Sunteți pe pagina 1din 274

LuminitaPreda CameliaRistea

''# LIMBA
EKEI{ st
uploaded
bvStef3O !' I

H
IITennrUFiA
RoMAN
Caietde lucrupentruclasaa ll-a
lr
LuminllaPreda CameliaRistea

LIMBA
$l
LITERATURAROMANA
invdlare,aprofundare,evaluare

dE
THffl.lbYStef30
uploaded

Confirr
Date desplea toare
Lumini{a Preda esteprofesorcu gradul didacticI $i Fofesor metodistISMB. Est€
coautoaxea unor all\iliare $colaxepenhu claseleV Vlllt Limba rcmdnitprin explicalii,
exemple,exercilii, EdihnaNrcnlescx\;Lithba Si lite&tura rcfiAnd _ Ey;luarc ;rmtA,
clasek U mll,Edit]J'€Tafiar Limba ti literatura romand El,aluare alionald (2010,
2011),clasaa YIII-a,Editlr Tama\ 3Sdetestepen a Capacitate,Editvaparalela45.
Cam€lis Ristea esteinstitutorcu graduldidacticI, absolventea ColegiuluiCREDIS,
UnivercitateaBucure$ti,specializaxea psihopedagogiegcobd ,i preqc-olard, qi a unor
progmme de specializaregi de pedectionare:fomator, mentor, maraqer aleresurse
umane.manager de proiecl.Esleautoarea maimultorarlicoledespecial;te aDArule jn
publicarJile
unorsimpozioane nalioDale.

Redactor:Maiey' Citilina lonescu


Tehnoredactor : C oitr E:tnl^n
Coperta$i grafca: V^leria Moldovan

Desqierer CIP a Blbliot cii NrFonale a RomAniei


PR.EDA"LUMINITA
Linbr ql literatrm rcnani: invifare, rprofudne, evduare: criet
de hcru pentro clasr r II-! / LminiJa preda,Cmefia Ristea._
Bucregti: Corht, 201I
ISBN 978-973-i35-626_6

3 71.6'7
1.372-41:373.3

rsBN 978-973-135-626-6

Toateakepturileasupraacesteilucriri suntr€zerate Edihrdi CORINT,


partecomponentda GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
CUVANT:INAINTE
Lucrarcade fa!6 a fost conceputidin convingereanoastri cdun sistemcomu-
nicativ-funciioaal poate fi realizat numai in condiliile abordAxiiintegrate a
conlinuturilor de invitare.
Lithba ti literatura rcmdnd.invdyare,aprofundate,evaluarc.Caiet de lucru
penbu clasaa II-a estEun materialauKiliara1rBnualului declasaa II-a de,limba
gi literatumromand",EdihuaAlamis,autori:TudoraPit'li gi CleopatraMhiilescu.
in aceeagi misurE,esteo lucrarede sinestititoare prin structurS,continut,metode,
caxeviz€azi tunbinarca studiuluilimbii romdnecu cel al lileraturii.Rubriciprecum:
,,Cuvinte de ied $i de azi", ,,Frumuselealimbii rcmatle", ,r'{rn citit, am int€l€s",
,Iecturd suplimentad"suntcorelaiecu celedetipul ,pescopdx",,,R.elin",,,Aplic",
,,DnaF ca...
Fiecareunitate de invilare esteinsotiti de o activitate de recapitulare$i de
sist€matizarea cunottinf€lor,pe caream denumit-ogeneric,,Am invitat. $tiu".
Pentruelelul de clasaa II-a, apareasfel un elementde noutate$i de prcges, $i
anumeintegrareainforma,tieiitrtr-un sistem,facilitata prin tabel€legi schemele
recapitulative.
De aceea,putemafirmacdaceasticulegereesteo cafiede,,mahfizarehtelec-
tuald" a copilului care,p€trtruprima dati in ipostazade elev,poatesintetizaSi
structua ceeace a invdJat.
Ca inh-un joc, ele.v,ulde clasaa II-a poateselecta$i aplica o informatieintr-
un context problematic sau in altul, pentru a o tmnsfoma apoi in solutie de
rezolvarecorecti a exerciJiilor
Propunemun sistem de evaluaxe(formativd qi sumativi) stimulativ, care
valodzeazAperformanlelecopilului; criteriile de evaluareqi de autoevaluare
propuseil detemrini pe acestasdcon$tientizezepropriile lacunegi gre$eli,IErd
a sedemobiliza.
Ofedm o gril6 accesibildde autoevaluaregi de evaluare,urmat6de pagi de
indrumare a eletului in demersulde intoarcere la rcgulile invilate, reluend
procesulde aplicarecorcctd.Vezi lecliile de ,,Recapinrlare"qi de ,pvaluare".
Culeg€reainformeazi gi in acela$itimp formeazi un lip de Scolarcaredetrine
capacitateade gandireanalitici ti shteticd, aptitudini, dar qi disponibilitili in a
depiqi situaliile critice, gdsindrapid o cale de rezolyare.
Prin intermediulexerciliilor propuse,eler.ulemite pireri, fomuleazi opinii,
axgumenteazd alegereaficuti, se raporteazdla gmp. Rubricile ,,Reflectez",
,,Proiect",,,Accepfio provocarc?"suntedificatoarcin acestsens.
Fiecareactivitatgdeinvilare arecaracteraplicatig prin deschiderea citre viaJa
cotidianea copilului, careafli, refine,transformi in convingeripenonaleqi apoi
utilizeazi informalia selectiv !i creativ in acest scop, am conceputrubrica
,f roieci'.
Lucrareade fa!6 constituie utr instmment util qi pentru invdtrdtori,oferind
sprijinin oricaredintremomeotele leqtiei.
Pdrinlii vor descoperiin aceastilucrareun ghid de informaresi o cartep€ care
i-o potofericopiluluipentruactivitatea supli|]]eotard
de acase.
Autoarele
CUPRINS
C u v a lt -l n a i n t.e. .. . . ........,.. 3
D eS t e a p t d lreo,m Ae / d eA n d reMwi e$anu ............. 9
Pro ie c t ,, Pa tiin i s t o d e "...... ............ 12

Unitrtea I - CARTEA
Din noula Scoald ............., 13
Pro ie c,t,:C i n e s u n te u '|"........ ........,.. 16
Pro ie c,t,:L e c h r i lm e e le " . . . . . . . ........... 18
Lectud suplimentari- ln bibliotecdde AnaBlandiana. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pi t o c c h i od \ t p iC a r l oC o l l o d i...... ............... 19
Lectu.rEsuplimentari- Balada unui greier mic de GeorgeTopirceanu. . . . . 23
Al f a b e t u.l. ............... 25
Scdereacorecti a cuvintelorcarc contin grupurilede litere:
,, c e ",,,c i ",, , 9 e ",, , 8 i" ,,,ch e,,ch " , i ",,g , hl'. .. .. ..... ..........
, h e ",,g 2' l
R ec apit u l a r e ...,,,.,,, 29
Eva lua.r e . . . ........ 32

Unitate&aII-&-SCOALA
Co legace a n o u d ................ 34
Lecturesuplimentari- Rdlu;ca ceauratd de HansChristianAnd€rsen . . . . 37
Pr oie c,t,C
: u l o r i tl eo a mn e .f'. . . . . . . . . . . . . . . ........... 39
invdldtorul nostrudttpiEdmondo deAmicis ........... 39
Proiect:,,irvdfitoruL4nvAtdtoareamea" .......42
Lectud suplimentaxd - Profesotulnostra,
fragnett dinCuore,inimdde copilde EdmondodeAmicis . . . . .,,,, ., 43
D ia lo g u- l I n t r o d u c €re
coan, ti n u a re g ial n ch e i e r €a
..... ,,,.,,,,....... 44
Comunicarea orala.VorbitorAscdtitor .......46
R ec apit u l a r e .........4' 7
Eva luar e . . . .......... 48
Unitate4 a III-a - TOAMNA
Piatra piligoiului dnpdTudorArghezi 50
Lechnd suplimentad Bradul, povestepopilari romaneasca.. . . . . . . . . . . 55
Proiect:,,Sdiubimgi sdocrotimptsirelele!, 5'7
Ciuboyeleleogarului dnpnCnlin Gruia 5'7
Lecrura suplimenhrAlarmarocul deprimavard........ 59
Prciect: ,,Camavalul" 63
To a m ndaeO c t a v ia n Go g. a.. ,....,.,.... 63
Lecturi suplimentari Sfdt$it de toamnddeVasileAlecsandri. . . . . , . . . . . 68
Recapitulare. 7l
Evaluare. 't3

UtritateaI lv-a - FAMILIA


Anintiridincopildrte dup6Ion Creangd. .,. ....... 75
Prc ie c ,t ,: Oi n t a m p l a hxe
a zl i e ".., , . ,.,....,,,..19
Prezentarea textului. A$ezaxea coreati in paginade caiet , , . . . . . . . , . . . . . .7g
Bilehr l. . . . 82
CheilednpdT\dorArghezi.. .. ...... 83
Bine e Ia noi aca.sdde Emilia Cilddmxu 86
Proie c t : , *{ l b u m d e fa mi .........
lie" 87
Recapitulare.. . . 88
Evaluarc 90
Unitatea a V-e - TRADITI, OBICEIURI, SARBATORI
Ureausd tAiesc pintre "lteledupdVictor Eftimiu . . . . . . 9l
Proiecl,,Bddutulimpodobit".. . . . . 95
Alcdtuircaunor texte dupi imagini . . . . 95
Alcituirea unor texte dupi un gir de intrebiri . 97
ColindArcriide GeorgeCopbuc.. 99
Lecturi suplimentard- UIte, vineMo\ Cldciaz de Otilia Cazimir. . . . . . . . 103
Proiect:,,Stubitorile de iamn ln familie,, 105
Recapitularc.... 106
Evaluare 108
Unitate&aVI-a-IARNA
La sdniu$fitpllor' Agdrbiceanu. .109
Prciect:,,Sportudde iami" lt4
Intonareapropoziliilor. Pmctul (.). Semnulintrebnrii (?).
Semn uel x c l a m i r (!)ii .........,............ 115
CrdiasaZdpezii drtpitHansChristianAnde$en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll8
Pro iect : , , C r i i a s a Z d p e zi i " ....,., ,.,....... 120
Re c a p i t u l a r e . . .. .,., ,..... 123
Ev a lua r e . . . . . . . ,......... - ...., I2S

UnitateaaVII-&-TARA
Mo$tenirca utmqsilordupi PetruDumitruPopescu.. . . . . . . . . . . .,,, ., . 12'7
Lectud suplimentari- RomdrtiisuptMihai Uoiewd hteazul
deNi c o l a e Bi l c e scu . .......,,,,.,......... 132
Li niad ed i a l o g( ) . . ..........133
Doui puncte(:) . . : . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 135
Stefancel Marc ti UrAncioaiadnpl DlJJnifj\tAlma$.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Proiect:,Maridomnitoriromani:$tefancel Mare$i Sfent".. . . . . . . . . . . . l4l
Leaturi suplimentaxi- Muma lui $tefancel Mare
deDi r n i t r i Bo
e l i n ti n e a n.......
u ......... 141
Virg u la ( , ) . . . . .......143
l ara me a d e G h e o r g )rc
T o mo ze i .. ,,.........146
Proie a,,t :R o m a n i aU n co l !a l fru mu se fi i ! .....,.,.,....... 147
Lectud suplimentard Ceji dolesceu lie, dulceRomdnie!
d eM i h a iEm i n e scu . .. .. ... . 148
Rec api t u l a x e . . ..........., 149
Ev a lua r c . . . . . ,,........ 152

Unitateaa vlO-a -PRIETENTA


Celepatru pie$ici drrpiio povestepopulard. ..,.......... I 54
Cu v a n t u.l. . ............. 158
Sc rie rel ua i , , m "i n a i n te
d e ,,p "sa u ,,b " .........,.,.,.,. 162
Fu l ic at i p o r u m b i la du p iL e vN i ko l a e vi T
cio l s toi
. . . . ,,............. 164
Proiect: ,,Prietenia" .. .. .. .... 168
Cuvintecu inteles asemiritorSicu formddiferiti(sinonime). ...,,,,,., 169
Cuvintecu intelesopus(aatonime)., . ......,.,., l'72
Mdrul dtpdMiceaSantimbreaau. . . . ................ 173
Re c a p i t u l a r e . . .....,,.,.......... 176
Ev a lua r e . . . ......, 178
Unitatea a IX-a - PRIMAVARA
Cuibuldepdsdrele dupiCezarPetrcscu. ... .. .. .. ...... 180
qi
Suuetul litem. Vocalele$i consoanele.Semivocalele . . . . . . 190
Bu b u r u zdai t p 1E t g enJi a n u. . . . . . . . . . .......,.,...... 196
In z iu ad ePa q t ed eE l e n aF a ra g o ...........200
LecturAsuplimentari Hristosa iniat de Alexandru Vlahufi ........,, 201
Re c a p i t u l a r c . ,,,,,.........,,, 203
E v a lu a r e . . .... ..,, ,... 206

Unitateaa X-a - COPILARIA


Ce lma ib u np r i e t e n6 )p i V i cto rS i ve ti d i s .,.,.,....... - .. 2O' l
Lecturasuplimenhri - Banulmuncitde Alexandru Mitru. .......,,,.,. 211
Grupurile desunete,,ed',,,ia",,,ie",,,oa'',,pai',,,uil', ., . . . . . . . - ., . . . . 212
Dupdfaptd$i rtuplatddupAIonPas ........216
Proiect:,,Oglinda-prieten;prietenii-oglindi' . , . , . , . . . . . . . . . 220
Re c a p i t u f a r e . . .............,.. 222
E lalu a r e... .. ....... 224

Unitatea a XI-a _ LIJMEA NECUVANTATOARELoR


Dumbrayaminunati dupdMihail Sadoveanu 22s
Lectd suplimentar6 - Cdiniipompieri(lntirntplare adevirati),.,. ...... 229
Proiect:,,Prieteniimei din lumeanecuvdntdtoarelol'.. . . 230
Scriercacorecti a auvintelorcarqconlin literele ,,4" 9i ,,1'. . .
Scriereacorccti a cuvintelorcarecontin litera ,,x"
Spicul de grAu 0ipleara dupdAlexandruMitru . . . . . . . 235
Sc.iereacorectaacuvintelor,,intr-o/intr-un",,dintr-o/dintr-un,,....... 239
Lectur6suplimentaxi- PuiSorulSi vulpea dupdIon Pas . 242
Recapihrlaxe 243
Evalual€. 245
UnitateaaXII-a-VARA
Mild Fdrdmild 6)p6,cica Iute$. . . . 246
Prciect: ,, Din lumeanecuyantitoarglor:Albina', . . . . . . . . . 250
Recapitularefinal5 I 25'7
Recapitularefinali II 262
Evaluarcfinah I 267
Evaluarefimli Il. 268
Degteaptd-te,
rom6ne!
deAndrei Mureganu

ffi o"""ona.
Insemnelenationsle
r DropelulRomanlelestetricolor:
t Albastrulrcprezinli.oerul9i aerul,simbotzandlibertatea.
t GalbenulrcprezinlE bogSliaogoarelor, simboliz6ndhimicia poporului
roman.
r Rofrl reprezintd mirelia, curajul9ijertfa.
r Culodlesuntagezate vertical,ln ordineaurmitoare:ldngdlance,a/Das-
tru, \rmat degalbengi deroqt.
r Ziuaclrapeluluinalionalal Rom0nieieste26 iunie.
. StemaRomanlei
r Esteadoptatiin 1992.
r Esteleprezentatideun vultur cu aripiledeschise, peun scut;ln cioc
fineo oruce,iar ln gheare,o spadd$i un sceptru.
r Intrearipileprotectoaf,eseafldun scutalcatuitdin stemeleceloroinoi
regiuniistorice(JaraRomdneasci, Oltenia,Moldova,Transilvaniaqi
Dobrogea).
Textul literar
r Poezia,,Deqteapti-te, romine!" deAndreiMureEaau:
r a fostscrisdin anul1848;
r s-aintinrht inilial ,,Unresunet"l
r estealcdtuiti din l1 shofe;
. din 1990esteiDnul* nafionalal Romdniei;
Figuri legendare
Traian Decebal $tefancel Mihai Matei
Mare Viteazul Corvin

unuldinhe regeleerou cel mai domnitorul romOn, nis-


mariilmpe- al daoilor lmportant cale a cutla Cluj,
rati romani, domnitoral rcalizat a devenit
supmnumtt Moldovei primaunire unuldintre
,,celmai a terilor ceimaimari
bun" romene regiai
Ungariei
Cuvintedeieri gi deazi
o barbar,barbari - persoarAcu atitudinecrudi, silbaticdl
. tiran, tirqni - st ednitorabsolutal unui stat,persoandoareii asuprettepe
cei dinjur;
c dottadd,dovezi- fapt caredemonstreaziceva,mdrturie,probi;
c triumJd.tor- birfitar, victorios, invingdtor;
. nqliune,naliuni - popor;
c ydnd,yine - vascareducesdngelede la orgaaela inim6;
. soartd (1ntext ,,soarte")- destin.
Forme ale unor cuvinte folosite ln trecut:
. ostetnAni- aces:smeinii
. brqte armqte-brate inarmate.
* Imn l. poeziededicati unor erci saurmor evenimente
deosebite;2. caftec
solemnadoptaldeun statca simbol al unitdtii nationale.
Jnui.
1. Scriecuvintelecu sensasemftfitorpe carele identifici in diagrama
demai ios:

2. Mentioneazdnumeleconducitorului:
. imperatromaqsupranumit
,,celmaibun"

o domnitorulcarea realizatprima unire a tirilor romdne

. cel mai importantdomnitoral Moldovei

3. ColoreazidrapelulRominiei, potrivit ordinii stabiliteprin Consti-


tutia Rom6niei.

4. Completeazitabelul,transcriinddin poezie:
Cuvinte careprecizeaz6cui ii este
Cuvintecareexprimdindemnuri
adresatindemnul
5, Unegte cuvintele cu sensaseminitor:
crud a a roman
dovadi r o destin
fald . . popor
triumfbtor o r nemilos
soaxtd o o biruitor
nauune o o probd
latin . . mandde
6. Transcrie,din strofaa heia,versulcaxeconlinedeviza*poporului
roman.

7. Completeazd
,,hada"lecturii:
Anul in carea fost
Autorul: scrisd poezia:

,,DegteaptA-te,
romane!" Esteimnulnalional
al Romeniei
dinanul:

t
.&
CIk Proiect ,,Pasiin istorie',
w
o Pe l6ngdimnul national,rominii mai intoneazi gi ,,HoraUnirii,'.
r Descoperd:
rcire a scrispoezia.,HoraUnirii";
r cine a compusmuzica;
r in ce zi a anului secanti;
r cu ce prilej esteintonatcantecul.
o Asculti cdntecul,,HoraUnirii".
r Danseazialdturi de colegii tii ,,HoraUnirii,'.

* D€vize- ide€ cil5uzitoare.


CARTEA

D i n n o u l a q coalS

imi amintesc
1.Anul gcolarincepe:

fiprimdvara,M Etoarnna
@

o'*^*W I iama

2. Lunileanotimpului
toamnasLrnt:
as e te b e
a c t _ m_I_-
an

3. Scriecaresuntlunilecelorlalteanotimpuri.
Jnnri.
L Despartein silabe,apoitranscriecuvintul:
toamna + toam-na { tocyrn,R,o,
doamna t .)
succes t t
limba t +
cufea i -t
cheami { +
rdsfoiesc I t
fiecare + t
emofie t +
manualul + i
2. Incercuieqte,in coloanaB, numaicuvintelecareausensulopuscelor
subiiniatein coloanaA:
A B
,,zilele99k19ale vacanlei" insorite,triste,reci, blande
,,glasulveselal clopolelului" fericit, zgomotos,incet, trist
,,unprilej de bucurie" teamd,tristefe,veselie,odihni
,,claselecurate" mari, vopsite,urAte,murdare
3, a) Alege sensulcorectal construclieisubliniatein enunlul:
,,A fostatatdefrumosla mare!"
D
mai frumos la f€l defrumos celmai frumos foartefrumos
b) Alcituiegte ceteo propozilie cu fiecarcdintre constructiilepe care
nu le-aiselectat:
4. a) Scrieforma corectda cuvintelor,dupi modelul:
. copil . copii copiii
o bunic r -
aelev.
b) Folosegtefiecarecuvantdintr-o seriecompletatdin propozilii dife-

&
jt ot citit,amin[eles
1 Completeazispaliilepunctatefolosind cuvintedin text:
o l5 septembrie esteprimazi de
o C opiiiig ip o ve sre s........................
c dir
. Danaa fost la
o Dorua fo stla ........................,la
o Glasulclopolelului ii cheamipe copii in
o Elevii vor pigi in lumeaminunati a
2. Scrieinlelesul expresiilor:
Citesc Explic
zilele ,,auzburatca g6ndul"
,glasul veselal clopolelului"
,,vompdgiin lumeaminunatda lecturilo?

t"eicartea
@
1. Pentrumine,caxteaeste:
2. Recomandiunui colegtitlul unei cirli / poveqtipe careai citit-o in
vacanId'
3. Accepti o provocare?
Mai uSoard,,. E
Alcituiegte un scurttext dupdilustralia din ma:rual,pag.4.
Mai difcild ... E
Alcituie$te un scurt text dupi ilustrufia din marrual,pag. 4, in care sd
folosegtiqi forrnelecuvintelor:qcolii,roqii,atenti,ochi.

@ Proiect:,,Cine
sunteu?',
w
1. Completeazd
,,blazonul"cu desene: Alotimpul in care
lncepegcoala
(,

$coalain careinveli l

PorfetulUuC

2, Caxteameade vizit6,:
Md numesc
Sunteleval $COLII NR. _ din
Suntln clasa
Doamnameainvdlatoaresenum€$te

In clasanoastrdsunt elevi.
(caU?)
l&W Ganduri desprecerti
'E,-Cartea esteo bucurie, o cdldtorie prin suflete,gA duri $
frumusel|
(TudorArghezi)
'n--Cdrlile ne suntprtetmi stqtornici. (Mihail Sadoveanu)
8, O cqrtebine scrisdesteasemeniunui coyorfermecatcare te Dogrtd
inn-o ahd lume.(CarolineGordon)
d A citi pentru tntdia oard o carte esteca ;i cumli-aiface un nouprieten;
a reciti o carteesleca li cAndtu-qi infilni cu un vechiprieten, (prcverb
chinezesc)
'a. O casdJdrd cdrli esteaidoma unei camereJdrd
ferestre. (Heinrich
Mann)
!tu
dl Retin
fl
i; Carteaesteo scrierecuun anumitconlinut,tipdritd9i legatdin volum.
Manualulesteo cartepentrugcolari.Acestaconlinecunostinte noi exer-
- cilii qitemepentruelevi.

f anri"
1. Completeaziimaginile cu informaliile potrivite:

2. Chestionar:
rn acesran $cotaram pnmlr nanuale.(cate?)
Manualulmeu de limba romandare pagini.(cate?)
in bibliotecameasuat cdxti.(cate?)
Intr-osdpl4mendcitesc | / 2 / 3 / mai multepovegti.
Ultima carte/povestecititd este
Titlul uneicdrli din bibliotecameaeste
Autorul acesteicd4i senume$te

e roi..t:,,Lecturite
mete,,
fu
Scriepe o fiqi titludle qi numeleautorilorcdrfilor/poveitilorpe caxe
citegtiln timpulanuluiqcolar.
At€ntie!Fi$aseva completapeparcursullntreguluiangcolar.

t""rr.nsuPlimentard
fr
in bibtioteci
deAna Blandiana
Cespaimd,
oeemofii,cescandal!
Am descoperit
p ntrecdrJiun goricelintelectual.

Casdnupardci aregusturipreaciudate,
A mencat,
la lnceput,
csrteadebucate.

Apoi, casi nu mdsperiepreatare,


Cetuatimp a infuleoatnumaidlclionar€.

$i-a dusipocriziaatatdedeparte,
Incatajurat sdnu semai atingddenicio carte.

Darn-arezistatmaimult deo zi
$i a lnceputpoeziia ronlii.

Ba.pentrucAil teoteaza drurnulspreglorie


A inghilit 9i cdtevacirli d€ istorie.
Iar tablalnmulirii fiindu-i simpatic4
A gustat$i din catevactrrfi de mat€matici.

Era clarcanu puteamalteptaca o zevzeca


S6-mimestecelntreasabibliot€ci.

Pinocchio
dupdCarlo Collodi
(,dupi" indicd un text adaptat,
cdruiai s-auadusmodificdri de cdheautorii manualului)

'ffi,o.""opa,
Cuvlnte de ieri gi de azi
. me|tet metteri- persoanicarearegipracticdo meserie;
. firg, firguri - loo specialamenajatundesevdnd9i secumpdrivite,
cereale, alimente etc.;
. inlelept- carcareminteaclar6,careestedegtept, careintelege9ijudeoi
bine;
. s/al* invilAtud, povat', lndrumare;
o necaz - supdrarc.sufentd.tristefe.
amfueciune:
. priceput- capabrl,isc,tsiti
o a hotdri- a alegelntremai multeposibiliti{i, a decide.
Frumuselealimbii romAne(expresii)
. me$terulStricd-Tbl- omnelndemanatic;
. e me$terin toate- omtalentat,priceput;
. ofqce untAtgcucineya- a chdealainvoialacucinev4acddeadeacord
asuprapletului;
. a ajuta la necqzpe cineva- a ai)ta itt momentelegrele;
. a face hqz de necqz- a se prefacecd estevesel pentru a-si ascunde
amdrdciunea.

fAplic
1. Uneqtecuvintelecu sensasemdnetor:
me$ter o . cendva
od*d . r supirare
adod . o pova{d
lnlelept o a a vTea
sfat o o meseriag
\ecaz a r uneori
c6ndqi cind r o chibzuit
2,Precizeazi
sensurile
cuvdntului
brz:
Un copilbzz19iascultd
pirinlii.
Fii bunFi ajutd-mdl
Mi-adatunsfatbzz.
Tortuleste,rr.
Am alut un an 6rfi.
Rezultatulproblemet estebun.

citit,am
intetes
f;an
1, Une9tefiecareexpresiecu sensulpotrivit:
nu-miardedeinvejdturA . . nu a ascultat
nu a luatin seamd(sfahrl)e . nu dorescsAinvat
a a\ut partede(necazud). r a scdpade o grijd
. i s-auintarnplatnumai necazuri
2. Completeazdspaliile libere, folosind cuvintedin text:
Geppetoeraun pdceput.
Bdtrdnula licut un bdieleldintr-un de
A hotdratsdil numeascd
Dorind sdil trimitd la gcoalA,i-a cumpdratun
Pinocchioa abecedarulpentrua la circ.
3. Acceplib provocare?
Raduvrea sd-i povesteascA
prietenului siu intAmplSrileprin carea fecut
Pinocchio.
Aiutd-lsAle ordoneze!
E El a ldcut o p6pu96dinh-un nunchi de lemn gi i-a pus numele
Pinocchio.
E De atuncia alut partenumai de necazuri.
E Un me$terpriceput,pe numeGeppeto,igi dorcatare mult un copil.
E Greierulcel inlelept l-a sfehritsi iqi ascultetatel.
E Bdiatul a vendutabecedarulgi a intrat la circ.
E I-a cumpdratun abecedarpentruci doreasAil trimitd la tcoald.
E DarPinocchio nicinu voiasriaudd.
4. Haxtalecturii
Cdndau loc int6mpldrile? Cineparticipdla intAmpliri?

Titlul

Cum seincheiepovestirea? Ce ai invilat din aceastiinamplare?


5. Transcriedin text cuvintelecareexprimdinsugirialepersonajelor:

6,Realizeazi
unportretal lui Pinocchio,
completAnd
sagelile:

7. Joc de rol, Rispundein scrisla intrebirile:


Ti-ai dori si fii Pinocchio?
De ce?

DA
$tia{i ci..,
greieral + face partedin mareafamilie de ,,stdtorf' din lumeain-
sectelor;
+ ajungela 2,5 cm lungime $i esteaproapenegru cu nua.nte
maronii;
i o particularitatea greierilor estecantatul;
{ cantecullor esteun sunetspecific, asculit,produsprin fre-
careapiciorugelor;
i greierii incep sdcanteimsdiat dupi ldsareaintunericului;
t pe wemuri, cei mai valorogi greieri (cirora li se verifrca
talentulde soli$ti)emuvdndufioamenilorbogali,careli lineau
in mici cuqtide aur qi le ascultau,noaptea,serenadele..,

Lecturi suplimentare
Jurnal cu intrare dubld. Comoleteazd
casetele;
Baladaunui greier mic
de GeorgeTopirceanu

Cuvantcare
Pestedealurizgribulite* sugereaziideea Desensugestiv
Pestelarini zdrenluite, strof€i
A venit aga,deodatS,
Toamnaceaintunecati.

Doar pe coastdla urcug,


Din cisula lui de humd*
A ie$it un greierus,
Negru,mic, muiat in tu$*
$i pe-aripipuclratcu
brumi*:
- Cri-cri-cri,
Cuventcare
Toarmdgri,
sugereaziideea Desensugestiv
Nu credeamc-os6maivii
strofei
lnainledeCriciun,
Cdputeamgi eus-adua
O griu{d catdemici,
Casenu cerlmprumut
La vecinameafumicd,
Fi'ndcinu-midi
niciodati,
$i-apoiumplelumeatoati
Cdm-amdusgi i-am
cerut.,,
Darde-acug,
Ziseel cu glassf6rgit
Ridicdndrurpiciorug,
Darde-acug s-a
isprivit*...
- Cri-cri-cri,
Toamndgri,
Tare-smicAinecejit!

qnf DescoPir
Cuvinte de ieri qi de azi
. zgribulite - carestaustranse,tremurandde ftig;
. zdrenluite- prplein bucifi (in zdrente);
o humd.- nvmelepopulaxal argilei (piment galben);
. lat - cemealdspeciald,mai alesde culoareneagd, rezistentdla apd;
. brumd- stratfr[, albudu, de gheatd,care,c6nde frig, acoperdplantele
si obiectele:
. s-a isprdvit - s-aterminat,s-aincheiat,s-a slarsit.
Alfabetul
iriamint"".
fl
l. Afabetul esteformat din totalitatealiterelor prin caresuntredate,
in scris.sunetele
uneilimbi.
2. Alfabetul cuprindeliterele aqezateintr-o anumiti ordine.
3. Literele pot fi scrisede mdni saude tipax;pot fi mici saumari.
4. Alfabetul limbii romine:
a,4 d,b, c, d, e,I g,h, i, i,j, k, l, rn,n, o,p, q, r, s, 9,t, t, u, v, w, x, y, z
A,A, A,B,c, D,E,q G,H,I, i, J,K, L, M,N,o, P,Q,R,S,$,T,T,U,V
w,x,v,z
5, Sunetulesteparteaceamai mici a unui cuvdat,carese audesi se
rosteste.
6. Litera estesemnulgrafic corespunzdtor
unui sunet,caresescriegi
seclteste.

fenri"
1. Completeazi:
Alfabetulesteformatdin totalitatea a$ezateintr-o anumitd

Alfabetullimbii romanecontine litere.(cete?)


2. Rostestefiecarecuvdntqi precizeazddin catesuneteesteformat:
o copil o prieten o scoali o invdfitui
tr tr tr tr
fltnete sunete sunete sunete
3. Inlocuiegteliterele subliniatecu altele.Ce rezulti?
bon mdnd ca1 lan 4ume

4. Ordoneazialfabeticcuvinteledin propozifa:
Un copilbuni9i ascultemereupdri4ii!

5. Citegte.invers
qi scriece oblii:
cam - toc -
rac - colb-
rea cos-
6. Sedauliterelea,'r; i; e; t; u.Formeazl.cuvintediferite,folosindcel
pulin trei dintre ele (sepot repetain cuvatt).

7. Transcriecuvintelecareconlin sunetul,d" din enunful:


,,Bitr"aauldoreacabiiatul sdmeargdla gcoald.,,

8. Accepji o provocare?Grupeazd silabeledemai ios astfelincatsd


oblii cdt mai multe cuvinte:

bine- 5-6 cuvinte;f. bine - 7-8 cuvinte;excelent mai mult de 9 cuvint€


Scriereacorecti a cuvintelor
careconlingrupurilede litere:,,ce,',,,ci",
,go", ,9i", ,,che",,,chi",,rghe,',,rghi',
1. Citeqte:
Apa recea izvorului curgeincetiqor
Privighetoarealgi inal{dcanteculsprecer.
Norii de argint seivescin zare.
Veverilaadundghindepentruiamd.
Ciocdnitoarea
lovestecu cioculin trunchiulunui copac.
Pddurea
i5icheamd cdnrdrelii.
2. Selecteazd din propoziliile demai suscuvintelecareconjin grupu-
rile de litere, apoi desparteJein silabe:
3. CompleteazispaJiileliberecu foma c orectd"
a atvdntts\tia chema:
eu chem
nol eilele
4. a) Scrieinsuqiri,dupdmodelul:
argint axgintiu rugina
cenugd -
ciocolati
b) Completeazitabelul:

lnsugirea Num€leobl€ctului Desen


Model:argintiu tulg dezipadd
#
cenu$1l

nrgmle
ciocolatii

5.Accep{io provocare?
a) Gise$teceteuncuvantpentruurmitoaxele
cerinte:
. incEe $isetermind
cu,,ci":
r grupul,,ce"aparededoui ori:
o un numeln careserepetegrupul,,ge,,:
r un numein careapargrupurile,,ghe"9i ,,ghi,,:
b) Alcituie$te o propoziliea1ecdreicuvinte* s6hceapdcu acelagignrp de
litere.

* Io functie d€ nulnirul de cuvinte propozijie,


din vei afla nivelul ln carcte inca_
drezi:bun- 2 cuvinrelfoafiebun. 3 cuvinre;excelent 4 cuvirte.
*ecapitulare
I
g Aminvdtat,
$tiu
L Cartea
Cartea - o formd scrisdde comunicareintre autor$i cititor.
Autorul - peNoaracarescrietexhrl cd4ii fi ii dd un titlu.
Cititorul persoanacare,prin lecfird, pdtrundein lumeac6r{ii.
fitlul - exprim6,pe scurt,continutultextului.
Manualul - esleo caftepentruScolari.
Cafieaesteformati din: coperte,file, cotor.
II. Alfabetul
Alfabetul limbii romanecuprindeheizeci gi una de litere, a$ezateintr-o
anumiti ordine.
Cinci literesescriucu semnediacritice:A, A, i, g, f I e, a, i, 9,1.
Vocale:a, d, 6, i, e, i, o, u.
Consoane:b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, $,t, t, v, w, x, y, z.
III. Grupuri de litere
c e-ct ge 91 che- chi ghe ghi
&, -
r* Aplic
l. Nume$tecel putin hei dintre ci4ile citite in vacartd.

2. Indicdlocul deundesepot procuracdr,ti:


imprumutam-------
!-umpafam cn 4 i d e l a {
-,-t
3, Precizeazititlul gi autorulcdrtilor urmitoare:

4. Scrietitlurilepovegtilor
ln careaparpersonajele:
Cenugdreasa t
Aladin
iedul cel mio t
lulpea
cei $aptepitici
-
5. Ordoneazibaloanelegi, la final,vei ob{ineur proverb:

geugq
6. Afrm - intreb
e) Soie cdteo impresiedesprefiecarepersonajde maijos.
b) Adreseazi-ifiecirui personajcdteo inhebare.

Geppeto {

Pinocchio{

Greierul {

7. Compleieazd
girulcuvintelorcareconlingnrpuriledelitere:
ceari,rece
chipeg,trunchi
gingie,mergi
ghem,inghefati
t. Alcituiegteo propozilie in care sd folosegtigi c]uvintelepagind,
cinci, ghicitori.

$tiafici...
) Ghicitorile, )mite qi cimilituri, s]jmtocreatiepopulaxi.Ele seprezinti,
de obicei, subformi de versuri,ln caf,esunt descriseo fiin1d,un obiect
sauun fenomencarenebuieidentificat.Suntfolositeimaginisugestive
saujocuri de cuvinte care sd ll ajute pe cel care wea s6 dezlege
ghicirorile.
+ Ghicitorilesuntunjoc al istelimii9i al pe$picacitdtii.

Nb
Evaluare
Cite$te fragmentul:
Vdzdndcdt de drdgdla; estebdiatul,dilectotul i-a oferit cinci bdnuli de
qwi cu cqrePinocchio,tnubumiLs-q tntars acasd.La intoarcere,nici nu-i
treceaprin gdndcd esteutmdriL La u momentdnt, o yulpe;chioapdSi un
motanalb i-au ie;it tn cale.
- Unde te gfibe$ti, bdielagule?il ia la rost vulpea Sireatd..Noi Stim
cum ai puteq sd-li inmulleStibdnulii. Wnocu noi pe cdmpulminunilor
Acolo, dacdingropi bdnulii, a doaazi ya cre$teun copaccu crengilepline
cu bd.nuli.
Pinocchioa strigat dupdajutor La un momentdat a qpdrfi o zAndbund.
care l-q eliberat, l-a dusacasdla ea gi l-d luat la intrebdri:
- Undesuntbanii?
- I-am pierdut! a incercat s-opdcdleascdPinocchio.
CuJiecareminciund,insd,nasul ii cregteadin ce in ce mai mare,
(Caio Collodt- Pinocchio)
L Precizeazd:
o titlul cer{iidifl oarefacepartefragmentul
demaisus;

o numeleautorului;

o numeleunuipersonajcareparticipala aotiune.

