Sunteți pe pagina 1din 109

Alexondrino Viorel.

Georue
Dumilru Dumilru-
closoo ll-o

txvArAm
MATEIIATICA
pnnJ@ I

Numele
Prenumele
Clasa
)coata
Localitatea

Coniirr
BucureEfi,2004
TH{E{ tu Stef50
uploadpd
NUMERETE
NATURALE
r 00
DELAOTA :E'". - l+c-:rl

i!$ For-oreo numerelornolurole de lo 0 lo 30

uou uou oou oou


*ou *o* u*o uuo
*** *uu uoo *oo
uno *oo o*o *oo
pChi.eo gi scriereonumerelorde lo 0 lo 30

I Unettepunctele
in ordinea
cresc5toare
a numerelor
notateal6turi.
Veidescoperi
un

30

,t Afl5,apoiscriecaresunt
-ot:
numerelemagtce.
o Numerelemai mici
decet25, dar mat mari
decet15sunt:

a Numerelescrisecu
cifrelel si 2 sunt:

ig\;|| lf
.ilt 'rl
0 inlrebsre
Denlru

t&%,-&&
lucreazi
in echi

PiTRATUI
IAIIORATII

0
inlrece-fe
cuDrielenul
saucoleoul
9
debancit

ntffi.:x6&"'
, i:
*3fiCompororeo
^ gi ordonoreo
numerelor
nolurolede lo 0lo 30

W A W A r yA
Wt r -fl\4 |rH\7 / | H
Fsl---lcl ,rq ti+-lrbl fi]} f+ rral JlTt
\Ezdl\trzc_b\rzl,+_[
pentrusdgelilerosiieste
Numelec;Stigdtorului

H,t r. 'H,,p]' H ,, [ 4 '


\/ffi\I/d -*\q/il
wAwA w A
\4f f i\ 4f f iW 6 lz
ryAryAryA
w r u w ffi w ff i
Numele
c1;tigdtorului
pentrusdgelileverzieste
ffiFo..or"o numerelornofurolede lo 30 lo l0O
I Cenumere bdleteLul
,,Iormeazd" in flecare
caz?
Irempfu:

E Scrie numere
in ordinecrescitoare e formate
la exercitiul
1.
f Cifireogi scriereonumerelornoturolede lo 30 lo 100
Cucinepoar6dialogul persoani?
fiecare
Observd,
apoicompleteazS
fiecare
enunr.
ffi Co-poror.o gi ordonoreonumerelornofurole
de lo 30 lo 100
punctele
I Unette in ordinea
crescdroare
a nurneretor.
Veidescoperi
cinecariin cimariprovizii
pentruiarn;.

6t.
60.
,l

E Completeazi
fiecare
;ir

ogenosri
aici
RECAPITULARE

I Completeazi propoziliile
culitere demaijos.
;i careul
pe orizontala
Veidescoperi A + B cdjocuriledin aceastd
lucraresunt
pentru

l, Celnai micnumdrformatdinunitdtieste
2, CelmaimarenumaralcALuil numaidinzecieste
3, in alfabet,dupdL este... .
4, lnceput5isfAr;itla ENE.
5, Numerele careau la unitdti0, 2,4, 6 sau8 suntnumere
6, UngrupdezeceunitdLi forneaze o .........
.
?, Pina in NIJCAeste... .
8. Numerele careau la unitdli1,3, 5, 7 sau9 suntnunere
9, DacA 9 > e > 7,alun.ie e(te..........
10,Zecezeciformeazd o .........
.
ll, Daca3 < e < 5,alun.i, este......... .
12,Numarul 9 esrcformatdin..........
pentruLAC,darsf6r;itpentruCALeste
l?, inceputul
r 1, t n atED e t,
d u p aD es te..........
RTOAPITUTAR€

CURSA
... CUTOIRFECE
SI PETICANOT

I Decupeazi e" de pePLANSA


,,buci]i 1,secvenla1.
Lipe;te
frguriegeometrlcepecaresuntnotatenurnere,
in ordine
cresc;
toare,
incepandcu punctuldeSTARI
REGAPIIUTARE

E Cite;te
textulincares-aufolosittermeni
matematici
corespunz;tori
aces-
tuicapitol.
luriRir0mEt
deMaria-Dorina Pagca
Dincurtea pisirilor
seaudeunpl6ns u;or.Cinepl6nge? Nicusorsti pe
o buturugS:i;i num;ridegetele ;i pl6nge.Numai;tie cata num;rat.Pu
setot adunS;i seimpr+tleprincurte.ti nuttiece! sunt.Purceiiguil;dup;
hrand sig,i;tele
suntintroaca cuap5.
!i numaiptiecea numdrat.
5esupdrE pepui.Eiauincurcal numdrdtoarea. r5lugte;doudgAlte,
C,'nci
lanumSrltoares sapte.
- Saptegi cu fiel purcei, numdrzeci,ing6niNicugor. Ei,vezi?leria
numdrat douezecide pui.Daracum? Clogca iaca,scoaseincSpatrupuiin
zori.
lgistergelacrimile
u;or;i numirddinnouuit6ndu-se laclo;c5.
- Si numaiscolivreunpuipemdine, ci iarm5incurci lanumdratt,
C,nalr6!utte,douiigAste,trelpurcei,
doudzecisi patrudepui.Uiteacum
ra numdrutl
Nicu;ore vesel.Dardacemdtutaclosc;...
maijosanimalele
E Deseneazd pecarelenumEr6
Nicusor.
0oconoari
aic
ADUNAREA
St SCADEREA
NUMERETOR
NATURATE
DETAOtA30
ffiAdrnoreo gi scddereonumerelornoturole
de lo 0 lo 30, fdrd trecere pesfeordin
Adunoreogi scddereo.Terminologiospecificd:
iermen,sumd,diferenld(resi),,,cu .., moi muh',,
,,cu... moi pulin"
I Cuvintele
,,aucizut"dela loculpotrivit.
AratScuo sdgeatS
carenumdrsausemncorespunde
fiecireidenumiri,
cain model.
12-2= 10

mtnus DESCAZUI
REST
benci!
&Adunoreo unui numdr nolurol formot din zeci cu un
numdr noturol formor din unirdf
Scddereodintr-un numdr nolurol formof din zeci Ei
unitdti o zecilorsou o unitdlilor
E CompleteazS pentrua oblineegalit;Ii:
casetele
tu + /=1. 20+ g:; 18- 10- - E
1 8- 8= E 2e-20:ll r o- o= f l

2 q+[ = 23 21:7 +a lf=24- 4


n=2 5 -2 0 1q+ != 2 s_[ E:to* s
El Une;te,
cuo linie,operatia
cu rezultatui
corespunzStor.

27

24

f0
EI Completeazi
fiecare
tabel:
TER]VEN
1 0 1 0 20 20 DESCAZUT
12 1 8 21 29
TERIVEN3 7 2 8 ScAZAToR
2 10 l
SUIVA DIFERENTA

f,l 0bserviprimele
desene,
apoidescoper5
cenumere
lipsesq.

El Cenumirtrebuie pecosul
scris fi
iii- ,i.1' ii--
,*f,I ,A
\ry_ w=
^g
rF ii.:
TEilry
,*#
ww _ ^ttr
ffiAdrttor.o unui numdrnoturolformofdin zeciEiunitdlicu
un numdr nolurol formot din unitdli
Scddereo dintr-un numdr noturql formof din zeci
9i unifdli q unui numdr noturol formot din unifdti

I Completeazd
casetele
libere!

f4
E Descoperi
regula,
apoiscrie
semnul
corespunz;tor.
inlrece-te

e b a-[ a b a+b
26 4 26-4=.. 10 4 10+4=
27 3 7 10
28 5 20 6
29 6 3 10

I t rtl I t r-I
21 5 19 5
14 3 16 4
25 4 to 5
15 3 27 5

E Observi demaijos.
,,piramida"
Scrierezultatulin
fiecare
caz,apoiconstruie;te asemSn5toare.
,,piramide"

=1+1
=1+1+1
= 1 + 1 + 1 +1
= 1 + 1 + 1 +1 + 1
=1r1+1+1+1+1
= 1 f I r I f 1 + 1 + 1 +1
=1+1i.l.;1+1+1+1+1
=1+'l +'l + 1r 1+ 1+ 1+ 1+ 1
= 1 + 1 + 1 +1 + 1 r 1 + 1 + l + 1 + ' 1
€*Adunoreo unui numdr nofuralformqf din zeciEi unifdli
cu un numdr noturol formol din zeciEi unitdli Scddereo
dintr-un numdr noturol formot din zecigi unitdli o unui
numdr nolurol formqt din zecigi unitdli

Jocuricupiramide!
I Completeazi
numereJe
careIiosesc.

