Sunteți pe pagina 1din 22

Test grilă la dreptul familiei (I)

01. Care sunt caracterele juridice ale actului căsătoriei?


04. Care este soarta căsătoriei “soţului supravieţuitor”
a) caracterul unilateral; ulterior rămânerii definitive a hotărârii declarative de
b) caracterul laic; moarte, dar anterior anulării acesteia?
c) caracterul solemn;
d) caracterul constituţional. a) ambele căsătorii se desfac, cel în eroare facându-se
vinovat de infracţiunea de bigamie;
02. Sunt cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei: b) a doua căsătorie se desface, prima nepierzându-şi
niciodată valabilitatea;
a) consimţământul la căsătorie; c) ambele căsătorii fiind încheiate în temeiul Codului familiei,
b) diferenţa de sex; se face o excepţie de la principiul monogamiei;
c) logodna recunoscută public; d) a doua căsătorie se păstrează, prima considerându-se
d) capacitatea deplină de exerciţiu. desfăcută de la data încheierii celei de-a doua.

03. Valoarea juridică a logodnei este: 05. Care sunt formalităţile prealabile ale căsătoriei?

a) antecontract la căsătorie; a) vârsta matrimonială;


b) înlocuieşte contractul prenupţial; b) depunerea declaraţiei de căsătorie de către viitorii soţi;
c) îndeplineşte rolul de publicitate a căsătoriei; c) publicitatea încheierii căsătoriei;
d) condiţie legală de formă. d) solemnitatea.

06. Următoarele situaţii ţin de nulitatea relativă a reunite;


căsătoriei: d) pot alege un nume complet nou, dar numai de comun
acord.
a) rudenia firească, rudenia adoptivă, tutela;
b) eroarea, dolul, violenţa; 08. Dacă în timpul căsătoriei soţii se separă faptic,
c) consimţământul la căsătorie, vârsta matrimonială, impactul acestei stări asupra bunurilor comune
diferenţierea sexuală; dobândite în această perioadă este următorul:
d) caracterul bilateral, caracterul laic, caracterul solemn.
a) comunitatea devălmaşă se transformă automat în
07. Care sunt posibilităţile pe care viitorii soţi le au în comunitate pe cote-părţi;
privinţa numelui? b) pe perioada separaţiei faptice din timpul căsătoriei toate
bunurile acumulate sunt proprii;
a) fiecare dintre ei va păstra numele avut la data încheierii c) separaţia faptică în timpul căsătoriei face ca pentru
căsătoriei; acelaşi cuplu să coexiste coproprietatea devălmaşă
b) vor avea ca nume comun în timpul căsătoriei numele (constituită înainte de separaţia faptică) cu coproprietatea pe
oricăruia dintre ei; cote-părţi (constituită în timpul separaţiei faptice);
c) vor avea ca nume comun în timpul căsătoriei numele lor d) niciunul, coproprietatea devălmaşă neputând fi tulburată
în acest fel. 10. Consecinţa vinovăţiei soţului în raport cu partajarea
bunurilor comune este:
09. Care este excepţia de la regula mandatului tacit
reciproc de reprezentare între soţi? a) soţul culpabil este decăzut din pretenţiile la partaj;
b) soţul culpabil este penalizat cu până la 50% din ceea ce
a) actele de dispoziţie; ar fi trebuit să-i revină;
b) bunurile proprii aparţinând celuilalt soţ; c) nicio consecinţă;
c) bunurile imobile (terenurile şi construcţiile) comune; d) soţul culpabil pierde la partaj, dar numai dacă în mod
d) bunurile obţinute în timpul separării faptice a soţilor. normal ar fi trebuit să obţină mai multe bunuri decât celălalt
soţ.

Soluţii:

