Sunteți pe pagina 1din 23

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu București

R
Reecco onnssiid
de erraarre
eaa
ssiittu
urriillo
orr p
poossttiin
ndduussttrriia
alle
e îîn
n
d
deezzv
voolltta
arre
eaad
duurra
ab biillă
ăa ao orrg
gaanniissmmuulluuii u urrb
baann
R
Re ezzu ummaatt

Conducător științific: Prof. Dr. Arh. Alexandru M. Sandu


Doctorand: Arh. Simona Elena C. Munteanu
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Există ... o simetrie stranie şi tulburătoare...:după o sută de ani de dezbateri


referitoare la cum trebuie proiectat un oraş, după încercări repetate - oricât
1 de greşite sau distorsionate - de a aplica ideile în practică, descoperim că ne
aflăm aproape în locul de unde am plecat. Teoreticienii s-au întors la
rădăcinile anarhiste ale urbanismului: oraşul însuşi este văzut din nou ca un
loc al decăderii, sărăciei, maladiilor sociale, nesupunerii civile sau chiar al
insurecției. Aceasta nu înseamnă, desigur, că n-am făcut niciun progres:
oraşul anilor 1980 este foarte diferit şi din orice punct de vedere net superior
oraşului anilor 1880. Dar înseamnă totuşi că anumite tendințe par să reapară
de la sine; iar acest lucru se datorează poate faptului că în realitate, ele
(tendințele) nu au dispărut niciodată.2

1. Contextul și problematica lucrării

Orașele sunt martore la schimbarea dezvoltării lor: își văd încetinirea dezvoltării, oprirea și
apoi inversarea acestui proces.
Efectele sunt extrem de clare - zone din orașe își pierd locuitorii și slujbele și lasă în urma
lor locuri abandonate, care nu mai aduc aproape cu nimic aminte de zilele lor glorioase.
Mai ales, orașele românești sunt martore la continua lor schimbare și noi vedem aceste
efecte. Nu cred că există astăzi în Romania oraș care să nu aibă cel puțin o fostă platformă
industrială care, daca nu și-a închis activitatea, în mod sigur oferă clasica imagine de amalgam de
activități și sentimentul profund de provizorat etern.

1
Peter Hall – fotografie având ca sursă The Polycentric Metropolis – learning from mega-city regions in Eu.
2
Peter Hall - “Oraşele de mâine - o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX” , 1999 , Ed. ALL

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Toate aceste situri au fost odată martorele unor activități economice, industriale sau nu, și
se găsesc în cele mai avantajoase locații.
Indiferent daca au apărut odată cu creșterea orașului sau au fost planificate în perioada
socialistă, aveau conexiuni urbane și o logica a funcționării lor. Cei douăzeci de ani care au trecut
nu au produs, la nivelul imaginii cel puțin, modificări spectaculoase. Tendințele actuale sunt
concentrate pe două scenarii:
Abandon total și tendința de a deveni odată cu timpul locul în care își fac
apariția persoane și obiceiuri antisociale - în general siturile de mai mici
dimensiuni și amplasate relativ periferic, sau
Obiectul speculei imobiliare cu tendința de a localiza ulterior activități total
neconectate cu zonele riverane sau chiar implanturi urbane, respinse atât de
locuitori cat și de oraș.
Efectele acestora asupra orașului sunt extrem de complexe și conduc în principal la o nouă
organizare spațială și funcțională, ca răspuns al adaptării organismului urban la oportunitățile pe
care le are cât și la determinările interne pe care le resimte.
Efectele se structurează și ele, la rândul lor, pe două componente, una internă și cea de-a
doua externă.
Existența siturilor postindustriale - în care activitățile originare au încetat - conduc la
concentrarea unor activități economice sau permit relocarea unor ocupații/funcțiuni conjuncturale
(rezidențiale, comerciale sau alte funcțiuni) care nu numai că nu au legătură cu contextul urban,
istoric sau actual, dar generează noi probleme - de trafic de cele mai multe ori - sau nu le
soluționează pe cele existente - șomajul, decăderea fizică a zonei sau chiar probleme de
contaminare a sitului.
Efectele imediate asupra contextului urban din proximitate sunt diferite, uneori produc o
propagare a declinului urban și alte ori cresc valoarea proprietăților și le încarcă cu sarcini urbane
suplimentare - poluare, dispariția unor dotări urbane sau pierderea rezidenților tradiționali.
În cazul efectelor externe vorbim de sub-urbanizarea activităților comerciale și industriale
și, mai recent, a celor rezidențiale, în căutarea de locații greenfield care sunt și mai ieftine și mai
eficiente pentru investitor. Pentru oraș, și aceasta se vede mai ales în cazul orașelor mari în
România, se reorganizează tendințele sale de dezvoltare și produc daune pe termen lung -
dezvoltările suburbane se realizează de cele mai multe ori fără soluționarea problemelor de
accesibilitate sau de infrastructură de utilități publice.
Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru
Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

