântul tău ai surpat
neghioabele meşteşugiri ale Stih 3: Pentru cuvintele buzelor Tale,
cacodocșilor, de aceea cinstim eu am păzit căi aspre (Psalm 16: 4).
pomenirea ta cea de peste an.
Stih 4: Schimbat-ai plângerea mea
Şi acum…, a Născătoarei. întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi m-
ai încins cu veselie (Psalm 29: 11).

Fără sămânţă ai zămislit pe


Făcătorul a toate, fără
Veniţi toate cetele călugărilor
stricăciune ai născut din sângele să mărim pe Nicodim Părintele
tău pe Hristos Dumnezeul nostru, zicând: pe lauda
nostru; de aceea avându-te pe Sfântului Munte Athos.
tine început al mântuirii, te
lăudăm, Născătoare de Stih 5: Să ştiţi că minunat a făcut
Domnul pe cel cuvios al Său (Psalm 4:
Dumnezeu, ca pe ocrotitoarea
3).
noastră şi mărim cu credinţă
Stih 6: Cântaţi Domnului cei cuvioşi
slava ta, Preacurată.
ai Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei
Lui (Psalm 29: 4).
POLIELEU Robii Domnului…
Slavă..., glasul 1:
MĂRIMURILE:
Slavă Ţie, Treime Sfântă: Părinte,
Stih 1: Aşteptând am aşteptat pe Dom- Cuvinte şi Duhule Sfinte, zicând:
nul şi El a căutat spre mine şi a auzit Slavă Ţie, Dumnezeule.
rugăciunea mea (Psalm 39: 1-2).
Şi acum..., acelaşi glas:
ZIUA PAISPREZECE 11

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, milei, la viaţa dintru început ne-
Marie, Domnul este cu tine, zicând: ai adus omorând şarpele cu
Şi prin tine cu noi. naşterea ta, preacurată. De
aceea primind harul tău cu
Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, recunoştinţă îţi înălţăm pururea
Dumnezeule (de trei ori)! cântări de mulţumire,
Născătoare de Dumnezeu,
Sedelnele după polieleu; strigând către tine: Roagă pe
Glasul al 8-lea Fiul şi Dumnezeul tău iertare de
greşeli să dăruiască celor ce
Cu înţelepciunea dumneze- scapă cu dor la acoperământul
tău, Stăpână.
iască îmbogăţindu-te, ai aflat in
vistieria inimii tale bogăţia Apoi Antifonul 1 al glasului al 4-lea:
duhovnicească a toată
PROCHIMENUL,
cunoaşterea şi te-ai arătat
dătător de hrană hrănind cu Cinstită este înaintea
cuvântul harului sufletul şi Domnului moartea cuvioşilor
gândirea drept credincioşilor; Lui (Ps. 115: 6).
drept pentru care punând în Stih: Fericit bărbatul care se teme de
rânduială purtările oamenilor, Domnul; întru poruncile Lui va voi
foarte.
ai arătat tuturor luminarea
mântuirii, de Dumnezeu Toată suflarea.
purtătorule Nicodime. Roagă pe
Hristos Dumnezeu iertare de Evanghelia de la Luca (VI, 17-23): În
greşeli să dăruiască celor ce vremea aceea a stat în loc șes Iisus
și… (caută la 6 decembrie).
prăznuiesc cu dragoste sfânta
pomenirea ta. Psalmul 50

Slavă..., glasul 2:
Slavă…, Şi acum..., a
Născătoarei. Pentru rugăciunile cuviosului
tău Nicodim, Milostive,
Dând lui Hristos Dumnezeul curăţeşte mulţimea greşelilor
nostru trup fără schimbare în noastre.
chip mai presus de fire din Şi acum...,
preacuratul tău sânge, Fecioară,
făcut om pentru milostivirea
12 LUNA IULIE

Pentru rugăciunile Născă- ‹‹prăznuind şi voi cânta


toarei de Dumnezeu, Milostive, ‹‹minunile ei, bucurându-mă. ››
curăţeşte mulţimea greşelilor
noastre. Comoară şi noian neistovit de
haruri fiind, Stăpână, picură-mi
Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, şi mie un strop de cunoaştere, ca
după mare mila Ta şi după împreună cu îngerul să-ţi strig
mulţimea îndurărilor Tale cu trâmbiţă de cântări: Bucură-
curăţeşte fărădelegile noastre. te, surpare a blestemului,
bucură-te, Stăpână a lui
Şi idiomela, glasul 6: Dumnezeu Mireasă, izbăvirea
lumii, bucură-te atotnepătată,
Noul luceafăr al Bisericii şi care ai izvorât viaţa veşnică +şi
dumnezeiesc dascăl al ai omorât iadul cu naşterea ta,
monahilor, Nicodim de bucură-te!
Dumnezeul primitul, săvârşind Palat al puterii Tatălui,
buna alergare a virtuţii urcă la bucură-te, preacurată, iatacul
cereştile locaşuri, iar pe cei ce neîntinat al Ziditorului, bucură-
prăznuiesc cinstită pomenirea sa te, preastrălucită cămară de
îi răsplăteşte cu binecuvântări nuntă a slavei, bucură-te, chipul
părinteşti şi cere pentru toţi lucrător al slavei dumnezeieştii
mare milă. întrupări.
CANOANELE Toiag care ai înflorit pe
Săditorul a toată făptură,
Al Născătoarei de Dumnezeu cu Irmosul pe bucură-te, ceea ce nu ştii de
6 şi două ale sfântului, pe 8.
nuntă, bucură-te, viță care ai
Cîntarea l-a, odrăslit ciorchinele frumos din
care ţâşneşte vinul cunoştinţei.
Canonul Născătoarei de Dumnezeu.
glasul al 4-lea:
Canonul întâi al Sfântului Nicodim.
Acelaşi glas şi irmos.
Irmos:
Deschide-voi gura mea şi se va Treime de o fiinţă, părinte,
Fiule şi Duhule Sfinte, dă-mi
‹‹umplea de Duh, şi cuvânt înţelepciune să laud strălucit pe
‹‹răspunde-voi Împărătesei dumnezeiescul Nicodim cel ce
‹‹Maici; şi mă voi arăta luminat
ZIUA PAISPREZECE 13

te-a slăvit cu cuvintele, de Dumnezeu grăitorule părinte


învăţăturile şi faptele, Doamne. Nicodime.
Mintea cea cerească, vasul cu Slavă…,
mir al Duhului, dumnezeiescul Cuvântul cel dumnezeiesc al
Nicodim pe noi toţi ne cheamă să Legii lui Dumnezeu desfăşu-
săvârşim pomenirea lui cea de rându-l, cuvioase, cu limbă de
peste an; să alergăm toţi Dumnezeu insuflată, noian de
cinstindu-l. înţelesuri şi bogăţie de
Omorând cugetul trupului tău cunoaştere dumnezeiască ai
prin asceză, sfinte Nicodime, ai făcut să plouă cu multă
supus ce e mai rău la ce e mai înţelepciune Bisericii ca pe o
bun şi te-ai arătat vas de mult mană cerească, părinte.
preţ al harului.
Şi acum...,
Al Născătoarei. Izvorule nedeșertat al
Bogat fiind dumnezeiescul dumnezeieştilor curgeri
Nicodim în tăria şi luminarea de hrănitoare de suflet, Stăpână,
la tine, Stăpână, prea- ţâşneşte sufletului meu apă
dumnezeiesc şi întreg purtător săltătoare spre viaţa veşnică, ca
de Dumnezeu s-a arătat în Athos să sting, Fecioară, cărbunii
în anii din urmă. păcatului şi să mă umplu de
luminare imaterială.
Al doilea canon al sfântului Nicodim
Glasul al-8-lea. Catavasie: Deschide-voi gura mea...
Cu luminarea ta, de lumină Cântarea a 3-a:
dătătorule Doamne, luminează-
mi mintea şi cuvânt dă-mi, Irmos
Cuvinte, în buzele mele să cânt Pe ai tăi cântăreți, Născătoare
cu strălucire laudă vrednică ‹‹de Dumnezeu, izvorul cel viu şi
dumnezeiescului Nicodim,
‹‹îndestulat, care s-au împre-
minunatul Tău slujitor.
‹‹unat ceată duhovnicească
Curata ta vieţuire, cuvioase, ‹‹întăreşte-i, întru dumneze-
sălaş al luminii te-a arătat în
‹‹iască mărirea ta, cununilor
Athos, stâlp cu totul de lumină şi
sfeşnic prealuminos, revărsând ‹‹măririi învrednicindu-i.››
în lume învăţăturile nemuririi,
14 LUNA IULIE