14
11 3
10 I 10

8 10
5 3 5
2 3 1 4

UndesenPenl.rcopiiistefi9i...afenfi!

noaziaicil
i{ Afloreo unui numdr necunoscul

Joaci-lecu D.iofenul
sst coloqrldc banci!

6 *E
E* ,
n
uL- |
RECAPlTUIARE

I inlocuindnumerele culitere
veiafla:
. peverticala
A+ Bdenumirea pentru
operaliei ,,vin...".,,se
alituri...".
...
,,vin ti maivin",,,total";
. peorizontal;
termeni specifici
aiacestei
operatii
matematice.

FiiNfontl
intr-un
ARITMOGRIF, acelasi
numir,,ascunde" aceeagiliterl.
Descoperd denumirea operaliei;i inlocuie;te pdtrate
ln celelalte fiecare
numirculitera corespLnlatoare.
Verificiapoicaredintretermeniispecifici g5site
operaliei sepotrivesc
in
pdtratele
depeorizontalS. Polispunecaredintrevocale aufostfolositesr
carenu?
Succes!
R€&&ptTtNe&Ks

STEAoURI
... CUToARfECE
9r PEUCArr0t
E Decupeazd de pe PLAN'A1,secvenla geometrice;i
2, figurile agazi-le
la oculcorespunzltor.

Numerele
notateoesteaouri
suntalcdtuite
numaidin.........saunumai
d tn. . . . ......
Ordineacrescdtoarea acestoraeste
RECAPITUTARE

UII[IESAJSECRETI?

E AflSrezultatul
fiecSrei
operaliimatemalice,apoiscrieliteracorespun
zitoare
numirului,conformcodului.
Veiaflacea constatat
biiatullucr6nd
in fiecare
zi lamatematici.

tJ - to - 20+ 20+
10 10 3

l5- 30-
30

25+ 20- 20+ '10+ 19-


0 0 9 5 10 10

30-
10
10r
9
1 0+
10
20+
5
1 0-
0
30-
0
10+
3
1 0+
20 1.1
Adunoreogi scddereonumerelornolurole de lo0
lo 30, cu frecere peste ordin

$[* Adunoreogi scddereo.


Terminologie
specificd:
lermen,sumd,diferenld(rest),,,cu ,.. moi mulf,,,
,,cu... moi pulin"

dobancit
!ll ::,!,,9it9!{
,,iJl,,:li;,lllllli.:ll
Eremplo:
WAdunoreo unui numdrnoturolJormofdin unitdlicu un
numdr noturolformot din unitdli
Scddereodinfr-un numdr nolurol formol din zeci €l
unitdti q unui numdr noturol formot din unitdli
I Une;te
cuo linieopera]ia
curezultatul
corespunzdtor:

6r 9+
5 7
6
9+: 7+
8 7

t+ r t) -
ot)

E Completeazi careul
alEturatcunumereledelaI la9,
dupiregula:incepedeundedore;ti cu1,apoicontinul
cu2 etc.(peorizontalSsauverticald,darnupediaqo-
nalS).
Priveste
careulgatacornpletatdea15- 1 2 9
turi.Respecuregulaenunlatb maisus?4 3 8
Dacer;spunsul
esteafirrnativ,
completeazSin altmodca-
reuldat.Reline
faptulcErezolvareaesteposibildin mai 5 6 7
multemoduri.
pecaiet
Scrie catmaimulte exerciJii
caresdreprezintesumelenumerelor
pevertical;,
scrise pe
respectivorizontald!
m n m+ n m-0 P q P*q PC
6 9 9 2
7 5 8 8
9 1 9 3

x r+ l r-v e I e+l e -l
l 12 9 6
9 17 6 1
4 11 5 9

UndesenpenlrucoPii
islefi$i...afenfi

Desencari
aici!
,itAdunoreo unui numdrnoturolformqfdin zeci unitdli
Ei
cu un numdr noturql formot din unitdli
Scddereodintr-un numdr noturol formol din zeci si
unitoli o unui numdr noturql formot din unitoti
I Cenumere
lipsesc?

lnfroce-le
cu bqci!
ll-,rrqlgrl-4e
tisls!.!!

ffi'&'*m
4

'llunca

@-'
F4Rn
-\
=T-1 , F-\ T
jnL l_Jaa

LJ< E< tH.


-1 :tr-4 *-1 *€'ftu

Calcule:
RECAPITUTTRE

fiecare
ll Completeaz5 careu.
0Rtz0[TAt
1, 10 + 2: 2 + 201
2, 28 - 21; 1 8 - 1 7 ; 8 - 7 ;
l. 30 - 30; 20 - 20,
4. 21 - 25: 1 7 I
2
VERIICAT
3
t. 10 + 1; 1 + 1 ;
1,12- 10; 20 - 20; I
t,21 - 20; 1 2 - 1 0 i
4,22 - 20; 1 l - 1 1 .
t. 1+20; 22 - 20.
l'
0Rtz0xltt
t. 20 r 'l; 10 + 2',
2. 5 - 4;15 -14;25-24;
3. 0 + 1 ; 1 -0;
I 4, 3 - 2 ;1 3 -12;23- 22i
2 3 .2 1 - 0 ; 0 +12.
3
vt$tcAl
{ l, 1 + 20;'12-0;
5 2, 29 - 28;19 -18; 9 - 8;
,, 1+ 0; z - 1;
4. 23 - 22;13-12; 3 - 2;
5. 0 + 2 1 :1 2+0.
Rs8&ptTw&&Ke

colrsTRuclil gtpEucAltor
...cuFoARTECE
E Decupeazl
de pePLANTA 2, secventa
l, ,,bucjtile,,
corespunz;toare
A;azifiecare
dreptunghi
lacdsulapotrivitd.
RECAPITUTARE

utlilEslJsEcREil?

:l Afl; rezultatul apoiscrieliteracorespunzi-


fiecireioperatiimatematice,
toarenum;rului, conform codului.
Veia{lacea descoperitfetila.

9+ t4- 28-
-7
_9 9

1 8+ 1 9+ 30- 22- 30-


8 8 1 9 2

9+ 29- 22- '19+ 27- 29+ 8+ 20-


8 0 6 9 10 0 8 2
_'l
I
COD:
A L F M P T
29 1 9 78 1 8 1 1 26 to
ADUNAREA$t SCADEREA
NUMERELOR NATURATE
DELA O tA IOO
ffi AdunoreoEiscddereonumerelornofurole
de lo 0lo 1O0,fdrd trecerepesteordin
:.illiAdunoreoEi scddereonumerelor nolurole
formotedin zeci
If Completeazl
casetele
pentrua oblineegalit5ti:
10 + 20 = E s0 r30 =L J 80- 60- E
zo - oo=E 6 0-4 0:L i 90_80= E
s 0 + E : 70 ro*E=so -E a o - E =z o - E
E = z o- : o 40= eo- E ]o = E-7 0
E Aranjeazl in acest,,p5trat
magic"numerele 10,20,30 si 40in asafel
'ncit,adunandJ-lepeorizontalS,
peverticali;i,respect;v,
peoiagonaie, st
obtiiacelasl
rezultat.
(lndicafie.
Fiecare
num5restefolositde 4 ori.)

