Sunteți pe pagina 1din 18

Hans

Christian
Andersen
?p,
uBloaded
bySf*f3*

adul
tor
&qQsut
W?N

de Hans ChristianAndersen

{a\
t
Erc Press

PiataPreseiLibere nr. 1, Sectorl, Bucuregti,Romenia


Tel.:031.405.53.30
Tel.,fax:021.318.70.28
E-mail: ercprcss@pcnet.ro

D€partamentdiflEaxe
TeL:021.318.'70.27

DescriereaCIP a Bibliotecii Nalionale a RomAtriei


ANDERSEN, HANS CHRISTIAN
Bradul visdtor / Hars Christiar Andersen; il.
de Eduardllie. - Bucureqti: Erc Pr€ss,2007
Index
ISBN 978-973-157-029-7

l. Ilie, Eduard(i1.)

82l. 113.4-9
3-34=135.I

rsBN 978-973-157-029-7

Redactor:Ana Maria CHIVU


Ilustralii: EduardILIE
Tehnoredactor: EugenFOMINO
In p6dure,cre$teaun bradujfiumos.igi alesese un loc bun:
puteasA-l mdngdiesoarelegi aeraveadestul.Br6dutuldorea
din sufletsdsefacd.mare.Nu-i pdsanici de soarelecald,nici
de aerulproaspit.Nu se uita nici la copiii de tdranicarese
plimbaupe ldngael 9i ziceau:,,la uitali-va ce dragul e
braduletulasta!"
Anul urmatorerall'ai marecu o innaditura,iar dupa
incaunul i semai adAugdo innAditurd.
Ah, de-aqfi 9i eu la fel de mare ca ceilaltri
copaci!suspinacopdcelul.Nu se bucuranici de
raza soarelui,nici de pasdri Si nici de norii
purpurii,carepluteauin zori gi in amurgpe
deasupra lui.
Iama, cdndziryadail inconjuraalbAqi
scanteietoareqi cind vreun iepure
treceasAltandpe langael, ftrA sA-l
b a g ein se a m a- va i, ce s e mai
necajeabrddutul.
In a treia ia"rna,cop6celulcrescuse
mare.
sa
,,Ah, cregti,sa cregti,sAajungimare$i bdtran,iatd
singurullucrufrumospe lume",iqi ziceabrddt{ul.
Toamna,taietorii de lemne doborau c6{iva dintre
copacricei mai mari. pe urmaii incarcauin careqi ii
duceauafari din pddure.
Primdvara,cdnd veneaurdndlrneleleqi berzele,
bradulIe intreba:
Nu $titi unde i-au dus?Nu i-afi intdlnit?
Rdndunelele nu gtiaunimic;darbarza,dupdce
chzu o vremepe gAnduri,dAdudin cap
$i
zise:
- Am intalnit multe corabii,pe cind
zburamdin Egiptincoace; pe cordb am
,,rrit niS t ec a t r r g em i n u r r a t ei n; ri
i nch ipui\ 'a ei e r a u .a r b o r i vi o 5 r r i .
cacirriroscaua brad.
- Ah, de m-agfacemai repedc
maresapotpleca$i euin largul
nrdlii!