2. Selecteazidin text $i ordoneazdalfabetic


. doui cuvinte . trei cuvinte . patrucuvinte
3. Gisette in text cuvintecaresi contini gnrpurilede litere:
. chi

4. Rdspundela intrebdrile:
. Cei-a datdilectorullui Pinocchio?

. Cu cine s-aintehit Pinocchioin drum snrecasd?

. Ce i selntamplalui Pinocchioatuncicdndminlea?

5. Scriecdteo insugirepenhupersonajele
urmdtoare:
r vulpea$i motanul rPinocchio a zaLTa

Numir 1. , 3.
exerciliu
Suficient I precizaxe 2 cuvinto I cuvant I rdspuns 1 insuqirc
corgct
Bine 2 preclzdri 5 cuvinte 2 cuvinte 2 dspunsuri 2 insu$iri
corecte
Foarte 3 precizdi 9 cuvinte 3 cuvinte 3 rispunsuri 3 imu$iri
bine corect9
$cOALA

Colegacea noud
@,
imi amintesc
I
1.Indicdanotimpul
dupdinsugirea
frunzelor:
rruginii
lvetzi.
I USCate
r inmugurite
2, Fructeletoamnei:
a) Descoperd
fructele
toamnei,
completdnd
litereleoarelipsesc:
g-__1
- pr_*_
.t ni r i
"
nc
b) Deseneazd
fructelecarei{i placcelmai mult:
.)!|{
-ug$- Descopdr
Cuvinte de ieri gi de azi
. ruginii roqcate,de culoarearuginii;
. stol, stoluri - gr'upmarede pdsiri zburitoare;
. cdprui - (desqe ochi) de culoarecafeniu-deschis, maroniu;
) cartier - paxtea !L\i orag,deosebitdde celelaltep64i.
Frumusetea limbii romine
t ldrile Soarelui- ldxjle calde;
) uunca e in toi - mutlLca estein plini desfigurare.

$tia{icn...
+ PeYremuri,cuvantul,,toi" aveamai multe sensuri:
r grup marede oameni;
r stol,cdrd;
ttdtdboi., zamF4
rin mijloculacfiunii.in plinAdeslisuare.

f anri"
l. Eu scriu una,tu scrii multe:
r vant r vaIlturi rfare
rfedti rl o c -t
r ca.rher-r| r pasare
-
2. ,,m" sau,,n'?
a toa_na . ij'letite . ijietritd
o cd luri . ijrietenit .i ainte
3. ,,vii" ce sensare?
Culegstruguridin
Am doi peiti _ .
in pictura ta ai folosit culori
4. Scrie,cu ajutorul diclionarului, cuvintelecu sensasemdnitorcelui
dat:
o leagind
o ruginii
5.Accep{io provocare?
Scrienumeleunor pisEri carepleacddin laf,anoastrAtoarma:

ffiancitit,amintetes
Citegtetextul,,Colegaceanoui", apoibifeazi rispunsulcorect:
O Este E toamni;
E vard;
E iami;
@in clasiseafld: E Dana,Doraqiceilalfoolegi;
E Maria,Danagiceilalticolegi;
E numaiDanagi Dora;
@Elevaceanoui are: E doudcodileimpletite;
E pdrulsourt;
E p5ru1impletitlntr-ocodil6;
() Ea seagaz6: E l6ngdDora;
E in spateleclasei;
E pelocul del6ngdDana.
O Colegaceanoueeste:
Dana Maria Dora o alti feti{d.
EI tr tr tr
Descopdr9i aplic

1. Citegtecu atenlieformelecuvAntulli a se aqeza..


Eu md agez. Noi ne agezdm.
Tu te a$ezi. Voi vd agezali.
EVeaseaqaz6, Ei,/eleseaqaz5.
2. Alcttuieste propozilii in care actiuneade ,,a se aqeza"sd fie
indeplinitide:
.o Bunica_
.t Tu $i sorata
.r Colegii mei

r"",rrnsuplimentard
fr
Rilu$caceaurati
(fragment)
de Hqns Chistiqn Andersen
(...) Ar fi preatrist sdpovestimce-aindurat*qi prin ce-ahecutdtuqca
aceastain iarnaaceea.Cdnds-afzcut iar cald gi soare,eastateain pipuri-
q * bdlli. Cdntauciocdrliile, veniseiar primivaxa.
$i deodatE"r6{u9caa vizut ci poatesd-qiintindd larg aripile $i cAarein
aripi o puteremai maredecatpani atunci. $i-a luat deodati zborul gi nici
Fa $tiut canda ajunsintr-o gddini mare,in careeraumeri infloriti si tufe
de liliac mirositor; cregteauchiar pe marginealacului. Ce frumoseraaici!
Dintretrestii ieqirdtrei lebedeplutind domolpe luciul apei.Rdluqcaqtiace
pesiri sunt Si,deodati, o cuprinseo mdhrire* ciudatd.
,"{m si md duc la pbsdrileaceleafrumoase,Siele au semAbati si au sd
m5 omoare,fiindcd sunt agade ur6ti qi indrdznescs6 mi apropii de ele;
dar nu-mi pasd!Mai bine sdmd omoareele, decatsi mi ciupeasciralele,
sdmi bati giinile, sdimi dea cu piciorul fata careingrijegteoritdniile 9i
de€atsi sulfu de frig qi de foametoatdiama."
S-aridicat 9i gi-aluat zborul cdhelebede.Lebedele,ce.ndauv6zut-o"au
inceputsddeadin aripi Si s-auindreptatspreea.
Omor6!i-md!a spusbiata pasdreqi 9i-a plecat capulpe luciul apei,
asteptendmoaxtea.
Dar candcolo, ce sAvaddin apd?Chiarpe eainsdgioglinditd,dar acum
nu mar erao pasdregreoaie,cenu$ieSiuretd,era qi ea lebddd.
Nu-i nimic dacdte na$ti printre rale, numai sd nu iegi dintr-un ou de
lebddd.
P5sdriinu-i pEreardu cdinduraseatateanecazuri;seputeabucuxaacum
qi mai mult de fericireaei.
Lebedelecelemari au venitla ea pi au dezmierdafo*cu pliscurile.
In grddindau venit cdlivacopii. Au aruncatpe apdpaineti gr6unte.
Deodata, cel mai mic a strigat:
- Uite ci a mai venituna!
$i ceilalfiau chiuitde bucurie9i au strigatgi ei:
-Da. a mai venituna!
Au betut din palmegi, sdrindlntr-un picior, s-audusrepedesi le spund
tatdlui9i mamei.
Apoi au venit iar gi au aruncatpe apdpainegi cozonac,qi toli spuneau:
-Asta carea venitacumae ceamai frumoasd!
$i lebedelecelebitrane seplecauln fala ei.
Lebida ceatindrd s-aruginatgi gi-a asounscapulin axipi;nu $tiace s6
fac6;ero foart€fericit[, dar nu semAndreadeloc;Iiindci o inim{ buni
nu-i niciodsti mandri, Se gandeacet fuseseea de prigonitd* 9i de
batjocoriti gi acumtoli spuneaucde ceamai frumoasddintretoatepisirile;
chiargi liliacul seaplecaspreea cu crengilein apa.iar soareleshdlucea
cildu| qi domol*. gi lebida gi-aintins aripile, gi-aindltat gatul $i a spusdin
toa6 inima:
- Pevremeacdnderamo reF$ceudtd, nici in vis nu rn-aqfi gdndit la
atdtafericire!
/.- >. ^
'ar-' uescopar
Cuvinte de ieri gi de azi
. a indura - a st+'ortacu ribdare suferinle,greutdfi,dureri;
. papurd,pqpuri - plantl carecregtepe malul apei;
opdplrq - loc undecre$temullapapwA;
. domol lin.lncetl
. nAhnire - srpdrxe, fisteln;
c a dezmierda- a mfuigdl4'
. pigonitd chinuitd,umilitd, fugdriti.
$tia{i cd...
t HansChristianAndersen a fost un scriitordin Danemarca. renumil
pentrubasmelesale,hadusein peste100de limbi?
+ Printrecelemai cunoscutepovegtiale salesenumdrS:,,Cr6tasazdpezii",
,,Mica siren6",,,Dege_tica", ,,Rdfu$caceawet6"?
+ Piserile cdldtoareperesescfam noastri pe mdsuldcetemperatwascade,
iar duratazilei se micgoreazd?La aaumitespecii,puii iqi urmeazdpd-
rintii gi astfelinvali drumul.Pdsirile seorienteazddupi pozitia soarelui,
a lunii pi a stelelor,dar qi dupdcdmpulmagnetical pdmertului.

toamnei"
fu "'""t:,,cutorite
Toamla esteunul dintre cele mai fiumoase anotimpuri, prin bogdfia qi
miracolul culorilor Realtzeazdcateva fotografii sau deseneqi pune-le
inr-un album.Scriesubfiecarec6tevaimoresii.

invdtdtorulnostru
dupdEdmondo de Amicis
\:-
I Edmotrdode Amicis,jumalistqi poetitalian.a ajunsrenumitI
ffimai alesdatoritiromanuluis6u..Cuore.inimdde copil". Jl!
trl'4
^
E?4' uescopar
Cuvinte de ieri qi de azi
. marionetd- pdpuldmanel.raticu sfori pentrua intercretadiferite roluri.
in teatrulde pdpu$i:
r bnrsc- pe neagteptate. iule,deodala;
o q incremeni- a rdmanenemi$cat;
t cremene plahd de culoaregri-inchis6,albastri, neagldsaumaro care,
prin loyirc, producescentei.

$tiaficn...
I PersoanelecaremdnuiescmarionetelesenumescactoripApurari.
+ Cel mai cunoscutteatrude p5pugi9i de marionetedin
taxanoashdeste
TeqtruldeAnimalie,,Tdnddricd" IBuoJtreiti.
t Repefloriulreprezinta totalitaleapieselorde teatnrsaumuzicalecarese
joacdpe sceoautruiteabu,
{ in repertoriulTeafrului,,Jdndiric6,' seafl6 9i spectacolul,,pinocchio',.

$!eori"
1.Formeazd
cuvintecu acelagisens:
a clemene t a mclemenl
. piatrd )
. marmurd
o lemn
2. Scriein casetecuvintelecu sensasemdndtor:
a lncremenl

Zrdmdne\
\qeml$ca9l,,
-
3. Ce faci tu?
La inceputulorei
In siarqitulolei
in timpulpauzei
La sfer$itulsiptdmadi
4, Completeazicuvinteleselectate din text cu silabelecarelipsesc.
di c-_ -r ea; her - _ - t e ; m a - _ - o -_ - ta ;
m- -m e-_; im-_-_-vd; sfe -x
5. Completeaziqi pronunli:
e bdiat biie{i . b5ieFi;
. invdlator r-
o copil a
c obnz
-
6. Transcriedin text propoziliile careexprimi indemnul:
3 Sdnu
3 Si il hdim
3 invdJafi

^ nmcitit,aminteles
!f
1. Completeazispaliilelibere,folosindcuvintedin text:
Noul vizu un bAiatcu aprinqi.
Dori sdvadddaci este
In spatelelnvdfdtorului,un elev incepusd pe
InvdtAtomlii slhruie;tepe copii sdfie pentrucd vor fi
ca o
Biiatul iqi ceru cu glas
2. Inlocuiegtecuvintelesubliniatecu altele,cu sensopus:
La sfirsitul ( ) orei ne vorbi &1 ( ) qi gg!!0
L) cuvocealuisaldE( ).
3. Completeazdcadranele:
*-*i
i---^ ilC;i;;iiiinif

Titlul
'''r,, }
-
; $irul intAmplirilor i .,,_- "--":iLe amint6mplare?
mvalat (lrn aceastaj
ii i
:l Autorul
il
ii
i
!: i

Proiect,,inv6|dtorul
meu/invitdtoarea
mea"
1. Scriecdtevamesajeinvifdtorului/invitiioarei tale,deseneazA-i?{,oi
chinul:

tr- -ilI

J]
2. Asociazdo culoareinvitatorului/invatdtoarei
tale. Exolici oral
alegereallcuti.
$tiaficn...
Lucrarea,,Cuore,inimd de copil"
t esteo carteinchinati copiilor din claseleI-IV?
+ S-arputeaintitula: ,Jstoriaunui ar de gcoaldscrisdde un elev din clasa
a III-a".
{ PecAndera elevin clasaa III-a, autorulde mai t6rziu scriaintr-un caiet
tot ce observa$i simfeala gcoalS sauin afaraqcolii.
t Card a crescut,bdiatul qi-arecitit jumalul, a mai addugatidei folosin-
du-sede amintirile saIevii, qi a realizat astfelcartea,,Cuore,inim6 de
copi1".

4".,r.u
sunlimentare
fr
Citegtetextul original, carecuprindeintdmplareadin manual.
Profesorulnostru
Marfi, 18 (octombrie).
De azi-dimineafdimi placegi profesorulnostrudeacum.pe cdndintram
in clasd,undeel se gi afla pe catedrd,qcolaride-ailui de acumun ar,
tecAndpe la uqaclaseinoashe,seopreaupu1in,ca sdl salute.
- Bundziua, domnuleprofesor!
Bundziua, domnulePerboni!
Unii chiar intrau, ii strangeaumara Si fugeaurepede.Se vede cd ei ll
iubescai cd s-arintoaxcabucwos la dansul.El le rdspundea:
- Buni ziua!
Strdngeamiinile ce i seintindeau,dar nu seuita la nimeni. si rEmdnea
seriosdupdfiecaresalutare;dungadepe fruntei seaddncea9i mai tare;sta
ltrtors sprefereastrd,uit6ndu-sela acoperiSulcaseidin faF; in 1ocde a se
bucurade acelesaluturi,pdreacd sesimleamahnit.
Dupe aceeaseuite cu bdgarede seamdla fiecaredin noi. Sepogod de
pe catedrd$i ne dictdplimbdndu-seprintre bdnci.Vdzdndpe un copil rogu
la fali qi cu chipul plin de bubulile, inceti indatdde a mai dicta, se opri,
apucdobrazulbdiatuluicu mdinile,il privi adinc, il intrebi ce areqi-i pipdi
fruntea,ca sAvadddacAarde.
In timpul acesta,ur btiat carestdteala spatelelui seridica $i incepusd
se shembela el. El se intoarsefed de veste;bdiatul se opri repedegi-qi
plecdu$orcapul,a$teptandu-qi pedeapsa.Profesorulii puseo mdnd.pe cap
gi ii zisenumai atdt:
- Sdnu mai faci aga!
Apoi sesui iar pe catedri qi incepus6dicteze.
Cendslarti de dictat,seuitd cetvatimp la noi fdrd a vorbi gi apoine zise
incetinelcu glasullui cel gros,dar bldnd:
- Ascultafi, copii! O sApetrecemun an impreund,sdne silim in toate
chipurilecasd-lpetrecem bine.invd;a1i gi fi1ibuni!Eun-amfamilielVoi
sunteJifamilia mea!Acum un an tdia ince biatameamamd:a mufit $i ea.
Am rdmassingur!Vi am numaipe voi pe lumeaaceasta!Nu mai am altd
dragoste,alt gand,decetal vostru! Fili voi copiii mei! Eu vd iubesc;
iubiti-mASi voi pe mine!N-agdori sd md vddsilir ca sdpedepsesc nici
mdcarpe unul din voi. Adtali-mi cAsurteli baieli de inimd. $coalanoastri
si fie o familie; voi sdfif mdngdierea 9i fala mea.Nu vi cer s6-rni1Egiduifi
acestea prin vorbelsuntsigurci in inimavoastri frecaredin voi a !i rispuns
,da"; de aceeavd 9i mullumesc!
Tocmaiatunci inhA potarul, ca se sunesfartitul orei. Ie9ir6cu to{ii in
liniqte.Bdiahrlcaresestrambasela spateleprofesoruluiseapropiede el gi
li zisecu sfiald:
Iertafi-md, domrule profesor!
Profesorulil sdrutdpe frunte qi-i rispunse:
Du-te,fEtulmeu!

Dialogul
Introducerea,continuareasi incheierea

ff*o,"
c Convorbireadintre doui persoanesdnumeqtedialog.
c Linia de dialog (-) este semnulde punctualie care indic6,
in scris,
inceputulvorbirii fiecdreipersoane.
Politeleane obligdsdutilizdm formede salutin comunicare.obiceistrd_
- vechi al poporuluirom6n.
.. Suntobligatorii: o salutul la lntalniri; r rispunsul la salut; o salutul
la
despArthe;r formule de adresarela inceputul gi la incheiereacon_
versafiei.
Esterecomandatsd te scuzi atuncicatd gre$e$tisausdacceptiscuzele
- celuicarea gregit.
,En. ,,- Domnule,vArog sdmd iertati!
- Te iert, bdiatulmeu!"
(iwdldtorul nostru- manual)

Formulede salut Formulede adresare


o Bundziua! o Te rog!/Vdrog!
o Buni seara! . iiNi mulfumescA4ullumesc
!
. Noaptebuni! o Cu plicere!
. Bunddimineala! r imi permiteli?
. Serutmana! . Vd rog s6md scuzali!
. Salut! . StimatedoamnA/Stimate
o La revedere! domnule...
. Pecurand!

1. Citegtedialogurileurmitoare gi apoi completeazitabelul:


a) - Bunico,dd-mivoie sdplec!
b) - Bundziua, domnuleinvdtitor!
- Buni sd-!i fie inima"tinefe!
c) - Ajutd-md,te rog, si mi ridic !

Formulele
de salut de solicitar€ de permisiun€
Comunicareaora16.Vorbitor.Ascultitor
-.. . ra"aorU,
Situa{ii de comunicare orali

r' Oamenii comunici unii cu a(ii. Ei igi transmit


ve$ti,$tiri, informalii, adicdmesaje.
Comunicarea sepoaterealizaoral sauin scris.
-o Vorbitorul (emi{dtorul) estepersoanacare vor-
befte.
Ascultatorul(receptorul)estepenoanacareasculti.
c- CdadF se comunicdoral o informalie, asculti cu atenfie,firi a lntre-
rupepersoanacarevorbe$te.
c Cdndte adreseziunei persoane,vobegticlar, corect,cu intonafiapohi
vitj^
Cuva.ntulest€,,sunet,culoare,mesagerulg?mdulrtivman".(Tudorllanu)
-
Joc de rol
Imagineazd-,ti cd e$ti:
o Maria,din textul ,,Colegaceanoud",Cei-ai spunecolegeinou-venite?
. Una dintre lebedelecareo vdd pe ,,rdfuqcaceaurdti". Ce i-ai spune
r6tuStei?
o Pinocchio.Spune-igreieruluitrei dintre dorinteletale.
Recapitulare
nminvatat,
qtiu
I
Citili, pe roluri, textul cu dialog de mai jos:
(-..) Soarelea pdtranspdnd la eleSi!!rylyg!p4g!Uq9!414qp9p9g1fi9s
dacd n-ar wea sd yind si ea: ar luq-o in spqte;i ar zbura cu eapind la
pddureaceaverde.Insd.Degelicas-agindit cd,dacd.eaar pleca,giarecele
cel bdtrdn,careo gdzduise,ar rtfoqrte neciijit din pricinq asta,i s spus:
- Nu, napot.
- Atunci, rdmAicu bine,rdmdi cu bine,fetild drdgd.laiid.;ibund,o spus
nindunicq;i o iesit in zbor qf(trd, la lumina soarelui.(...)
l. Caresuntpersonajelecaxeparticipi la dialog?

2. Cei-a propusrdndunicafetei?

3. De ce a refuzat-oDegelica?

4. Selecteazd
din textul de mai suso formuli de salut:

5. Transformi oral enun,tulsubliniat din textul de mai sus intr-un


dialog inhe rindunici gi Degelica.
6. Continui dialogul din finalul fragmentului cu inci o replicd a
Degelicii.

Joc de rol
Imagineazd-1ice spune fie-
carepersonajdin desene.Co-
municdoral celorlalli colegi.
EYWffi
Evalua
re
Citegtetextul:
Noapteq,Degelican-aputut sd doannd,se tot gAndeol.r rdndunico
moqrtd.
S-asculutdin pat $i a impletit dinfdn un cov6rmareSiframoL Apoi s-a
dus la pasdreSi a acoperit-ocu covotal (...) ca sd-iJie cald!
- RdnAi cu bine, rdndunicd.drdgdlasd! spuseea. iyi mulyumesccd
ai cdntata;q fruuos qstd-vard,cdndcopaciierau yerci $i ne incdlzea
soarcle(...)
Rdndunicanu murise,era numaiamorlitdSi acumase incdlziseSi iSi
veneaiar in fire.
- i1i mullumesc,feti1d drdgdlasd, a spus rdndunica beteagd.M-am
incdlzit de minune,am sdpind iar putereqi am sdpot sd ies de aici 6i sd
zbor la lumin.l caldd a soarelui,
(HansChristianAndenen - Deg4ica)
1. Subliniaz6 in textul de mai sus:
a) o formulade salut;
b) o formula de adresarepe careo folosegteDegelica;
c) o formuld de adresarepe careo folosegterdndunica.
2. Scrie:
a) un enunldespreo fapti bundpe caxeai fEcut-o;

b) un emmfdesge o faptdbundpe careai dori sdo faci;

c) rcallzeazd un desen
despreo faptdbundpe
carea 6cut-o Degelica.
3. Scrieun dialog intre un copil 9i o pas6recdlitoare (foloseqte2-4
replici gi formule de adresarepoliticoasd).

Numir erercifiu 1. ,

Suficient I fomuh I mesaj I replici


Bine 2 formule 2 mesaje 2 replici
Foarte bine 3 formule 3 mesaje 3-4 replici
Piatrapiligoiului
dupdTudorArghezi

I Tudor Arghezi.scriitorroman.cunoscutmai ales pentru]l


I poeziilesale,a scrisDiliteraturdpentrucopii.Numelesduprovine |J
dela vecheadenumirea rduluiArgeq(lrgesis).
Dragostea gi prelufuea autoruluipentrucarte,ceamai frumoasa
formddecomunicare a sentimentelorgi a gdndurilor,seoglindeEte
in versurile:
,,Cartefiumoasi, cinstecui te-a scris,
incetgdndird.gingaScumpanitr:
1 Eqtica o floare.anumeinfloriti.
||1L Mdinilormele.carete-audescbis."

$tiati ci...
Piligoiul: + estgo pasdrecertitoare, micd !i vioaie, cu pene negrepe
piept, albaste-verzui$i cenu$iipe spateSigalbenepe burt6;
+ trdie$t€in p6duri,in luminiguri 9i in parcuri sauin grddini;
t piligoiul mareestesinguraspeciecarer6m6nepesteiami la
noi in !ara:
+ iqi facecuibul ln scorburi,in cripdturi sauin levile gardurilor
metalice.
Jneri"
1. Numeqtepirtjle corpului unei pisdri, folosind cuvinte careconfin
gnrpurilede litere invilate:

2. Eu scriu una, tu scrii multe!


palat + palate
fereastra +
inel
primdvard i
pasare {
pratrd. {
lard {
impadteasd {

nmcitit,amintetes
f;
l. Ajuti pasdrea..sfat"
sdigi gAseascd suratele.Bifeazdcuvintelecu
sensasemdndtorcuvintului..sfat":
2, Trenulcuvintelor Completeazd
in vagoanecuvintecu sensasemi-
natorcelordate: :^

3. Gdsegte
in textdoudcuvintecu sensopus:

4, Realizeaz[
corespondente:
aajungecubine o r a fi sldbit
a nu mai aveaputere . o a ajungesenitos,fird probleme
demaijos. Scriesensullor:
5. in textr:ldinmanualai gdsitconstrucliile
peturig pe loc pec6nd

6. Potrivegtecuvinteleastfelinc6t sdobtii mai multe expresii:

Expresia Sensul
a seline de $otii a faceo poznd
7. Explici sensulcuvintelordulce gi lungd:
_ ,_____r dulce:
A IOSIqemull O loamna <-_ ___r
lutrga:

8. Gisegteinsugiriale celorlalteanotimpuridupi modeluldemai sus:

A fost demulto iarnd

A fostdemulto primivared

A fost demulto vari

9. PiJigoiulle povestepte puilor sii cum au ajunspdsdrilesdnu mai


lmbdtr6neasci. Numai ci a cam incurcatordinealnt6mplirilor.
AjutiJ tu si le ordoneze:
E in fiecareprimdvald,pdsdrilepixasesc palatul$i selntorcln faxalor.
E Pentruci unelepiseri nu mai aveauputere,zburdtoaxele auconstruit
unpalat.
E Toatepisirile aulntinerit.
E Un piligoi a firratpiahafermecat6 9i a dus-ola palat.
E Pisirile cildtoareauajunscu bineln 16ri1e calde.
dht
@ Retin
. Textulnaxativestetextul in caresuntrelatate(povestite)fapte,intdmpldri
realesauimaginare,lntr-o anumitdordine,
. Textul narativpoatefi:
t in yersuri- balad4 legenda,fabula;
t in prozd - povesliea, basmul,schila,amintirile.
o Cum recunogtiun text narativ?
, existenlaunui gir de intdmpldrila carepaxticipdpersonaje;
) plezentaunul naratol carepovesteste;
t modul de prezentarecaredomini estepovestirea,daxgisim qi
de dialog9i descriere.

aoti.
Q;
1. Bifeazdtitlurile carei,ti sugereaziun text narativ
,,De$teaptd-te,romene" Ardrei Mureganu tr
,,Mo$Ion Roatd"- Ion Creangi tr
,NoaptedeYard"- GeorgeCoqbuc tr
..Balada unuigreierrnic" . George Topirceanu tr
,,Pr6sleacelvoinic Aimereledeaur"- PetreIspirescu E
,,Racul,broasca9i o Stiuci"- AlexatdruDonici tr
,,.{mintiridin copilirie" - Ion Creangd. tr
autorulgi titlul cd4ii pe carea scris-o:
2. Une$tecu o sAgeata
Edmondode Amicis . o,,Piatrapifigoiului"
HansChristianAnderseno o ,,Pinocchio"
CartoCollodi o o..Cuore.inimddecopil"
TudorArghezi . . "R6!u$caceauratd"
3. Gise$t€un alt titlu pentrutextul ,,Piatrapi{igoiului":

4. Imagineaza{icum puteasAaratepiatra fermecati.


o Contureazd$i coloreaz'piatra o
fermecatd.
o Scrietrei dorinfepe careai dori si ji
le lndeplineascdpiatra fermecatd.
,,
,"",uru
ft "uPlimentarS
Bradul
povestepopula.raromaneascd
r Era toamnd.Pisdrile cdldtoareplecased.A rdrnasnumai una, cu aripa
frdntd.Nu puteasdzboare.
r A-cerutajutorarborilor:
- Irni dali voie si triiesc intre ramurile voastrepAndla primdvard?
-Nu, a dspuns stejarul,md tem cd imi vei mdncaghinda.
- Eu nu addpostesc striini, spusesalciacu nepdsare.
r - Poli sdstai pe crengilemele,ii rdspunsebradul.
Firavapasdreii mulfumi fericitd.
r Dupdciteva zile, vdntulreceincepusi suflecu putere.Frunzelecopacilor
sescutuaugalbenela fatA.
- Pot si scutur$i frunzelebradului?intreabi V6ntul pe Moq Crivd!.
r - Nu, a fost bun cu mica pasdre.Trebuieseavemgdj6 de el.
De atunci,braduliqi pdstreazbfrunzeleverzi qi vara,gi iama.
Semnul(r) delimiteazeceteun fragmentlogic.
Cuvinte de ieri qi de azi
.Irdnt rupt, fract,nat.zdrobit. sparl:
o cu nepdsare-lipsit de interes,de griji, nepisdtor,indiferent;
ofrav - delicat,slibu], pldpdnd;
. criydl - virftputnmic gi rececaresufld iama.

amcitit,amintetes
$
l. Textulnarativ cu titlul ,,Bradul" esteformat din:
t,
E ftagmentelogice E alineate
2. Scriepentrufiecarefragmentlogic cateun titlu potrivit; folose$te
gi unelecuvinteexplicatemai sus.
I a
a I
I

3. Subliniazdpe text cu o culoare/unmarker cuvintele care indice


personajele
intdmpldrii.
4. Deseneaziimaginea
unuia dintre persona-

5. Scrieun proverbpotrivit mesajuluitransmisprin texhrl demai sus.

Reflectez
Ce faptebuneai fecut $i tu?
- Egti un foarte bun cititor daci:
- ) continuipovestireacititd inventand
alteintdmpliri . . .
) schimbi sfarsitul povestirii intr-un fel care fi-ar
pl5ceamai mult.
) creeziun alt peNonaj.El poateschimbadesfigurarea
actiunii in rdu sau.. . in bine!
) gdseqtialt titlu naratiunii!
) i,ti aminte$tisauifi imaginezio altdintdmplareasemd-
netoaxecelei citite.
rro,""r: ,,Sdiubim9i si ocrotimpdsdrelele!"
@
r Deseneaza pasarifolosindfigurilegeometrice.
o Consfruieqte,impreundcu pdxinlii, o cdsuti pentrupdsirele.
o invalacintecul ,,Ceatalui Piligoi".

Ciubofeleleogarului
dupdCdlin Gruia
F -EE
|il" Cilin Cruia. scriitorrome!.
autor
al pove5ti
unorvolumede 5i I
[[ de versuri
pentru copii. J|!
E: =:=!

r-L
16;" Descopdr
Cuvintede ieri gi de azi
o a imprdstia a risipi, a rdspdndi,a spulbera;
. potecd- dn]JJj.iJtgnst,
cixaxe;
o incdlldri incdlFrninte;
o &az local cu ospdterie,undesepoateimopta;
. hqngiu,hangild- persoaracare,tine(are)un han;
. iarmaroc- targorganizatla datefixe (primdvaxa,vaxa,toamna,iama),cu
anumite ocazii(Cr6ciun.Pa5tietc.):
o galbeni- monedede aur;'
. a{gr?/i monedede a€int.
Frumusetea limbii romine (expresii)
o a mdnca/abeape sdturate- a-qipotoli pe deplin foamea/setea,
a seim-
buiba.
Aplic
1. Selecteazd
din textul ,,Ciuboleleleogarului" propozilii in caxesunt
prezentate
semneletoamtei.

2. Alcdtuiegte
cite o propozitiecu fiecaresensal cuvintului..galben".
Monedi:
Culoare:
3. Alcituiegte o propozilie exclamativi qi una interogativi, folosind
expresiaexplicatiimai sus:

4. Scrietipurile de incil$ri pentrufiecaxeanotimp:

lncilfiminte Anotimpuri
imagine denumire toamni iarni primivari vara

ffi
a5
I1\5-)

& sandale x

€g
5. Unegtecuvintelecu sensasemin[tor:
imprdgtia o o seinsera speriat . o incdljdminte
seintunecao . risipea lalmafoc a o infrico$at
sedusese o o plecase incilFri . . targ
a".,,.usuPlimentara
fr
Iarmarocul de primivarl
in marile orage,seo rgutzeazd,an de an ,,iarmaroculdeprimdvar6".Cei
careii trec pragul reg6sescatmosferaunui tdrg de altddatn.Obiectelede
axtizanat,crealiileunorartigtiplastici,vegmintelefnimos cusute,broderiile
$i c64ile ii incantdpe yizitatori.
Pe amatoriide dulciuri ii irnbie ciocolatade casd,turta dulce,aluneleqi
migdalelesceldatein zahirul caramel,halvita cu miere,pastade fructe 9i
multe alte delicii. La iarmarocgdse$tifructe qi legume,ceaiuri,pSinegi
cowigi calzi.
Atmosferade serbdtoareestecompletatAde muzicade fanfari 9i de cea
traditionald.
Iarmaroculigi pdstreazdin fiecareanotimpfaxmeculsdu.
r ComunicdJecolegilor tdi ce !i-ai dori sdcumperide la un iamaroc de
toaIIuI6.

emcitit,amintetes
f
1. Alege din textul ,,Ciuboleleleogarului" rispunsul corect:
Iepuele pome$tespre: El wea sbigi cumpere:
E iarmaroc; E gubd;
E casd; E morcovi;
LJ nan. tr incAllari.
Iepurelegi ogarulselndreapti sprehan pentruci:
E incepeploaia;
I seintunecS;
E au obosit.
Iepurelepldtegtedoi galbenipentruc5:
E a mdncat 9ia biut pesAturale:
E a vrut si lgi ajuteprietenul;
E ogarulnu aveabani.

Dupi ceogaruladoarme, iepurele;


E ii ia ciubotele9i fugedela han;
E adoarme gi el;
E seirtoarceacasi,
2. Metodacadranelor
Ai citit cuatenlietextuldinmanual?
Completeazd
cadnnelecuinformaliile
potrivite:
Titlul: Personaje:

Autorul:

Sorie,pescut,lntempldrile
ln Deseneazi un ogarcu ciubotegi
ordinealor un iepuredescu{.
3. Jocul intrebirilor

r Formali 6 grupe.
@[o*uror @oo**our-u
o Fiecaregrupi iqi
alegeun balon.
YY
o Formulali oral cdte cm,rre":-u
+@ o**o"ouo@
3 intrebiri referitoa.re
la personajele, locul, JJ
timpul, intemplixile
care apar in textul (:um:f<-cnuPa
u5-a ceJ+ cnxpau6-u
$
din manual. YY"-\ ".\
4. Povesteqteoral ultimul fragmental textului din manual.Nu uita si
precizezinumelepersonajelorcareparticipdla desfigurareaactiu-
nilor.

ff*o,"
a Personajele- fiecaredintre persoanelecare sunt prezenteintr-un text
litelar
c in literaturapentrucopii, vieluitoareleqi mele lucruri neinsuflefitedevin
personaJe.
c Personajulprincipal - estein centrulacliunii qi suslinedesfiqurareaei.
t' Personajulsecundar- aparemai rar in des{Egurarea acliunii.
r Personajul pozitiv- facelaptebune.reprezintri binele.
r Personajul negativ lacefapterele.reprezinta rdul.
G Portretulpersonajului:
r insugirilizice: inldliqarea,expresiagurii, a ochilor, vestimentatia,
gesturile;
r insuqiri morale (sufletetti): faptele,gardurile, intentiile, burVriu,
bldnd,/repezit, obrazfc/respectuos,tdcuVvorbdre|dugmi-
nos/Dl1etgnos etc.
fanr,"
l. Joc.Recunoagte
personajul:
Mergeazgribulit $i speriat.i
Avea qubdqi ciubolelenoi. r
Mdncdsi biu oe siturate.r
Ddduursului cei doi galbeni.r
Aveaun han.
De necaz,lud-ciubolelele9i fugi de la han.r
2. Scrieinsugirea
principali a fiecirui personaj:

3. Scriein fiecarerubrici cite un personaidin textelecitite:


Textul - titlu Personaje- oameni Personaje- vieluitoare

,Degelica"

,,Mfu5caceaur6ti"

,,Piahapifigoiului"

$tialici...
+ Autorul unui text literar seascundesubmigtile personajelor...
{ Camavalulde la VeneJiaestefestivalul caxesdrbatore$te hecereade la
iami la primdvard.Oameniise costlrmeazd in prinli. prinlese.bufoni,
trubaduri,arti$ti de circ, purtaadfiecaremascaDreferate.
fu"ob,:..:,,carnavatut"
Confecliona,ticate o mascdqi organizali
@
un camaval cu
qe
ocaziasexbdtoririizilei de naqterea unui coleg.
&U
Toamna
de Octayian Goga

ff*o,"
a poet - autorde poezii;
r poezie- scrierein versuriprin intermediulcireia autoruliqi exprimi in
mod direct ideile si sentimentele:
N- vers - fiecaredinnerdndurileuneipoezii;
r- stlofr - parieaulei poezii alcituiti din mai multe versuri.

,;L'!:<
ffi Descopir
Cuvinte de ieri qi de azi
. creitet/cre;tete- v6rf, culme,(aici) pestecoroanelecopacilor;
o dumbravd/dumbrdvt pdduretanfudti nu preadeasd;
c podoabd,/podoabe - omament,bijuterie;
c a impodobi- a infumlsela, a decora;
c a purta - (aici) a dJrce,a tragedupdsine;
o miazdnoaptenord.punctcardinal,
o szri - cenuqii,gri.
Frumusetea
limbii.romline
. norii suri bi poartd plumbul - noii cenugiiaoopericerul;
c vinevdntulJdrdmld suflAventulcu putere:
c vdl de brumdargintre- (aici) strat subfire,fin, de brum6.