E Completeazd
in interiorul
pitratelor
aceeati
literipentruacelasi
num5l
reprezentand
rezultatul:
t-ro-4 [30-q l40r l fso-q
F -'1qo
T---l
F .i o q F*loq I- 30+ 10L_.]
lt"" ."Tr l;;;T-l f^^ _ T - t
Fo-?oq
w.
l b u -5 uLl
#Aduno."o unui numdrnoturolformotdin zecicu un
numdr nqturol formot din unifdli
Scddereodinlr-un numdr nofurol formot din zeci Ei
unitdli o unitdlilorsou o zecilor
Il ObservS,
apoiscrie
numerelecarelipsesc.

fiecare
Compleieazd
inlrece-fo

a+90=99 39-e=30 .+ 7 0 = 7 8
r= 99-... e=39-... e = 7 8 - ...

dect, decr, deci,


. . . +9 0 =9 9 39-...=30 ...t7 0 = 7 8

40+a=47 a-40=6 8 5 - .= 5
e- 47 - . . . a:6+... . = 8 5- ...
e: ... a = ...
deci, deci, decl,
4 0+ . . . =47 ...-40=6 8 5 - ...= 5

E Reconstituie
operaliile
demaijos.
ltohtidUltimile
douiscrieri
aumaimulte
variante.

30+ 20 + Q?
H Z-
_
48-
*
v
*
Y ,90
V: 6 -v q0
fs
ffiAdrnor.o unui numdr nofurolformot din zeci Ei
unildli cu un numdr nofurol formqt din unitdli
Scddereqdintr-un numdr nofurolformqt din zeci9 l
unitdli o unui numir noturol formqt din unifdli

I Completeazi
casetele
]ibere.

?2
E observi
regula,
apoiscrie
semnul
corespunzltor.

ffi
Il Cesepotrivegte?
Uneste
cuo linieoperaJ
iacurezultatul
corect.

| 8s- | I- 8?:l
t4l t5 l
tL___./-\
-l {_i
l"l l8r I
4 Completeazi
fiecare
coloanS:

21 23 26 99 98 96
44 B6
63 67
90 58
85 74

B Constructia este
rearza€dJnlJ de betede llfl::l:
^ar;tura$
Il
I
ll
.hiLifo, g_-_ __- u":t_
nrr:.u
ooan",".
A;aza
ni;iebe;edechbrit I i fi A
lnmodasemdnStor,
apoiridic5 |] 11 fl f]
3 dintreeleastlel
incitsEnu U lJ | |
mairim6nd n;ciLnp:trat. -l

ll:[* *ll
fl:?:
WAdunoreo unui numdr nqturol formot din zecisi
unildti cu un numdr noturul formot din zeci
Scddereqdintr-un numdr nqturol formol din zeci
9l
unildli o unui numdr noturol formof din zeci

I Calculeazi,
scrierezultatul,
apoicoloreazd
respect6nd.
codul.

92
22 galben

Celctl::

E CalculeazS,
apoicomoleteazd.
f5 0
+4a
-/ - - 40

89
' +30 -30

' +1 0 ' - 10

ffi
colegul
debanci!

in timp
,,piramide"

6
3 3
5 3
2
2 3 2

100 80
50 30
20 10

22
60 11
30 1 3 0 4 1
20 l0 5 2

coPiiisfefi9i... alenfi
Pentru
creion0l
de
Deseneazi
aici
#A'tr.rnoreo unui numdr noiurol formot din zeci gi
unitdli cu un numdr nofurol formof din zeci gi unifdli
Scddereodinfr-un numdr nqlurol formordin zecisi "
unitdli o unui numdr noturolformqt din zeci unitdli
Ei
If CalculeazS,
scrie
rezultatul,
apoicoloreazJ
conformcoduluj.
57ro;u
69albastru

E Une;tecuo liniefiecare
floare,
pecareestescrisunexercitiu,
cububu-
ruzapecareestenotatrezultatul
corespunz5tor.

ffi
ffi
flH"
w 1 .l__l
K u
1 -/
,l]- , 7zo+ll
s6(
-\n -\r
-. . . 1-2 \-^'3 0 + I ! . 1 - 32
-
RECAPITUTARE

I inlocuind
numerele culitere
veiafla:
. pe verticala
A -+ I denumirea pentru,,pleaci
operaliei ...",,,se
indepirteazi
...",,,diferenii",,,rest";
. peorizontalS
iermenispecifici
aiacestei
operalii
matematice.

Fiiolontl
irtr unARttlvtOGRlF,
acelasi
numar,,ascunde" aceeasi.iter5.
Descoper; denunireaoperatieisi ,nlocuieste p5trate
in celelalte {iecare
numirculi[eracorespunz;toare.
Verificdapoicaredintretermeniispecifici glsitesepotrivesc
operaJiei in
pdtratelede peorizontali.Polispunecaredintrevocaleaufostfolositesi
carenu?
Succes!

db
Re8&plTe,L&Rg

cAsuIE st pEilcAltot
... cuFoARFlcr
de pePLANfA
E Decupeaz; 2,
(a.\/ant, , h ritilo" :nni i-
pe;te-le
la loculpotrivitrespec-
tend corectitudinea
operajijor
matemat ce.
RECAPITUTARE

UII]'ESAJ
SECREI!?

:l AflSrezultatul
fiecireioperatii
matematice,
apoiscrieliteracorespun
zitoarenumirului,
conform codului.
\/a i : { lr r o n6nr la c r rn ^ i i i

30r 80+ 44- 66 40+


3 8 22 33 4

9 9- 50+ 90 + 9 9 - 70+ 99- 99- 60+ 1 0+ r


66 5 9 88 7 44 22 11 6 rl

COD:
A B N/ N R T
11 22 3 3 44 55 66 l7 88 99
S Adunoreogi scddereonumerelornoturole
de lo 0 lo 100, cu lrecere pesfeordin

:SAdunoreo Ei scddereo

cuDrisfonul
Joaci-le

Eromple:
18+ 2=20

0 inlrebare coDiiisleli
Denhu elen
WAdunoreo unui numdr nofurol formol din zecigi unitdli
cu un numdr nolurol formot din unitdli
Scddereodinlr-un numdr nolurol formof din zecigi
unitdli o unui numdr noiurol formot din unild!i

Il Cenumere
lipsesc?

A Cesepotrivette?
f4il-l | 4-b-+1 t----7;-l
I oz- |
tql t8l
t:l 14 |
L---l-\ F.-l "-tJ

l50 l l58 l lrl


Undesen nlr0 G0 isleti
llri:i::il;tiili
infrece-fe
cu rlelsnul
saucoleul debanci!
l li:ii:liiiliiil::::rllllilll

d+7 = 42 20-a=2 60-r-52


a=4 2- . . . a = 2 0- . . . r=60-...

decr, decr,
...+ 7 - 42 2 0- . . .= 2 60-...=52

3 8+{= 40 s-9=68 {+9=83


e =4 u- . . . e = 6 8+ . . . a = 8 3 - ...

decr, decr, decr,


3 8+... =40 ...-9=68 ...f9 = 8 3

E Reconstituie
operaliile.

47 + 8 2- 5S+ w4-
w
v
*
v # w
Sz 7W 6B 67
w,
.Adunoreounui numdr noturol formot din zeci Ei unitdli
cu un numdr noiurol formof din zeci gi unitdli
Scddereodinlr-un numdr nolurol formot din zeciEi
unifdli o unui numdr nolurol formot din zecigi unitoli

I ObservS,
calculeazS,
apoicooreazd
respect6nd
codul.

83galben
27 portocaliu

E Efectueazi
calculele;i
aflScareestenumirul
casei
dinimagine.
Scrie aflatpet5blila
numErul prins;'in
peretele
casei.
95-4-14-4-14-4-14=?
cercurile
E Completeazi corespunz5toare.
cunumerele

E Unegte punctele ordinea


respect6nd a numerelor
crescitoare scrise
alituri.
cdbdrcutaestecondusd
Ai deicoperit de

Scrie pep6nza b5rcuJei numdrul de


concurs
'-,,". corespunzlLor .^.' rlr
rezultatuluiri -n0
-^'^.^,,-';+^r 'l+"+r loo.,^t*
obt:nut dupdcalculele urmbtoare: l,l")tto *
83- s-1 s-6 -1 6- 7- 17= ? / r 97.
Cehrlc:
,Crfrnle:,.
.__ rro.( 6i)uo

*'ff \--3,,
.Bo
to."
n,
.':\_ryf,T
- _ )-l

t3o 440'
&e&&ptTtr!.&R€

PiIRATE
CU.., IIUMIRE

Il > A;azdin {iecarepltrat din


desenuJ alSturatnumere naturale
parecuprinseintre2 ;i 18(jnclusjv),
astfelincet sumanumerelor din
petratele
situate
pec6teo diagonali
saTre5u.

