Sunteți pe pagina 1din 34

E N(I(I,O P E DI I I LUS IR AIE

a.?

4-i
-u .
z4
'ee
r?b=lg

)fV ;:i"i;';:il.,.".,..,
,,.",",,,..
o il.:O2l!l9bro!:03142516 ra 07q2q .:
"- : e mdj (onetu@dP d. o

BEin wo;kt mw a tJ
'te
A -drewEi\p ..\
(oov o l'ro /0 1 wpld or owe' qv lld c E i e r u l u n 'n
(e p pi,to
cCoo.Le 1 . , o dtsd;W.d
o d t s d e wFolO
d o lowenPy LryL
we n PL d ld AndFw'in9iu.h
_ ",--,_-_
.
O 20 1 1 D , j b l e r l C o r m . l (d to a 5 .L L C C oi ,ri qh07012rdi 'ui al .;"ra

unr ma
. udm r enre
i < r }<r g t c .gt'a
e.leD.e.leD6r ovme'
6 o ve ' vCo r uvl.kt.m
Com-aulk
. r on. . o d .edrepl
l odl eor-"p.rirl.F€zead.-
Il"€zead.-
l( foo s.@lubi.erta lrddu(ereoIFba enqle?a.
Ll€nasLdn
-o"ra dradu.le FFruo,e
Fo.ror:V:d6vu s:fii.

ill*.:ih*t"
E dito rr/ad 6lFpjd hrn s s
ru,;l#,n;i",.B!.6vrswe.av
R " d d . t o r :i " . a d a p ^ d nr
;:::^. ,;,^-"1,;,"-
Pr6PF!\: Ma.. PoPd
ShdnWood/
D$ig n h . n a s s M L h el"( u .le r la tl"r v- l,{ o r q ".
:Deri
: : | : 1s]n" :e- r1 A
" :d' ,d. I-l : :W | ar tl"r V- [1 o tq d .D4 ' ie e d .b JBb o a ' ' \d ' o ' "dDDordr'"'
" .d" rl p en,eredctpJB b.oe.,N d,on ed R omdn,e,
i ",",,,^"r,,.. r,.""s-".-
(e(etdrc i.onogrdfic r'd
-v Cib,on

ConsultantCeo'geil.r"t :l:lTr;fl"".
I

Cr I
I

Andrew
Einspru<h
(uprins
Cenirulde comandi.........................,...

ln interiorul
creieru1ui...,........,...........

Sislemul
( eler e b r a 1 e . . . . ..................
E m is f e r e
O d ih npEe n t r cu r e ie r . . . . . ..................

MU ILeTILsdu Invdl drt

M e m o r ia , , . . , , . . . , . . , , . . ,,..,,..,...,...,.

Det t iu t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

' ct^< :r
- --_ ' " I " ' ,| ' : ', '_ 30
32
Indice........................ ..,...,.......

I
I
-.t ni!.taii.,ir!:..
6 C R E IE RULUII]AN

(entrulde<omande Cortcx hotof prim6r

.aro e facem.oBt ent,


huff te misc;rivoluntare

reieruleste
centrul decomand6 al corpuluiuman.Elpdme;te
coniinuudaiedespre cese'int6mp6 in corpsiinafa|aluiprin
intermediul
simlurilof. Deuneledinlreaceste semnale suntem
congtien!i,
dealtelenu.
prelucr€az6
Creierul ti interpreleaz5
acestesemnale senzoriale
siinstruieste
corpuls; reaclionezecorespunzEtor.
ElareoSrrispeci:lirareIndiferiie
d(f,vila!i.

:4i

.releruluipentrua rezolva

./- iI
"irt'
$i,
so (ia
i i c omportam e ntu ,.:]

.r€ rormdaziimbajuau
egSturE
cu aceast,zon5.

Cort€x Gerebral
O marepartedins6nduriletidin
a4iunileoamenilorsuntcontrolEte
d€ parteacreierulLJinumit;
cortex Corter 6oditiv primar
cerebral
sauscoarticerebral6. A.€astizon6r;spundede
esteirnp;rtit;ln zonemk
Aceasta preucrareasunetelor, incu5v
cu f!n(!ii specializate. aint r ! m l i i i n t e n s t E l iol i
C E N T R U LD E C O M A N D i

Creierediferite
Aproape toateanimaleleau uncapsiun slstemneryos
centr. carein(ludpJn orqandser; nSto'c'eerul'r.
conectatcu un nervsaucu o rn6duv;a spinSrii.

Arie de .$.iere roEatosenrori.16


nterpreteaz6 informafia transmiside
d rer te organede siml peitru caomul
s6podtarc.unoalrece simte,

Cakue e matemati.e,imbaju

t
tlinlereserearo ose( acest6

Salamandri

anlmale la(aremaduva
s p i n;ri i sepoateregenera
Pentru
a recunoa$e
ceea

Burn116

cn.a2,3g.