Jnnri"
1. Despartein silabe,apoi transcriecuvdntul:
brumi + bru-mi + ?tu!N\A,
gddinn {
crettet + t
dumbrave+
plumbul t +
zdrenluite + +
gindrilE + +
smulge + +
2. Scrieforma corectda celor doui cuvintecareexprimi insusiri:

brume
otto,inti.o
3. Trenulcuvintelor.Completeazd
in vagoanecuvintecu sensasemi-
ndtorcelordate:
-

4. Eu scriuuna,tu scriimulte:
gridini t gridini
rddicind .,t
cregtet t
vant
zbor t
5. Alcdtuiegtepropozilii, folosind urmdtoarelecuvinte: vdl, a impo-
dobi. dumbrsvd.tremurd.

flamcitit,aminteles
l. Completeazi
enunturile:
. Textul ,,Toamra"esteo
o Versurilesuntscrisede OctavianGoga.
. Strofaestealcdtuitddin mai multe
o in manualsunt scrisedoar strofedin poezia,,Toamna"
2. Scrie,dupi autodictare,o strofi la alegeredin poezia,,Toamna"de
O. Goga.Foloseqteo culoarepotriviti cu mesajultra:rsmisdepoet.

3. Imagineazi-li ci eqtirm pictor Deseneazic6teun tabloucorespun-


zitor fiecirei strofe.Ce elementeale naturii ai desenat?

Scrie elemente
Citeite Deseneazi
ale naturii

Prima strofE

A douastrofE

A treia strofe

4. Privegtecu atenliefigurineledemaijos:

"-m
u./\ "@ tr
"@
Bifeazdfigurina careili sugereazd
sentimentelepoetuluifafd de anotimpul
toamta.
5. Comrmici,in scris,ce sentimentecrezicea triit autorulcdnda scris
poezie.De ce?
aceastd

. \ tt/
):'i;E
14gf Descopdr
in poezia,,Toamna",OctavianGogasurprindeschirnbdrilecare
au loc in natuxdodatdcu sosireaacestuianotimp:
r planteleuscatesuntacoperitecu un stlat fin de
brumd;
r porumbuldepec6mpesteve$tejit;
r vantulsufldcuputere,spulberandtotul in juI;
r cerulesteacoperitdenori cenuqii.

Sentimentelepoetului suntde compasiune*,de tristele,din cauzasuferin-


telor natudi.

ff*o'"
r- Autorul folose$teamrmitecuvintefi expresiipentnrcatabloul sdfie cat
mai sugestiv.
a} Unele cuvinte sugereazdculori caredau viaJdtabloului gi accentueazi
gAndurileqi stirile autorului.
G Cititorii hdiescsentimenteaseminatoarecu celeale poetului.
r- Secreeaziastfelo legdturdsfansi inhe autor qi cititor.

* Compasiune- mili.
r"",u.u
S "uplimentari
Jurtral cu intrare dubli. Completeaza
caserele:
SfArqitde toamni
de fasile Alecsq.ndri

Oaspetiicaselornoastre, CuvAntcare
cocostArcigi rdndunele, sugereaziideea Desensugestiv
Pdrisit-aua lor cuiburi $i-au strof€i/titlul - tablou
fugit de zile rele; tabloului
CArdurilede cucoare,
lngirdndu-se-nlung zbor,
Pribegit-au urmEritede al
nostrujalnic dor
Veselaverdecampieacu-i
tdstd,vegtejite,
Lunca,bdtuti de brumi, acum

Fnrnzele-icad,zbor in aer,9i
de crengisedezlipesc
Ca frumoaseleiluzii dintr-un
suflet omenesc.
Din tuspatrupa4i a lumei s€
ridici-nalt pe ceruri,
Ca balauri din poveste,nouri
negri,plini de geruri.
Soareleiubit s-ascunde,iar pe
subgrozavii nori
Trece-unc6rdde corbi iernatici
prin vdzduhcroncdnitori.
Ziua scade;iama vine, vine pe CuvAntcare
crivdt cilare! sugereaziideea DesensugestiY
V6ntul quieri prin hornuri strofevtitlul - tablou
rdsp6ndindinfiorare. tabloului
Boii ras- caii rdncheaz.6-
cdinli
laftdla un loc,
Omul, trisl cadepe garduri $i
s-apropiede foc.

CuYinte de ieri $i de Mi
. a pibegi a riteci din loc in loc, a-$ipdrdsilocul natal;
. iluzie/iluzii - doix.ld neindeplinite,carenu sepoaterealiza;
. iernqtic/iematici - caracteristiciemii;
c hom,hornuri partea coguluide fum careseafli deasupracasei.

$tiati ci,..
+ Poeziapastel:
o descrieun tabloude naturd(priveliqti, aspecteale anotimpurilor);
. exprimdsentimentelepoetului fafi de peisajuldescris.
{ Titluri de pasteluri:
o Din volumul ,,Pasteluri"de VasileAlecsandri;
o..Fapnrl zilei"...Paslel".
..Dupafunund"...inmiezulverii"de Ceorge
Co$buc;
o ,,Rapsodiide primdvari", ,,Pastel"de GeorgeTopirceanu.
i Culorile
o infl uenteazdcomunicarea;
. culodle strilucitoare suntpreferatede oameniiputemici, de acliune;
o culorile pale sunt alesede oameniretragi$i timizi, foarte sensibili.
+ Semnificafia culorilor in textele literar€
. ro$u- dragoste,bucurie,sirbdtoare;
o galben dorinld de viali, implinire;
. verde- tinerefe,echilibru, energie,speranli;
. albastru- liniSte,binecuvantare,pace;
. negru tristete.suferiDlal
. alb - sinceritate,preluire,prietenle.

W Reftectez
&
Rolul culorilorin vialanoastr6...
l. Imagineazi-1ilumeadoarin alb gi negru.Comunicd-lecolegilor
impresiileqi gdnduriletale.
2.P.ealizeazdcdtetn desencu titlul: ,,Lumeain caretrdiesc,'.
a) alb-negru

b) color
*ecapitulare
I
t or inv6[at,stiu
Cit€Ste:
Iatd cdprintre ursii cei albi de la pol s-a rdtdcit un urs mareSifrumos,
cqre yeneqtocmaidin munlii nostri (...)
- Iq te uih !... Un urs murdar! snigd ofocd. $i toatesurorile ei incepurd
sd chicoteqscd,sd hohoteascdti sd seprdpd.deascd de rds.
- E mdnjit tot!
- De la ghearepdn'la bot!
- Vai,vai, ce caraghios:
- Parc-afostmuiatin sos!
Uite-ata rAdeaufocile,rd.deaude na mqi puteau. ursul nostruse uitd
in jur gqta sd.rAdd.;i el de ursul cel murdar (pentru cd ur;ii, se gtie, se
spqldpe dinli fufecore dimi ealdti seard.,ba maifac Si baie) c6nd,spre
mqreqlui mirare, nu ydzuniciun urs.
- Nu cutrntarddeSide mine?tntrebdel supdrat.
Pdi de cine, mdi Matline?
- Eu sunt curat, spwe gi mai supdratMartin. M-am spdlat chiar azi
dimineald.
Dar focile nu-l crezurdgl rdserd mai departe,o;q cd bietul urs ili lud
filpd;ila, momdind.(...)
(Vladimir Colin - Povesteaursului cafeniu)

1. Indici autorulpovestirii.

2. Scrietitlul povestirii.

3. Numegtepersonajele
careparticipela ac{iune.
4. Scrietrei insuqiriale ursului:
a) a$acumesteel prezentat
deautor:

b) agacum il vdd focile:

5. Povestesteoral textul, respect6ndordineaintdmplirilor.


6. Continudpovestea,imagin6ndu-licu cine puteasI se intdlneascd
Martin.
7, Soie un dialog intre Martin $i un urs alb (polar)- 4-6 replici.
Evaluare
Citette textul:
,,Mi-qu JACMsitrgur dreptate", se gdndeaiepurele,afundAndu-setot
mai mult in pdduregi-n noapte.
Spreziud,setrezi OgarulSi voi sd se incalle.Dar ia ciubolelelede unde
nu-s! Mo$ Martin, iyindu-sein prag, dd.durdzdnd din umeri. Ogarul nu
uai zdbovila hqn,ci pomi sd-Sicauteincdl1dile. SecunoSteau bineutmele
din noroi Si incepuOgarul afugi gi afugi pe urtnelelepurelui.
La inceputti yeneqtaregreu,el era gras, de-abiqsemiica, da-ncetulcu
incetulpinse a se sublia la alergdturd.Nu dupd multd weme, il zdri pe
Iepurepe un deal. linete dupdel!
Aulugit. au br fugit prin pddure.pesteogoare,pestedealuri,hdt in
zare.Ogarulgdfdia;i se sublia,Iepureletot mai spinten seJAceq.(...)
(Cdlin Gruia Ciuboleleleogarului)

1. Scrie:
. titlul pove$tii . autorul . cdtealineatearc textul dat

careparticipdla acliunesunt:
2. Personajele
aa a

3. Scriecdteo insugirepentrufiecarepersonajcareaparein fragment.


aaa

spaJiilelibere folosindcuvintelepotrivite din pa-


4. Compleleazd
ranlezd.
.,Sezicecdpe din poveste nu l-a pututprinde.
Dar, de atunci, cum Ogarul un Iepure, cum se ia dupi
cu g6nds6-1 gi siJ _."
(princl6,et,descalfe,
Ogarul,Iepurele,vede)
5. Scrie:
o Un proverbdesprecarecrezi ci sepotrive$tecu mesajultextului de mai
sus.

o Un tidu potrivit pentrufragmentulde 44i sus.

. Un sfatpe caredoregtisdil adreseziiepureluisauogaruluidin textul dat.

Numir exercifiu l. 2. 4.
Sulicient
Bine
Fo&rte bine

Semnul(o) reprezinti 2 cuvinte agezatecorect.


Fa m ilia

Amintiridin copildrie
dttpdlon Creangd
;;x. -
Qf-'Descopir
Cuvinte de ieri qi de azi
o coasd,coase- vnealtiagricoli cu caresecosegte iarba,formati dintr-o
hna ascuftadeotrel,cu verf cubat;
o baltd.bdlli- apdstatatoare. deadencime micd:
. tiptil - pe finiq, frxdzgomot,peascuns.
Frumusetealimbii romine (expresii)
Observi! Autorul folosegtemulteexpresiipentrua da farmecpoves-
tirii.
. cu toatd inima - din toati inima, (aici) din tot sufletul;
c a nu-Sit edeacapul de treburi suntfoarteocupat(6);
o losd toatela pdmdnI - a abandonatotul/toateheburile;
o a se lua dupdcineva- a urmEri,a pomi in urma cuiva;
. dupdpofta inimii - dupdplac, dupddorinla;
. q pune la inimd - a se supdra;
o a aveainiud bund- mErinimos,milos, bun;
. a-$ilua inima-n di,4i - a-qi facecuraj;
o din cappdnd-npicioare de suspdn6jos;
. cu xoapteq-ncap - dis-de-dimineal6;
oadadecap arczolva;
o cu capulplecat a fi ru$inat,smerit;
o de cdnde lutneaSipdmdntul- dintotdeanna;
. a-$i lua picioarele la spinare- a plecarepede;
t a i se lua o.piatrd depe inimd - a scdpade o grijd chinuitoare;
c a-5i lua nasul la purtare a se obrdzttici.

Aplic

1. Selecteaze
din text:
a) douecuvintecu sensasemindtor:

b) un cuvantSi o explesiecu sensasemdndtor:

A Observi! Pentrua vorbidemai multeori despreuneleacliuni.auto-


zffih ml folosegLe
in acela$i
rextcuyinlesi expresiicu sensasemindtorDe
exemplu:api baltd.
2. Potrivegte cuvintele astfel incat sd olitii mai multe expresii:

Expresia Sensul
capde familie tat6l

\s I

3. Selecteazidin text cuvinte/expresiicareexprimddragosteamamei


pentnrfiul ei:
4. Uneqtecuvintelecu expresiilecareau intelesasemdndtor:
iubitoare o o am luat-o la sdnAtoasa
am fugit . . cu toatdinima
abandoneazd
r o pe furig
md cauti o o seia dupdmine
a sescuza a . lasdtoatela pdmant
r a cereiertare
J. JCne Oln lext cu!.lntecare expnma
a) acliuni
b) insuqiri
6. Eu scriu una,tu scrii multe!
treabi { treburi baltd +
gand t api t
cer t coasd+

Am citit, aminteles
9 Bifeazi variantacorecti
l. Acliuneaare1oc: Evara
E primdvara
E toamna
2. Pe$onajeledin text sunt: E Nicd 9i mama
E Ioanaqi mama
E Nicb 9i tata
3. Nicd mergeprin pipugoi pentm cS: E wea sdculeagdporumb
E a rimas fdrd haine
E e drumul mai scurt
3 Copiazi pe caiet,din text, enunfulin care:
r seprecizeazic6ndareloc acfiunea;
r e desorisewemea;
r sem€nuoneazA ce l-a rugatmamape Nicd;
r sementioneazdce facemamacdndajungela baltd;
! semenlioneazdce facecopilul cAndseintoarceacas6.

ff*o'"
,l,mintiri din copildrie" e un romanal jocului, prezentdndcetemai fru-
- moaseqi mai ndstrugnice intdmpldrial ciror erouesteNicd. Jucandu-se,
copilul descoperdtainelevielii qi lnva{dsi construiascdo lume.
c in opinia lui Ion Creang6,copildxia estesingura vArstdadevdratdgi
lericitd.

fanri"
l. Joc de rol
Ji-ai dori sdfii Nic6?De ce?

DA NU

2. Scrieactiunigi insuEiri
alelui Nicriagacumreiesdin text:
acfiune lnsuqire

leagind copilul
,,or".r:,,o
intAmplare
haztie"
fu
. Poveste$te-le colegilor o intimplare hazlie al cirei erouai fost chiar tu.
r Roagdun coleg sdscriein casetdo impresiein urma int6mpldrii pe care
i-ai povestit-o.

Prezentareatextului
Agezarea
corectein paginade caiet

ff*o,"
Reguli de agezarea textului in pagini:
o Datase scriesus,in parteadreaptda paginii.
o Orice pagindde caietare o linie verticaldla margineadin st6nga.
. Intre dati si titlu selasi un rfud liber.
r Titlul sescrie la mijlocul r6nduluiumritor.
. Subtitlu, in &eapta,sescrienumeleautorului.intre titlu si numeleauto-
rului nu selasdrandIber.
r Un text sescriecu alineate.Trecereala o noui idee(o a1t6intdmplare,alt
Ioc, alte pe$oane)estemarcateprintr-un spa{iumai mare la inceputul
r6ndului.numit alineat.
o Dialogul sescrie cu alineat.
. Intre doudtemeselasdun rAndliber.
. Un text se scdecaligrafic. Citim mai u$or,intelegemmai bine prin res-
pectareaspaliului dintre cuvinte.

fanri"
1. Cite$tetextul:
Toamnaalergasecu pensulaqi cu culori prin frunzi$ulpddwii. Ela inaltd,
subfire.cu buclede arami Eicu snaieruginii.
- Pe tine era sdte uit, pui de tei! spusetoamna.
$i copdceluldin poiani a fost impodobitin galben.A bdgatde seamdqi
pddurarul.
O, ce frumose$ti!
Noplile eraumai lungi qi linigtite. Diminetile aduceaubrumade argint.
Soarelepareatot mai indepafiat.Vanturile, in joaci, au scuturatfrunzele
copacilorApoi s-aucertalti copaciiau nimasgoi.
(Emil Gtuleurt - Copdcelul)
2. Textul de mai susare alineate.
3. Transcrie,respectand
regulilede agezarecorecti, al doilea9i al
treileaalineat:

4. Separi cuvintelepentrua obline o propozilie:


r Nop{ileeraumailungigiliniqtite.

r PetineerasateuitDuidetei
!
r Toamnaalergasecupensula$iculoriprinfr
unzigulpadurii.

5. Citeste cu atenfe enunlurile de mai jos, penhu a reconstitui textul.


Completeazi in tabel ordinea logicd a fragmentelor
A. Am celemai mari urechi din lume,mormdisepuiul de elefant,{oplind
greoi in jurul celorlalti, miqcandu-qiwecheain nasullor.
B. Da, dare uscati cao pdstaie,spuseriutdcios mdgiruqul.Priviti-mebine,
urechicaale melenu gdseqtipe tot pdmanhl: mari, dar totodati delicate
9i putemice...
C. ftl dimineataaceea- cain fiecarezi -, de cum seintdlniserdincepuseri
se-gimdsoaxe urechile.$i ca in fiecarezi, tot de aici seiscasesfada:
D. Mari, darzdren{uitegi murdare,seinfierbdntdiqruraqul.ParcdsunttivS-
lite in cenuq6.Uit6-te la urecheamea,sel6udi el. E prelungdca o sabie
SicatifelaL4 ca un pdmdtufderesde.

Fragmentlogic I 2 3
Litera corespunzdtoare

6. Gisegteun alt titlu pentrutextul alcdtuit.

7. Caresuntpersonajelecareaparin text?Scriecite trei lucruri despre


fiecare,argumenteazddaci e cazt;J.
Biletul
ff*o," Biletul

2 octombrie Z nu. "\


tlansmrre
Alin, \.i"por,1,z
Vino astizi la mine,
/ esteaftesat\ la ora 14,shjucim tenis.
pgrsoaBelor =l Mihai
\ aproDiate
-/
u-este un\
qesaj sclt
Tu esti autorulbiletelor, completeazi-le,apoi senmeazd-te:

Bunico, Te rog si imi irnpru-


ifi mubumescpentru mutl caxtea,,Cuore,
inimi de copil" de
Ne vedemmdine. Edmondode Amicis.
Ne vedemdupi orele
de cus.

@ a.a..u.
r Ai wea sdii scrii un bilet doamneiinvatdtoare/domnuluiinvdtdtor?
o Crezicdar fi potrivit?O4l considerio persoand apropiatd?
e Dacdda, scrieun bilet pentruinvdjatoarea/invetdtorul
ta./tdu!
Cheile
Din faptul cdunii scriu frumosfdri sdgtie9i c6 allii, pregdtili de gcoli 9i
iny6fdtuf4nu ajr rg sdducdla capit o frazdca lumea,s-aconchisci scrisul
ar fi un talentti ci el s-arfi niscdndodati cu omul, camireasmacu floarea.
intr-adevdr,de ce busuioculareparfumul lui 9i sareagustulei?
(dupdTudorArghezi- Ars Poetica VIII
Cuvinte de ieri gi de azi
o para, parale - micd moneddtuceasc5de argint carea circulat qi in lara
noastrd,(astdzi)ban de valoarefoartemicd.

Joo',"
1. Despartein silabe,apoi transcriecuvdntul:
parale .f pa-ra-le t
cheie i t
deschisd -)
unchiul t t

2. Scrieforma corecti a cuvintelor,dupi modelul:


dulap dulapuri cutie
u06 copii
scaune unchi
zgomot castlaveli
3. a) Observdcum seformeazdin limba romdni mele cuvintecu sens
opus:
(a) incuia - (a) descuia lncuie - descuie
(a) inchide- (a) deschide inchis- deschis
atent- neatent fericit nefericit
b) Folosegtefiecaredintre cuvintelede mai susin cdteo propozilie:

4. Trenulcuvintelor Completeaziin vagoanecuvintecu sensasemi-


nitor:
.:>

Formeazdpropozilii cu fiecaredinhe cuyinte:

5. Acceptio provocare?
9 Subbagheta z6neibune,cuvintele
igischimbd
inJelesul.
Crezici-l poliafla?
Aluahrla crescutfoartemult.
Zgomotul din cameracealaltda cr€scut.
Ti-a crescutpdrul.
El a crescutla,tafe.
Feti,taa crescutfoartemult.
El a crescutpisdri.

Am citit, am inteles
l. Completeazd spaliilefolosindcuvintedin rext:
Milu SiBaruruincepsd
Barulua gisit unui dulap
Au dat de incuiate.
Dulapul s-a peste
- Nu vi teme,ti,a unchiul Sesis.
Milu qi Baruluseuitau
2. Ghicegtecine seascundein spatelen)mehri Milu;
E o fetili E unbdiat E un pisoi E un cdine
3. Jocu] intreblrilor
r Forma{i6 grupe. fi)*oo*o, f")scnr-rrauz*
r Fiecaregrupdigi
alegeun balon. YY
r Fomulali oral cate cnureu:-u cnuraa+-a
3 intreb6rireferitoare
+@ +@
la personajele,locul,
timpul, int6mpldrile
JJ
careaparin textuldin (cumlk€ cRUPAa s-a (decef- Cngra a 6-6
manual.
YY
"-\ "-\
$tiali ci,..
t Mifu estenumelede alint al fricei poetului TudorArghezi.
i Mitzura 9i Barulu suntcei doi copii ai poetului TudorArghezi.
{ in limba rom6ndsefolosescnumede alint oentrumembrii familiei:
titic/tnticuytdtucd/tdtufd;
mtmicd/mdmicutd/mhxnutd;
(popular)maic6/mdicu!6*/miiculild.
4. Citestepoezia ,,Cdntecpentru adormit Mitzura", dedicati de Tudor
Arghezi fiicei sale.
5. Numeroteazi ideile de mai jos respectdndordinea intdmplirilor:
E Milu $i Barufu comploteazdpentrua afla ce seascundein dulap.

* Astdzi cuv6ntulsefolose$teca form6 de a&esarecdtrecdlugirite,


El Copiii s-auurcatpe scaune.
E Unchiul Sesisle-a spusci ei sevor ocupade gospod.drie,
iar pdrinlii
sevor juca.
E Dulapu.ls-ardstumarpestecopii.
6. Scriein rubrica ,,AgaNU!" greqelileinfiptuite de cei doi copii.
La rubrica.,ApaDA!" scriecdtevasfaturi/indemnuri pentrucei doi copii.
astfelincet, h s{arsit,unchiul Sesiss6-i laude:
,,- Bravo, copii! Veli fi dspliti{i pentrufaptavoastrd!,,
AqaNU! Ata DA!

Binee la noi acas6


deEmilia Cd.lddraru
1. Precizeazi ce este casapentru autoare selectdndcuvinte din text:
2. Explici de ce afirmdcopilul:,,Binee la noi acasi!',

3. Scriepoeziadupi autodictare.

4. Scriecaresuntmembrii familiei menfonali in poezie.

5. Descrieln trei propozilii casata. Realizeaziapoi un desen.

Proiect ,,Albumde familie"


Realizeazlun albumcu fotografrilemembrilorfamiliei tale.Scriein dreptul
fiecdruianumeleqi o insuqirecareii caracterizeazd.
Recapitulare
Am invdtat,gtiu
Regulide atezarea unui text
(in prozd*) in pagini Biletul

Completeazi folosindcuvintele Incercuieqte


variantacorect6:
potrivitedin parartezi: Biletul:
o_ - sesffie ln coltul din . esxeun mesajscris/oral;
dreaptasusal paginii. persoanelor
o esteadresat
r_ - sescriela mijlocul apropiate/depirtate;
r6ndului.
r Dupi titlunu sescrie_. . setransmite/nu
setrsnsmite
o Numeleautoruluisescriesub pnnpottA;
titlu, ln partea_. . ar€/nuaredataln partea&eaptd;
r Mai multepropoziliilegateprin
_foffieazd _. o sescriesubformi depropozifii
. Fiecaf,eAagmental unui text se scurte/dezvoltate;
sonecu _. a are/nuare,ln incheiere,
numele
(alineat,text, punct, drcapte, autoruluibiletului.
inteles,titlul, data)

1 Scriedupl dictare.Asculte,cu atenlie,intonafia,pentrua respecta


alineatele:
,,in cutia cu pdlSriisti un urs de catifea.Dacdnu ar fr galbenca floa-
rea-soarelui,ar pdreafioros.
Ursul sendrdvisesi fire bomboane,ciocolatd,dulcea!59i fructe."
(Tudor Arghezi- Holu\
2. Scrie, pe scurt, intdmplarea conjinuti de fiecare alineat.

x Text itr prczi - text carenu estescrisin velsun.


3. Completeazibiletul:

Te aqtept,la sfexgitulorelot l6ngi salade


ginmasticd.

4. Scrie-iun bilet mameitale,prin careo anunli ora gi datacendva fi


qedintacu pdrinlii la qcoalain careinvefi:
Evaluare
Citette textul urmitor, ciruia, dintr-o greqeali de redacttre, ii
lipsescalineatel€:
Nu-i nimic dacdte nqtti pintre rale, numqisd nu ie;i dintr-unou de
lebddd! Pdsdrii nu-i pdrea rdu cd indurqse atAteaftecazarLSeputea
bucaraqcum$i mai mult defeicirea ei. Lebedelecelemai au yenit la eq
Si au deznierdat-ocupliscarile.
(HansChristianAnderset- Rdluscacea urdtd)
1. Transcrietextul de mai sus,folosind corecttrei alineate.

2. Scriecdteun bilet caresi conlin[:


o o rugdminteadresatibunicului;
r un indemnadresatunui coleg;
o stabilireaunei intalniri cu rm prieten.
Folosegtecateun ,Bosfit" pentrufiecarebilet.
3. Descoperi proverbele, delimitdnd cuvintele cu o bari.
. Cinearecarteaxeparte.
o Vorbadulcemultaduce.
o Agchiaausaredepartedetrunchi.

Numir exerci{iu t. )
Sutrcietrt
Bine
Foartebine

Pentruprimul exerciliu semnul(o) reprezintdun alineat.


adifii, obiceiuri,
sirbitori

Vreaus6 triiesc printre stele


dnp'LVictorEftiuiu
5F_ :E
iIlT $hl
ll' Victor Eftimiu- poetEiaurordepiesedeteatru.dar5i al unor lll
[6 creagii
pentrucopii.
g e_- "]il|
Cuvinte de ieri qi de azi
. toyard$ + camarad;
t insolitor;
{ fiin1dcredincioasicurva.
o slavd + faimd (renume),shblucire,glorie;
i slavacemlui: boltacereascd- cer;
i expresie:a ridica pe cinevatn sl6vi = a 16udapestemdsur6.
o a sesdturat a-gipotoli foamea<- A mancatpends-as6tuat;
t a seplictisi <- M-am sdtuat de lectii;
{ a fi nemullumit de, a nu mai suporta<- M-am seturatde
geqeliletale.
a yts { vise- imagini,intempuddin timpulsomrului;
t visud- sperante,dorinp,idealuri.
Observi!
Formarea
unorcuvintein limbaromana:
. loyalr4 - a seintovdxdgi;
c plin alrrplii;
c podoabd- afunpodobi.
fanri"
1. Scrieexpresiicu acelagiinlelespentru:

2. Scrieun singurcuvantpentru:

de brad de pisicd
Ar,nS^n
de iepure

de om de caine

Observdsensuldiferit al cuvintelor:
o Am vdzutun pui de urs.
. Tu pui multe inteberi.
r Din cer cad cAlivastropi.
r Eu cet o carte.
3. Scriesensulcuvdntuluipr.rl
din enunfurile:
Pui sarein mdncare.
Pui carteain ghiozdan.
Pui tabloul in perete.
Pui tac6murilepe masd.
4. Ilustreazdprin deseneexpresiile:
r Doreasi poartepe rcmuri
puzderi€de stelute.

r Un pui de brad sesdturasesdstea1a


umbra brazilor bitreni,
5. a) Copiazicuvintelecaresuntscrisecu literemariin interionrlpropozit'ilor:
Era Mog Cr6ciun.
(...)jucardin jurul lui, in Ajunul Criciunului.
b) Explicd scriereacu liteld marea acestorcuyinte.

citit,amintetes
$am
1. Bifeazi variantelecorecte:
Titlul ,,Vreausdhiiesc printrestele"exprimd:
E dorinlabr6dululuidea devenio stea;
E admirafiapuiuluidebradpentrufrumuselea stelelor;
E convingerea brddupluicdluminareprezintiviatd9i bucurie;
E teamadelntunedc;
E hotdrdrea puiuluidebraddea-gitmplini visul;
E dorinladea-lcunoatte peMogCrdciun.
2. Reconstituie
enuntr.rile,
apoiexpliciJe:

Un pui debrad pe bolta de lntuneric albashu.

Looulsteleloreste sesdltadin rAsputerisi iasddin noapteapddurii.


MogCrdciun sesimtealn al nouilea cer

@ l-a gAtit cu b€tealdgi lumind.

3. Si reconstituimintimpldrile al cdrorsf;ix$iteste:
,,Visul bridujului seimplinise"

\ tra------\ tr
4, Joc:,,Euinfeb, tu rispunzi!"
/'
| 4N - s-asdturat
s-a sdturatpuiul
1 de brad?
(-
d1 $ia parasrr
$r-aptudsitprietenii?
,l
I < r_;l era
'I
eratrist
trist bre
brAduII?
l(-
sasejoacecu copiii?
nu putease
I €:l \-:
|
|
I Q - seirulini
i seimplinise visul?

Nume$tecateun coleg caresAii dspurdi la lntrebdri.


5. Visul.
a) Poveste$te-le colegilor unul dintre viselepe carele-ai avut.
b) Scrietrei visuri careti-ai dori sAselndeplineascd.
=J
T- f i; -
6. a) Fomreaza
doudnoicuvinte: [aseiuca| + ---
lil;
b) Nume$tetrei jocuri de iam6 ilustratemai jos:
Er.r,tatinaj"
c) Scrieun textdepafu randudin caresdfolosegticuvintele:fulgi,stelule
de qrgint, mqntie albd de zdpadd, $irag de sdniute.

r ror."r:,,Bredutut
impodobir
fu
a) Deseneazibrddutulimpodobit.
b) Confeclioneazi omamente de brad.
c) Invaji un c6atecdesprebrad.
d) Micii voluntari:
3 Realizeazd urnafiqprin caresadescurajezit4iereabrazilor.Roaqri_i
pe
cei mari sdnu mai cumperebrazitdiati.ci oumaibraziin ghiv:eci.'
3 O asocialieecologicda lansatcampania,,planteazdbrazii de Cr6_
ciun!", prin careii lndeamndpe cetd,tenisdcumperebrazi ln ghiveci,
pe care,dupdtrecereasfubdtorilor,s6-i reDlanteze.

Alcdtuireaunortextedupdimagini
Retin
l? Pentrua realizaun text dupAimagini, proceddmastfel:
r Observim imaginile.
r Formul{m corect propozilii legateprin infeles, sugeratede fiecare
imagine.
r Atezim textul corectln pagine.
r Scriem corectqi caligrafic textul.
r Citim textul.
Atentie!
- I tnarntede a scnetextulpe caiet.lucreazdpe
o cioma.Corecteaza_ti
gregelilede scriere,reformuleazd propoziliile.undeestecazul,pentru
a obffuieun text cu un mesajclar.
r? Vocabularajutitor:
r imagine desen,fotogpfie, pictura;
r conrinutul imaginii - ce reprezinti imaginea:scenede via!6, fiinle,
obiecte,poftrete,peisaje(numim precis acesteelementein textul pe
carsil credrn):
. planul apropiat al imaginii - elementecareseafld chiarin fa1i,dese-
natemai mare;
r planul indepirtat al imaginii - elementecaresealld in spate,dese-
natemai mic;
r cromatici culorifolosite.

$eeti"
1. Priveqteimaginile:

* t(* g

i L - e "9
& n4
2. Alcdtuiegteenunluri,legateprin inleles,dupi imaginiledemai sus,
Dentrua creaun text.

3. Stabileqteun titlu potrivit pentrutext.

Alcituirea unor texte


dupi un gir de intrebdri

ff*o,"
r- Pentrua realizaun text dupeun Sirde intrebiri, procedim astfel:
r Citim intrebirile date;
r Formulim corectcateun rdspunspentrufiecareintrebare;
. Agezdmcorecttextul ln pagini;
r Scriem corectgi caligrafic textul,
! Citim rextul.
Atentie!
- r inainte de a scrie textul pe caiet, lucreazi pe o ciome. Corecteaz6-1i
greqelilede scriere,reformuleazdpropoziliile, undeestecazul,pentnr
a obfne un textcu un mesajclar
r? Cum formulSmin scrisrdspunsurila o intrebare?
r Rdspunsulreia o paxtedin inhebare.
Er.r Caresunt lunile de iam6?
Lunile de iamd suntdecembrie.ianuariesi februarie.
r Rdspunsultrebuiesdfle formulat clar fi corect.
r Scriemcaligrafic $i corectrispunsul.
r Aqezdmcorectdspunsul in pagind(vezi scriereacu alineat).

$nnri"
l. Citegtepoeziade maijos 9i subliniaziexpresiiartisticepe carele
poli folosi ln rezolvareaexerciliului nr. 2.
Omul deztrpadd
dupdAnaMaria fone
Am ln curteun bdtrAn, La pieptareqasenasturi,
Nu arebarbd,estespin, Cehaiogi,parcdsuntplash.ril
Parcie f6cutdin lapte. . . Credci a inghefatdetot:
Cesdfie oare,ftate? Are gi nasulfoo.
Parcde doardinnori gi pecappoartio oa16.
E pufos...daxe sloi. Oarevinedela qcoal6?
Hai sdll privimpulin! Nu, el vinedin zipadd.
Fularulla gdte fin, Fulgii lncepiarbsdcadi!
Cuvinte de ieri gi de azi
r spriz- lipsit debarb6Sidemustdti;
. afi sloi - a filnghetati
. plastur,plasture,plasturi -lcr.rcatd,
depdnzi lipicioasicu caresefixeazi
unpansament;
o lalos - vesel,nostim,simpatic,pl6cut,atrigator.
2. Descrieomul de zipadd, intr.un scurt text, formuldndrispunsuri
la intrebirile:
3 Din ceparesdfre 6cut omuldezipadS?
3 Cepoartdla g6t?
3 Cumarenasul?
C Cepoarti pecap?
3 Cearela piept?
3 Cuceseamindnasturii?
3 i1i placesi construieqti
un om de zdpadd?
De ce?

Colind6torii
de GeorgeCoSbuc

lllJ' GeorgeCogbuc, poetromdn.ndscut in Transilvania,


amirturisitTl]l
ll cd sesimte,,suflettn sufletulneamului"sdu9i i-a cdntat,,bucuria U
giamarul".A dedicatfiecdruianotimpcelpu{incite o poezie(,,Ves-
]l titorii prim6verii",,,inmiezulverii", ,,Iamapeuli{6",,,ColincldXorii,'ll
lllLr.u.). "trll
--:=
Cuvintedeieri gi deazi
o colind - obiceiul de a colinda;
- cantectradifionaloantatde cetede copii saude adulli cu
prilejul sixbStorilorde Crdciun9i de Anul Nou;
o a colinda - a umbladin oasdin casdcdntdndcolindeln searade Cr6ciun
saudeAnul Nou;
. colinddtor - percoandcaxecenti colin de, cxe ureaz6;
c stdnd - construclieundeseaddpostescoile gi ciobanii;
c pdsnr - persoandcareareln gdji oile, cioban;
cmilos - cu mil6, bl6nd,bun,binefrcetor

$tia{i ci...
t La 25 decembrie,in fiecarean, sirbitorim Crdciunul,sau,,Na$terea
Domnului" (nagterealui Iisus Hristos). Sdrbdtoarea cre$tinaesteanuu-
tati prin obiceiul
copiilorde a mergecu colindulgi cu ,,Steaua,,,pentj
a vestiNagtereaMantuitorului.O altdtradilie este9i ,,mersulcu icoana',,
obicei practicatde preofi, carebinecuvAnteaziastfelcaseleqi cregtinii.
$aeri.
1. Precizeazisensurile
cuvintelor:

Wted"t4)
r- ls.lasdulce l'
lout"" a,1""
llpa |-
lso'J]r]d lcel -
2. Completeazd
spaliileliberepentrua reconstituiversurile:
,,Cumstape -n frig
in c9a
$i boul cum
ca s6-i faci,
un cumi-auadus
de la
si albi pe sus,
Cu de ln
3. Eu scriuuna,tu scrii multe!
tu19 r
foc t
joc t
glas t
miel {
inger t
4. Formeazdnoi cuvintefolosind aceleasisunete:
arde I rade
cea +
albi t
sta +
5. Despartecuvintelein silabe:
zbuland i
arde t
uitadm +
glasul {
vestea I
drdgut {
pistorii +
6. Uneqtecuvintelecu sensopus:
mare a . nemilos
incet . o repede
a ulta a o cdldurd
sus a o mic
frig . o a-$iaminti
milos o . JOS
zgircft . o generos

amciut,aminteles
f;
1. Selecteazd
din text cuvinte/constructiicareindici:
o anotimpuliama
o locul in careseafl6 familia
o un membrual familiei
2. Reconstituieversurile:
r zburdnd,mari, cad,fulgii, incet
. $i, pe, cantau,sus,albi, ingeri
r in, flori, cu, mdr,de,mini
o miel, drbgu!,adus,i-au,un
3. Scriein casetecuvinteledin poeziecareexprimi acJiunigi insuqiri:

zburend

I insugiri)
L
Refin
0? Na$terealui IisusHdstosester[:l mareprilej debucuriesufleteasci.
Aceastdzi leprezint6lndeplinirea
frgiduinfelorlui Dumnezeu cuprivire
h mantuirea noasti. Sdcolinddm si si nebucurdm!
ConformSfinteiScriphli,na$terea Mentuitoruluia fostvestitddeo stea
Iuminoasd, carei-a cdliuzitpe ceitrei magidela RisEritspreieslea
undes-aniscutPru.ncul.
!} a mentui * a ierta,a scdpadepedeapsa (divin6);
|} a semantui- a obtineiertaxeapentrupdcaxele sivdrqite;
F Mentuitor - catemantuie,caresalveazd, caxeiartdpdcatele;
- numedatlui IisusHristos.
r- Coloreazb desenuldemaiios:
r-""t,.a
suPlimentari
ft
Jurnal cu intrare dubli. Comnleteazd
casetele:
Uite, vine Mog Criciun
d,eOtilia Cqzimir
Expresiiartistice
caresugereazi I)esensugestiY
Prin ndmefi,in fapt de sead, ideeastrofei
A plecatcitre oruq
Moq Criciun c-un iepurag
inhdmatb sinioari.
Drumurile-shoienite,
Noapteavine,gerulcreste..
Cu urechileciulite
Iepura$ulsegrdbette.
- Bund seara,buni seara!
Iaca,vin cu sinioaru
$i cu daruri proaspete.
Bucurogide oaspete?
Bucuroqi,bucuroqi,
Strigi glasuride copii.
Mogule,de undevii?
- Iaca,vin din mogi-strdmogi,
inc6rcatcu jucirii!
Noapterece$i albastrd.
Iescopiii la fereashd,
Sd seuite cum coboard,
Prin troianul uriag,
Moq Criciun c-un iepurag
inhimat 1asdnioard.
$ aeri"
1. Selecteazdversurile care se referd la anotimpul iama.
2. Alege inlelesulpotrivit al expresiilor:
. in fapt de seard:
E noaptea
E la lisarea serii
E inainte de a seinsera
o vin din moqi-strdmoqi:
E de cAnde lumea
E de la strdrno$iinostd
E din vremuri indepirtate
3. Alcdtuiegte propozilii cu urmdtoaxele expresii: drumuri troienite;
in fapt de seard; cu urechile ciulite; bucuroqi de oaspete; vin din
moqi-strd.moti; noaptea rece qi albastrd.