01. b), c)
02. a), b)
03. nimic
04. d)
05. b), c)
06. b)
07. a), b), c)
08. d)
09. c)
10. c)
Test grilă la dreptul familiei (VIII)
este vorba.
01. Cererile accesorii facultative din procesul de divorţ
sunt: 04. Diferenţa dintre filiaţia din căsătorie şi filiaţia din
afara căsătoriei este:
a) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
b) stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea soţului a) copiii care beneficiază de filiaţia din căsătorie sunt
aflat în nevoie; legitimi, cei în cazul cărora filiaţia este din afara
c) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal; căsătoriei sunt bastarzi;
d) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de b) filiaţia din afara căsătoriei elimină orice pretenţie
creştere şi educare a copiilor. succesorală;
c) niciuna;
02. Dreptul la întreţinere al fostului soţ constă în: d) copiii a căror filiaţie este din afara căsătoriei nu se
bucură de ocrotirea adopţiei, tutelei sau curatelei.
a) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat
în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă 05. Posesia de stat
survenite înainte de căsătorie;
b) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat a) faptul că o anumită naţiune deţine un stat care-i
în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă asigură independenţa;
survenite în timpul căsătoriei; b) domeniile aflate în arministrarea statului, la care se
c) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat adaugă regiile autonome şi societăţile comerciale la care
în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă statul este acţionar unic sau majoritar;
survenite în decurs de un an după căsătorie căsătorie, c) o stare de fapt corespunzătoarei unei anumite stări
oricare ar fi cauza; civile, având ca principal efect prezumţia simplă că
d) faptul că poate beneficia de întreţinere fostul soţ aflat starea de fapt corespunde unei stări de drept;
în stare de nevoie din cauza incapacităţii de muncă d) tot ceea ce statul administrează fără să poată
survenite oricând după căsătorie, putându-se vorbi în înstrăina, neavând drept de proprietate.
acest caz despre un drept perpetuu.
06. Formele sub care se poate face recunoaşterea de
03. Se poate considera că părintele căruia nu i-a fost maternitate sunt:
încredinţat copilul este decăzut din drepturile
părinteşti? a) testament, chiar şi lovit de nulitate;
b) înscris autentic;
a) da; c) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
b) nu; d) declaraţie în exclusivitate scrisă, la serviciul stării
c) numai dacă părintele în această situaţie părăseşte civile.
pentru timp îndelungat ţara în care se află domiciliul
copilului; 07. Care dintre cele două prezumţii de paternitate are
d) indiferent de opiniile doctrinare, faptic despre asta întâietate în raport cu cealaltă?
02.
a) un conflict al celor două prezumţii de paternitate este c) debitorul este obligat să asigure întreţinerea în temeiul
practic imposibil; legii, indiferent de situaţia lui materială concretă;
b) are întâietate prezumţia de paternitate a concepţiei d) debitorul desemnat să presteze această obligaţie are
copilului în timpul căsătoriei; mijloacele necesare s-o facă.
c) se stabileşte de către instanţă, în urma analizei
circumstanţelor specifice;
03. Soluţii:
d) are întâietate prezumţia de paternitate a copilului
01. a), b), c)
născut în timpul căsătoriei.
02. a), b)
03. b)
08. Cine are calitatea procesuală în acţiunea în
04. c)
stabilirea paternităţii?
05. c)
06. a), b)
a) Ministerul Public;
07. d)
b) tatăl interesat să facă recunoaşterea paternităţii;
08. d)
c) copilul, dar numai dacă este major;
09. b), d)
d) copilul, iar în numele său mama sau reprezentantul
10. a), d)
său legal.

09. Următoarele afirmaţii constituie reguli care


compun ierarhia celor obligaţi la întreţinere:

a) ascendentul este obligat la întreţinere înaintea


descendentului;
b) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere după părinţi,
dar înaintea bunicilor
c) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al
celuilalt soţ datorează întreţinere copilului, indiferent
care este situaţia părinţilor fireşti;
d) întreţinerea datorată de cel care a luat copilul pentru
a-l îngriji sau proteja temporar, are prin definiţie caracter
subsidiar faţă de obligaţia impusă părinţilor.

10. Condiţiile generale ale obligaţiei legale de


întreţinere sunt:

a) creditorul obligaţiei este lipsit de câştig datorită


incapacităţii de a munci;
b) creditorul obligaţiei are dreptul la aceasta în temeiul
datoriei morale pe care o are debitorul faţă de el;
d) judecătoria, atât de la domiciliul reclamantului cât şi de la
Test grilă la dreptul familiei (IX) domiciliul pârâtului.
01. Următoarele afirmaţii constituie reguli care compun
ierarhia celor obligaţi la întreţinere: 05. Actele de administrare ale minorului cu capacitate
restrânsă de exerciţiu, încheiate fără încuviinţarea
a) descendentul este obligat la întreţinere înaintea prealabilă a părinţilor, pot fi anulate dacă:
ascendentului, iar dacă sunt mai mulţi descendenţi sau mai
mulţi ascendenţi, cel în grad mai apropiat este obligat a) au conţinut penal;
înaintea celui în grad mai îndepărtat; b) tulbură ordinea publică;
b) cel care adoptă este obligat la întreţinere înaintea c) i-au pricinuit acestuia o vătămare;
părinţilor fireşti; d) vădesc pericol social.
c) fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere înaintea părinţilor,
dar după bunici; 06. Cazurile scindării ocrotirii părinteşti sunt:
d) între foştii soţi divorţaţi sau a căror căsătorie a fost
desfiinţată, întreţinerea se datorează în aceeaşi ordine ca şi a) desfacerea căsătoriei părinţilor copilului;
între soţii dintr-o căsătorie în fiinţă, adică înaintea oricărei b) desfiinţarea căsătoriei părinţilor;
alte persoane. c) încredinţarea copilului din afara căsătoriei consecutiv
stabilirii filiaţiei sale;
02. Cuantumul maxim al întreţinerii datorată soţului plus d) plasamentul copilului.
cea acordată copiilor este:
07. Caracterele generale ale tutelei sunt:
a) jumătate din venitul soţului obligat la plată;
b) un sfert din venitul soţului obligat la plată; a) este o sarcină socială şi de încredere, în sensul că soarta
c) o treime din venitul soţului obligat la plată unui copil singur nu este o chestiune strict privată;
d) două treimi din venitul soţului obligat la plată. b) este o sarcină strict facultativă, întrucât persoana
desemnată a fi tutore are deplina libertate de a accepta sau
03. Plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui de a refuza numirea;
obligat la întreţinerea părintelui pentru un copil sunt: c) este întotdeauna o sarcină oneroasă;
d) este o sarcină personală.
a) până la o pătrime din venit;
b) până la o treime din venit; 08. Nu poate fi tutore:
c) până la jumătate din venit;
d) peste jumătate din venit. a) cel lipsit, conform legii speciale, de dreptul de a alege şi
de a fi ales deputat;
04. Instanţa competentă pentru soluţionarea cauzelor b) cel decăzut din drepturile părinteşti sau declarat incapabil
legate de obligaţia de întreţinere este: de a fi tutore;
c) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului,
a) judecătoria de la domiciliul reclamantului; nu ar putea îndeplini sarcina tutelei
b) judecătoria de la domiciliul pârâtului; d) femeia însărcinată.
c) tribunalul;
09. Plasamentul în regimul de urgenţă se impune în
situaţia:

a) copilului ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi,


decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a
aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub
interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când
nu a putut fi instituită tutela
b) copilului abuzat sau neglijat;
c) copilului care, în vederea protejării intereselor sale, nu
poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile
acestora
d) copilului găsit sau abandonat în unităţile sanitare.

