Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECĂTORIA Iasi

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata, NB LIFE, prin reprezentant Diaconu Florin, în temeiul dispozițiilor


din O.G. nr. 26/2000, formulez prezenta

CERERE DE ÎNSCRIERE
în vederea dobândirii personalității juridice

a Asociației ”NB LIFE”, persoană juridică romană de drept privat, fără scop patrimonial,
neguvernamentală, apolitică și nonprofit, constituită pe baza dreptului la liberă asociere,
arătând următoarele:

1. Membrii fondatori sunt:


 Diaconu Florin,
 ............................................,
 ............................................

2. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial este: ASOCIAȚIA NB LIFE

3. Sediul asociației este în Iasi, strada Vasile Lupu, nr. 86, Bloc K1, scara A, ap.8,
Judetul Iasi,

4. Patrimoniul inițial al asociației este în cuatum de 210 RON, constituit prin aportul
în numerar al asociaților.

5. Actul constitutiv este atestat de către avocat .................. sub nr. ........../....................
6. Statutul asociației este atestat de către avocat .................. sub nr. ........../.....................

Depunem alăturat următoarele înscrisuri doveditoare:

Data semnatura

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..............