Sunteți pe pagina 1din 58

Alexdndrd lfl3lneq Lilic|ntl lodn

{h D
C
O 2 a
2
a

2 ? o -

Teste
pregdtitoqre
.._\ i
\i ^ - ;
- !-' \r- - !i \r- - \-'\-/- -\- \r- '.--U-
J
- \-./- - \J-
rlrrr--
\/\!
ilA]TEMAflCA -v- -)-J
Clostr erll- cr
Itenri construiti dupn modelul:

er'qlud.rii-pilot, lrt nivel ndfion.|l, de lt| finr|lul closei .| lu-q (2o12);


evqludrilor intern.rtiondle (tlMss).

t? Delto cort Educrrtionol


Jfia
Alexqndtq ifttne.t Llliqftt loqn

Teste
pregdtitoclre
pentru
Eucrlurlrerrilclftonclld
Aceastdlucrareesterealizata
in conformitate
cu programa
scolaraaprobata prinLegea
Educa$ei NalionaleNr.1i2011Sicu O.M.Nt.6576t20.12.2012
pentruaprobarea-
Metodologiei
de organizarea evalueiicompetenlelor
fundamentale
la finalulclaseia ll_a

sb
THffl.l Tlrrss
0P{oa&dbuSfef3o

rATErArlci
Closcrcr ll- o
Iteml construitl dupa rnod€lul:

./ evqluirii.pilot, lo niuel nstlondl, ale lq finarlul clasei q tu..t (2Ot2);


/ euoluirllor internotlonole (Tt[Ss)-

Delto cort Educoflonll


Aceastdlucrareesterealizate
in conformitate cu programdgcolaraaprobatd
prinLegeaEducalieiNalionale Nr.1/2011 9i cu O.M.Nt.6576120.12.2012
pentruaprobareaMetodologiei deorganizare a evaluerii
competentelor
fundamentale la finalulclaseia ll-a

Editor:DeltaCartEducalional
Tehnoredactare:
RoguLaurentiu
Corecture:
autorii
Designcoperta:RoguLaurenliu ERT
Graficd
computerizatd:
RoguLaurenliu

Pitegti*Apdrut2013* Editatd
in Romania
O CopyrightEdituraDeltaCartEducalional 1S09001:200
Comenzi:C.P.6, O.P.5, Gh.1, Pitesti,Jud.Argeg
e-mail:
deltacart@ymail.com
web:www.deltacart.ro

fel/taxi c248-222.322
N4obil: 0729-006.565

ISBN:978-606-629-16:l-7
rF Str .ffi
Ce reprezintdtestareade tip TIMSS?

Ointrebare frecventd pecareo auziminultimultimp este:


"CeabilitdlitrobuiesdformezeQcoala ln actualulcontext?"
O partea rdspunsului ll putemaflaobservend ce anumeverificitestulinternationalr/MSS(Trendstn
Mathematicaland ScienceStudy),Cei care le organizeaze (lntemationalAssociationfor the Evaluationof
Educational Achievement - IEA),isi dorescca elesd mesoareeficienta sistemelor educationale.
Pdnacesttipde
testare,s-areuqittraducerea generale,
consideraliei demaisus,in indicatori exacli,mdsurabili.
Accentulse punenu
atatpe cunostinte, cat pe procesele (mentale/cognitive)princ:treacestease oblin.A gandicorectsaua putea
rezolvaoricefeldeprobleme cucareneconfruntdm devinacumabilitali cruciale.
Datoritd importanlei edlcalionalea matematicii naturii,
SiStiinlelor TIMSSestededicatsi tumizezetdrilor
participantela acestprocescomplexde evaluare informaliinecesare pentruimbundti$rea pmcesului de predare-
invdtare-evaluare in acestedomenii cuniculare.
lnceputTn1995Sirealizatla4 ani,tntr-uncicluregulat, Tll\4SSevalueazirezultatele
hvaFrij la matematici
giStiinte
in cazulelevilorde clasaa lv-a$iaVlll-a.

Panelul deexpe4iinternalionalia stabilitpentru


testulTlMSS dea scriegidea socotiprin
cadrulabilitStii trei
dimensiunicorelateintreelel
1.cunogtinlele saustructura
cunostintelor pecareelevultrebuieseleposede;
2.competenlele pecareelevultrebuie sdqileinsugeasc5 OisElepoat5folosi:
3.contextulin fi pu$iin'fala
careeleviivor unorproblemedinviatacotidianilacarehebuieseraspunda.
ln ceeace privestematematica, dinpunctulde vedereal continutuluievaludrii,suntverificate 3 domenii
cognitive:
. Cunoasterea (pondere40%);
. Aplicarea(capacitatea elevuluide a aplicacrinoasterea $iinlelegerea conceptualiuneiprobleme de tip
gtiinlific
- pondere 20%);
. Rationarea(posibilitateade a gasi solu$inu doarla p.oblemeStiin!'ficede nxine,ci 9i atuncicandau de-a
conlextecorndexeSigobledtece imdic- maimuEpasi/nivele- pondere20%).
facecusitualiinefamiliare,

Itemiisuntastfelconcepuliin€t sa permitSevaluareauFndtoaelorabilitii$dindo.neniulcognitiv:
. CUNOA$TERE (abilruilievaluate:de reproducerede informatiimemorate,re.xJnoagtee,cakul, extragere
deinformatiidingrafice,mdsurare, clasificare,
ordonare)
. APLICARE (abiliteti
evaluater selectare,reprezentare,
modelare, executaredeoperatiipebazddealgoribni,
rezolvaredeprobleme simple)
. MTIONARE(abilititievaluate: analizS, generalizare, justificare,
sintezi,integrare, rezolvarede probleme
comDrexel

Itemiiacoperdurmetoarelecontinuturi:
. NUIVlERE (pondere50%incluzand: numereintregi,
ecualiisiformul€
cunumere, modele $irelatii);
. FORMEGEOIVIETRICE (pondere
9l |\,'IASURARE 35%incluzand: formegeometricein
liniigiunghiuri, plan
Sispatiu,localizare
si migcare)
. AFI$AREADATELOR (pondere15%induzand:citirea9i interpretareade date afiiate,organizarea
9i
reorezentareadatelor)

Itemiifolositi
suntdedoudtipuri:
. ltemicu rdspunsuricu
alegeremultipld;/itemicu rdspunsla alegere.
. ltemicu rdspunselabdrat(construit).

Pandacumnu am avutun curriculum caresd rdspunddunorasttulde nevoi.Darnoualegea educatiei


prevede atatuninvitemant centratpe formareadecompetenle,cetSiintroducerea
unorevaludriale elevilordetipul
(iaclaseleaIl-a,a lv-a9iaVl-a).
celorinternalionale
Descriptoriicompetentelor geneice din noul cad.ulde referinFofer, suportulpentruca in viitoarelo
programe gcolareseavemcompetenle generale
gispecific€
caresdfiedetipulcelordemaisus.Totodatd,In noua
legese sustinecd Invdtdmantul nostruesteunulcentratpe elev-Ori,astalnseamnice gcoalaT9ipropunesi
identifice
9isdcultiveabilit6tile
individualealeelevilor,
cuscopulamaximiza potentialulfiecdruia.

Bibliografie:fullis 1.,MartinM., RuddockG., O SullivanC., Preuschof


C., "TIMSS2011Mathematics
Framework",TIMSS& PIRLSInternational StudyCenterLynchSchoolofEducation,BostonCollege.

.t
pentruinvdtitoriSiperinti
Materialinformativ
w I

glruluidenumelescrisinoldlnecrescitoare.
f.incercuiegteliteracolespunzetoare

celuimaimalenumarnatulaldedoui cifrepale(cusot).
2.Colorcazeftunza

numarulmaimaledinflecarepereche:
3. Sublinlaze
4.42Fi24 B.809i70 C. 1 0 09 i9 9 D.3 19 i5 2

4. Cosmindoregtesisi cumperepatlne,daraincurcatbonurile.

20 +30 '10+ 60 40+40 50+30

Punesemnul
X,in cesutadindreptulgirululcu rezultatecorecte.
] zo+eo=oo
10+6 0 = 7 0
40+40 = 90
T 50+3 0 = 9 0
-
5, BlosculaBorase intrececu cea mai buni prieteni a ei. Ele trebuie si sare doal dln 5 in 5
pietre.Unadintreeles-aincurcat.
Scrietunumerele pecaresile urmireasci.