În activitatea pe care am desfășurat-o în administrația publică, de aproape 18 ani, am văzut


aceste tendințe cum se accentuează și cum, în ciuda unor afirmații generoase, de principiu, nici
legislația și nici actorii urbani, mai ales, nu promovează acțiuni durabile.
Contextul european actual și șansa de a cunoaște încă din anul 1990 procesul de
redezvoltare urbană a Docurilor Londoneze, pe care le-am vizitat de atunci în numeroase rânduri și
am urmărit progresul acestora, m-au determinat să cercetez care sunt condițiile necesare ca
asemenea procese de regenerare urbană durabilă să fie posibile și în orașele din România.
Schimbarea regimului social, politic și economic a însemnat pentru România o restructurare
profundă a sistemelor de valori, ceea ce s-a materializat în primul rând în zonele urbane. Apariția
siturilor postindustriale reprezintă unul din efectele primare ale acestei tranziții.
Criza economică din 2008 a adus o accentuare a rănilor urbane pe care tranziția
românească le-a produs. S-au observat atunci o serie de aspecte pentru care va trebui să se
găsească soluții, și teza de față își propune să încerce să găsească cel puțin pentru unele răspuns.
Problemele generice pe care le ridică siturile postindustriale astăzi sunt:
Nu avem dimensiunea fenomenului - nu știm câte sunt, care sunt încă active și
ce activități adăpostesc,
Toate acestea au proprietari, dar nu se știe structura proprietății și dacă au
suferit o serie de operațiuni funciare - dezmembrare, alipire,
Lipsa de control a statului asupra acestora a condus la utilizarea improprie, și
fără ca o serie de sarcini de mediu să fie soluționate,
Specula imobiliară din ultimii ani a demonstrat slăbiciunea planificării urbane
românești în fața caracterului speculativ al promovării documentațiilor de
urbanism cât și a reglementarilor urbane - numai în zona Ploieștiului au fost
peste 20 de documentații de urbanism care promovau investiții pe
brownfielduri industriale și nu s-a materializat niciuna, și
Subiectul reutilizării siturilor postindustriale nu este doar responsabilitatea
proprietarilor de asemenea active, este o responsabilitate a tuturor celor care
sunt afectați de existența acestora și care vor trebui mai întâi să conștientizeze
aceste responsabilități - politicieni, comunitatea și subiecții sociali.
Integrarea României în Uniunea Europeană a determinat interconectarea acesteia atât la
contextul legislativ cât și la programele și la finanțările comunitare. Din păcate, nu suntem
pregătiți pentru oportunitățile pe care le oferă uniunea dar trebuie să acționăm în contextul de
Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru
Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

reglementare european și să atingem obiectivele stabilite de politica regională și de coeziune a


Uniunii Europene.
Strategia 2020 are ținte ambițioase, iar regenerarea urbana și dezvoltarea urbană durabilă
sunt două din acestea.