Munte umbros şi dumnezeiesc, Sfeşnic al gândirii dumne-


din care a venit la noi împăratul zeieşti, trâmbiţa răsunătoare a
făpturii şi l-a aflat pe Adam pe lui Dumnezeu, limbă de
munţii pierzaniei, bucură-te, Dumnezeu grăitoare, lăudat fie
curată Fecioară-Maică. după datorie astăzi în cântări
Bucură-te, ploaie care reverşi dumnezeieşti de Dumnezeu
vindecări oamenilor; bucură-te, grăitorul Nicodim.
Al Născătoarei.
izvor nedeșertat din care ne-a
ţâşnit apă săltătoare spre viaţa Locaş purtător de lumină şi
veşnică. scaun în chip de foc al lui
Bucură-te, Fecioară, vas de aur Dumnezeu te-ai arătat, Stăpână
binecuvântată, purtându-L în
care ai lucrat fără sămânţă lumii
pântece cu trup; şi pe mine
ca o mană cerească Pâinea vieţii;
luminează-mă cu strălucirea
bucură-te, sfeşnic atotluminos al
slavei Tale.
strălucirii Tatălui.
Tăbliţă a noului legământ în Al doilea canon al sfântului.
care S-a scris Întrupându-Se Curăţindu-ţi prin înfrânare
Săpânul a toate, te lăudăm încordată sufletul şi trupul de
strigând: Bucură-te, plinirea noroiul oricărei împătimiri, ai
Legii şi lauda Prorocilor. plugărit harurile nepătimirii, de
Dumnezeu înţelepţite Nicodime,
Primul canon al sfântului.
şi prin cuvântul tău pe toţi îi
Umplutu-te-ai de lumină îndemni spre dobândirea
cerească curăţindu-ţi mintea, acestora.
sfinte Nicodime, şi ca un
împodobit fiind cu virtuţile ni
luminător atotluminos ai
te-ai arătat învăţător de Dumne-
strălucit Bisericii în anii din
zeu purtător al tainei vieţii celei
urmă spre câştigul bine-
ascunse în Hristos, Nicodime
cinstitorilor.
fericite, ducând sufletele noastre
Harul dumnezeieştilor tale spre taina urcuşurilor
cuvinte a strălucit în tot dumnezeieşti.
pământul ca un fulger ceresc, Slavă…,
curăţând purtările oamenilor şi
Mintea ta luminându-ți prin
ducându-i la lumina poruncilor
strălucirea Mângâietorului, iar
Ziditorului.
mâna ta mişcată fiind de Acesta,
ZIUA PAISPREZECE 15

ne-ai pus învăţături cereşti în Cântarea a 4-a:


multe cărţi sfinte, Nicodime
cuvioase. Irmosul:
Şi acum..., Cel ce şade în slavă pe scaunul
Preaslăvită Marie, Fecioară ‹‹Dumnezeirii, pe norul cel ușor,
împărăteasă a toate, care ai
născut pe Dumnezeu în chip
‹‹a venit Iisus, cel cu totul
netâlcuit, sufletul meu cel stricat ‹‹dumnezeiesc, din preacurata
de patimi vindecă-l şi dă-mi să ‹‹Fecioară şi a mântuit pe cei ce
văd întoarcerea cea ‹‹strigă: Slavă puterii Tale,
mântuitoare. ‹‹Doamne. ››
Catavasie: "Pe ai tăi cântăreţi…”
Sfeşnicul cel purtător de
SEDEALNA, glasul al 5-lea:
lumină care ai fulgerat tuturor
în chip de muritor lumină cea
Gură de Dumnezeu insuflată a neapropiată, bucură-te, Fecioa-
dumnezeiescului Duh, liră ră, dimineaţă neînserată, care ai
preaarmonioasă a cântărilor strălucit Soarele dreptăţii.
cereşti, podoaba monahilor de la
Athos, scriitorul de Dumnezeu Poartă a mântuirii te-ai arătat
purtător al înţelepciunii lui celor ce-ţi strigă Bucură-te!, vas
Dumnezeu, de Dumnezeu de mir care ai purtat în pântec
înţelepţitul Nicodim să fie lăudat pe Cuvântul Unsul lui
în armonii ca un adevărat Dumnezeu, Care dă buna-
slujitor al lui Hristos. mireasmă a nestricăciunii celor
ce prin neascultare şi-au
Slavă…, Şi acum…, plugărit moartea.
Născătoare de Dumnezeu Bogăţie de viaţă curgătoare a
Fecioară, ajutătoarea lumii, în darurilor cereşti, bucură-te,
vreme de nevoi ajută-i împărţitoare a bunătăţii,
totdeauna pe cei ce aleargă la a obârşie de dumnezeire, bucură-
ta ocrotire şi fereşte de orice te, cămara de nuntă a bunăvoirii
vătămare moştenirea ta, curată, dumnezeieşti, ceea ce nu ştii de
care la al tău ajutor aleargă nuntă, prin care s-a şters
totdeauna, Stăpână. stricăciunea.
16 LUNA IULIE

Primul canon al sfântului. preadulci şi cântări armonioase


În cugetarea la legea lui vestitele izbânzi ale cuvioşilor
Dumnezeu şi la cuvintele veselind inimile bine-
Duhului zăbovind zi şi noapte, cinstitorilor.
sfinte Nicodime, te-ai arătat Mană a vieţii, miere ţâşnită din
pom roditor lângă ape, aducând piatră, rouă dumnezeiască
drept rod cunoaşterea mai bună pogorâta pe pământ de la Duhul
a harului dumnezeiesc. Sfânt este cuvântul tău, sfinte
Vesel în purtări, părinte, plăcut Nicodime, învăţătorule al tainei
la vedere, dulce în cuvânt, de celor cereşti, hrănind, veselind şi
Dumnezeu înţelepţit în rourând inimile celor ce se
îndemnuri te-ai arătat, sfinte, pleacă cu credinţa peste cărţile
celor ce veneau la tine împărţind tale.
tuturor învăţături dumnezeieşti. Slavă…,
înlemneşte minţile credin- Dulceaţa dumnezeiescului har
cioşilor, părinte sfinte, de revărsându-se în preacurată
înălţimea şi adâncimea, lăţimea inima ta, cuvioase, s-a strâns
şi lărgimea comorii de har a prin cinstitele tale buze comoară
înţelepciunii tale, Nicodime, că în cărţile tale sfinte, Nicodime,
te-ai arătat tuturor noian de îndulcind şi fermecând pe toţi
cunoaştere de tot felul. cei care citesc cu credinţă cărţile
tale, cuvioase.
Al Născătoarei. Şi acum...,
Cer pe pământ mai înalt decât Roagă-L pentru noi pururea,
cerurile te-ai arătat, Fecioară Născătoare de Dumnezeu,
preasfântă, ţinând în mâini ca singura Pururea Fecioară, pe
un prunc pe Făcătorul cerului şi Cel care a ieşit din preacuratul
al pământului, venit pentru milă tău sânge, să se îndure de cei pe
să ne înalțe la cetatea cea care i-a zidit şi să dea tuturor
cerească. dezlegare de greşeli şi părtăşia
luminii celei veşnice.
Al doilea canon al sfântului.
Chitară melodioasă şi cu Catavasie: "Cel ce şade în slavă…”
dumnezeiesc sunet a limbii tale,
Cântarea a 5-a:
te-a insuflat Dumnezeu, sfinte
Nicodime, a lăuda în glasuri Irmosul:
ZIUA PAISPREZECE 17

