Sunteți pe pagina 1din 6

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Molan, Vasile
Adresă(e) Str. Valea lui Mihai, nr.14, bloc Td6, et. IV, ap. 28, sector 6
Telefon(oane) Mobil: +40744276914
Fax(uri)
E-mail(uri) vasile_molan@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) RO

Data naşterii 01/01/1942

Sex Masculin

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 1999 - prezent


Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar; formator
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare; formare continuă a profesorilor, directorilor de şcoli şi inspectorilor şcolari;
activitate de formare a cadrelor didactice din învăţământul superior
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru învăţământul
primar şi preşcolar Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr.1-3, sector 6 Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Perioada 2001-2005
Funcţia sau postul ocupat secretar de stat, consilier al ministrului, director; formator
Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea învăţământului preuniversitar, monitorizarea formării şi perfecţionării cadrelor didactice
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Str. Gen. Berthelot 28-30, 010168 Bucureşti, Sector 1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Secretar de stat pentru învăţământul preuniversitar
- coordonarea învăţământului preuniversitar;
- realizarea Programelor cu sprijinul Băncii Mondiale, al Programelor PHARE, al altor programe;
- monitorizarea inspecţiei şcolare;
- valorificarea rezultatelor cercetărilor;
- elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;
Director al Direcţiei de formare şi perfecţionarea a personalului didactic
- formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice;
- îndrumarea departamentelor pentru perfecţionarea personalului didactic;
- monitorizarea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
- formator naţional.
În această perioadă am predat limba şi română în liceu şi învăţământul superior.

Perioada 1998-2001
Funcţia sau postul ocupat profesor şi director
Activităţi şi responsabilităţi principale Management instituţional, activitate didactică
Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic „ Elena Cuza, Bucureşti, str. Peştera Scărişoara, nr. 1, sector 6 Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predarea limbii şi literaturii române şi a metodicii predării;
- îndrumarea practicii pedagogice a elevilor care vor deveni educatoare şi învăţători
- conducerea Liceului Pedagogic;
- efectuarea inspecţiilor speciale pentru obţinerea gradelor didactice;
- realizarea de legături/colaborări ale liceului cu alte licee din ţară şi străinătate

Perioada 1990-1998

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Funcţia sau postul ocupat inspector şcolar, inspector general adjunct şi inspector general
Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi control; coordonarea şcolilor din Bucureşti
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - îndrumarea învăţătorilor din Bucureşti;
- monitorizarea reformei din şcolile bucureştene;
- coordonarea învăţământului preuniversitar din municipiul Bucureşti;
Perioada 1975-1990
Funcţia sau postul ocupat inspector principal de specialitate
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea învăţământului primar din ţară
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Str. Gen. Berthelot 28-30, 010168 Bucureşti, Sector 1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - coordonarea învăţământului primar din ţară;
- elaborarea programelor şcolare;
- avizarea manualelor;
- formarea şi îndrumarea inspectoratelor şcolare;
- coordonarea inspecţiei şcolare de specialitate;
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în ştiinţe ale educaţiei
Disciplinele principale studiate / competenţe - management educaţional; inspecţie şcolară
profesionale dobândite - predarea disciplinei management educaţional;
- efectuarea inspecţiei şcolare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea din Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ superior
internaţională
Perioada 1967- 1972
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în filologie, media 10
Disciplinele principale studiate / competenţe - limba şi literatura română;
profesionale dobândite - limba şi literatura franceză;
- predarea limbii şi literaturii române şi a limbii şi literaturii franceze.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea din Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ superior
internaţională
Perioada 1955-1959
Calificarea / diploma obţinută învăţător
Disciplinele principale studiate / competenţe Limba şi literatura română, matematica;
profesionale dobândite - predarea la clasele I-IV
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Şcoala Pedagogică de Învăţători din Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Învăţământ liceal
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Franceză B1 B1 B1 B1 B1