F Scriein p;trate numerenaturale


cuprinse'intrej
si 14,astfelinc6t
sumanumerelor depefiecare linie
gicoloan5 s5fie3 0 .

> Completeaze cercurilecu numere


naturale cupr,rselntre3 si 14(inclu_
siv),astfelca sumanumerelor din
colluflle
fieciruipdtratsi fie34.
R€8&P'TI'L&R€

cAI'll0AllE
... CUF0ARFECE
$l PEtlCAfl0l
E Decupeaz; depePLANSA 2,
secventa3, ,,buc5tile"
corespun-
zatoare;i lipette-lerespectend
corectitudineaoperaliei.
RECAPITUTARE

textulin cares-au
E Citeite folosittermeni corespunz;tori
matematici aces-
tuicapitol.
o Pulrouli
.,.riRiBAtrr
Pa;ca
de Maria-Dorina

ttili povestea cupungula, Cicideuncoco; fSlos


Lu 9o, , , o ) , u o , u u l o Carecirculipejos,
Cevoiau prinadunare 5dgiseascS-ndrumumare
Si facdc6;tigul mare? O pungulecaren-are
Atunci, mo;uldinpoveste Nicimicarpebanul bunul
A scosrepede dinzestre Ce-i untermen ;l-nc5unul
Ternenii (c-a1a joc
secheam5)Adunalin (;i 9 umd)
ce seadur;,;i-apoidu-mi ;i povestea despre sumd
Lapungula, unde-o sumd Cesecheama adunare
M; asteapG cas-onumdr ti sti dreptpestrada mare.
Peste unnum;r.

dinpovestea
coco5ul
E Deseneazi cudoibanidelonCreangS.
Purgula
ah i !
NUMERETE NATURATE
DEtA 100 tA 1000

$ Formor.o numerelornolurole
. de lo]00 lo 1000
infrece,-fe ucolesulde
cll priefenul
seu debanci!
coleg{l ben
SHEery
maidinsutecuceleform?tA
numaidin
unitSli
merele
corespunz;toard .
t 1000.-:.r,,
maimultu&el
flSct
@ *o@@@ffis@
@@@ @
@#@ssss@
ff i @ ffi @
@ f f if f i @ ffi ffif f i@
@ @@ffi
@ @ @ @ o ffi@ #
f f if f i @ @
Cumsefacegruparea?Caresuntjucdtorii? C6tenumere
s-auformat?
JUCATORUL
1
JUCATORUL2.
Care
estenumele
c6;tigitorului?
.
ffiCitireo giscriereonumerelornoturolede lo 100lo l00O
I a)Unestepunctelein ordinea
crescltoarea numerelorscrise
aldturi.
Veidescoperi
un
Acesta
esteunneintrecuttr;g;torlaJintd.
b)Coloreaz;
numai careaunotate
lintele in ;nterior
numereformatedin
sute.

,,q$*,

I 9d
5{0.
7-) tto
900 930 'no llo '
r'910 i20 J80

I
I 810 620
.880
630
850

6?0 660

(10
@ 820 s' S 'qt ,'680
(\-.,/
":\
',,K'u\no
'6eo
@ ?{0'
;!0
. t00
E Completeazi
careul
cunumere peORlZ0llIl!siYtRllCAl.
diferite
| 2 3456 ? 0Rtz0ilnt
I 1, inaintede 50; doudzeci 5i trei
2 maimiccu I dec6t5.
3 2. 104< , < 106;dupd948.
? . 5 7> a > 6 5 ;4 0 0+ 1 0 + 7 .
4
4 , 1 0- 2 ; 6 0 + 8 .
5 5.50-4; 900+20+4.
6 6 . 5 0 - 2 ; 5 0 0+ 5 .
7 l. 299< e < 301)600+ 20 + 7.

vtRItcAl
l, 40 < t < 42;80+ 4: 30 - 21.
2. 900+ 6; 600r 40.
3. 500+ 60 + 6; optzeci.
4, celmaimicnumdrpar formatdin unitdli,diferitdezero;inaintede90.
5.300+ 90+4;20 0 + 5 0 r 6 .
6.5 0- 9; 400+ 2.
l. dupd496;50 + 7.

dssenenlau 0fen
WCg-poror.o gi ordonoreo numerelornoturolede
l q 100 lo 100 0

t.e
rr
$*,**1,'"..lli$g-iJ
$g[..,9*

)aazls+tlfil[1
)125,-)425 Fn rqar_Sta
-/-/-\T
r\
7-l-\-\-
_/ _ _ /_ - r _\
7_/ -L\_/
)41 V]ffi IlY Plffil l4q[ lr
'156zr-1azs
F+in lsu torzi [soaHs6&
\_z_4-J_\_7:/-\_\_t- -.ui
lsrg llffi]l vl lL6-y1'!gln ,

Numele
clgigdtoruluipentrusegelilerotiieste

a+rf--l:z:l
,irosllsa:fJas:l,%81F
\_7-l-J:S_7:/-l:
\321 l:ell-r_lell
!!:/ !6/LLq

Numete
c;ttigebruluipentru
s;geliteverzieste
dlg
ttv
E a)incearcl
sdacdtuiegti
;i tu chipuri
deoamenidincifre,
asemindtoare
cuceledemaijos.
pefiecare
b)Scrre chipnumdrul careindepiineste
conditia
notat;.

Nuexistdnumeredetrei
cifremaimaridecetmine.

u ,"xistd
numerede tre-t
cifremaimicdecit mine.

Deseneui
aici

E F;r5a efectua calculele,


com- 13\4
pleteaztin fiecarecaz semnele
> sau<.
ColoreazidesenuJ.
I Deferminoreonumerclornoturolede lo 100 lo 1000

I Observi adusidepo;ta;.Pefiecare
coresponden]a scrisoare
estenotat
numtrulcasei
lacaretrebuie
ldsatiaceasta.
Completeazi
numdruldepefiecare
cas5,
corespunzdtor depescrisoare
celui
m@@@ffiwffiffiffi
@@
@@o o o 9 e
@6@@ S ts SS S
@@@@@@@@@

@w@@ww@
9WW99ppp
RECAPITU[ARE

I Completeazl
careul
cu numerele pentru0RlZ0ilTAl
corespunzStoare si
l|ERilCAt.
| 2 345 6 ? 0Rtz0filAt
I l . 1 0 0 1 2 0 f 3 ; 4 0 0+ 6 0 + 2 .
2 2. 'f00 > a > 98; celmaimarenundr
3 formatnumaidinzeci 8 < e< 10.
3 . 3 0 + 3 ; 9 0 0+ 9 0 + 9 .
4 q, opt optzeci,i opt.
t 5.14 - 9; 97 - 44; maimultcu 1
6 dec6t2.
I 6 . 4 0- 7 ) 1 + 2 0+ 6 0 0 .
l. patrusutetreizecitltrei 300+ 10.
VERIICA!
f, 100+ 90 + 3; cincisutetreizeci ti patru.
+ +
2. 3 90 200;treizecititrei.
3 , 12- 9, 80+ 5 ;3 1- 2 8 .
4. cu 1 nai nic decit lAA;30+ 6.
5. 400r 9; cu3 nai multdecat20.
6 ,7> t >5: 8+ 9 0 ; c e l m am
i i cn u m dcu
r cifr eca r eser e p e tS.
7, cu 1maimicdecAt30; 3 + 80;celmaimicnumerpar.
Un
t
,l
RECAPITUIARE

RACHETE $t pEUCt[oI
... CUT0ARFECE
E Decupeazl de pe PLAN'A3,
secvenla1,,,buci!ile"
corespunzj-
toarerachetelor
aflatemaijos.
Aranjeazd numerelein ordine
crescatoare
incepend de IaSTARI
RECEPITUIARE