Spăimântatu-s-au toate de prin moarte şi pătimiri a ţâşnit


tuturor nepătimire şi viaţă.
‹‹dumnezeiască mărirea ta; că
‹‹tu, Fecioară neispitită de Primul canon al sfântului.
‹‹nuntă, ai avut în pântece pe învăţături dumnezeieşti ai
‹‹Dumnezeu Cel peste toate şi ai ţâşnit, sfinte Nicodime, ca un
‹‹născut pe Fiul Cel fără de ani, râu al Dumnezeului Celui Viu şi
‹‹Cel ce dăruieşte pace tuturor ca un pârâu de desfătare cu
‹‹celor ce te laudă pe tine. ›› curgerile cuvintelor tale
Izbăviţi fiind prin naşterea ta veseleşti pururea toată Biserica
de osânda cea de demult, Ortodoxă a lui Hristos,
bucură-te strigam cu bucurie, înţelepte.
bucură-te, Fecioară, care ai Ca isihast ai vieţuit, Nicodime,
împăcat cu împăratul a toate în trezvia inimii şi înfrânare şi în
Dumnezeul nostru pe cei surpaţi cugetarea de Dumnezeu
prin amăgirea şarpelui. insuflatelor Scripturi, şi te-ai
înflorind, preacurată, ca o întraripat cu mintea spre
pajişte de Dumnezeu sădită, luminările Duhului cele mai
Floarea cea frumoasă şi presus de minte.
înmiresmata, pe Cel ce a Slavă…,
înfrumuseţat pământul cu flori, Luptele mucenicilor lăudând şi
de mireasmă dumnezeiască i-ai nevoinţele cuvioşilor, pe ale
umplut pe cei care-ţi strigă: căror urme ai păşit ducând pe
Bucură-te, miros dumnezeiesc. pământ viaţa îngerească, după
Sion cu multe nume, bucură-te, vrednicie ai fost preaslăvit cu
Fecioară Stăpână, cetate a aceştia, cuvioase.
Al Născătoarei.
marelui Împărat, despre care s-
au grăit cu înţelepciune lucruri Cort cu totul de lumină a lui
străine; bucură-te, cea care ne- Dumnezeu Atotţiitorul, Născă-
ai deschis poarta cea cerească şi toare de Dumnezeu plină de har,
desfătarea nestricăcioasă. sufletul meu cel întunecat
Rug nears bucură-te, Fecioară luminează-l şi vas curat al Celui
ce a strălucit din tine arată-l,
preacurată; bucură-te, cea care
Maică lui Dumenezeu.
ai omorât iadul, ca una care ai
născut pe Împăratul vieţii, Care Al doilea canon al sfântului.
18 LUNA IULIE

Sporirile virtuţilor şi cugetările Strigat-a proorocul Iona, mai


dumnezeieşti le zugrăveşti în ‹‹înainte închipuind îngroparea
chip potrivit, sfinte Nicodime, ‹‹Ta cea de trei zile în chit,
într-o carte sfântă, căreia i-ai ‹‹rugându-se; Din stricăciune
pus numele potrivit care vine
‹‹mă mântuieşte, Iisuse,
din faptele tale.
‹‹Împăratul Puterilor. ››
Cu plugăria cuvântului retezi
rădăcinile patimilor, sfinte Mir ceresc ai născut, care
Nicodime, şi cultivi cu umple de bună-mireasmă tot
înţelepciune, părinte, sămânţa pământul, bucură-te, vasul
mântuitoare a poruncilor lui harului, bucură-te, dumnezeiesc
Dumnezeu în brazdele suflete- alabastru al nestricăciunii.
lor, ca un preadumnezeiesc Palat însufleţit te-ai arătat,
slujitor al lui Dumnezeu. curată şi chivot de sfinţire al
Slavă…, Atotţiitorului, de aceea îţi
Meşteşugul unui război cântăm: Bucură-te, locaş prea-
nevăzut cu puterile întune- cinstit al slavei dumnezeieşti.
ricului descoperi tuturor, sfinte Râul plin şi curgător al apelor
Nicodime, ca unul care ai biruit Duhului, bucură-te, din care se
în el şi pe noi ne îndrumi cu adapă cu curgeri dumnezeieşti
sfătuiri împotriva patimilor şi toată lumea care-ţi strigă:
demonilor, părinte sfinte. Bucură-te!
Şi acum..., Buna-cuviinţă a îngerilor,
Fecioară Maică, ceea ce ai bucură-te, slava prorocilor,
purtat în pântec în chip negrăit întărirea cuvioşilor, bucură-te,
pe Dumnezeu Cuvântul, păzeşte cununa mucenicilor şi scăparea
şi acoperă de toată nevoia şi celor deznădăjduiţi.
vătămarea această turmă a ta,
vestitul Munte al Athosului, cum Primul canon al sfântului.
ai făgăduit în bunătatea ta. Soare nou arătat te-ai arătat
Bisericii lui Hristos, Nicodime,
Catavasie: "Spaimantatu-s-au luminând pururea plinătatea
toate...”
ortodocşilor cu razele cuvintelor
şi îndemnurilor tale.
Cântarea a 6-a:
Irmosul:
ZIUA PAISPREZECE 19

Mare dascăl te-ai arătat, Ţâşnirea curgerilor cuvântă-


Nicodime, ca unul care ai făcut toare revărsate din buzele tale,
şi ai învăţat voia lui Dumnezeu; sfinte Nicodime, pururea adapă
de aceea de mari cinstiri te-ai gândirea noastră spre rodire de
învrednicit de la Domnul, Cel ce fapte de virtute, părinte.
te-a slăvit pe tine.
Preadumnezeiesc în virtuţi şi Şi acum...,
preaînţelept în cuvânt şi Bucuria îngerilor şi ajutătoa-
înţelepciune te-ai arătat în rea oamenilor, binecuvântată
Athos, ducând mintea curată, singura pururea
monahilor spre taina celor mai fecioară, ajută-ne pururea în
desăvârşite, de Dumnezeu nevoi şi în tot felul de necazuri.
înţelepţite.
Al Născătoarei. Catavasie: "Înţelepţii de
Sfeşnic cu şapte lumini al Dumnezeu...”
luminii dumnezeieşti, bucură-te,
Pururea Fecioară, care CONDAC, glasul al 8-lea:
luminează cu strălucirile lui de Ca un preabun învăţat în viaţa
taină pe cei ce-ţi strigă cu virtuoasă şi dascăl purtător de
cucernicie: Bucură-te! Dumnezeu al bunei-cinstiri te
cinsteşte Biserica Ortodoxă; căci
Al doilea canon al sfântului. primind din cer darul harului,
Viaţă fără de prihană ducând prin dumnezeieştile tale scrieri îi
în liniştirea minţii şi curăţirii luminezi.
dumnezeieşti, te-ai arătat gură a ICOS
învăţăturii Scripturilor şi Înger prin purtări şi mare în
Părinţilor. cunoştinţă te-ai arătat în Athos,
Cu tăria iubirii de Dumnezeu sfinte Nicodime, căci având
înzdrăvenindu-ţi, părinte, viaţă îngerească, cu glas
neputinţa trupului, viaţa ţi-ai îngeresc ai lămurit scrierile
cheltuit, Nicodime cuvioase, Părinţilor, prin care îi luminezi
pentru aproapele, scriind pe cei ce strigă:
învăţăturile vieţii. Bucură-te, buna podoabă a
Naxosului; bucură-te, făclia
Slavă…, Athosului.
20 LUNA IULIE

Bucură-te, lămurirea dogmelor insula Naxos din arhipelagul


Părinţilor; bucură-te, tâlcuirea Cicladelor.
cuvintelor sfinţilor. Părinţii săi, pioși și cu frică de
Bucură-te, înălţime de Dumnezeu, i-au dat numele
chibzuinţă şi râu de Nicolae la Sfântul Botez şi îl
înţelepciune; bucură-te, adânc încredinţară preotului satului ca
de cunoştinţă dumnezeiască şi să-l înveţe să citească. Spre
vistierie de iubire. deosebire de ceilalţi copii, nu-i
Bucură-te, că te-ai arătat plăceau jocurile zgomotoase,
scriitor purtător de Dumnezeu; dedicându-şi timpul liber
bucură-te, că eşti tâlcuitor lecturilor.
grăitor de Dumnezeu. Fusese înzestrat de Dumnezeu
Bucură-te, sfeşnic al purtărilor nu numai cu o inteligenţă vie ci
de cuviinţă; bucură-te, foc al şi cu o memorie ieşită din
strălucirii de sus. comun, care îi permitea să
Bucură-te, prin care se întăresc reţină pe dată tot ceea ce citea şi
credincioşii; bucură-te, prin să repete apoi totul fără nici o
care se înspăimântă vrăjmaşii. greşeală. Trimis la Smirna la
Bucură-te, părinte Nicodime. vârstă de 16 ani pentru a urma
învăţătura dascălului lerotei la
SINAXAR Şcoala Evanghelică, se făcu
plăcut tuturor învăţătorilor şi
Sinaxarul din Minei, apoi acesta. confraţilor pentru blândeţea sa
şi rafinamentul deprinderilor
Tot în această zi, pomenirea sale. În afara Literelor profane
Sfântului Preacuviosului de şi a diferitelor discipline ale
Dumnezeu purtătorului Părintelui
ştiinţelor sacre, mai învaţă
nostru Nicodim Aghioritul,
preaânţeleptul dascăl al Bisericii din latină, franceză şi ajunse să
Sfântul Munte Athos. stăpânească greacă veche, ceea
Stih: ce îi permise să îndeplinească
Biruinţă dă, Nicodime, poporului misiunea pe care i-o pregătise
credincios Dumnezeu; să facă accesibile
Cuvântul tău cu Duh dumnezeiesc; poporului grec ortodox aflat sub
În a paisprezecea zi Nicodim a fost
asuprire comorile Tradiţiei
luat de aici.
Bisericii.
Acest luceafăr strălucitor al După patru ani de studii la
Bisericii a răsărit în 1749, în Smirna, cum turcii îi omorau pe
ZIUA PAISPREZECE 21