Rusă C1 C1 C1 C1 C1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Competenţe şi aptitudini organizatorice Participare în proiecte
- responsabil pentru proiectele Phare TVET de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic,
ianuarie 2001 – martie 2002, adresa MEC VET, 1345/2006
- coordonator al Programelor naţionale „Educaţie pentru sănătate în şcoala românească” şi „Educaţie
pentru cetăţenie democratică”, perioada 2001-2002 ,adresa MEC 4456/2006
- Colaborator cu British Council pentru proiectul START-MENTOR al British Council, perioada 2003-2005,
adresa British Council 2007
- formator la CCD Ilfov pe tema „Inspecţia şcolară – componentă a managementului educaţional, martie
– aprilie 2004”, adresa ISJ şi CCD 22/2007
- coordonator al cursului „Inspecţia şcolară – componentă a managementului educaţional” ţinută la CCD
Bucureşti, în 2003, adresa CCD 224/2007
- coordonator al domeniului Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar în cadrul
Unităţii de management a Proiectelor pentru învăţământul preuniversitar, finanţat de Banca Mondială şi
Guvernul României, adresa MedC 188/2007
- agent local de implementare în cadrul proiectului Phare Europe Did/ 121446/D/SV/RO, perioada 2006-
2007, adresa WYG International
- Program de formare a educatoarelor şi învăţătorilor
- preşedintele Federaţiei Naţionale de Baseball
- preşedintele Asociaţiei Educatorilor. Învăţătorilor şi Institutorilor
- competenţe manageriale
- competenţe în domeniul formării cadrelor didactice.

Competenţe şi aptitudini tehnice - în domeniul casnic


- în domeniul auto

Competenţe şi aptitudini de utilizare a - cursuri de formare;


calculatorului - competenţe de mânuire a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice - recitare


- teatru

Alte competenţe şi aptitudini Cursuri de formare


- Training support for textbook provision in Romania, 1994
 competenţe în elaborare de manuale şcolare
- Proiectul de Reformă a Învăţământ Preuniversităţilor cu formatori de la Centre for British Teachers
 competenţe de formator naţional pentru inspectori şcolari
- Seminar de formare în relaţii internaţionale, Futurscope Chasseneuil, Franţa, 2002
- competenţe în stabilirea de relaţii internaţionale
- Programul Phare Europe Aid/(21446)/D/SV/RO
 competenţe în:
- analiza nevoilor de formare;
- parteneriate locale „Şcoala.Comunitatea”
- promovarea tendinţelor de pe piaţa muncii
- formarea cadrelor didactice din învăţământul superior

Permis(e) de conducere Posesor permis de conducere categoria B

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Anexe
Lucrări elaborate şi publicate
Comunicări la reuniuni internaţionale
Comunicări la reuniuni interne
Activităţi de cercetare
a) pentru învăţământul superior

- Vasile Molan, Lavinia Bănică – Literatură română – semestrul 1, Proiectul pentru învăţământul rural,
2005
- Vasile Molan, Lavinia Bănică – Literatură română – semestrul 2, Proiectul pentru învăţământul rural,
2005
- Vasile Molan, Maria Bizdună – Didactica limbii şi literaturii române, Proiectul pentu învăţământul
rural, 2005
- Vasile Molan – Literatura română şi literatura pentru copii, Editura CREDIS a Universităţii din
Bucureşti, 2007
- Vasile Molan – Lecturi literare suplimentare, Proiectul pentru învăţământul rural, 2007
- Vasile Molan – Management educaţional, Editura Univ. „Lucian Blaga” Sibiu, 2006
- Vasile Molan – Inspecţia şcolară – componentă a managemnetului educaţional, Editura Paralela 45,
2005, Piteşti
b) pentru învăţământul preuniversitar

- Ioan Dumitru, Vasile Molan – Limba şi literatura română, Editura Rosetti Educational, 2005,
Bucureşti
- Vasile Molan – Carte de lectură, Editura Petrion, Bucureşti
- Marcela Peneş, Vasile Molan – Limba română, manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, 1996,
Bucureşti
- Vasile Molan – Antologie de texte literare pentru clasele I-II şi III-IV, Editura Nomina, Bucureşti,
2007
- Vasile Molan – Managementul şcolii , lucrare coordonată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Departamentul pentru dezvoltare internaţională de pe lângă guvernul Marii Britanii, 2004
- Vasile Molan – Redactor al volumului Eminescu – poezie şi proză, Editura Petrion, 1994
- Vasile Molan, Antologie, prefaţă, tabel cronologic şi selecţia textelor la volumul Ion Agârbiceanu
Nuvele şi schiţe, Editura Albatros, 1975
- Marin Iancu, Vasile Molan, Ioan Dumitru, Gabriel Chelaru, Limba română – Manual pentru clasa a
V-a, Editura Petrion, 1997
- Marin Iancu, Vasile Molan, Literatură română, caietul elevului clasa a V-a, Editura Petrion
- Ion Dumitru, Vasile Molan, Gabriel Chelaru – Limba română – caietul elevului, clasa aVa, Editura
Petrion
- Vasile Molan, Marcela Peneş, Texte literare pentru învăţământul primar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti 1996
- Vasile Molan, Carte de lectură – pentru clasele I-II, Editura Petrion, 1996
- Vasile Molan, Marcela Peneş, Metodica desfăşurării orelor de compunere – expunere, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1983
- Vasile Molan, Letiţia Părvulescu, Iulia Teodorescu, Limba noastră-i o comoară, exerciţii de limba
română, Editura Petrion, 1995
- Vasile Molan, Aurelia Fierăscu, Ana Lapoviţă, Abecedar, Editura Petrion 1999
- Vasile Molan, Aurelia Fierăscu, Ana Lapoviţă, Îndrumător pentru predarea limbii române, Editura
Petrion, 1999
- Vasile Molan, Aurelia Fierăscu, Ana Lapoviţă, Caiet de scriere, Editura Petrion, 1999
- Marcela Peneş, Vasile Molan, Limba română pentru clasa a II-a, Editura Aramis 1996
- Marcela Peneş, Vasile Molan, Caiet de citire pentru clasa a II-a, Editura Aramis, 1999
- Marcela Peneş, Vasile Molan, Caiet de comunicare pentru clasa a II-a, Editura Aramis 1999
- Marcela Peneş, Vasile Molan, Limba română pentru clasa a III-a, Editura Aramis
- Cristina Pleavă, Vasile Molan, Iulia Teodorescu, Teste de limba română, clasa a III-a, Editura All,
1999
- Cristina Pleavă, Vasile Molan, Iulia Teodorescu ,Teste de limba română, clasa a IV-a, Editura All,
1999
- Victoria Pădureanu, Vasile Molan, Cristina Pleavă, Silvia Cojocaru, Frusina Damalan, Citire, lectură,
compunere – culegere de exerciţii şi teme, Editura Sigma, 1994
- Vasile Molan, Marin Manolescu şi colectiv – Proiectarea şi evaluarea didactică în învăţământul
primar, Editura Porcion, 1997
- Vasile Molan – Merită să fii profesor?, revista Actualitatea academică, 2007
- Vasile Molan – Abordarea textelor epice, Revista „Învăţământ primar”, 2008
- Vasile Molan – A fi sau nu fi profesor, Tribuna Învăţământului, 2008