{b
EKH{
ilPloadedbyStef3o

i
CAndse apropiausdrbatorileCraciunului,erau
doborili copdceitineri. Acestor copaceitineri alegi
dintre cei mai fiumogi nu li se tiiau niciodati crengile;
erauSi ei agezatriin cdru1egi caii ii trigeau afarddin padure.
Unde-i duc? intrebabradul.Doar nu-s mai mari dec6t
mine.
Noi gtim!Noi gtim!ciripeauwibiile. I-amvazutjos, in ora$,
pdn fereastrd.Bradufi d$tiaajungla o asemenea stralucireti
mdreJiecum nici nu sepoateinchipui.Suntimpodobilicu mere
aurite,tufiAdulce,jucAriiqi multe,multelumAnarele.
- $i pe urmi? intrebAbradul, tremuranddin ramurele.pe
urmace semai intAmplicu ei?
- P6i mai mult n-amvdzutnici noi. Dar eraneasemuitde
frumos!
. - lmr va 1l oafe5t mtedatsapasesc pe un
strdlucit?sebucurade pe-acumbradul.
Crdciunul!Acum sunt mare.Ah, de m-a!
in caruta! Sama vad in odaiacalddcu
cirea$i mare{iaaceea!
,,Bucura-te de noi! ii qop
soarelui. Bucurd-te
proaspatata ti
Dar bradul nu
cregtea gi cregtea..
stAtea n straiul lui
verde- enii se uitau
la el gi au: ,,Ce copac

|.'1::::;.
Inainte de Criciun, pc el il doborira intai. Sccr-o.ea i5i viri adAnc
taiqul in nlnchiul bladului gi el se przlbuqicu un geamatla panri.nt.
Si ml i o dt rr elea q c u l i l cu. n l e p i n .\ u sc r n a i p u r e rg in d i la n ici 6
fericire, eram6.hnitcd trebuiesa se despaftade locul lui clebagtina,sa
plece depaftede parnintr-rldin care rdsdrisc.$tia doar cdLl]-o sii-i mai
revadaniciodatape vechiitovaraqi,miciletuliguriqi florile clinjur, ba
poate nici pasiirile carc se avantauin inaltul cemlui. plecar.earrlLera
delocplacutd.
Copaculiqi reveni abia cind, dupa ce fusesedescdrcatin cunc
aleturi de alti brazr, auzi pe unul din oamcni zic6nd: ,,Bradul asm e
minunat. Numai de el avearnnevoie"-

Venira apoi doi slujitori srozav tlc gatili gi-l


salamare !i 1'rumoasai.
lar bradul a fost pus intr-ult ciubdr mare, umplut cu
nisip;nimeniinsanu puteavedeaca e un ciubAqdeoarece
era infb;urat intl-o tesaturdverde ;i se afla aqezatpe un
covof narc $1pestrit. Vai, cum nai trenrurabradull Oare
ce aveasa semai intimpie cu el?
\n";' '
Slujitorii qi dddacele incepuri sd-l
impodobeasci.Agitau de crengile lui
ni$te co$ulefemici umplute cu zaha-
ricale; merele$i nucile aurite atarnaude
rdmurclelebradului,ca qi cum ar fi cres-
cut din ele $i pesteo suti dc lundnarele
roqii, albastre 9i albe luri prirse de
crengi. P:ipuqi care aritau aidoma oa-
menilor se leginau in Verdelefrunzelor.
iar sus, in varf, fusese prinsa o stea
fhcuti din hrjnie aurita: totul era mal'eI
qi incantator.
Di \e rr r.:p uneruc u Io\i i .di \earao
si shaluceascd stra$nic...
,,Ah, suspind bradul, de-ar fi odata
sear6!De-ar aprindeodatdlumintuile!"

&\A&\c\:e"1S$'4ieY
$:krDf
,.:...

l l'
" rii
i!
1
i.

1
;,tl : t
"qFi@t,
i,
,-*'*r*'*{w*e:
i- - ...
-,..- _.
i
l

..5 r c( - o sJ se - n m r n p le
p c u r n :a ?O s a ri nl
oarccopaciidin paduresemAvadd?O siizboare
r n r b iilep r in fa lafcle slr ci.,
O \a e r c5 co a r eri ci ;i
o sa stauiama;i vara aqagdtit cum sunt acum?,,
Nu se gindea la nimic rdu. Dar il clureagrozav
scoa4a de dorLrlpadurii qi durcrile de scoa4A
suntpentruun arborcla fel de rele ca dureriiede
cap penfu nol.
ffi
In tlne, lurd aprinse luri-
ndrile.Ce stralucire!Ce nri-
nundliel Bradul tremura din
toate rAmurelele,asa ci
una din lumAndriaprinse
o creanga;ardeaitl toata
legula.
,,Doamne f'ercytel"
strigaradAdaceleti
se grAbirdsd stingd
llacdn-ria.
Acum, bradul nu
mal aveavoie nici sd
tremure. Vai, era ingro-
zitor! Vai, ce fricd ii era sa
nu piarda ceva din podoabele
lui! Era ca beat de atata stra-
lucire.