:
:*"'
'
I '

6. Unegtecorespunzetor!
23
80
18

Scriein casetinumarulperechilor
descoperite.
7.NumArul2S
esteristurnatulnumirului32,
Scriegitu risturnatelenumerelol:12,46 9i 98
R:

8. Malia a cules24 de meregi maivrea32. Catemereva aveaea,in total?


R:

9. Laofermd6rau1i! cai,Svite9i30devaci,
cateanlmalehrenea felmierul?
R:

10.Fiecaredteluga arecateunpui.

t* {* t* {* {'
Intotalsunt:
A. 5 pui B.3 pui C.2 pui D.6 pui
A. 5 ce,teluge B.5 cdleluge C.6 ceteluge D.10cateluse

9i5 pui
A. 5 celeluge
gi4pui
8.4 ce,teluge
C.6 cdleluseSi5 pu
D.5 cateluge9i4pui
":;i;r;.:,;+-, "l.11.;.
,:,t'r,#:,..tt-r.,,..,,.,'..:-,, 5
IESTUL I

llumerclc neturale dc la O la I Ce
Cartoa

1. lonelareo cartenouedepovestl.
Dlndoudin doui paginiareimaEiniflumos
ilustrat6,
carefi
placfoarte mult.
Alute-lsascllenumerelepaginilor
cuimaglnl.

2.Corlnavreasi
clteasce unnumerdepovegtl
ogalcucclmalmicnumirdedouicilre.
A. 9 B .1 0 C .1 1 D.9 9

3, Unegtenumetelescrlso
cu lltere,cucelecole6punzAtoare
scrisecu cifre.
gaptezecigitrei ---.- 34
treizecigipatru 73
nouazecigi
noue 81
optzecigiunu 99
ctnctzecl

4. Laviniaa avutdesctisnumArul84cu lltere,A avutmalmulteincerc;ri.


BifeazecuXvariantacorectd.
A. optzecigipatru B.optzecigipatru
C.optzecigipatru D.optzecigi patru

5.Coloreazifila
careconlinenumirulcelmaiaproapede:
38 !0 40
81 80 _90
,/ --../ tl . -. ,/

6. CosmlntrebulesAsubllnlezenumerelecaleau gl la zecigila unitiliaceeaglclfri:


L2i 22i 34i 55i 67i 77i 87; 88; 89; 90; 99.
Sctienumerelepecarelea subliniatel:
7.Completeaze
tabelul:
RriSPil al!

maimicnumernaturalde
douecifreidentice.
- celmaimarenumdrimoardedouacifre.
- celmaimicnumdrnaturalde
doudcifrediferite.
- celmaimarenumarnatural
dedouecifreimpare.

8. Mlhalvrease afle caredin celedoueblblloteci(a sa gi a prietenuluilui)ale mai multec54i.


Punesemnulcolespunzetor.

89 99

9.lonelale90 dejucerii,ial lonelaTOdejucdrii.


Pentrua aveaun num;r egaldelucilll, lonelildi loaneiun numir de:
A.20jucdrii B.l0jucerii C.niciojucarie D.toatejuceriile

10.Observiimaginea:

k\kk

cu catenavespalialesuntmalmultein aer,dec6tpePdmdnt?
R:

7
t ' -l
!tst|t. I

Adunarca gi sciderca numcrclor naturale de la O la 3C


Scoala

1,Coloreazi
casetacuE,daci enuntuleste
adevirat,saucu[E,daci enuntuleste
fals.
ENUNT
Semnul"+"estecaracteristic
operatieide scddere. F
Operalia
deadunare
ajutalamicgorarea
unuinumercu
altnumdr. F
Diferenlaa doudnumereidenticeeste0 (zero). t-

Numdrul
dincarescadtrebuie
sefieintotdeauna
celmaimare.

2,Ai la dispozlllenumereledepeceledouecartona$e
Sumalol este:
Diferentalor este:

3, Calculeaze,apoicompleteazi:

i a l . fl sl f17l . l-1zl
E ]E
\/
EE]\
fl o\t/l ' [ I [2ol . tI
^-'

\ ,r.
@ E
4, Peculoalulgcolliclaselesunt numerotateastfel:

eqWWW
g6r-&n
Foloslndilustrallademaisus,g;segtedoudnumere:
a) pare,a cdrorsumesefie 30
b)lmpare,a cerordiferenli si fie 8
c)dinsumaprimelor douenumere imparescadecelmalmarenumirpar
.J ^J .J^ e
5. Pota bli sunt scllse urmetoareleetlchete:
ffil | 30-2 | fr2-6 I 24+4

Fo+r+rl ffi -T7.-1,I i n -1


lonela coloratcu roguo partedinsumelegldlferenteledlncareseobllne2t
Coloteazitu lestull -
Noteazicatcastfeldeopelalllal colorat.I I

6. in ghiozdanele
gcolarllordin primulrandsunt20 de manuale,lalin celede peal doilea€nd
suntcu8 maimulte.
Scrlecatemanualesuntpecoldeal doilearand?
R:

7.Elevllclasela ll-aC primescde la bibliotecagcoliipachetecu c541.Fiecarepachetcuprinde


26deci4l, pentrutlecareslovcatel|na,fiindagezatspedoui rindurl.
GAsegte gl tu restulde vafiantoin cale pot fl agszateciltile, gtllndci de flecaiedati sunt
numerealcituftedlndoui clfre.

Numerulelevllorclaselall-aCeste

'9n,,
"%%
tEstu|. 3
Adunarea si scidcfea numcrelor naturale de la tc la lccr liri
trccerc pcsic ordln
loamna

1, Bunicapregitegtemuliturl pentruiarn6.

65
€o
55
50
45
40
35
30

castravetl gogonele gogogarl conopHe

Completeazienunludle:
I Cateborcanecu pusbunica:
mureturia
a) degogogari:
b) de cast'aveu
c) d€ castavet 9i gogonele:
d) de conopidegi gogonele:
G Cucatestemaimarenumdrulde cugogogari
borcane decatalcelorcuconopida?
R:
6 Cucateborcanede castravetiapusbunicamaiputindecdtgogonele?
R:

2. Rezolv;exerciliile.Fieceiuirezultatiicorespundeo
lltere.
32+ 45 = .......(A) so++o=.......
(N)
es- 62=.......
(r) zs- 5a=.......
(o)
41+ 3 7= . . . . . .(.M ) gg + r = . . . . . . . ( A)

Daciveisclie lezultatelein ordineclecitoare, veiobline denumireaunuianotimp.


Careesteacesta?
R:

.rl1!':
3. Flecareveveri!5a alesfluctulcareareoperatiacorespunzibarerezultatuluide
pecogulelulei.
incerculegtefructclealese defiecareveyeifte
tolosindculoridilerite.

tr3@ry
9 8- 42+ 7a- 82-
-
79-
n
-

- 62+
,-
I:I
w7
99-
,i--

- 68-
^-.

52 +
62 35 41 60 43 15 62 46 25

Blfeazicu[] rispunsulcolect.
- - - - -
& Primaveverite a nimerit
doudfructe I unfruct I treifructe
& c elemaimultefructele-animerit:
! primaveverild a douaveverite-atreiaveveri!6 llultima veverile

s Primaveverita
a nimerit:
[ ]onuci9ioghinde_onucigioaluna douenuci douaalune

s Ceacarea nimeritcelemaimulteqhindeeste:
-fl
f prima I adoua atreia f ultima
{&Animerit
maimultealuneveverita:
r f--l ^ *^:^
I lpnma L laooua Llavera ! a patra
4. Fiecaruifructii corespunde
o cifrA.
Caresuntclflele?

t b. o o @" 0=
45
69 b o ffi
86 ffi=
5. Folosindnumerelescrise pe frunze,compunedoui exelcilii de adunale9i doui de scidere,
pentrua obllne:
87= + 87=

&&&,&,&&&u,'= 61 =

.-.. ttt
' .i ,,,,,i,
.,,.,,. "11,,,
...,.',,...rr.
IESIUL +

Adunarea si scidcrca numcrelor naturale dc la 3C Ia lCC, cu


tFecere Dcstc ordin
Famllla

1, Calculeazi9i completeazivalstele membrilolfamiliilol.