10. Adopţia:

a) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor


destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau
definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
acestora;
b) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui
minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub
supravegherea autorităţii tutelare;
c) este îndatorirea impusă de lege unui adult de a asigura
unui sau unor minori mijloacele necesare traiului, precum şi
a mijloacelor necesare educării şi pregătirii profesionale;
d) este o ficţiune juridică prin care filiaţia firească şi
raporturile de rudenie firească sunt înlocuite cu o filiaţie
civilă, respectiv cu legături de rudenie civilă.
02. 01. a), b), d)
02. a)
03. a)
04. d)
05. c)
06. a), b), c), d)
07. a), d)
08. a), b), c)
09. b), d)
10. d)
b) ivirea unei contrarietăţi de interese între copil şi părinţi,
Test grilă la dreptul familiei (X) sau între copiii aflaţi sub aceeaşi ocrotire părintească;
01. Starea de nevoie se prezumă în cazul: c) decesul unuia sau ambilor părinţi;
d) copilul neglijat sau abuzat.
a) descendentului minor;
b) străbunicului; 06. Situaţia scindării ocrotirii părinteşti asimilată
c) fostei soţii a unui fotbalist; divorţului este:
d) părintelui vitreg.
a) situaţia căsătoriei fictive;
02. Creditorul obligaţiei de întreţinere, fost soţ exclusiv b) curatela;
culpabil de divorţ, are un drept la întreţinere timp de: c) adopţia;
d) situaţia părinţilor din afara căsătoriei.
a) 3 luni;
b) 6 luni; 07. Tutela poate fi refuzată în situaţia în care cel
c) un an; desemnat:
d) nelimitat.
a) este mama unui copil mai mare de 8 ani;
03. Plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui b) se ocupă de creşterea şi educarea a 2 sau mai mulţi copii;
obligat la întreţinerea părintelui pentru doi copii sunt: c) nu doreşte să exercite o tutelă;
d) din cauza bolii, a infirmităţii, a felului îndeletnicirii, a
a) până la o pătrime din venit; depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile copilului,
b) până la o treime din venit; sau din alte motive întemeiate, nu ar putea îndeplini această
c) până la jumătate din venit; sarcină.
d) peste jumătate din venit.
08. Funcţia tutorelui încetează în situaţiile:
04. Situaţiile în care se pune problema
consimţământului personal al copilului, cu valoare de a) decesul acestuia;
condiţie a operaţiunii juridice, sunt: b) îndepărtarea de la tutelă;
c) înlocuirea tutorelui;
a) încredinţarea spre creştere unuia dintre părinţi, în urma d) numirea altui tutore în cazul punerii sub interdicţie a
procesului de divorţ; minorului.
b) adopţia copilului care a împlinit 10 ani;
c) stabilirea unei măsuri de protecţie specială privind copilul 09. Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau
care a împlinit 14 ani definitiv, de ocrotirea părinţilor săi:
d) ancheta penală în cazul copilului maltratat sau abuzat.
a) este documentul prin care se realizează planificarea
05. Situaţiile în care este necesară instituirea curatelei serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a
sunt: copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost
a) decăderea din drepturi a unuia sau a ambilor părinţi; separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent,
în cel mai scurt timp posibil;
b) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor
destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau
definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
acestora;
c) este documentul prin care se realizează planificarea
acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării
psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii
separării copilului de familia sa;
d) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui
minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub
supravegherea autorităţii tutelare.

10. Adopţia este:

a) operaţiune juridică;
b) act juridic;
c) raport juridic;
d) instituţie juridică.

Soluţii:

01. a)
02. c)
03. b)
04. b), c)
05. b)
06. d)
07. b), d)
08. a), b), c), d)
09. b)
10. a), c), d)
c) punerea sub interdicţie a unuia dintre părinţi;
Test grilă la dreptul familiei (XI) d) neputinţa, din orice împrejurare, a unuia dintre părinţi de
01. Modalităţile de executare ale obligaţiei de întreţinere a-şi manifesta voinţa.
sunt:
06. Exerciţiul drepturilor părinteşti se suspendă de plin
a) în natură; drept în cazul:
b) în bani;
c) în suport moral şi empatie; a) plasamentului;
d) parte în natură şi parte în bani. b) curatelei;
c) plasamentului în regim de urgenţă;
02. Creditorul obligaţiei de întreţinere, în sarcina căruia d) supravegherii specializate.
nu s-a reţinut nicio culpă în legătură cu divorţul, are un
drept la întreţinere timp de: 07. Tutela se instituie din cauzele următoare:

a) 3 luni; a) ambii părinţi ai minorului sunt decedaţi sau necunoscuţi;


b) 6 luni; b) la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte instituirea tutelei;
c) un an; c) la cererea minorului, dar numai dacă a depăşit vârsta de
d) nelimitat. 10 ani;
d) la propunerea autorităţii tutelare.
03. Plafoanele maximale din câştigul din muncă al celui
obligat la întreţinerea părintelui pentru trei copii sau mai 08. Cauzele de încetare a tutelei sunt:
mulţi sunt:
a) dobândirea de către minor a capacităţii depline de
a) până la o pătrime din venit; exerciţiu;
b) până la o treime din venit; b) decesul minorului aflat sub ocrotire;
c) până la jumătate din venit; c) dispariţia împrejurărilor care au condus la instituirea
d) peste jumătate din venit. tutelei;
d) cererea minorului, dar numai dacă a depăşit 10 ani.
04. Formele protecţiei alternative sunt:
09. Planul de servicii:
a) tutela;
b) măsurile de protecţie specială; a) este documentul prin care se realizează planificarea
c) supravegherea specializată; serviciilor, prestaţiilor şi a măsurilor de protecţie specială a
d) adopţia. copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia şi a
familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost
05. Situaţiile în care sarcina înfăptuirii ocrotirii părinteşti separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent,
revine unui singur părinte sunt: în cel mai scurt timp posibil;
b) este ansamblul măsurilor, prestaţiilor şi serviciilor
a) decesul unuia dintre părinţi; destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau
b) decăderea din drepturi a unuia dintre părinţi; definitiv, de ocrotirea părinţilor săi sau a celui care, în
vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija
acestora;
c) este documentul prin care se realizează planificarea
acordării serviciilor şi a prestaţiilor, pe baza evaluării
psihosociale a copilului şi a familiei, în vederea prevenirii
separării copilului de familia sa;
d) reuneşte dispoziţiile legale referitoare la ocrotirea unui
minor de către o altă persoană decât părinţii săi, sub
supravegherea autorităţii tutelare.

10. Condiţia atestatului privind aptitudinea morală şi


materială de a adopta nu mai este impusă în situaţiile:

a) unei persoane publice unanim recunoscute;


b) când adopţia priveşte o persoană majoră;
c) unei adopţii internaţionale;
d) unei adopţii care se referă la copilul firesc sau adoptat al
celuilalt soţ.

Soluţie:

01. a), b), d)


02. d)
03. c)
04. a), b), d)
05. a), b), c), d)
06. c)
07. a), b)
08. a), b), c)
09. c)
10. b), d)
al naşterii în cazul filiaţiei adoptive constă în:
Test grilă la dreptul familiei (VII)
01. Cererile accesorii obligatorii din procesul de divorţ sunt: a) întocmirea unui nou act de naştere al adoptatului, în care
părinţii adoptivi sunt trecuţi ca fiind părinţi fireşti, însă acest
a) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal; înscris nu dovedeşte faptul naşterii de către mama adoptivă;
b) chestiunea numelui soţilor după desfacerea căsătoriei; b) apariţia unei neconcordanţe între numele şi persoanele
c) încredinţarea copiilor spre creştere şi educare unuia dintre care apar în certificatul de naştere şi numele şi persoanele
părinţi sau unei terţe persoane; care exercită ocrotirea părintească;
d) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi c) în cazul adopţiei, se eliberează un certificat care nu
educare a copiilor. concordă cu realitatea, concomitent cu modificarea datelor
din registrul de stare civilă;
02. Este permisă desfacerea căsătoriei şi fără indicarea d) în caz de adopţie există două certificate constatatoare ale
vinovăţiei unuia sau ambilor soţi? naşterii, unul la părinţii adoptivi şi celălalt la părinţii fireşti.

a) nu; 06. Recunoaşterea voluntară de maternitate este


b) da; permisă:
c) nu, pentru că în acest caz nu se mai poate face partajul
bunurilor comune; a) naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă;
d) da, însă numai dacă nu există copii minori din căsătorie. b) copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca fiind
născut din părinţi necunoscuţi;
03. Ca urmare a divorţului, între foştii soţi: c) cea care îşi asumase anterior filiaţia maternă între timp a
retractat;
a) subzistă vocaţia succesorală reciprocă; d) imposibilitatea reconstituirii registrelor de stare civilă.
b) se stinge obligaţia de întreţinere între soţi, născându-se o
nouă obligaţie de întreţinere, între foştii soţi; 07. Prezumţia timpului legal al concepţiei este:
c) dispare obligaţia de a contribui la cheltuielile căsniciei;
d) subzistă pentru un an, în anumite condiţii, obligaţia a) timpul cuprins între a trei sute şaizeci şi a o sută optzecea
reciprocă de sprijin material. zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii
b) timpul cuprins între a două sute nouăzeci sute şi a o sută
04. Care este termenul de recurs în cazul hotărârii de optzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al
partaj? concepţiunii
c) timpul cuprins între a trei sute zece şi a o sută şaptezecea
a) 15 zile de la comunicarea hotărârii; zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii
b) 60 zile de la comunicarea hotărârii; d) timpul cuprins între a trei sute şi a o sută optzecea zi
c) 30 de zile de la comunicarea hotărârii când partajul a fost dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiunii.
cerut în cazul procesului de divorţ pe cale accesorie sau
incidentă; 08. Termenul de prescripţie al acţiunii în tăgăduirea
d) 10 zile. paternităţii este:

05. Pierderea forţei probante a certificatului constatator a) 3 ani de la naşterea copilului;


b) 3 ani de la data când a aflat de naşterea copilului, pentru 05. a)
soţul mamei; 06. a), b)
c) 3 ani de la data majoratului, pentru copil; 07. d)
d) imprescriptibil. 08. a), b), c)
09. a), b), c), d)
09. Enumeraţi cazurile în care recunoaşterea de
paternitate este lovită de nulitate absolută:

a) recunoaşterea se referă la un copil care beneficiază de


una din prezumţiile legale de paternitate sau care, din afara
căsătoriei fiind, are deja paternitatea legal stabilită;
b) recunoaşterea priveşte un copil născut în afara căsătoriei,
decedat fără descendenţi fireşti;
c) autorul recunoaşterii este lipsit de voinţă conştientă;
d) manifestarea de voinţă nu a fost exprimată într-una din
formele impuse de lege, adică declaraţie la serviciul de stare
civilă, înscris autentic sau testament.

10. Următoarele afirmaţii constituie reguli care compun


ierarhia celor obligaţi la întreţinere:

a) părinţii fireşti sunt obligaţi la întreţinerea copiilor minori


înaintea părinţilor adoptivi;
b) soţii îşi datorează întreţinere înaintea celor obligaţi;
c) copilul întreţinut timp de cel puţin 5 ani de soţul părintelui
firesc poate fi obligat la întreţinerea părintelui vitreg;
d) moştenitorii celui obligat la întreţinerea unui copil, precum
şi moştenitorii celui care, deşi nu avea obligaţia legală, a dat
întreţinere unui copil, sunt datori a continua întreţinerea,
indiferent de valoarea bunurilor moştenite, însă numai pe
perioada minorităţii copilului şi în subsidiar faţă de părinţii
copilului.

Soluţii:

01. b), c), d)


02. b)
03. b), c)
04. a), c)
drepturile părinteşti cu privire la acesta; celălalt părinte
Test grilă la dreptul familiei (VI) deţine dreptul de a avea legături personale cu copilul,
01. Sunt caracteristici ale procedurii divorţului precum şi dreptul de a veghea la creşterea, educarea,
învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia.
a) dreptul de a cere desfacerea căsătoriei este recunoscut
exclusiv soţilor; 05. Partajul bunurilor comune ale soţilor la desfacerea
b) determinarea instanţei competente teritorial urmează căsătoriei poate fi:
regulile dreptului comun;
c) asupra unora dintre cererile accesorii sau incidentale a) partaj chirografar (la cererea soţilor chirografari)
instanţa de divorţ este obligată să statueze chiar şi din oficiu; b) partaj voluntar (la cererea soţilor)
d) admisibilitatea unora dintre mijloacele de probă propuse c) partaj judiciar (prin hotărâre judecătorească)
în dovedirea existenţei şi temeiniciei motivelor de divorţ d) partaj cutumiar (în acord cu regulile nescrise ale locului).
invocate se apreciază după criterii anume stabilite.
06. Filiaţia este:
02. Cererea reconvenţională este:
a) faptul de a avea cel puţin un descendent masculin (fiu);
a) cererea principală de desfacere a căsătoriei; b) acţiunea unei societăţi comerciale de a deschide o filială
b) o cerere accesorie obligatorie; în altă ţară;
c) solicitarea divorţului pe care o face soţul pârât, în urma c) legătura juridică existentă între o persoană şi ascendenţii
cererii principale în desfacerea căsătoriei; săi ca urmare a descendenţei biologice;
d) o cerere accesorie facultativă. d) raportul de descendenţă a unei persoane faţă de părinţii
săi, legătura directă şi imediată dintre un copil şi părinţii săi.
03. Termenul de apel în cazul procedurii divorţului este:
07. Natura juridică a recunoaşterii de maternitate este:
a) 15 zile, ca şi în dreptul comun;
b) 30 de zile, dublu faţă de cel alocal de dreptul comun a) act condiţie;
acestor căi de atac; b) mijloc de probă;
c) 20 de zile; c) act unilateral;
d) 60 de zile, fiind practic cel mai mare termen de apel din d) act bilateral.
dreptul pozitiv.
08. Cine are dreptul la exercitarea acţiunii în stabilirea
04. Scindarea ocrotirii părinteşti constă în: maternităţii?

a) părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită a) orice persoană interesată;
toate drepturile părinteşti cu privire la acesta; b) mama copilului;
b) o parte dintre drepturile părinteşti sunt automat preluate c) strict copilul;
de autoritatea tutelară; d) copilul, dar şi moştenitorii acestuia.
c) drepturile părinteşti pot fi exercitate limitat, numai cu
aprobarea instanţei; 09. Formele recunoaşterii de paternitate sunt:
d) părintele divorţat căruia i s-a încredinţat copilul exercită
a) înscris autentic;
b) declaraţie la serviciul de stare civilă;
c) testament;
d) scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10. Obligaţia legală de întreţinere există între:

a) soţ şi soţie;
b) între foştii soţi din căsătoria desfiinţată (dar numai acela
care va putea invoca beneficiul putativităţii);
c) între fraţi şi surori;
d) soţul care a contribuit la întreţinerea copilului firesc al
celuilalt soţ este obligat să continue a da întreţinere pe
timpul minorităţii acestuia, însă numai dacă părinţii fireşti
sunt decedaţi, dispăruţi ori sunt în nevoie.

Soluţii:

01. a), c), d)


02. c)
03. b)
04. d)
05. b), c)
06. c), d)
07. b), c)
08. c)
09. a), b), c)
10. a), b), c), d)
Test grilă la dreptul familiei (V) drepturi şi obligaţii patrimoniale.

01. Cererile accesorii obligatorii din procesul de divorţ sunt:


04. Termenul de prescripţie al împărţirii bunurilor comune ale
soţilor prin hotărâre judecătorească este:
a) încredinţarea copiilor spre creştere şi educare unuia dintre părinţi
sau unei terţe persoane;
a) 3 ani, conform dreptului comun;
b) stabilirea pensiei de întreţinere în favoarea soţului aflat în nevoie;
b) 5 ani, prin derogare de la termenul comun;
c) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
c) stabilit de comun acord de către părţi;
d) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal.
d) împărţirea bunurilor comune nu poate fi prescrisă extinctiv.

02. Vârsta dincolo de care este imperativă ascultarea copilului


05. Filiaţia maternă se stabileşte:
în legătură cu încredinţarea sa la unul dintre părinţi sau o terţă
persoană este:
a) prin simpla afirmaţie a beneficiarului;
b) prin certificatul constatator al naşterii;
a) 18 ani;
c) prin recunoaşterea mamei;
b) 16 ani;
d) în faţa instanţelor judecătoreşti prin orice mijloace de probă.
c) nu există o vârstă anume, instanţa decide în funcţie de gradul de
maturitate a copilului;
06. Acţiunea maternităţii rezultând din actul de stare civilă este
d) 10 ani.
posibilă dacă:

03. Ca efect al divorţului, în raporturile dintre foştii soţi:


a) posesia de stat nu corespunde stării civile rezultând din certificatul
de naştere;
a) încetează drepturile şi obligaţiile personale, subzistă drepturile şi
b) mama a retractat recunoaşterea de maternitate;
obligaţiile patrimoniale;
c) o altă femeie a făcut o recunoaştere de maternitate al cărui
b) încetează unele drepturi şi obligaţii personale, subzistă drepturile
subiect este copilul a cărei filiaţie maternă este stabilită prin
şi obligaţiile patrimoniale;
certificatul de naştere;
c) încetează unele drepturi şi obligaţii personale, subzistă unele
d) persoana deţine numai certificatul constatator al naşterii, nu şi
drepturi şi obligaţii patrimoniale;
folosinţa stării civile.
d) încetează drepturile şi obligaţiile personale, subzistă unele
07. Termenul de prescripţie a recunoaşterii de maternitate este: d) obligaţia fiind legală, nu există un moment anume, simpla legătură
între creditor şi debitor face ca obligaţia să fie oricând certă, lichidă şi
a) termenul comun de 3 ani; exigibilă.
b) imprescriptibil extinctiv;
c) 1 an din momentul în care tatăl află de recunoaşterea de Soluţii:
maternitate;
d) nu mai târziu de 3 ani din momentul în care copilul capătă deplina 01. a)
capacitate de exerciţiu. 02. d)
03. d)
08. Prezumţiile de paternitate sunt: 04. d)
05. b), c), d)
a) absolute, irefragabile, imposibil de combătut; 06. a), d)
b) relative, vremelnice; 07. b)
c) intermediare, mixte; 08. c)
d) imposibil de clasificat. 09. d)
10. a)
09. Termenul de prescripţie al acţiunii în contestarea paternităţii
este:

a) 1 an;
b) 3 ani, termenul comun;
c) 5 ani, un termen excepţional;
d) imprescriptibil extinctiv.

10. Obligaţia legală de întreţinere este datorată:

a) din momentul introducerii cererii de chemare în judecată;


b) de la data pronunţării hotărârii;
c) dintr-un moment stabilit de comun acord între părţi;
Test grilă la dreptul familiei (IV) 05. Căsătoria putativă este:
01. Neasimilarea convieţuirii faptice cu starea de căsătorie
are consecinţele următoare: a) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al
întemeierii unei familii;
a) este refuzată prezumţia de comunitate a bunurilor soţilor; b) căsătoria în care a lipsit publicitatea oficierii;
b) mandatul tacit reciproc de reprezentare între soţi c) căsătorie care, deşi nulă sau anulată, produce unele
funcţionează doar în situaţia înstrăinării de bunuri imobiliare; efecte în raporturile dintre soţi, în considerarea faptului că
c) nu există vocaţie succesorală între concubini; cel puţin unul dintre aceştia a fost de bună-credinţă
d) copiii născuţi în cuplul care convieţuieşte faptic sunt d) căsătoria încheiată în dispreţul stării de monogamie.
consideraţi printr-o ficţiune juridică ca fiind născuţi în timpul
căsătoriei. 06. Excepţiile de la regula desfiinţării retroactive a
căsătoriei sunt:
02. Impedimentele la căsătorie sunt:
a) situaţia copiilor rezultaţi din căsătoria nulă sau anulată;
a) rudenia firească, însă nu şi rudenia adoptivă; b) căsătoria fictivă;
b) alienaţia sau debilitatea mintală, cu excepţia situaţiei de c) căsătoria clandestină;
revenire vremelnică a discernământului; d) căsătoria putativă.
c) starea de persoană căsătorită;
d) tutela. 07. Este admisibilă acţiunea în constatarea întinderii
drepturilor soţilor asupra masei bunurilor aflate în
03. Noua căsătorie a unei persoane deja căsătorite este: proprietatea lor comună devălmaşă?