lq
Deodatir. canaturile
u;ii sc dadur:iin lituri
gi o droaiede copii na-
vdli in fucapcre,gata-gata
sd rastoarne bradul; cci
varstnici vencau agale
dupdei. Copiii anrutird,dar .&i.._,s,_
nrinrai pertru o clipa, apoi
reincepura sii chiuiede vuia sala, i !"\-.
&.
iti ei tt.c rru lror ain j u r u l b l a d u l u si i
sc porniri sdculeagadin ranruliun ;*.",
dar dupa altul.
,,Cc tot fac irqtia?sc intrebd
copacul.Cc-o sii se mai in-
tirnplc'1"
$i luminilrile ardeauqi
se topeau aproapecie tot '!.i:r4!r-._
dc r':inrLrlelele verzi gi pe
ndsura cc se sfirgeau,
cincr'ale stingea;apoi t

copiilorli scdiiduvoie
sii dcspoaie bradul.
TabarirA asupra lui
de-itrosnirdctengile;
dacdn-ar li ajunscu
virf'ul qi cLL steaua
aurita pand in tavan,
s-arfi plabugit.
,,Opoveste!O poveste!",incepuradeodatdcopiii sd strige.
Li sepovestidespreGogo5-Cocolo;, cares-arostogolitde-adurade pe
toate treptele $i pana la urmd a ajuns la mare cinste qr a cdpdtatde
sotrieo domnitra.Bradul tacea dus pe ginduri: niciodnd n-au
istorisit pasdrile din padure aserneneapove;ti. ,,Gogog-
C oc oloq. -a tl a r d c - r rt l u l a l e l r e p r c) i r o t c ca n a la to
domnild dc nevasta.Da, da, aga merg lucrurile pe
lumea asta!", iqi zicea bradul gi credea ca-i
ade\ar a t . . D a d
. a .c i n e) t i e ?P o r tcct In ar o slo -
goles c$ i e u p e s e a r f5l i c ap a to d o n r n ila ." A
$i se bucura cd in ziua unnAtoareil r
v o r i r n p o d o bdi i n n o u cL rlu n tii-
ndri qi jucdrii, cu betcald9i
cu fiucte.

O, fi,
I
7

, .'l
Diminea{asosira scr.,,itorii.,,Aha. au
venit sa maigateascai clinrlou!"- se bucurabraclul.
Dar lu scosdin inciipercqi ur.catin pod. ,,Cc-omai fl
inscmniindli asta'1"sc intrebapomul. Sc sprijini de
peretcqi chibzui...Aveadoartimp destul,cdcitrecurd
zile qi nopli lird sa mai urce nimeni la dinsul. $i
cind, il slir;it, veni cineva, era pcntru a aducc
niftc laizimari, pe carc ile puse?nth{a.Acunr
brrd trlt r c hrr\ic c r c i l d tc a f r r . e . eu i t ar .
,,At-ara acum e iamii. irii zise pomul.
Pirmintll e tarc qi acoperit dc ziipadii..
Oamcniinu mir mai pot siidi la loc. De
aceeatrebuiesd stauaici. in adapost,
pane la primdvara.Nici mAcarun
repura; cat de mic!... $i cit de
pldcut era afarii, in padure,cAr.rd
cidea zdpadaqi icpulii saltau
in j rrrrr rl nc ui-'