grecii din regiune, în urma Intră mai întâi în Mănăstirea


campaniei militare ruseşti el fu Dionisiu, unde repede ia haina
constrâns să se întoarcă la monahicească sub numele de
Naxos, patria sa. Îi întâlni acolo Nicodim. Numit secretar şi
pe călugării Grigore, Nifon şi lector, deveni la scurt timp
Arsenie, exilaţi din Sfântul modelul tuturor fraţilor, atât în
Munte din cauza controversei ascultările pe care le înfăptuia
"Colivelor", iar aceştia îi treziră cu supunere şi fără să cârtească,
dragostea pentru viaţa precum şi în sârguinţă pe care o
monahală şi îl iniţiară în demonstra în rugăciune şi
practica ascezei şi a rugăciunii asceză. Înainta în virtute cu
interioare. Aceştia i-au spus că fiecare zi, făcând carnea
la Hidra locuia un om de o mare trupului să se supună minţii şi
virtute, cunoscător în doctrina pregătindu-se astfel luptelor
Părinţilor Bisericii, Mitropolitul vieţii isihaste. Trecură doi ani,
Macarie din Corint. când, Sfântul Macarie din
Nicolae se duse la el, cum se duce Corint, în vizită la Sfântul
cerbul însetat la izvorul apelor şi Munte, îl însărcină pe Nicodim
găsi în jurul Sfântului Ierarh o cu revizuirea şi pregătirea
mare comuniune de gândire şi pentru tipărire a Filocaliei,
de aspiraţii în ceea ce privea această enciclopedie ortodoxă a
necesitatea de a tipări de rugăciunii şi a vieţii spirituale.
urgenţă şi de a traduce izvoarele Tânărul călugăr se retrase într-
tradiţiei bisericeşti. Acolo îl o chilie la Karyes pentru a
cunoscu şi pe renumitul sihastru îndeplini această sarcină demnă
Silvestru din Cezareea, care de marii învăţători ai isihiei şi
trăia într-o chilie retrasă nu care cerea o cunoaştere
departe de oraş. Acest om sfânt profundă a ştiinţei sufletului.
îi făcu elogiul plăcerii vieţii Făcu la fel pentru Everghetinos
singuratice cu asemenea şi pentru Tratatul despre deasa
ardoare, încât Nicolae se hotărâ împărtăşire, redactat de Sfântul
să nu mai zăbovească şi să ia Macarie, dar pe care îl îmbogăţi
jugul uşor şi blând al lui Hristos. în mod considerabil. După ce
Luând scrisori de recomandare termină această lucrare, se
din partea lui Silvestru, se întoarse la Mănăstirea Dionisiu
îmbarcă spre Muntele Athos dar contactul cu Părinţii
(1775). Filocaliei, precum şi exerciţiul
22 LUNA IULIE

intens al Rugăciunii lui lisus, îi acestuia. Numai ce terminară


treziseră gustul de a i se dedica construcţia unei noi chilii şi,
cu totul. tulburaţi în liniştea lor, hotărâră
Cum auzise vorbindu-se de să se retragă în insula pustie şi
Sfântul Paisie Velicikovski, care aridă Skyropoula, în faţă de
conducea o mie de călugări în Eubea; (1782). Dar în faţa
Moldova în această sfântă dificultăţilor pentru a-şi asigura
activitate a minţii îndreptate cele necesare existenţei, Arsenie
către inimă, el încercă să li se plecă în altă parte, lăsându-l
alăture. Dar prin pronia lui singur pe Nicodim. Acolo, la
Dumnezeu o furtună îl cererea vărului său, Episcopul
împiedică să îşi atingă scopul. lerotei din Euripos, Sfântul
Revenit la Muntele Athos şi redactă capodopera sa;
arzând de dorinţa de a se Manualul sfaturilor celor bune,
consacra rugăciunii în linişte despre păstrarea simţurilor şi a
totală, nu se mai întoarse la gândurilor, şi despre activitatea
Dionisiu, ci se retrase într-o minţii. În vârstă de numai 32 de
chilie în apropiere de Karyes, ani, fără cărţi şi fără note,
apoi la schitul Kapsala, neavând ca sursă de inspiraţie
dependență a mănăstirii decât comoara impresionantei
Pantocratorului, într-o sihăstrie sale memorii şi neîncetatul său
închinată Sfântului Atanasie, dialog cu Dumnezeu, el expuse
unde copia manuscrise pentru a- în această lucrare esenţa întregii
şi acoperi nevoile de zi cu zi. doctrine spirituale a Părinţilor,
Cum aici putea să se dedice zi şi ilustrată cu un mare număr de
noapte, fără să se împrăştie, citate, însoţite de referinţele lor
rugăciunii şi meditaţiei Sfinţilor exacte. În această lucrare el ne
Părinţi, el urcă repede treptele învaţă cum să eliberăm
Scării spirituale. La puţin timp, inteligenţa, mintea ("nous") de
bătrânul Sfânt Arsenie din lanţul care o leagă de plăcerile
Peloponez, pe care îl cunoscuse simţurilor, pentru a-i permite să
la Naxos, putu să se întoarcă la se înalțe, prin rugăciunea
Athos şi veni să se instaleze în interioară (sau "rugăciunea
schit. Nicodim renunţă atunci de inimii"), la "plăcerile"
bună voie la singurătatea sa, spirituale ale contemplaţiei. În
pentru a profita de binefacerile timpul acestui sejur în insula
ascultării, şi deveni discipolul pustie, Sfântul înfruntă violente
ZIUA PAISPREZECE 23

atacuri ale demonilor, care (Această traducere poartă


încercau să îl alunge de acolo. numele lui Denis de Zagora, dar
Spre deosebire de atitudinea sa e foarte probabil ca Sfântul
temătoare din tinereţe, când nu Nicodim să o fi revizuit în
îndrăznea să doarmă cu uşa profunzime. El mai compuse şi o
închisă, acum când spiritele admirabilă Liturghie spre
întunericului veneau să cinstirea Sfântului Simeon, a
şoptească la fereastra lui, el nu cărui prăznuire a instituit-o la
îşi ridica privirea din carte decât 12 octombrie.) şi adună într-o
pentru a râde de încercările lor culegere unică, după cele opt
neputincioase. glasuri şi pentru fiecare zi a
După un an petrecut la săptămânii, canoanele închi-
Skyropoula se întoarse la Athos, nate Maicii Domnului,
primi acolo Marea Schimă cântate la sfârşitul Vecerniei sau
călugărească şi obţinu chilia la Pavecerniță în Mănăstiri. În
Sfântului Teonas la Kapsala. afara altor numeroase
Acceptă să primească un compoziţii liturgice, el publică
discipol, lerotei, şi se consacră tot atunci două lucrări, adaptate
mai mult că niciodată scrierii şi după renumite cărţi spirituale
învăţării fraţilor care veneau să occidentale: Războiul
se instaleze în împrejurimi nevăzut de Lorenzo Scuppoi
pentru a profita de ştiinţa lui. (1589) (sfântul Nicodim se
Cu ocazia unui nou sejur în folosise de o traducere din
Sfântul Munte, Sfântul Macarie italiană, care se găseşte şi astăzi
îi încredinţă editarea traducerii în manuscris la mănăstirea
operelor complete ale Sfântului Patmos, și care îi fusese
Simeon Noul Teolog. În împrumutată fără îndoială de
introducerea la această lucrare, către Macarie din Corint) şi
care conţine învăţături atât de Exerciţii spirituale (considerată
profunde despre contemplaţie, ca o adaptare a renumitului
Sfântul Nicodim precizează că tratat a lui Ignatie din Loyola.
asemenea cărţi nu sunt făcute Această lucrare este de fapt
doar pentru călugări ci şi pentru inspirată din Exerciţiile
mireni, căci toţi creştinii au fost spirituale, precum şi din alte
chemaţi să trăiască desăvârşirea opere ale autorului spiritual
Evangheliei. El redactă apoi italian J.P. Pinamonti), care
Manualul Duhovnicului au cunoscut până în zilele
24 LUNA IULIE

noastre un succes nedezminţit. nahul Agapie din Peloponez


Departe de a fi simple traduceri, venise la Muntele Athos pentru
aceste lucrări au fost profund a propune Sfântului Nicodim să
restructurate şi adaptate de traducă o culegere a Sfintelor
Sfântul isihast, care introduse o Canoane pe care el o pregătise,
învăţătură fără cusur despre şi să o îmbogăţească în
căinţă, asceză şi Rugăciunea lui comentarii. Sfântul, pentru care
Iisus. Între timp, cartea despre viaţa şi disciplina Bisericii erau
deasa împărtăşire atrase reacţii mai preţioase decât propria sa
puternice printre călugării care viaţă, se puse pe lucru cu
apărau obiceiul, contrar îndârjire, reunind patru
Sfintelor Canoane şi tradiţiilor caligrafi pentru a termina la
apostolice, împărtăşirii de timp această culegere absolut
numai trei sau patru ori pe an. necesară pe care o numi
Acuzată de erezie novatoare, "Cârma" (Pidalion). El lucră zi
cartea fu condamnată de şi noapte timp de doi ani,
Patriarhul Procopie. Dar odată adunând, corectând textele
cu instalarea lui Neofit VII greşite sau contradictorii,
(1789), interdicţia fu suspendată punând în paralel Canoanele
şi Colivazii fură recunoscuţi Sinoadelor, cele ale Părinţilor şi
drept adevăraţii apărători ai decretele legislaţiei bizantine
Tradiţiei. Calomnii vulgare şi dar mai ales îmbogăţind opera
ridicole continuară însă să cu un număr impresionant de
circule în anumite medii note care furnizează criteriile pe
mănăstireşti împotriva Sfân- care le asigură aplicarea
tului Nicodim, mergând până la Canoanelor sale la viaţa
a-l acuza că ascunde Sfânta Bisericii (Pedalionul rămâne
împărtăşanie în culionul său cartea canonică ortodoxă cea
pentru a putea să se mai întrebuinţată, iar notele sale
împărtăşească mergând. Dar sunt adesea considerate ca
Sfântul preferă să tacă, având autoritate echivalentă
neașteptând decât de la celei a Canoanelor). După ce a
Dumnezeu încuviinţare şi fost terminată şi trimisă la
plângea rugându-se pentru Constantinopol, lucrarea
convertirea celor care se găseau aştepta multă vreme binecu-
în greşeală în privinţa pomenirii vântarea patriarhală, apoi fu
morţilor duminica. Ieromo- transmisă Ieromonahului
ZIUA PAISPREZECE 25

Teodoret, care să găsea în ci mai ales pentru pierdera unei


România, pentru a fi editată asemenea comori.
printr-o subscripţie a tuturor După ce a rămas câtva timp în
călugărilor atoniti. Dar acesta compania lui Silvestru din
din urmă, adversar al Cezareea, în chilia Sfântului
Colivazilor şi al Împărtăşirii Vasile, unde altădată trăise
dese, introduse corecturi proprii Sfântul Teofil Izvorâtorul de
în Pidalion, trădând astfel Mir, Nicodim îşi reluă viaţa
gîndirea autorului şi tradiţia
singuratică şi îşi continuă
Bisericii. Când Sfântul luă
lucrarea apostolică. Îmbrăcat în
cunoştinţă de carte, apărută la
Leipzig în 1800, fu profund zdrenţe şi încălţat cu saboţi
supărat şi strigă : "Ar fi făcut greoi, se considera cel mai lipsit
mai bine să mă lovească în inima de însemnătate dintre toţi. Nu
cu o spadă decât să adauge sau gătea niciodată şi mânca orez
să suprime ceva în această fiert sau miere diluată în apă,
carte!". însoţită de câteva măsline şi
Cam în aceeaşi perioadă, i se fasole muiată. Când era chinuit
aduse la cunoştinţă faptul că de foame puternică, se ducea la
manuscrisul operelor complete vecinii săi la masă ; dar cel mai
al Sfântului Grigore Palama, ce adesea, antrenat în discuţii, uita
fuseseră adunate cu mari să mănânce. Nu era cunoscut să
dificultăţi şi adnotate de Sfântul
aibă alte activităţi în afară de
Nicodim la cererea Sfântului
Atanasie din Paros şi a rugăciune şi de studiu. La orice
Mitropolitului Leon din ora din zi sau din noapte, putea
Heliopolis, fusese reţinut la fi găsit fie aplecat asupra unei
tipograful său din Viena şi cărţi fie asupra mesei sale de
distrus de austriecii aflaţi în lucru, fie cu bărbia înclinată
căutarea mesajelor de spre partea superioară a
propagandă revoluţionară trupului, pentru a face să
adresate grecilor de către coboare mintea sa în cele mai
Napoleon Bonaparte. Această profunde părţi ale inimii şi să
veste se adaugă supărării sale şi cheme cu ardoare Sfânt Numele
îl făcu să plângă amarnic, nu lui lisus. Devenise cu totul
numai pentru timpul consumat
"rugăciune" şi prin această
în această lucrare de neînlocuit
uniune intimă cu Hristos harul
26 LUNA IULIE

divin lăsase în inima sa toată credinţa Creştinilor asupriţi sub


comoara Bisericii. Când scria jugul otoman şi datorită căreia
era atât de cufundat în ceea ce mulţi din cei ce negau existenţa
făcea încât într-o zi un călugăr lui Dumnezeu s-au convertit şi s-
venit să îl viziteze şi găsindu-l la au adăugat la glorioasa armată
lucru îi puse în gură o bucată de a Martirilor. Plin de grijă ca
întotdeauna faţă de educaţia
pâine proaspătă. Când trecu din
poporului lui Dumnezeu, el
nou seară pe la el, îl găsi pe Sfânt
compuse de asemenea un
în aceeaşi poziţie, cu bucata de Manual al Bunelor Deprinderi
pâine în gură, ca şi cum nu şi-ar creştine (Hristoiteia), admirabil
fi dat seama de nimic. rezumat al învăţămintelor
El redactă atunci un amplu morale ale Sfântului Ioan Gură
comentariu despre Epistolele de Aur.
Sfântului Pavel, după Sfântul Zilnic, toţi cei care fuseseră
Teofilact al Bulgariei, precum şi răniţi de păcat sau de apostazie
comentariul Epistolelor (lepădarea de credinţă),
Catolice. Compuse de asemenea neglijând să ceară ajutor de la
un comentariu la cele nouă ode Episcopi şi duhovnici, alergau
scripturale, intitulat Grădina spre ascetul din Kapsala pentru
Harului şi traduse comentariul a găsi vindecare şi mângâiere
Psalmilor lui Eftimie Zigabinos. sufletului lor. Şi nu numai
La fel ca şi în toate celelalte călugări, ci şi mireni veniţi de
opere de artă ale sale, Sfântul departe, astfel încât Sfântul se
Nicodim depăşea cu mult plângea că nu putea să se mai
sarcina unui simplu traducător. dedice rugăciunii așa cum și-o
Plecând de la un comentariu dorea și ar fi vrut să plece din
tradiţional, el îl completa cu nou într-un loc pustiu şi
note din abundenţă, pline de necunoscut. Dar boala îl
mărturii ale celorlalţi Părinţi ai împiedică de la aceasta. În
Bisericii despre nenumărate vârstă de numai 57 de ani, dar
subiecte. Izvor nesecătuit, el epuizat de asceză şi lucrările de
edită şi o selecţie a vieţilor editare, care ar putea umple o
Sfinţilor din vechime (Neon biblioteca întreagă, el fu slăbit
Eklogion) şi Noul Martirologiu: într-atât încât nici o sporire a
culegere a vieţilor noilor hranei nu putea să îl vindece. Îşi
Martiri, destinată să întărească părăsi atunci sihăstria de la
ZIUA PAISPREZECE 27