2. Semnificația științifică și aspectele novatoare

Regenerarea urbană în Romania este un concept care a devenit activ mai ales după
aderarea la Uniunea Europeană. Înțelegerea conceptului este discutabilă însă, fiind asimilat în
mod curent cu reabilitarea cartierelor de locuit.
În mod real, procese de regenerare urbană s-au inițiat în cadrul unor proiecte pilot - ți
vorbesc aici de cele din Sibiu ți Timișoara având asistența tehnică germană - dar nu am
certitudinea că sunt procese sustenabile. Și în aceste cazuri discutam de intervenții în zonele
preponderent rezidențiale sau în zona centrală a localităților, iar procesul s-a rezumat la inițierea
unor proceduri și la implementarea unor proiecte mai mici. Cazul Sibiului este unic, statutul de
Capitală Cultural Europeană făcând posibile intervențiile de anvergură.
Reutilizarea siturilor industriale este însă unul din subiectele care a fost abordat în
conjuncturi diverse, dar niciodată într-o abordare strategică, de politici urbane de regenerare.

Romania nu are la acest moment o imagine estimativă asupra acestor situri, atât din
punct de vedere al:
1. structurii acestora - active/inactive, contaminate/slab contaminate, regimul
actual al proprietății și alte informații, și al
2. numărului siturilor postindustriale și repartizarea lor geografică.
De asemenea, așa cum am menționat anterior, modul actual de planificare urbană nu
poate răspunde la complexitatea abordării.
Este nevoie de programe specifice, de procese și instrumente dedicate regenerării urbane
pentru aspecte specifice de natură socială, fiscală, funciară, financiară, de mediu și altele.
Modul de reintegrare în țesutul urban și recuperarea funcțiilor urbane adecvate sunt
procese complexe pentru care sistemul tradițional de planificare nu este pregătit. Pe cale de
consecință, va trebui să se redefinească o serie de termeni/concepte și de instrumente care să

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

delimiteze tipul de acțiune sectorială, individuală sau punctuală față de una integrată, trans
disciplinară.
În acest context, studiul de față va aborda o serie de concepte precum dezvoltare urbană
durabilă și dezvoltare economică locală, planificare strategică și parteneriat, procese de intervenție
urbană și managementul proceselor cât și alte instrumente de planificare integrată.

3. Obiectivul lucrării

În studiul reconsiderării siturilor postindustriale în contextul dezvoltării durabile a


organismului urban există două ținte ale lucrării:
Prima - să examineze modurile în care o abordare științifică poate conduce la
soluționarea problemelor importante ale regenerării siturilor abandonate, și
A doua - să evalueze eficiența diferitelor tipuri de politici și exerciții de regenerare și
să demonstreze cum pot fi produse „spații atractive și active economic” din „spații
problemă”.
În contextul prezentat anterior, care își propune să fundamenteze lucrarea, se vor analiza
conceptul reconsiderării siturilor abandonate (regenerarea urbană a acestora - conceptul de
utilizare și integrare urbană adecvată) și elementele de bază pe care orașele din România pot să își
fundamenteze strategiile de dezvoltare și politicile locale de regenerare urbană adecvată.
Studiul, în perspectiva unei abordări comparate, s-a limitat la analiza unor cazuri din
Uniunea Europeană, luând în considerare următoarele:
Pentru eficiența analizei și a concluziilor, am restrâns studiile de caz doar la spațiul
comunitar datorită faptului că România, fiind țară membră cu drepturi depline, va
trebui să respecte și să se înscrie în politicile și strategiile europene,
Am selecționat studiile de caz din acele localități pe care le cunoșteam și le-am vizitat
pe tot parcursul studiului,
Am ales acele proiecte care au oferit cele mai relevante informații și cele mai diverse
tipuri de intervenții, cu grade diferite de complexitate și de anvergură.
Analiza va evalua condițiile specifice României, ca țară situată în fostul areal comunist, și
cele ale Europei de Vest, și va încerca să identifice acele mecanisme capabile să permită procese
urbane durabile.