:,-_-

(,,*i t,
' :1
..Pip,pip!", chi{caiun qoriccJ.
L i n gael m ri r e n iu n u lt o l a t l l ( l c I n i c.
Cum de-ai ajunsaicil il inrlebard
,soarecii. Spune-nc,ai lbst jos, in ca-
tnar-d,unde brdnza std pe scindurd q;i
slaninaatantAde tavan?
Asteanu le cunosc,rdspunsepomul.
Dar cunosc pidurca unde straluce$te
soarclegi cantapAsirile.
Si - 5iporc s t i e . r p i l a l i r i.r r ; o r i c e i i
ascultau5i seminrLnau :
- Multe ai mai Yizurl Cit de
l e ri c itt rebr ric- r r | ' . . - . ' 1 . ' .r l
padure!
Le-a povestit apoi dc:1.rlc
searacind f'uscscintltcrdo:',rt .-Lr
turtddulcc qi cu lurrinn r.
Cit ai lb s t d e r i n c r r .
bdtrine brad! Cit dc itLrlt:
$tii sa povestetti!il lirudar:r
qoriceii.

't
*&'
In noapteaumAtoare,aduserA cu ei alli pahu goriceisdJ auddpe
bradpovestind;$i cu catpovestea mai mult,cu atdtii veneauin minte
toate cele petrecutecu ddnsul.,,Au fost totugi wemuri destulde
fiumoase,segAndea el. Dar poatesereintorc."
Bradulle istorisipovesteacu Gogog-Cocoloq. igi aminteafiecare
cuvAntgi goriceiieraucdtpe-acisi. sarddeplacerepind-n vArfullui.
in a treianoaptese stranserd mult mai mulfi qoricei,iar duminica
sosirdgi doi guzgani;dar A$tiaeraude pdrerecApovestean-arehaz
qi ii fbcuri qi pe qoriceisdle placdgi 1ormai pulin.
PanAla umd, qoriceiinq mai veniri. ,,Eradestulde pldcutcAnd
stateauin jurul meu qoriceiidia neastampArati - oftd bradul $r
ascultauce le povesteam. Acum s-adusqi asta!"
intr-o dimineald,au venit nigte oameniqi s-auapucatsA
trebAluiascd in pod:pomula fost insficat qi trasjos, pe scara,
la luminazilei. ,,Acumaincepeiar69ivia{a!",sebucurdbradul
9i iqi intinselarg crdcile- dar vai! toateerauingalbenitegi
uscate.iar el zaceaintr-un coll printre buruieni qi urzici.
Steauadin hdrtie auritd ii rdmdseseprinsd in cre$tet$i
stralucea in bdtaiasoarelui.
in curtesejucau ciJiva copii. Unul didu fuga la brad qi-i
smulsesteauade aur.
,,Sdvedemce se mai poategasi in bradul astabdtranSi
uscat!",zisecopilul qi cdlcapestecrengiqi le strivi subtalpi
incdtbietelerimurelepAr6irddin toateincheieturile.

#b
-trHglEl
oPloadsd
by6tat50

"
-"::>_
' a'"1
i$

r. "iiia'
ru
Slugaveni gi hdcui pomul fhcAndu-lsurcele.CurAndfocul cuprinse
fiecare particicd a bradului. Regretelebradului se inteleau:regreta
pddurea,$i diminelilerAcoroase de vard, qi nopJileinstelatede iarn6,
regretasearaaceeamimrnati de Crdciunin care auziseDovestealui
Cogo5-Cocolo5. Repede braduls-aprelaculin cenuqa.
Bdielii sejucau in gridind qi cel mai mic dintreei iqi prinsesein piept
steauade aur pe ca.rebradul o purlasein ceamai fericitd sear6a lui.
EncPnssvt orenj

Mld
r ffiKEN
I uploadedby ' lnI - ,,
-
tsBil978-973"157.02S"7

.xllllLl
Acr,mptieryffidiid: