Sunteți pe pagina 1din 15

Dosarul nr.

2-3042/16
HOTĂRÂRE
În numele Legii

Dispozitivul hotărîrii pronunțat public la 03 mai 2018.


Hotărîrea integrală întocmită la 22 mai 2018

03 mai 2018 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău /sediul central/


Instanţa de judecată compusă din:
Preşedinte de şedinţă – Svetlana Garştea-Bria
Grefier – Diana Grosu - Mariana Palamarciuc – Fionat Cristina - Elena Melnic
Cu participarea: reclamantului, XXXXXXXXX,
reprezentantului reclamantului, XXXXXXXXX, avocatul Alina Balan,
împuternicită prin mandat nr. 0556696 din 10 august 2016,
reprezentantului pîrîtului, ÎS ”MoldATSA”, Vasile Josan,
împuternicit prin mandat nr. 1077527 din 01.12.2017,
reprezentantului intervenientului accesoriu Organizaţia sindicală
primară a ÎS „MoldATSA”, Valentin Prodan,

a examinat în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată


depusă de XXXXXXXXX împotriva ÎS ”MoldATSA”, intervenient accesoriu Organizaţ
ia sindicală primară a ÎS „MoldATSA”, privind anularea ordinului cu privire la
concediere şi restabilirea la locul de muncă, încasarea salariului pentru absenţa for
ţată de la locul de muncă, penalităţii pentru neachitarea salariului pentru lipsa forţ
ată de la locul de muncă, prejudiciului moral şi a cheltuielilor de judecată,
a constatat:

1. XXXXXXXXX s-a adresat în instanţa de judecată cu cererea de chemare în


judecată împotriva ÎS ”MoldATSA”, intervenient accesoriu Organizaţia sindicală
primară a ÎS „MoldATSA”, privind anularea ordinului nr. 267-P din 23 mai 2016 cu
privire la concediere, restabilirea la locul de muncă în funcţia deţinută anterior,
încasarea salariului pentru absenţa forţată de la locul de muncă, penalităţii pentru
neachitarea salariului pentru lipsa forţată de la locul de muncă, prejudiciului moral
în mărime de 100 de mii de lei şi a cheltuielilor de judecată în mărime de 7000 de
lei.
2. În motivarea cererii a indicat că, la 11.11.2013 între ÎS ”MoldATSA” (în
calitate de „Angajator”) şi el (în calitate de „Salariat”) a fost încheiat Contractul
individual de muncă nr. 61/13, potrivit căruia reclamantul a fost angajar în calitate
de administrator adjunct.
3. Potrivit Acordului Suplimentar nr. 3 din 30 ianuarie 2015 la Contractul
individual de muncă, începînd cu 01.02.2015, salariul de funcţie a fost stabilit în mă
rime de 11060,00 lei, coeficientul tarifar 7,09.
4. La 21.01.2016 prin Ordinul nr. 46-P emis de ÎS ”MoldATSA”, XXXXXXXXX a
fost preavizat că va fi concediat în legătură cu reducerea statelor de personal, la
expirarea a 2 luni din momentul aducerii la cunoştinţă a ordinului.
5. La 23 mai 2016 potrivit Ordinului nr. 267-P al ÎS ”MoldATSA”, reclamantul
a fost concediat în temeiul art. 86 alin. 1 lit. c) din Codul muncii.
6. XXXXXXXXX consideră că, ordinul contestat a fost emis cu încălcarea
prevederilor legale urmînd a fi anulat, deoarece concedierea sa a fost efectuată cu
încălcarea procedurii de concediere prevăzută de legislaţia muncii. Aşadar,
reclamantul indică că, a fost concediat în temeiul art. 86 alin. (1) lit. c) Codul
Muncii - reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate. La momentul
concedierii era membru al Organizaţiei Sindicale a Î.S. „MOLDATSA”, şi pîrîtul a
dispus concedierea lui în lipsa acordului organului sindical, ce contrazice
prevederilor pct. 19 din hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 9 din
22.12.2014 „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care apar în
cadrul încheierii şi încetării contractului individual de muncă”.
7. La 11.11.2015 a fost înregistrată Organizaţia Sindicală a ÎS ”MoldATSA”,
care s-a afiliat Asociaţiei Sindicală Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor
Angajaţilor din Serviciile Publice din RM, şi la momentul concedierii reclamantul
era membru de sindicat, prin urmare, indică reclamantul, în lipsa acordului
organului sindicat concedierea lui se consideră ilegală.
8. Reclamantul a mai indicat că, pîrîtul nu a respectat dreptul preferenţial al
lui de a fi menţinut la lucru, ce contrazice conţinutului art.183 din Codul Muncii, nu
a ţinut cont de prevederile art. 41 al Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile
de asigurări sociale de stat, iar reclamantul la 26 noiembrie 2016 a împlinit vîrsta
de 62 de ani, prin urmare cade sub incidenţa art. 183 din Codul Muncii.
9. Reclamantul a suferit prejudiciu moral în contextul concedierii nelegale,
suportă o frustrare greu de evaluat; simte că i s-a „pătat” imaginea în ochii
colectivului, se simte nedreptăţit. La toate acestea se adaugă şi aspectul financiar:
salariul fiind singură sursa de venit. În urma piederii locului de muncă, a apărut şi
tensiunea cauzată de grijile financiare; cheltuielile cotidiene dau naştere unor
sentimente de panică.
10. Totodată, starea sănătăţii s-a înrăutăţit semnificativ. Reclamanrul, fiind
diagnosticat cu diabet zaharat, a fost nevoit să se adreseze de nenumărate ori
medicului endocrinolog, neurolog etc. Astfel nivelul zahărului în sînge s-a ridicat,
tocmai penetru că relaţia între stres şi cantitatea de zahăr din sînge este una foarte
strînsă.
11. Solicită reclamantul: anularea ordinului nr. 267-P din 23 mai 2016,
restabilirea la locul de muncă în funcţia deţinută anterior la momentul concedierii,
încasarea de la ÎS ”MoldATSA” în beneficiul său a salariului pentru absenţa forţată
de la locul de muncă, penalităţii pentru neachitarea salariului pentru lipsa forţată
de la locul de muncă, prejudiciului moral în mărime de 100 de mii de lei şi a
cheltuielilor de judecată în mărime de 7000 de lei cu titlu de cheltuieli pentru
asistență juridică (f.d.6).
12. În procesul examinării cauzei reprezentantul reclamantului, XXXXXXXXX,
avocatul Alina Balan, în şedinţa din 28.03.2018, a depus Cerere de concretizare a
pretenţiilor în acţiune, şi anume: anularea ordinul nr.267 — P din 23 mai 2016,
restabilirea la locul de muncă în funcţia de administrator adjunct al ÎS
”MoldATSA”, încasarea din contul Întreprinderii de Stat ”MoldATSA” a salariului
pentru absența forțată de la muncă în mărime totală de 289670,56 de lei (464 zile
lucrătoare /începînd cu 24 mai 2016 şi pînă la 20.03.18/ x 624, 29 lei); penalitarea
pentru neachitarea salariului pentru absenţa forţată de la locul de muncă în mă
rime de 403221,42 de lei, în temeiul art. 330 alin. (1), (2) din Codul Muncii, din
motivul neachitării salariului pentru absenta forţată de la locul de munca
(289670,56 lei x 464 zile x 0,3%), a prejudiciului moral în mărime de 100 mii de lei,
compensarea cheltuielilor pentru asistența juridică în mărime de 7000 de lei (vol. 2,
f.d.61-61).
13. În ședința de judecată reclamantul, XXXXXXXXX, şi reprezentantul lui au
susținut cererea de chemare în judecată concretizată pe motivele indicate în cerere
de chemare în judecată și au solicitat admiterea acesteia, cu încasarea sumelor
indicate supra.
14. Reprezentantul pîrîtului, ÎS ”MoldATSA”, avocatul Josan Vasile, nu a
recunoscut cererea de chemarii în judecată şi a solicitat respingerea acesteia ca neî
ntemeiată și nefondată. A suţinut referinţele depuse, conform cărora, ordinul
nr.267-p din 23.05.2016 a fost emis în urma expirării termenului de preavizare de 2
luni, în temeiul art.88 alin. (2) Codul Muncii, expres prevăzut în Ordinul nr.46-p din
21.01.2016, drept consecinţă legală a procedurii reducerii statelor şi a numărului
de personal, desfăşurate în baza art. 88 alin. (1) Codul Muncii şi expres prevăzute î
n Ordinul nr.02 din 14.01.2016. Totodată, avocatul Josan Vasile, reprezentantul
pîrîtului, ÎS ”MoldATSA”, a reiterat Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 34 din
08.12.2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 87 alin. (1) din
Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2018, potrivit căreia a fost declarat
neconstituţional art. 87 alin. (1) din Codul Muncii, conform căruia concedierea
salariaţilor membri de sindicat în cazurile stipulate la art.86 alin.(1) lit. c), e) şi g)
poate avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului (organizatorului)
sindical din unitate.
14.1. Conform prevederilor art.88 al.(l) Codul Muncii „Angajatorul este în
drept să medieze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în leg
ătură cu reducerea numărului sau statelor de personal doar cu condiţia că:
a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), motivat din punct de
vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unităţii oh reducerea numă
rului sau a statelor de personal;
b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu privire la preavizarea,
sub semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii ori de
reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de reducere a numărului
sau a statelor de personal, vor fi avizate numai persoanele ale căror locuri de munc
ă urmează a fi reduse;
c) o dată cu preavizarea în legătură cu reducerea statelor şi numărului de
personal, angajatorul va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă
(funcţie) în cadrul unităţii respective (cu condiţia că astfel de loc de muncă (funcţie)
există la unitate, iar salariatul avizat întruneşte cerinţele necesare pentru
suplinirea acestuia;
f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o zi lucrătoare pe săptă
mînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;
g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere, agenţiei
pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmează a fi
disponibilizate.
14.2. Menţionează pîrîtul că, Î.S ”MoldATSA” a respectat procedura de
reducere a numărului de personal şi a statelor de personal, prevăzută în art.88, alin.
(1) Codul Muncii, şi anume:
pârâtul a emis Ordinul, motivat şi argumentat, cu privire la reducerea statelor
şi a numărului de personal - nr.2 din 14.01.2016;
pârâtul a emis la 21.01.2016 Ordinul nr.46-p de preavizare a reclamantului,
iar la 01.02.2016 reclamantul l-a recepţionat sub semnătură;
ce ţine de funcţiile vacante în cadrul întreprinderii, la momentul preavizării
reclamantului acestea nu existau în cadrul Î.S ”MoldATSA”, fapt adus la cunoştinţa
reclamantului, sub semnătură, prin prezentarea Notei informative cu privire la
locurile de muncă vacante;
pîrîtul a emis Ordinul nr.74 din 04.02.2016, Ordinul nr. 93-p din 10.02.2016,
Ordinul nr. 133-p din 03.03.2016, Ordinul nr. 142-p din 11.03.2016, Ordinul nr.
150-p din 15.03.2016, Ordinul nr. 162-p din 21.03.2016, Ordinul nr. 191-p din
06.04.2016, Ordinul nr. 200-p din 11.04.2016, Ordinul nr. 222-p din 19.04.2016,
Ordinul nr. 235-p din 28.04.2016 cu privire la acordarea zilei lucrătoare libere pe s
ăptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;
în temeiul art. 11 al Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102 din 13.03.2003, pîrîtul a
expediat către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă mun. Chişinău, la
sectorul Botanica, informaţia nr.l, prin care a comunicat că, începînd cu data de
21.03.2016, urmează să fie disponibilizaţi un număr de 18 de salariaţi. Reclamantul
este inclus în lista dată.
14.3. În rezultatul celor expuse consideră pîrîtul că, temeiurile invocate de că
tre reclamantul, cu privire la anularea ordinul de concediere, nr. 267-P din
23.05.2016, nu-şi regăsesc argumentarea legală şi urmează a fi respinse.
14.4. Cu referire la afirmaţiile reclamantului precum că, concedierea s-a
dispus in lipsa acordului organului sindical, pîrîtul indică că, în conformitate cu art.
87 din Codul Muncii, la 29.02.2016, Administraţia Î.S. „MoldATSA” s-a adresat prin
demersul nr.157 Organizaţiei Sindicale Primare al Î.S. „MoldATSA” aderate Asociaţ
iei Sindicale Teritoriale Chişinău a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile
Publice, privind solicitarea acordului prealabil la concedierea reclamantului, în legă
tură cu reducerea statelor de personal la Î.S. „MoldATSA”.
14.5. Demersul a fost motivat de fapt şi de drept, fiind expuse cauzele şi
motivele obiective, ce au determinat Î.S. „MoldATSA” să recurgă la procedura de
reducere a statelor de personal. Mai mult ca atît, pîrîtul a argumentat Organului
sindical necesitatea reală a reducerii anume a funcţiei reclamantului, din statele de
personal al întreprinderii:- „prin crearea funcţiei de conducere respective, în cadrul
întreprinderii au fost efectuate cheltuieli neraţionale, ineficiente activităţii acesteia,
iar obligaţiile funcţionale au fost dublate cu posturi indirect productive cu ale altor
angajaţi”.
Conform constatărilor de audit desfăşurate la Î.S ”MoldATSA”, ce au stat la
baza optimizării structurii întreprinderii, a fost constatat că, „La momentul angajă
rii la 11.11.2013, a dlui XXXXXXXXX, în funcţia de administrator adjunct, în Statele
de personal al Î.S ”MoldATSA”, funcţia dată nu exosta, aceasta fiind inclusă şi
aprobată ulterior prin Decizia Consiliului de Administraţie al Î.S ”MoldATSA” din
27.12.2013.”
14.6. La 09.03.2016 în calitate de răspuns, Organul sindical şi-a exprimat un
simplu dezacord, neargumentat şi nemotivat de fapt şi de drept, privind
concedierea reclamantului, fapt ce totalmente contravine noilor modificări
introduse în art.87, alin.(4) Codul Muncii, precum că: „Organele sindicale
(organizatorii sindicali) indicate la alin. (l)-(3) îşi vor comunica acordul sau
dezacordul (opinia consultativă) argumentat în scris privind concedierea
salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului (opiniei
consultative) de către angajator”.
14.7. Informează pîrîtul că, Organizaţia Sindicală Primară a Î.S. „MoldATSA”,
intenţionat şi cu rea-credinţă, a fost instituită, exact, în perioada noiembrie 2015,
cînd în rezultatul controlului şi auditului financiar desfăşurat la Î.S. „MoldATSA”,
de către organele abilitate de drept - Inspecţia Financiară din subordinea
Ministerului Finanţelor şi audit intern din cadrul Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor, a fost luată decizia de optimizare a structurii existenţe a
întreprinderii în scopul organizării activităţii întreprinderii în conformitate cu cerin
ţele unei funcţionări eficiente.
Aşadar, persoanele, intuind căror funcţiile pot fi reduse în rezultatul modificării
Organigramei şi a Statelor de personal, au instituit a treia Organizaţie Sindicală la
Î.S. „MoldATSA”, iar semnificaţia or scopul sindicatului dat la întreprindere, s-a
limitat doar la emiterea dezacordului la concedierea membrilor acestuia.
14.8. În partea ce ţine de afirmaţiile reclamantului, precum că, beneficiază de
dreptul preferenţial de a fi lăsat la lucru, indică pîrîtul că, atît Ordinul nr. 02 din
14.01.2016 - de preavizare a reclamantului, nr. 46-p din 21.01.2016 - de concediere
a reclamantului, nr. 267-p din 23.05.2016 cît şi demersul nr. 157 din 29.02.2016 că
tre Organizaţia Sindicală a Î.S. „MoldATSA”, expres prevede doar procedura de
reducere a statelor de personal. Altfel, reclamantul a fost redus în legătură cu
reducerea statelor de personal şi, nicidecum a numărului de personal aşa cum
interpretează dînsul în cererea de chemare în judecată. Reieşind din unicitatea
funcţiei deţinute de reclamant – administrator adjunct, aceasta funcţia nicidecum
nu cădea sub incidenţa criteriilor selective a angajaţilor cu funcţii identice,
procedura expres prevăzută de art. 183 din Codul Muncii.
14.9. În partea ce ţine de solicitarea reclamantului privind încasarea salariului
pentru absenţa forţată de la lucru, indică pîrîtul că, în conformitate cu art.329
alin.(l) Codul Muncii, art. 330 alin. (1) lit. b) Codul Muncii, reclamantul interpreteaz
ă eronat solicitarea „privind achitarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă
”, fiind lipsită de temei de fapt şi de drept, deoarece reclamantul nu a fost privat
ilegal de posibilitatea de a munci, dar a fost concediat în baza rt.86 alin.(l) lit.(c)
din Codul Muncii. Mai mult ca atât, reclamantul neîntemeiat pretinde la încasarea
salariului pentru absenţa forţată de la lucru, din considerentul că, conform
prevederilor art. 186 alin. 1, lit.(a) şi (b) din Codul Muncii, acesta a primit integral
indemnizaţia de concediere.
14.10. În partea ce ţine de pretenţiile reclamantului referitor la încasarea în
beneficiul său a penalităţii pentru neachitarea salariului pentru lipsa forţată de la
locul de muncă, pîrîtul indică că, sunt nefondate, deoarece de către pîrît nu au fost
efectuate careva reţineri a slariului reclamantului, fapt ce exclude obligaţia primei
de a achita penalităţile de întârziere, cu atât mai mult că, actualmente, între
reclamant şi pârât nu există raporturi de muncă. Altfel spus, reclamantul nu mai
face parte din personalul ÎS „MoldATSA, şi respectiv, pîrîtul nu are obligaţia să-i
compenseze careva pierderi acesteia.
14.11. În partea ce ţine de pretenţiile reclamantului referitor la prejudiciul
moral, Î.S „MoldATSA” nu este de acord nici cu acest capăt de cerere. Conform
art.90 alin. (3) din Codul Muncii: „ Mărimea reparării prejudiciului moral se
determină de către instanţa de judecată, ţinîndu-se cont de aprecierea dată acţ
iunilor angajatorului, dar nu poate fi mai mică decît un salariu mediu lunar al
salariatului”.
14.12. Suplimentar, hotărârea explicativă a Plenului CSJ din 09.10.2006, nr. 9
„Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a legislaţiei ce reglementeaz
ă repararea prejudiciului moral”, explică noţiunea de prejudiciu moral ca fiind
suferinţele psihice sau fizice cauzate prin acţiuni sau omisiuni care atentează la
valorile nepatrimoniale ce aparţin persoanei din momentul naşterii sau la bunurile
dobândite prin lege (viaţa, sănătatea, demnitatea şi reputaţia profesională,
inviolabilitatea vieţii personale, secretul de familie şi personal), prin fapte ce
atentează la drepturile personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume,
dreptul de autor).
Este cert şi indiscutabil, indică pîrîtul, dreptul persoanei care pretinde că a
suferit să-şi estimeze rejudiciul adus, însă numai instanţa de judecată este î
mputernicită prin lege să aprecieze ce a pierdut persoana vătămată pe plan fizic,
psihic, social, profesional şi familial din ceea ce ar însemna o viaţă normală, liniştit
ă şi fericită pentru aceasta.
În viziunea pîrîtului, toate aceste împrejurări urmează a fi luate în consideraţie
de către instanţa de fond la evaluarea daunei morale.
Argumentele expuse mai sus, precum şi faptul că, reclamantul pretinde la o
sumă destul de mare, neîntemeiată pe careva dovezi, denotă dorinţa acestuia de a
obţine venituri nejustificate, în detrimentul intereselor întreprinderii şi ale
bugetului acesteia (vol. 1, f.d. 43-49).
14.13. Prin referinţa suplimentară pîrîtul a indicat că, la 25 octombrie 2016,
prin scrisoarea nr. 812 ÎS „MoldATSA” a solicitat Inspectoratului de Stat al Muncii
să se expună asupra acţiunilor pîrîtului privind legalitatea concedierii
reclamantului, în legătură cu reducerea statelor de personal, neavînd acordul
Organului sindical. În adresarea menţionată pîrîtul a expus aceleiaşi temeiuri or
motivele obiective de fapt şi de drept, expuse anterior Organizaţiei sindicale, ce au
determinat pîrîtul să iniţieze procedura de reducere a numărului şi a statelor de
personal pe întreprindere.
A invocat că, necesitatea reducerii a numărului şi a statelor de personal a
survenit ca rezultat a doi factori independenţi de voinţa ÎS „MoldATSA”: scăderea
considerabilă a traficului aerian în spaţiul aerian al Republicii Moldova, respectiv,
blocarea mijloacelor financiare ale întreprinderii pe contul EUROCONTROL.
Inspectoratul de Stat al Muncii a fost comunicat că, pînă la 11.11.2015-data
instituirii Organizaţiei Sindicale primare, în cadrul ÎS „MoldATSA”, deja funcţionau
două organizaţii sindicale: Organizaţia Sindicală Primară ÎS „MoldATSA” aderată la
Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Transportul Aerian „Sindtransaero” (î
nregistrată din data fondării ÎS „MoldATSA” 16.06.1994) şi Federaţia Sindicală a
Controlorilor de Trafic Aerian din Republica Moldova (înregistrată la data de
10.04.2003).
14.14. În urma reducerii statelor şi a numărului de personal, din cadrul ÎS „
MoldATSA” au fost disponibilizaţi 27 salatiaţi, dintre care 12 membri de sindicat.
14.15. Drept consecinţa, Inspectoratul de Stat al Muncii la 08.11.2016 prin ră
spunsul nr. 1699, a recunoscut acţiunile ÎS „MoldATSA” privind procedura
concedierii angajaţilor întreprinderii drept legale. Reieşind din cele expuse,
consideră pîrîtul, că concedierea reclamantului a fost legală şi absolut întemeiată,
prin urmare cererea privind anularea ordinului, repunerea în funcţie, încasarea
prejudiciului moral este nefondată şi urmează a fi respinsă, ca şi cerinţele privind î
ncasarea sumei pentru acordarea serviciilor juridice (vol. 1, f.d. 144-169, vol.2, f.d.
1-7).

Aprecierea instanţei:
15. Instanţa de judecată, ascultînd explicaţiile părților, analizînd şi apreciind,
în cumul, probele anexate, conchide admiterea parţială a cererii concretizate de
chemare în judecată înaintate de către XXXXXXXXX din următoarele considerente.
16. Potrivit art. 354 din Codul Muncii, se consideră litigii individuale de muncă
divergenţele dintre salariat şi angajator privind: a) încheierea contractului
individual de muncă; b) executarea, modificarea şi suspendarea contractului
individual de muncă; c) încetarea şi nulitatea, parţială sau totală, a contractului
individual de muncă; d) plata despăgubirilor în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor de către una din părţile contractului individual de
muncă; e) rezultatele concursului; f) anularea ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotă
rîrii) de angajare în serviciu, emis conform art.65 alin.(1); g) neeliberarea în termen
a carnetului de muncă, înscrierile incorecte efectuate în acesta; h) alte probleme ce
decurg din raporturile individuale de muncă.
17. Articolul 355 din Codul Muncii prevede că, (1) Cererea privind soluţ
ionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată: a) în
termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încă
lcarea dreptului său; b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al
salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi
salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului. (2) Cererile depuse cu
omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi repuse în
termen de instanţa de judecată. (3) Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului
în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. (4) Instanţa de judecată
va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel
mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu
drept de atac conform Codului de procedură civilă. (5) Instanţa de judecată va
remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
18. În conformitate cu art. 118 alin. (1), (3), (4) CPC, fiecare parte trebuie să
dovedească circumstanţele pecare le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor
sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanţele care au importanţă pentru soluţ
ionarea justă a pricinii sînt determinate definitiv de instanţa judecătorească
pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces,
precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate. În
cazul nerespectării prevederilor legii privind legalizarea probelor ori al pierderii
unui document autentic,efectul defavorabil al nedovedirii afirmaţiilor referitoare la
circumstanţele de fapt ale pricinii va cădea asupra părţii sau altui participant la
proces care a avut posibilitatea şi care trebuia să se asigure pînă la judecată cu
probă veridică fără a suscita îndoieli.
19. În conformitate cu art. 121 CPC, instanţa judecătorească reţine spre
examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la
îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe,
importante pentru soluţionarea justă a cazului.
20. În conformitate cu art. 123 alin. (6) CPC, faptele invocate de una din parţi
nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat.
21. În conformitate cu art. 130 CPC, instanţa judecătorească apreciază probele
după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepă
rtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi
interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instan
ţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se
apreciază de instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar
toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru
soluţionarea pricinii. Ca rezultat al aprecierii probelor, instanţa judecătorească este
obligată să reflecte în hotărîre motivele concluziilor sale privind admiterea unor
probe şi respingerea altor probe, precum şi argumentarea preferinţei unor probe fa
ţă de altele. Proba este declarată ca fiind veridică dacă instanţa constată prin
cercetare şi comparare cu alte probe că datele pe care le conţine corespund realităţ
ii.
22. În ședința de judecată s-a constatat că, în baza ordinului Administratorului
al ÎS „MoldATSA” nr. 545-P din 11.11.2013 „Cu privire la angajarea salariatului”,
XXXXXXXXX a fost angajat începînd cu 11 noiembrie 2013, în funcţia de
administrator adjunct, pe termen nedeterminat, cu perioada de probă 3 luni, cu
salariul de funcţie în mărime de 10335 lei (coeficientul tarifar – 7,95 – vol.1, f.d.55).
23. La 11.11.2013 între XXXXXXXXX şi administraţia pîrîtului ÎS „MoldATSA” a
fost semnat Contractul Individual de muncă nr. 61/13 (f.d.12-16), iar la 29.11.2013
a fost semnat între părţile sus-indicate Acord suplimentar nr. 1, conform căruia î
ncepînd cu data de 02.12.2013 s-a modificat pct. 10 al Contractului ce se referă la
cuantumul retribuirii muncii salariatului (f.d.17, 56).
24. Cuantumul retribuirii muncii salariatului XXXXXXXXX ulterior a fost
modificat prin Acordurile suplimentare nr. 2 din 16.12.2013 (f.d.57) şi nr. 3 din
30.01.2015, salariul de funcţie fiind stabilit în mărime de 11060 lei (f.d.58).
25. Potrivit art. 88 Codul Muncii:1) Angajatorul este în drept să concedieze
salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea acesteia ori în legătură cu
reducerea numărului sau a statelor de personal (art.86 alin.(1) lit.b) şi c) doar cu
condiţia că: a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), motivat din punct de
vedere juridic sau economic, cu privire la lichidarea unităţii ori reducerea numă
rului sau a statelor de personal; b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre)
cu privire la preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu 2 luni înainte de
lichidarea unităţii ori de reducerea numărului sau a statelor de personal. În caz de
reducere a numărului sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai persoanele
ale căror locuri de muncă urmează a fi reduse; c) o dată cu preavizarea în legătură
cu reducerea numărului sau a statelor de personal, va propune în scris salariatului
preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective(cu condiţia că
astfel de loc de muncă (funcție) există la unitate, iar salariatul preavizat întruneşte
cerinţele necesare pentru suplinirea acestuia); d) va reduce, în primul rînd, locurile
de muncă vacante; e) va desface contractul individual de muncă în primul rînd cu
salariaţii angajaţi prin cumul; f) va acorda salariatului ce urmează a fi concediat o
zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt
loc de muncă; g) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte de concediere,
agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă informaţiile privind persoanele ce urmeaz
ă a fi disponibilizate; h) se va adresa organului (organizatorului) sindical în vederea
obţinerii opiniei consultative privind concedierea salariatului respectiv; i) în cazul
în care reorganizarea sau lichidarea unităţii presupune reducerea în masă a
locurilor de muncă, va informa în scris, cu cel puţin 3 luni înainte, despre acest
lucru organele sindicale din unitatea şi ramura respectivă şi va iniţia negocieri în
vederea respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. Criteriile vizînd reducerea
în masă a locurilor de muncă se stabilesc prin convenţiile colective. (2) În cazul în
care, după expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis ordinul
(dispoziţia, decizia, hotărîrea) de concediere a salariatului, această procedură nu
poate fi repetată în cadrul aceluiaşi an calendaristic. În termenul de preavizare nu
se include perioada aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de
studii şi în concediul medical.
26. La 14 ianuarie 2016 de către administraţia pîrîtului în persoana
Administratorului interimar al Î.S „MoldATSA”, Vadim Gugea, a fost emis Ordinul
nr. 2 „De reducere a statelor şi numărului de personal”, în punctul 1 al căruia s-a
decis reducerea statelor de personal fiind inclusă şi funcţia de Administrator
adjunsct (f.d.60-60-verso).
27. Potrivit Ordinului nr. 2 din 14 ianuarie 2016 a fost aprobată lista statelor
de personal care vor fi reduse - 29 unităţi şi lista funcţiilor reduse cu număr de
personal 19 unităţi, iar în total 49 salariaţi din cei 319 salariaţi conform statelor de
personal pentru anul 2015. În şedinţa de judecată reprezentantul pîrîtului nu a
putut explica instanţei din care motiv Î.S „MoldATSA” a prezentat Agenţiei pentru
Ocuparea Forţei de Muncă informaţia privind disponibilizarea doar a 28 salariaţi şi
ce s-a întîmplat cu ceilalţi salariaţi vizaţi în ordin.
28. Potrivit ordinului sus-indicat, temei pentru reducerea s-a indicat Decizia
Consiliului de Administraţie din 13.01.2016, proces-verbal nr. 1, Prescripţia cu
privire la rezultatele Inspectării Financiare nr. 27-0610/1516 din 21.10.2015;
Raportul de audit intern al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor din 02.10.2015 nr. D 01-05; Rapoartele cu propuneri de optimizare a
cheltuielilor parvenite de la Directorul DDTA, Directorul DR, Directorul DNSC, Ş
eful SMA, Director financial interimar, Director Direcţia juridică interimar, Director
direcţiei Administrative; Raportul comisiei cu privire la acţiunile întreprinse pentru
depăşirea situaţiei de criză a ÎS „MoldATSA” (Ordin nr. 99 don 06.11.2015)
(f.d.60-61).
29. Instanţa de judecată reţine că, conform Raportului de audit intern din
28.09.2015, întocmit de către Serviciul audit intern al Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii Drumurilor pentru perioada 01.01.2014-01.09.2015 desfăşurat în
cadrul ÎS „MoldATSA”, s-au constatat mai multe iregularităţi din partea conducerii î
ntreprinderii. Extrasul din Actul inspectării tematice din 02.10.2015 confirmă
această situaţie, şi anume că, sursele financiare ale ÎS „MoldATSA” au fost utilizate
ineficient şi pe alocuri ilegal, prin achitarea salariului persoanelor detaşate,
crearea unor noi funcţii de conducere, personalul cărora dublează obligaţiunile de
funcţii ale unor angajaţi etc.
30. La 21.01.2016 a fost emis Ordin nr. 46-P, prin care administraţia Î.S
„MoldATSA” a preavizat reclamantul privind concedierea sa din funcţia deţinută în
legătură cu reducerea statelor de personal, la expirarea termenululi de 2 luni
din momentul aducerii la cunoştinţă a prezentului ordin în temeiul art. 86 alin. (1)
lit. c) al Codului Muncii (f.d.9).
31. La 29.02.2016 Administratorul interimar al Î.S „MoldATSA”, Vadim Gugea,
a înaintat către Organizaţia sindicală primară al Î.S „MoldATSA”, aderată la Asociaţ
ia Sindicală Teritorială Chişinău a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile
Publice Demers nr. 157 privind solicitarea acordului prealabil la concediere în legă
tură cu reducerea statelor/numărului de personal al Î.S „MoldATSA”, în privinţa
inclusiv, şi al reclamantului XXXXXXXXX (f.d.86-88).
32. Demersul administraţiei de către Organizaţia sindicală a fost respins la
09.03.2016, ca neîntemeiat, cu expunerea motivelor de refuz pentru fiecare
persoană, şi, în special, neconfirmarea prin raportul financiar, la care s-a referit
administraţia pîrîtului în demersul înaintat, a motivaţiei de reducere, şi că, „pînă la
stabilirea pensiei pentru limita de vărstă, dlui ...XXXXXXXXX i-a rămas un an”
(f.d.89-90).
33. Prin Ordinul nr. 267-P din 23.05.2016 „Cu privire la concedierea
salariatului în legătură cu reducerea statelor de personal”, XXXXXXXXX a fost
concediat din data de 23 mai 2016, în temeiul art. 86 alin. (1) lit. c) din Codul
Muncii, în legătură cu reducerea statelor de persoanl ale întreprinderii (f.d.11).
34. Astfel, s-a stabilit că reclamantul, XXXXXXXXX, a fost eliberat din funcţie î
n temeiul art. 86 alin. (1) lit. c) Codul muncii - reducerea numărului sau a statelor
de personal din unitate.
35. Potrivit art. 87 alin. (1) Codul muncii (în redacţia legii valabile la momentul
concedierii reclamantei), concedierea salariaţilor membri de sindicat în cazurile
stipulate la art. 86 alin. (1) lit. c), e), g) poate avea loc doar cu acordul preliminar
scris al organului (organizatorului) sindical din unitate.
36. Instanţa de judecată reţine că, conform pct. 19 al Hotărîrii Plenului CSJ a
RM din 22.12.2014, nr. 9 „Cu privire la practica judiciară a examinării litigiilor care
apar în cadrul încheierii, modificării şi încetării contractului individual de muncă”,
în cazul în care concedierea a avut loc fără acordul organului sindical, actul de
concediere va fi considerat ilegal, cu restabilirea salariatului la locul de muncă.
37. La caz, s-a stabilit că, în cadrul Î.S „MoldATSA” în perioada de referire
exista Organizţia sindicală a Î.S „MoldATSA”, Asociaţia Sindicală Teritorială Chişin
ău a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice, membrul căreia a
fost reclamantul, XXXXXXXXX.
38. Potrivit art. 1 al Legii sindicatelor nr. 1129 din 07.07.2000, sindicatele sunt
organizaţii obşteşti, constituite pe principii benevole, în scopul apărării drepturilor
şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale
ale membrilor lor.
39. In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. i) Codul Muncii, salariatul
are dreptul la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii
sindicale şi aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libert
ăţilor şi intereselor sale legitime.
40. Conform art. 12 din Legea sindicatelor, sindicatele reprezintă şi apără
drepturile şi interesele personale, economice, de muncă şi sociale colective şi
individuale ale membrilor săi în autorităţile publice de toate nivelurile, în instanţele
judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora.
41. Prin urmare, instanţa de judecată conchide că, Organizaţia Sindicală
primară a Î.S „MoldATSA”, aderată la Asociaţia Sindicală Teritorială Chişinău a
Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice, a fost constituită cu
respectarea procedurii legale şi a activat în conformitate cu prevederile legislaţiei î
n vigoare a Republicii Moldova.
42. În acest sens instanţa apreciază critic şi respinge afirmaţiile pîrîtului,
expuse în referinţă, precum că: 1) „Organizaţia Sindicală Primară a Î.S. „MoldATSA”,
intenţionat şi cu rea-credinţă, a fost instituită, exact, în perioada noiembrie 2015, cî
nd în rezultatul controlului şi auditului financiar desfăşurat la Î.S. „MoldATSA”,... a
fost luată decizia de optimizare a structurii existenţe a întreprinderii în scopul
organizării activităţii întreprinderii în conformitate cu cerinţele unei funcţionări
eficiente” (f.d.46), deoarece contrazic prevederilor legale şi hotărîrii explicative
sus-indicate, precum că de către pîrît nu au fost prezentată nici o probă, ce ar
demonstra rea-credinţă a membrilor sindicatelor sau crearea acestei organizaţii ob
şteşti în careva interese personale sau materiale, nu a fost contestată de către pîrît
înregistrarea acestei organizaţii în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
43. Articolul 41 din Legea Republicii Moldova nr. 156 din 14.10.1998 privind
pensiile de asigurări sociale de stat prevede că, începînd cu 1 ianuarie 2003 se
stabilesc vîrstele de pensionare necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită
de vîrstă de 62 de ani pentru bărbaţi şi 57 de ani pentru femei, conform Tabeluli nr.
2.
44. Din materialele prezentate de către pîrît s-a constatat că, prin
proces-verbal nr. 14 din 24.12.2014 al şedinţei Consiliului Administrativ ÎS
”MoldATSA” au fost aprobate Statele de personal a Întreprinderii de Stat pentru
utilizarea şi deservirea spaţiului aerian ”MoldATSA” pentru anul 2015 (în total 319
unităţi), care prevedeau 2 unităţi de funcţia Administrator adjunct, categoria
„conducător” şi 2 unităţi în Direcţia Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul (vol. 1,
f.d.209); prin proces-verbal nr. 01 din 13.01.2016 al şedinţei Consiliului de
administrare al ÎS ”MoldATSA” au fost aprobate Statele de personal a
Întreprinderii de Stat pentru utilizarea şi deservirea spaţiului aerian ”MoldATSA”
pentru anul 2016 (în total 275 unităţi), conform cărora s-au lichidat 2 unităţi de
funcţia Administrator adjunct, categoria „conducător” (vol.1, f.d.206), şi o unitate
„Specialist relaţii internaţionale” al Direcţiei Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul
(vol. 1, f.d. 206-208-verso).
45. Conform Procesului-verbal nr. 09 al şedinţei Consiliului de Administraţie
al ÎS ”MoldATSA” din 09.09.2016, la propunerea Administratorului Interimar
Vadim Gugea, „a fost aprobată Organigrama ÎS ”MoldATSA” pentru anul 2016”,
aprobată la 13 ianuarie 2016 (vol. 1, f.d.206), cu excluderea Direcţia Relaţii
Externe şi Relaţii cu Publicul, cu motivarea că, „toate persoanele se află în
concediu pentru îngrişirea copilului pînă la vărsta de 3 ani” (vol. 2, f.d.46-47).
46. În aşa mod în cadrul şedinţei de judecată s-a stabilit cu certitudine că, la
momentul concedierii reclamantului - 23 mai 2016 - exista o funcţie vacantă –
Director Direcţiei Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul /deoarece persoana care o
deţinea se afla în concediu de maternitate (vol.2, f.d. 15)/, care a fost excusă din
statele de personal numai la 09.09.2016. Totodată s-a constatat că, în urma modific
ării Organigramei ÎS ”MoldATSA” nu a avut loc reducerea reală a statelor şi numă
rului de personal, de fapto a avul loc reorganizarea direcţiilor în cadrul î
ntreprinderii prin crearea unor noi secţii, unor noi funcţii, redenumirea acestora.
47. Conform art. 183 Codul Muncii,
(1) În caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, de dreptul
preferenţial de a fi lăsaţi la lucru beneficiază salariaţii cu o calificare şi
productivitate a muncii mai înaltă.
(2) În cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, de dreptul preferenţ
ial de a fi lăsaţi la lucru au: salariaţii cărora le-au rămas cel mult 5 ani pînă la
stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă (lit. l).
(3) În cazul cînd unele persoane indicate la alin.(2) corespund cîtorva criterii
prevăzute la acest alineat, dreptul preferenţial de a fi lăsate la lucru aparţine
persoanelor care corespund mai multor criterii în comparaţie cu celelalte persoane.
În caz de egalitate a numărului de criterii, dreptul preferenţial aparţine persoanei
care are o vechime în muncă mai mare la unitatea respectivă.
Reclamantul este născut la 26.11.1954 (vol.2, f.d.51), şi împlinea vîrsta de 62 de
ani la 26 noiembrie 2016, ceea ce inclusiv a fost indicat şi în motivarea refuzului
Organizaţiei sindicale primare a Î.S „MoldATSA” la Demersul nr. 157 din
29.02.2016 a admimistraţiei pîrîtului privind solicitarea acordului prealabil la
concediere în legătură cu reducerea statelor/numărului de personal al Î.S
„MoldATSA”, în privinţa lui XXXXXXXXX (vol.1, f.d.86-88), şi în aşa mod prevederile
art. 183 alin. (2) lit.l) din Codul Muncii în privinţa reclamantului de către
administraţia pîrîtului au fost încălcate.
48. De către instanţa de judecată nu poate fi reţinut argumentul invocat de că
tre reprezentantul pîrîtului, ÎS ”MoldATSA”, avocatul Vasile Josan, privind
declararea neconstituţionalităţii a prevederilor art. 87 alin. (1) din Codul Muncii
prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 34 din 08.12.2017, ţinînd cont de:
1) data intrării în vigoare a hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 34 din
08.12.2017 şi dată concedierii reclamantei - 21.04.2016;
2) potrivit art. 26 alin. (7) al Legii cu privire la Curtea Constituţională nr.
317-XIII din XXXXXXXXX, hotărîrile Curţii Constituţionale produc efecte numai
pentru viitor.
49. Conform art. 89 Codul Muncii, salariatul transferat nelegitim la o altă
muncă sau eliberat nelegitim din serviciu poate fi restabilit la locul de muncă prin
negocieri directe cu angajatorul, iar în caz de litigiu - prin hotărîre a instanţei de
judecată.
50. Potrivit art.90 alin. (1) Codul Muncii, în cazul restabilirii la locul de muncă
a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu, angajatorul este obligat
să repare prejudiciul cauzat acestuia.(2) Repararea de către angajator a
prejudiciului cauzat salariatului constă în: a) plata obligatorie a unei despăgubiri
pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă într-o mărime nu mai mică
decît salariul mediu al salariatului pentru această perioadă; b) compensarea
cheltuielilor suplimentare legate de contestarea transferului sau a eliberării din
serviciu (consultarea specialiştilor, cheltuielile de judecată etc.); c) compensarea
prejudiciului moral cauzat salariatului. (3) Mărimea reparării prejudiciului moral se
determină de către instanţa de judecată, ţinîndu-se cont de aprecierea dată acţ
iunilor angajatorului, dar nu poate fi mai mică decît un salariu mediu lunar al
salariatului.
51. În conformitate cu art. 96 CPC, (1) Instanţa judecătorească obligă partea
care a pierdut procesul să compenseze părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile
ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi
rezonabile. (11) Cheltuielile menţionate la alin.(1) se compensează părţii care a avut
cîştig de cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.
52. Astfel, instanţa consideră întemeiată solicitarea reclamantului privind î
ncasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă în mărime de 289670,56 de
lei, care a fost calculat reieşind din numărul de zile lucrătoare absentate de la locul
de muncă - 464 zile lucrătoare /începînd cu 24 mai 2016 şi pînă la 20.03.18/ şi
salariul mediu pe zi al reclamantului în mărime de 624,29 de lei (vol. 1, f.d.198).
53. Referitor la prejudiciul moral suferit de către reclamantul, instanţa
concluzioneză că, prin acţiunile ilegale ale pîrîtului, XXXXXXXXX a suportat un
prejudiciu moral, cuantumul căruia poate fi apreciat în mărime de 15000 lei.
54. Acordarea serviciilor juridice reclamantului a fost efectuată de către
avocatul Balan Alina (vol.1, f.d.3), cuantumul onorariului se confirmă prin bonul de
plată eliberat în modul stabilit. Instanţa conchide admiterea pretenţiilor
reclamantului privind încasarea sumei pentru serviciile juridice prestate în volum
deplin – 7000 de lei, deoarece acestea fiind necesare, reale şi rezonabile.
55. Instanţa de judecată la acest capitol a ţinut cont de practica CEDO privind
aprecierea cuantumului cheltuielilor pentru asistenţa juridică acordată:
a. complexitatea cauzei, noutatea şi dificultatea întrebărilor juridice ridicate
de speţă;
b. aportul avocatului la soluţionarea cauzei;
c. timpul şi munca depusă de avocat;
d. aptitudinile speciale necesare pentru a acorda asistenţa (cunoştinţe
tehnice'speciale,
cunoaşterea profundă a unor reglementări de profil, a altor procedee de
comunicare cu
clientul, etc.);
e. faptul în ce măsură munca avocatului în cauza respectivă îi limitează
capacitatea de a
lucra în alte dosare;
f. rezultatul obţinut;
g. restricţiile de timp impuse de client şi de circumstanţele cauzei;
h. experienţa, reputaţia şi abilitatea avocatului;
i. justificarea şi ponderea mijloacelor de apărare utilizate în cauză;
j. suma despăgubirilor pretinse/obţinute în cauză;
k. alţi factori, la discreţia instanţei.
56. În rest pretenţiile reclamantului instanţa le consideră neîntemeiate, din
care motiv se resping.
57. Conform art. 98 alin. (1) CPC, cheltuielile aferente judecării pricinii,
suportate de instanţa judecătorească, precum şi taxa de stat, de a căror plată
reclamantul a fost scutit, se încasează în contul statului de la pîrît proporţional părţ
ii admise din acţiune dacă pîrîtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.
58. Reieşind din prevederile legii sus-citate, este necesar de încasat de la ÎS
„MoldATSA” în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 3% din suma pretenţ
iilor materiale ale reclamantului admise, ce constituie 8690 (opt mii şase sute nouă
zeci) de lei.
59. În conformitate cu art. art. 87-90, 348-355 Codul Muncii, art.art. 236 alin.
(5) lit. b), 238-241 CPC, instanţa de judecată

HOTĂRĂȘTE:

Se admite parţial cererea concretizată de chemare în judecată depusă de


XXXXXXXXX.
Se anulează ordinul nr. 267-P din 23 mai 2016 „Cu privire la concedierea
salariatului în legătură cu reducerea statelor de personal”, emis de ÎS ”MoldATSA”.

Se repune XXXXXXXXX în funcţia deţinută de administrator adjunct al ÎS


”MoldATSA”, de la 23 mai 2016.
Se încasează de la ÎS ”MoldATSA” în beneficiul lui XXXXXXXXX:
- suma de 289670, 56 (două sute optzeci şi nouă de mii şase sute şaptezeci) de
lei 56 bani cu titlu salariului pentru perioada absenței forţate de la muncă (23 mai
2016 – 03 mai 2018);
- suma de 15000 (cincisprezece mii) de lei cu titlu prejudiciului moral;
- suma de 7000 (şapte mii) de lei pentru serviciile juridice.
În rest cerințele se resping ca neîntemeiate.
Se încasează de la ÎS ”MoldATSA” taxa de stat în beneficiul statului în mărime
de 8690 (opt mii şase sute nouăzeci) de lei.
Hotărârea e cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 de zile
prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul central/.

Preşedinte de şedinţă