@^B.mo, lWt\
Varstamamei
Virsta fetei
Varstatatelui+
Varstabaiatului

r-t ] t*-l F' l F' l


J'I [3, -']I f1- [d t
j8_-.] [4, [ct la l
[40 ] [ 411 L1-."l,-.1
2. Ceidoifrali, lonel9l Mihalseintrecin rezolvarea
temei.incercuiegtechipulbiiatului carea
rezolvatcorectexercitiile,

+9 !1 4

48 57 +ql+1O -
*"

t +24 -74 +46


la 63 *9 1 -'> 18 64

3. Mamaareincimaremaimultebolcanecugem,compotgidulcea!;.
Vleasagtiedincafefelaremalmulte.Ajut-o,punandsemnele"<",'=','>".
Y+J/ / r_JO oo*g [l zz*rg 38+56
f ]46+46
4.Candfacesocoteala
rudelorsale,
dalsialetatdluimama
observi:

9, 1:2

E LL
10

vorlgorl
de gradulll

12
.,:.:

Completeazienun!urile:
a )M amaare. . . . . . . . . .v. .e. .r i g o rdi ,eg r ad ulia r ta taa r e . vengofl.
ge
b )Ver igor id r a d ull ,m a m aa r e . . ......... .
c)Ca!verigoridegradul
ll,auimpreune,mSEgFitata?
d)Calinepoliauimpreuna,ceidoipdrinli?
| _
e)Cucatsuntmaimultinepolidecatverigorii?
0 Cucatsuntmaiputiniverigoride
gradulldecatverigoride
gradulll?

5. Bunicapuneeticheteperafturiledincdmaricunumirulborcanelor.
Coloreazaetichetelecare au rezultatelemai mall decat24 9i mai mici decat54. Scrie
rezultatelecolorateinoldinecrescitoare.Aflesumaultlmelordoui.

91-59= 42 -25 = 63 -28 =

8 1- 2 7= 53-29= 74-36=

6.Mariaare18 ani,iarbunica74.
Callanlaveabunicala nagteleanepoatei?
lncercuiegteliteracorespunzetoare r;sprnsululcorect,
A. 56ani B .5 5a n i C.5 4a n i D.5 3a n i

7.Deziuadumneaei,bunicale oterAtutulolludelorsalebomboane.
CatebomboanetrebuiesAmai oferedaci are 53 de rudegi a oferit deia29?
R:

8. Alla dispozilieurmitoarelecartonagecu numere.

Folmeaze
cu ele,douenumerededouecfrea celot:
l:,) |/
6
.--,'

a)sumd
sefie93:[-T-].ffi=ss
b)diferenlasafie
1g, L_|j - |*}j = tg

9,in butoiulcuvarzesunt2? delitri deapi gitata malpune48 delitri.


apoirezolviproblema.
Scrieintrebarea,
TE'TUL 5

Adunaree ti sciderca numGrclor naturale in concentrul C- I CC


|?edftlii' obicciuri' sirbitori - Iarna

l..$colarii claseia ll-a Cse bat cu bulgiri de zipad;. Ei au plegitit 83 de bulgiri gi au folosit3T.
Ca$ bulgdllmal au gcolaril?Blfeazecu Xr-spunsul corect.
!+s c"outgari [++ o" outgati ! +sd"brtgari !+o o"ortsari
2. Marianumili 72 debeculeleinbradulimpodobit,27
dintleeles-auars,
Cetebeculeles-auaplins?
R:

3. Pentrua plimi cadourilede GrAciun,Cosmlntlebule si rispundi colect la ulmitoalele


enunluri:
Ajuti-l si le pllmeascal
ENUNT RASPUNS

Pentrua aflasumaa doudnumereefectuez


operatia
de
Pentruaafladiferenta
a doudnumere
efectuez
ooeratia
de
Numeruldin
carescadtrebuie
sefieintotdeau
namai
Dacdschimbintreeitermenii,
rezultatul
adunerii
nuse
Numerulpe
careilscadsenumegte

4. Bunicaa datcateocutiecu28debomboane, fieciruiadintreceitrelnepofiaisei.


prin
BlfcazecuX opelallacorectA careafli catebomboane aimpirtit bunlca.
I 28+ 2 8 - 2 8
T 28+ 2 8 + 2 8
T 28- 28- 28
n 28- 28+28

5.Doidintrerenii
Moguluicalculeaze numerul
curselolficute,
darnuobtinacelaginumir.
'12+ 8 - 1 0 + 3 3 + 3 9 + 1 8 =

\&

fr
^J .J ^JrC,
6. Penttua gti cate beculeles-auag4atintrcN bld,gcofrlwi.ceoee€lia de:
A.adunare B.scedere C.veriEcare

7.Fulgulaacoperitunuldinnumere.Scriecareesteacestapetrtu caregf-
# + I + 55= 91,safieadevdrate

Rdspuns:
&=f---l
8, Br;dutuldinclasaa ll-aBare87degloburi,
ialceldlnctasaa lFaCare69degloburi.
a)Careclas5arebridululcucelemaimultegloburi?

b)CucAt?

9. Numerele
111;222;333mirite flecalecu rastulnatulseu,
dauinordinerezultatele:
A.221; 442;663 B. 212.424;636 C.222;444;666 D. 111:222:333

10. Lui Mirceaii plac tare mult dulciu le. El a luat pG€nd dh bucatade Matii: o taHetii,
apoi3tablete,ca la dalgitsi maiminancedoui tablete.
Catetableiedeciocolatdauremasdinintleagabucati?

Ll-. DesenulaletulatconlineEtriunghiuli.
10 desenode acelagifel ca celdin imagineaalitufata cbnfln,

A.40detriunghiuri;
B.50detriunghiuri;
C.60detriunghiuri;
D.70detriunghiuri.

E\ln..ffi.%\.qL"
tEstul 6
llumercle naturale de la I cc le I ccc
Adunarca si scidcrcarfiri trcccrc pcatc ordin
lara

f. intt{ unitatemilitariseafli munllledediferitetlpurl,


Sclle Guclfle, apoi cu litere numeleleacestora,
MUNITIE NUMARUL
MUNITIILORNUMARULCUCIFRE NUMARULCU
LITERE

Pugti 2 sute3 zecigi4unitdti

Pistoale I suteI zecigi2unite,ti

Mitraliere 1suta1zecegi1unitate

Grenade 6 sute5 zecigi0unitdli

Completeaze
enunlurile:
a)Celemaimultearmesunt:
b)Celemaipulinearmesunt:
pugtigi
c)Dintre, pistoale,
maimultesunt:
d)Maiputine
dintrepistoale
gimitraliere
sunt:

2. Paturilesoldalilorsunt
numerotatedin2in 2. Afli ss nunrirale patulsoldatuluiMircea.
2051207;2 0 9?; l l ; 2 1 3 . L ? l=

3. Soldatulbucetalspuneci numirul farfuriilorfolosltein aceazi ar puteafl mal maredecat


323 9i maimlcdecat331.
Scriecarearputeatl numeleleacestora.
R:

4.Al la dispozilienumelele:2; 3 9i 5.
Scrletoatenumerelenaturaledetreicifre,pecalele poliformacuajutolullo1,
R:

'
.,': .-j:::'
.',i:i*.'
5. Ungrupdeexculslonlgtl
'{.rtT'j'-.,ffiffiffi
sedeplaseazisprecabani cu ma$inile.
Calikifometripalculgei,in total,dacemetg2ulkm,fac unpopasdeoJumitatedeoli, apoi
parcurgrostuldrumuluide434dekllometll?
Blfeazicux rispunsulcorect.
n 646kilometri n664 kilomeki I236 kilometri I766 kilometri

adus346kgcarnedepulqlcu232kgmal pu,Un
6, Lacantlnacabanels-au deviti.
a)CecantitatedecarnedevitAsaadus?

b)Cecantltatedecarnes-aadusintotal?

7.Compuneoproblemi,dupiexerclilutem +319,apolrczoly{!