Kapsala pentru a trăi o vreme în "Doamne, scoate-mă de aici, m-


chilia prietenilor săi Skurtei la am săturat de lumea aceasta!".
Karyes (acolo sunt păstrate Din zi în zi hemiplegia i se
Moaştele sale, în biserica recent întinse la toate membrele. El
ridicată în cinstea sa), apoi la repeta cu voce tare Rugăciunea
unul din vecinii lor, călugăr lui lisus, cerându-şi scuze de la
iconograf. Atunci a redactat el, fraţi că nu poate să o păstreze în
cu preţul a doi ani de muncă, secret.
Sinaxarul. Această traducere a După ce s-a mărturisit şi a
Sinaxarului de la Constan- primit Sfânta Împărtăşanie, el
tinopol, profund revizuită pe luă în mâinile sale Moaştele
baza manuscriselor sale, are şi Sfinților Macarie din Corint şi
astăzi autoritate în Biserica Partenie Skourtaios. Săru-
greacă şi a folosit drept suport tându-le cu lacrimi, spuse: "Aţi
prezentului Sinaxar. plecat la ceruri şi vă odihniţi de
Se întoarse apoi în chilia sa de la virtuţile pe care le-aţi cultivat pe
Kapsala, unde redactă bogatul pământ, gustând deja din slava
său comentariu al canoanelor Domnului Nostru. Eu sufăr din
sărbătorilor (Eortodromion). cauza păcatelor mele. De aceea,
Termină această ultimă lucrare pe voi care sunteti Părinţii mei,
în care se regăseşte întreaga sa vă implor să mijlociţi pentru
ştiinţă teologică şi seva sa mine pe lângă Domnul ca să aibă
spirituală, în timp ce era milă de mine şi să mă facă demn
doborât de anemie, îşi pierduse de locul în care vă găsiţi voi". În
dinții şi devenise aproape surd timpul nopţii strigă : "Mor,
(1808). Noi calomnii făcuseră ca mor, aduceţi-mi Sfânta
Atanasie din Paros şi alţi trei Împărtăşanie". După ce s-a
Colivazi să fie condamnaţi pe împărtăşit, îl cuprinse o
nedrept de către Patriarhul asemenea pace şi, încrucișându-
Grigore V. Sfântul Nicodim nu şi mâinile pe piept, răspunse
putu să îi apere dar se mulţumi călugărilor care îl întrebau dacă
să redacteze o Mărturie de era la odihnă : "L-am făcut pe
credinţă. Starea sa de sănătate Hristos să între în mine, cum să
de altfel nu întârzie să se nu fiu la odihnă?". Când se făcu
înrăutăţească. După ce a mai ziuă, la 14 iulie 1809, îşi dădu
revăzut o dată comentariul său sufletul în mâinile Domnului.
despre Anavathmoi, el spuse: Unul din cei prezenţi strigă:
28 LUNA IULIE

"Era mai bine să fi murit azi o Bucură-te, război negrăit, în


mie de creştini decât Nicodim!". care Cuvântul fără de început
Dar dacă Luceafărul s-a ascuns, Şi-a ţesut fără mână de muritor
razele sale nu au încetat să veşmântul întrupării Lui;
lumineze Biserica, iar cărţile bucură-te, Stăpână, care ai
sale rămân o sursă inepuizabilă îmbrăcat pe Adam în haina
de învăţătură, de mângâiere şi nestricăciunii.
de încurajare la plinătate a vieţii
întru Hristos. Brazdă neplugărită te-ai
Cu ale lui rugăciuni, Dumnezeule, arătat, Fecioară, care a rodit
miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin. izvorul bunătăţilor, pe Hristos,
Care dă drept răsplată răscum-
Cântarea a 7-a:
părarea tuturor celor ce-ţi strigă
Irmosul:
ţie: Bucură-te, pământ dumne-
N-au slujit făpturii cugetătorii zeiesc, pe care l-a însemnat
‹‹de Dumnezeu, ci numai dinainte proorocul Ioil.
‹‹Făcătorului; ci groaza focului
‹‹bărbăteşte înfruntând-o, se Primul canon al sfântului.
‹‹bucurau, cântând: Prealăuda- Spre urcuşul treptelor unei
‹‹te Dumnezeul părinţilor noştri vieţi strălucite îi duci, cuvioase,
‹‹şi Doamne, bine eşti pe scara cuvintelor tale, pe care
‹‹cuvântat.›› ai aşezat-o cu înţelepciune,
părinte Nicodime, pe cei ce
aleargă cu credinţă la cartea ta
Îmbelşugată ţâşnire de pe care Scara Nouă ai numit-o.
vindecări cunoscându-te pe tine
îţi strigam cu credinţă: Bucură- Ca o pajişte cu bună-mireasmă
te, izvor cu totul de aur care a dumnezeiescului Duh, părinte
ţâşneşti apa nemuritoare şi Nicodime, grădină de haruri de
săltătoare spre viaţă veşnică. viaţă ne-ai arătat prin limba ta
de Dumnezeu grăitoare cartea
Pe cleştele de mult preţ care a ta pe care Grădină de haruri ai
purtat în preacuratele ei mâini numit-o.
Cărbunele vieţii să-l lăudăm
zicând: Bucură-te, Maică a lui Cu limbă dumnezeiască şi
Dumnezeu, cădelniţa de aur de minte de Dumnezeu răpită
Dumnezeu lucrată a bunei- îmbogăţindu-te, sfinte
miresme a Cuvântului. Nicodime, călăuză sfântă a
cuvântului credinţei te-ai arătat
ZIUA PAISPREZECE 29

în anii din urmă, cuvioase, şi pe Hristos dumnezeieştile tale


toţi îi scoli spre agonisirea celor scrieri.
mai bune. Şi acum...,
Seninătate cerească şi uşoară
Al Născătoarei.
străpungere a inimii dă-mi,
Dumnezeieşte a lăudat sfântul Născătoare de Dumnezeu
Nicodim măreţiile tale cu Fecioară, şi lumina paşilor
adevărat minunate, Fecioară sufletului meu, ca să umblu
atotlăudată, pe care L-ai frumos în cărările ce mă duc la
strălucit cu arătările de taină ale viaţa cea de sus, Fecioara
bunăvoirii tale, ca pe un curată.
dumnezeiesc slujitor al tău. Catavasie: ”N-au slujit făpturii…,„

Al doilea canon al sfântului. Cântarea a 8-a:


Tăria şi strălucirea cuvintelor
Irmosul:

tale dumnezeieşti, părinte, şi Pe tinerii cei binecredincioşi, în


harul de sus şi bogata lui ţâşnire ‹‹cuptor, naşterea Născătoarei
nu l-au putut nicicum suferi, ‹‹de Dumnezeu i-a mântuit,
sfinte Nicodime, cetele ‹‹atunci fiind închipuită, iar
părinţilor înţelepţi, care au fost ‹‹acum plinită; pe toată lumea
biruiţi întru tine. ‹‹ridică să-ți cânte ţie: pe
Şi suflet, şi trup, şi simţiri, şi ‹‹Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-
gândire ţi-ai curăţit, părinte ‹‹L preaînălţaţi pe Dânsul întru
Nicodime, de orice noroi ‹‹toţi vecii. ››
material, de aceea cu înţeleaptă
învăţătura ne duci spre
curăţirea şi paza minţii. Scară înţelegătoare, Fecioară,
bucură-te, prin care Cel
Slavă…, preadesăvârșit S-a pogorât la
mine şi pe Adam cel căzut cu
Cu curăţia minţii şi agerimea dumnezeiasca cuviinţă l-a
gândirii, părinte, ai lămurit înălţat la slava dintâi, care strigă
cuvintele de Dumnezeu ţie: Bucură-te, cort arătător de
grăitoare ale sfinţilor Părinţi şi lumină al Celui ce din nefiinţă la
drept comoară de suflet fiinţă a adus toate!
folositoare ai lăsat Bisericii lui
30 LUNA IULIE

Liman neînviforat te-ai făcut arătând pe faţa ta strălucirile


născând pe Cârmaciul lumii; cuvioşiei, dulce ca mierea te-ai
du-mă din valurile pieirii la arătat tuturor ca unul plin de
limanul mântuirii, ca să strig ţie: luminarea cea dumnezeiască.
Bucură-te, Fecioară, acoperă- Cu gura ta atotînțeleaptă
mântul şi ajutorul celor ce laudă lămurind acrivia dogmelor
în cântări slava ta! ortodoxe, cuvioase Nicodime, i-
Urmând cuvintelor dumne- ai uimit pe toţi cei ce veneau la
zeieşti, sfeşnic şi masa cerească, tine din apus şi i-ai arătat cu
car cu multe nume, pat în chip adevărat ca nişte peşti fără de
luminos, te numim cu credinţă şi glas prin curgerea dumne-
strigăm ţie: Bucură-te, pricina zeieştilor tale cuvinte, părinte.
Al Născătoarei.
bucuriei! Bucură-te, care ai
făcut să înceteze durerea Evei! Sufletul meu care boleşte de
Singura care ai fost înainte de patima păcatului şi de
fierbinţeala gândurilor spurcate
naştere şi în naştere fecioară, şi
şi viclene, vindecă-l, preacurată,
după naştere ai rămas fecioară,
şi strălucește inimii mele lumina
ca una care ai născut cu trup pe
pocăinţei, căci spre tine scap eu,
Cel de necuprins cu mintea,
ticălosul, să nu treci cu vederea
vindecă cu slava ta cea
ruga mea, Fecioară.
dumnezeiască neputinţele sufle-
telor şi trupurilor noastre, ca să- Al doilea canon al sfântului.
ţi strigăm cu mulţumire:
Bucură-te! în chip arătat te-ai distins în
Athos, Nicodime, cu cuvântul,
Primul canon al sfântului. cu înţelepciunea şi cu strălucirea
Izbăvire din patimile păcatului, vieţii, şi te-ai făcut pildă şi
călăuză mântuitoare tuturor
sfinte, vindecare sufletelor ce
monahilor spre sporirea
pătimesc, mântuire din
virtuţilor, strigând neîncetat:
deznădejdi dă pururi cuvântul
Preoţi, binecuvântaţi, popoare,
tău dumnezeiesc, luminând cu
preaînălţaţi pe Hristos în veci!
lumina cerească pe cei ce vin la
tine cu cucernicie. Cu cuvântul lui Dumnezeu
Fără răutate şi blând te-ai încingându-te ca şi cu o sabie
cerească, părinte, şi ca şi cu o
arătat, împodobit cu toată
platoșă îmbrăcându-te în harul
dreptatea, cuvioase Nicodime, şi
ZIUA PAISPREZECE 31

Duhului, ai întors înapoi Irmosul:


taberele ereticilor şi duhurilor Ca de un chivot însufleţit al lui
înţelegătoare, strigând cu ‹‹Dumnezeu, nicidecum să nu se
veselie: Preoţi, binecuvântaţi,
‹‹atingă mâna necredincioşilor;
popoare, preaînălţaţi pe Hristos
în veci!
‹‹dar buzele credincioşilor, fără
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe ‹‹tăcere spusele îngerului
Sfântul Duh, Domnul. ‹‹cântând, cu bucurie să strige
Comoară de sfinţire se vede ‹‹Născătoarei de Dumnezeu:
creştetul tău, revărsând buna- ‹‹Bucură-te, cea plină de dar,
mireasmă, părinte; căci vase cu ‹‹Domnul este cu tine. ››
miresme, cum spune înțelep- Punte de Dumnezeu dăruită
ciunea, s-au arătat obrajii tăi,
eşti, Stăpâna fără prihană, căci
cuvioase, în care ni se amestecă
prin tine Cuvântul cercetându-i
neîncetat mireasma nemuririi şi
pe cei pierduţi i-a tras din
băutura veseliei cea din
moarte la viaţa fără sfârşit pe cei
nepătimire.
ce strigă: Bucură-te, atotfericită
Şi acum...,
Născătoare de Dumnezeu,
Cea care ai purtat în pântece cu curată pururea fecioară!
trup pe Domnul Cel fără de Pământul cel curat, din care L-
trup, Cel ce este în sânurile
a plăsmuit Hristos pe om,
Tatălui, Fiul Cel împreună-
bucură-te, ceea ce nu ştii de
veșnic cu Tatăl şi cu Duhul,
nuntă; bucură-te, piatră care
înnoind lumea fără stricăciune,
picuri mierea mântuitoare celor
sufletul meu cel stricat de
ce străbat pustia vieţii şi sunt
răutatea trupească înnoieşte-l,
mântuiţi cu bunătatea ta,
Fecioară, cu adevărată pocăinţă.
Stăpână!
Să lăudăm, să binecuvântă și să ne Ceea ce ne-ai plouat mana
închinăm Domnului, cântându-I și vieţii, bucură-te, a lui Dumnezeu
preaînălțându-L întru toți vecii. mireasă! bucură-te, ceea ce ai
făcut vii pe cei omorâţi oarecând
Catavasie: ”Pe tinerii cei
prin gustarea pomului! bucură-
binecredincioşi…„,
te, ceea ce ai deschis intrarea
Edenului celor ce strigă:
Cântarea a 9-a: Bucură-te, preafericită Născă-
32 LUNA IULIE

toare de Dumnezeu, curată Al Născătoarei.


pururea fecioară! Cea care L-ai purtat în pântec
Maică nemincinoasă a Atot- în chip negrăit, singură
ţiitorului te-ai făcut, atotlăudată atotbinecuvantată, pe Dumne-
şi fecioară nestricată ai fost zeu Cel Preaînalt, Care ne-a
păzită după naştere. Cine va înălţat din iad, pe mine cel căzut
lăuda deci cum se cuvine în noroiul patimilor înalţă-mă
măreţiile tale? Ci primeşte şi spre înălţările curăţiei vieţii,
lauda mea pe care ţi-o înalț din Născătoare de Dumnezeu,
inimă fierbinte. ajutătoarea noastră.

Primul canon al sfântului. Al doilea canon al sfântului.


învăţat în taina Duhului cu Desfăcându-te de trupul tău,
adevărat te-ai făcut cu Nicodime cuvioase, te-ai
luminarea minţii, cuvioase învrednicit a vedea razele şi
Nicodime, şi buchet strălucit al harurile mai presus de minte ale
Părinţilor din vechime prin Treimii, obârşie de dumnezeire,
sfintele tale cugetări, punând cărora te-ai făcut părtaş şi
înainte credincioşilor înmires- moştenitor, de Dumnezeu
matele înţelesuri din cuvintele grăitorule, că unul ce ai dus
lor. întru toate viaţă preadumne-
î ntreagă viaţa ta ai adus-o din zeiască.
tinereţe Cuvântului dătător de Ca nişte flori de primăvară
viaţă ca pe o tămâie şi jertfă fără cinstitele tale cuvinte revărsă
prihană, călcând pe urmele Lui, mireasma vieţii şi buna-
cuvioase; de aceea cu cunună de mireasmă din Dumnezeu; căci
înţelepciune te-a încununat cu pajişte de tot felul de învăţături
sfinţenie Hristos. te-ai arătat, Nicodime de
Cu cântări sfinte prăznuim, Dumnezeu înţelepţite, lumină-
torule al Bisericii, podoaba
Nicodime înţelepte, sfântă
ortodocşilor.
pomenirea ta, sfinţindu-te cu
Slavă…,
harul tău; ci ca un dar
bineprimit primeşte, părinte, Desfătare cerească luând de la
lauda noastră, care te iubim Dumnezeu, de Dumnezeu
fierbinte ca pe un părinte şi purtătorule Nicodime, şi de
dascăl al nostru. viaţa fără sfârşit dezmierdându-
ZIUA PAISPREZECE 33

te, păzeşte-i şi acoperă-i cu te slăvesc şi te propovăduiesc cu


rugăciunile tale pe cei ce cu dreaptă-credinţă Născătoare de
dragoste te cinstesc pe tine. Dumnezeu, pururea fecioară.