On
(entrulde<omandA nwire mi:dri volunl€re.

reierulesie
centruldecomand6 al corpului
uman.Elprimette
continuudatedespreceseintampbin corptiin afaralui prin
intermediul
simturilor.
Deuneledintreaceslesemnale sun[em Arie de.3o.i€re tomatosenroriali
Interpreleadinformatiatransmiside
constienti,
deallelenu. diFerite
orsan@ d€ simf penrrucaomu
prelucreaz6
Creierul s; poatareclnoaStece simte.
ti interpreteaz6aceslesemnalesenzoriale
5i inskuieste
corpulsEreacfioneze corespunz6tor.
Elareparlispecializate
in diFerite
activitifi. ....a1:at
.
..it,il:.. calculelematom:tic€,llmbljul
5i inlelegereafolos€sc
a.€a5tE

creieruluipentrua €zolva
Pentrua re.unoaSte
ceea

Ficonportamentul
socia.

rla mirc€irorrcrpului

ca.eformeazilimbajulau
leqi!!ri cu aceastd
zoni.

Cortex cerebral
O mareparteding6ndurile tidin
acliunile
oamenilor suntcontrolate
de parteacreieruluinumit6cortex (ort.x .uditiv primar
cerebralsauscoa45cerebral6. A.?astizonSr;spundede
AceastaesteimpS4lt6in zonemi.i pnl!..aroa 3unct.loi indusiv
.r in,lrlihrii inr.4nitiirot
cu funcfllspecidllzato.
.
.. i -r::? .. ii<:i_iirir::.:::.

8 CR E E RUL L]I"1AN

Ininteriorul srnucrunA
orrnzl
ln aceastaimaginedin sp.t€ a creieruui,

<teierului
pot f observat€
princp. ee tre pirfiale ui
hunchiulcerebral,
cefebeluticreierulmare.

],f reerularetrerp,irlrpnncrpale: trunchiul


I cerebral,
cerebelul
;i creierul
mare, care
\ fo.meardur fel deierarhierr fun(tionarea tui,
trunchlul cerebral
indeplinind funcfiileelementare,
iarcreierul marepecelemaicomplexe.
Trunchiulcerebrdlcontrcleazamultefun(t
vitale, precum respirafia inimii.
tibEtEile Cerebelul
esterSspunzSlor cu echilibrul,
miscarea ti postura.
Creieruj mare.ceamarmarepartea (reterului.
seocup;degandire. ElpreiatoateinformaliiJe
transmise deorganele desim!,leprelucreaz:
ti le interpreleazS,
apoi actioneazS corespunzSlor.
i N N T E R o R U L C R E I E R U L U I9

Un an3amblucomplex
Creierul
esterormatdin
multeparticufuncfifoarte
specalizate.
ati.6teva

:t

Crcierul unui om adult.An&reste circd 1,4kg.


de doud ori mai mult decAt al unei girdfe.
i
l
:

Miduva sDinSrii
MSduvarpinirii controleaz;

transmitesemnalelede l.

cuM
FUI{CTtOl{EAZI
CREIERUT
0 acliune
simpa

dinpartea
:i coordon.re
lrstemulnervos
t). :. / I

ormatdincreier.nEduvaspindrii sitotinerviidincorp.sistemul
f
nervos poatFsimlitot (e seint6mp16 parLe
in fiecarF d corpului.Nervii
l-
I detecteazS unanumiL tipdeserzatie. Deexemplu. nerviidindegete
detecteaza cSldurasauap6sarea. Nerviifolosescapoisemnale electrice
pentrua transmite acesteinformatiiprinmSduvaspin;riila creier,pentru
.a e s6le inlerpreleze,
si leinfeleagEtisi aclionezedacS€stenevoie.

Transnitcre a semnal€lor
L4esaje e suntlra.smisecu
v i te z i d e -au n g u l m a d l v e i
spn:ri. Nerviisenzoriali
transport:semnaede lacorp a
creierN€rviirnotoritranrponi
semnalede la creier. corp.
, I2 C REER Ut U] \ 1A N

2cr r {b - t
2a - * = 4
vb.tq
D=1
t
.1.
ts :
..--.,..,....'.. Vll:v/:t":"':"
Probleme natehatl.e
AnrLza ti gandir€. loqiG proqresiv5 Pentrucomuni.area verb:5 suntfolosite
necesarepentru a rezolvaprobleme ambeledrti alecreierui!: ceast6n9i
malematices!nt realizatede reguE pentrugramatlciii vocabular;
ce: dreaprapentruton,accent
ti inlelegerea
contexrului.

O PROBIEMiPENTRU
EMISFERA
STANGT
Pentrua rezovaprobemade ma jos va treb! sa I folosestiabilit;u
e
de parteastangi a creerulul.
an.litice,contfolatede rc9u15

.'1
Eri r S FE R E LE
atR tB R A LE13

inleleeere a slumelor
.::.
En ircra sti rqi re.unoattc
. l vint eedntro gu mi Adevdrsau
Ceadfeapt: inlclcac d.
;"r' tegenda/
ffi i n r p t ! r e at u r ! o r . o ( u L i , t f :
. c e d o u ;c r i 5 r o r .n ! e r e i l e d e
.iri (um parea pnnravr.lcrr l u t.
t u r ! C e r p rLer d ! P t r e . e . : 5 u n t
r c a z a t .d . u n i d i ! l i l e . n r i t
d c t u p l r c r i z a ld
. ei m . P .

i,

jr*
\\'

.- ,ki
-"' (orpul (alos rl
Il Uneilecee dcui emisfcrc
a e. r c or u ulii . paf m it es i
(omufi.cinUo ele
I

(itire a hirlilor
Cit rFahi4ior ncc.tit: inteleq-.Ei rpa!ia: a rela!ie
dintre obiecteledli 5p:iiu De acee.. este ma
degrab; o 5:rcini lfdeplinit; de emkfera drapti.
CR EIERUL

pentru
0dihna rffim,
<reier
!-ie(are partea corpulurarenevore deodihnd sicreierur
4uface PemasurEceimb;tr6nim
exceplie.
Creierulnu-sIn(etea/dniciodatt (omplet dctivitatea .vem nevoe de mai pul i n
l- somn.E ebel usi i au
nevoi ede
I tdacS ar faceo. inimasiplamanridr inceLasafunclioneze).'lotusi.
cee mai mureoredesomn
somnulesteo perioadid€activitatecerebra16 redus6,carelasi (ci rca16pe,i ),darun adul t
corpuls6seconcentreze asupra altorfunclii,
deexemplu propria
regen€rare,transiormarea pe
amintirilor termenscurtin amintiri
pe termenlungSirealizareade conexjuni mentale,
ScopuJsomhurui pe
ru este deplininleles.ln corpulnoskuse
intamplimultelucruriintimpulsomnului. Darunlucruestecert-
somnul
suficient pentru
esteesenfial
s;nEtaleafizicEli mentalS.

\l
OD H N A P E N TR U
C R EE R 15

.: :1-:-.'ta,:- -:= iiFir,:;j-,rt::;=1it-:.E,1-i:l=..;

a l0 0,.
copita,
8 o,.
10-12
","
ole
a
Roleneleti delfrnii trcbuie sd respire
conttient, atd cti pot s'd-riodihneos.d Da.5 obu parietaleste
v,tifiat, esteposbi ca
doar cAteo jumlitate a creierului. petroarasanu fiaivisezc

Lob frontal
Funcliie l u , d ee x e h p l u
vorbneasi96ndirea
creativ;,suntar€ctatede
Lobuoccipiralesrefoarte ipsasomnulul.
:.t vin perioadel€
somnuui

A{tivitate(erebrali
i n t i m p u s o m n u l up
j ,; r l i €
creieruu .ara co.trc e.zi
funct il€ vita e sivisarea

in.et nescs!!.of trib!ie


jli:i1!:ri::tt::9qil{t-1&.{S$itir;?
:::.:
1 5 CR EIERUL
UI \ r lA N

Mogtenit
sauinvafat?
neledintretrasaturile personale
saucalitililenoastre suntmostenite
de
lap;rinti.Uneori
esteusordespusdacbo caracteristicd
estemo$tenitd
sauinvS!at6,alteorinu. AsemSnar€a
fizicS,de exefiplu, estemo5tenitb.
C6ndnrembrii uneiFamiliiauanumite trSs6turi
fizice
comune, deexemplu
culoareap;ruluisaua ochilotin6llimea,
nuanfapielii,
acestea
aufost
transmisedela pdrinliIacopiiprin
gene.
Darcesepoatespunedespre pentrumuzic6
talentul saupentruanumite
lln copilpoatemolteniuntalentnativ,
sporturi? darpenLru a-lvalorifica
la maximumuebuiesEexerseze multeore.
(-t i,
\.-.1 i
Uimitor! \
C o r p u l u m aanr ep e s t e t
2 00 0 0 d e q e n .ea r e d € t e r m l n ; l .
infaftarea,componrmentu i
I inillhea.Aprcapefie.are.eluli ii
a . o r p u u i c o n t i n e u n s o t . o m p e r: !

i
:
'

Mottenit
tin copilpoatesem;na
cu ambiip6rinli,pentru
c; jum;tatediosenele
luiprovin d€la mamd
fijum;tar€de la tata.
/\4O5T
EN T 5A U i N V A TA T?

Comportament
invi;at
LA NASTERE
GEMENIDESPARTITI
Cuc6texersEm maimult
o activitate,
cu atat vi ei i !eunorgemenl i denticare
A nal i zahd c au
cre5cut despE rl i oameni
!1, i de
tti i nF pot studi a
indeplinifeaei necesiE
maipu!inE96ndire i nfl uenl ee
eredi t6fi i educ.!ei
l U
. nst!di r
conttienE.Pompierii se cel ebrui nceputi1979 n de o echpi de l a
antr€neazE in sting€rea Univefsitatea din lvlinnetota a an. izat60 de
perechidegemeniidenticlcresc!!iseparat.
casi poat6
incendiilor
r;spundeimediatcandse Descoperi rlnu e suntcon.l udente, daruni i
confrunH.lrun incendiu- dintresemeni pr€zentau .semi n5riLlLitoafe.
Mt-,zidenii
ex€rseaz; Unexempu esteperechea ceor "do Jim"
pentrucaabiliHlilelor semenli dentci i .mes(i i m)A rthurS pri nqer 5i
muzicale si devin; James (Jm)E dw ard Lew i ,.D esp:rl l !i ci nd
aveau
o luni, s au reint6nlt a v:rsta de 39 de anl.
1 8 C REIERLUUN] A N

Memoria
emorid
estecapacitdtea
creierului
de
ainmagazina
ii dea recupera
informatii.
Dacinuaraveamemorie, omulnuarputea
sbinvefediferite
competente
datorita
datesausddobendeascb
oris5-sischimbe
experienfei
Amintirile
anumiie
comportamentul
sauunorimprejurSri
diferite.
Cuh rurclioneazi h€moria
ffis
nuseg;sesc intr o parte6 creierului. u neaahi nri rpetermen s.urtdevi n.mi nri rl
Eleseformeazic6ndariilede prelucrare a datelor p el emen ung.U nel sunti
e nmagaz nate
senzoriale
inleractioneazi
cu ariimaiprofunde. cadate(2+2 = 4),a rel €sunr.bit;! motori i
{cumsaarufci omi nge)sao ev€ni mente
petermenscurt(deexemplu,
Amintirlle undefj-ai dinviaF (aclh.eaaniveBare a ra).
l;satpantofii) pentru
suntTnmagazinate scurttimp,
Amintirile
maiimportante (ziuaincareli-airupt
manaldevin peterm€nlungcarese
amintiri
pAstreazd
anidezile.
a
\
Ted de nemorie pe t€rnen s.urt
U i ti -tol . obi ccteo
demai i osti mpdaJ0de
Itimitor! seclrdoi mcmoreazS carmaimulro.Apol
lvl.rcUh c a foct.t0n huffil acoperiimaginea iiscr e numeletuturor
( u l2 887de(ifre El
. ah emo r at i obiectelorpe careI leah ntetri.
9fupihdc rrclocire doud,(aro
i
patru5 .iLe ti<. t .KUrind
de mule or oinreqstrafc
ir.arcclspu ne na ufriru .

;s- l r'l
ajut; . memorar€aunor
niormalii.De exempu,
c!vanrulR0cvAlvte ajutS
sAre!iiordinea
cuorilor
curcubeulul
(ro:u,oranj,
garreniv€rde,a bastru,

Dacipotiimpdt inrorma! a lllefrorerzi a.€n fum;r


in m:i mu i teu nit ; ! 1,
es t em ai
u:orde memorat. Deexempu, 950674552 857-1571-874
in grup!ridecatetreicifre

-:::l:..::.::'---.:.-:-:.:=]:-:.'-: :.:-=i.:]]-ji-::

O AMINTIRE
CUiNCETINITORUT
I B:i.tu primeiteoinqhelata 2 C u s ta r€ a i n q h e famu te i neaze s ml uri l e
(areiislim! eazarimt!rie. g u s ta ti v :i ta c ti
Nle. u rolnd i n g!ri transmi t
semnae creierului 9iqustulI t€xtura
in9helatei suntinma9azinale in memoria

..,:.i..
Studiiasupra
cleierului
/fl\ amenii auvrutdemJlts; stieceseinumpta
[ fr n crerer, cumtuncttoneaza mtnted sicum
\/ comunicA elecucorpul. Primareferire
cunoscuti l3creierseg;sesLeintr-un textegiptean
antjcdespretratareabolilor,caredateaz;dinseco,ul
XVlri.Hr.oamenii \tudiaza (reierLlde nii dedni.
In prezent,oamenii deitiin!; aucartografjat
dproapp (erebrale.
fodteactivilSr.lp Folosind(ale
mainoitehnologii, ei poturmiriceseint6mpld
in creierc6nd apardiferite genduriticend se unurompentrua i i nte€
realizeaz6 diferiteactivitSti.
Aceasta ne permite peEonalitatea
erafoart€
si aflSm lucruridespre mintea uman:lacare
lh trecutoameniinu puteaudecatsbviseze,