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

4. Întrebarea de cercetare

În contextul evoluției României în spațiul Europei Unite, având contextul său istorico-
economic atât de diferit și datorită localizării periferice în spațiul comunitar , întrebarea de
cercetare este:
Care sunt politicile urbane pe care România trebuie să le instituționalizeze în
reintegrarea și reconsiderarea siturilor postindustriale (abandonate) în țesutul urban
existent, din perspectiva dezvoltării durabile?
Răspunsul va comporta o serie de aspecte în sensul considerării unor sub întrebări:
Care este interdependența între dezvoltarea urbană și dezvoltarea economică a
orașelor și cum se produce declinul urban?
Cum se definește o nouă abordare integrată a dezvoltării urbane în contextul dezvoltării
durabile care poate să genereze o viziune de reconsiderare și reintroducere în circuitul
economic a siturilor postindustriale pentru România?
Care sunt tipurile europene de intervenții în remodelarea spațiului urban și care sunt
instrumentele specifice utilizate la nivelul Uniunii Europene în reconsiderarea siturilor
urbane nefuncționale, care pot genera modele pentru abordarea românească ?
Care sunt instrumentele specifice de regenerare urbană pe care orașele românești le pot
defini și utiliza?

5. Metodologia

Prima parte va aborda din punct de vedere teoretic fenomenele de schimbare și de declin
urban, contextul în care acestea apar și evoluția intervențiilor urbane la nivelul experienței
europene.
Partea a doua va prezenta, comparativ, modele de reconsiderare a siturilor industriale atât
în Uniunea Europeană cât și în România, și va aduce în prim plan rezultate ale cercetărilor, din
literatura de specialitate și din studii de caz.
Pentru Europa de Vest, aceste studii de caz au fost atent selecționate, astfel încât să
prezinte elementele de specificitate și de inovare pe care le-au marcat în evoluția planificării
urbane.

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Pentru România, studiile de caz, mult mai puțin numeroase, au fost selectate atât din
punct de vedere al relevanței pentru tema de cercetare, dar și în raport cu procesele reale de
regenerare urbană inițiate.
În final, concluziile vor fundamenta posibile elemente care să stea la baza unei viitoare
politici de regenerare urbană a siturilor urbane postindustriale în România.

6. Importanța studiului și relevanța pentru România

Tranziția de peste 20 de ani a României ne pune în fața ineficienței unor instrumente - de


planificare, de finanțare sau de reglementare - care nu au putut oferi cadrul legal și instituțional în
care regenerarea urbană a siturilor postindustriale să readucă aceste teritorii în funcțiune.

Lucrarea propune o schimbare de abordare și de intervenție pentru aceste spatii urbane


cât și acceptarea faptului că s-au luat o serie de decizii care s-au dovedit eronate pentru
dezvoltarea urbană.
Privatizarea terenurilor și a societăților comerciale, vânzarea activelor prin dezmembrarea
fostelor platforme industriale, încetarea unor activități industriale pentru care existau și vocația și
resursele (umane și de cercetare) sunt câteva din acestea și au efect în primul rând asupra orașelor
mari din România.
Nu este de mirare că au apărut multe cazuri de specula imobiliară și de distrugere a
patrimoniului industrial istoric pornind de la ineficiența legislației.

Regenerarea urbană subliniază încă o dată că planificarea urbană și intervențiile propuse


determină un proces al schimbării, și acesta schimbare va trebui realizată pe baza unor principii și
instrumente, de astă dată, eficiente, predictibile și integrate.
Lucrarea se adresează nu numai urbaniștilor, ci în primul rând politicienilor, care vor trebui
să accepte că avem nevoie astăzi de strategii pe termen lung pentru România, și mai ales în
domeniul economic, acesta având influențe asupra restabilirii bazei economice a orașelor.
Se mai adresează mediului de afaceri, proprietari ai siturilor postindustriale, care vor trebui
să înțeleagă importanța strategică a patrimoniului pe care nu îl gestionează și că există moduri în
care, în parteneriat, pot obține profiturile așteptate, dar nu în detrimentul comunității.

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Și nu în ultimul rând, societății civile care va trebui să devină în mod real activă și
participativă și care poate vedea cum, cu resurse financiare minime, se pot crea pe termen lung
activități, obiceiuri, profesii sau parteneriate care ne pot crea condiții de viață mai bune.
Procesele de regenerare urbană vor găsi modele posibile pentru implementarea la nivel
local, moduri în care se poate reglementa la nivel de legislație procesul de regenerare urbană și
chiar necesitatea unei politici naționale.