E Citegte
textulin cares-au
folosittermeni
matematici
corespunz;tori
aces-
tulcapitol.
corPtntREt-t
?EnisuRit
deMaria-Dorina
Pa;ca
Eegal?Maimii?Maimare? DardesusseuitS-n jos
larsepunerintrebare! Cdnde ;ase,nou#ntors.
Ce-iegal? Deaceea vreaust zic:
E-atuncic6nddoiplusdoi Cu egal,maimare,mic,
Factot atetlanoi Sdtiim tolil Pujinrespect!
C6tin cartier
lavoi. CAnd calculu/e corect
Emaimic? Comparare+i pem6sur;
Eunpitic!Ea;aunfeldepici SicAgtigidineao turE
CSnd peu;5intri cinci. Launjoccucifremulte
Darmai;tiu:zece-imaimare, Mari;i mici.Darsi inchei,
N-aremingiprinbuzunare! Cd...a; luaunceaideteil

pecaroiaj
E Scrie patruegalitdli.
ADUNAREASt SCADEREA
NUMERELORNATURALE

Adunoreogi scddereonumerelornolurole
de lo 0ls 100O,fdrd trecerepesteordin
Adunoreo gi scddereonumerelor nofurole
formofedin sute

inlrece-fe
co Drielerul
sar ul debanci!

fio- {{5 '


500+ . . . = 7 0 0
600+ . . . = 9 0 0
300+ . . . = 7 0 0

900- . . . =4 0 0
700- . . . = 1 0 0
800- . . . =2 0 0

- 300= 200
+ 300= 900
. . . -700= 2 x5
360
E Une;tepunctelein ordinea 35t.
descresc;toare
a numerelor. '240
210.
Vei descoperio persoand ,60
indrdgitd
deelevi,
un............
.

\t . zt5
3t0' ti ."to.r* .2t0
ffiAdunoreo unui numdr nolurql formot din,iute cu un
numdr noturolformot din zecisou unitdti
Scddereodinfr-un numdr noturol formoi din sute si
zecio zecilorsou dintr-un numdr formot din suteii
unildti o unhdlilor

infrece-le
cu c0 ul debancil
:lliillilliti

F 5 I]EIR
707-
7
@Adunoreo unui numdr nofurol formof din sufe si zeci
cu un numdr noturolformot din unitdli
Scddereodinlr-un numdi nolurcilformol din sule, zeci
Ei unirdlio unitdlilor

Joaci-lecu isfonulsaucolequl
debancS!

5 0 0 + 3 0 = ...
M-liN.{?-/l
'E a)Unette punctelein
ordine crescdtoare.
Veiaflacineatteaptis5road5
fiecareos,
b) AflScareesteosulfieciruianimal
parcurgSnd labirintul,
apoicom-
pleteazioperaliile.

,o ,t r * e ' o
tlo"$r )'llo
o''
{. n,
t.,i5
it.lt,

roo_,,t!!.
ar
ror. ' 'roo
"""n
,:'f.''t.til-

r
.![iAdunoreo unui numdr nqturolformot din sufe gi
unitdli cu un numdr nolurol formol din zeci
Scddereodinlr-un numdr nolurol formot din sufe,
zeciEi uniidli o zecilor

ry
H / 79 *
279
K +,1...|+ 270
!-o
+E
sos
_/
1a7+ll
_
1 3 4 7 l( ,- . 1 3 9 9
-\-
1 T--
Lrr'| - 209 +68 7 +1..
tAdunoreq unui numdr formol din sufe cu un numdr
formof din zeciEi unifdli
Scddereodintr-un numdr formol din sute,zecigi
unitoli o unui numdr formol din zeci Ei unitdli

I Une1e,
cuo linie,
opera]ia
curezultatul
corespunz5tor.

@
@@
Il Completeazl coloanS.
fiecare

4 Scrie carelipsesc.
numerele

500 682
{:g{,,tl1l1i
a b a+b a t a-b
440 1 413 3
740 8 845 45
140 9 778 78
850 7 :. 289 9
960 1 937 .3 7
370 1 224 4

5tc u
i$Adunorec unui numdr noturol formot din sute. zeci si
unitdli cu un numdr nofurol formol din sute, zeci si
unitd!i
Scddereodintr-un numdr nolurol formot din sule,zeci
Ei unifdli o unui numdr nofurql formof din sute,zecisi
unifd!i
I une;teprnctere in ordineacres- &
N P
citoarea numerelor scrise
aiituriti \ Il M^
veidescoper,cineseaflSinocean. . \ | lr
'
AflJce numere au toststerse
ae d 't{ (
ap; ,{ q| "au{.,i
AtlI
9ra'Itr'o':'rr
t35. I

4'{'s
r!. i{$

&'
=:.--- 1{e
-
,,..:,f' ,r,
tt'J,t
t'n
<F"' 120 ' .t2t
105. 'tr
fl9 3 3 5+ 1 4 3= ...
---,ts 276+ 822= ... '126
t0{.
'"'^--3 -- n3 3 2 5+ 3 0 3=
.tt3- --rn ...= 283- 111 't.t
t03' Jt{ t|5 t!6
...= 8 8 7- 2 4 2 .r 2 8
r o2' 13 2 + . . . = 8 5 2 . t2e
)
fof. ...- 234= 123 -,/\---.t30
t00.

\;"

tr
infrece-fecu rielenul
seucoleoul
debancS!

a + 126= 938 949-a=527 .- 1 3 7 - 2 7 9


N=9 38-. . . e=949-... .= 2 1 9 + ..
e - ...
decr, dect, decr,
...+ 1 26= 938 949-...=521 ...- 1 3 7 = 2 7 9

12 1+a=319 r-358=210 978-o=210

e=...
deci, decr, decr,

inlrece-fe
cdrcinedoresfl!
Il CompleteazE
cifrele
care
lipsesc.
832+ n: nt 3 n9 _ ns4- tr-]tr-l
-
r2 L l 1Ll6 2 44 742 341
!!7 777 ns 4 2 2ll o f | |

1n3 + znn+ nnn- 695+ 1n5 +


!s 4 L-J 2 ) 237 TtrN 483
5 9n 8 v, 1^.
798 T-^a-
L ]Y L ]
RTO&PITI'IARE

... CUllUl'IERE
CtRCURI

[ > A;azE numereledela 1 la6 in


fiecare 'incat
cercastfel sumanume-
.alnr na no fla r;ra r ar r c:r Aa no

fiecare
liniesi fie 34.

> Scrienumereledela1 la25in


cercuri
astfelincatsumanume
relordepefiecarecerc;i liniesi
Tteb).

b Noteazd in fiecare
cercule!
nume-
'I incaisuma
relede la la 19 astfel
aflatepe aceeati
nurnerelor liniesi
fie30.
RTCAPIIUTARE

TREIIUTET
... CUFOARFECE
SI PEIICAiIOT

E Decupeazd de pe PLANTA 3, sec-


corespunz;toare
venta2, ,,buc5iile" va'
goanelordemarf5.
Rezultatui prinnumarul
reprezentat
celmaimareseafldlingd lo-
cornotiv;,
numerele descres-
cSndpini laultimul
vagon.
RECAPITULARE

UIITIESIJ
SECRET!?
E AflSrezultatul
fiecireioperalii
matematice.
apoiscrieliteracores-
punzdtoare
numlrului, conform 700r 800+ 5 0 + 202+
codului. 70 80 50 20
Veidescoperi
ce;tiu copiii. 7 8

300+ 900+ 200+ 30- 600+ 40- 100+ 50-


30 90 20 20 60 30 10 40
3 9 2 6 1

500+ 999+ 330+ 1 0-


50 1 3 1
5

400+ |
40 1
t4l
L]
I
220+
2
0+
100
60-
50
I
I
C0Dr
A E A M N o r S T
1 10 1001 0 0 01 1 ' l 222 333 44'l 555 666 7 7 7 888 999
$ AdunoreoEi scddereonumerelornoturole
de lq 0lo 1000, cu trecerepesfeordin