R:

8, Trarcformi problemacompusi de tlne, astfel inc6t si se rezolveprlntr-ooperallede


scddore.

ui{$$i#lr,i:*,,'.*rirjt-1f
t:
IESIUL
' sl sciidcrea numerelor
A.lunarea naturelc de la I eO la I CCC, cl|
trecerc peste ordin
PrictGnia

1. Doiprieteniparticipela unconculs.Elaurezolvaturmitoareleexercitii.
MATEI 244+398=642 MIRCEA 402+ 389=791
572+408=990 542+349=891
901 + 99= 999 208+376=584
723+269=892 594+277=871

Doarunuldintlebdiefia rezolvatcorecttoateexerciliilepropuse.
Scrienumeleacestuia. R:

2. Lavinia
arenumArul429la
concursuldea etism,iarprietena
eicu29?maimult.
Cenumerdeconcursareplietenaei?
R:

gicompleteazi:
3. Calculeaza
REZOLVAREA VALOAREA
LUI"a"
a-367=429
a- 623= 278
a- 238=2M
a - 444--377

4. Doiplietenis-auinsclisla un concursde 9ah.primula exersat322 de mutiri, iar al doileacu


239 maimult.
alCatemuteriaexersat
aldoilea?

b)Catemutiriau exglsatimpreune,
ceidoiprieteni?

5. LaulagiLoredanaaucoleclionat274decartonage 3D,ial MlhaigiMirceacu2S7maimult.


a)Catecartonageaucolectionatbeietii?| |
- l
b)Darfetelegibeieliiimpreuni?
I
, 16
.,.t, :
. . ; ..,,.
'I:'

6, Pentru conculsul de matematici "Micul Dexter" a lv-a ale $colll Nl. 1 rezolvdin
fiecale zi problemesuplimentare,ca in imagine.

1000

422

674

504

492

243

marti mlercurl vineri samb;ti duminic;

a)inceziaurezolvatcelemalpullneprobleme? | |
b)Darcelemalmulte?I I
c)Cateprobleme aurezolvatin
ultimeledoui zile? ]-
d)Numerul problemelolrezolvatemiercuri
si duminica
est"r
unnumardeprobleme
e)in caredinzileaurezolvat maimarede€t rto!i maimicdecat
so?f-__l
7.La"Concursuldeliteraturi"dinsectorul2participa407fetegicu 159maimut.tibeieli.
a)Calibiielisunt?

b) Catefete 9i biieli sunt,in total?

8.lonelaveadecompuso ploblemi,dupAexercitlul425
+ 376.Ela formulat-o astfel:
"Prietenulmeua reuqitsi acumuleze425 de punctela trasul cu alcul, iar eu doar376
puncte".
CatepuncteamoblinutimpreunA?
Acompuselproblemacorect?

incelcuiegteliteracorespunzetoare
lespunsului adecvat.
A. adevdrat B,fals C .po sib il

9.Cucatepunctea acumulat
prietenulmeu
maimultedecat
mine?
R:

t, '"$i,,;,,...
:l -.,
,rit:.:
:i$rg,iffi;Wh"%," - ,.
= '++-
.'wl
IESTU] A
'
Sciderca numcrclor naturalc de la I CC la I CCC.cu arccere pcsae
ordin
Prlmivara

1.Completeaze
corespunzAtor:
ENUNT RASPUNS

Numdrul
dincarescddemsenumeste
Numerulpe
careilsc5dem
senumegte
Rezultatul
scdderii
Verificarea poateface
scdderiise prinoperatia
de

2. Mlhala prlmltcatemi si scrle,peGalet,subformi deoxerclfluglsAefectueze.


AlutA-ltut

3. Galculeazinumilul tlo lordepealollepalculul.

q E
0
:

;w
u,l

:v
I
o
E
g

5 582 lrl
! 457

a)Caleflorlsuntcelemalmulte?
putine?
b)Darmal
c)Catenarclse9i zambllesunt,intotat?
d)Careestenumeruldeghloceigilalele,intotal?
e) Numerultotaldenarcise9l laleleeste:

fl.
Grff -s '.ff ,1ff'
4. lonela amestecatsemneleexelcitiilot.
Pune-letucolectl
zzoI szs=ost 'zzllrae=uo azzl+ts=rst
beiatdaca:
5. Noteaz;ce lococupefiecare

@.ffi@
,ONEI. cosMrlv

Loculal ll-lea LoculI


Loculal lll-lea

6. Bunicaa recoltatdingradina:

691|€

. 503 xg
* +egn"
2g1,kE

ceapa
a)Cecantitatea recoltatbunicade: salati
spanac
urzlcl

b)Cantitateadeceapi gispanacrecoltati,in total este?


debunlcapentrua obllne72okgsuntf---lCr
adunate
c)Legumele f----l .
d)Scliein ordlnedescresc;toarenumerelede kgde legumerecoltate'ApoldenumegtFle!

e)Caleestedlferenladintrecantitatearecoltati desalate9l urzici?


R:
@.,,,;;r;,ilt.ff$3*: . "Wik' 'tffifu,,
''%,' qfu" "w
9
'ESTUL
Probleme
Zlmbctc dc copil. Limbe rorneni. prislcna mce

1, in claseleprlma16
aleunelgcolisunt8OOdeelevi:g8OdeeleviaupetrecutvacantadevarAin
taberedemunte,iar32Ola mare.
Cateestenumelulelevllorcarenuaupa lclpatinnlclotabdri gcolare,
R:

2. Laspectacolul"Arlechino.auparticipat4SZdecopiigi289 deadulli.
Calispectatori
maitrebuiesivlnapentlua ocupacelg9OOdelocuriale silll?
R:

3. Lavlnlacoleclloneazivedeli,Ea a reugftsAstrangi 259 de vederldin tari sl cu 456 mal


multedlnstr;lnetate.
a)Catevedoridln streln;tatea colecfionatea?

b)Careestenumilultotal al vedelllorfetol?

4. in blbllotecaclasela lFaA sunt389 de volume,lar in cea a clasela [-a B sunt cu 4oz mal
multe.Scrleintrebaleaproblemelpentru a serezolvaprln:
a)o operailodgadunarei

b)doui operalllde adunale.

5.Unciobanare17ol.Lupiiiimenanca
9.Numerul
oilorrimaseeste:
A. maimaredecat10;
B.maimicdecdt6;
C.cuprinsintre
5 Si7;
D.maimaredecatT.
F,,irtr' in'
,,*g' ..'i:,1iii''1'
r$-#?$""*ffi-;
6. Dela Blagovpleacein excursle10autocale, astfel:

bunicute prieteni

Completeazicolespunzitorenun!urlle:
a)Numilulcelmaimical cilitorilori-lleprezinte
b)Celmaimalenumerdecelatorieste al:
c) Catefete gi biielipalticipi la excursle?
d)Careestenumilulmimicilorgial bunlculelorpa]tlclpante?
e)Cucat participi maimultefetedecatprieteni?

7.De"1lunie"feteleplimesc441deSMS-url,lar
belelllcu 2O9maipuline.
a) CateSMS"uliplimescbeie!ii?
b)CareestenumirultotaldeSMS-uriprimitedefetegldebeieli,intotal?| J

8. La concursulsportiv s-auinscris 525 de concurenti.Inaintede concurs9}'au anunfat


retragerea9 concurenligis.auinscrisinci 27.
Calispodiviau palticipatla concurs?
incercuiegteliteracorespunzetoarerispunsuluipotrivit.
A.525participanli B.552participanli C.543participanti D.544Participanli

9.

Distantadelavulpela pegteeste| |
Cucat estemalmaredistanladela lupla pegtedecatceadelavulpela lup?
rEstut tc
Elcmcntc intuiiivc dc gcomctrle
l,alriiCefi cauteriialaoarclor
in tabel,flgurageometrlcicorespunzetoare.
1. Deseneazd,
ENUNT FIGURA
GEOMETRICA

Are toatecele4 laturide lungimiegale.

Aretreilaturi.

Esterotund.

Arelaturile
de lungimi
egaledoudcatedoue.

2, Furnlcas"ahotiratsisitabrlce unutllajcaresaoarutes;careproviziilecain lmaglnea:


Noteazi,intabel,catefolmeplane
defiecarefel a folosltil

&'E-;
3. Alinatlebulese deseneze
A O

in continuaredoui figurlgeometlicecotespunzitoare
flec;rui gir.
Eaconstatiici 9i-aultatculolilegite loagi si o ajuti,d$enandu.tetu.

CATOATOAIC
AI--IAAEAAAE
g €F- €F ffi^ffdFil
4.$oricelulJery gl-aimpA4itbucatadecagcavalastfel:
a)Gatebucalisubformi detriunghiareet?
b)Dalsubforme pitrati?

Scrienumelultotalal
figuriloldinimaglne.