400 i.Hi 535i.Hi 1452-1519 d.Hi


Cre.iiantcifi€deaudespre Leonardoda Vincia stud'at
creiercaestec€ntrold€ credeaca inimaera orqanul corpul uman, in.lusivcreierut,
co ma i r dialc or pului.
M €d k u care contrc a corpui.De aic disecerdcadavre.Ela realizat
Hipocfafcredee ci el av€E Srexpfesia"a pune ia inimi' mai multe schileale creier0lui
legdturicuzodiaEerbecului. sau,a-9i face inimSrea'. dupa ce a disecatcapete.
SIUDII A5I]PRA CRE ERULU 21

ELECTROENCEFALOGRAMA
inreqlstre.ziactivitate.electrlcidln
t mo! fun.uonari i .reerulA uict
. vi tatea
estereDrezentat5 subfofmi de unde.

OperaFieprinitid pe.reier
C hj ru rqpl ae c r eier ar eo
s t or ie d9e 0 0 0d e
an. n trecutsefaceauqilriin cranu pentru
a trataaccesee, migrenele ii bolie psihi.e.

':

i.
I
i:

18 5 1 1859-1939 in prezent
PallBroca(sus),
impreun;cu Haruey a foslunpionier
Cushing tehioogiiprecum
Folosind
a identifkatp64ile
CarLWernicke, al neurochiruqlei.Ela folosit imaglsri.a.u r€zonan!;
creieruui
responsabile devorbire, radiatlileX pentrua ocaliza magnetk;( RIM), oamenii
raptcea dovedt cbactivita!i tumoricerebfae qi: inventat dettiint: inleleqdincein.€
a! ocin p;r!ispecifice
sp€cifice tehnicichjru19jcae pentru maibinecumfunclioneazS
!$x{EF-m**"^'4q*&irs'€-P$""'
22 CR E E R!L UlVIAN

Candgeierul.i:'"' ':.:]:

areProbleme
lr
reierulesleun organextraordinar
I co.nplex si
\ Ureledfectiunr
poate
de
dvednuJteprobleme.
nenrale,
fobii,sunirelativusoare,
oeexemplu
daralteJe,
anumrte
precumboala
+fi
Alzheimer sauataculcerebral, pot fiextrem l
de invalidante pentrupersoana alectati.
Multelobii;i dependenfe potfi vindecate.
tiniipacientiisi recupereaziparfialfunclia
cerebral;.Daralleprobleme alecreieruluisunt
permanente pentrutotdeauna
ti 4i schimllS viata.
,1,,ij
cA ri D cR E E R LrrA pE P P OB LE N IE
25
: l:

BoalSAlzheimer
Creierulti corpulpot devenidep€ndente ' Bolnavulincepe5; uitei apo' devineconfuz,are
de ce va ,de ex em plude alc o o l s a ud e d ro s u ri .
Oameniipot devenidepende.li si de jocurile
de noro. saude urmSrifeaprosramelorTV

BoalSParkinson
Esteo degenerarea sistenului
n€rvos central.
Bolnavul
lti pierde
control!I mitca
rilor
:i al vorbirilsi.apacitat€a
mental;.Boxerul Muhammad
Alisuf€r:de Parkinson.
ssfil* ^"W:
24 C RE E R I JLUMAN

t (lercl
.l

tl JOCDECUTORI
Spunecare ene culoarea flec;rei
acainlelegicum functronedlii(reierul.
atuncipot5d-t. stelecatde repedepot.
n IMajorilatea
oamenllor trebLe
| , darseama cum * | p,j(;lesri.
lluziile sialiejo(uri
optice s; n! tegr;beasca,a tfe spun
l/ psiholoqice
suntun moddistra(tiv dea vedeadac; clvantulscrispestea,n! cu oare.,
(reierulpoatepercepe giinterpretacorectlucrurile.
Uneleexperienfe
dezicuzisebazeaz; de faptpep6c;lirea
crejerului.
Deexemplu,filmele.Ceeaceveziesteo seriede
imaginistatice,
darcreierultAule punecaplacapastfelinc6t
paro imaginein continuimis(are.

fl|.C.Es.her
Acestartist olande2erafa5cinarde
li!zii.Elades€natscenefantastice,
hai des€G decatscene dr
realitateainconjuritoare.
Acesre
sceneimposibile pic;leausau
provocau m nteaprivitorului.
J O CU . RI P E N T R I ]C R E I E R 25

(are.€r. 6t€ hai hare?