$Adunoreo Ei scddereonumerelornofuroleformofe
numoidin sule

Erernple:
500+200=700

-fl

u
w
{$$Adrnor"o gi scddereonumerelornolurole formofedin
sule,zeci cdnd lrecereq pesle ordin se foce lo
ordinul

t5{.

d;'' 5{0

5tt 521

tl! 5 r o ' s u
/i ctz
/ ) '$24
s it' sts
ff;r=a;Tr=B
ffi n_\ E{ I=tr@
ff-7]-;\ -1W

Calcule:
Adunoreogi scddereonumerelornqturoleformole din
sufe,zeciSi unirdli cdnd trecereopesteordin se foce lo
ordinul zecilor

Joaci-fe
Gu riefenul
saucoleqlldebanclt
:

120
100 20 1 0 0 3 0

100 340
1 0 4Q 300
E Unelepunctele in ordinea cresci-Wlm+ Bl3Tq=rT'n
toarea numerelorscrise
alSturi
;iveides- + ++
coperiunanimal jucdusi".
cao ,,flacdri llTT'lil,lTolei=
Rezolvand exerciJiile
lfl '
notatelaietirea
djnlabirint
veial'acStegh,ndea adunat.t-'1.fl*iTll=i-fTt

{60
20.480f70^450
4f0
eo. s o. \ . - '
roo. ro rlNqro
60
1o -.,,b-iiE
'
rto' .[ / -;b'f4o3ro
,"--\-
!00} .ll0

"'{N;d|::'**'
t{0' lt0\ I
$$Adunoreo gi scddereonumerelornoturoleformote
din sufe,zeci Ei unitdli €Andfrecereopesteordin
se foce lo ordinul zecilorsi ol unitdlilor

D a+b a-[ m n n+n n-[

436 129 347 187

387 299 567 98

P q l+q P-q Y r+l r-l

od/ 96 s67 1 0 9

437 187 498 2 3 8

Calcule:
E Ajut"opeAnasi ajung5 lacelepatrutablepentru problemele
a rezolva
pefiecare
scrise dintreele.

?
I
&€0&pt?r,[&R€

D0t- DAC-
UilU DA
uNu D
256
EI E - UllU+
EI uil0
E UIIA
2EE D0|
Atenlio!
Fiecare
literd
ascunde
cateo cifrS;
aceeasi literlascunde
aceea;i
cfri.
Potiincerca perAndcifrele
foosind 0, 1, 2,3,4,5,6,7,8 sau9.
RECAPITUTARE

> Scienrmerele
carelipsesc
ir caseta
centralS pStrat.
a fiecirui

49 54 47 1 1 24 7 20 3

48 52 4 12 2 5 8 to

53 46 5 5 t7 5 21 9

10 18 1 1 4 22
Calcule:
23 6 19 2 15

> Scrie dela1 la16infiecare


numerele caseti incatsuma
astfel numerelor
depefiecare sidiagonalS
r6nd,coloani s5fie34.

Calcule:
RgEAPITUTARE

10 ,20
R€SAPITU[ARE

cAlcutE gl UPtcl
cu...F(ltRtEcE
E Decupeazd depePLANTA
bucSlile 3, secvenJa
3, ti lipette
fiecare
drept-
unghiin loculreprezentand
rezuliatul.
RTCAPITULART

E Cite;tetextulin cares^aufolosittermenii
matematici
corespunzjto
acestui
capitol.

CORIIUI
CUARICI
pasca
delvlaria-Dorina
Greue s5cobori o treapt; 5icopt?ntFo grabimare.
Cend nuttiicete delaG. Ci apare-un scdzdtor
55.totieipulindinea. 55tot ducScu-nmotor,
4 scddea nus-arpirea Cornul tot pebucilele,
Cde termenul carect lapSsdrele.
Firimituri
Siprecis;i laobiect. 5icuresfulcumr6mene?
Deci,sciderea e atunci Nu-inimic;ipentru mine?
C6nd dincornul ce-lmin6nci Doarsciderea ceourma
TotrdmSne c6te-un pic Val5sain preajma sa
P6nd numaie nimic. DalPetrelluatdincincl
Deci,el,cornu-i descdzuf Mi-arrim6nedolarici
EldI tot;i e ficut C; suntrestsaudiferenld:7
Dinfdini;idinsare Vomvedea laprezen$prin...absen!5!
6 Completeazi
casetele
libere:
+ 221 645
-l + +
103 +

+ 372
ETEMENTE
INTUITIVE
DEGEOMETRIE
Formeplone
l$Triunghiul
careproteja
I Geamul tablouls-aspart.
ObservS,
apoispunedeunde,,a cSzut" fiecare,,ciob"

1e-

B Cate sepotnumdra
triunghiuri in fiecare
PY\
dintre demaijos?
desenele

roari echi
l]fi Dreptunghiul

I Catedreptunghiurisuntin figuraalSturat5:
A. 3; B.4; C.5; D.6; E.7?

E Dintr-ofoaieluatl din caietulde matematici


decupeaz; cain
,,bucdti",
figuraal;tura6.
Intrece-te
cu prietenulsaucolegulde banci
pentrua stabili
caredintrevoireasambleazlmai
repede p;tratul
din ,,bucitele".
Cealtefigurigeometricesepotobtine?
{$ Parrorul
Il Spune, jaturile
apoiverificicumsuntliniilecarereprezint; fiecirui
pEtrat:
curbe
saudreDte.

E Cetep;tratesuntdesenate
in ilustralia
demaijos?

t- -l
Ai obseNatcdilustraliaestealcdtuitd
J din...pdtnte.

Cateobiecte
sefolosesc? 4 6 1 0 IJ 16 1 9
CatepAtrate
seconstruiesc? 2 3 4 5 6
l
SCercul
Il Observ5
cuatentie
desenul,
apoicompleteazE
tabelul
demaijos.
Coloreazt
cercurile
folosind pentru
treicuiori, fiecare
mbrime
alta.

Care
este cercuri
mirimea?
sunt?
IVARI
N4EDII
Mtcl

E Estimeazicesuntmaimulte:
cercuri,
triunghiuri
saupetrate?
prinnumdrarel
Verifici
ffi Fo.-" spoliole
I Cetecuburirnaisuntnecesare
pentrua completapostamentul
oe
careseafl5soricelul?

E Observi,apoi stabrleste din


caredecupaj (1,2, 3, 4) s a asam-
blat fiecaredrntreconstructiiJe:
A ,8 , C;i D.
REGAPI'UIAR€

A o A
A T H o
X nerua
airi!
T ++ v
RECAPITULARE

E Decupeazi
figurilegeometricede pe PLANSA 1, pentru,,a
4, secvenla
poartaprincaresepitrunde
construi" povestilor.
in lumea
Lipe;te
in ordinea
mdrimii
triunghiurile pepuiulcares-aopritin
;i cercul,
falaporfii.
RECAPITUlARE

E Observd
desenul
aiEturat,
apoicompleteazS
spaliile
libere
dindesenui
demai.los.
'-(-

'\r\
\-\-

\Tfr
l-,rl^
l-\ ,/ ,/ -
/
^
-/

o o!
Metrul
E Fiecare copilarein mAnIo
baghetd
culungimea egalE
cuin5l-
]imeacorpului.
Observd, apoiscrienumele
copiilor,
delacelmai'scund lacel
maiinalt.
Ordinea dupdindryime
este:

sl

E Une;te
cuo linieenunlul
problemei
curezolvarea
corect;.

Maria taie o bucdlicd Bunicul


canstruieste un
depanglicdde 10m, apoi gardin doui zile:in prima
alta cu 5 m nai lungd. zt construette15m, iar a
Careestelungimea totalS douazi cu 7 m maipulin.
a bucdlilorde panglicd Celi metri a construit
tdiatede Maria? buniculintotal?

10- s = 5 (m) 1 5- 7 = 8 ( m )
10+ 5 = 15(m) 1 5+ 7 = 2 3( m )

10+ 5 = 1 5( m ) 1E + ' l = )) tm' l

10+ 15= 2 5( m ) 1 5+ 2 2= 3 7( m )
ffi Cdnrd.ireocorpurilor.Kilogromul
Il cinerididmaimultekilograme?Cucate?
50r b) 50+
50 50
50 50
50 50
-_ -ti---i
50 ...tKg /
50
(ks)

E cetekilograme puse
trebuie
petaleruldindreapta
pentrua
echilibra
balanta?