5. Unegtecuo liniecolpulgeometriccudenumirea
corespunzatoare.

Et A
tt..t------+-----)
it t / \ /"--\
/ \\---,
i;
til..------f-.,
4_..,.=J\__./ 1..."--1---

cub c uboi d sfere con clllndru

6.Azola reugitsestlangiin maimultegrimezideoase.


Afli num;ruloaselol:
a)dlnexterlorul citelului: ;
b)dlncolluldlndreapta al cotelulul: i 43.--\18
c)dlncoltuldlnstangaal cotelulul: ()
d)cucatestemalmarenumdruloaselor dlnIntellorul 279
cilelulul fale deceldlnexterlolulacestula?
R:

7.Celtrel purcelugllucreazicusporla construlreac;sulel,


Catecubullauadiugatelin nouaconstlu4le,luatedlncead;lemati in dleapta?

8. Incercuiegte imaglnllcarenuesteimpi4lti in tlel pi4legale.


literacorespunzetoare

A. B, c.

2to
rc Br R\
rEstul. I I
Uniaiai dc misuri
Yera

f.invltrina unuimagazlnseafli:

incercuiegteInstrumentul
cucatese misoarefimpul.

2.Aleeadin parcaemisoari cul


A- litrul; B. metrul; C.kilogramul; D.timpul.

vaselecu carepoliumpleunyasde16litri, cu cat maiputinemutiri.


3. Cololeaze

pefltrumomenteleincale lonel:
4. Deseneaziaceleceasorniculul
Servestemiculdejun Servegtemasade prdnz
la ora7 dimanea,ta; la ora 13 fdrd un sfert:
1i''1 11 ''1
'10 2\ 102
9.3 9.3

Se joacdin parc la cina la ora


la ora 16 gijumetate; 18 9i 30 de minute;
11 ''I
102 102
9 .3 9.3

g gffi -gf f f f in
5. Mama cumpird de la METRO,5 kg de cartofl, 3 kg de ceapA,1 kg de morcovi,3 k€l de
stluguri,1'kgde leline,2kgde mere,2kgde rogiigi1kg de pere.
Aflecantltatea:
a)delegumecumpirati:
r_
b)defructecumperat6:
c)carecantitateestemalmare9i cucat:

6, Dacivarsta:

-r + = 67 qni

'1- = 60 oni

T = 36 oni

Calculeazi:

varsta
o
rh =l virstaff
c.1
=l varstaQ =]-_"ni
lant l"nt
7.Obseruifila dln calendargistabilegte:
lunad"".rbri"? f--_l
a)Catezileale
DECEMBRIE
b) in ce zi igi va serba Laviniaziua de nagtere,din data de 31
7 decembrie?l I
<i iz <i .r.. c) Ease plegetegtecu 7 zile mai devreme,adlcein data de ......
zi de:........
decemblieintr-o
;; .; ;a ;e
sApt;mani9i .......
d) Lunadecemblieare ........ zile.

8. in excursiadin lunaiunieAlinaa avut la ea o bancnotede 50 lei. Ea a cumpilat mameiun


tablouinvaloarede 15lei, buniciio icoani de 10 lei9i frateluiel un arcde 5lei.
Ceresta primitea?
A. 20lei B.30lei C. 1 0le i D.40 lei

: ,:t;t .'.'- ...'', rj


.,:,:,.,. 27
%&-
?EStUt I t
Unitiifi dc misuri
Ccpllirla

1.Sc1ienumerele,
subformi desumi, dupi model.
357= 300 + 50 + 7 sso=l--l+l--l
eza=E* fl*I azq=f--1.1-_l-I
2.Completeazi <.=,>
cu unuldinsemnele:
rczf-lqea tszf-lqea rczf-lqca
z'rzf-lagg t+zf-l ast
3. Alinaa observatregulacu atenfle9i a scrisinci trei numerepentrufiecaresir,
Blfeazi-lecu X, pe celecorespunzitoare.

o 6 97;698;6 9 9 ;. . . . . . . . . . ;. . . . . . . . ;. ........
n ogg;
zoo;
zor Ztoo;tot;toz ltoo;toz:toq
o 900;902;904; ','-.'.'.'','.'.''','.

n gos;
goo;
goz n gos;goz;gog !soo;soa;
sro
4. Completeaze:

TERMEN 258 442 DESCAZUT 827 935


TERMEN 347 598 scAzAToR 438 356
SUMA 846 761 DIFERENTA 246 784
5. Unegte
corespunzitor:

pentrumesurat
o Unitatea lungimea kilogramul

o Unitateapentrumesuralcapacitatea metrul

o Unitateapenlrumdsuratmasacorpurilor litrul

6. ce var$5 va aveafiul uneifamirii,candt"ter va avea34 de anr,daci ra nagtereab;iaturui


valstatatilui erade29 deani?
R:
.SS.-,
7.lonela cumperat2cutllcu bomboane a 8lei fiecare,3cu l a cateSlei€i i-aurimas g lei.
Cesumia avutlonel,lainceputil
lnGerculegtellteracorespunzitoato
rispunsuluicorect.
A. 31lei 8.32lei C.3 3ie i D.34lei

8. Bunlcase intreabi ce zl este astdzi,dace bli a fost dumlnlci. Nepoatadumneaelil va


rAspunde:
A. luni B.sambSte C.vineri

9, De"llunle"Cosmlna organlzatmalmulteconcursuri,

200
.E
E;' 150
,EA

Et 100
G
50

datelogl completoazionunFtdle.
AnallzeazA
a) LaplcturiBuntI lpartlclpanfl.
b)concursurllo doprruap"nfl*,,tl---l
caleaulg4ji!-6gal $ n.
c)Laatlotlsm6untcu L__-l departlclpanllmalmu4ld€cet|aplcturiglcuiot atafla
malpullnldscatlad€onopoasfalt,
d)Numirultotaldepaltlclpantl
estede
f f i%%%
tE tul r il
Uniiitl .lc miisuri

1, Laviniaa extraso clfri din num;rul 398, astfelincat numarullimas sAfi6 cel mal mare
numerpardedoua cifle.
Careestecifra?
Scrienum;rulincasete,| |

2. Numilul327scrisculitoreeste:
gigapte
L--ltreisutedouezeci L-l treisutedoudzecigigapte

3. Descopele numelglgplQzentat
deAlina?
scrie-lincasete.| |

apolcompleteaze
4, Calculeazegi casetele.

necunoscut:
5,Aflenumerul
a+432=57'l

demereinprlmaseptaminidegcoaligicu35 maipulineina
6, Clasaa ll-aA a consumatl5O
doua.
a)Catemereauconsumatgcolariiina douasiptimini?

b)Dalinambelesiptimani?

7.Unegtepunctele.
f lguriigeometriceobtlnute.
Scriedenumirea

R:
,,i,.i';i. .ffi,
8. Launconculssportivauparticipattoatecele4 echipealeclaselora ll-a.
Fiecareechipea fostformatadlnttel9colall.
Analizeaz;tabelul,apolcompleteazi.

ENUNT ECHIPAI ECHIPA


A II.A ECHIPAA
III-A ECHIPAAIV-A

PR IMUL
PARTICIPANT 25 puncte 27 puncle 18 puncte 17puncte

AL DOILEA '15puncte 18puncte


20 puncte 20 puncte
PARTICIPANT

ALTREILEA '16puncte 25 puncte 24 puncte 19 puncte


PARTICIPANT

TOTALPUNCTE

LOCULOCUPAT

a)Ceechipeaobllnutcelmaimicpunctai?
b)Darcelmaimare?
l?
c)Cineaoblinutlocul
d) Dalaldoilea?
a obl inu tlo c { l lll.
e) Ech ip a.............................
loc{rdil
0Caleestediferenladepunctedintreprimeledoui
g) Daldlntleultimele?
h) Dece numil de punctemalaveanevoieultimaechipeps{tu a o intrecepeceade pe
locullll?

9. Coloreaziatatea moned69l bancnotecate sunt necesarepeEbua @mpunesumcle


corgspunzatoatejucAriilor,

& W@ 28 lei
@ #
10 lei
@@# ,\\9$
@# #
tr 5 lei
@ "# ,ffiw
# #
'-€*.

tEstul |+ nccapltslare finali

l.Tabelularati numirulce4ilorMaliei,peetapedevarsti.
vARSTA NUMARULcARTtToR NUMARULATLASELoR
DECOLORAT
7 anl 7 2
R anl 4 6
I anl 11

utlllzeazi infolmaliiledln tabelgi completeazd


glaficulcorespunzator
numirululde cirtl
pentlu8 Fi9ani.