7. Structura tezei

Urmărind scopul acestei lucrări, am structurat teza în trei părți care inter relaționează.
Acestea sunt propuse ca să realizeze o structură în care cele șase capitole să se integreze și să
aducă o demonstrație teoretică și concentrată pe întrebarea de cercetare.

Fundamentarea răspunsurilor va comporta o structurare a tezei după cum urmează:

Capitolul 2 subliniază legătura directă între dezvoltarea urbană şi dezvoltarea


economică, modul în care evoluția orașelor se produce prin acumulare de teritorii,
populație și de activități. Aici se evidențiază ce a însemnat Revoluția Industrială asupra
orașului și care au fost consecințele sale pe termen lung. Se detaliază etapele
procesului de industrializare și care au fost etapele evoluției urbane determinate de
acestea, până astăzi. Aici se defineşte ce sunt siturile postindustriale, cum au apărut și
care sunt efectele pe care le produc asupra orașului. Pentru a putea să evaluăm care
sunt modalitățile de intervenție asupra acestora pentru a le readuce în circuitul urban
de activități, se defineşte care este potențialul de redezvoltare a acestora.

Capitolul 3 încheie partea teoretică a studiului. Se concentrează pe prezentarea


comparativă a tipurilor de intervenții de remodelare a spațiului urban, pentru Europa,
începând cu perioada anilor 50 ai secolului XX și până astăzi. Se prezintă pe larg ce
înseamnă regenerarea urbană și care sunt beneficiile acestui proces asupra orașului. În
contextul calității de stat membru al Uniunii Europene, se definesc instrumentele de
planificare strategică utilizate în dezvoltarea durabilă urbană, statuate de
reglementările și documentele UE. Instrumentele amintite sunt prezentate pe două
planuri - instrumente de finanțare și management și instrumente de planificare
integrată. Partea teoretică se încheie cu concluzii preliminare.
Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru
Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Capitolul 4 prezintă modelele europene relevante. Acestea au fost selectate din patru
țări - Marea Britanie, Franța, Germania și Austria. Cele cinci procese de regenerare
urbană prezentate detaliază și contextul de legislație și de evoluție istorică în care au
apărut. Acestea sunt: Docklands și Thames Gateway pentru Londra, Ile de Nantes
pentru Nantes, Emscher Park IBA pentru Valea Ruhrului/zona metropolitană
Ruhrgebiet, Spinnerei pentru Leipzig și Erdberger Mais/Aspanngrunde/Simmering
pentru Viena. În final se listează o serie de concluzii relevante pentru siturile europene.

Figura 1. Imagini din Katherine Docks, West India Docks și Canary Wharf – Millenium Area
Sursa foto: arhiva personală arh. Munteanu Simona Elena

Figura 2. Marele Elefant, Arborele Heron și Galeria Mașinilor – 2007


Sursa: arhiva personală arh. Munteanu Simona Elena

Figura 3. Imagini pentru Complexul Zollverein


Sursa: RIK/ Guntram Walter/ http://www.route-industriekultur.de/ankerpunkte/kokerei-zollverein/

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Figura 4. Imagini din incinta Spinnerei - The Bau & Farben Kontor si Galeria Maerz
Sursa: arhiva personală Simona Munteanu

Figura 5. - Imagine exterioara, sectiune si plan Gazometrul B


Sursa:arhiva personala arh. Simona Elena Munteanu si www.gasometer.at

Capitolul 5 prezintă patru proiecte românești din două orașe - București și Ploiești.
Acestea au fost selectate în primul rând datorit accesibilității la informații. În al doilea
rând au fost alese proiecte care reprezintă situri importante pentru cele două orașe și
care au premisele de a putea deveni procese de regenerare urbană.

Figura 6. Ilustrarea de marketing a proiectului pe www.semaparc.ro și pe www.riverinvest.ro

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Figura 7 . - PUZ ȘOS. VlRTUȚll - SPLAIUL INDEPENDENȚEI - PARCELA SEMĂNĂTOAREA – planșa cu situația propusă.
Sursa: PUZ Sema Parc , elaborat de URBE 2000, în 2005

Figura 8. Ilustrarea conceptului câștigător Străuleşti Evolution/Petrom City - plan și macheta


Sursa: http://www.hanslechner.at/projekte/363/

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Figura 5.23. Planul Urbanistic General Ploiești/2000 - zonele colorate reprezintă terenurile ocupate de industrie,
activități economice și căile ferate. Zonele încadrate în roșu sunt cele două studii de caz

Capitolul 6 conține concluziile , considerațiile finale și recomandările pe care le-am


făcut, în special, pentru autorități, centrale și locale, din România. În finalul analizei am
centralizat o serie de informații relevante privind intervențiile de regenerare urbană a
siturilor postindustriale, drept pentru care am realizat matricile de analiza comparativă.
Plecând de la afirmațiile teoretice care subliniază caracterul proceselor de regenerare
urbană, se subliniază încă o dată ca planificarea urbană și intervențiile propuse
determina un proces al schimbării și acesta schimbare va trebui realizata pe baza unor
principii și instrumente, care trebuie să fie:
eficiente,
predictible și
integrate,
concluzia analizei comparate fiind că va trebui să realizăm aceasta modificare de
viziune.

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Alden, J., Boland, P. (1996),Regional Development Strategies: A European Perspective,


London: Jessica Kingsley
Angelescu, C. (2006), Tranziția modelelor de creştere economică, revista Economie
Teoretică şi Aplicată, nr. 1 (496), Bucureşti: Ecoprint
Bal, A. (1997), Economii în tranziție, Bucureşti: Oscar Print
Bloch, Fontagné & (2004), Désindustrialisation,Délocalisation, CAE report
Lorenzi
Bodea, G. (1999), Sistemul economic între dezechilibru şi dezvoltare, Cluj
Napoca: Editura Dacia
Boldrin M., Levine, (2008), Against Intellectual Monopoly, Capitolul 1, versiunea 2
D. K ianuarie 2008, Cambridge: Cambridge University Press
Bourriaud, N. (2002), Postproduction, New York: Lukas&Sternberg Publishers
Bruegmann, R. (2005), Sprawl : A Compact History, Chicago: The University of
Chicago Press

Childe, V. G. (apr. 1950), The Urban Revolution, Town Planning Review, vol. 2
Chelcea, L. (2008), Bucureștiul postindustrial - memorie, dezindustrializare și
regenerare urbană, Iaşi: Editura Polirom
Choay, F. (2002), Urbanismul, Utopii şi Realități, Bucureşti:Editurile
Paidea&Simetria
City of Leipzig (2010), Karsten Gerkens, Head of Office for Urban Regeneration and
Residential Development/ppt
City of Leipzig (2010), Karolin Pannike, City Planning Office, Urban Development
Planning Office/ppt
City of Leipzig (2010), Strategia Leipzig 2020, Leipzig City Planning Office/Urban
Development Planning Office
City of Leipzig - (2010), Politica națională de dezvoltare urbană în Germania/ppt
Weigel, O.
Comisia Europeana (2004) - Cartea Verde a Parteneriatelor Public Private
Comisia Europeana (2005), revizuit 2007 - Raport asupra aplicarii dreptului comunitar in
domeniul contractelor de achizitii publice si al concesiunior in cazul

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

parteneriatelor public - privat interinstitutionale (PPPI)