Il Liviati Raluca
culegmeredinlivada bunicului.
Observigraficul,
apoistabileste
in careziaustr6ns o cantitate
maimare.
Daro cantitatemaimicS?
> Cae kilograme de mereau $rensin
primeletrelzilealesdptlminii?
kg
30
25 ) C5tekilograme de mereau stransin
20 ultimele
tf
ireizilealesdpt5mSnii?
10
5
0 7;1g > Cetekilograme demereaustrens in total?
AfI5in dou5moduri.
ffi Copocitoteo
voselor.Litrul
I Completeazi
enunlul
demaijos,apoiformuleazS altele.
> Cana
seumplecumai.............
sucdecetpaharul.
Celcule:

ww
E in rezervorul uneima;iniincap
45 I de benzinS.
Cili litria consumat
ma;ina?.'
Crlcule:

lI Careestecantitatea
oeap5necesar)
fiecSrui pertrulumarJ.de
animal
zileprecizat?
Denumirea NumErul
dezile
animaiului oz l doui zlle treizrle zecezie
porc 2 t. 4l
oale 3r
vaca 25!.
ffiMdsrto.eotimpului
I Adundnumerele
prezentate
re-
de fiecare
/4 Poea 63
cifri ;i vei aflavSrsta
acestorsimpatice
sonale.
per
'6'-
4
. . .a n i
v)
5{
... anl
Y
It
...ani
Celculel

E Scrie, in ordinea
crescStoarea verste
celorpatru
lor,numele
copiipentrucares-a
UE
w &ffi
notatdatanagerii. Marn Ioana Cristian Radu
24 noiembrie
I octombrie20august15februarie
1991 1992 199t t99l

lnlreco-lo
cu ielenrlsaucoleoul
debancl!
l

E Completeazb de Denumirea
tabelul (maximi)
VSrsta
alSturi. animalului
Propune ti organizeazdveverild 7 ani
un concurscu tema,,Cine repure cu3 animaimultdec6tveverita
alcdtuie;te
cu dateleinre- vulpe incio daticetiepurele
gistrate '10
ceamaiinteresant5 cerb cu animaimultdecSt vulpea
pro0iema1. c6tvulpea
ur5 ;i cerbul
launloc
gi bocnole
ffiMonede
pungula
Il Une;tecuo linie cu,,grd
mada" corespunzdtoare
demonede.
W @ @
W
W

E Mariasejoacd,,dea magazinu' cu sofaei nu


;i ttie dac; poate
obiectele.
,,cumpEra"
prelurile
ObservS peetichete
trecute sisumele pentru
disponibile fiecare
obiect.
Coloreazi
eticheta
cuDAsauNU,dupicaz.

trs @

@
wI lr0hi\

\G
F nnl
qfl,.o
ffi$ilF
\[
FAINII k
E^NN] ,4@
K
RgOAPITI'tARE
I inlocuindnumereleculitere
veiafla:
. peverticala
A-+ I denumirea
unit;ljiprincipale
pentru
m5surarea
capacititi
. peorizontalE
derlmireatnorvase?ncaresedepoziteaz;
diferite
lichide

Fiiatenfl
intr"unARlTllOc RlF,acela;inumir
,,ascunde"aceeatiliter;,
Descoperd denumirea unitSlii
demisrrrd
pentrucapacitate;i inlocuie;te
in celelalte
p;tratefiecare
numdrcu literacorespun
zdtoare.
Verificiapoicaredintrevasele in care
sedepoziteazd diferite sepotrvesc
lichide
in p;traielede pe orizontalE. po]ispune
caredintrevocaleaufostfolosite;icarenu?
Succes!

isforie enlru isfeti olenli

ffi
RC0AptTtr&&Re
iIASURARI
CU... F0ARFECE
$t PEltCAttot
E > observi
pozilia
balanlelor
dindesen.

Lipeste
laloculcorespunzitor geamantan
fiecare pePLANSA
simbolizat 4,
secventa
2.

i ---*--: r \r i - - - - - - r I
r i>
I
i l-i I
L - - - - - -..1 L-----l L
I

b Compari,
apoilipeste
laloculpotrivit
,,fa;iile" depePLANSA
decupate 4,
secventa
3.
.--------)8---.
I I
L

T___L_ _r___.r___ J _ _
j@
E_-_____-lL_____
RECAPITUIARE

E Cite;tetextulurmStor,
in cares-aufolosittermenimatematici
aores-
punz5tori
acestuicapitol.
OPOVESIE
IilOI
p.a;ca
deDorina-Marla
Suntsigur;c5peZEpEcilS vi.lamintili.
Elvine, a;a,devreodouioripean
in locde.osinguridati din ,,pralucrurilor pusela punct"giintotdeauna
incurcS ceva,Acum,bun5oar5, l€m atteptattoaGvara,cd erafrumossi
puteam sI mdsor 5i eu ce aveam de mdsurat, si a venitiarnac6ndursu.
doarme, iarcopiiia;teaptS calificativele
inainte
devacan!5. DalAsae Zdpicilil
Cemi-apututface?A-ncurcat meirul;i,bul! CicS-stotunal?
Cemi supirfoc;i par6ci nuesteprim5vari!
Metrule pentrutungimigi mdrimi, dausd-ispun, darnuamcui,cEelvrea
/ftrulin buzunare, c6tleare!
fi-atunci pe
du] Zdp5cilS ;iil poartdpeste tot casevadimetrulfetrul.La
t6mplar ;i croitor,lazidar,cei boboqdelacaprila ruletd, e pulinpentru
o planeti.,i cemetui etalon nupoart;pantalon. C5suntmulJilaeiin
casS ;i stautoli peduptmas5. 'iCeimaimarisuntceimaitati:Deca, Hecto,
Kilometru. Ceimaimicisuntpitici:DeciCenti, Milimetru.
DoaratAt,mEiZdp5cil5, nulie rnilicumpedrumuri m-aipurtat?Spunel
Nu-iadevirat?
Despre /ftru?Elmisoar5 ceincape intr-unvas,nu-iibegadegetu-n nas!
Esteo cantltate, Iie capacitate, 5i mdsoardc6llapteincape-n canisaucAt
vinin damigeanS. Aregielneamuri multe,
dara;acumtestiueu,iarlencurc
deaceea-i bine,doarat6ts5ieicutine,girim6naicicu mineDeca, Hecto,
Kilolitrul,Deci,Centi,Mililitrul.
Darchiarpleci?Si-miiei cu tineunitatea de mdsurd pentrumelcisr
prijituri? Staipulin cE?ntrcclip5, dinh6rtie;icarton, dragii pe
meicopii,
datd,Jilefacde-setalon.
5i te las$ plecicu ele5i teatteptdin noula vari, maiprecisla ...
prim5varS, maispresear5.
Solufii (selectitl
el rispunsuri
> pagina
4 > pagina
18
2. 11+2 1= 32
> pagina
9 I z=
L4

> pagina
22 > pagina
33
3.iTtusAREZoLV
PROBLEMEI 4 30+ 20+ 12- 47-
> pasina
2s fD .) O 6) 32 107
=2
336 40
'+ /1 28
\, \_.,
> pagina
35
OC
@ooo
> pagina
26
3. 1+ 2 +2 3 =2 6
> pagina
30
3. iMI PLACE
I\4ATEMATICAI
> pagina
31 10 20 40 > pagina
37
30 4C 10 2A 4.
40 30 2A 10
20 10 40 30
&
K
> pagina
40
l.