4. Scrieo listi cu darurilepe caredoreqtisi ji le aduci Moq Crdciun.

gi scriecateun dialogintre:
5, lmagineazri
o doi copiicareil agteapt?i
neribddtoripeMogCrdciun
. Mo$ CreciunSiun copil

$tiafi c[...
+ Lui MoqCriciun(in rornani)in altelimbi i sespune:pereNodl(in fran-
cezd),BaboNatale(in italiand),SantaClaus(in englezd).

,,sirbitoriledeiarndin familie"
@6eroi"ct:
. Realizeazio colecfiede fotografii cu imagini din timpul sfubitorilor de
iamd, al vacanleide iam6 petrecutecu familia ta fi cu pdetenii t6i.
o Scriecdtevainpresii qi sentimenteale tale pe spatelefotografiilor.
o Nu uita sdnoteziziua. 1una.anul.
hr
l4 Retin
t1
Mijloaceanistice - expresiiliumoase:
c comparalii:,,firlgii de neastrilucescca nigtediamante";
epitete:,,albastrulnesfiirgit", ,,steluleargintii";
- repetilii;,,atrecutrepede,repede";
-r- obiectele,plantele,animalelesuntumadzate (personificate),
adic6 se
comportdca oameniisauau insugiri omenegti:,,omul de zipadd zim-
b€9tecopiilor",,,cerul€ trisf'.
Recomandare:scrie intr-un caiet expresiileartisticepe care le selectezi
din lecturile tale.
Listi de lecturi cu tema..Iarna":
* ,,MoqAjun" - $tefanOctavianIosif;
* ,,Colinde,colinde" Mihai Eminescut
* ,,Iamape uli{d"- GeorgeCogbuc.
Recapitulare

I o',nuuo,
, stiu
1. Citestetextul:
Iepura;ul se infilni cu broqscalestoasd.
Cuu de u ostenetti,iepuraqule,qlergAndatdt?
- Pentru nine, broascdTesaasd,asta e unJleoc.Am picioqrele de la
spatelungi,fac salh.trimori cu ele,sunt inydlqt sdfug. $i apoi, eu nu duc
o poyqrd, cq tine, cqre ili cari ditamai casain spinare.Curuaud zgomot,
o iau la Ji.rgd.
Teingeli,Si ru iyiducipovarata.
- Ba, nicidecum.Carepottard?
- Fricq estepovara ceamai grea, Nu sim\i cd o por"ii tn cdrcd?
(Povaradupi V. Sivetidis)
2. Rdspundela intrebdri:
a) Caresuntpersonajeletextului?
b) Careestepovarabroattei testoase?Dar a iepuragului?
c) CareesteinvAtanlra
texrului?
3. G[seStecuvinte cu sensopus pentru:
1'ngi mari
glea zgomol)
a alerga
-
4. incercuiegtecuvdntulcu sensaseminitor primului:
a osteni- a votbi, a obosi,a veghea;
fleac - nimic, farmec,bur4
fricd - l udfuoqerde, fiuie, teamd;
povard - rudd, grcttate,pasiune;
salturi sfoaxd,vrcare,sdrituri.
5, Transcrie, pe caiet, al treilea alineat din textul dat.
6. Gdsegteinsugiripentrucuvinteleurmitoare:
brad:
iepure:
$colar:
ca.rte:
iarn6:
T.lmagneazd-li ce a rdspunsiepuragulla intrebarea,,Nu simti cd o
po4i in carcd?".
Evalua
re
1 Pune in ordine urmatoarele enunluri, pentru a forma un text:
E Subcovorul alb de nea,satulparci era adormit.
E Iamageroasia venit.
E Deodatdsunetulcristalin al unui clopo,telsparseticerea.
E De pe dealiqi fbcu apariliao sanietrasi de doi cai albi.
2. Alcdtuieqte un text urmirind imaginile date:

@@@@@@
3, Scrie un text format din 3 enunluri, rispunzard la intrebArile:
r Cejocuri de iami gtii?
. Cum senume$tesearain carecopiii primesciama cadouri?
o Ce urareai \Teasdle hansmiti oamenilor,cu ocaziasosiriiAnului Nou?

Numir exercitiu 1
Sulicient
Bine
Foartebine
La sinius
dupi,IonAgdrbiceanu

ton,lgerfi"eanu.cunoscut
scriitor
roman.a ,.ri, ,o'o-.. pffi
Ill ve$ti,povestiri
Sivobtmul,,
Filedincarteqnaturii". Lucianefaga'il
l-a numit,,smrtpirinte al literaturiirom6ne".Ion Agdrbiceaaria fl
fl.
o cooilarie
fericiri.indrigindnespus natura. jl]
ffiawt
......s
/;:la.
Descopdr
,4,-..,*
Cuvinte de ieri gi de azi
. 1a4q- intins.careocupdo suprafaldmare;
. cossta,coaste 1. fiecaredintre oaselearcuite$i lnguste,lipite de coloa-
na vertebraldgi de stem, ale corpului; 2. (aicl) pafid; plan inclinat al
dealului;3. tdrm, litoral;
. q chiui - a scoatew strigit asculit,putemicqi prelungde bucurie,a h6uli;
c sdnius,sdniuSuri- 1. loc in pante,acoperitcu zdpadd,derdelug;i. ac6u_
neade a seda cu sania;
.q scantuia a sclipi,a strdluci;
. scAntuie- particuLdcaresaredin foc saudin ciocnireaa doudpietredure:
sclipirel
. sat- a$ezare la tFrE,ai cdreilocuitori seocupdcu anumitemunciagricole:
co pdrea-ada impresia, a arala.
Frumusefea limbii romine (expresii)
c a pus stdpdnire- a stdpeni,a cuprinde;
c cojocgros clezdpadd- sttat grosd,ezdpadd;
. coastoinaltd qi lqrgci panti careseintinde pe o suprafaldmai mare;
o slqb de-i nuruericoastele- foarte slab
o obrajii le ardeaude bucurie erauroSii,imbujorali;
. d punepaie pefoc - a contribui la iffEutdlirea unei situalii;
o a pune in scend- a monta,a regizao piesdde teatnr;
o a pune ceta la foc - a gdti, a pregiti m6ncare;
. q pune osul Ia treabd- a munci din greu;
o a-Sipune cevain gdnd- a aveainl€ntia:a-$ipropuneceva;
o a pune Ia inimd - a senecdji.

f nnri"
l. Despartein silabe,apoi transcriecuvdntul:
iarna t iar-na t \.dvra
sdniuJe .f +
chiuiau t ..)
restuma + +
coastA t
sfdtuird t t
obrajii t
scarteiau {
2. Eu scriu una.tu scrii multe!
t
saptirnana +
coasta
sat t sante I
iami t vale i
coJoc + obraz t
3. Une$testelulelecarecon in cuvinte cu sensasemdnitor:
1., i\-? N-? \-,
1A >-"t\ N"tA N-14r-
4. Inlocuiegtecuvintelesubliniatecu altele,cu sensopus:
Caselepar mai pglgisubcojoculg9g de z6pad6.
Pe coastalalgd au apirut copii cu sdniu{ele.
Unii chiuiau gi r6deau,alii sesuodrau.
5. Scrieformelecorecteale cuvintelor,dupi exempluldat. Folose$te
fiecarecuvdntin cdteo propozilre.
. copil !) copll coplll
o f iu . -
a cenu$lu
-

amintetes
Y^^citit,
l Observd
formamodifica
td a numelor:
Vasile l%silicdI r Nnilltl
Nicolae
- t I
numede numede
alint* alint
2. Tu ai un numede alint? Scriel:
3. Scrienumelede alint de la:
Mihai Alina r
Petre -. Maria a
Radu Ileaaar
Durnitru -r Irina r

* Alint - mangaiere,
vorbi plini de&?goste,dsfttr.
4. Realizeazl cdtern desencares6corespundiexpresiilor:

caselepaxmai mici
sub cojocalgros de -------+
zdpadd

pe coastatnaltd.Si
<- Iargd a\ apdflttcopili
cu seniulele

5, Metodacadranelor.Reciteqtetextul din manual,apoi completeazd


cadranele:
Titlul: Personaje:
Autorul:
Ordineaintdmpldrilor Realizeaziun desenpotriyit pentru
(vezi fragnentelelogice,marcatein texh.rlcitit:
textul din manual):
a)

b)

c)

d)
6.Precrzeazd.
ce sentimenteili sugereazd
propoziliile:
Unii chiuiau gi rddeau. t
Al;ii sesupdrau.
Iama a pus stdpanirepestesat. {

iri"rint"""
f
Propozifia
. Propoziliaesteo comunicarespus6sauscrisd.
r Prirnul cuv6ntdin propozilie sescrieintotdeaunacu literd maxe.
! Pentrua marcalncheiereaunei propozilii prin caresecomunici o infor-
mafie, o constatare,se folose$tepunctul,
l. Transcrie din textul ,,La sdniug" ultima propozitie. Precizeazi din
cdte cuvinte este formati.

2. Ordoneazdcuvintelepentrua reconstituipropoziJiile:
r nu, cei, rdspunseri,doi:
o bucurie,ochii,r6deau,de,le:
3. Scriecdteo propozitieprin caresi comunicicevadespreiam6.Res-
pectenumdruldecuvinteindical
. Feicuvinte {
o cinci cuvinte {
. $asecuvinte i
4. Formuleazicite o propoziliedespreVasilici 9i Niculi16.

5. Accepji o provocare?In propoziliiledemaijos s-austrecurat


mai
multegregeli. Corecteazd-le!
dupdCriciun,Iamaa pusstdpanire
a) la o sdptdmdnd pestesat.
b) pe coastanaltAii largadin capatusatulujau apArulcopjcu sAniulele.
c) VasilicA
$i niculildsaurugalmultdeparinli.
. ,,t B|NE. daci descoperi 5 gre5eli;
rnme$tr FOARTEBINE. daciidescoperi
3 7 greSeli;
\ EXCELENT,daci descoperi9 gre9e1i.

deiarnd"
@peroie"t:,,sporturi
C Realizafio plan$i saumai multe fi9e cu titlul: ,,spornrrilede iamd,,
Urmdriqidiagrama:

Cesunt? sportpractici?

Sporturide iamd
Caresunt? fotografii, imagini

Undesepracticd? Scrie,tipe caietun text format


din 10-12propozifii,cu infor-
malii, impresii, recomanddri
despresporturilede iam6.

3 Luoali indiyidual, in perechesauin echip6.Expuneli lucririle orga_


9i
nizali,,turul galeriei,'.
Metoda,,Tirrul galeriei"
Pagiimetodei:
* E-lwii suntimpnrlili in grupuride cete4-5 membri,in funclie denumdrul
elevilordin clasit
4r Cadruldidacticle prezintd€leyilor temagi sarcinade lucru:
* Fiecaregrupva realizao lucrarepe temastabilit^d in prealabil:
* l-ucrtuilesunlexpusepe pere;iiclasei;
* Secretarulgrupului prezintdin fata tuturor elevilor lucrarearealizatd;
* Searalizeazl toatelucririle;
* DupAturul galeriei,grupurilei9i reexamineazipropriilelucriri prin com-
oaratiecu celelalte.

lntonareapropozitiilor
Punctul(,) Semnulintreberii(?)
Semnulexclamdrii(!)
Descop6r

2
etrutrl = expnmarea exclamafie= rostirca inlerogafie = adresarea
u[ei judecili, a unei uneipropozitiicuun ton unor inhebiri;
informatii; ridicat:
a enunfa = a exprimao a exclama= a scoateo a interoga = a pune
informali€ oml sauin exclamalie,a striga; cuiva o lntrebare;
scris;
enuntiativ,eruntiati- exclamstiv, exclama- intero gatiY,interoga-
vd = aareexprimiun tivi : careexprimdo tiYi = careexprimi o
enun!; exclamalie; intebare;
propozilie enun$a- propozi{ie exclamati- propozilie interoga-
tivi = propozitieprin vi : propozi,tiecare tivi = propozitieprin
caresecomunici o exprimdo strigare, careseintreabdceva.
ilformafie, o constatar€ o mirare,o rugdminte, Ex. Ce faci, Maria?
tr. Maxiacite$te. o pofuncd,url salut,un - Ai citit textul?
indernn,o ufare.
Er.. Ce reped€cite$te
Maria!
- Bund,Mada!
- La mulfi ani, Maria!
- Maria,vino aici!
- Si inveli, Maria!
fr*o,"
Propozifiileseintoneazi* linandseamade semnelede punctuatiede la
sfArsitullor

]nnri"

exprimi: exprimdo lnhebare


o
o_
o_ nuNlrlrrvA
un
un

2. Coloreazb
cdsutele
careindicdsentimente:

* A intona- l. a da tonul pentu


incepereaunui cfut€c; 2. a prclunla, a accentua
cu un anumittoll un cuvant,o propozitie
3. Realizeazicorespondenlele
potrivite:
a) Acumesteiarnd E b) propozilie interogativd m
Stubetorifericite D-t propozif e exclarnativd tr
Mergila s6niu9 tr propozirieenunliativi. tr
tr tr
4. Scriesemnulpotrivit [ [ fl :
o Ali mai fost la sdniugE
. Cine a construitomul de zdpaddD
o O, ce sclipitoareestezdpadaE
o Dd-mi,te rog,mdnugileE
r Pe crestelemunlilor estezipadi E
r ln vacanld,vom mergela schiatE
o Hai la patinoarE
o Sdnu stai mult timp in frig E
5. Scrie semnelede punctualiepotrivite pentru ca propozilia ,,Alin
palineazt' sE"fre:
. exclamativA +
. enun{iativd t
. interogativd .f

6. Construieqtepropozitii caresi exprime:


a) o urare(a&esatdde,,Crdciun"saude,,AnulNou")

b) o bucurieprilejuiti copiilor de cidereaprimilor tulgi de nea

c) o teamdtriiti de un copil carenu ftie si patineze9i se afl6 pe gheala


unui Datinoax

d) o intrebareadresatdde Moq Criciun copiilor

e) o informaliereferitoarela stareataemii intr-o zi de iamd


7. Completeazi!Scriecdteo propoziliedespreiami potrivit semnelor
depunctua{ie:

tr

tr
8. Realizeazdoral sauin scrisun dialogcu 4-6 replici,intredoi copii
carevor s6conshuiasciun om de z6oad5:

Crdiasa Zdpezii
dupdEans ChristianAndersen
,,ffi oescoear
Cuvinte de ieri qi de azi
. a lese- l. a coase;2. a impodobi,a broda;
- ptod.ulsobtinutprin jesere,materialde panzi, de stolAeb.;
. lesd.turd.
. lesdlor persoanbcaretese;
. rdzboidelesut- masinidelucru folositdpentruconfeclionarea lesiturilor;
o crdiasd- impitrdteasd,rcgin{, zdn6,;(matcaalbinelor);
o rol - mullime de insectecarezboarbin grupud.
Observdasocierea cuvintelor:
a) in vorbireacurenta: de albine _______,=r_.r_----- de viespi
de mugte+ deflunri
b) in exprcsii: destelee roi t defulgi
Expresii:
o a da din cap- (aici; a aproba:
c aface un semncu mdna- a chemape cineva

fanri"
l. Pronunli.apoitranscriepe caiet:
a sclipi--+s[ s6lipe6sq6 a teser sdleasd
a roi i si roiascd a intreba--. sAintrebe
a creste--.sdcreascd a rdspunde-r sdrdspirndi
a topi --r si topeasci a pdrea--r sdpara
a opn --r sdopreasca a inghela+ si inghele
2. Eu scriu una, tu scrii multe!
floare i regina+
albind t cl5iasd .t
geam t rochie t
3. Uneqtecuvintele cu sensaseminltor:
seles o r pleacd
pomeste . r privegte
seopreste. . sebrodeazd
sEroiasci o o si zboare
seuitii o ------------>.sti
aJunge o vme
4. Trenulcuvintelor.Completeaziin vagoanecuvintecu sensasemi-
netorcelor date:
c>
-

sclipitor
5. Si combinimcuvintele!
S€nsulexpresiilor
din cap
din umeri
din gurA
cu cotul(a-gida coate)
(cuiva)pestenas -
din picior
6. Formuleaz6cite o propozilie cu fiecaredin acesteexpresii.
7. Acceptio provocare?
r Completeaza penmra numidileritesemne.
casetele
: Semn de carte

din nastere

Am citit, am inteles
1. Scriein spaliile libere cuvintedin textttl,,CrliasaZdpezll":
inainte de bdiatul afari.
Fulgulcel mare in fala
Este o femeiecu albd,ce pare din mii de
de

Proiect:,,Criiasa
Zdpezii"

a) Realizeazdun tablou folosind toateinformatiile din text.


b) Coofecliotreazidin hrirtie.prin decupare
cu foarfeca.frrlgide z6padd.
c) Scriein lista aldtuati obiectelecareii apa\n Crdieset,
Zdpezli:

tnYoY4
aminleles
Y.^^citit,
Jocul fulgilor/stelutelor

1. Coloreazdstelulelecareindicd variantacorectdde rispuns:


* primdvara
A. Actiuneaare loc * u-u
* iama
ft au inflorit pomii
B. Pentrucd * albineleculegnectarulflorilor
ft ninge
* copiii
C. Noaptea,pe shdzi,colindi ft reginaalbinelor
* Criiasa Zdpezii
* 2 penonaje
D. in povestireapar: * 3 personaje
ft 4 penonaje
E. *ost ea I
* Un futg I setransformiin Craiasazdpezii
* o attinaj
2. Transcriedin text propoziJiilein careautorulcompari fulgii denea
cu alte elementedin nahrri.

**
*

*{*

, precizeaz'
3. Scriein casetesernreledepunctualiecorespunzitoare
in spatiulliber numelesemnuluifolosit.
- Vinegipelanoi E lnheabifetitaE

- CefrumoasdesteE Dar e degheafEE

4. Explici cerol arefiecaresemndepunctuatiefolosit.


5. Joculintrebirilor
a)Euintreb,turispunzi.
* Cine? Cineestereginaalbineloralbe?
* Ce? CdndpomeqteCrdiasaZdpeziipe stdzi.?
* Ce? Cepedeapsirrea sd-ideabdiatulCrdieseidac6vine
la el acasd?
* Cuce? Cu ce esteimbrdcati Crdiasa?
b) Imagineazd{i9i explic6:
* Dece?<2 DecesepoatetopiCriiasaZapeziL?
> Deceii faceCrriiasa
semrbdiarului?
6. Scrieun scurtdialog (4-5 replici) cu intrebiri gi rdspunsuri,desfr-
quratintre Criiasa Zdpezii gibdiat.Di-i un numeb6iatului.

Recapitulare
Am invdtat,Stiu

tr tR-t m
comunico informalie, intreb exclam
o constatare
propozilie propozilie propozilie
emrnfiativd interogativi exclamativA

1. Completeazdcu semnelede punctualie potrivite:


Vulpeail priveqtedomol, ca o bunicujd,qi-i spuneE
E Te-ai speriatE micuguleE Nu-1ifac nimic E Au ndscocitdespre
mine gurile rele multe neadeviruri E
Doar nu mdndncpe nimeni E
(IonPas - Puisorul Si wlpea)
2. Rispunde la Artrebarea,,Cine le aduce daruri copiilor in searade
Cr6ciun?"
a)printr-opropozilieenunliativd:

b) printr-opropozitieexclamativd:
3. Scrieun text, de cel mult cinci enunluri,dupi imagineade maijos.
Foloseqte semneledepunctualieinvirate[(.) (!) (?)].Textulpoate
fi cu saufir[ dialos.

@.
4, Ascultdcu atenlietextulcitit de citre doamnalnvaldtoare.Scrie,
dupi dictare,folosindsemneledepunctualiepotrivite,urmAtorul
text:
- Yoinumdtnlelegeli, rdspunse rdlugca.
- Nu te tnlelegemT (...)Doar n-oif wdnd sdfii mai deSteaptddecdt
motanul$i decAtbaba,ca sd nu maipomenescd.emine!(..,)
(HansChristianAndersen- Rd7ugca cea urdtd)

dB
TEIffhI
uploadsd
by8faf30
Evaluare
Cite$te t€xtul:
- Cefel de pasdre e.;ti tu? ctuintrebat ele, iar rdlu;ca se intorceain
toatepdrlile $i saluta cdt putea maifrumos.
- Grozat,eStide urdti! au rdspunsru1elesd.lbatice. Dar, in sf6rSit,noud
pulin nepasd de astq,numaisd nu te mdrili cu cqreyadin neamulnostra.
(HansCMstian Andetsen Rdlugcacea urd,td)
1. Transcriedin textul de mai sus:
. o propozilieenunliariva:

. o propozilie exclamativS:

o o propozitieinterogativa:

2. Completeazlct semnuldepunctualiepotrivit:
. CefrumoasiesteCfiiasaZdpeniE
o Eaestedeghea{6E
o Oareva venigi pela noi E
3. Alcituiegtecdteo propoziliepe caxelt-o *gercazd"cttvinf.;lzdpadd:
o o propozilie
interogarivd:

. o propozitieenuntiativi:

. o propozilie exclamativi:

4. Scrie:
r un indeml; r o urare;r un salut
Foloseqtela sfar$itulfiecExei
propoziliisemnuldepunctuaJie
potrivit.
5. Scriepentruimagineade mai jos trei propoziliiprin caresd co-
munici:
. o informa{ie:

. o exclamalie:

. o inhebare:

.-'o a
-ao

>{ "':

" +'s

Numir exercltiu l. 4, 5.
Sullcletrt a a
Bine
Foartebine
Mogtenirea
urmasilor
dlupd,
PehaDumitruPopescu
.\) | ,
jfif
"i!: \ _
- Descopdr
Cuvinte de ieri qi de azi
o orl4{ - oqtean,soldat,militax;
c credincios- l. (aici) careestedemt deincredere;fidel, statomic;2. reli-
gios, carecredein existentalui Dumnezeu:
c credin\d- convingere. sigurangi.
certirudine;
. viteaz,viteji - pll[ de curaj,brav,indrdznet;
o a da in grijd - alncredntal
o a porunci - a ordona,a comandal
. a purtq de grijd. - a hgriji, a ocroti;
c a pierde in luptit - a fi ilvins;
c Mdria-Ta termenfolosit de supuqicdndseadresaudomnitorului;
omdndru l. (aici) caxearesentimentuldemritilii 9i al onoarei;2. incAn-
tat, multumit; 3. frumos,mdxet,chipeg;4. increzut;5. mdret,
falnic (plin de fald);
o mdndrie- (aici) demnitate,onoa.re;
c pdnd.la sfdrSitulpdmdntului vegnic,intotdeauna;
o domnitor- (Be wemuri) conducdtor,cdrmuitol voievod; domn (forma
scurti).
(azi) termende politele (in trecut) forma scurtd
pentruun bfubat a q)v alrtrl]lridotnnitor
(religios) numedat lui
Dumnezeu
Mon""*r r
am sdcad voi cddea
are sdducd r va duce
arn sdport ,. voi purta
Completeazidupi modelulde mai sus:
amsdpon
voi pdstla
al sa ramal -

fr*o,"
Nume de domritori ai poporuluiromdn:
Din TaraRomaneascd: Mircea cel Bdtran,Vlad Tepet,Mihai \tteazul,
- ConstantinBrdncoveanul
Din Moldova: Stelan cel Mare, Alexandrucel Bun. Petru Rareg,
- Dimitrie Cantemir;
e Din Transilvania:Iancude Hunedoam.

WReltectez
&
De ce crezi cd domnitorulTirii Romane$tia fost denumitMihai Viteazul?

$tia{icn...
t Mihai Viteazula fost domnitor(domr) al Ttuii Romane$tiintre anii 1593
si 16 0 1 .
t Domnitorul Mihai Viteazul a arrutcuajul si-i infrunte pe turci 9i sd le
tindpiepttAtarilor.fiind biruitorin multelupte.A fostprimul domnitor
carea unit celetrei t5ri romAne.in istorie a rdmasmdrturisirealui: ,,ln
timpul acestasepoatevedeacdn-amcrufatnici cheltuieli,nici ostenealS,
nici sdnge,nici insiqi viala mea,ci ampurtat rbzboiul agade mult timp
singur,cu sabiain mdn6,ftrd sd arn fortArete,nici castele,nici oraqe,
nici cel pu{in o cas6de piatrd rmdesi mEpot retrage."
Frumusetea limbii romine
Un cuv6nt,mai multe expresii:
o griji
grijd - 1. team6,,aelini$te,ingdjorare;2. interesdeosebitpentrucineva;
a da in grijd - aircredinla;
a purta de grijd a fi lngrijorat (preocupat)pentrucineva;
a ayeagrijd de cineva. a supraveghea, a cre$tepe cineva;
a aleq grijd a fr alelj^t.
cu grijd - cu atefltiq cu devotament;
oedinld (ortodoxd)- religie (ortodoxd);
. a pierd€
a-sipierde cumpdtul a seenerva;
a-gipierde capul - a sez,\hci;
a pierde wemea- a stadegeaba;
pierde-vara om carei5i pierdetimpul.careumbldliri rosr.

'$nnri"
1. Scriesensulcorespunzitor:
a) Oqteanulii eracredincior domnitorului.
Bdtrfuitl en fo aripcredinci os.
b\ Suntmdndrude rezultatelefiului meu.
Ele\\l asclrltdmandruimnul larii sale.
Pe deal sez6re$testejari mdndru.
Mdndrq lund aresdritin intunericulalbastru.
Din cauzi cd e preamdndru,bdiatulna areprieteni.( )
2. Pronunt si scriu corect!
Mihai Viteazul
Jara Romdneasci
domnitorulTdrii Romanesti
Miria-Ta
3. Despanein silabe.apoitranscriecuvdnrul:
osta$ + os-ta9 + odoa,
mo$temre .f t
unnaq t .)
credincios { {
mAndrie + i
niciodatd {
sfert .t t
domnitor t t
enj6' t
4. Uneqtecuvintelecu sensasemindtor:
domn o . soldat
osta9 . o drapel
steag a o conducitor
poruncdo . iazboi
luptd . a teami
gije . . ordin
tard . o patne
. popof
5. Azi, mdine. . .
Scrieformacorcctda cuvintelor,dupdmodelul:
Azi MAine
cad yoi cddea I o sd cad

las
pEstrez
duc
port
fr*o,"
In exprimareapopulari se folosescqi alte construcliipentru actiuni
viitoare:
. voi cddeai am sdcad:o sdcad:
. va duce { aresdducdlo sdducd.
. voi puda {amsAport; o sdport.
1. Transcrie din text dialogul care conJineconstrvctjile am sd cad' are
sd ducd. am sd oort.

2. Citegtepropoziliile folosind formelevoi cddea,va duce,voipurta.


h
I Am citit, am inteles
l. CompleLeazd
propoziliilecu informaliidin text:
MihaiViteazul
era
Bucur,Radugi Cdrlanerau
Domnitorul le-a dat in grijd
Cei trei o$tenivor lupta pentru
Steagul,tirii va rdmAne
Jara nu va muri
2. Bifeazi rispunsul corect:
A, Bucur,Radu9i Caxlanerautr€i osta$icredincioSi,adrc6'.
E credeauvorbeleoricui;
E eraudevotalidomriiorului;
E eraucurioEi.
B. ,,Si nu pierdeli (steagul)niciodatdin lupt6,'insearnne:
E sdnu-l distrugeli;
E sdnu-luiralipe cempulde lupki:
E sdapirali lara chiar 9i cu preful viefii.
C. ,,(Steagul)il va indlfa el qi mai sus" inseamni:
E montareasteaguluipe un stalpmai inalt;
E continuarealuptei;
E ascunderea steaguluide dutmani.
D. Urmaqiisunt:
E ceilallisoldalidin oasteadomnitorului;
El dugmaniipoporului;
E fiii, nepolii 9i strdnepoJiirom6nilor din aceletimpuri.
3. Explici sensulpropoziliei:
,,lara nu va muri niciodati."

4. Bifeazi insuqirilecareii caracterizeazd


pe cei trei o$teni:
E neatenf, increzu{i,disprefuitori;
! devota{i,viteji, iubitoride,ard(pahioli);
E fiicogi(laqi),necredincioqi,dugmdnogi/invidiosi.
a
lr Lecturasuplimentare
Rominii supt Mihai-VoievodViteazul
de NicolaeBdlcescu
in aceltimp de chin qi clejale,strituceapesteOlt, in Craiova,un berbat
alesSi vestit $i ldudatprin frumuseleatrupului s6u,prin virtulile lui alese
gi felurite,prin credinfacdtreDumnezeu,dmgosteacdtrepahie,ingdcluiala
catrecei asemenea, omeniac6trecei mai de jos, &eptateac6tretoli
deopotriv6,prin sinceritatea, statorniciagi ddrniciace impodobeamult
lAudatulsdu caracter,Acestaera Mihai, banul Craiovli,fiu al lui
Pitragcu-Voievod,care,pentru bldndefeacu carecdrmui tara de la 1554
par6 la 1557,senume$te cel Bun.
Strdlucireanaqteriilui Mihai, sfatul lui cel &ept qi priceput, cuvAntul
lui bl6ndqi lmbielgugat,iar mai cu seam6faptelecunoscutealelui ii cfutigd
inimapoporuluiqi trdmbifnnumenellui in toatepdrfileJdrii. El administra
de cdtdvalreme banatulCraiovagi adusecu incetul aceastdbdniein starea
ei ceavechede neatamaxe administrativdgi judecdtoreascd qi osttgeascd,
fird altd legdturdcu domniatdrii decatplatadeun tribut. Astfel, ln rninutul
candarmatatArii eradezorganizatd de domnulce setemeade ddnsa,el igi
organizeun trup de oqtire, prin caxelinea ln fr6nd lmpilarile turcilor gi
ocroteape supuqiisii.
Soaxtaceablenddsuptcarese afla locuitorii Banatuluierapizmuitd de
locuitoriide dincoacede Olt gi slujeaa glorificanumelelui Mihai lnaintea
poporului. El ajunsea fi nddejdeatuturor, rdzbundtorulatet de mult dorit
gi asteptat.

Liniade dialog (-)

fr*"t,"
c Linia de dialog o estesemnul(-) de punctuatiecarese scrie la inoe-
putul propoziliei pentru a marcalnceputul vorbirii
fiecdreipersoanecare ia parte la convorbire(1a
dialog);
o sescrieou alineat.
!}o0,,"
1. Completeazicu semneledepunctualiecarelipsesc:
a) ,, E Eu suntpisoiagul$trengdrel.
Tu ceegti0
E Nu vezici eusuntun cdineE
E Petinetecheamd CdineE
E Nu,eusuntun cdine.Mi numesc PuikE"
(LucienneErville- ,ftrezgdrel,pisoia$ulmititeD
b) ,,$i inh-o zi ii spusemamafetitei:
E Ileana,adu-rni9i mie apdde la rdu sdspil rufele E
Ileana15sicapulln jos 9i zise:
E Nu. nu mdduc.in rausuntbroagte...
tr Ei, qi ce E spusemama...
E Broa$telesarln susgi mie mi-e fi:icdde ele E"
c) ,,$i cum plangeael aqa,un pinguin seapropieinceti;or:
E De ce pldngi, ursule E intrebi pinguinul.
E Cum sdnu pl6ng,pinguinule,dacdurgii albi md dispreluiesc$i focile rad
de mine E Eu suntcafeniu,la noi toli urgii suntcafenii E
E $i numaipentruatdtalucru pldngi E Hai, vino cu mine E"
(Vladimir Colin - Poyesteaarsului cafeniu)

d) ,,E Ce-i pe drum atdtagurd E


E Nu-i nimic E Copii ghengariE "
(GeorgeCogbuc- larna pe uliqd)
2. Scrie pe caiet texte dialogate caxesd coresprmdi umitoarelor situa-
lii de comunicare:

Budcul telefoneazapentru ii solicili vAnzdtoareidintr-o


a-Siarunlasosirea. Nepoata libririe o cartecu poezii pentru
ii rdspunde. copii. ii mulgumegti.
(4 replici) (3 replici)

intempEtor,te intalnestiin parc ii mu\umeqti mameipentru


cu un prietenpe carenu l-ai mai cadoulpe careli l-a oferit
vezutde mult timp. de zi.uata.
(4-6replici) (2 replici)
3. Joc de rol
3 impreundcu un coleg/ocolegd,scrie scurtedialogud cu titlurile:
o La medic (1ntreun pacientgi un medic)
o In autobuz(inhe un copil $i un bdtran)
. In salade sport(intre un elev gi dl profesor)
. La ie$ireadin Scoald (intredoi colegide clasd)
C Folosili corectsemnetede punctualielnvdtate.