a) infracţiunea de tulburare a ordinii publice şi se a) da, dar numai la cererea creditorilor soţilor;
sancţionează cu amendă; b) da, însă numai dacă este cerută numai de către unul
b) lovită de nulitate relativă; dintre soţi, şi sub rezerva confidenţialităţii;
c) infracţiune de bigamie; c) nu, fiindcă ar avea drept consecinţă transformarea
d) lovită de nulitate absolută, împreună cu prima căsătorie. dreptului de proprietate devălmaşă în proprietate comună pe
cote-părţi;
04. Căsătoria minorului care nu a împlinit 16 ani: d) da, însă numai dacă proprietatea continuă să rămână
devălmaşă.
a) este nulă absolut, dar nulitatea nu se mai pronunţă dacă
între timp soţul care nu avea vârsta legală la căsătorie a 08. Sunt bunuri proprii ale fiecăruia dintre soţi:
împlint-o;
b) este nulă absolut, cu excepţia situaţiei în care soţia a dat a) bunurile necesare exercitării profesiei;
naştere unui copil sau a rămas însărcinată; b) bunurile cumpărate din diferenţa de venituri raportată la
c) este nulă absolut, mai puţin în situaţia în care se poate veniturile celuilalt soţ;
invoca în sprijinul ei aparenţa legalităţii juridice; c) bunurile obţine din moşteniri, legate sau donaţii, chiar
d) este nulă absolut, mai puţin în situaţia în care se constată dacă dispunătorul a prevăzut că pot fi comune;
absenţa oricărui viciu de consimţământ. d) bunurile obţinute înaintea căsătoriei.
09. Care sunt trăsăturile dreptului de proprietate
comună în devălmăşie?

a) existând în temeiul stării de căsătorie, proprietatea


comună în devălmăşie nu poate fi lichidată decât odată cu
căsătoria;
b) neputând fi evaluat nici măcar printr-o cotă-parte ideală,
dreptul de proprietate al soţului nu poate fi înstrăinate prin
acte între vii;
c) oricare dintre soţi poate săvârşi acte de folosinţă şi
administrare asupra bunurilor comune, precum şi, cu unele
limitări, acte de dispoziţie, prezumându-se mandatul tacit al
celuilalt soţ;
d) are caracter intuitu personae.

10. Cererile accesorii obligatorii în procesul de divorţ


sunt:

a) chestiunea numelui soţilor după desfacerea căsătoriei;


b) stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi
educare a copiilor;
c) partajarea bunurilor comune ale soţilor;
d) atribuirea locuinţei domiciliu conjugal.

Răspunsuri:

01. a), c)
02. c), d)
03. c)
04. a), b)
05. c)
06. a), d)

07. c)
08. a), d)
09. b), c), d)
10. a), b)
b) rudenia firească;
Test grilă la dreptul familiei (III) c) starea de alienaţie sau debilitate mintală;
01. Căsătoria face parte din categoria actelor juridice d) lipsa diferenţierii sexuale.
condiţie, adică:
05. Ce este căsătoria fictivă?
a) manifestarea de voinţă a viitorilor soţi este numai
condiţia necesară a aplicabilităţii statutului legal al a) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al
căsătoriei; întemeierii unei familii;
b) este preferabil ca viitorii soţi să semneze un contract b) căsătoria în care a lipsit publicitatea oficierii;
prenupţial cu condiţii clare şi ferme; c) căsătorie care, deşi nulă sau anulată, produce unele
c) căsătoria are loc numai dacă sunt îndeplinite condiţiile efecte în raporturile dintre soţi, în considerarea faptului
legii; că cel puţin unul dintre aceştia a fost de bună-credinţă
d) viitorii soţi nu pot pune condiţii la căsătorie. d) căsătoria încheiată în dispreţul stării de monogamie.

02. Vârsta minimă la căsătorie este: 06. Competenţa de a se pronunţa în primă instanţă
cu privire la nulitatea căsătoriei o are:
a) 18 ani, adică vârsta capacităţii de exerciţiu depline;
b) 16 ani dacă există motive temeinice pledând pentru a) serviciul de stare civilă care a oficiat căsătoria;
încheierea căsătoriei, s-a obţinut aviz medical favorabil, b) judecătoria;
există încuviinţarea părinţilor şi autorizarea direcţiei c) tribunalul;
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; d) curtea de apel.
c) vârsta pubertăţii constatată medical;
d) vârsta pe care comunitatea din care fac parte tinerii o 07. Care regim matrimonial este legal în România?
consideră minimul acceptabil pentru întemeierea unei
familii. a) regimul separaţiei bunurilor;
b) regimul comunităţii bunurilor;
03. Cum se rectifică sau se completează certificatul c) o formă mixtă între regimul separaţiei bunurilor şi cel
de stare civilă? al comunităţii;
d) orice regim, cu condiţia să fie precizat printr-un
a) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; contract prenupţial.
b) la cererea persoanei interesate, de către funcţionarul
primăriei care a eliberat certificatul; 08. Prezumţia mandatului tacit reciproc de
c) de către primarul unităţii administrativ-teritoriale; reprezentare între soţi presupune:
d) de către direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţie a copilului. a) încheierea şi desfacerea căsătoriei pot avea loc în
cazul absenţei justificate a unuia dintre soţi;
04. Este nulă absolut căsătoria încheiată cu b) oricare dintre soţi poate încheia acte de dispoziţie de
încălcarea dispoziţiilor privitoare la: orice fel, inclusiv imobiliară, cu condiţia să se limiteze la
bunurile comune, nu şi la cele proprii aparţinând celuilalt
a) starea de persoană căsătorită; soţ;
c) ficţiunea juridică prin care orice act de folosinţă, de
administrare sau de dispoziţie poate fi încheiat temporar
de unul dintre soţi, devenind deplin valabil în urma
confirmării acordate de celălalt soţ;
d) fiecare dintre soţi este împuternicit să încheie singur
acte de folosinţă, de administrare sau de dispoziţie
(mobiliară) asupra bunurilor comune, presupunându-se
că în privinţa actului juridic concret a acţionat atât în
nume propriu, cât şi ca reprezentant al celuilalt soţ,
cotitular.