TL Numirulci4ilor
de colorat

6
Numirul
atlaselor
2

2.Scriecuclfrenumerul:
o gasesutegaizeci$igase

3.AflenumArul
cu254maimlcdecat
266.

4,Aflenumirulnecunoscut:
a - 422 = 478

5. LaScoala
N1,1s-au
adus538decutiiculapte,iartaScoata
Nr.2,cu159maipuflne.
a)Catecutilcu
Iaptes-au
aduslaScoalaNr.2?

b)Catecutiicu laptes.auadusintotal,tacetedouescoli?

" '.W.
..F" W
6, Marlaareinpunguli!i,plegitlte pentruoradematematlce10Odebetigoarerogii,galbene€i
albastre.
Ajut-osiaflecatebellgoar€aredefiecareteldac;:

+ +xt=1 00
X+
W+ = 50
ft'=-nffi-f__lX=[-l
7, Cetecubuli de fiecale fel a folosltAllna pentrua obfinefigura:

LJ3 cuburinegregi 5cuburialbe


Ll2 cuburlneglegl6 cubullalbe
gi
LJ4 culolinegre 6 cuburialbe

8.lonelpleacilagcoali la ola 7 9i30 de minuteglajunge


la ora8.
a)Cateminutea merselpanAlagcoali?

b)Laceor;va plecadela gcoaledac; $e acolo4ore?

c) Lace oreajunggacasidaciseintoareepeacelagitraseu?

, r e &a ' %
ffirek '
tEstu|. t5 nccapilularc flnal,i
"
1. Alinatrebuiesescrlenumeleledela 394 pani la 404.Alut-osi le completezel
Eavascrie:

2. Scrfein ordineclescitoale utmetoalelenumele: ei sute; clncl sute patu; doue sute


patruzect9t trei,
Rispuns:

3. Completeazd
tabelul:

TERMEN 425 334 s00 202

TERMEN 375 289 709

SUMA 572 700 999

4.AflAnumirulnecunoscut.
444 + a = 7 3 9

5' Laconcursuldematematiceintreclase,s-aurezolvaturmitoaleleproblemeiclasaa ll-aA,-


257,ial clasaa ll-aB cuatatmalmult,
cucata rezolvatprlma
clasd.
a)Cateproblemearezolvatclasa a ll.a B?

b)Cenumirtotalde ploblemeaurezolvatceledoueclase?

6. Noteazi,incasetd,denumirea
figuriigeometrlce
oblinuti prinunlreapunctelor.

R:
'+4*. " .#.F "
7.Bunlcaa cumpiratSkgderogii,2kgdecastrave!|9i4
kgdeca*ofi.
Afte:
a) Cucat canti legte mai mult cantltateade castlaveflfati de cea de logll?
b) Cecantltatea adusbunicaacase?

8. Tabeluldemaijos arati numerulcutiilorde lapteconsumate


intFosaptamanidegcoali,de
clasaa ll-aC.
30
29
2a
27
26
25
24
23
22
2t
20

a)Cetecutlldelapteseconsumilol: I i
b)in cezls-auconsumatcelemalpulinecutil?| |
c)Darcelemaimulte?
J I
d)Careestenumeluldecutli consumateinintreaga
siptemani gcotard?| |
e)Cucats-auconsumat
maimultecutiima4idecatjoi?l I
Dece?
-
f) Cucatecutiis.auconsumatmaimultejol dec6tvineri?

9. Observicatl lel a economisitlonel.El scoate2 lei pentruun creiongiinci 5 lei pentruo


mlnge.
Bunlcafide3lei,iarmamatotcatbunlca.
Ceaumearelonelacum,inpugcullti?

.J% '!
R:

:
" 'q#b" ''
tErsru|. t 6 Recapiaularc flnali
"
1.lonelarede completattabelul.
Cenumelevasclieel?

a 27 42 56 18 35
a+ 38

2. BifeazecuX num;lulscllscorectcu litere.


tr doudsute fldoudsute n doud
sute
3,Sedau
numerele
9269i367,
Afle dlferentalor.
R:

4.Aflenum;ru1
necunoscut,
527 - a= 341

5. Decracluns-aorganlzato tombol6intro douagco veclne.prlmaa cumperat523 de bllete,


laradouacu401malpullnabllote.
a)Catsblletoacumpdratadouagcoali?

b)Cenumdrdeblletes'avandut,in total,la celedouescoll?

peperonulgirii
6.lonelagteapti soslleaceluimalbun prletenalsiu.
Catmaiareeldeagteptat
daci trenulvasosipeste15 mlnute,larceasulg;riiaraU:ll 0: I 5l

R:

7.Intl-unbutoiseafli 120 tltridemotorini,iarintr-unbldonsuntcu1Ogfitri malputin,


a)G6tilitride motorlnisuntinbidon?
#ff^ffi^ffiffi
b)Careestecantltateademotorlnidlnceledoui la unloc?

8.Scrle,incaseti,denumheaflguriigeometriceoblinuteprlnunlroapunctelor.

9.Alinaaimpi4ltflgura urmitoare,astfel:
NoteazAnumirulpitratelordlnflgurS:f-l

10,

281
a)Ca lltllseatliin prlmulvas?

b)Cucatsuntmalmultllltrlin prlmulvasdecatin aldollca?

dlnprlmulyas,pentlua rimane9 litrl?


c)Cecantltatetrebulescoase
{s* ti:,
'toi;.-

rEstul. tt nccapitulare
"_
finali
"%'
1..Aiuti-lpeMihalsi aflenumirutcu4Zmaimaredecatg3.
R:

2.Ai la dlspozitle
cifrele3,8 gi 2.
Sclietoatenumelelonaturalededouiclfrepecalele poliobtinecu ele.

3. GAsegte
numerelecorespunzAtoare.
TERMEN 983 735 222 357
TERMEN 444 542 488
DIFERENTA 466 379 474

4. Afli num;rulnecunoscut,
227 + a = 7 9 2

5,LaunmagazlndeJuc;rlls.au
adus352pepuglgl
cu258malmultemaglnute.
a)Cat6maglnuleeau adus?

b)ConumirdeJucerllgl
maglnulo
avea,in total,magazlnul
delucerll?

6.Corpulgeometllccucareseaaeamenieste:
[-l unrotund uncerc uncon
?.in damigeand
seafl; cu 8 fitrimalmultdecatinsflcli,
a)Calllltriseafliindamtgeani?

b)in caredintrevaseincapmalmulfltitri deape?

c)Darmaipullni?
, = - . €-F-#
F, "F
| 8. Corinatrebuiesi deseneze untriunghigiestenedumedti.
Noteaza cuA,afirma.tlile
adeverategi cu F,pecelefalse.
ENUNTUT ADEVARAT FAUi
Voidesena dinpatrulaturi.
o figurealcdtuite
Figurameava aveatreivArfuri.
Laturile nupotfiegale.
acesteifiguri
Triunghiul
esteo liniefranta
inchise.

9. CompleteazA
enun!urile:
A not impu l t o a manl ea . . . . . . . .l.u. .n i .
detoamn;poateaveapeste...........
Flecalelund zile,dalnumalmultde...........
zlle.

1O.incercuiegtecifrelecale pot lua locul llterei a:7;5.

.23
1^,a I
I
0 4 6
5
Cetecifreaiincercult?
A. doudcifre B. cincicifre C.gaptecifre D.toatecifrele

11. Obselvi tabelul,apoi completeazA:

Numele

hina Milcea Mlhal Allna


Punctajul 724 385 942 589

Scrienumelecopiluluicare:
a)are celemaimultepuncte:
b)arecelemaipulinepuncte:

Noteaze
clasamentul
copiilor:
LoculI
Loculal ll-lea
Loculal lll-lea

lffiaq*=%.-Ra :9+",
a6
Wl*jWI&a*"%*.E*$$*b. '%
tEstu|. I I necapitulare finatii

1. CompletcazitabelullulMilceacu numelelepotrlvlte.

a 40 52 63 74 88

a- 39

2. NumArul
"trelsutecincizeclgi
doi',esteveclnul
malmalealnumaiului:
A.351 8.350 C.352 D.3 5 3

3. Dlnsuma
numerelor23Tgi
149scadenumi1ul3g6.
CenumAraiobflnutil

4,Aflenumirulnecunoscut:
421 + a = 7 1 0

5.lntr.ogcoalisunt1OOO doetevl,
Afli numirulfetelor,daci sunt475debitefl.