Doudpuncte(:)
ff*o,.
l} Doudpunotesefolosesc:

r inaintea uneicomu-| o inainteaunei enu-| . inainteacitirii unui


niciri realizaredeun I mertrri sau a uneiI texr:
personaj; ] expttcsfii; )Ex.:
Ex.. Ex.: ,,lncepusi rosteasci
,.Dl Goe (...) zicein- | o LucrurileadevArale I umbl6nd:<Verbulse
cruntat: I pentrueasunt:familia. schimbd dupapersoa-
- Mam'mare!De ce i inv6l6tura Sicinstea. I n6, numer gi dup6
numaivine?'' o
I .,gi-i puse mamanu- | timp.>,'(Edmondo de
me:Fdt-Frumos dinla- | Amicis)
crimi." (M. Eminescu)

]anric
1. Completeazicu semnelede punctualiecarelipsesc:
a) ,,Cendun impdratmare,din vremeaaceea,a intrebatun trimis al dacilor
dacdsetemede el, acestaa rispuns E
E Dacii nu setem dec6tde cer,sdnu caddpe ei E"
b) ,,DarcAndintri tu-n odaie,
Toli te-alungaE <Iegi,potaie!>"
(Otilia Cazimir_ O poyestec_unduldu)
c) ,,Lizucaincepuiar a vorbi incet E
E Patrocle,eu credcd nu trebuiesdne tememde mumapidurii E"
(Mihail Sadovealu- Dumbravaminunatd)
2, Scrie, dupi dictare, folosind corect semlele de punctualie invilate.
Urmdrette cu atenlie intonaJiacelui c are ili dictezd:
a) ,,Primulpitic grii:
Cine a statpe scdunelulmeu?
Al doileaziseqi el:
- Cine a mancatdin farfurioaramea?
Al treilea:
Cine a marcat din pdineamea?"
(Fra\ii Clrimn - Albd-ca-Zdpadagi cei gaptepitiai)
b) ,,Elporunceite:
- Si nu il pierdeli niciodatdin lupt6!"
(PetruDemetruPopesc\r- Mo[tenirea utma\ilor)
c) ,,Maginaprimi o telegrami cu eroare:i secereasdfacdnu un electrosalt,
ci un electrobalaur."
(StanislawLem Poyesteacomputerului
cares-a luptat cu balaurul)
d) ,,Numaiochii bunicului au iamasca odinioari: bldnzi 9i mdngdietori."
(Barbu$tefinescuDelawalaea Buni.cul)

$tefancel Maregi Vrdncioaia


6)pADumitru Almat
Cuvinte de ieri $i de azi
c bld.nd- prietenos,linigtit,bun la suflet;
c bld.ndele insugireade a fi bldnd;
. rd.zboi- lWtA, bdtdlie;
c rd.zboinic- (aici) luptator,osta$careia partela un dzboi;
c dar cadottl
. a dd.rui- a da vfl cado]ui
. a aveaddrulde q...- a aveatalenhrl dea...;
. cir$te - corectitudine;
. cinstit - corcat,devotati
. voinc (despreoameni)bine fecut,putemic,v6njos;
(despretineri) 1. viteaz,curajos,chipeg;2. termenpentrufecior,
bAiat;
o voinicie- vitelie, curaj,cutezanla;
ofecior l. fru, bdjLat;2.bfubat rirLex,neinsurat, fldcdu;
o boier -naf:e stdpattde pdmart careaveauneori !i o func,tieimporta.ntd
in stat;
o ordsean- loatitot al unui orag;
. ldran - persoard caxetrdie$tela lard (in mediul rural) 9i se ocupd cu
munci apricole.

fr*o," tafi, + fdxar


oraq t ord$ean
. Locuitorde la sat i sdtean
camp a campear
muntet muntear
r Locuitor din Vrancea .' vrancean
Numele,,Vrdncioaia"sugereazafaptul ci bdtlenatrdia in Munfii Vrancei.
Frumuse(ea limbii romdne
o a pieri - (desprefiinte) a incetasAmai fteiascd;
(desprevegetalie) a seofili. a seusca:
(despresurnete4umind) a dispdrea.
Un cuvdnt, mai multe expresii
. ct-ipieri glasul - a nu mai puteascoateo vorbd;
o a-i pieri cheful- a-i dispdreadorinla, bunadispozilie/plScerea
de a face
ceva.
$enric
1. Scrie sensul cuv2nt.thti a pieri din enunfurile:
o MLrlliosratiaupierit in lupft.
o Ndlucaplerl ca prin famec.
o Floile aupierit sttbvdlul de brumd
r Viz6nduJ pe domnitor,fldcdttluj i-a pierit glasjJ.
2. Accepti o provocare?
a) Gdseqtesensurilecuvdnhrluizrc:
o zrc (de indlfime) r scund
a oastemicA
o copil mic
c hsmini, micd,
. i|Jsectdmicd
. camefd.micd
b) Gdsqteceteo construcfiein carecuventulruic/micdsd.albd,gi alt sens.
a . aliment
o r mineral cristalizat(vezi DEX)
3. Formuleazdpropozitii desprepersonajecunoscutefolosind cuvin-
te cu sensasemdnetor:
@ @ EttttJl ElurAl @
4. Pronunlgi scriu corect!
$tefancel Mare
Moldova
domnitorulMoldovei
rdzboinic
Vrancea
VrAncioaia
Yotnlcl
5. a) Completeaziliterele carelipsescpentrua obtine cuvintedin text :
ri- t rt rtr-fi -trtr
roas-EE
r os- EEEE
ro-r5-EEEE
r bd - t r t r t r - n d
b) Despartein silabecuvintele:
o cinstit {
. pierduse +
. oltire +
.pesftdvi t
o feciori t
.lupt6 {
. rdsplatd {
6. Unegtecuvintelecu sensasemAnitor:
dorrmitora . recompensA
crfajos a o bunatate
bmrde,te. o voievod
voinicie. r fldcdi
risplate o . cutezator
feciori o . vitejie
a munte
7. Rezolvarebusulpentrua obline cuvarfil, patrie-
l. rdzboi- cuvantcu sensopus
2. numeledomnitorului
Moldovei
3. soldat
4. o lnsutirc a domritorului
5.mic de...
5
6. feciorii VrAncioaieierau
in numir de,..
8. Completeazicu semnelede punctuafe corespunzdtoale:
,,Eaa vorbitagaE
E Miria-Ta D eu suntVrincioaia E Birbatul meua murit de mult ln
luptdE
E $tiu E mdtu9e Vrencioaia.Spunecedorinti ai E,'
h
w
I Am citit, am inteles
tL
l. Ordoneazdintdmpllrile:
E Vrdncioaiaii incredinteazedomnitorului feciorii s6i,pentruaJ ajutaln
lupti.
E El ii cheam4ta oastepe tofi romanii.
E Bhuindu-i pe turci, domnitorulii rdspHtettepe fiii Vrencioaiei.
E $tefancel Mare estedomnitorulMoldovei.
2. Compune un cvintet referitor la textul din manual.
Indicafii:
Forrnacvinteh.rlui1-2-3-4-l (cuviute)
l. Peprima linie scrienumelepelisonajtJittrpirnctpal.
2. Pe a doualinie scriedoud cuittrts carearatiizsaglrl ale personajului.
3. Pe a treia linie scrie /rei cuyintecarearati acsiuniftotte de el,
4. Pe a pata linie scriepatru cuvinte, uniie intr-o p/op ozilie, despre
personaj.
5. Pe a cincealinie scriem ,,cuvant-oglindi",cme,atuncic6adil citim,
ne trimite cu gandulnumai la acelpersonaj.

3. Scrieinformaliile principaledin text:


a) numelepersonajuluiprincipal;
b) doui insugiri(morale)alepersonajului;
c) trci acliuni ale acestuia;
d) o propozilie desprepersonajulmentionat;
€) un cuvantpotrivit caresAfaci referire la personaj.
4. Completeazl abelul cu cdte trei insuqiri ale personajelor.

$tefancel Mare
VrAncioaia
Cei qaptefeciori

i""t'i[T"':s
r;:T
@e. ;ru;H,
9 Scriepe o pagindmai multe informatii despre$tefancel Mare,pe care
Ie poli afla citind dintr-un manualde istorie legendeistorice scrisede
Dumitru Alma$ sauaccesandintemetul.Anexeazdimagini cu portretul
domnitorului,scenedin lupte,mindstiri ridicate.
3 Explici titlul povestirii citind venurile createde popor: ,,$tefanVodd,
dornncel mare,searndnpe lume nu are,decdtnumai mdndrulsoare."
3 ExplicEdenumirea dati domnitorului:..celMaxe".

Lectu16suplimentara
Muma lui $tefancel Mare
deDimitrie Bolintineanu
I
Pe o stanci neagd, intr-un vechi castel,
Unde cur6-npoaleun rau mititel,
Plfurge9i suspinl tAndradomnili,
Dulce gi suav6ca o garofrld;
Cdci in bdtdliesorulei dorit
A plecatcu oasteaSin-a mai venit.
Ochii sii albaqtriard in ldcrimele
Cum lucescin rouddoui viorele;
Buclele-ideaurcadpealbu-isdn,
Rozeleqicriniipefafd-ise-ngAn.
insi doamnasoacril6ngdeavegheazd
Si cu dulci cuvinteo imbirbiteazd.
II
Un orologiusundnoaptea jumdtate.
In castelin poartaoaxecinebate?
- ,,Eusunt,bundmaici, fiul tdudorit;
Eu,Sidela oastemdlntorcrdnit.
SoartanoashafusecruddastddatS:
MicameaogtirefugesfeximatA.
Dardeschideli poarta...
Turciim6-nconjor...
Vdntulsufli reoe.., Rinilemi dor!"
Teneradonxdldla fereastrd sare.
- ,,Cefaci tu, copild?"zicedoamnamare.
Apoi eala poa.rtdatunoia iesit
$i-n t6cereanoptiiastfeli-avorbit:
- ,,Cespui,tu, striine?$tefane departe;
Bratuls6uprin taberimii demo4i imparte.
Eu sunta samumi: el e fiul meu:
De e$titu acela,nu'trisuntmumi eu!
insi dacdoerul,vrind sd-ngreuieze
Anii viefii mele9i semd-ntristeze,
Nobilultiu sufletastfell-a schimbat,
Daci tu e$ti$tefancu adevirat,
Apoi tu aicefird biruinld
Nu poti casAintri cu a meavoinld.
Du-tela ostire!Pentrutar6mori!
$i-li va fi momfntul coronatcu florir"

$tefanseintoarcepi dir comu-isund;


Oastealui zdrobitddeprinvdiaduni.
Luptaiar incepe...Dugmaniizdrobili
Cadcani$tespice,desecurilovili.
V i r g u l a( ,)

ff*o,"
c Virgula (,) estesemnuldepunctualiecaremarcheazdo
oauzi scwti in
cursulrostirii uneipropoziliisaua unuieounf.
^Je scne:
. intre cuvintelermei enumeriri (nelegatepit qi,sau,ori):
Er. Merele,perele,gutuile gi nucile suntfructeletoamnei.
,,Cri,cri, cri,
Toamndgd,
Nu credeam
c-o si mai vii." (GeorgeTopirceanu- Balada unui greier mic)
. pentru a despi4i de restul propoziliei cuvintele carearat6o stdsare.o
chemarelnumelepersoanei strigate):
Er. ,,Cummdn6ncitu, Neghinild?"
(Barbu $teftrescu D elavrancea_ Neghiniyd)
,,incet,mamd,cd flid,striveqti,ziseNeghinild."
(Barbu $tefdrescuDelavrancea Neghinild)
,,Corbule,corbule, adu-mitu mie un cioc de and.,,
(PetreIspirescu- Greuceanu)
r pentrua despdr,tivorbelepersonajelorde explicaliile povestitorului:
Er. ,,Tat6-moqule, zisefetila, de ce zboarbpds6rile?',
(Baxbu$teferescuD elawancea_ Bunicul)
. inainteacuvinteloriar dat insd,ci, ba, deSi:
Er. ,,Fii incredinlatcdnu eu,ci putereamilosteni€iSiinima ta ceabun6t€
ajutd(...)"
(IonCreangd- Harap Alb)
. dupi cuvintelecareexprimdo afirma{iesauo negalie,c6ndsunturmate
de alte cuvinte:
Ex. Da, amitlelesl
Na, nu mai vine!
Aplic
1. Completeazicu semneledepunctuaJie
carelipsesc:
3 E Haila qcoald
tr Mariatr
E Hai E Andrei E la 9coal6E
E IoanaE hai la gcoaliE
3 Maria E Andrei E Ioana9i Mihai pleac6la gcoali.
3 tr Mihai E d6-mi caietulde teme E zise doamnainvildtoare E
2. Alege numele a trei dintre colegii tdi qi folosegteJe in construclii
aseminitoarecelor de mai sus.

seflule lor de punctua,tie


Coloreazdcasetele pe carele-ai folosit.
trtr tr tr trE
3. Creeazdcite o propoziliein caresi folosegtivirgule,respectdnd
srruaI e:
a enumerare:

r strigare(in interiorulpropoziliei):

o precizirile, completdrilepovostitorului:

r afirmafe:

o inainteacuvAntului..dar":
4. Completeazicu virgule acoloundeestecazul:
Ei a nt ; n,a fia .;,t-

Nu nu ai curaj.
Nu stdnici susnicijos.
Da vin la tine.
Ei cemai faci?
Aveanotemari de$inu inv6!a.
Am cumpdrato carteun caiet$i un penar,
Maria prietenameavine acum.
L-am chematdar nu a venit.
Undeai fost tu a fost Si el.
5. Proverbecu... virgule:
'E Munrccu muntese-ntdlne$te. d-apdion cu om.
'a, Nu da binelui cupiciorul, cdpe unnd ii duci dorul.
'i5,,Dqcd minli pe altul, te minli pe tine!
l\ Econoniq seface Ia inceputulsacului, nu la sfdrSitullui.
'a. A ierta esteu$or,a uita e greu.
'a. Apq, cdt de tulbure,tot stinge
focul.
'a-Apa, ttdntulSigura lumii nu le poli opri.
'E,.Cu sila poli sd iei, dar nupoli sd daL
ls, Cdndte-a ingelatcinevao datd, e de vind el; cAndtu-a inpelatq doua
oard, egtide vind tu.
8, Decdtar fi un sac de carte;i-o mdndde minte,mai bineo mdndde
carte;i un sqc de minte.
a FAcepofi. cdndn-ai alta deldcur.
'a, inleleptul invald din pdlania altora, esocotitulnici din a sa.
'a, Nu e bun ce e bun, ci e bun ce-miplace mie.

6. Scrie pe caiet un dialog cu mai multe replici (3-6), in carc cuvantul


care arati o strigare, o chemaresi se afle la inceputulla mijlocul,4a
sfa$itul propozitiei(replicii). Folosestecorectvirgula.
7. Enumer6:
a) numelea trei fetedin clasata

b) numelea trei bdieti din clasata

8. Completeazifolosindcorectvirgula:

celemai lndrigite Enumeri, ceimaibuniprietreni


animale: cu virgulelntre ai tdi:

celemai frumoase
jucirii aletale:

Jaramea
(lecturdsuplimentariin manual)
deGheorghe
Tomozei
!3o0,,"
1. Transcriecuvintelede la sfirqitul frecdruivers oarese termini cu
aceeasisilab6.
r--*r{---lr--l----l
t--t-f-_-l
I--t{---l
2. Copiazdversurilecaresugereaziimagineaunui copil.

3. Selecteazd
versurileczre defnesc1ara,agacum o vedecopilul.

4, Scrieintr-o propozitiecareestesentimentulcopilului faJi deJarain


cares-aniscut.

in hartademaijos elementele
5. Deseneazd naturii enumerate
decopil.

Proiect ,,Rom6nia
- un colt al frumusetii!"
l. Realizeazi un album cu ilustralii reprezentind frumuselile
bogiliile lirii noashe.
2. Scrieun text cu titlul: ,.Suntmdndruci suntromdn!"
a"",u.n
suPlimentar6
fr
Ce-ti doresceu !ie, dulceRomAnie!
(fragment)
de Mihqi Emi esca
Ce-1idoresceu |ie, dulceRom6nie,
lara meade glorii, {arameade dor,
Bralelenervoase,armade tirie,
La trecutu-li mare,mareviitor!
Fiarbi vinu-n cupe,spumegepocalu
DacAfiii-li mandriasiele riutresc; '
Cici rdmdnestdnca,degimoarevalul,
Dulce Romenie,astati-o doresc.

Vis de rbzbunarenegruca mormdntul


Spadata de sdngeduqmanfumegfurd.
$i deasupraidrei fluture cu v6ntul
Visul tiu de glorii falnic hiumfhnd,
SpunAlumii laryesteagu.ritricoloare,
Spundce-i poporulmare,romdaesc,
Cdnds-aprinde sacrucandida-ivdlvoare,
Dulce RomAnie,asta1i-odoresc.
o ColoreazihartaRomanieifolosindceletrei cutori ale drapeluluinalional:
rogu,galbengi albastru.
. Transcdedin text tfei versuri care sugereazdistoria zbuciumatda po-
porului romdn

Recapitulare
Am invitat, gtiu

o Semnelede punctuatie marcheazd,in scris, pauzele gi intonalia din


cadrulunei comunicdri.
o Tabel recapitulativ:

Punctul Mrgula Semnul Semnul Linir de Doui


itrtrebirii exclamirii dialog puncte
G) G) (?) (D (-.) (r)
Sefolosestela S€paxa Se loloseqte Sefolose$te Sefolose$te Se folosegte
sfargitulunei cuvintel€ b sfarsitul h sfar$itul la lnceputul inaintea unei
propozitii uDei unei unei vorbirii enrmeriri,
enunliative; enumeriin plopozilii propoziSi directe a vorbirii
dupi unele saupen ua interogstive
prescut ri delimitao (poruncI, a unei
(abrevieri): strigare indemn, explica,tii,a
O.N.U,/ONU, saluo unei citfui
dvs,etc.

Nu se pune punct dupdtitlu, dup6simboluriledin chimie,fizici,


matematici,geogmfie(m, l<rn,Mg, N, S, E, V).
r. lncerculestevananmcorecta:
intr-o enumera.re
r Virgula sefolose$te: la sfhrgitulunei propozilii
dupdo strigare
inreberii
semnul sefolose$te:
< :Ifi: i$:ili"
- \ dupdun indemn
dupeun salut
+ Semnulexclamdriisefolosegte: dupdun indemn
inainteau:rei enumerdri
dupi o shigare
r DouApunctesefolosesc: lnainteaunei enumerdri
dupi o exclamare/mirare
2. Completeazicu semnelecarelipsesc:
a) ,,E IoaneE catesdnu dim cinstea perutinegipaceape galceavd E
Ai si pleciundeziceutr (.. .) Ia tr maibineE rSpezi-te pAndla el devezi
tr gata-idedrumtr"
(Ioa Qtear\gil
- Amintiri din copildrie)
b) ,,Lectiileseterminasera9i gcolariinu voiausi pleceacasdE Cumsi
plecedaoinuli sespusese povestea E
- Cepoveste E
- Povesiea E domnulerevizorE Povestea domnului1nv616tor E"
(Ion Creangd9i Mihai Eminescu - vol. 1onCreangdSicopiii)
c) ,,8 Bunicdfl spune povestea E
Bdtranaintrebi cu mirarepreficu16E
Ll LareDovesteLJ
E Povesteacu imphratutMdzirean E"
(Mihail Sadoveanu
- Fdt-FrumosMdzdrean)
3. Scrieun dialog intre gtefan cel Mare 9i fiii Vr6ncioaiei, in carevitejii
ii mu[umesc domnitorului pentru dsplata pe care le-a oferit-o.
o 2-4-6 replicr;
o folosegtecel pulin hei semte de punctualieinvdtate.
4. Urmexestecu atenlie intonalia Si scrie dupi dictare.
r ,,- Hei, hei! Nu gtiti dumneavoastrd
cepoamde Harap-Alb aista."
(IonCreangd Harap-Alb)
o ,,$tiucaii zise:
- Nu md omori, FAt-Frumos,ci mai bine d6-mi drumul in apd.,'
(Petrelspircscu Basrrze)
o,,(...)Boierulzise:
- Bundziua!
Pacalar6spunse:
-Mullamim!
- Darcefaci?(...)"
(Ioan Slavici - BorerzI si Pdcald)
lo"..l"toun"t"
f,
Confecfioneaziqasejetoane(cartonaSe), iar pe fiecarepuneceteun semn
de punctuafie. Alegi un jeton, il ardfi clasei,apoi nume$tiun coleg sd
construiascd o propozilieln caresi sepoatdregisi semnulde pe jeton.
Daci acelelevrezolvdcorectsarcina,vine in fala clasei,selecte"zdun nou
jeton qi jocul se repetddupi regulileprecizatemai sus.DacAun coleg
greqeqte, iesedinjoc. Cdgtigdelevulcarea reuqitsdnu gregeascd.
Evaluare
1. Completeazdcu semnelede punctualiecarelipsesc:
,Bunica rupseo floare de pdpddieqi-i desldcubdaulul de aur.
E Vezi E Toates-audeschisE Aga suntflorile asteaI numaiin soare
le placesdseuite E
Aniculaoftd E
E Mdine vin iar gi albineleE bunicuto?
vez Dtnecavln ll
(Ion Agdrblceant Pdpiidia)
Semnul(o) reprezintdtrei semte de punctualiescdsecorect,
2. Descoperigreqeliledin text. Taieceeace estegregitgi scriedeasu-
pra semnulcorect:
Cdfi ani ai f_J
-
| . I Sur.*i si sase
tunil. souse
elcuorecizie
bl
.l-l r-r' fr
- am lapteaniLi lse bucud fetitalll gtii cevaL, I
Eu
Hai si mergemla bujori [ "
(ConstantinaCaranfrl- Dor de copildrie)
(o)
Semnul reprezintdtrei semnede punctuatiefolosite corect
3. Alcituie$te cateo propoziliein care sd se scrie semnulde punctu-
atie precrzat:
E. -
E- -
E --
E.-
ll . -
!.
Selrmul(.) reprezintddoui semnede punctualiescrisecorect.
Numir exercifiu 1. )

Suffcient a a a
(3 semne) (3 seone) (3 semne)
Bine aa aa aa
(6 semne) (6 semne) (6 semne)
Foartebine ooa aaa aao
(9 semne) (9 semne) (9 semne)
Prietenia

Celepatrupiersici
(dupio poveste
populard)
.,t,.
zli^.rr
g ll' Descopir
Crivintede ieri 9i de azi
c gospodar- ornpriceputin conducerea uneigospoddrii;
. gospodd.rie - casa.avereagi familiauneipersoane;
. a seihtrista- a deyenitxrsli
o a incerca-L asestridui;2.alndrizni;3. (aici)a verifica,a supune unei
probe;4, a cduta;
t a alege-1. aprcferacevasaupecineva;2. a deosebidintreallii; 3. (aici)
a selectadinhemaimultevariante,a hotdd,a opfa.
Exprcsle:a alegegrdul deneghind- a separa bineleder6u.

fanri"
l. Despartein silabe:
rpiersicd i . bitranul t
o zdmbi { o vanzare I
. gospodar{ o rosti
. sambue + . porumbilat
2. Eu scriuuna,tu scriimulte!
fi u+ om+
piersicd i feciort
samburet t6ran {
3. Folose$tein propozilii variantacorecti:
o timp/tinp
-r
o sdnbure/sdmbure
c zimbi/zinbr
4. Alcituieqtecateo propoziriefolosindcuvintele:q plantat,se in-
tristd, sJdtui.

5, Scriesensurilecuvantuluisubliniat:
Bdiah:Ja incercatsddeschidiuqa.
Elevii au incercatmai multe variante.
Anaa incercat aparut[l de fotografiat?
Tatdli-a tncercatpe bii$l
6,Unegte
cuvintele
cu sensopus:
. pltlc
a dat . a rau
selntristi . o tdndr
betran . a a luat
bun . r selnveseli
adevExat. . fals
7. Rescriepropoziliile,inlocuindcuvintelesubliniatecualtelecu sens
asemdnator:
Untdxana datbdietilorsdiceteo piersica.
Omul zdmbi,inlelegdndcd fiul lui va fi gosnodar
Mezinul 49!99 sd-i!94 pggjsldg sdupiersica.
Al patruleafiu va fi om !g4 9i prietenadevarat.
8. Accepti o provocare?
Rescriefolosind corectsemnelede punctualie:
La urmdbitrand ll intrebi pe mezm.
* A fost bun6piersica!
- Nu 5tiu, prietenul meu estebolnav! Am aless6 ii dau lui piersica?
A fost taxebucuros.
Tatelrosti Inffimand!
-Vei fi om bul] si Drietenadevdrat.
ih
Amcitit,aminteles
lf
- Completeazi
1. spaJiile
libere:
o Un Jdranavea fii.
r Odati a vmt sdii
. Adat c6te o
. Dupeun _, a intrebatce fiecarecu ea.
2. Precizeazd.aclinile qi insuqirilefiecdrui fiu:
o primulbiiat t a plantatsemburele t gospodar
o al doileabiiat + t
o al treileabeiat t
. al patruleabaiat i +
3. De ce?
Rispunde la intrebiri:
. De ce a \Tut tatdl s6-i incercepe b6ieli?
r De ceprimul fiu a plantatsamburele?
o De ce al doileafiu a aruncats6mburele?
. De ce al heilea fiu a vAndutpiersica?
o De ce mezinul a renunlat1apiersicd?
o De ce titlul alesde autor este,,Celepatrupiersici?"
4. Scriein dreptulfiecdrui biiat catedoudinsugiri:
/4}\
@
5. SpuneJecolegilorce ai fi fdcuttu cu piersica,daci eraiunul dintre
feciorii {6ranului.

6. Hartalecturii
Autorul Insugiriale mezinului

Titlul
,,Celepatrupiersici"
(dup6o poveste
populari*)

Personajele Mesajul

fr*o,"
c * popular - careapa4inepoporului,creatde popor;
e povestepopulard - povestecreati de oamenidin popoq al ciror nume
nu estecunoscur:
Ej autor necunoscul- autoranonim:
tj Literqturapopulqrd cuprindetoatecrea{iiledin infelepciunea talentul
,i
poporului.

WReJlectez
&
1.Exprimi-Jipirerea:
. Ce crezi cd nu poatefi de vdrzarein via!6?
,f .l{

Motiveazd-li dspunsul

2. Scrie,in ordine,ce !i separecel mai de pre! in via{i: sdndtatea,


prietenia,munca.
I

3. Explicdproverbul:
Prieteniqesteincercarea
prin caresemdsoardun om.(OscarWilde)

CuvAntul

ff*o,"
!? Oameniicomunicaintre ei prin cuvinte.
uj Cuvdnnl are:
t conlinul, adicdarcun senssauun inleles;
tformd., adicdesteformat din sutete (vocale;i consoane).
C Vocqbulqrulsaulexiczl cuprindetoatecuvinteleunei limbi, folosite in
prezentsauiefite din uz.
a Propozilia esteformatddin cuvintelegateprin inteles.

$tiati ci...
t Vocabularulunei limbi seschirnbi, seimbogdlegeodratdcu transformd-
rile, descopeririledin via{aoamenilor?
t Vocabularullimbii romanecuprindeaproximativ 120000 de cuyinte?
Jenri"
l. Scrie,in ordinealfabetic5,5-6literedin alfabetullimbii romdne(mici
Ei mari. de mind qi de tipart. tn dreptulfiecdreifitereformuleazio
propozitiescurt6,cu 2-3-4cuvintecareinci:pcu aceeasiliteri.
zx.o , \ r; c , t J Cocogulcdnti.
I
Or a

2. Schimbi ordinealiterelor qi vei g6sicuvintenoi (cu o nou6 form6


qi cu un nou sens):
a aer r lac r
a car - a toc a
-
3. Scrie in dreptul.fiecirei intrebdxirispunsul,precizdndnumele
autoruluiacfunii:
r Cinelatr6? r
o Cine miauni?
o Cine ciripeqte?
o Cine chifdie? -r

4. Cum se numeqte?
Er. Celcarecultivd ilegume] legumicultor

o Celcarevinde
@]
. Cel care lconstruie$te
I case

. Celcaxe lneinvatdl sdscriemgi sdcitim

o Cel carevindemedicamente
la lfarmac[l

5. Completeazdfolosind cuvdntulpotrivit:
tx. Un \ultur mic esteun r vultuas.
. Un mdgarmic esteun
o O pisicdmicdesteo
. Un $oarecemic esteun
o Un miel mic esteun
. Un porc mic esteun
o O broascdmicd esteo
6. Punein ordinecuvintele,ca si.exprimeintelesuridela cel mai mic
la cel mai mare:
3 o casd,un castel,
o colibi,unbloc;
3 un drum,o potecd,o gosea;
3 un lac,un ocean,o biltoacd,o mlagtini,
7. Compleleazdfolosind cuvdntul care ara,ti,actiuneafiec[rui per-
sonal:
. Anca o carte.
o Radu o bomboanS.
o Alina dintr-un mdr.
. Florina o pastil6.
o Cdinele un os.
o Veverila o nuc6.
r Pisica strachinaei.
8, Cuvintelespun:,,Avemqi noi familii de cuvinte!-
3 Observi o familie de cuvinte: !, u alu| Iamlle:

Eth'dt{. VaA.bobocel
bobocicd
boboacd
imbobocit
lmbobocire
lmboboceqte
nelmbobocit
3 Ajutdcuvdntulsi-qi formezefamiliadecuvinte:
Eiantd- Gopil -

E;;;a,- Wia"1.

9. Ajutd-ml sdimi gisesc familia!


. coad6,toarece, gridinar, goricesc,gemulef, goricdrime,musticioard,
qoriceqte,trandafiriu,goricul,goricioaicd,neinflorit.
E *4.
o negu, negres6,negreala,negare,negdcios,inn
innegrit, iflregurat, negrut,
negri$or
I negtu I

. curbur6,curbd,curbat,incurcat,turbat,necurbat
f_------l
tcurDo )

10. Leagi, prin inleles,cuvintelepentrua obfine:


vanAtoro marephsi areun
propoz4ii< mezinbdtrdnulintrebdil pe
fii patru lixan aveaun
nevoiela prietenulcunoattese
nroverte ( mAineldsanu ce astizi facepoli pe
aur muncablifard estede
11.Alcituiegte propozirii formatedin:
. 2 cuvinte (.,
o 3 cuvinte (?)
o 4 cuvinte
. 5 cuvinte (?)
Respectdsemnelede punctua{ieindicate.

Scrierealui ,,m"inaintede ,p" sau ,,b"


,al :.
'ft&- Descopir
'i<
o in devinetm inaintedep sau6
Ex.r rtconjurat . lrrpMurit
inaipat . izbobocit

o in orice cuv6ntfolosim zl inaintedep sauD


Ex.: zivnbet; timbru; imptuatt timpan;
schimb; dtmbravd,; impretn{'. impfuat.
$nnri"
1, Continui cu incd Datrucuvintepentrufi ecarecoloani:
@

2, Formeazicuvintenoi:
oproaspit + improspAtat
.pachet {
. pdturd {
o bolnav i
o baie t
. pneten +
o bdrbat t
. bujor {
3. Scrie dupi dictare, apoi subliniazd cuvintele care conltn mb gimp.
Un lmpirat 9i o impdxiteaseaveauun castelimpresionant.De jur-impre-
jurul casteluluivedeaicampii impddurite.
Toateflorile copacilorerauimbobocite.
Aveai impresiacd totul era impodobitcu mii de perlule argintii.

Autoverificar€
Ai sdsit 8 cuvinte cu zp?
- ->' 1 cuvdntcu nrb?
------l-
4, Scriepe caietun scurttext (3-4 propozilii)in caresi foloseqtigi
cuvintecarecontin grupvtle mp qi mb.
Furnicas,iporumbila
dup' Lev Nicolaeyici Tolstoi

llu' LevNicolaevici
Tolstoi.scriitorrus.unuldinbeceimaiirpot- li
" tanli autorideromanedin lume.De asemenea, el a scrispovestiri
qi basmepe carele-a publicatintr-un ,,Abecedar".Cu ajutorul
acestuia,
mu[i copii auinv6tatsdscrie$i si citeasci.De subpana
fl scriitoruluiaumaiapdruto seriedefabulesimple9iscurte,din care I
l!6 copiiisAdesprindainvdldminte ii avenismente.
@ "Jili

a"",uru
fr "uplimentare
Motanulcu zurgilEi

'6i& DescoPdr
Cuvinte de ieri Ei de azi
. rd, - apacurgeloare;
c a potoli l. alniqti, a alina;2. a setermina;3. a (se)astimpira;
o a cuprinde-1. aprindecu bralele;2. (aici) a prindedin toatepirfile; 3. a
punestiparire; 4. a contine;5. a fi alcatuitdin;
. a purta - L a irne cevain mend,in bmle, a duce;2, a transporta;3. a im-
brdca;4. a secomporta.
Frumusefea limbii romine (expresii)
. a purtq pe cineyqcu torba - a facepromisiunifEri a-giline cuvdntul;
. a purta o disculie- a discula:'
. o purta lupte (squrdzboi) - a se hryta;
c a purtacuivapicd - a du$m5ni pe cineval
. a sepurtd cu mAnuqi(cu cineva)- a sepurta delicat.
O vorbi Yeche,bitrAneasci
Interesulpoartdfesul - a incercasi-$i atingddoarscopulsdq a faceanu-
mite acliuni pentrua obline avantaje.

1$nnri"
1.Un eleva fostneatentla explicaliiledoamneiinviJitoare.De aceea,el
a ficut cetevagretelicdnda scrissensulcuvintelorsubliniate.Bifeazd
rdspunsurilecorectegi indici sensulcorect,acoloundeestecazul:
Sensul Sensul
dat corect
E lonuligiporo/epte
colegiigdldgiogi. cearlA
E Vantulnemilos.r-aporoli/. integit
E Vfibi]ol9ati-a potoli/ foameacu bucatade $r-a
pdine. astampdrat
E Brnicul Si-acuprinsnepolii gi i-a sirutat. qi-am6ngdiat
E Zdpadaa cuprinstot Iinutul. a acopent
E Caneacuprindecincizecidepagbr. con{ine
E Mama$i-qWrtqt copilulin braletot clrumul. gi-aimbrdcat
E Euporr o cdmagiialbd. duc
D Copllulnus-apurt4t frumoscu bdtranul. nu a vorbit

2.Imagineazd-lio intimplare pomind de la zicala ,,Interesulpoartd


fesul". Povesteqte-le
aceastiintimplare colegilor.
3. Recite$te
textul,apoiexplici oralsensulconstruc{iilor:
o ,,Biatafumicu{derc aproapesdseinece."
o ,,Vdzdndcdfumica.stdsdseinece,porumbi{a
ii aruncirdmureaua."
o ,,Fwnicascdpdcu via1d,"
o ,,Porumbilaa zburatgi dusdafost."
citit,am
inletes
ffian
1. Metodacadranelor
Titlul: Pe$onaje:
Autorul:

$irul delnt6mpl6ri: Ce aminvd,tatdin aceastipovestire?

Un proverbpotrivit:

2. Reconstituieintimoldrile:
a) o fumicd a coborAtla . Pe card i$i potolea
. o cuprinseul val
b) O porumbild in zbor pe acolo. ln ctoc o
rlmurea. Vizand cAfumica sti _, li ramureaua.
3. Recunoaqte
personajul:
o ,je c6ndlgi potoleasetea,o cuprinseun val":
. .,Purtair cioc o remuea":
o ,,. . .clidu un tiplt qi scipd plasa':
4. Gdsegtecdteo insu$irepentrufiecarepersonaj:
fumica porumbila v6nitorul

5, Eu scriuuna,tu scrii multe!


fumicAt rau I
fipet + val t
plasi + cloc +
6, Lucrurimai mari qi... mai mici.
Formeazd cuvintedupi modelul:
o furnici + furniculi
opdpuqd { a caxte i
a llls + o bucatd t

ff*o'"
r; De la unelecuyinte sepot forma doudsaumai multe cuvinte cafe ex-
prime lucruri mai mici:
rhuea
mmurd <-----i.
rdmuric5 Y"' -------!- PUUI
^.,; ___r'
puigor
motdnel
mottula{ ""'u--1lilif-u
scdunel
---i scdunag
os <''7--_r
oscror
osut
7. Alege patru cuvinte caxeexprimi lucruri mai mici si formuleazi
propozitii cu acestea.
8, inlocuieqtecuvintele subliniatecu alte cuvinte, din text, care au
inleles asemfudtor:
O porumbildtinea( ) in cioc o crengutd(_').
(
Observdnd ) fumicasti sdseinece,ii azv6rli(
cd )
ramureaua.Fumica se urcd ( ) pe gi
rdmurea se salvd

9. Suntcreativ!
ImagineazS-1io alti continuare
a int6mplirilor:
a) Odati,o fumicda cobordtla rAu.Pecdndlgi potoleasetea,o cuprinse
ln
",1 _
b) Un vanetorvru sdo prinddpeporumbile.Dartocmaicandvoias6
arunceplasapesteea,
@nea""re.-
&
Scriein casetelede maijos un rispunsscut la intrebarea
,,Cecrcziir ca
esteprietenia?"

8{@ e roi..t:,,Prietenia"
! Cltette proverbeledemaijos. Alegeproverbulcarefti placecel mai mult.
Rerlizeazi un desencaxesdcorespunddproverbuluiales.
I Prietenia inseamndun suflet in doud trupuri; o inimd,in doud,suflete.
(Aristotel)
I Prietenia e*e... tipul de dragostepe care ne inchipaim cd o trdiesc
ingerii. (C.5. Lewis)
1 Prietenie inseamndsdfii aldtari de prieteni nu cdnd au dreptate,ci
cdndgreSesc.(Andr6Malraux)
I O carte bund.inlocuie;te o prietenie, o prietenie nu poqte inlocui o
carte. Nasile Conta)
I Prietenia estefloarea uneiclipe gifructul timpului. (A. von Kotzebue)
I Prieteniq esteo haind yaloroesdcare se curdydcdnd se ruurddregte,
nu se aruncd la prima patd. (Cato aelBdtrefJ)
I Oprietenie qdevdyatdeste( ...) un colyverdede ambrdin infernulfier-
binte Sigalbenal nisipului nestatornic.(ptoptiar)
r Completeaz d:
I Prietenul/prieteniimei sunt:
t Suntemprietenipentruc6:
t Aq dori sAle transmitprietenilormei urrndtorulmesaj:

Cuvintecu intelesasemanetor
9i cu formi diferitd(sinonime)
Retin
a Sinonim,sinonime- crerr.l sauexpresiecareare acelagiinleles cu alt
cuventsaucu altd expresiediferiVdiferiti ca form6.

,43r Descopdr
A. Un cuvdntcu mai multe sensuriare sinonimepentrufiecaxesens.
c- . ^^,,^t-=2 trebuinle,necesilate
> sdrdcie. necaz.grijd.mizerie
Propozilie: o Am mare de baai.

.Amtrditintr-osre"F:l
I saracle.I

r in vremuride ne ajutim unii pe a{ii.