09. Desfacerea căsătoriei poate fi pronunţată:

a) la cererea rudelor soţilor;


b) la iniţiativa unuia dintre soţi;
c) în temeiul consimţământului ambilor soţi;
d) la cererea copiilor minori din căsătorie.

10. Constituie excepţii de la regula înfăţişării în


persoană în procesul de divorţ:

a) unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de


libertate;
b) unul dintre soţi este împiedicat de o boală gravă;
c) unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
d) unul dintre soţi are reşedinţa în străinătate.

Soluţii:

01. a)
02. a), b)
03. b)
04. a), b), c), d)
05. a)
06. b)
07. b)
08. d)
09. b), c)
10. a), b), c), d)
05. Ce este căsătoria clandestină?
Test grilă la dreptul familiei (II)
01. Caracterul în principiu perpetuu al căsătoriei înseamnă: a) căsătoria afectată de vicii de consimţământ (eroare, dol, violenţă);
b) căsătoria care încalcă principiul monogamiei;
a) interdicţia relativă de a divorţa; c) căsătoria la care a lipsit publicitatea oficierii;
b) o ilustrare a principiului monogamiei; d) căsătoria încheiată în orice alt scop decât acela al întemeierii unei
c) căsătoria nu poate fi afectată de niciun termen, fie el extinctiv sau familii.
suspensiv, nici de condiţie, rezolutorie sau suspensivă;
d) căsătoria este preferabil să înceteze prin decesul unuia dintre soţi, 06. Ce este desfiinţarea căsătoriei?
sau prin hotărâre judecătorească de declarare a morţii rămasă
definitivă. a) singura modalitate de disoluţie a căsătoriei valabil încheiate;
b) pierderea stării de căsătorie în urma morţii unui a dintre soţi sau a
02. Sunt cerinţe legale de fond la încheierea căsătoriei: rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declaratoare de moarte;
c) sancţiunea civilă care intervine ca urmare a nerespectării unora
a) consimţământul la căsătorie; dintre cerinţele de valabilitate stabilite de lege;
b) vârsta matrimonială; d) sancţiunea prin care se anulează căsătoria care nu a fost
c) comunicarea reciprocă de către viitorii soţi a stării sănătăţii lor; precedată de logodnă.
d) diferenţa de sex.
07. Îndatoririle conjugale sunt:
03. Cine are calitatea de a autoriza excepţiile de la interdicţia
căsătoriei pentru relaţiile de rudenie adoptivă? a) comuniunea şi înţelegerea care trebuie să caracterizeze viaţa
conjugală;
a) ofiţerul stării civile; b) datoria soţilor de a nu întreţine relaţii sexuale în afara căsătoriei;
b) preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al capitalei; c) obligaţia soţilor de a avea raporturi sexuale împreună;
c) nu este nevoie de o autorizaţie suplimentară în acest caz; d) îndatorirea soţilor de a evita în viaţa de familie injuriile şi violenţa
d) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului. conjugală.

04. Momentul încheierii căsătoriei este: 08. Sancţiunea nesocotirii limitelor convenţionale ale
mandatului tacit reciproc de reprezentare a soţilor:
a) momentul în care viitorii soţi semnează în Registrul Stării Civile;
b) momentul în care viitorii soţi îşi dau consimţământul la căsătorie în a) este infracţiunea de înşelăciune şi se pedepseşte conform Codului
cadru solemn; Penal;
c) momentele cumulate ale depunerii declaraţiei la căsătorie cu cel b) se sancţionează cu nulitate absolută a actului juridic încheiat de
în care ofiţerul de stare civilă îndeplineşte îndatoririle impuse de lege un singur soţ;
cu privire la verificarea îndeplinirii condiţiilor de valabilitate a c) se sancţionează cu nulitate relativă a actului juridic încheiat de un
căsătoriei; singur soţ;
d) momentul în care ofiţerul de stare civilă, constatând îndeplinirea d) mandatul tacit reciproc de reprezentare a soţilor având caracter
tuturor cerinţelor stabilite pentru valabilitatea căsătoriei, declară pe absolut, problema limitelor nu se pune.
viitorii soţi căsătoriţi.
09. O convenţie extra-judiciară a soţilor de împărţire a bunurilor
comune este:

a) etapa premergătoare înaintea hotărârii judecătoreşti de partajare


a bunurilor;
b) perfect valabilă, cu condiţia să se petreacă de comun acord între
soţi;
c) posibilă numai la cererea explicit formulată de către creditorii
unuia dintre soţi;
d) lovită de nulitate absolută, întrucât este împotriva regimului
comunităţii de bunuri.

10. Desfacerea căsătoriei se poate face prin acordul soţilor


dacă:

a) s-a efectuat deja partajul bunurilor comune în urma unei hotărâri


judecătoreşti rămase definitive;
b) până la data cererii de divorţ a trecut cel mult un an de la data
încheierii căsătoriei;
c) nu există copii minori rezultaţi din căsătorie;
d) soţii sunt deja separaţi faptic.

Soluţii:

01. c)
02. a), b), c), d)
03. b)
04. d)
05. c)
06. c)
07. c)
08. c)
09. d)
10. c)