Comisia Europeana (2010), Europa 2020: O strategie europeana pentru o creștere
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, Bruxelles:
COM(2010)final
Comisia Europeana (2006), State Aid Control And Regeneration Of Deprived Urban Areas,
Vademecum, Bruxelles: document de lucru al DG Competition
Couch, C. , Fraser, C. (2003), Urban Regeneration in Europe, London: Blackwell publishing
și Percy, S.
Dair, C. si Williams, (2004), Sustainable Land Re - Use: The Influence of Different
K. Stakeholders in Achievng Brownfield Development in England.
Brownfield Research Paper, No. 1. centre for Sustainable
Development, Headington: Oxford Brookes University
Delaroziere, F. (2007), Carnet de croquis, Les machines de l’ile Nantes, Tounefeuille:
Editions La Machine
Mumford, L. (1937), What is a City?, Architectural Record, vol. LXXXII, november
Engels, F. (1993),The Condition of the Working Class in England in 1844, Oxford
University Press, Berkshire: ed. Cox&Wyman Ltd. Reading
Esher,L (1981), A Broken Wave: Rebuilding of England 1940 - 1980, London:
Allen Lane
European (1997) The EU compendium of spatial planning
Communities systems and policies, Regional development studies 28, Luxemburg:
Commission Office for Official Publications of the European Communities
Gore, T., Fothergill, (2007), Coalfields and neighboring cities - Economic regeneration,
S., Hollywood, E., labor markets and governance, Joseph Rowntree Foundation, York:
Lindsay, C., Morgan, York Publishing Services Ltd.
K., Powell, R. şi
Upton, S.
Grupul de Economie (2010), Reindustrializarea României: Politici şi Strategii, studiu
Aplicata - ASPES comandat de Ministerul Economiei, Comerțului şi Mediului de Afaceri
www.minind.ro/studiu_ASPES/studiu_reindustrializarea_ro_bostina_
ok.pdf
Hall, P. (1999), Orasele de maine - O istorie intelectuala a urbanismului in

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

secolul XX, Bucureşti: Editura All Educational


Hall, P. , Pain, C. (2006), The Polycentric Metropolis - Learning from Mega-City Regions
in Europe/Visiting the Polycentric Metropolis: Regional Identities,
London: Regional Polcies - Edited Earthscan
Hausner, V. A. (1993), The future of urban development, Royal Society of Arts
Journal, vol 141, nr. 5441
Healey, P. (1995), Discourses of integration: making frameworks for democratic
planning, Chichester: John Wiley & sons
Hirt, S., Stanilov, K. (2009), Twenty years of transition: the evolution of urban planning in
Eastern Europe and the former Soviet Union, 1989 - 2009, UN -
HABITAT, Human Settlements Global Dialogue Series, No. 5., Nairobi:
UNON Print Shop
Huru, D. (2007), Investițiile, Capital&dezvoltare, Bucureşti: Editura Economică
Ionescu, C. (2006), Paradigmele dezvoltării, Bucureşti: Editura Economică
Keynes, J.M. (1980), National Self-Suffiency, editat de Moggeridge D. în The
Collected Writing of John Maynard Keynes, London: Cambridge
University Press
Kostof, S. (2004), The City Assembled - The Elements of Urban Form Through
History, London: Thames&Hudson Ltd.
LaBelle, J. M. (2001), Emscher Park, Germany — expanding the definition of a
“park”, din Crossing Boundaries in Park Management: Proceedings of
the 11th Conference on Research and Resource Management in Parks
and on Public Lands, editată de David Harmon, Michigan: The George
Wright Society, Hancock
Lichfield, D. (1992), Urban Regeneration for the 1990s, London: London Planning
Advisory Committee
Lyle, John T. (1994), Regenerative Design for Sustainable Development, New York:
Wiley publishing
Loures, L., (2007), Sustainable reclamation of industrial areas in urban
Panagopoulos, T. landscapes, WIT Transactions on Ecology and the Environment, vol.
102, WIT Press, Ashurst, Southampton, UK
Machedon, F., (1999), Bucureştiul interbelic: un oraş într-o grădină, Planning

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Machedon, L., Pespectives no 14