B. Folosimsinonimealeunui cuvdntahmcic6nddorim sdevitdmreoetarea
supdrdtoarea acelui cuvart.
C. Citesc- compar

rimurea: crenguli: nuielutd

O porumbiti purta in cioc O porumbili purta ln cioc


o rdmurea.YdzdndcEfi)r- o rdmurea.Ydzind cE.tttr-
nica stasdselnece,li axun- nlca stasAselnece,li arun-
cd"aceardmurea, Fumica cd,aceacrenguld. Fvrnica
se slJipe rdmureagi scdpd. se sui pe zzlelapdgi scipd
cuviatd. cu viald.

Atenfie!Existdsinonimeshictdependente decontextulln caxesunt


folosite:
Er.. ,,bitut" poatefi inlocuitcu,,acru,'numailn contextul,,laptebA-
tut" =,,lapteacru'',darnu gi cdndaparein alt context:,,bdtutde
t6u6Y'= ,,necijit".

f, Anlic
lh Atentte!Pentrua rezolvacorectexerciliile, ai nevoiesdconsulliun
&g&' Diclionardesi onimesaiuDiclionat"ulexplicatival linbii ron,ine.
La finalullectiei,vocabularulteuseva lmbogdfi!
l. Precizeazd.
sinonimeale aceluiagicuvint, in functie de contextul
dat:
.difiesticat . cariat
a mdrstricat
a om stricot -
. televizorstricat -)
2. Unegtesinonimele:
lexic o o pufin vorbe$teo o shdmoqi
dentist . r lizibil zare$te . . sose9te
ve$ a a vafzd" pdeten o o imaginar
curechia . stomatolog aJrmge . o griieqte
oleaci o . stih fantastic. . vede
clte! a o vocabular iubire . o ireal
sclipitoro . dragoste
asfinlit o o apus
shibuni o . stralucitor
3. Scrie doui sau mai multe sinonime oentru fiecare cuvant dat:
Ex.: pat r studio+ divan
a bezei a plange,a scdnci,a zumzii, a sdcdi
. teami -
o mu{umire r
. destept rt
4. Completeazdcu un sinonim:
. caniculd victorie
a o cer -
o a vindeca a r fecior
5. Inlocuieqte
expresiileprin cuvintecu acelaqiin_teles
(sinonime):
o a luat-o la sfu16toasa .
. au linut sfat t
. arecei Saptead de acasi
-
6. Grupeazl cuvintele cu inteles asemin6tor:
steag,codrg drapel,stindard,pidure, porumb,gindrild,qub6,pdpuqoi,
hainE,scdnduricd
7. Cauti in ,,Diclionarulde sinonime"sauin ,,DicJionarulexplicativ
a
a
a
o

Cuvintecu sensopus(antonime)
Refin
|'. Unele cuvinte pot aveasensopus unul fa16de celilalt. Acesteasunt
antonimele.
r. Cuvintelecu sensopusajuti la comparareafiinlelor saua lucrurilor
|? Antonimeleimbogdlescexprimaxea.

f enri"
1. Unegtecuvintelecu sensopus:
bun a o tdndr ieri . . apfoape
mic a . inalt jos . aMl
b6tuana a r6u departeo a sus
scund a a male cald . . firig

M Observi! Cuv6ntuldrept aretrei antonimediferite, cateunul pentru


fiecaredintresensurile
lui:
o drept: lsdrepl ) om drept:om nedrept
odrept e s1fu1g t piciorul drep\ piciorul stdng
. &ept € strarnb ) drum drept; drum stuamb
2. Adaugdun grup de litere (prefix) pentrua forma antonime:(ne-;
desJdez-;i-: in-)
lucrat ne\)crat atent
impletit -
real -
suficient inffefit .
Mirul
dupd,Mirc ea Sdntimbreanu

l]! Mircea Setrtimbreanu- scriitor romAncunoscutindeosebi'!l


" datoriti cdrJilorsalece au in centruuniversulcopildriei, cum ar fi u
volumul.,Recreagia mare".A publicatmultepovesti in revistele
1 I
lN pentrucoprr. ,flll

'ffi o"."oRa,
Cuvinte gide ieri de azi
o a desprinde -1. a desface
un lucrudealtul,a dezlipi;2.a rupe;3. (despre
oameni)a iegidintr-ungup, dint-o multime;
c a (se)toci- l. (desprelucruri)- a devenimaipulin asculit;2. a seroade,
a setrvechi,a serupe;
c a indrepn- l. a facedreptceeaceeraindoit;2. a corecta;
. a se indrepta- 1. a porni lnh-o direclie,a sedeplasa;2. a lua o finutd
dreapt[ 3, (despreo situalie)a seschimbadin riu in bine,a selmbuni-
tifi; 4. a devenimaibrur;5, (despretimp)a seschimba ln bine;
. cu yremea- dW6,M lfunp.

'ffio'",,o'n'
o Piticulde porlelanesteun bibelou.
o Bibelou* mic obiectde artd,confectionatdin diferite materiale:po4elan,
ceramicdsauargint.
o Ceramicd- materialoblinut prin prelucrareaargilei.

Jnnri"
1. Despartein silabe,apoi transcriecuvdntul:
desprins€se t des-prin-se-se t
toclse ti
uscase t +
imb5tuaniserb
t t
crescuse t t
2, Eu scriu una,tu scrii multe!
pitic t _ gemrnchi+
creanga t portilS t
abecedar{ biierel r
3. Joculcuvintelor.Scriecuvinielecarecorespundsensurilorprecizate
in fiecarecasetd:bitranele, bitrinesc, a imbdtrani,bitrdneqte:

varstainaintal4 a devenibdtrer

vechi, caracteristic a faceo acliuneca bE-


bitrdnilor trdnii (ex.:semiqc6...)

4. Explicd sensulcuvintelor subliniate:


Btielii erauprieteniysbi. ( )
Bitr6nul purla o haindygglg.
Datinasepasheazd din timpuriygqhi. 1
Mancareaesteyggbg.
in codrul ygg[i susuri izvorul.
Medicamentele din senarsutrtygghi. (
5. Uneqteprintr-o sdgeaticuvintelecu sensopus:
vechi . . neascultdtor s9 apropleo a lipi
bdtr6n e a nou desprindeo a urias
cuminteo o ridicd pitic o a sedepArti
aplecd . . tanir
6. Completeazdo listi derechizitepe caretrebuies6le aib6bdietelul
la qcoali:
ghiozdan,abecedar,

ffio^"' citit, am inteles


1. Textuldin manual:
o are E alineate;o esteformat din E ftagmentelogice.
2. Scrie cdte un titlu pentru fiecare fragment logic:

3. Transcriefragmenhrldin careai aflat cdprietenii biiatului imbdtd-


niserd.

4. lncercuieqtevariantapotriviti:
. trei prieteni
. patru prieteni
r Biielelul avea
o doi prieteni
o cinci prieteni
r un pitic, un mdr, un c6ine
o un mdr,un cocog,un pitic
r Prieteniibiie{elului erau:
o un pisoi, un copac,un c6ine
o un c6ine,o gutuie,un pitic
os-aplictisit
r Bdiahrla renunlatla jocul . a descoperitaltejocuri
,de-agcoala"pentrucd: o a devenitelev
.9i-a gisit alti prieteni
5. Completeazatabelul cu informalii oferite de text:
P€rsonaj Acfiune insugire
piticul
criinele seapropre pdetenos
mdrul
biiefelul

6. Povestegte
oral fragmentulcare!i-a plicut cel mai mult.

Recapitulare
Am invitat, Stiu
1. Aminte$te-tice ai inviJat, apoi completeazd:
o in comunicare,
oameniinufolosesc
cuvinteleizolat,ci alcdtuiesc

. Propoziliaesteformatddin legateprin
o FiecarecuvAntdenumegteceva:
r numede fiinte:
r numede lucruri:
r numede insugiri:
r numede acliuni:
r numefe:
o Cuvintele cu sens asemanator,dar cu formd diferiti se numesc

o Cuvintelecu sensoDussenumesc
o intotdeaunainaintealuip saub sescrielitera,. ".
2, Citeqtetextul:
Era odatd o caprd care qyeatrei iezi. Iedul cel mareSi cu cel mijlociu
dauprin bd1de obraznicice erau; iarit cel mic erq hamic ;i cuminte.Vorbq
ceea:,,Suntcinci degetela o mdndgi nu samdndtoateunulcu altul".
(Ion Creang6,- Capra cu trei iezi)
3. Scriesinonimepentrucuvintele:
harnic + _ bdf .
odaXdr vorbd +
4. Selecteaze
din textul demai susdoui oerechidecuvinteantonime:

pentruexpresia:
5, Scrieo explicatie
prinbil deobraznici"+
,dddeau
6. Precizeazd
sensulcwhntuluimdndln exDresiile:
o o mdndde copil
t ptxtemmdndde la mdnb
o stntemmdndit m nd
e dd o mdndde ajttor
7. Formeazicuvintenoi addugand
gupul delitere(prefixul)irz:
bogat r belgug r
povard . pfleten +
8. Utilizeazdcuvintelepe carele-ai obJinutmai susin cateo propo-
ziJieformati din:
o trei cuvinte:
o patxucuvinte:
. cinci cuvinte:
9. Scrieunproverbdespreprietenie.
Evaluare
Citeotetextul:
Atuncifulimpdratului se ousela pdnd.d.
o sdptdmdndintreagd; noap-
teapdndeaSi ziua se odihnea: iard cdndfu intr-o diminealdse tntoarse
tris lq tqtd-sduti-i spusecumpriveghease
pAndh. miezulnopii (...).
1 a) Selecteazi din textul de mai sus o pereche de cuvinte cu sens
opus:
b) Scriedin text ceteun antonimpentrucuvinteledate:
. seduse
o vesel
z. htocrxeitecuvrntelesubliniatein text cu sinonimelecoresDurza_
toare:
a
a
a

3. Scrietrei sinonimepentrucuvanhrlt/r'sl:
a
a
o

4.Alcetuie$teun text scult(formatdin trei propozitii),in caresi


folosegtisinonimelecuvintului trist penltrva evita repeti{ialui
suodrStoare:
a
a
o

5, Alcdtuieqtefamilia ulvintului impdrat.Gdse$te


celpulin trei cuvinte:
='-"= y'
r'-rmparar
I-\ | <-_
Numir exerciliu l. (a+b) 1 5.
Suficient a a O a a
Bine aa aa aa aa ao
Foartebine (taa
aao aaa aaa aaa
saumai mult de hei cuvinte
PRIMAVARA

Cuibulde pisdrele
dupbCezalPelrescu

Frumusefea limbii romine (expresiiartistice)


o soareleMruh raze caldepdmdntului- soarelelncdlzeapdmdntul;
. copaciise inve€mdntaserdcu haineyeni - copaciiinverziser,,;
o cuibul ca un culcugde vatd- cuibd primitor, cu puf moale;
. patru oud qlbastre,cAtpafiu bomboane- patruoud albashe,mici ca
nistebomboane.

fr*o,"
0- Pentrua daftumusete,expresivitate
comunicdrii,autoriitextelorliterare
folosescmijloaceartistice,
credndexpresiiartistice.
Mijloace artistice Expresiiartistic€
,Bloaiaca o vijelie"; ,,frunzele
comparalii verzi ca smaraldul";,,stropii
strdlucesc canigtediamante"
epitete(insutiri,calificative ,,cu glasulrar gi dulce"; ,,brumd
argintie";,,albasftul nesfbrqit";
elogioase sauinjurioase)
,,ploaiecaldd"
Mijloace srtistice Expresii artistice

repetifii ,,atrecutrepede,repede";,,care
vine, vine, vine"
personifrciri (obiectele,plantele,
qi
animaleleau insugiri omenegti,se ,,florile firelede iarbdzdmbesc";
comporti ca oamenii) ,,copaciicu haineverzi"

]nnri"
l. Jurnalcu intraredubl[.
a)Transcrie,
la alegere,
douadintreexpresiileartisticede mai sus.
Realizeazi
cateunmicdesen sugestiv
pentrufieoaxedintreele.
Expresiiartistice Desen

b) Creeaziexpresiiartistice,lnsotiXe
decateun mic desen.
Expresiisrtistic€ Desen
pui mici 9i golagica

luncaintinsdgi verdeoa

2. Scrie doud enunturi desprep/o aia de primd,vard folosind, la ale-


gere, ceteva dintre expresiile artistice:
r ,ploaia ca o zdndcu pdr lung de ap6"
o ,,cintecul veselal stropilot''
o ,,dansulzglobiu al stropilorpe acoperi$uri"
o ,,perdeauadin mii qi mii de stropi fini 9i reci"
3. Realizeazio descriereqtiintifici a ploii, cainh-un manualde gtiin-
tele naturii sauca in Dicgionarulexplicatival limbii romdne.
ploaia ---+

Observil

Ftiintific artistic
clar,precis;respectirealita- maipulin clargi precis,mis-
tea;folosegte termeni$tiin- terios,sugestiv;modificdpar-
tifici; nu areexpresiiartisti- fial realitatea;
axeexpresiiax-
ce; nu exprimi sentimente, tistice,exprimdsentimente,
teid, emofiialeautonrlui

4. Completeazi
cuundesen
sugestiv:
Ff,.\l
i v tk) l
Mi-apldcutmaimultdescrierea
ploii deh 1
exerciliulnr. 2 r
5. Gisegtegi altecomparalii:
exerciliulff. 3
T
a) crengilecopacilorca o broderiedefrunze
bra{eleputemicealeunuibirbat

b) estero$uca
esteverdeca
6. Cine poatefi?
. bun capaineacaldi?
o inalt ca bradul?
. duiosca un centecde leagdn?
7. Jocul cuvintelor
o Vei numi obiecteqi fiin1e,acliuni 9i sentimente,calitdti !i defecte,,cualte
cuvinte".
o Vei observadaci acesteadeyinmai frumoase,mai interesante, mai miste-
noase...
o lEivei exprimasentimentele folosild un desensugestiv:

Ex. Soarelee ,,globde foc".

Florile de pe luncd sunt,,acuarelerisipite-n iarbd".

Pisfuile sunt,,garduri cu aripi".


. Joaci-te $i tu:
Fereastraeste
Ochii mameisunt
Carteaeste
Ghioceii sunt

ffiencittt,aminteles
1. Textul ,,Cuibulde pisirele" dupi CezarPetrescuesteformat din:

tr tr
fragmentelogice alineate
2. Citegte,apoipovesteqteoral:
a) primeletrei alineatealetextului,,Cuibuldepdslrele"l
b) primulftagmentlogic.
3. Numeroteazd,in ordineadesflgurdrii lor, intdmplirile prczentate
in text:
E Copiiis-auimprierenit cupuigorii.
E Ast5-primivardcopiii erauln luncalnverziti.
E Dupdo lund,ei s-audusdin nouin luncdqi auvdzutpatrupui mici qi
golaqiin cuib.
E Ei auvdzut,intr-uncopac,un cuibcupatruou6albastre.
4, Transcriedin textul,,Cuibuldepis6rele,'dupi Cezarpetrescu:
a) o propozifiecaxearatdun trdemn:

b) o propoziliecareexprimi o exclamare,
o mtare:

c) o propozifieenunfiativd,
formati din patrucuvinte:

A.
/M Atenllet,FoIose$te
corectsemnele
depunctualiel
5. Citegtecu intonatiapotrivitdsermelordepunctuatie:
a)Am vnrt sAle ating. b) Am plecat.
Am \.Tutsdle ating! Am plecat!
Am vnrt sdle ating? Am plecat?
6. Transcriedin text propozitialn careni secomunicio informatie
despre
copaci.

7. Transformi propozilia de mai susin:


a) propozilieinterogatiyd:

b) propozi.tieexclamativd:
8. a) Sffie numelepersonajelorcareparticipdla desfigurareaintdmplirilor:
La

b) Completeazd:
Unul dintrepersonajeestechiax texhrlui.
9. Scrie un scurt text in care pasirea (personificati) si poarte un
dialogcu cei doi copii,prieteniai puilor ei:

10.Crezici ai puteasAte imprietene$ti


cu pisirelele?
DA, pentru ci: NU,pentruci:
. aqputeasd r nu a$puteasi
I I
I I
I I

ff*o,"
a'Silaba
. esteun grup de sunetecale serostesccu o singurddeschiderea gurii;
. arein componenfdnumai o vocali: cla-sa;soa-re;
o poatefi formati:
) drr\tr-utxsunet:a-e\
--+din doudsqu mai multesuneteale aceluiagicuvdntl.ma-sd;cla-sd;
sl/i-dent;
--r din sunetealdturatecare apa4in unor cuvinte diferite:pe-o (masi);
de-a (rostogolul);din-tr-o. (t--, marcheazio silabi) u
c Cuvfrntul
. esteun grup de sunetecarqareun inleles;
. cuYintelepot fi:
--' monosilabice:formatedintr-o singurasilabd(el; noi; ac; hai);
-+ plurisilabice: formatedin doui saumai multe silabe(cla-se;a-ca-se;
u-ni-for-mi;re-ca-pi-tu-la-re)
Desplrtirea in silabe
-o Cdndun cuvdntnu setermindla capdtde rand,sevor trecepe rendul
urmitorcelelalte silabe;
o Nu sedespartla capdtderOnd:
-r prescurtirile(abrevieile):S.a.m.d.etc.;
{ cuvinteleale cdrorsilaberdmasepe un randaxfi alcdtuitedintr-un
sunet:4-lu-ne;
- cuvintelein careliniuladeunireseafl6la sfirSirulr6ndului5icoincide
cu liniuladedespdrlirc:spdJinl4hi;pgl;<- o silabd
--E-
Uniulddeunire
+ prescurtdrile din cadrulnumelorproprii:I.L. Caxagiale.
o Cratima
o liniuladeunire:iat-o;l-adus;
r liniufa de despdrfire(marcheazidespirfirealn silabea unui cuvdnt,la
capit derdnd):cu-vintele,cuvin-tele,cuvinteJe.
$tiaf cn...
t Cuvintelesedespartdupdreguliprecise.
t Informalii utile afldm dinDiclionarul ortogra/ic,oltoepic Fi morfologic
al limbii romdne(DQQM2).

-.-
! Aplic
1. Observimodelul,apoidesparte:
t) apn : a-pd. b) sa ) q-gr
caJA + ca-qd DOet ) pQ-qt
$coald . ceryg.le
porumaei. PQ-em
sca{d . alc99,I
vegf;ez duel
-
c) ca e ) catte f) cirule t ciu-sJe
barcd ) bu-ed iilpLjete t ) i4-p4i-e-te-nit
mu4le . mon$fu r)
pasJ6 r corurasr
mome4lan- astral
le4lerie andrea
-
d) scu@lrd scu&-lu-rd g) taz6' : ta-Ld
'.
punquatie pu4S-lu-a-1i-e w.6 a-Ld
agfuaic r) e.lamen -
-
k@ tadmetrist.
ateilic mlter .
MEAJ
e) callt : ca-hb,t h)tevil + ter-lil
obaaz o-btaz e{4at€restu-sl-4a-te-res-tru
cadfdt -
@emporal
oglincla e.4p4mare-
Pafi) e&jlafil] -
aflEL e4:rpare .
i) astfel ast+ fel ast-fel
departe de + parte de-par-te
portaYion port + avion port-a-11-on
varstnic t__-l+T'l
dezgropa T_-l+f_-l
inegal f_-l+f'.]
dreptunghi f_-.l+f-.1
* Nivel maxim de dificultate:
j) nu-l nu-l (o silabd)
du-md -
. du-md (o silabd)
iati-1 . ia-tel (doui silabe)
de-un
rat-o
c-un
ducdndu-se
2. Uneqte,prin sige!, cuvintelecareau acelaqinumdrde silabel
A B
iarmaroc bdielii
lund sdptimanile
primdvara
GheorghiJd puf
prietenie cuiburile
pui puiqorii
oui
3.Combini silabeledatepentrua obtinecatmaimulte cuvinte:
r:::
@ E EE I ru i I E
@ @ @E E EE

r Autoevaluare: S 3 3 cuvinte
B 3 4-5 cuvinte
FB 3 6 saumai multe cuvinte
:
(S suficienqB bine; FB :
= foartebine)
4. Ordoneazi silabele gi vei afla cuvdntul:
.laqi-go .
. nii-pri-te-e
o lui-pi-tu-man -r
. d-md-va-pri .
.le-gu-cren-fe
. ce-ceas-clo -r)
o $it-tu-c5p
-
5, Adaugdo silabi, apoi dou6,apoi trei silabela ceadat6:
pil
pilag

6. Scriecel pulin ddtedoui cuvintecares6 seterminecu:


a) silaba-nd:
b) silabele-se-rd:
7. in poezii,cuvintelede la sftrgitul unorversurisetermini cu aceeaqi
silab6.Acestecuvinterimeazi.
-Ex: cremene semene
stelelor-rrdndunelelor
zvoale . sozllg
ierbi r cerbi
(din poeziafara meade GheorgheTomozei)
Gdse$teSitu cuyinte carerlwrcazdj
o luni a
-r pnetene
o

8. Marcheazi printr-o bari silabele cuvintelor din textele urmdtoare:


a) ,,(...) inttartzilattd,segribeaacumqi primivarasi caqtigecea pierdut.
Dintr-ozi intr-altainverzeauluncilegi rizoareletot mai tare(...),'
(Ion Ag6rbiceatu- Pdpddia)
b) ..Sescunrddin salciLrni o ploaiede miresme.Buniculsti pe prispii.Se
gendefte.La ce seg6ndeEre? La nimic.innumdrdflorile cire cad-.Se
uit6-ntundulgr6dinii.(...)"
(Baxbu$te{enescuD elawancea- Bunicul)
c) ,,AMatd primavaracu sdnu-ide verdeali!
In lume-i veselie,amor,sperare,viate,
$i cerul 9i pdmtutul preschimbi sdrutdri
Prin razeaurite6i veselecdntiri!"
(VasileAlecsanclri- Oaspefiprimdyerii)
9 .A.cceptio provocare?

Fil'trl
o Prietenullanevoiesecunoaste. S cuvinte p silabe

gti.
o Binefacibinegdse ! cuvinte ! silabe

. Dupifapte$idsplatd. fl cuvinte f silabe


10, Alcituieqte trei propozilii in caresa exsre numarcuvlntemono-
silabice.
tr Eu vid un ceas.
a
a
a

Su n e t ul9 i litera.Vocalelesi consoanele.


* Semivocalele

Retin
a Sunetul
o esteceamai micd partea unui cuventrostit;
o serosteqte9i seaude.
,- Litera
o estesemnulgrafic al sunehrlui;
o sescrie,secitegte,sevede.
Sunet 9i literi
In general,fiecdrui sunetii corespundeo lited.
E x.masn
srmel sunet sunet sunet
trere fiterd lited literb
coleC a pn
sunet sunet su{ret sunet sunet sunet sunet srmet
tterA literd litere lterd litere Itere literd literi

Suntsituatii candaceasticorespondenlinu serespectd:


a) Acelati sunetpoatefr rcdatpir, litere diferitei
il
r--1"*
"<i
i --''
'-------- - --------r
i t
-\q
Ex. inalt Ex. cafie Ex. yalutd hr. inel
vdrt /curd trayetsd bine
neinfricat 4uintal watt spini
mdndru yoga
yald

b) Un singur sunetpoatefi redatpdntr-ungrup de doudsau trei litere (ce,


ci, ge,gi, che,chi, ghe,ghi).
c) O liteld poatereprezentadoudsunete:
''" ..---*
--+ Ez --+ examen.exemplu.exaltal
cs ---> excelent.excursie.oxigen

Jnnri"
l. Scriecincicuvintein caresi folosegtilitera,,t'$i altecinciin care
si folosegtilitera,,4".
2. Scriecuvintein caresunetelesi fie redateprin literele mentrionate:

3. Completeazdcu gnrpurilede litere carelipsesc:


-- or t5;--or--; - - ripeste; gdl--av6; li---oana; - - neral;
ro ---1i: - a!e : a ! 5a: l t - n e v a ; r ta $ -: - n g a $ .
4. Scrie, sub fiecare literd ,,x", sunetelepe caxe le reprezintd
(,,cs"/ ,,g2"):
a xgrox o toxlc o examinator

a executant a extrem r Xenopol

5. Scrienumirul de litere si de sunetedin cuvintele:

elev { n sunete mmchi <o* E smete


E litere E litere
examen q- .* E sunete ortodox4- .- E sunete
E litere E litere

rucsac { E sunete ortodocsi<z E suete


E litere '>E l it e r e

6. Scriepatrucuvinte:
a) careaumaipulinesunetedecet[tere:
a a
a a
b) careaumaipufineliteredecatsunete:
aa

ff*n,,
r Sunet€leselmpaxtln trei grupe,dupdmodul ln careserostesc:vocale,
semivocaler, oonsoane.
. Vocoleleserostescfdr6ajutorulaltor ssnete:a, d, rt,\ e, L a, n. Elepot
alcdtuisingureo silabd'.a-clurn1' e-ra; o-ll; u-ra.
e. Semivocolel€* (n) . seameri,tn rostire,cu vocalele;
o nu pot alcdtui singureo silabi;
. sunelelee, i, o, a devin semivocalec6nd fac
parte din aceeagisilabdas a, d, i (A), carc s:uol.l
lntotdeaunavocale.
,'r. ser .+..e" estevooale
seard-r sga-rd ,,e" estesemivocald,pentru
' cb facepartedin aceeagi
silabi cu vocala..a"
!? Consoanelesuntsunetecareserostesccu ajutorul altor sunete.Nu pot
formasingureo silab6:b, c, d,f, g, h,j, k, l, m,, p, q, r, s, $,t, I, v, w,
r, y, z. Pot lipsi din compunereaunei silabe.
$oo',"
1. Completeazicu roquvocalelegi cu verdeconsoanele
carelipsesc:
lu-ini; 1-n-; pa-ru;p-f.
2. Adaugi vocalelepentrua puteaciti cuvinteledin propoziliile:
. C mFn pl- -*- l- p-d-r-.
oS--r | - nc - l z 9 t p - m . n t - l .
o P-s-r-l- s s-sc d n t-r-l- c-ld-.
3. incercuiegteconsoaneledin proverbele:
. Dupdpoamdsecunoaqte pomulqi dupdfapti omul.
. Capuliscusitla laemedenevoiesecunoa$te.
. Acul estemic,darscumpehainecoase.
4. incercuieqte
cuvintelecareconfinsemivocale. pentma fi sigurci
nu ge$eqti,despartecuvintelein silabeqi verifici regulade recu-
noastere
a semivocalelor:
Ex. roud --+ro-ui PasAxea +
DIanluI t
n
Pdeteni -i
iarbA --' vratd --+
ieqire -r vle
5. Alcltuiegte cuvinte monosilabice,scriind cite o consoanein fala
literelor date:
a -a t a-ax a-ol o-ar r
a -uc a-or a oc a-ac

Observi!
Litera e Sunetul
tt
a [a]
Cuvdnt scris e Cuventpronunlat
casa Icasa]
t I
4litere 4 sunete
eram Iieram]
t t
4 litere 5 sunete

ff*o,"
0} De celemai multe ori scriemaqacum pronunldm.
r ln unelecazurinu scriema$acum pronunldm:

Scrieml Pronuntim Scriem Pronunlim


et liell ea r [ia]
ei - ele r
[iei] [iele]
egti - [ie$ti] este . [ieste]
eftun - [ieram] erali r [ierafil
-

]oo,'.
1. Citeqtecu vocetare,pronunldndcorectcuvintele.Catefitere $i cate
sunetesurt in fiecarecuvant?
o Eraicu el la eaacas5.
o Ei eraucuelela ea.

xentie't elal rt Iierai]


/M I t
4 litere 5 sunete

2. Citegte,apoi scrie (in parantezi pdtratd)cum pronunli: Mihaela;


Nicolae;aer;poet;poezie.
3. Di exemplude catedoui cuvinteformatedin:
qi o vocali
doudconsoaae o consoandqi doud vocale

4. Cdteliteregi cdtesunete(vocale9i consoane)


suntin cuvintele
urmatoare?
Er.puigor[puigor] gi 3 vocale
consoare
c v v c v c -3
po rtit d[ port i{6 ] + E consoanegi E vocale
i € dul[ ieduf ] r E consoane$i E vocale
i a te[iat d] r E consoane$i E vocale
do arldoarl r E consoane$i E vocale

Buburuza
dupiaEugenJianu

lll" EugenJianu a scris.pentrucopii.volulr'eleCasalui MoSVuia.1rlll


u Prin fdneald, prin verdeald,PdcdlealaBursucului,Anotimpurile ll
I vAndbrului, $trengdrel Si alte povestiri, in care lgi exprima ll
pentrunaturd.
llJlLdrasostea ,nll

t.'!,.
@;1 Descoper
Cuvinte de ieri ti de azi
o a zburda- a alergasprinten.a sezbengui:
c buburuzd gdrgEriln;gdndicel; insectdmicd cu aripile rogii, pdtatecu
lapte punctenegre;
o gd.zd. nsecti zbvrdtnaremicd1'
. a yesti- a ar\alita,a informa;
. a se ivi - a apercadintr-odati, pe neagteptate;
a seardta;
. pajiite - pi,qlone.terencu iarbi mdrunta9i deasi, folositd pentrua hdni
turmelede animale.
Frumuse{ealimbii romAne (expresii)
c ftunza ceacntdir - frunzaproaspit (de cur6nd)inverzitd;
t nu md bagdin seamd- nu md observd;
o are un roslpe lume- areun roi. un scop.o menire.

]enri"
f. inlocuiegtecuvintele subliniate cu altele, cu acelagilnteles
(sinonime):
Craneul( ) e plin de !4q4 (_) pdsdritor
Albineledereticd( ) stupul.Mieii zburdd( )
pepCii$jg( ). Buburuza( ) prima
este glLd
L___-) cevesteste( ) pdmevaru.
2, Alcltuie$te cdteo propozitiecu fiecareexpresiede la rubrica
,,Descopir".

3. Transcriedin textul din manualreplicile buburuzei(spuseleei):

a) Selecteazd din fiecarereplici (propozi{ie)cuvdntulformat din celemai


multe litere:
_./ tr litere
dr. l iamal€-> tr sunete
"""*
\ tr silabe
)/ fJliterc
f-----__l4- D tun.t"
\ tr ,ilub.
tr Iitere
tr sunete
tr silabe
b) Precizeazd pentrufiecarecuvant:
o numdrulliterelor E
. numerulsunetelorE
r numdrulsilabelorE
c) Scrie,subfiecareliterda fiecdruicuvdnt:
. VpentruvocaE
. n pentrusemivocali
. c penhuconsoand
&
w
I Amcitit,aminteles
1 Textulnarativcu titlul ,,Buburuza",
dupdEugenJianu,esteformat
din:
7 ?
E fragmente
logice E alineate
2. Cite$tefiecaxefragmentmaxcat
petextuldin manualgiscriecdteun
titlu Dotrivitfi ecdruia:
a o
a a

3. Jurnal cu intrare dubli. Enumerdsemnele sosiriiprimlverii pre-


cizatedecitre autorin primul qi in al doileaalineat,insofindu-lecu
cateun mic desensusestiv.

Semneleprimiverii Desensugestiv
Semneleprirniverii Desensugestiv

4. Joc. Pdldriile gdnditoare.


Pe catedd sunt qasepdlirii de culori diferite. pentru fiecareDdl6rie.vom
numicdleutrcopil careva rdspunde cerbteide subpdldrie.
l6H.- U-':, Pdnriaalbdt Informeazi!
---z
. Despreceeslevorbain text?

gPl Pdldriarogiei Spunecesim{i!


o Ce fia pldcut cel mai mult in text?
r---? -
gpl Piliria neagri i Aspecten€gttiye
. Cend/cecrezl cd a greqitbuburuza?
c--? -
gEJ PilEria galbend{ Aspectepozitive
r Ce a invitat buburuzadin dialogul cu baietelul?
r--? -
gu PdldnaalbasrA+ Clarilici!
. Punele o intrebarecolegilortii, si verifici daci auin!e-
les conlinutul textului!

gEJ Piliria verdet Idei noi


o Imagineazd-licd bdiatul nu ar fi lduclat-ope buburuzd.
Ce s-arfi putut int6mplact mica gdzd?
In ziua de Paste
deElenaFarago
1. Transcriedoui strofe,la alegere,din poezie,respectendregulile de
agezareln pagini a mui text in versuri (poezie):
o Fiecareverssescriecu alineat.
. DacAun ve$ nuincapepeunrdnd,secontinuescrierea lui pe
r6ndu1 imediaturmitor,dela mijloculaceluirAnd.
r lnhe verswileuneistrofenu selasdrdndliber.
r lnhe strofeselasdun rind liber.
o Atunci c6ndnu scriemo shofE,marcemabsenlaei printr-o
linie punctati.
o Literelesescriucaligrafic.

2. Cvintetul
o Fiecarelinie reprezintaun cuvant.
. Nu serepetdniciun cuvant.
. Formacvintetului: 1-2-3-4-l.
1.Peprimalinie scriipersonajul principal(1 cuvdnt).
2. Pe a doualinie soii lnsugiri ale personajului(2 cuvinte).
3. Pe a heia linie scrii cuvintecarearati actiuni ficute de cdtre
personaj(3 cuvinte).
4. Pe a patralinie scrii o propozilie desprepersonaj(4 cuvinte).
5. Pea cincealinie scrii un ,,cuvAnt-oglind5" pentrupersonaj.Si
fie cuvdntulcel mai potrivit, cu ajutorul ciruia, atuncic6ndil
citim, si ne gdndimnumaila personajulprincipal (1 cuvdnt).
. CompleteazeHniile, dup6 ce ai citlt poeziaIn ziua de Pd$tede ElerLa
Faraso.

o Realizeazri
pe caietun desensugestivpentrusfubatoarea
Pagtelui.

t""urasuplimentare
ffi
Cit€tte qi alte poezii: ,,La Paqti"de GeorgeCogbuc,,,tlristos a inviaf' de
AlexandruVlahulE.
Hristos a lnviat
de Alexandru Wahu1d
$i-auremuratslapaniilumii
La glasulbl6nduluiprofel
$i-un dugmanau vdzutin fiul
Dulgherului din Nazaret!

El n-a venitsi rizvr5teasci


Nu l,reapieireanimdaui;
Desculg.pejos.colinddlumea
$i mu(i hulescin urma lui.

gi mulli cu pietre il alungd


$i rdd de el ca de-unsmintit:
Iisus zambeqtetuturora
Atotputemicii smerit!

El orbilorle dd lumina,
$i mulilor le di cuviint.
Pecei infirmi ii intareite.
Pe morfi ii scoalddin mormdnt.
$i tuturor deopotrivi.
Impartedarul lui ceresc
$i celor carecredintr-insul,
$i celorce-lbatjocoresc.

Urasci-lcei fbrbde lege...


Ce-i pasdlui de ura lor?
EI a venit s-aducdpacea
$i infrilirea tutuor.

Din toatdlumeaasuprifii
in jurul lui s-augrimedit
$i-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amulit:

,,Fiti bFnzi cu cei ce vd insulti,


Ierta{ipe cei ce vd lovesc,
Iubifi pe cei ce-n contruvoastd
Cu vrijmiqie sepomesc"...

Cat bine, catdfericire,


$i cati dragoste-aiadus!
$i oameniidreptrdsplitire
Pe cruce-ntretalhari te-aupus.

Au ras Eite-auscuipatin fali


Din spini cununi {iau fEcut,
$i in deqartalor trufie
Stipdni deasuprS-tis-aumezut.. .

Aduceli piatra ceamai mare


Mormartul se-i acoperili
Chemafisutaqiicei mai ageri,
$i strdji de noapterdnduili. . .
S-auveselitnecredincioqii
C-aupus luminii stdvilar,
Dar eas-aintirit in focul
Durerilor de la Calvar,

$i valurile-ineoprite
Pestepdmantseimparzesc,
Ducind dreptateqi iubire
$i pace-nneamulomenesc.

Voi toli, ce-afiplansin intuneric


$i nimeni nu v-a m6ngiiat,
Din lungavoastrd-ngenunchere
scuta[r...finstosa lnvrat!