6. NumogtEtlel
oblectocopotfl misuratecu metrul.
R:

7,ln flgamedlcali,a cablnetutulmedlcalal gcolll,doamnaasbtenti a notat:

M.Antoanela

S.Danlela

Rispunde:
a)Catekllogramecint-resc biielii? | |
b)Darfetele?| |
c)Cucatcantirescbel4ii maimuttdec6tfetete?
l-_l
*resF
J..'"*' -a;!"f'
''

8. Latestuldelimbaglllteraturaromanes-auobllnuturmitoarelerezultate:

FOARIEBINE 3 3

BINE 10 9

SUFICIENT 1,

INSUFICIENT 2 2

numarul numarul
fetelol baletllor

Completeazi:
- Numirul: -fetelolcareau obtlnutcallflcatlvul
"BlNE':
- beletllorcucallflcatlvul"FOARTE
BINE":
- bAletllolcucallflcatlvul"SUFlClENT":
- Carosuntcallflcatlvelela cares-auobflnutlezultat6ldentlce?l defctegl dobilofl?
-Gateteteau obllnut,in total,callflcatlve
de"BINE'gI"FOARTE
BINE"?
- Dalbiletl?_

problemi,caresise rezolveprlndoui operatlldeadunare,foloslnddatole:


9, Compuneo
-352km;
-cu279kmmalmult.

""'E*,
'%fuu%, *t . ,.,.,a,n. .'"i,f
ffit;ffim, -:{i:,j,

IEIsTUL T9 Recapltulare flnali

1. Careestenumirutcu39 maimicdecatdlferenlanumerelol96 sl3Z?


R:

2. loanatrebuiesi scrietoatenumerelenatulaledetrelcifreidentice.
Cenumetevascrieea?
R:

3. Numdrul
cu435maimaledecat435este:
R:

4.Afl6numArul
necunoscut:
400 + a=583

5. LaClubuldeplctuli a-auinsclis632defetegl cu4OOdebiiell maipulin.


a)Catibelefis-auinscris?

b)Caficopilsuntinscrigi,in totat,in club?

6. NoteazicuA,enunlurileadevirategi cu F,pecelefalse.
dincad; estemaimutti decetceadinpiscine.
L__.lApa
L_l Velstasecalculeazein
metri.
L_l Masa(greutatea)tasemisoardinkilograme.
LJ Monedanalionaliesteeuro.

7.Bunicapunedintr-ogdleate de12titri,pfinicuape,llitrupisiculei,2litriciletugululgi3litrl
pulsorilor,larrestulcilu!utui,
CecantltatedeapebeacAlulut?
R:
Fffi -## s#$"'
8, Lavlnla realizat peisai,folosind
a un doal flguli geometlice,astfel:

39
27
19
13
7

triunghiuri

Completeazi:
a)Numelul triunghiurilor
I
pitratelor !
dreptunghiulilorLJ
cercurllor

b)Celemalputinefigurigeometriceau fost ................., iarcelemaimulte


c)Cucatedreptunghluriafoloslteamaimultdecattrlunghiuri? f__l

9. Adevarat(A),Fals(FP
+ 359m-532m= f-l
Rezultatulcalculului:274m esteunnumir:
fl maimaredecit1OO gi maimicdecatl.5O;
LJ maimicdecet1OO;
Llmaimaredecat15O,

10. Numerele
lipsi, carefacadevelateegalitatea:

A . 10Si10 B . 1 09 i 0 C. 1 0 0Si1 0 0 D. 1 09 i1 0 0

11.loanaa cltlt 73 depaginidlntr-ocade,dep5gind


astfelcu13 paglnijumitateaci4ii.
a)Catepaglniarecartea?
A. 146 B.168 C.120 D.240

b)Catepaginimaiaredecitifl
A.7 3 8.60 C .1 2 0 D.4 7

q
" .. -%*. i€iu.
tEstu|-
rEsrUL lo
te nccapltulare finali

f . incelculegte
literacorespunzitoare
rispunsului
corect.
38 +[=75
A. 37 8.38 C.39 D.4 0

328estemai..............
2. NumArul decatZB2.
A. mare B. mic C.egal D.tot lafel

3. Rezultatul 373=l
calculului:374+ lesteunnumer:
A. par B.impar C.egalcu0

4.AflAnumarul
necunoscut:
983 - a = 1 2 1

a=_

5. Lateatruldepipuglaufost245defete9icu 1Zgmaimulfib;ie .
a)Calibelef aufosttateatrutdepdpugt?

b)Care€te numilul totalalgcolarltorparticipanlllaspectacol?

6.AuragiAllnaauinceputo partidi detenistaora16 9i 30 deminute.AuJucato ori.


["aceori s-ate/minatpartida,daci auficut-gio pauzide30 demlnute.

7.Zluade nagteteaLavlnieiestepedata de 13 decemblie.


Eas-aniscutin anotlmpul:Iprimdvara

T vata
r toamna
tr iarna
r:' :r-' eii,;:':

',i..f.
r*l.ii
" '
1. ,,U'ffi,ffiffi
PERIOADA S-AUVANDUT
Sdptdmdna
I 307L
Septdmana
a ll-a cu137lmaiputindecatinprimaseptemand
Sdptdmdna
a lll-a cu298lmaimultdecalinseDtemana
a doua

Analizeazigl lezo|ve:
a)Calllltrldebenzlnis-auv6ndutina douasiptimani?

b)Darinatreiasepfimane?

c)Cecantltato
debenzlnis.avendutinceletrelsiptimanl,in total?

9. Corlnaaveadocompusoploblomi.DlngrabAeaascrls:
"Amcumpe'atdela supermarketgtelde camet2 kg,desucrt 7 m de utel".
Transcrleproblema,coroc"tand
Eregellleticuto, Gisegtelntlebareapotrlvltegl rczolvi
problema.

10, Sclie numdrul10Oca:


a) sumede doui numeleldentlce;

b) sumede patrunumereidentlce.

:,li*h"
rEsrul. 2 r necapltularG finali

l..Scrienumirulcu27 maimaledecat54.
R:

2. Numirul878seaflemalaproape
denumirul......decatdenumilul.....,
BlfeazicuX numerelelipsi.
Isoo;goo 900;1000 ! zoo;aoo
3. Completeaze
casetelecu numelelecorespunzitoare.

4.AfldnumArulnecunoscut:
a + 234 = 589

5. Launconcursdetir,lonetaobtinut325 depuncte,iarMlhaicu2?3 maipuflne,


a)CatepuncteaoblinutMihai?

b)Cenumerdepuncte
aureugitsiobtiniceldoi,intotal?

6. NoteazicuA,enunlurlleadevirategicu F,pecelefalse,
ENUNTUL ADEVARAT FAI-S
Stiloul
estemaiscurtdecatcreionu..
Ld{imea claseisemdsoare
cumetrut.
Ghiozdanul
unuicopilcantdreste
10 kg.
Grosimea
uneicd4iestede 1 metrL.
indllimea
unuinepotpoatefitotatatcatceaa bunicului.
j',',w' .:*j'
::?'j::
.:i.-;,' ]..:..::

7.Deseneaze undreptunghi,
Catellnllsuntnecesalepentrua puteaoblinedinel,doui tllunghlurl?

R:

a)CedistanleparcurgeAlina panain parc?|


b)Careestedistanla dintreparcgigcoale?| |
c)Catimetriparcurgefet$adeacasepini la gcoali? | |
d)Catmesoaredistanladueintorsdeacasi la gcoale?| |

8.S-aufoloslt cercurl.

o^o o?o o?o


O O
\-/
uou
/,-\ \-/ /'\
uO-
/^ \J 7Z\

4 .2 0 8.19 c.18 D.t7

Catecercuriarmaifi necesarepentrua fl,intotal30?


R:

t'..' ''air".
.t+i*
**,
tEstul- 2t
w tue
Rccapitrlrrc finali
w
1..Sedaunumerel6:52?lrt8,
Afli sumalor.
R:

2. Numirulfolmatdlntreisuto patruzoclgl clnclunltili est€numirul;


[],uq f srs E esa Ll 34s
3.Scrl6,incasote,numerelepotriYlte,pentruca relatille se fle adevirate:
3n z+ T-1
r-- t ^ T_-]
L__.1 o L l z nn
994 88

4.Afli numirulnecunoscut:
a-241 = 579

5.in cameraspeclalamonaJatiincap32? cufllcu lapteg cu2Sgdelizlcu mere,malmult.