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
- Vasile Molan – The Communication of The Manager With The Educated Group University of
Bucharest (Romania), publicat în Scientific Bulletin – Education Sciences Series, University of
Piteşti, 2006
- Vasile Molan – Competenţele noastre, Tribuna Învăţământului, 2008
- Vasile Molan – O naţiune care se respectă are învăţământ de calitate, revista Acutalitatea
academică, 2005, Bucureşti
- Vasile Molan – Şcoala românească în Europa, Tribuna Învăţământului, Bucureşti, 2007
- Vasile Molan – Literatura pentru copiii mici, revista „Limbă şi literatură ” a Societăţii de ştiinţe
filologice din România
- Vasile Molan – Valorificarea folclorului în opera lui Ion Creangă, revista „Limbă şi literatură ” a
Societăţii de ştiinţe filologice din România
- Vasile Molan – Stilurile de conducere, Abordări criteriale, Revista „Învăţământul primar”, 2004
- Vasile Molan – Proiectarea didactică în învăţământul primar, Revista „Învăţământul primar” 2004
- Vasile Molan – Importanţa literaturii suplimentare, „Revista pentru părinţi”, 2005
- Vasile Molan – School Organisations and Change Management ,International Conference with main
theme Education Teaching Contemporary World Issues, Editura Universităţii din Piteşti, 2006
- Vasile Molan – Cealaltă reformă la limba română, Revista „Învăţământul primar”, 1998
- Vasile Molan – Managementul schimbării, Revista „Învăţământul primar”, 2003
- Vasile Molan – Optimizarea procesului instructiv-educativ în clasele primare, Revista de pedagogie,
1985
- Vasile Molan – Rigoare şi ficienţă în verificarea cunoştinţelor elevilor, Revista de pedagogie, 1988
- Vasile Molan – Conţinutul şi organizarea activităţii comisiei metodice a învăţătorilor, Revista de
pedagogie, 1986
- Vasile Molan -Scrierea în clasele primare, Revista de pedagogie, 1987
- Vasile Molan – Temele pentru acasă componentă a activităţii de învăţare, Revista de pedagogie,
1988
- Vasile Molan, Ana Negulescu – Tendinţe şi preocupări pentru perfecţionarea învăţământului primar
în diferite ţări ale lumii, Revista de pedagogie, 1986
- Vasile Molan, Adrian Zanneti Ionescu – Modalităţi de obiectivare a evaluării randamentului şcolar,
Revista de pedagogie, 1981
- Vasile Molan, Ioan Neacşu – Învăţământul primar în descrierea specialiştilor, Revista de pedagogie,
1984
- Vasile Molan – Reforma procesului de predare-învăţare în învăţământul primar, Revista „Învăţământ
preşcolar”, 1999
- Vasile Molan – Mesaj către societate: Formarea pedagogică iniţială şi continuă în mileniul III,
Revista „Învăţământ preşcolar”, 2000
- Vasile Molan – Trecerea pragului de la învăţământul primar la cel gimnazial, Revista „Învăţământ
primar”, 1993
- Vasile Molan – Copilul faţă în faţă cu clasa I, Revista „Învăţământ preşcolar”, 1997
- Vasile Molan – Reforma lecţiilor de citire, Revista „Învăţământ primar”, 1996
- Vasile Molan – O noua abordare a conţinutului disciplinei limba română, Revista „Învăţământ
primar”, 1996
- Vasile Molan – A comunica despre comunicare, Revista „Învăţământ primar”, 1998

Comunicări la reuniuni internaţionale

- Vasile Molan – The managerial team in the education system, International conference „Education
facing contemporary world issues”, Piteşti, 2008
- Vasile Molan – Educaţia pentru viitor – Câmpulung, 2009
- Vasile Molan – Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în educaţie, ASE, 2007
- Vasile Molan – School organizations and change management, University of Piteşti, 2006
- Vasile Molan – Motivare pentru dezvoltare profesională, Iaşi, 2006, la conferinţa internaţională
„Legislaţie şi context în educaţia adulţilor”

Comunicări la reuniuni interne

- Vasile Molan - Calitatea managementului şi a inspecţiei şcolare, susţinută la Universitatea


Bucureşti, sesiunea cu tema „Asigurarea calităţii în educaţie”, 2006
- Vasile Molan – Profesorul – manager al clasei şi manager de proces, susţinută la sesiunea de
comunicări ştiinţifice a Universităţii Petrol-gaze, din Ploieşti, 2005
- Vasile Molan – De la abecedarul lui Creangă la abecedarul din 2005, susţinută la simpozionul
naţional „Mari clasici ai literaturii române şi implicarea lor în învăţământul românesc”, Bucureşti
2005, organizat de Societatea pentru învăţătura poporului român
- Vasile Molan – Lecţia modernă, susţinută la simpozionul naţional „Tendinţe contmeporane în
metodologia de realizare a lecţiei”, Iaşi 2005

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Activitate de cercetare

- Formarea deprinderilor de comunicare la copiii şi elevii din învăţământul preşcolar şi primar cercetare
desfăşurată în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei – 2007
- Tehnici de lucru folosite pentru formarea deprinderilor de citire şi scriere la elevii din clasa I – cercetare
desfăşurată împreună cu candidaţi la gradul I 2007
- Lectura suplimentară a elevilor din învăţământul primar, cercetare desfăşurată împreună cu studenţi,
2008

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628