Da cEia e g lpec eldins t ang a ,
a tu n ci cr eert!6! a f os t
picilit. Pitratulmaimarete
races5crezlcit cerculeste
ma i ma re. Def . pt ,am bele
cercufisunta felde mari.

u ro ral i sep: r ec i liniile


verzis€curbeazd spreinteror
darele5!nt defaptdrepte

0 llz ie opt lc Ses t ehai us or


dc de5coperltdac5-acoperi
o parte. imagin . ncearci
s, t e uilinum a a jum dlat e
,,.,r.]''', " "'::r:ri!::q.ii.l.jlt"tifi::'
26 CR E E R UL IJMAN

Creier
sdndtos
reierul,
asemenea rururor p6rtilor
corpului,
trebuie
n entinuts;n;tosDrirexercitii.
hrdndsanitoasa
ti mdsuri
de protectie
impotriva leziunilorExerciljile
potfiusoareSiamuzante. de perspicacitale
Jocurile
loriificd
9iinv6larca creierul.
0 diet; s;nEtoas;pentruintregul
corpestes6natoasi
ti pentru
creier.
Mtsuriinielepte
precumpurtarea
un€ic;;tideproteclie
c6nd
mergi
cubicicleta
saucumotocicleta
saufolosirea
centuriide
siqurantE
InmatiniajutA
laprotejarea
(reierului
deleriuni

siguranii
Casa fi prot€jezioeierul, protejeaz;4i

ba se ba r r s c ade
r s c ! s a ! il€z ez i , ,j
creeru da.i t€ ovest la cap.
i a

lhv6F de la altii
l n v S !e nddel aa !i i .i r
lnbur;t:iest abi ri! e I
j

.'...

.'lt''

E l l a s i c o r p us i c r e i e r u l
si se.oncentrez€ar!pra

v ndecare:siconex unile

*lffi
CRE ER SI

C. iipuz z e ! r e, jo. ur ilo


s unr o m oda r at ede a t i
p;stE aserimea.Joacijocurl
ditarlrepenlru a antren: Frti

'tl;

Rlsc
PENTRU
PROGRAMAT
Crei erol
adoescentu ul €steprogramat pentru
rsc,deonrece corter!l prefronta- pa| tea
creier!! carecoitro eaz; llarea de.izl or
mi ni mzeaz;ri s.uri l o
: .gre5i vi tatea:
n! so dezvoldpe dep h decatla maturitate.

Diet; sidto.si
Hrin ndcorpu hrinim:i crelerul.
O dleti sinitoasi
osleimporrantS.Eatrebul€s; conllnimultefructeii
pr oas petDe
e g u me e.as eme n enau,u i t:5 i fa c i s p o rr.

:-':.
.,.:i.:...' -...1i1:;ril'-:rili+lijii.lJ:
28 C RE ] E RULU1\4 AN

Julnitatede.onversatie
C€r.et6torii
credcbne enery;m
dacSauzimnumai jurnatare
dintf o conversaliedeoafece
creierultrebuies:
munceasc6 maimultca
s5completeze
goluril€.

Destiut f
rererulsi corpLlformeaz5o co11brnarieuimirodre
/F
ti cerceutoriidfl6zide 7i mai multedespre
cum
f
\ functioneaza elei.npreun;.
AtAteaJucrun - oeexemptu.
strSn!tul,
rasulsauo melodieeneruant6carefi seintip;relte
* suntpulinciudate
in minte dacastaisite96ndetti laele.
Maijos96sesiicetevainFormafii
interesantedespre creier.
Exerseazi-li
funcfiadeprelucrare
mentali tivezidacdpotiadEuga
altele
laaceast;list5.

R6s
Cendrademla o glum6,fotosim
cincizonea16 p us
creieful!i,
functiade prel!crar-6
mental;.
Pro(esulincepe cuanaiza
cuvrntelortisetefmin:

CIipit
C6ndclipetti,lnchiziochii,dar nu seface
intuneri.in jurult;u. ClipitLJl
inrrerup€pentru
scu||timpfunctionarea uneipirliacreierului
astfelincatnuobserviclipa d€intuneric.

w i
r: s ' ! i 2 9

Gedilat
N u p o l i s ; te g a d i l i s i n g u r
deoarececreieruldistinge
atingereata d€ a allcuiva.

Canteceenervante
(:ntecee carei ss i .:i parasc
in nrinterinran a.olc c.cer:ce
capacrareroe a r.mea.r:

t s!pr.! el ul re.R ep.i i :i :


consol l deaz;aml nri ri:.

E|rergiea creierului
Un creieruman folosette
clrca20 de wali de enersi€in
fiecarezi, cam jum;tate din
energiafolositAde un bec
de frigiderobitnuit.