> pagina
42
3, IUBI]\,4
INVA,IATU
RAI
> pagina
43
2. Pebanc;a mai.Emas
,,ti"-
> pagina45 > pagina4:l
2. Peban.i
5. 4i + 82- 5 9 + 74- a mair;mas,,ti"
69 7
52 76 68 67
> pagina44
3.
> pagina
4{l

> pagina53

> pagina
56

> pagina
58
2. > pagina67
6 . 1+ 1+ 104= 106
> pagina
70

/'--o-..\
/ rO..\
aat@/ 9@
\ ,/
\ \y ./

> pagina > pagina80


3.iTr\rNUMERELE
PANALAo I\,4IEI 362 - 231+ 191+ 121+
> pagrna 74 1 8 1 23 19 126
t31 2 1 120
2. 256 211 361

> pagina
81 1 14 4
2. ln casetele
12 6 7 9
centralese pot
> pagina
79 scrienurnerele
50, 8 10 11 5
2. >. - b = 324(diferenla) respectiv
13. 13 3 2
b = 324- 113= 211(sc5z;toful)
e- 2 1 1= 3 2 4
> pagina
98
a = 324+ 111= 535(descSzutul)
F 686+ 213= 899(suma)
686- 213= 473(diferenta)
899-413=426
F0 + b + c = 6 7 9 ; e +b =3 5 6 j
8+C = 4 4 4
c =6 7 9 - 3 5 6 =3 2 3
e=6 1 9 - 4 4 4 =2 3 5
b=3 5 6 *2 3 5 =1 2 1
sau
b=4 M - 3 2 3 = 1 2 1
b 785- 212= 573(diferenta)
573+ 225= 798(altreileatermen)
cuPRlrls

1.NUMERELE
MTUMLE DEI.AOTA1OO 4. NUMEREI.I NATUMLEDEI,CIOOI.A.IO@
1,Forrnarea
nlmereor
naturaedela0la30. . 3 1, Formarcd numerelor naturale
2 Citirea
sisc ercanumerelor dela 100 la 1000. . . . . . . . . . . ...51
naturale dela0la30 2. Citirea
tiscrierea num€relor naturale
dela100la1000....................52
3.Cornpararea ti ordonarea num€relor
3, Compardrea si ordonarea numerelor
naturale dela0 lal0 . . . . . - . . . . . . . . . . . 5 natutaledela 100|a1000............. 54
4. Forrnarea nurnereor naiurae 4. Determinarea numerelor naturale
de a 30la 100. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . 7 delal00la 1000.................... 56
5,Ct reas screreanumerelor Recapitulare...........-.............. 58
n a t u rale d3e0la l a1 0 0-............... 8
6,CompaErea g ordonarea numerelor s. ADUNAREA tr SCADEREA NUMERETOR
naturale dela30 a 100. . . . . . . . . . . . . . . . 9 NATUMLE DEIA OLA.IO@
R e c a p itu.|ar
. . . e. . . . . . . . . .........10 1,Adunarea tisc;derea numerelor
naturale .
dela0la 1000, peste
f;r; trecere odin. . . 61
Recapit u.la . . .re
........ 7A
2, ADUNAREA fl SCADEREA NUMERELOR 2.Adunarea Sisciderea numerelor
naturale
NATUMLE DELAOLA30 de a 0la 1000, cutrecerepeste
ordin. . . . t3
1.Adunarea siscbderea numerelor naturale Recapltulare 80
dela0la 30,f;rb trecere peste odin. . . . . 13
Recapitu|are . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 6. ELEMENTEINTUMVE DEGEOMETRIE
2.Adunarca :i sc;derea numerelor naturale 1. plane
Forme 85
d e a 0 la30 cutr
, ccerepesteodin...... 23 2. Formespatiale...............-.......89
R e c a p i tu..........................28
|ar e Recapitulare
.................. -.......90

3.ADUMREA
7-UNITAJI
DEMAJUM
tr SCaDEREA
NUMERETOR
1.lv;sularea
lungimilor
Metrul.
. . . . . . . . . . . 93
NATUMTE DETAOLq .|OO
2.Cent;rrea
corpur
or.Kilogramul.. . . .. . . .94
1.Adunarea siscSderea
numerclor nat!rale 3. Capacitatea
vase or.Litrul. . . . . . . . . . . . . . 95
dela0 a100,f;r; Vecere pe(e ordin 31 4.[,45s u ra re a
t irn p u |u i. . . . . ...... . . . . . . . . 9 6
Recapitu are . . . 40 5.Unii amo
li n e t a re . . . .. . . . . . . . . . . . . . 9 l
2. Adunarea ti scSderea
numerelor naturale Recap it u.la
. . re
. . . . . . . . . ....... .98
d e l a 0la100,cutrecerepesteordin, ,
Recapitulare 48 S olulii
ti d s p u n s(s
u e le d iv ). . . . . . . . . . . .1. 0 1
PtA]r$A
I
S.creoF
I D.tlo.ll =r'
Donl.o

t-----------i
tl
al

---_-----J
I i30i
L---------l

!----------"i r----------t
i27 i l7
L---------J L---_ -----J

SrcroF 2 D.tin!1l >,


Donlr{

r-*- -1

? i2
I
I

i---'t
ir\
l_____\
L____j

i.iq-l jji-tt''
Sooro
h I DontfrDotln.lg _>€

i-t;:;1
L __ _ _ J Lr_iil
r
I z z - tI LI{l'J
-___J

S.crole 2 Denhd
D.tine{l _€

Lrl L4 i,:l iil


L-J

Lll i4 Et i-:l
r-l
L'il i'l L4 L1i
Socr.rfa
3

i ry-s, l- -6 s;q -l
L________J

i--iii-i-i l-lt:t-r
L________J
i--so-t-l
L_________J
i--it i{-l
L_________l
Srcr.nh
,- I- Dsnlrr
}rtlnr 59 >€

itir [Ti]larrlrir
l---1 T---l T---r r---.1
2 {ri lL__i
iL__J 5e|5 l{1
L__i
6| l3s5
L__i
|
S.oroh 2

ilr-ld rall:l
i::-l:l
i,::::d i:rrir]i1'.";
SocronlN
,__
3 |r lrn latln{ 83 >€

i;'l t-;t i il
l* ! l* ! l ;l
iil
l+l
r---r
IB

L_'_.i L:.1 Li__l Li _i L --J

r--'1 r---l
ti
ii
r--'l
iB
tii-tt
i
ttl l+l
L-- L-- L_=_..1
L_3_..1
pt&f{
Secfefll|
| 9l >1,
Drnt.lDe{ina

AA r:::----1 | .--..--\. i
't \ ./. \ r,_--------i!! r_--------j!i \€i
/(r)\. z'(r)\. l----5,-i !.--=*3,-i \--.,.|
._-^
z'llfl rl!l-\ L--=--r?i i*_-:-\=z
L--------J
i \_ l
/=\
|

i)'IIII
['f[i Lil',)til
Secrooh
2 Dertro gg
Drqin. >€
I

ieii&
I

L-_ _ _ _ i L--___J
I
I
L
@
Socuo
le 3 gg _>,
lonlruDeCina
r-"1 r--l
lri || /l/ l
l/ t
r *- - - *- - l
-----!l r--l
rl IM Mi
i\l L___a_\_-_i'4
L-J
ht L=-----r

L=4,
ri' Ki.i
T-l III !

tt ll
l!l
vl
ll
L- J
Lucroreo invdldm maremaricd prin ioc esle conceputd in
concordqntddeplind cu mqnuqlul lcolqr li cqielul osociqt
ocestuio.Aulorii qbordeqzdsqrcinilede invdlore ole disci-
plinei prin iocuri de rol, inlreceri, diferile qctivildti cu pro-
nunlqf corqclerludic.Reqlizqte in clqsdsqu ocosd.de doi sou
moi mulli elevi,iocurileprezenlqleconduclo dezvohoreospi-
ritului de cooperqreinlre copii,o interesuluipenlru molemo-
licd 5i contribuiein mod subslonliollo generoreomotivotiei
penlru inv6tqre.
Lucrqreq conlribuie lq educoreo creotivitdlii, o motivoliei
penlru invdlqre, lrqnsformdnd molemolico dintr-o disciplind
gcolordgreu de inleles, inlr-o mqterie oclivd !i otrqclivd, qsi-
gurAndlotodqtd!i integroreointerdisciplinord gi tronsdiscipli-
nqrd, pe cqre se pune qccenlin inslruireo $i formoreq elevilor.

dE
EKENiilllt[||[
uplaaded
by$fef30