Recapitulare
Aminv6tat,stiu

FocaGIF"-il;Gl Fonsoa;q
1. lncercuieqte varianteleposibile:
a) Sunetul,,i" poatefi: b) Sunetul,,a" poatefi:
* vocala * vocal5
* semivocale * semivocald
* consoanA * consoara
c) in caredintre cuvinte,,i" este o) m careolnre cuvrnte!,o- este
vocalS? semivocau?
* iaxbi * cos
* istel I COaSe
* repure * haos
€) Caredinhe sunetelede mai jos f) Caredintre sunetelede maijos
pot forrnasingureo silabi? nu pot forma singweo silabd?
* consoanele * consoanele
* vocalele * vocalele
* semivocalele * semivocalele

2. Desparte in silabe:
a) codru b) caxte
ata pastd
litru munte
c) lmprietenit d) taxa
crnste textil
contlast eKxaterestru

3. Grupeazi cuvintele dupi numdrul silabelor:


luncd,ochi,diclionar,strilucitoaxe,covor,zicitoare,primdviratic, ghiocel,
fruazig,soarele,cdlduroase,stea,puf, pisdrelele.

o silabi doui silabe trei silabe patru silabe cinci silabe

4. Gisegtevariantede despdrlirein silabela marginede r6ndpentru


urm[toarelecuvinte:
Er. primdvard --r primiva-rd { prim5-vari pri-mdvara
ghiocel -
shelucitor --+
infloritoare -+
5, Amintegte-Ii
un proverb!
a) Scrieproverbul:

proverbulin silabe:
b) Desparte

c) Alege dou6cuyinte din proverb qi precizeazdfelul suretelor din acele


cuvinte,folosindprescurtdrile:
. v penku vocalS;. n pentrusemivocald;. c pentruconsoand

6. Alcdtuiegte cite o propoziJie forrnati din:


a) cuvintedin cateo silabd

b) cuvintedin cetedou.i silabe

c) cuYintedin catetlei silabe


Evaluare
1. Scrienumdrulvocalelor9i al consoanelor:
V c
.lnvdfdtod tr tr
a
o gcolari tr tr
c
o profesori tr tr
2. Scriecatetreicuvintecare:
a)si lnoeapiqisi setermine
cuceteo vocali
o_ a_ a
b) sblnoeapd9i sdsetermineoucateo consoani
o ao
c) si lnceapd gisi setermineouo vooald
cu o consoani
a ao

3. Alcltuiegtec6teun ouventpentrufiecaxeschem5:
a vc a ccvc o cvow

4.Desparte
ln silabe:
. scara r mixer r lupoaicd

ceteo propoziJieformati din:


5. Alcetuiegte
o tlei cuvintedin cateo silab6;
. trei cuvintedin cetedoui silabe;
. hei cuvintedin catehei silabe.
,,
Numir exercitiu 4. 5.
Sulicient
Bitre
Foartebine
CopilSria

Cel mai bun prieten


dnpd.hctor Sivetidis
;,,.
1**l Descopdr
Cuvinte de ieri qi de azi
. a seplictisi- ai seud, a sesdtwa;
c plastilind- mateialplasticuqordemodelat;
c a modela- apre\tcra prin frimantare pentrua aducela forma dorit{ a
fasona.
Frumusetea limbii romine (expresii)
c cdtegi mai cdte- foartemulte
Proverbul - lnvaldtwd populad, vorbd din bitrani.
Proverbedespr€munci 9i despreprietenie
Muncq inseamndo zi scurtdgi o viaydlungd.
Cine nu munceSte Ia tinerele,n-are l.t bdtuAne&.
Cine munce$te,hrand qgonisegte.
CummuncettLa$qli sepwte;te.
Munca e brdsardde aur
Cinelucreazdii tace,multi treabdface.
Prietenul omului estepunga cu bani gi sacul cu mdlai.

$nnri"
1. Eu scriuuna,tu scrii multe!
a) cutie { cutii b) tdtic t
juceriet grddina r
bdiat { plastilind
pneten t avion a
f ---;:---------:
l
c,l lmurppomll
t t
mir t mere .f meri
ptui {
gutui { {
pnrn { {
cais -)
2. Desparte in silabecuvintele:
plictisit -+ primit
cumpitat-) modelat
3. Completeaz[ dupi model:
a)a seplictisi+ p/l mdpliotisesc @l-l
]tu I teplicdsegti lvoi I
131@lseplictisegte lei/elel
asejuca r F-l mdjoc
v "l
)el/eal sejoaca
b) a nu semaiplictisi + nu md maiplictisesc
l"l I
Itu I
I^k:l
lnot.I
l y ot I nu vd mai plictisifi
I ei/elel
a nu semaijuca + @1 nu md mai joc
Itu I
l"t/?l
lror. )
lvot I
I ei/elel
c) a modela , w-l modelez
vdf
1ru 1 lvot I modelali
I el/eal I ei/elel
a muncl + P1 7.r)
Itu I l vo t I
I el/eal lei/elel
4. Formeazi familia de cuvinte:
o a modela
a a munct i
o a cumpdra

5. Formuleazio propozitieexclamativi folosind expresiacAtuti mai


cAtu-

6. Scriedin memorie:
a) doudproverbedespremunci:

b) doui proverbedesprepdetenie:

citit,am
inteles
ffien
1, Textulnarativ Cel mai bunprieten, du.piVictor Sivetidis,estefor-
mat din:
? ?
E ftagmentelogice E alineate
2, Personajelecareparticipi la desflguraxeaintampldrilor sunt:
3. Jurnal cu tripli intrare. Completeazicu intrebarea,rispunsul qi
desenulpotrivit. Folose$tecorectsemnelede punctuatie.
intrebare Rispuns Desen
Biiatul a primit de la
tatbl lui o cutie cu
plastilin6.

Ceobiectea modelat
copilul?

De ce nu semai plicti-
seabiiatul?

Ce actividfi crezi ci Listd de activitdli:


facerm copil penhu a
puteaspunecA
munce{te?

4. Selecteazd
din textul din manualcuvintesinonimeoentru:
amic t fecior t
pdrinte + linigtit .f
5. Completez.verific, notez.
a) Completeazicu semele de punctualienecesale:
intr-o zi E el spuseE
E Tdticule E weau o jucirie E
E Bine E dar pe astan-ai s-omai arunci E aga-iE
E Sigur E zise fiul E
$i a primit o cutie cu plastilind E A lbcut un mdr I un avion qi cdteqi
mai c6te E
b) Verific6te, compardndfragmentulcompletatde tine cu cel din manual;
vezi textul ,,Celmai bun prieten", dupi Victor Sivetidis.
c) ili poli stabili singut calificatir.ul,bifhnd casetacaxe,tisepotrive$te:
Sufrcient Bine Foarte bine
5 cisu!€ de la 6 la 12cisute de la 13 la 15cisute
completate
corcat completatecorect completatecorcct

$i €umuncesc!
Nu uita! Cel mai bunprietenal tiu estemunca. @

sunlimentare
fr,""4,.u Banulmuncit
deAlexandruMitru
Tdia odatdun om tare hamic,pe numePetcu,
AveaPetcuqi un fecior, caresenumeaIliu15.
C6t eraziua de mare,Iliuld nu gtiaaltcevasdfacddecAtsddoarm6.
Intr-ozi. Petcul-achemat pe lliuldgi i-a zis:
- De rn^4ine sdmergi la lucru gi sdnu te intorci pandnu ai seca$tigiun
galben.
A plecatIliula. S-afacut cdmuncegteun timp. Apoi i-a cerutmameisale
un galben.
- Iat6,tatd,banul muncit!
Pdrintelea luat banul gi l-a aruncatin foc spundnd:
-Acesta nu e bance$tigatde tine!
A plecatIliul6. Era trist cd igi necijise pdrinlii. S-aapucatde munci. Pe
la sfar$ihrllunii, seintoarceacasd.
- Teuiti, tatil zice Iliup, ii ii intinde un galbencu zim{ii noi.
Tatail centiregtein palmdgi il azvddein foc.
- Nu, tat6,incepusi strigeIliujd, nuJ arunca!E galbenmuncit!
Serepedecu mAinilein fldcdri, sefrige, dar scoategalbenul.
Selumineaz5 fata tatdlui.
- Vezi.lliuld?Agae banulmuncit.il preluieiticu adevarat!
Scheletulde recenzie*
r Scrieintr-o propoz$e/enun!desprece estevorbain textul citit:

r Alege o expresiesemnificativbpentruconfinuhl textului.

r Rezumi, intr-un cuvatt, esenlatextului.

.Precizeazd.,,cttloarcasentimentali" sugeratide text (de poveste).Argu-


menteazA (explicd)pe scurt.
r Completeaz6propozilia:
Din acesttext amlnvdtatci

Grupurilede sunete
,rea" , ,ria" , ,rie"; ,roa" , rrllat', ,ruat'

imi amintesc
Silabaesteo vocald sauo gruparede sunetecare cuprindeobligatoriu o
vocali (ti seroste$teprinh-o singud deschiderea gurii).
Ex.: ma-sa,1i-ne,vi-e.

:W Descopdr
o Existi silabecarecontin o vocaldgi o semivocali:
Ex.: plea-cd, sa-rea,i-coa-nd,moa-rd",ro-dea, go-goa-g6,iar-bd,,plo-ud,
oq-ie,ne-a,li-a.
o Existd silabecareconlin o vocali 9i doudsemivocale:
Ex.: leoat-cd,Ie-oai-cd,cre-ioa-ne,miau, le-au-

* Recenzie- prczeutarcasuccintd,scurt-da unei opereliterare sauqtiintifice


cu
gi
comentarii apreciericritice.
fr*o," Diftong Tliftong
O vocali qi o sernivocaliL
aldfi$ate, O vocaldqi doui semivocale
pronunlatein aceeaSi silabe, aEturate,pronunlatein aceeaqi
formeazdun diftong. silab6,formeazi un hiftong.

$enri"
Diftongi: ea, ia, ie Difton$: oa, ua, ud
1. Subliniazdcuvintele care conJin 1. Subliniazdcuvintelecareconlin
grupurilede sunete(diftongii) ea, grupurilede sunete(diftongii) oa,
ia, ie: ua,ad:
,"Atuncizdpadasedusela iarbdqi ii Rouaa cezutpe fiecarefloare.
ceruvole: Totul esteacoperitcu roue.
Di-mi gi mie culoareata verde,e Nouahainda naturii esteverde.
atat de ftrmoasi! Naturaare o infe{itare noud.
Iaxbanu a vrut."
(ZdpadaSighiocelul -
legendi populari)
2. Despartein silabe,apoi incercu- 2. Despartein silabe,apoi incercu-
iegtediftongii: iegtediftongii:
* iardsi * Scoald -l
-
* retr * trotuar --r
* zotea * roui
3 . i n -ie 3. o --+oa
* piatra '+ pietre * cos -+ coase
* ploaia * rod
* femeia * rog
* plata * domr
* poiana * coc
* cheia * IOC
Diftorgi: ea, ia, ie Diftongi: oa, ua, ud
4. ie --+ia 4. os ua ? Taievaianta gre$itd.
-
* incuie + incuia zin zioa
* voie piua- pioa
* baie creioane- creiuane
* Emaie --r steaoa- steaua
* cheltuie-' muale- moale
* temaie --r boare- buare
5.ea-ia 5.ua1 o a ?
* o carte. rc ; c 16; r_td;
* _ citestepovestea. luci_s[ rca- lic re
6. incercuiegte cuvintelescriseco- 6. incercuiegtecuvintelescriseco-
rect: rect:
a) gre$eal6 - gresah a) cobuad - coboard
a\azd - aleMd imuadd innoadd
chiamd cheamd culoare - culuare
b) iepure - epure b) patinoar - patinuar
egire - iegire oald uata
poet - polet fluare - floare
c) ea- ia ei iei c) a doua a doa
iel el iele- ele anoua - a noa
d) era- ierea eream erzttn d) roud rod
ie$ti- e$ti era- etea noua noa
7. Scrieun scurttext folosindcuvin- 7. FormaJidoud propozilii in care
tele',fl oarea-soarelui, iarbd, i ese, cuvdntul noud sd aibd inlelesuri
zdmbitoare. diferite.

Joc. Lucra{i in echipd. Joc. Lucrati in echipA.


Gdsi,ticuvintecaresArimeze. Gdsilicuvintecaresdrimeze.
soare-+ floare --+_ -t oud - -r_ i_ -+ _
foaie" .) _ r _ - _ IOUa --r -+ --.)
r e a i - +- coase--t
Tlifaong ioa, eoa,ira, eaa
1. a) Despartecuvintele in silabe, apoi incercuieqtegrupurile de trei
sunete(o yocald+ dou.dsemivocale)rostiteintr-o silab6:
* aripioad --+ a-i-pioq-rd * topiiau -l
* pleoape * piriseau .-i
* ldcrdmioad --' * vleau
* leoarci * suiau
* lupoaicd * pireau --.
b) Incercuieqtehifiongii din silabelede mai sus.

$tistici...
{ DouAvocalealdturateaflatein silabediferite alcdtuiescun hist: Di-on.

Janri"
l. Subliniazdhiatul din cuvintele urmitoare, dupi ce le despartiin
silabe:
Er. poezle--+ po-e-zi-e
POet -+ fiindcd "--+
liceeni --) cdmpie ---+
alee rochie ->
2, Incercuiegtenumai cuvintelecarecontin hiat: ceagcd,ianuarie,
creier,aeroplan,proiect, ideal, hiat, vorbeau,zicea,ploua,viespe.
3. Scriehei cuvintecaresi cuprindd:

o diftonpiI
'\
otuart

otritonel(
Dupi fapt6,9i rdsplati
dup| lon Pas
r-l
i; r'#- uescopar
7: :.\
-

Cuvinte de ieri $ de azi


o chip,chipuri- fatp.obraz,figurd;
o a seminuna- a semira;
c a clipi amiqcarepede gi ritrnicdin pleoape;
. q se inctanta - a apropiasprdncenele,
a privi aspru,a seposomori.
Frumuselea limbii romflne (expresii)
. cAt ai clipi - imediat,numaidecat;
o in chipde...- cu infffiqarede...;
c chip cioplit - idol;
cfel Si chip tot felul de...;
. in niciun chip - nicidecum;
o cu chipsd...- casA,,..pentruc4...,
Proyerbed€sprefapteleoamenilor
Dupdfoptd, Si rdsplati.
Binefaci, bine gd.seSti;rdufqci, rdu gdse;ti.
Fapta te qratd tocmaica lntr-o oglindd.
Cumfaci, 7iseface.

$nnri"
1. Completeazi:
aseminunat mi minunez
llal 7df
) t u I te minunezi lvo t I
EkqI lei/eldtseminuneazd
aseincrunta{
Fu
-l
w)
It" I
Ell"olseincrunt6 WA
2. Ce sens(inleles)are?
Ai chin frumos. figurE,fafa
=
Nejucdmin fel si chio.
Nu in{elegecu niciun chin.

A clipit din cauzaluminii.


A venit cat ai clipi.
S-alovit firi sdclipeascE.

A venit intr-o clipd.


Va sosidin clipi in clipd.
Triiegte clipa!
Dacdnuqtiisensulexpresiilol,poli sdle cautiintr-undictionardeornonirne
(cuvintecu aceeaqi
formb,darcu in{elesdiferit).
2. AlcdtuiegtecAteo propozi,tiecu fiecareconstructie:
. lti ardt ea:

. ii face tmpotriyd:

atit,am
intetes
ffian
1. Textulnarativ intitulat ,,Dupdfapti qi rdsplat6",dupi Ion Pas,este
format din:
? ?
LJ rragmenteloglce E alineate
2. Personajele
careaparin text sunt:

3. Si alintdmcuvintele:
Ix.. Nicu --+Nicutor mama--+ treabd -l
biiat oglindd --+ ca.sa+
-
copil -t scaun .-r .anl --t

4. Completeazddupdmodel:
urAt ..r gi mai uret cel mai urAt
lau

5. Alcdtuiegtetrei propozitii folosind,pe rdnd,cuvinteledintr-o serie


completatSla exercitiul 4.

6. Transcrieultimul alineatal textului din manual:

7. Caxesunt gi ce marcheazdsemnelede punctualiedin fragmentul


transcrismai sus?
l_] marcheazdvorbireadirecti a unui personaj:
-
Ir
E-
tr
f. I

8. Scrieintr-un enun!ce crezi ci a inielesbiiatul din spuselemamei:


9. Jurnal cu dubli intrare. Descrie,prin catevatrisAturi, chipul tdu
pe careil putemvedeaqi noi in oglindd,daci il desenezi!
Trisituri alechipuluitiu Imaginea ta din oglindi
,.. /-t culoarea
ocnll <-
-"r mdrimea

a*
< ----
-Dnrul \ lungimea

nt u{ G
-tr mirimea

10,a) Daci ai aveao oglinddfermecatd"


ceai ruga-o...
...sdschimbela chiDultdu?

. . .si iti ofereln dar?

b) DacEoglindas-arsparge,ceai puleafaoetu pentrutine?

c) Bifeazi ln cineai lncredere:


. inh-o oglindefermecatd o fir putedle tale
tr tr
ll. Desparteln silabe,apoiincercuieqte
diftongii:
scoate
seminuneazd
biiahrl groasa
mdng6ie doare
12. Scrie: r Titlul qi autoruluneipovegtiin careapdreaqi o oglincli fer-
mecati.
RdsDunde
la intrebAri:
rOglinda fermecatd
i-a spusadevdrulreginei?

r A acceptatreginaceeace i-a spusoglinda?

r Crezicdreginaa procedatcorect?
DAE] NUtr
De ce?

prietenii-oglinde"
Proiect,,Oglinda-prieten;
Chestionar:
o Estebine sEacceptimadevdrulpe careni-l arati o oglinddsauunele
persoanedin jurul nostru?
DA E] NU E]
r Putemin&eptaceeacenu neplacein imagineanoastadin oglindi?De ce?
DA T] NU E]

r fi-ai dori si ai in jurul tiu persoanecaresd-|i arate,ca o oglindi, ceeace


gregeqtiuneori?De ce?
DA E] NU E]

. Poatedevenio oglindbun pdetenal nostru?De ce?


DA E] NU E]

. Dar persoa.nele
carene spunadevdruldesprefaptelenoastre,chiar dacd
acestadevir nu ne place,ne-arputeafi prieteni?De ce?
DA f] NUtr
. Ai pdeteni caresunt sincedcu tine, ca o oglindi? Scrienumelelor.
D A EI NUtr

. Crezi ci tu egti ca o oglinddpentnrcolegii sauprietenii tii? De ce?


DA E] NU E]

lnterpretarea:
. NumdrdcaterAspuxrsuriDA E NU fl
o Dacddspunsurileafirmative,DA, suntmai multeca numdrdecdtcele
negative,NU, lnseamnd ci ai prieteniadevixali9i ci, la randultiu, egti
unprietencarepreferi s6-ispundamiculuiadevirul,chiarpi cdndacest
adevdrll doaresaull deranjeazd.
. DacAsuntmaimultrerdspunsuri NU deo6tDA, atunciltrirecomandlmsi
fii selectivln alegerea
prietenilorgi,la rdndult6u,sdfii sincercuprietenii,
chiardac6le spuiadevdrulcareli deranjeazd.
Proverbe
Selecteazd
dinh-o culegerede proverbecetevacaf,esereferdla adevir,
minclunl,prietenle.

Proverbedespreadevirata pri€tenie...
Iube$teji prietenul cu toatedefectelesale.
Nu pot sdJiu Siprietenul $i linguiitorul tdu.
E depreferat un amicpefald decdtunprietenfq.ls.
Dojene$tejiprietenii tn taind Si-ilaudd in public.
Recapitulare
Aminvdtat,stiu
1. Scriecuvintecareconlin grupurile de sunete:
Diftongi IIiat

,/ |€nrl
iA<---- loa
- <-->_
\Ioana

@< luala"-->

E< raz
2, a) Subliniazicuvinteleln caregrupuriledesunete,,ia",,,ea",,,ie",,,oa",
,,ua",,,u5"suntlnh-o silab6:
A dauazi,plecdndcuoile,fudorelseagezd pe unddmbcuflori si incepu
sd-izicddinfluier ( ...)
Doudzecidepelechideochiseinvdrteauinjurul ciobdnagului, careii
ziceadezor dinJluieregul lui desoc.(...)
Cdteraudefalnici aceiotteniii cdpitan|ajunserdca nistebieteoi, la
poruncaciobd.nasului! JucquSi lopdiqude zon Selineaudupdel, tot
ddnluind,Sipdrdseaude-a-nddratelea pdmAntuilecuceriteatdtdeWor
(\4ctor Eftimiu - F/aierul fermecat)
b) Grupeazdcuvinteleln funcfie de grupurilede sunete:
@_
E-
E-
@
@
@
c) Selecteazddin textul dat cuvinte careconlin triftongi (o vocald+ doui
semivocale):

3. Completeazdcuvintelecu grupurile de sunetecarelipsesc:


no_mbrie; _nuarie; grlri; njte; no_; ro_; bomb_ne; _jure;
_ri;
m_re: j_cd; _rbd; no_zeci 5i no_
4. Scriein cite o propoziliegrupuridesunetediferite:
T
n
T
I]
Evaluare
l Subliniazi cuvintele care contin grupurile de sunete:,,ia", ,,ea", ,,ie",
.
',nt" "'JFi'
A douazi, surorile ei se duserddin nou la bal. Dar nici CenuSdreasa nu
lipsi. De data aceasta,era $i mai Bdtitd decdtfuseseintdia oard.
IarJiul regeluise tnvArti;i de data aceastainjurul ei, spunAndu-izeci
de lucruri pldcute.Fata sesimles At de bine, incat uitd de celespusede
na|d. Totuti, cdnd auzi ceasorniculbdtdnd de miezulnoplii, se ridicd gi
fugi ca o cdprioard la apropiereavdndtorului.Prinlul alergddupdea,dar
nu-iputu da de urmd.( .,,)
(Frafii Grlmrn- CenuSdreasa)
Semnul(o) reprezintd4 cuvinte subliniate.
2. Taievariantagregiti:
agaze) ageazd era -+ rerea
roua -) roa poiet r poet
do6 -+ doud gre$al6-r geteald
3. Alcituieqteun text formatdin gasepropoziliiln caresi folosegti
cuvintecarecontingrupuriledesunete ,,ea",,,ia",,,ie",,,od',,,ttt',
..u4 .
Semnul(o) reprezinti2 propozitiil2grup,tridecuvinte.

Numir exercitiu l 7

Sulicient
Bire
Foartebine
Lumea
necuvf,ntitoarelor

Dumbrava
minunati
dupd,Mihail Sadoveanu
-"E- :-cr

]lu' ]VIit Sadoveanu unul dintrecei mai imponanliprozatori '[l


u romani"ita scrispenhucopii Duubraya minunatd,Poyestiripenhu ]l
ll copii, Stigletele.Celemai cunoscuteromaneale salesuntBaltagul, I
ll1- Fralii Jderi. Nicoord PotcoavA. ,fll

q1$ Descoper
Cuvinte de ieri Side Mi
c a seghemui- a sestrange caun ghem,a seincolici;
o copild.,copile- fatdmic6,fetitd;
t a se teme- a-t Ft leamd.a se speria.
c bursuc, bursuci - viezure, mamifer camivor cu picioaxe scurte;
o a mormdi - abombdni, a mdrdi, a vorbi nedeslusit;
a mata matale, d]dJr:'Jeate:
. qdtnirqlie -ptefllre, st nA, incantaxe.

Frumuselealimbii romAne(expresii)
. q ayea ac de cojocul lui a-i ver.i de hac, a pedepsi;
c dd.duun fipd.t tipd, shigi, rbcni, urld.
1$enri"
1. Completeazd:
eu md ghemuii nol ne
a seghemuiI tu te ghemuiqi vol ya
eVea seghemui eVele se
eu mAtem nol ne
a seteme I tu YOt va
eUea se eilele s9

eu mormdi nol
a mormdi t tu vol
eUea eilele
2. Alcituieqte cdteo propozilie cu cdteo formi, la alegere,a fiecdrui
cuvantdin casetelede mai suscarearatAo actiune.
(D
(?)

copili -+ dispre{
bursuc -+ scorburd --r
richiti --r admiratie -+
Pddure- mata
4. Alcdtuieqtecite o propoziliefolosindconstrucliilede la rubrica
,,Frumusetealimbii romdne":
5. Une$tecuvintelecu sensopus:
pleaca. o bun
teamd . o vme
r6u a o admimlie
disprel . r curaj
. veselie
6. Scriecuvintedin textul din manualin careapargrupurilede sunete
date:
te oa la

7, Acceptio provocare?
a) Selecteaza
dintextuldinmanualcelpufindoui cuvintecaxeconlinhiat.

b) Aicahrie$le
o propoziEie
exclamativd selectate.
cu unuldintrecuvinrele

8. a) Completeazdcdsu,tele
cu semaelede punctuafiecorespunzitoare:
E PatrocleE eu cred cd nu trebuiesi ne tememde mamapddurii E Stii
de cemd tem eu E
E De ce te temi E
E De bursucE Am auzit cd bursucu-ifoafie riu E
D N-are dec6ts6vini E mormdicu disprelPatrocleE Am eu ac de cojo-
cul lui E
b) Verificd-te.Compardftagmentulcompletatde tine cu cel din manual.
c) Po{i sAiti stabilestisingur calificatiwl, bifeild casetacare corespunde
numdruluide c6su,tepe carele-ai completatcorect.
S B FB
5 cdsulecorecte 6-10cdsu,te corecte 1l-12 cdsu,te corecte
amintetes
K.o^citit,
l. Textuldin manual,,,Dumbravaminunati ', dupdMihail Sadoveanu,
esteformat din:
? ?
E fragmentelogice E alineate
2. Personajelecareparticipdla desfigurareaintdmplirilor sunt:

3. Completeazdfolosind cuvintedin text sausinonimeale lor:


Au plecalIa_ . Au ajunsitrtr-o_. latrgao _ de
bitrturi. Ei sunt_ $i_.
Copilasetemede , nu setemede nimic.
il m6ngAiepe
4. Ordoneazi intd.mplirile din povestire, care au fost amestecatein
enunlurilede maijos:
E Lizuca setemede bu6uc, pe candPatroclenu setemede nimic.
E Fetila il admirdpe Patroclepentrucuajul cu care1l alungdpe iepure.
E Lizuca qi Pahocleau ajunsintr-o pidure, in drumul lor cbtrebunici.
5. Povestesteoral ultimele doui fragmentelogice ale texhrlui din manual:
A. o Transformivorbtea directi a personajelorin vorbireindirecti, poves-
tind despreceeace au dialogatpersonajele.
. Evitd repetaxeasupdrdtoarea aceluiaqicuvint, folosind sinonime.
o Exprirnd-teclar, concis.
o Redi intAmplirile in ordineaapariliei lor
. Folosegtecuvinte $i expresiipe carele-ai aflat din lecturatextului.
B. Joc - Cei mai buni poyestitori!
3 Povestirein lant- individual:
* un eley incepepovestireaoraldqi continudpdndintr-un anumemoment
al acfiunii, apoi firul povestirii estecontinuatde un alt copil gi agamai
depane.pdni la lLnalulftagmentului:
* elevii-povestitori sunt numili de c6tre invdlator: atentiacopiilor va fi
stimulatdprin elementulde surprizi al numirii.
3 Povestirein lanf, pe grupe:
* eleyii fiecAreigrupevor povesti,,in lan!" acelea$ifragmente;
* va catdga aplauzelecele mai putemice gmpa care va povesti cat mai
corect,completSicu intonalia,gestica,mimica,tonul vocii, emisiacele
mai ahactivepentruauditoriu:va fi pusin valoarespiritul de competiti-
yitateal copiilor,iar momentulpovestiriioraleva fi unul tonic, antrenatt,
captivantpentrumicii povestitori.
C. Miniconcurs

e.l@-
* Grupele-auditoriuvor acordagrupei-povestitoareunul sau altul dintre
insemrelesugestivede mai sus,in func{iede calitateapovestirii.
* Va ca$tigagrupacu celemai multe insemne
[Ql.
6. Scriece acliuni qi ce insuqiri ai relinut pentru fiecarepersonaj:

%-
ffi
ffi
-
Ll^"u Patlocle
.D
suplimentare
ftt""tutn
Cflinii pompieri
(intdmplareadevdrati)
Nu axaxeori,in ora$e,cdndse lscriweun incendiu,seintampb si rdmane
prin casecopiicarenu pot fi scogide acolo;de fricd,ei seascundgi tac,9i
e greu s6-i mai gdsestiprin fum. Pentruastfel de intemphd, la Londraau
fost dresalicdini speciali.Cdinii acegtialocuiescimpreuni cu pompierii qi,
candia foc vreo casi, sunttrimifi sd scoatdcopiii. Un cainede ace$tiaa
scapatde la moanedoisprezece copii.ii chemaBob.
intr-o zi, a luat foc o case.Cendau sositpompierii, li serepeziin caleo
femeiecarepl6ngea,vditendu-secd fetila ei, de doi ani, rbmdsesein cas6.
Pompiedi il trimiserdpe Bob. Cdinelese ndpustipe scaxi $i se pierdu in
tum. Pestecinci minute,ieqi din casd.findndin dinfi, de cdmdquld,o fetild.
Femeiase repezila copila ei, pldngdndde bucuriecd o vedetealArd.
Pompieriiau mdng6iatcainelegi auvrut sd-lcautede arsuri;dar Bob se tot
smuceadin mdinile lor, pidnd cAlTea cu tot dinadinsulsd seintoarcdin
casd.Pompiedi,gAndindu-se ci o mai fi r6masvreun copil, ii didurd
drumul. CAineleo zb&gri qi pesteputin se inapoieducAndiardgicevain
dinti. Candi1 vizurd oamenii,izbucnird cu to-tii in ras: cdinelesalvaseo
pipugdmare.
Cuvinte de ieri qi de azi
. Je isci - sestame$te;
. tealdrd- rrcvdtdmate,
infeagd;
. setot smucea setregeacu putere;
c o zbughi- plecdin gabe, repede.

O listi cu posibilelecturi suplimentare:


) IaakLorrd,oli' Coll-Alb
r Tudor Arghezi- Zdreqnld
r Emil Gdrleanu- Din lumeqcelor cqre nu cuydntd
9i eupotsA
Completeazdlista cu titlud pe care recomandlecturil
le poli recomandachiar tu!

Proiect:,,Prieteniimeidin lumea
necuvantetoarelor"
A. SelecteazS,pe o fi96,informalii, irnagini,citatedespreanimale- prieteni
ai omului:calul,cAinele,pisicag.a
) Sulsede infonnare:intemet,reviste,ci4i de povesti,legendeetc.
B. Ai un animalpe careil ingrije$ti?Dac6,ai, realizeazd, o mlnicolec,tiede
fotografii ale acestuiain diferite ipostaze:in parc, ce.nddoarme,cand
mdnenc6, cendsejoacdetc.
C. Harta prieteniei
) Deseneazdchipul t6u, apoi animalultdu (saucel pe careli-l doregti),
apoi completeaza,,harta', urmarindsdgefile:
C€ fac eu pentruel?

I
Animalul

PRIETENI

Numelemeu Numele
admalului meu

Ce face el pentrumine?

Scriereacorectea cuvintelor
care contin literele,,6"9i ,,i"
Retin

G Literele,,e"Si,i' redauacelaSi
sunet[i].
Scriem:
d r in interiorul cuvintelor i r la inceputulcuvintelor
En ; piine, rind Er.: impdrat,indoit
la slar$itulcuvintelor
- Er.: cobo{ hotiri
r in interiorul cuvintelor
formatede la un cuvantcaxe
incepecu ,,1'
tr.. rcinceput,nelncetat

$enri"
l. ,,i" sau,,i"?
m ine a cobor_ am_nare
f_nt_nA vi_i re_modat
,nsernat d,nd nnoptat
ne nsenrnat c lne mr1
2. Alege cateun cuvdntdin fiecarecoloani de mai sussi alcituieste
cite o propozilie:
( !)
(.J

5. ,,t ,,L'
-
vdri vdrdt,sevAr6se
hotiri
cobori
teri
4. a v6ri + vdrind 5. a dansa
a hotixi cdutAnd
a cobof shigend
a tad mdncdnd
6. re- saune-?
invi,tat neinvdtat intdlnit
intors - insemnat -r
innodat r) interupt .
impddurit r) intinerit r
7. Taiecu o linie variantelegreqite:
span- spin inpodobit ampodobit
- impodobit
Rominia- Romenia neambnnzit neinbbnzit- neimbDnzit
antins- intins canp-camp-cimp

Scriereacorectea cuvintelor
care contin litera ,,x"
Retin
f,- Litera ,,x" redi grupwile de consoane:
) lcsl Er. - excursie,pix, Xenia, Roxana
-+
t lgz] E:c.:examen,exist6,exerciliu

$tiati ci...
t NumelepoetuluiVasileAlecsandrisescriecu ,,cs".
i Tot cu,,cs"sescriucuvintele:ticsit,rucsac,micsandrS, cocs,vacs,a se
imb6csi.
t Se scie corect:ortodox---+ortodocgi,fix ---+fic$i, sfirrr ---+sfinc$i

$or,t"
l. Pronuntecorect:
1 [cs] x [gz]
- -
x [cs] x . lgzl
-
tr-c"t"t
*p:"
I
| - |
excrama
] excepFe
i
la xa I
I xilofon I
2. Analizeazdscierea qi pronunliaa cite doudcuvintedin coloanele
demai sus,indic6ndpentrufiecarenumdrulde silabe,de litere, de
sunete,devocale$i de consoane.
r E:: -.--r ex-pu-ne-re,--- lTl iitere
En..lexpunefef <\ ffi ",,--,---- @ vocale
t - "*.^---r E consoane
@ silabe
3. Adaugi grupuridesunetela incepuhrlrmorcuvintecareincepcu ,,f,:
n9- sub-
-
PIea- i auto---t
supru- --l
micro- --r re- --.)
4. Despartein silabecuvintele:
a) inainte '-t b) lnnoptat
inapoi ... innodat
inot innegrit
c) vdri d) reimoit
pdrl subinleles
dobori supraincilzit --+
-
5. Formeazdfamilia cuvdntului..romdn":
6. Alcdtuieqteun scut text cu titlul ,,in excursie',,in cares6folosesti
celpufingasecuvintececonljnsunetul[i] 9i literele..ri.'gi..i.'.Scrie
intdi o listd de cuvintecarc contin sunetul[i] 9i careau legahre cu
titluldat.

7, Continudgirul cu cel pulin patru cuvinte:


,,x" [cs]:xerox,
,n" lgz]: exacI,
,,cs"[cs]:cocs,

8. a) Cu ajutorul Diclionarului explicativ al limbii romdne,scde patru


cuvinte careincep cu literele ,,ex".

b) Alcetuie$teceteo propozilie cu fiecarecuv6nt.

Spiculde grdu 9i pleava


d;.qiaAlexandruMitru
val, .
-@ Descopdr
CuYinte de ieri Qide azi
o adiere,adieri -boare, suflareu;oar6 de v6nt;
c boltd, bolqi- arcadd,cupol|'
o secerdtot;secerdtori,secerdtoare- L persoandcaresecer6;2. combini.
o bucate- (aici) mdncue;
i lduddros- careselaudecu orice pre!, fanfaxon.
Frumusef ealimbii romAne
o mareaurie- (aici)lanuldegraucopt;
t boltaalbastrd- vdzduhul,
cerul.
Proverbe
Lauda de sine nu miroasea bine,
Nu hainatl facepe om.
Nute lduda cufrumuselea,cdci treceodatdcu tinerelea.
La pomul ldudatsd nu te duci cu sacul.
Lauda ldrd md.surddduneazdcinstei,

f enri"
l. Eu scriuuna,tu scriimulte!
lan t vant {
bolt6 t var6 t
spic { adieret
bob t maxe {
2. Uneqtesinonimele:
semeueo t destin
tanto$ . a snmar{A
pleavd . a mindrie
soartd . a increzut
incdrcat . resturi
o impovarat
3. Unegteantonimele:
mandre . . mici
stgur o a ticeau
spuneau. o modeste
greu a a ugor
sub . . nesigul
man e o desigur
r deasupra
4, Formeazdfamiliile cuvintelor:
a secera -)
a incdrca---+
a privi
5. Precizeazisensul:
pnveaucu semeFe
spicele purtauboabele$ele ---)
incircate de boabese ---+
aplecausprepdmAnt
6. Alcituieqtetrei propozilii (enungativd,exclamativiSiinterogativi),
folosind expresiilede la exercitiul anterior.

7. Deseneazd,
completeazd:
. Realizeazdun desenal spicului
de grau copt;
o Nume$te9i indicdprin sdgeli
numelepdrfilor componente.
8. Povestegte
alituri decolegii t[i, oral, al doileaqi al treileafragment
logic al textului din manual:
a) ,,ln lan1",individual.
b) ,jn lanf', pe grupe.
Miniconcurs- Povesiireoral5,,,in lanf', pe gnrpe.
, Noteazdcatesemne+ $i catesemne- a pdmit grupata.
) Respecteregulile de povestireoralda unui text dialogat.
9. Despartein silabe cuvintele:
a)Su tr\ tr\
grane !1) vocale ! 1) consoane
ganar E' El
b) secerd tr\ tr\
secerdtori-+ E-<) vocale E corxoane
-)
secerig E/ E/
10. Completeazdcu semnelede punctualie potrivite:
E Ce boabemari E Le linem de simanti E La anul vom aveabucategi
mai multe E au spusei E
E Dali pleavaaceastaincolo E au zis seceritorii E Cum s-aurdticit prin
lan astfelde spiceE
o Verificd-te,compar6ndtextul completatde tine cu cel din manual.
. Autoevaluare.Bifeazdcdsulain carete incadrezi.
S B FB
3 casufe de la 4 la 6 cdsule de la 7 la 9 cdsule
completate corect completatecorect completatecorect
tr tr tr
11.Scriepe scurtsfahrlpe careai puteasi-l dai celorcare:
a) selauddfdri a aveamotivedelaudd;
b) aumotivedelauddSiselauddin modhsistent(suntprealdudiroqi);
c) au motive de laudi, dar nu vorbescdespremeritelelor (suntmodesti).