Afri:
CatelSzlcumores€udepozftafl

Cenumirdocutll lizl3e in total in cameri?

6.Alinagtleci estosinitossi consuml2lltrldeapi pezl.


Calllltrl consumioaintr-osipGimini, daci respectiiacestlucru?

R:

?.Mlrceaalunci celedouizarurl,cain lmaginoademaiJos.


Marlusilintreabicareesteaumapunctelotdepefefelecale nusevid.
CeYalispundeMircea?

R:
8.Varaaceastaestefoartecilduloasi.
late plognozameteodinaceastisiptimani.
40"

39"

38"

37"

36"

35"

34"

33"

32"

3f

luni martl mlercuri lol vlnerl s6mbiti duminici

Noteazd:
a) CetemperaturA9a inregistrat:
luni
ma4i
miercuri
joi
vineri
sambiti
dumlnlce

b)ince zile+a in reglstlatceamalridicatatemperature?

c)Cateesteziuacu ceamaimici tempelatur;?

d)Cale este difelenla detemperaturi dintre ziuade duminici gi cea de luni?

r;ssh,
F, ''.ij;.i.:i ,.

IEIsTUL 2:I Recapitularc tinali

1. Tcrmenuluneiadun;tl esteg, ial sumaeste91. Bifeazi cu X carepoatefi cel de.aldollea


termen,
Ear Iaz flca
L l"- Ia+
2. Completeazicasetacu semnulpotlivit.
szaI zss
A.< B .= c.>

3. Relalia:893- 242 > 351este:


A. adevdratd B.falsd C. posibila

4.Afli numirulnecunoscut:
323 + a = 8 2 1

5, Laspectacolulde
cifcaumers5autobuzecu
352debAieli9lcu1?''maimultefete.
a)Catefeteau merslaspectacol?

b)Careestenumerultotaldefetegi biiell participanlltaspectacot?

6. Deseneaziunpitratcu latulade3 cm.

7.

Catcantirescclregele? R:_

,-;:'
.i.':' . .,]
:,
]'.]]: :';,:t;:.':':

lT'ff

Eu am 37 ani. Eu sunt mai Diferenta Eu sunt mai


tenerecu 6 ani Yarstelor mic cu 2 ani
fa,tdde solul meu- pdrintilor mei decat sora mea,
este versta mea.

Aflevarstaflecarula.
Ianimama; [-_-] anitata;
f_lanifetita; f_lanibaiatul.
Cucat este mal maretatel decatbiiatul siu?

Darfatademamasa?

9, Allnagl AuramerginexcuFie.Mamale di 8OOde lei.Allnafi cumpdrimameio calte de 12


lei,iar bunicliolcoani,in valoarede25 de lei.Auracumperedoalo cartede rugiclunlbunlcll,
cu28lei.
AflA:
alCali lela cheltultAlina?

b)Calileiauclreltuitceledoui fete,impleuni?

G)Cuce lest auvenlt ele acase?

-'*e. '%r
lEstul- tf
%
Recapitulare ftneli

l..Sedaunumerele93gi49.
Aflddlferenlalo1,
R:

2. Alinatrebuiesi scrletoatenumeleleformatedintleicilrecareau cifrasutelol5gi a zecilolz.


Ce numerevascrie ea?

3.Cenumerveiobtine, gOO?
dacascazl758din
scrle-l!
| |
4, Afli num;rulnecunoscut:
900 - a = 4 5 7

5. La pllma probede concursAula a oblinut352 de puncte,iar la probade balaj cu 24g mal


multe.
a)CetepuncteaoblinutAulala probadebalal?

blCatepuncteaobtinutea,in total,taceledoudplobe?

c) Dece numerde punctemai aveaea nevoieca si ointleaci peAlexandra,


caredupi
celedoui plobe,avea1O0depuncte.

R:

6, Noteaze,
in casete,denumirea
figulilgeometriceobllnuteplin unlreapunctelor.
t ' ;':;;'i
7.Ocutiedebomboaneinformedepetratestelegatdcu ungnur. 30cm
Cedimensiunetrebuie
si aibesnurul?

30cm
R:

8. Bunicafolosegtelumdtatedin cei6lltrl de lapte pentrua face cozonac.


Cecantitate de laptefolosegtebunica?

9. Numeloteazi,in ordineacronologici activitillle desfigurate de Alin.

,a:\ \-i-l
g-9'.^
\ Y.\
*%a 1ffin.
@'"]WtuWi&i;l tu,
rEstul- 15 Recapltularc finatii

1. Completeazitabelul:

TERMEN 26 32 55 86
TERMEN 48 52 45
SUMA 81 70 95

2. Cosminarela dlspozilieciflele:2;7;8.
Caresunt numeleleformatedin trelclfie pe care le poatealcitui cu ele,scrie{e!

3, Afli dlferenla,gtllndcedescizutulesto880,larscizetorulost6493.

Ri

4.Afli numirulnecunoscut:
a + 251 = 470

5.ln blbllotsca
clasola ll€ Cseatli23l.volumede
poezllgl
cu129malmuttevolume
doprozi.
Afti:
a)Careesto numiruldovolumedeprozidlnblblloteci?

b)Cenumirtotal devolumeseafli in bibllotecd?

c) Catevolume
malsuntnecesarepentrua aveatot atateacat clasaa ll-aA,adlci ZOO?

g
6. Lateeteledesfargitdeangcolar,eleviictaseia ll-aCauobtinuturmetoarele
callflcative:
N umegi prenume Limba9i literatula Matematica
romane
A.t. Fb. Fb.
2. A.B, B. Fb.
G.D. Fb. B.
D.O. Fb. Fb.
5. F.A. B. B.
6. G.l Fb. Fb.
17l t.L. S. B.
t;_l
r -' I t.P Fb. Fb,
r^ t L.M. Fb.
L!, I Fb.
10. M.A. B. B.
1't . N.V B
't2. PO. B. B.
13. R.t\4. B. Fb.
14. S.A. Fb. Fb.
T.t. Fb. Fb.

Completeazdulmitoareleenunlurl, folosinddateledintabel:
a) Elevull. L. are calificativul la limbagi literaturalomane9l calificativul
la matematice.
b) Elevllcareaucaliflcatlvul BINE",
"FOARTE atatla limbasl titeraturaromenicatsl ta
matematicasunt-
c) Eleviicare au cel pulin un calificativ de "SUFICIENT"
ta una dintre disciptinetegcolare
s U nt :
limbagi llteratularomenA
d) Ladlsciplina s-auobtinut calificative "SUFlClENf',
callflcatlve"BINE', _ callficative"FOARTE
BINE'.
e) Disclpllnacu celemaimultecallflcative"FOARTE
BINE'este

f) Eleviicale
auobllnutcalificativul"BlNE'la
limba9llltelaturaromane
sunt

g) Numelulcalificativelor
de,,FOARTE BINE'la llmbaromanisunt
h)Numerul
calificativelor
de,,BlNE
'la matematicisunt
F.r,
L i ;i. rl- ...,:f,. :: i.
:.:: : .,:: .-t,
rEstul t6 Recapitulere finel,i

1. Completeazd
tabelul:

TERMEN 98 86 100
TERMEN 49 25 37 13
DIFERENTA 47 27 a2

2.ScrletoatenumerelenatulaledetreicifrecareseaibecifrasutelorSlaunititilor g.

3. Alinatrebuiesigeseascdtoatenumerelecarescizutedin
750,daurestulcuprinsintre
309135,
Calesuntacestenumele?Scrie-le!

4.Afli num;rulnecunoscut:
a - 335 = 472

5. lonel a adunat324 de cadona$e3D de la magazinulCora 9i cu 279 mai multe de la


magazinulCarlefour.
a)Catecartonage3Da adunatelde la magazinulCarrefou1?

b)Cenumil decaltonagea reugitel se oblini, in total,dela celedoui magazine?

c) Careestenumdruldecartonage
cetrebuieachlzllionatepentrua-laiungepeprletenul
sauMihai,ceare1OOOdecartonase?

6. Deseneaze
limbileceasulullaoracand:
a)incepicursurilelagcoale; b)termlnlcursurile;
11 '' 1
'10 2\
9.3

.,n" '
t.'

.
',,

kffi
ffi