Şi acum..., LA LAUDE
Sfeşnic de aur prealuminos al Se pun stihirile pe 4,
strălucirii Tatălui, Curată, tron Glasul 1:
al lui Dumnezeu pe care-l Pomenirea purtătoare de
înconjoară cu frică multă lumină a sfântului Nicodim
puterile cerești, Marie singură dascălul nostru să o prăznuim
pururea fecioară, luminează-mi cu dragoste, căci vieţuind cuvios
mintea cu lumina poruncilor în virtuţi a bineplăcut lui Hristos
Celui ce a strălucit din pântecele şi călăuză a învăţăturilor sfinte
tău. s-a arătat prin Duhul Cel
dumnezeiesc.
Catavasie: ”Tot neamul omenesc…„ Tot Athosul să salte veselindu-
se, luminat fiind de bogatele
LUMINÂNDA revărsări şi tainicele daruri ale
Cu dragostea filozofiei dumnezeiescului şi înţeleptului
dumnezeieşti hrănindu-te, ai Nicodim, căci ca un luceafăr
secerat bogăția înțelepciunii strălucit luminează marginile
celei mai de sus, părinte lumii.
Nicodime, de Dumnezeu În pajiştile dumnezeieştilor
înţelepţite, organul teologhisirii Scripturi zburând ca o albină,
şi locuitorule împreună cu părinte, ai strâns de acolo cu
îngerii, cu care roagă-te pentru dreapta gândire dulceaţa mierii
noi, de Dumnezeu purtătorule. harului şi cu înţelesurile lor
sfinte şi dumnezeieşti veseleşti
Slavă..., Şi acum..., sufletele noastre.
a Născătoarei:
Preasfântul şi preacinstitul tău
înconjurându-l
Dând trup lui Dumnezeu Cel creştet cu
credinţă îl sărutăm cu dragoste,
mai presus de fiinţă, Fecioară, ai
Nicodime preafericite, şi din el
surpat osânda Evei prin
scoatem har dumnezeiesc şi ne
naşterea ta şi izvor de
înmiresmăm în Duhul de darul
binecuvântare ai ţâşnit celor ce
vieţii celei neâmbătrânitoare.
34 LUNA IULIE

binecuvântări pe cei ce o laudă;


Slavă…, Glasul al-8-lea. împăraţi şi stăpâni, alergaţi şi
bateţi din palme lăudând în
Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de laude pe împărăteasa care a
cântări, să dănţuim sărbătoreşte născut pe Împăratul Care a
şi să săltăm veselindu-ne de binevoit să-i dezlege cu iubire de
purtătoarea de lumină pomenire oameni pe cei stăpâniţi înainte
a dascălului nostru. Preoţi şi de moarte. Păstorii şi dascălii
monahi să alerge împreună şi să adunându-ne să lăudăm pe
bată din palme în laude cântând Maica preacurată a Bunului
pe purtătorul de Dumnezeu ca Păstor, sfeşnic de aur, norul
pe unul care a ţâşnit iarăşi lumii purtător de lumină, pe cea mai
izvoarele învăţăturilor sfinte largă decât cerurile, chivotul cel
izvorând din Eden. Adunările însufleţit, tronul frumos al
ortodocşilor adunându-ne să Stăpânului, vasul de aur
lăudăm pe nou-arătatul purtător de mană, poarta
luminător al Ortodoxiei, închisă a Cuvântului, scăparea
comoara înţelepciunii, vistieria tuturor creştinilor, lăudând-o în
virtuţilor, gura Mângâietorului, cântări dumnezeieşti să zicem:
tăbliţa purtărilor cuviincioase, Palatule al Cuvântului,
limbă de Dumnezeu grăitoare a învrednicește-ne pe noi cei
teologiei, sfeşnicul luminos al smeriţi de împărăţia cerurilor,
înfrânării, lira dogmelor drepte, căci nimic nu e cu neputinţă
călăuza dumnezeiască a bine- mijlocirii tale.
Doxologia mare, ecteniile şi apolisul.
cinstitorilor, pe care lăudându-l
să zicem aşa: Nicodime de
Dumnezeu înţelepţite, fă-ne
înţelepţi cu învăţăturile tale şi
roagă-te pururea Treimii pentru
cei ce te cinstesc pe tine! LA LITURGHIE

Şi acum..., La Fericiri punem 8 stihuri 4 din


Cântarea a 3-a, și 4.din Cântarea a 6-
Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de a a Canonului sfântului.
cântări, căci plecându-se de sus Întru împărăția Ta când vei veni,
împărăteasa a toate, Fecioara pomenește-ne pe noi, Doamne, când
Maica, încununează cu vei veni întru împărăția Ta.
ZIUA PAISPREZECE 35
Pe 12
Sfeşnic al gândirii dumne-
Fericiți cei săraci cu duhul, că a zeieşti, trâmbiţa răsunătoare a
acelora este împărăția cerurilor. lui Dumnezeu, limbă de
Dumnezeu grăitoare, lăudat fie
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor
după datorie astăzi în cântări
mângâia.
dumnezeieşti de Dumnezeu
Pe 10 grăitorul Nicodim.
Fericiți cei blânzi, că aceia vor
Fericiți cei prigoniți pentru
moșteni pământul.
dreptate, că a acelora este împărăția
Fericiți cei flămânzi şi însetați de cerurilor.
dreptate, că aceia se vor sătura. Curăţindu-ţi prin înfrânare
Pe 8 încordată sufletul şi trupul de
noroiul oricărei împătimiri, ai
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor plugărit harurile nepătimirii, de
milui. Dumnezeu înţelepţite Nicodime,
Umplutu-te-ai de lumină şi prin cuvântul tău pe toţi îi
cerească curăţindu-ţi mintea, îndemni spre dobândirea
sfinte Nicodime, şi ca un acestora.
luminător atotluminos ai Fericiți veți fi când, din pricina Mea,
strălucit Bisericii în anii din vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi,
urmă spre câştigul bine- mințind, vor zice tot cuvântul rău
cinstitorilor. împotriva voastră.
Soare nou arătat te-ai arătat
Fericiți cei curați cu inima, că aceia Bisericii lui Hristos, Nicodime,
vor vedea pe Dumnezeu. luminând pururea plinătatea
Harul dumnezeieştilor tale ortodocşilor cu razele cuvintelor
cuvinte a strălucit în tot şi îndemnurilor tale.
pământul ca un fulger ceresc,
curăţând purtările oamenilor şi Bucurați-vă şi vă veseliți, că plata
ducându-i la lumina poruncilor voastră multă este în ceruri.
Ziditorului. Mare dascăl te-ai arătat,
Nicodime, ca unul care ai făcut
Fericiți făcătorii de pace, că aceia şi ai învăţat voia lui Dumnezeu;
fiii lui Dumnezeu se vor chema. de aceea de mari cinstiri te-ai
învrednicit de la Domnul, Cel ce
te-a slăvit pe tine.
36 LUNA IULIE

Slavă… Pe luminătorul Athosului,


odrasla Naxosului şi învăţătorul
Preadumnezeiesc în virtuţi şi de Dumnezeu insuflat al întregii
preaînţelept în cuvânt şi Biserici, pe Nicodim cel plin de
înţelepciune te-ai arătat în înţelepciune dumnezeiască să-l
Athos, ducând mintea cinstim credincioşii, căci cereşti
monahilor spre taina celor mai învăţături izvorăşte celor ce
desăvârşite, de Dumnezeu strigă: Slavă lui Hristos Celui ce
înţelepţite. te-a slăvit pe tine! Slavă Celui ce
te-a încununat pe tine! Slavă
Şi acum..., a Născătoarei : Celui ce prin tine cele de folos ne
dăruieşte.
Sfeşnic cu şapte lumini al
luminii dumnezeieşti, bucură-te, CONDAC, glasul al 8-lea:
Pururea Fecioară, care Ca un preabun învăţat în viaţa
luminează cu strălucirile lui de virtuoasă şi dascăl purtător de
taină pe cei ce-ţi strigă cu Dumnezeu al bunei-cinstiri te
cucernicie: Bucură-te! cinsteşte Biserica Ortodoxă; căci
primind din cer darul harului,
TROPARELE. prin dumnezeieştile tale scrieri îi
Glasul al 3-lea. luminezi.

Cu harul înţelepciunii APOSTOLUL din


Epistola către Galateni (5, 22-26; 6,
împodobit fiind, sfinte părinte, 2: „Fraților roada Duhului este…
trâmbiţă de Dumnezeu (Caută sâmbătă din săptămâna 27
grăitoare şi călăuzitor al după Pogorârea Sfântului Duh.).
virtuţilor te-ai arătat, Nicodime
de Dumnezeu grăitorule; căci EVANGHELIA de la Ioan (XIV,
tuturor ai predat învăţăturile 21-24).
mântuirii, arătând luminarea (Caută Evanghelia din ziua de 26
curăţiei vieţii prin bogăţia mai).
cuvintelor tale dumnezeieşti,
prin care ai strălucit ca o lumină Chinonic
lumii. Intru pomenire veşnică va fi
dreptul. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Altul, glas 1.
ZIUA PAISPREZECE 37

Megalinara
Bucură-te, noule luminător al
Bisericii şi podoaba sfântă a
credincioşilor! Bucură-te,
sfeşnic purtător de lumină al
monahilor, Nicodime prea-
fericite, lauda Athosului

S-ar putea să vă placă și