Lumina Soarelui
te face si strSnuti
Semnalele neruoasede<lansate de lumioa
put€rnicacirculSpe un tras€ufervos
aglomerat.Dac: se risp:ndescpe alte
tfasee,poi provocaun strenuL
' (losar
acces boalSAlzheirner cortex prefrontal
stared€.r$tere excesiv6 afecfiun€a creierului partea cfeieruluicareparticipd
$ibrusc,a activitSlii
cefebrale, caracterizad prinuitare, la rezolvare,problemelor,
careprovoacEadesea pierderea confuzie,pierderide m€morie la rclionamentelecomplexe,
contr0l!luj
asupracorp!lui $i miclorarea dimensiunilor la exprimareapeff onaJit6f
ii
S il a.ontrol ulcomportameni ul ui
arieBroca
Partea creieruluicare boal; Parkinson
controleazi
vorbirca
$icontribuie boal6caractefizat;
prin cortex somatosenzorial
lacontrolulmitcSrii deteriorarea
sistemului
nervos primar
centrat,
careprovoac6 pierderea partea creieruluicare
primette
controlului
mitc;rilor,vorbirii informaliidesprepipSit,durefe,
arie Wernicke ticapacit;fiimentale pfesiune
partea creieruluicare
contribuie ;i temperaturE
la thleleEereasunet€lorcare
formeaz6 precum
vorbir€a, cerebel cortexvizualprimar
$ilalnfeleqerea
limbajului parteinfefioarE
a creiefului pafteEcreieruluicare primeFte
responsabilSdeechilibru, informaliidelaochifi
mi*are tl postur5 interpreteazEforma,culoarea,
arie de aso.iere
sonatosenzorialS milcareali mod€lele
partea creier!lui(are .otrttienlS
interpreteaz6
informallile staremental6Tn car€e$titreaz creiermare
transmi5ede dlferltesimluri liconttient de tihe,de loculunde ceamarmareparlea creierului,
pehku.aomurs5 poat6 te afllsidesitualia ta careprimette tot feluldedate
senzoriale,le prelucreazd,
cortexauditivprimar le interpreteazEti apoi
arle de aso(ierevizualS acfonea26 cofespunzEtor
zonba crei€ruluicare rSsp!nde
partea creierulujcare de ceamaimarepartea
prelucreazi
si interpreteazi prel!crSril
sunetelor, inclusiv cunoattere
datelevizualetile raporteazi a Tndlfimii
si int€nsitiriilor Pro(esprincareun om ajunge
la experienfa
trecut;,inc6tomul
sarecunoasc: tot cevede
cortexcerebral
sauscoartacer€bral5; strat dendrite
ataa cerebral extenorcutatti cenusiu al p;rli ramificateale unei celule
deteriorarebrusc6a funcfiei crereruui marecareparticip; nervoase,carepfimescsemral€
cerebraleprovocad d€ irigarea la sandire,rafiune,emofii
insuficientS a creieruluisau tr percepire
d€ s6 n q er ir iinc r eier
dependenti
cortexmotor prinrar stareln caresegasesc corpul
partea cfeierului
responsabilS sicreierulcend devin
de miscareaconstient6 dependente de o substanf5

:,,,,,,.
.,:.,,.:
,' t,.,.;-, ,,.., ,:i,
depresie intemeuloni sistemnervoscentral
tulburare
a dispozi!iei celuleneruoasedin creier principalsistemde semnalizare
printristele
caracterizatS ti din miduvaspin;riicare al organismuluiunuianimal,
formatde obiceidintr-un
creier
si nervisaucoloan;vertebral;
EFG IRM
pentruimagisticicrr
abreviere sistemnervosperiferic
electroencef
alogramS, procedeu rezonanta
magneticS, t€hnologie nervidinafaracreierului
careinregistreazia.tivitatea €arePermitevizualizarea si mdduveispinifiicarefac
electric;rezultat;din ledtura lntr€sistemul nervos
functionareacreierului centralii membrele ii organere
m5duvia spindrii
;obie fasciculdenervicaretransmite
semnale la tide la creier sistemnervos
fi controleaz;reflexele sistem
formatdincreier,
mdduva
spinarii
ti nervi
gemeni bivitelini
memorie
gemenicaresedezvolHdindoui
c a p a c i ta te
a c re i e ru l u i d ae talamus
ovulefecundate
separat
inmagazinati de a recupefa
informalii
qlandicafetransmite
date
senzoriale
cortexului
cerebral
gemeni identici
gemeni€are
sedezvolte
dintr-un neutoni
sauceluleneruoase;
celulecare
trSsituri
transmitimpulsurile
nervoase caracteristici
al€unuiorgarism
viu,de exemplu(Lrloar€a
p;rului
9ene saugreutateacorporali,care
unit6lifundamentale de suntadeseatransmise prin
informa!ieereditar;dintr-un neurotransmit;tori
substanlechimicecaretransmit
impulsurilenervoaseprin sinapse
trunchi .erebral
girus angular pa e a creieruluicare
comunic6
contribuie procedeumnemotehnia
partea creieruluicare cu mSduva spinSrii :i.ontroleaz6
la limbaj,calculematematice procedeu
careinlesnette funcliivitaleprecumrespiralia
lib6tEile inimii

hipofiz6 sinapsi tulburare bipolarE


(qlandi Dituitar;) punctde contactintre
doineuroni boalS
mental6 prin
caracteriza16
glandarenkalS
a shtemului schimb6ri
extremeli dramatice
de di spdi ti !.