Scriereacorectea cuvintelor
n",,,dintr-o"/,,d
,rintr-o"/,,intr-u intr-un,'
imi amintesc

Liniufa de unire (-), saucratima,redi in scrisrostireaimDreunda doud


cuvinte aldturate.
Ex. [3; le-aq; sL1; uitel
L__.lLt
I silabd I silabi 2 silabe 2 silabe

A. Marcheazdrostireaimpreunda dou6saumai multe cuvinte,fie ci lip-


sescsaunu sunete.
r nu lipsescsunete. pe-o;
-Ox..' ne-am; dd-ne-o
l silabd t silabi t silabd
. lipsescsunele: rc-aq(wea); ,n-oimprumut
/\ t- r
(c6) l silabd (nu) l silabd
f-oq (veni); s_ar(duce)
/-\
(cd) I sitabd
r-\
Gi:) l iilabe
iqr-uq:
/-\
(intru) I silabA
B, Sefoloseqte:
. pentu scriereaunor cuvintecompuse:coada-calului,floarea-soarelui;
o inhe cuvintecareserepet6:vine-vine.
,M Desconar
tntr-o : intru o int-un = tntruun
JJ 1J
in-tr-o in-tru o in-tr-un in-truun
LJ L--J LJ LJU L-.] L-I LJ LJ LJ
(2 silabe) (3 silabe) (2 silabe) (3 silabe)
dintr-o = dintru o dintr-utl : dinha un
JJ JJ
din-h-o din-huo din-f-un din-truun
L---] L--J L-J L-J 1...] L.-J L-J LJ LJ LJ
(2 silabe) (3 silabe) (2 silabe) (3 silabe)

Jnnri"
l. Bifeazecaseta
variantei
corecte
dedespirtrire
ln silabe:
tse-m|pralcal
u @-ET6ractltr
lse-oFre5Fdl El E-lqIiEFIE tr
Eiahfil-tesiiltr E-Emidiefrltr
lol'flffiEu-i tr blGli-nlilEl tr
mrcmkF-sd
tr ftm;enftfuFsel
tr
Fnr-ol tr Fnltr-lol tr
ldfilh-uri D ldfiltr-Enl n
2,Ulilizeazd grupurile de cuvinte ,,intr-o", ,,intr-un", ,dintr-o,',
,dintr-un"in propoziliile:
Pasdreaa depusun ou cuib.
Bdiahrl a vdzut inclpere niqteoglinzi.
Pasageriicoboard avlon,
Veveri,taa ie$it scorbua.
3. a) Citestetextele:
o ,jntr-o zi, pescariiimpAdtegtisesculaxEdis-de-dimineati$i-$i aruncari
mrejelein apd.(...) Unul dintrepescariridici mreajagi vdzuce n-a mai
vizut: doi pegti$oricu solzii de aur."
. ,,Ce-aaflat?Ce-av6zut?Doi copilagi,fe{i-frumoqi,cu pirul de aur gi cu
steain frunte."
. ,,- Suntemdoi fraJi gemeni,doi ldstari dintr-o tulpind rupti in dou6;
(...) venimde unde-ampomi! (...) fost-amcaleindelungati;(...) voim
si-F cantimun cantec,pe care-lcunoqtifird ca s6-lqtii!"
(Ioaa Slavici Doi feli cu steqtnfrante)
b) Subtiniazbcuvintelecareserostescimpreundgi sescriu cu cratim6.
c) Gruoeazdle:
nu lipsescsunete lips€scsunete cuvintecompuse

d) Alege catedoudcuvinte din prima qi din a douacoloandde mai susqi


desoade-lein silabe:

3, Alcdtuieqteun scurttext in caresefoloseqticel pulin patru cuvinte


cate serostescimpreuni 9i se scriucu cratimi. Poli si selectezi
acestecuvintedin tabeluldemaisus.
Puigorul9i vulpea
(lecturi suplimentardin manual)
du,pd,Ion
Pas

Descopir
Cuvinte de ieri qi de azi
. crahg,crAnguri, pidurice tdndrd,tufiri', desiq;
o nemiloasd- neindtrdtoare,asprd,rea,nemilostivd;
c lighioand. animalsdlbatic,dihanie,jivind;
o domol itcet, calm,lir;
. bd.td.turd,
bdtdturi - terenbdtbtoritin fata casei;curte,ogradd;
o priipdd dezastu.urgie. catastrofE;
o a duSmdni - a aveasentimente de ur6:a uri:
. a vesti- a u]i'J,']^Ia,
a informa, a inttiinla;
o mdcarcd cu toatecd, desi;
c glas, glasuri - cuvart, grai, voce.
Frumuse{ea limbii romine (expresii)
. nu a statpe gAnduri- nu a ezitat,nu a gov6it;
o a fost prdpdd gijale - nenorociremare,grea;
caprinde glas a cdpitacuraj;
o a-i piei glasul - a fi inspaimantat,a fi impresionat;
o a ridica glosul - a se tdstl;
c intr-un glas - (to1i)deodatd,in unanimitate.

$nnri"
Scheletulde recenzie
o o propozi{ie(desprece estevorba in text):

. o expresiesemnificativipenru text:
o uncuvent(esenta
textuluo:
. o ,,culoaresentimentalt' a textului. Algumenteazi.

. o propozilie de completat:
Din acesttext aminvdtat
. un simbol grafic pentrutext.

Recapitulare

Am invifat, gtiu
1. Completeazdfiecarecoloandcu cel putin patru cuvinte:
Litera ,,i" Litera ,,P Litera .x' Cratima(-)
Sunetul[i] SunetulFl Sunet€le[cs] Sunetele[gz] Cuvintecareserostesc
impreuni
2. Alege cdteun cuvint din fiecarecoloandde la exerciliul l.
a) Despartecuvinteleln silabegi precizeazd
pentrufiecarenumdrulde
silabe.sunete
si litere.
Silabe Sunete Litere
ETT
EEE
EEt]
EEf]
TET
b) Alcatuiegtecdteo propozilie enunfiativd,exclarnativi qi interogativi,
folosind cuvintedin tabelul de la exercitiul l.

( !)
(?)
Evaluare
1 Alege forma corecti 9i transcrieenunlurile.
intrn elg.l$!-
.19 zi de vardam e1sss1
in
Intr-o ' ecscusie.

Dir -€re$aba ruDr dllo--


gre$ean - uncolt dtniun "o,",.

asazd intrun ^ .,
-, se ---:-
El Iolollu.
a$eaza^mr-un
(o)reprezinta
Semnul 2 cuvintealesecorect.
2, Despartein silabegi precizeazd
numirul silabelor,sunetelorgi
Iiterelor:
Silabe Sunete Litere
' exerciliu -f _
T EN
. dinh-o ..
_ n ET
'lnvinge *_
3. Alcdtuiegte
un scudtext (5-6
n
rinduri)
NI
folosindcuvintele:
iztr-o,
intr-un,dintr-o,dintr-un,invArdLtaxei.

Semnul(o) reprezinrd
2 cuvintealesecorecr.
Numir exercifiu l. 3.
Suficient
Bitre
tr'oartebine
MitdFdrimitd
dJ'tpd.
Gicalutes
- frr DescoPer
?!;i'
Cuvinte de ieri qi de azi
. tipt - zgomot,ugor,pe furig,pe ascuns(pentrua nu fi vdzut);
':.ard. -mici orificii de ceardprodusede albinelelucdtoare;
oJbgure,faguri
. ardcni a scoabstrigdteputarnice;a striga,aJipa;
t a tdbdri - a se rcpezila cinevacu violen16,cu duqminie;
. q strecura- a treceun lichid printr-o sitd,printr-o strecuitoare;
. a sestrecurq- ain:fra,a iegi,a trecepe furiq;a sefuri$a;
c prisacd,prisdci loc undesunta$ezalistupii, undecrescalbine;
o prisdcar,prisdcari - persoanicarecregtealbine(pentrua oblinemiere9i
cead); stupar,apicultor.
Frumus€tea limbii romflne (expresii)
. q-i treceprin minte a segAndila ceva;
. aface rost de a procura,a gdsi ceva(grcu de oblinut);
o a da din mdini- a facegesturicu mainile.

ff*o,"
a Pre mele Mild esteun cuvdntde alint, exprimdndcevafoartemic.
(- Observdcum s-afotmat!
Mihai- MihaiF+ Mila
f, In limba rornAniexistii $i cuvantulmitd.
. miri, mile - hne tuns6pentruprima oarade pe miel; smocde land sau
de pdr.De aici a apdrutinsugireaz4os (animalmitos, covor mitos - cu
fire lungi, crele$i bogate).
o ldrdmifn(cu varianteleldrdmild,/drAmiai)- fErimd,bucati, fir6m6 micd
rdmasi din ceva(dup6ce s-asfirdmat, s-aspaxt,s-arupt etc.)
bucdticde fexemd---' firiminrd

Jnnri"
1.Completeaze:
eu tnbirai nol
a tAbExl tu tdbdxagi voi
el/ea tebtui eilele
noi
a racnl tu vo1
eVea ei,/ele
eumi sttecural nor
a sesffecura tu t€ vol
el/ease eilele
cateo propozitie
2. Alcdtuieste folosindformealecuvintelor
a ieqigi
a racnt.
o euie$ii
r eVeaiegi
r eurdcnii
o eVearicni
3. Scrieexpresiapotrivitdsensuluidar:
emitesunete scoatesunete
a extrage
a scoate a enerva
a determinas6facdcevabine a scoateuntuldin...
a gdsisolufia,rezolvareaunei situalii
4. Unestecuvintelesinonime: 5. Uneqtecuvinteleantonime:
bil o o gdndire fdcu o . rncorect
I5cni . o recrealie corecto . ticu
pa\zd" . o nuia iegi . o desfEcu
mrnte a o apicultor dcni . o intri
pdsdcar . . lipi . vorbi
o qindrild
6. Scriesensulconstructiilor:
a) a trececu vederea
a-i heceprin minte
a trececu binepeste
a trecepestespuselecuiva
b) a aveaun rost
a invdtape de rost
a facerost de
a lua (re cineva)la rost
c) a da tarcoale
a da sfaturi
a da din cap
a da drumul
7. Alcdtuieqtetrei propozilii emrnliativecu cateo expresie,la alegere,
din coloaneledemai sus.

8. Alcetuie$teun scurttext dialogat(4-5 replici), folosind cuvintele:


stup,roi, albine,prisdcarul,fagure.
infetes
ffio^.,r,r,am
1. Citeqte gindin textul,,Mi1iFirdmi{d,,dupiGicaIuteg(manual).
2. Delimiteazi fragmentelelogice, potrivit urm[toarelor idei princi-
pale, scrisesub formi de titlu:
o Stupuldin grddinagcolii;
o Dorintalui MitrdFdxexnite;
o Roiuldealbine.
3. Reformuleaziideilepentrua obline:
a) idei subformaunorpropoziliienun{iative

b) idei subforma unor intebfui

4. Transcriedin textul din manualpropoziliile interogative,apoi scrie


rispunsurilecorespunzitoare. Ateniie la formulareacorectAsi
completda rispunsurilor
. intfebare:
rdspuns:
o inhebare:
dspuns:

@ n"aecte.t
&
a) ExprimiJi ptuerea!Mili FdrdmiFa gre$itpentruc6:
o doreasdmin6ncemiere;
o doreasi mindncemiere din stupuldin grddina
IDAI__INT__l
qcolii; fbATl lNrlT_l
. doreasdmdnatrce. pe firi$. miere.atacandalbinele r;;-F-- -.r fi;-r- --
din stuppentrua lua fagurele.
b) Crezi cd ai puteafi inlepat de albine,dac5te-ai afla in apropiereaunui
stup?
. DA, pentrucd
. NU,pentrucd
c) Ce sfat ai puteasddai unui copil carear procecLa
ca Mi(d Fir6mi,ti?

roiect
;,,Djnlumeanecuvant6toarelor:
@e
l. o Smie,pe o fi$6, informaJiidesprealbinegi despremodul lor de via{d.
. Scriecatevaefecteterapeutice*ale produselor** (miere,polen,ldpti-
qorde matcd).
. Cite$tepoezia,,Teharul pedepsif' de TudorArghezi. Transcriedoud
strofecareti-au pl6cut.
2. Scriepe o alt6 figi expresiiartistice,folosind comparafii,repetilii,
epitete, personifi ciri pentru:
dulce,dulce
albina

ca un arhitect

pr$acarur
<< nriruau(

* Terapeutic,-4, terapeutici,
-e caretnteazd o boali.
** Apiculhri qtiinlacaxestudiazi crcqterea
albinelor;apicultor persoandcaxe
seocupecu cregtereaalbinelor;apicol- careline de apiculturi.
J. A,lUbservaalbtnele,apoi deseneaze:
o albind un roi de albine

un cdmpcu flori gi albine un bolcancu miere

b) Scrie sub fiecaredeseno impresie,un g6ld sauun sentimentinspirat,


sugeratde imaginearespectivd.Poli si scrii, 1aalegere:un singurcuv6nt,
un titlu, o expresie,o propozifiescurtd,dou6versuri(cu rimd) createde
tine.
4. Scrie-i un bilet bunicului tiu prin care sAil rogi si-!i cumpere un
borcan cu miere.

5. Jurnal cu intrare dubli


. Scrie, ava.ndla indemdndcd4i sau resursemedia (intemet), ghicitori
desprealbine,miere,prisdcar,fagure.
Sugereazd rdspunsulpdntr-un mic desen.
incadreazdtotul lntr-un tabel,ca in modelulurmdtor:
Ghicitoare Desen
Din flori picuri
de dulc€ald,
Strdngede cu
dimineald.
$i albinelesunt
. Realizeazdtabelulpe o fi$6,utilizand prieteneleoamenilor!
rigla gi creionul!

Vara
de WadimirPop Mdrcanu
:@ o.'"ova,
Cuvinte de ieri ti de azi
o a dogori - (despresoare,desprefoc etc.) a r6sp6ndio cildurd putemicd,
arzdloarci
. dogoritor,dogoritori, dogoritoare caredogoreqte,fierbinte, azetor;
. secetd,secete- fenomencareseproducein naturi $i carese manifestd
prin lipsaploilor, v6nturi uscate$i cilduri foartemare;
. secetos,secetoasd,seceto;i,secetoase- fard ploi, uscat.

Jenri"
1. 3 Jurnal cu intrare dubli
Explicd sensulexpresiilor,addugdnd9i desenein culori potrivite.

Expresia Explica;ia Des€nul


,,Varae stip6naploii Anotimpul yala este
$i a foculuidin soare." ploios Sifoaxte
cildufos.
Expresia Explicafia Des€nul
,Ea e zAtace Le-adace
Zileledogoritoare."

,,in cuptorulei secoc


Pepenigalbeni,o
minune!"

,,Pienici mari cu miez


de foc"

,,(...) zile secetoase


Carepar mai lungi ca
veacul"

ploaia,,vine-npas
glebit"

ploaia,pleaci Ploaiade vardestede


repede,cuma venit." scurti duatd.
Observ! In prima strofa,autorulprezintdanotimpulvaraca gi cum
ar ft o persoand(1i afibuie insuqiri omeneqti).

foculuidi
,stdptum
,,stipturaploii"
soate"

,,2?nazilelor
dogoritoare"

3 Selecteazd
din textul poezieiversurilecaresurprindacliunile verii:

3 Enumerdfructele gi legumeleverii mentionatede autorin poezie:

2. Memoreazdlogic strofelein carepoetul infEliqeazi vara ca pe o


persoarecareestestipdnaploii 9i a focului gi caretrimite ploaia,,in
pasgrdbit".
Tehnicamemoririi losice

Versul I
II
n
w
.C ums
sddn
memorezilogic Airapid o strofd?
tr o Citegtiun vers;
o il memoreziprin repetare.
E c Citeqtiurmitorul vers;
O Il memorezip n repetare.
E+E o Repeliprimele doudversuri.
E a Citeqtiurmdtorulvers;
o Il memoreziprin repetare.
[+r+u I o il repeliimpreundcu celedoudversuridejamemorateg.a.m.d.
In mod asemdnitorseprocedeazdgi cu strofelepoeziei.
Harta memordriilogicea r ersurilor/strofelor

I+IJ+III

I+II+IT+IV
o Pentrua reline cu uqurin$ gi pentrua nu uita un vers, asociazd-i
o ima-
grne,un senbment,un elementfoartebine cunoscut
tie.
3. Recit6versurilememorate.
o Foloseqteo intonaliepotrivitd semnelordeprmctualiegi mesajuluiversu_
rilor
o Nu uita! Poezia,,Vara"esteun text literar prin careautoruligi exprimd
in mod direct hdirile, impresiile,ideile.
4. Scrie in caiet versurile memorate, dupi autodictare.
. Scriecorectti caligrafic.
. A$azAcorectversurilein paginacaietului.
r Marcheaziprintr-o linie punctatdstrofelecarelipsesc.
5. Autoverificare
. Compari textul in versuri scrisde tine cu cel din manual.
o Thiecuo linie orizontaldceeaceai gregit,apoiscrieformacorectideasupra.
.Ili poli stabili singu califrcatiurl! Bifeazdcasetain fi.mctiede numirul
gregelilorpe carele-ai Iicut.
I s B FB
mai mult de 7 5-7 gregelide 3-4 gregelide nicio gregeali
g1e$eli scriereqi/saude scdereti/sau de
agezaxe a$ezare

6. Enumerdciteva triiri, sentimente,stAri sufletesti ale tale atunci


card estevari:

7. Ciorchinele
Completeazacasetelecu cite un cuvAatcareiJi vine in minte atuncicdnd
spui ,Jar6", pe bazalecturilor studiate.

8, Scrienumelea cel pulin opt fructe, legumegi flori ale verii. Scrie
pentrufiecaxeun cuvdntcarerimeaz6.
E;r. merer panere
a a
a a
a a
o a
u""tura
suPlimentari
ft Vara
de Otilia Cqzimir
E cald.ftdina-n jurul meu in sdlcii,r,tdbiiletac.
Se-ntinde lenegd la soare. Doar cucul cel bdtrAnaruncS,
Frunzigulprifuit 9i greu Ne-ndeminaticai buimac,
lgi culcdumbracililoare Chemarea-iscurtdpestelunci.
Pe-alierburilorc6mpplSpdnd. $i din hifoiul adormit,
Rdzdndcu capuldatpespate, Cu flori ugoaregi rotunde,
Un maclqi scuturiper6nd Acela$idulcefarait
Petaleleinsangerate. De greieri tineri li rEspunde.

Cvlntetul

l. un cuvant- anotimpulilushat;2. douecuvinte- oaxesugereazilooul;


3. hei cuvinte- lnsu$iri;4. o propoziliedin patrucuvinte- despreziuade
vaf,d;5. un ,,cuvent-oglind6"- definitoriupentruanotimp.

Recapitulare
finalS(l)
Comunicarea orale
Am invi{at, $tiu, evaluez
Citlre Recitare Comunicareorsli
intonatie memomre formulareclard
rrffn intona{ie exprimarecorectd
dicrie ritm formule de adresarepoliticoasd
emlsle dicJi€ sAascultcu atentie
emlsle
1. Cite$te in gand textul:
(...) Bietul urs ili lud tdlpdyila, tnormdind.Si nu merseel cine $tie cAt,
cd se ifiAhi cu ni;te urgi albi.
- Fralilor! strigd bucurosMartin. Ah! Ce bine-mipare cd vd vdd...
- Cine-iurAh,tld.stacaresecredefratecu noi?spusecudispre|un ursalb.
- Ia te uitd ce neobrdzare!yorbi un altul,
De ciudd, bietul Martin simli cd-i dau lacliuile.
- Dar bine,fralilor, nu yedelicd sunt urs, ca Si voi? (...)
2. Citegte cu voce tare:
a) pe silabe,ln pereche,
,,in lanl";
b) ,,ln lanf'- elevii citescunul dupi altul, cu oprirela finalul hectrruienunl
gi/saucu oprire la semnalulunei persoane(lnvitdtot sauelev);
c) pe roluri.
.@.
ll lml amintesc
I
Citireaserealizeazd:
elev lnvitdtor
tr ) 0uintonatieadecvatd semnelor depunctuarie
li
a mesajultextului;
tr ) ln ritm lent,normalsaurapid,lnfuncfiedeconli-
nuhrltextului;

.f tr tr ) cu o dicfie* corecti$i claxd;


tr tr ) cu o pronunliecorectd(a sunetelor);

.f trtr tr
tr
) intr-o pozitie corectda corpului;
I cu o mimici $i gestici adaptatesituauilordin text.

* Mod de a pronun{acuvintele.
]enri"
l. a) Bifeazdregulile de mai suspe careconsidericd le-ai respectat
atuncicandai citit.
b\ lnvd1dnrul va bifa, in cdsulaaldh.tatd, regulilepe care apreciazdcd
Ie-ai respectat.
c) Compari celedoudaprecied(a ta $i a invafitorului). Recite$tetextul,
tindnd seamade regulilepe careconstalic6 nu le-ai respectat.
d) Evalueazi+e!
s B FB
o'+ llTfl
tr a

2. a) Explic6,oral,semnificafia
aa oao

depunctua{ie
semn€lor folositein textele
demaisus:
E liniud. diurog tr virgula
n punctul tr semnulexclamdrii
tr douepuncte E semnul
lnnebirii
b) Bifeazdcaseta corespunzitoaresemnului/semnelor depunctuafiepecare
considericdle-aiexplicatcorect,cuu;urinld.
c) Repetiregulilesemnului/semnelor pe careapreciezicAnu le poli ex-
plioa- vezitabelulrecapitulativ
al senmelordepunctuatie(pagina144).
Autoevaluare:
d) Autoevaluare: e)Evaluarea realizatddec6t1einvititor:
s B FB S B FB
aa aa aa at aa aa ara aa aa aa aa aa

3. Enumeri:
a) titlurile $i autorii unor texte narativein prozdpe carele-ai citit saupe
carele cuno$ti;
s B FB
a ao aaa
{- autoevaluare
<- evaluareilvdlitor
o 2 titluri
-
b) titlurile qi autorii unorpoeziipe carele-ai citit, le-ai memoratsaudespre
carcai auzi1,
s B F'B
a aa aaa
.(- autoevaluare
{- evaluaxeinvS{dtor
. . 2 titluri
4. Numestecatetrei personajepozitive qi negativedin texteleliterare
pe carele-aicitit.
s B FB
a aa aaa
<- autoeyaluaxe
{- evalua-re1nv6ldtor

. . unpersonajpozitivgi urul negativ


5. Spuneproverbeqi/saughicitori desprecarte,munci, prietenie,
adevir.
S B FB
o aa oaa
<- autoevaluare
<- evaluareinvdtdtor
. . doudproverbe$i/saughicitori
6. Alcdtuiegteoral cateo propozilie:
o enun{iativiE; o exclamativdE; . interogativAE
S B FB
a aa aaa
'(- autoevaluare
{- evaluareinvdfdtor
o . 2 proverbe$i/saughicitori
7. a) Recitacel pulin o strofEdintr-o poezie,cdreiatrebuiesd.ii precizezl
titlul $i autorul.
b) Recitarea se realizeazi:
elev lnvifitor
l-tr tr ) cu intonaliapotrivitdmesajuluitransmisdepoet
' l. D gi semnelor depuncuade dintext;
tr ) in ritm lent,normalsaurapid,ln funcliedeconli-
nutulpoeziei;
.f trt"l tr ) cu o dicriecorectd$iclax6;
tr , cu o pronuntiecorectd;
.f trt"l tr ) lntr-opozitiecorectd a corpului;
tr r cu o mimicaSigesticiadaptate situaliilordin text.
s B FB
a aa aaa
<--autoevalua.re
<- evaluarelnvitdtor

8. Jocul rimelor, Regulilejocului:


o Un elev spuneun cuvant,umlitorul gbse$teun alt cuvant,carerimeazd
cu cel auzit. Daci reuge$te,spuneun nou cuv6ntcdruiaun alt coles sd_i
gdseascirima q.a.m.d.
. Iesedin joc copilul carenu gdseqte
repedeo rime. Suntcel mai rapid
o Numelecdgtigitorului va fi scrispe autorde dme!
A
ecusonul:
RecapitularefinalS(ll)
Comunicareascrisd
Am invSfat,gtiu, evaluez
Text naratiy Propozi{ii CuYinte Silabe
Litera - Sunelul
in proz6 enun"tiative
(.) sensulcuvinte- ' alfabehrl
in versuri exclamative(!) lor ' grupuri de lite-
titlu, autor interogative(?) sinonime re (ce,ci, ge,gi,
aqezare in pagind, antonime che, chi, ghe,
alineate omonlme ch1)
delimitareafrag- expresii 'grupuri de su-
mentelorlogice expresiiplastice nete: diftong,
idei principale triftong, hiat
povestireoral6 vocale
continuareaunui semivocale
text dat consoate
creareaunui text Semnede Semnede
punctualie silabe
dupd imagini 9i ortogralie
dupi un qir de ooc ) ' cratima(-)
intrebdri (-) (!) (?)

Citestetextul:
(...) Matlin se a;ezdpe un sloi Si incepusdpldngd.
(...) $i cumpldngeaa$a,unpinguin se apropieinceti1ox
* De cepldngi, ursule?tntrebdpinguinul.
- Cumsd nupliing, pinguinule, dacd urSii albi md dispreluiescSi rdd
de mine?Eu sunt cafeniu,la noi toli urtii sunt cafenii.
Pinguinul era o posArenre isteqlq.
- $i numaipentru afita luqa plangi? Hai, yino cu mine!
(Vladimir Colin poyesteaursului cafeniu\
1. Scrie:
o titlul $iautorultextului:
. fragnentul datesteun text narativ:
(ln prozi,4nversuri,cu dialog/fir6 dialog)
. textul contineE alineate.
s B FB
a aa aaa
r- autoevaluate
€- evaluaxelnvdlitor

2. Loculactiuniieste
(laEcuator/lntr-o
pddurena
Pol)
3, Scrie:
. personajele
careparticiplla dialogulprezentat
in ftagment
sunt:

r cateo insugirepreoizatd
ln textpentrufiecarepersonaj:

r relaliadinheceledoudpersonaje
estede

(rivalitate,prietenie/rudenie)
s B FB
I aa aao
(- autoevaluare
r- evalua.reinvdritor

4. Formuleazdin scris,pe caiet,ideeaprincipali a ftagmentului,sub


forma unui enun!(frazd),a unei propozifii qi a unui titlu.
S B FB
a aa oaa
<- autoevaluare
r- evaluareinvildtor
5. Tramcrie din textul dat:
a)o o propozilieenunliativi:

. o propozilie exclamativd:

r o propozilieinterogativi

s B FB
a aa aaa
+- autoevaluare
<- evaluarelnvdlitor

b)o Folosegte corectsemn€ledepunctualieln propoziliileformulatemai


sus.
. Scrieoorectcuvintele.
o Scrieliterelecalisrafic.
s B FB
o ao taa
<- autoevaluaxe
€- evaluarelnvilitor

6. Selecteazd
din textcateun cuventcaxecontine:
. diftongul,,ea":
o diftongul,,ia":
o hiat:
(vocalealdhrate,rostite in silabediferite)
S B FB
o aa aiaa
e- autoevaluare
.e evaluareinvbtdtor
7. Completeazi:
? ???
o sloi E silabe;E sunete; E vocale; E consoane;
a ursule E silabe;E sunete; E vocale; E consoane;
o pinguinul E silabe;EI sunete; E vocale; E consoare,
s B FB
4. 8o 12.
(- autoevaluare
<- evaluareinvilitor
8. Scrie:
r un cuvAntmonosilabic*carelncepecu o vocali gi seincheie cu o con-
soa.na:
o un cuvdntbisitabic++ careconEilediftongul.,oa":
o un cuvdntbisilabic careconlinediftongul ,pa":
s B FB
a aa aart
<- autoevaluare
<- evaluaxeinvdfetor
9. Uneqte
a) cuvintelesinonime: b) cuvinteleantonime:
cafeniu o o inteligent seaqezaa . termind
istel . . gheali incepu . . negru
sloi . a maronlu alb . r seridici
o zdpadd o cenuqiu
c) expresiacu sensulpotdvit:
t ared e ca p . . foartedegtept
ta.relstel o . putemlc
maxeqrtare r . naiv,prostul
o foartemare
* Monosilabic- cuvdntfomat dintr-o singuri sihbi.
* * Bisilabic - cuvint format din doui silabe.
s B F'B
3o 4-7c 8-9 o
+- autoevaluare
<- evaluareinvdldtor
10. Completeazicu explicalianecesard:
in ftagmenhrldat s-aufolositurmdtoarele
semtedepunctualiepentrua
marca:
(:)
-
(-, -)
(?)
-
11.Alcituiegtepe caietun text:
) cudialog;
) formatdin gasepropozilii;
) caresAconfinasernnele
depunctuatiecorespunzdtoare.

Criteriideapreciere:
o Scriecorectcuvintele;
. Scriecaligaflc;
o Alaz6 textulcorectln pagini;
r Scriegasepropozilii;
. Folosegtecorectsemnele depunctuatie;
r Exprimarea si flreclari (repliciledialoguluiclar formulate).
S B FB
2c 3-5o 6o
<- autoevaluaxe
€--evaluaxeinvdtdtor
Evaluarefinald(l)
Comunicarea orald
1 Citegtein gdnd,apoi cu voce tarc textul:
il dusepinguinul intr-un locferit ;i, cdt ai bqtedin pqlme,aduseo
bucatddesdpun.
- Ia sdpunegte-tebine,de susgipd,ndjos! il indemndelpe Martin.
- $i tu? sesupdrdursul.Le-amspusSifocllor cd suntcurqt.M-am
spdlatchiarazi-dimineald!
- Nu-i nimic,rdspunse pinguinul.Fd.-mimiepldcereaasta...
Bombd.nind,Martin semuietntr-unochideapdgiprinsea sesdpuni.
(VladimirColin- povesteqursulaicafeniu\

Criteriideevaluarea citirii:
citirecu intonalie
o t-
ln ritn adaptatconfinutuluitextului
- cuo dicliecorecti
.fL ti clard
cu o pronuntiecorectd
intr-opoziliecorectia corpului
.;L
cuo mimiceadaptard situaliijordintext
2. Continui dialogul,pe caiet,cu tnci doui replici, unaa pinguinului
gi cealaltia ursului.
Criteriideevaluare:
r legdturalogici a replicilorcu ftagmentuldat;
o formulareaclari apropozifiilor(a replicilor);
. intonaliapotriyite.
3. Formuleazi,oral,cdteo propoziliecaresi exprime:
. unindemnpecares6l adresezi ursuluidin povesteademai sus;
o o intrebare pinguinului
adresati dinfiagmenrul dat;
. recuno$tinta
ursuluifalddepinguin.
Criterii de evaluare:
. respectarea cerin{ei(indemn,intrebare,recunostinli);
o formulareclari gi corectd;
. intonalie,dic{ie,mimicd.
Numir exerciliu l. , 3.
Suficient 2o
Bine 3-5o
Foartebine 6o

E v a l u a r efi n a ld(ll)
Comunicareascrise
rc
Citelt€ textul:
Martin ldsdjos sdpunulgi voi sd se vdrein ochiul de apd,d,arpinguinul
tl opri.
- Stai!Rdmdiapal
Apoi il lud.de mdnd 6i-l dusetn mijlocul urSilor albi.
- YaLce arsframos! strigd un urs alb.
- Ceblandalbd!seminundal doilea.
- $i ce mdndrustrdlucegtein soare!gopti al treilea.
Bietul Martin nu mai inlelegeanimic.Dar era at6t de bucurosdeprimi-
reape care i-oJdceauurSii albi, cd nici nu-gibdtu capul sd inleleagd.
(Vladimir Colin _ po vesteaursalui cafeniu\
1. Completeazi:
o titlul 9i autorultextului din carefacepaxtoftagmentulde mai sus

. fragmentul
datesteun text

(in versurvinprozi; narativ/dialogaVflrddialog)


. textul de mai suscontineE alineate.
2. Personajelecareaparin textul dat sunt:

3. Rispunde,in scris,pe bazainformatiilor din textul dat.


o Cinea lisat sdpunuljos?

o Undel-a duspinguinulpeurs?

o De ce erabucurosMartin?

Criterii de evaluarea rdspunsurilorscdse:


o contin informaliile oferite de text;
. suntformulatecomplet,preluard o partedin inhebare;
o scriereardspunsuluiestecorectd,caligrafici, cu alineat.
4. Selecteazi din text cate un cuvant care conline diftongul:
,,Oa": ; ,,ea'':
5. Scriecite o propozilie despreMartin:
o enunliativi:
o exclamativ5:
. interogativd:

Numir exerciliu t. , 4. {
Slab
Bine
Foarte bitre
rc
Citest€textul:
- Suntunpisoi depo4elqn - Bq, eu sunt viu: qlery, mdjoc,
Ojucdrie minunatd! Md batpe garduri cu motaniL
Nu umblunoapteape mqidan* Mdndnccdt Saptela un loc
$i nu mi-efoame niciodatd. $i-mi Stiudefricd Sobolanii.

Din locul meumd uit de sus E drept cd-sm61ddepripa.s*4*,


Cumtoli te ceartd,la tot pasul! Iar tu de lux... Dqr asta-i treabd,
Eu zurbagiu**ca tinenu-s, Sd-1ijoace Soareciisub nas
$i nimmi nu md.,,dd cu nasul! Si tu nici sd nu-ntinzio labd?
(Otilia Cazimir- Unpisoi deporlelan std.de vorbd c-un motan)
L Completeazi:
. Fragmentul dernaisusesteuntextnarativ,
(ln prozi./lnversuri;cu dialog/firi dialog)
. Textulest€formatdin E shofea cdteE versuri.
2. Extragedin text trei perechide cuvintecarerimeazd:

3. Scrie:
a) odteun sinonim
. zubagiu ..r
o pisicd .+
. mrnunatar

* Maidan- cdmp,terendeschis;a batemaidanul a-li pierdewemeajuc6ndu-se


sauhoinirind.
** Zurbagiu,-ie, zurbagii ciruia ii placesAsecert€.
*** De pdpas- oareritice$te de colo pan6colo, fzri
stdpdn.
b) c6teun antonim
o fricd
. noaptea-.1
. alerg
c) sensulfiecirei constructii
o ,,m6nanccat $apte" +
. ,,suntmati de pdpas" -'
. te ceartji,,la tot pasul" -+
4, Precizeaz',pentntfiecarecuvant,numirul corespunzdtor:
s) lux ---' E silabe,E litere,E sunere
b) ceaxtS---,E silabe,E litere,E sunete
c) pripas---'E silabe,E vooale,E consoane
5. Redacteazi
pe caietun dialoglnhe un motanSiun $oaxece.
Cerinte:
r si formulezi4-6replici;
. si folose$ti
semnele d€punctuatie lnvilate:(-) (,) (.) (!) (?)o
. sAscriicorectgicaligrafic;
o sl alezicorectln paginddialogul;
. sdformuleziclaf,propoziliile;
o sAimagineziun dialogcetmai atractivpentrucititor

Numir exerciliu t, 4. a

Sulici€nt a
3 dspunsuri
corcct9 3o

Bine 4-7 rispunsuri


colecte 4-7 o

Foartebine 8-9 rispunswi


corccte 8-9 o
Editura CORINT
RedacliaSiadministratia:
Sh. Mihai Eminescunr. 54A, sector1, Bucuresti
Tel.lFax:021.319.41.97, 021.319.47.99

Difuzaxea:
CaleaPlevneinr. 145,sector6, codpoqtal060012,Bucureqti
Tel.i021.319.88.22; 021.319.88.33;
021.319.88.55:021.319.88.77;Fax:021.319.88.66
E-mail: vanzari@edihlacorint.ro
Magazinvitual: www.grupulcorint.ro

db
Formal 16/ 70x100
Colitipo:17

Tiparulexecutatlai
FEDPRINTS.A,
LuminilaPreda CameliaRistea

LIMBA
$l
RAROMANA
LITERATU
Caietde lucrupentruclasaa ll-a
Li mbo t i Iit eraturo rcmand. lnvd!ate,aprofundate,evaluore.
Caietdelucrupentruclosdd /ld esteo lucrarecomplexdprin
structu16, continut, metode, carevizeaza imbinarea studiului
limbiiromanecu celal literaturii, informand Siinacelasi timp
formandun tip de fcolarcaredetinecapacitatea de gandire
analiticd$isintetic;, aptitudini,dar$i deagSsi
disponibilitatea
rapido calede rezolvare. Prinintermediulexercifilorpropuse,
elevulemitepdreri, formuleaz; opinii,iSiargumenteaz; ale
gerileti se raporteazd la grup.Fiecare activitate
de inv;lare
arecaracteraplicativ prindesch idereac;trevialacotidiania
copilului,giil ajutdsdafle,sdrelineSiapoiseutilizeze infor-
maliaselectiv9icreativ.
Lucrarea de fat; esteun instrumentutil$ipentruinvelStori,
cSrora leoferespriininoricaredintre momentele lectiei,iarpen-
p;
tru rinliconstitu ie un bun ghid deinformare Siocartepecare
le-opotofericopiilorpentruactivitatea suplimentar; deacas6.