,i
r,.'n,',, ^.i,'
j';: r::.j
,riii:iii.tiFlf.ili:,
3 2 a 1 : E RU L U[,lAN

lndi<
A
si stemnervos10,11
sistemn€rvoscentral 11
som.tosenzoriali 7 sistemnervosperifefic 11
arie de EsocierevizuaE 7 somn 14,15,26
.rie Wernicke6, Z1 strinut 29
Aristoi€l20

'.''-'.
B"
boal;A zh€irner23
boal;Parkinson23 (gla;ddpituitar;)9

clp t 28 t0 Creditefoto si multumiri


comportament
invSlal 16,17 LECETDA$t=susstanSa,
s=sus c€nrru,sdr=sus dreapta,
cortex primar6
auditiv .st=conru*ansa .=centru,
6,9
cortexcerebral cdr:.c.tf u drcapta,Ft=ios
stansa,jc=ros(entru jdr=ios
cortexmotorprimar6 ,
cortexprefrontal
6,27 jocurl27
coftex somatos€nzofiaprirnar 6 C B T= C o r bs ; D T= D r e a m j t i m e l
cortex primar7
vizual t S H= S h u l t € 6 l o . k j T FT=o p f o t o l
creiermare7,8,9 lobfrortal15
Cushing,H.rvey21 lobocclpit.l'15
c o p c r t i 4 $ l l S ; l . l S ; 2 s d rS H ;
lobparietal15 2 - ! s c 5 ; 4 - 5 c s t1 5 ; 8s d r D T l
D 8 - 9 i ( S H i t ( T P L1 0 i c .i d r .
daVinci,Leonardo20 M i d r D T j j .i S ; 1 2s d f i S r l 2 - r 3 c
D T ; 1 1 j d r( 5 ; s cS H ; i 4 c d r S l
dendrit€11 rn;duv;a splnSfii
7, 10,11 1 4 - t 5 F t S r 1 5i c ,s d r D T ; s c ,
dependenfA 2l s c $ t 5 ; 1 6 c d r S r1 6 - 1 7i c i s i
depresie22 rnnemot€hnid
19 1 7 c d r 5 ; i d r .< s H ;1 8 r c j c .j s t .
i s t ,F r , i d r ,i d r , l d r , . ,c s H ; 1 9i c
F t , j d r D T ; 2 0i d r D l i s t ,s d ri S ;
E N i c s r i 2 r $ l C B T i j d r 5 r j c ,F t T F ;
emisferb
dreapt612,13 n e u ro tra n s m i tb to1ri1 2 2 s d r C B l r s ti s ; j d r T P ! 2 l s s t
S ; F t 9 F ; j d r i,d r T F ; s d T r PLj
emsfefSst6nsa12,13 2 4 F t S F i 2 5 r d r S ;t 6 j s r ,c d f
emisfere.erebrale
12,13 P 5 ; c s l 5 H : 2 62 7 i s c ,i 5 ; l . S N ;
eredit.re16,17 puzzle 26 2 7 5 d rD l j d r i s r 2 8s d ri S ; F t ,j s t ,
Escher,lM.C.
24 i d r ,i d r c s l s N i 2 9j s t c , ( d r s F l
t O f S H ; 3 1 b sS N
R
res28 Toaleluslralilecopyil9htWedon
risc 27
i::i

i1'.,
,.1'ir'r: fl.:r t:,4 t,,. t::
rrli :ii :iri
,'j ')i;;t
r;fil
['io*;1?
ili :l

Scrispeinlelesulcopiilorsi bogatilustrat,volumulne vorbeste


despreacestadevirat centru de comanddal trupului nostru care
estecreierul,descriindanatomiapirfilor componente, dar ti funcfia
a(estorain primirea, prelucrareafi interpretareasemnalelor
senzoriale,pentru a reactionacorespunzdtgrcu mediul.

'i' Exploreazilumeati descifreazS-i


misterele

i! DescoperE istoria,
oamenii, gi tehnologiile,
animalele
lucrurile
neobitnuke si lapLele
uimitoarecareneInconjoara

r? inva!6desprenoiinvenliitidespre globale
evenimente

lrJlr|
til