Scoffham, E.
More, C. (2000), Understanding the industrial revolution , London: Routledge
Murgescu, B. (2010), România și Europa, acumularea decalajelor economice (1500 -
2010), Iaşi: Editura Polirom
Meyer - Murlowsky, Innovative Revitalization conept for a former Storage Area of (2007),
Th., Buchholtz, G. Petrol Products in Bucharest, with pilot Character in East Europa - 2nd
Conference on Managing Urban Land, REVIT & CABERNET
Nedovic - Budic, Z. (2001), Adjustments of planning practice to the next Eastern and
Central European context, Journal of the American Planning
Association no 67
Nădejde, Ș., Pantea, (2005), Romania: Consequences of Small Steps Policy (pp.179-194) din
D., Dumitrache, A. Rise and Decline of Industry in Central and Eastern Europe - A
şi Comparative Study of Cities and Regions in Eleven Countries editată
Braulete, I. de Bernhard Müller, Maroš Finka şi Gerd Lintz, Berlin: Springer
Olgarsson, P. (2009), Recording and Caracterizing the Modern City Center of
Stockholm, The Stockholm City Museum, The Modern City Project
Pohoata, I. (2007), De ce sunt necesare doua decenii pentru tranzitia din
România? , revista Economie Teoretică şi Aplicată, nr. 10 (515),
Bucureşti: Ecoprint
Rogers, R., (2001), Cities for a Small Planet , London: RIBA Books
Gumuchidijian, P.
Rowthorn, R.E. şi (1988), Corporatism and structural Change, American Economic
Wells, J.R. Review, Papers and Proceedings
Rowthorn, R.E. (1996), Econonomics and Ethics – and Economist’s View, editat de P.
Groenewegen, London: Economics and Ethics Routledge
Roberts, P., Sykes, (2000), Urban Regeneration - a handbook , London: Sage Publications
H.
Raco, M. (2007), Building Sustainable Communities: Spatial Policy, Place
Imaginations and Labour Mobility in Post - War Britain, Bristol: Policy
Press
REVIT/ Arnaud, S., (2007), Ile de Nantes/A sustainable urban revitalization project/ppt

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Nantes Metropole
Sandu, A. (2007), Eseuri de urbanism şi arhitectură , vol I si II, Bucureşti: Editura
Fundației Arhitext Design
Sandu, A. (1985 - 1991), Note de curs - Compozitie si doctrine urbane (an V),
IAIM Bucureşti
Sandu, A. (1985 - 1991), Note de curs - Teoria structurilor urbane (an IV), IAIM
Bucureşti
Sassen, S. (2001), The Impact of New Information Technologies and
Globalization of Cities - Cities in Transition, Rotterdam: 010 Publishers
Sevastos, Mihail (1936), Monografia Orașului Ploiești, București: Tiparul „Cartea
Românescă”
Stohr, W.,Albrechts, (1989), Regional policy at the crossroads: European perspectives -
L., Moulaert, F., Regional policy at the crossroads:an overview, London: Jessica
Roberts, P., Kingsley ed.
Swyngedlouw, E.
Schreckenbach, C., (1999), IBA Emscher Park - a beacon approach, ealing with shrinking
Teschner, C. cities in Germany / Kent State University si Technische Universitat
Dresden - ppt
Tourok, I. (1987), Regenerating the Inner City - Continuity, change and
contradiction in urban policy , London: Routledge & Kegan Paul
Tourok, I., Shutt, J. (1994), The chalenge for urban policy, Local Economy, vol. 9, no 3
Tung, A. M. (2001), Preserving the World’s Great Cities - The Destruction and
Renewal of the Historic Metropolis, New York: Three Rivers Press
UNECE (2006), Understanding the Long Term Growth Performance of the
East European and CIS Economies, Discussion Paper no 9

Urban Audit (2004), City Structure

USAID (2006), Balkans Brief şi Eastern Europe Brief


Urban Task Force (2005), Towards a Strong Urban Renaissance, UTF Report edited by
Jon Bennett, London: Linstock Communications
Zamfir, C. (2007), Sociologia societăților în schimbare/ sociologia României.
Propuneri de noi criterii de evaluare a producției sociologice,

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

comunicare susținută la Sesiunea Ştiințifică a Facultății de Sociologie


şi Asistență Socială – Universitatea din Bucureşti
*** (2001), Territorial tiers and urban regeneration, editat de L’Agence de
développement et d'urbanisme de Lille Métropole, Lille: AD Concept
Print
*** (2002), Agenda Locala 21 - Planul Local de Dezvoltare Durabilă,
municipiul Ploieşti, editat de Primăria Municipiului Ploieşti şi Centrul
Național de Dezvoltare Durabilă, Bucureşti: tipar Exclus SRL
*** (2002), Projets Urbain en France - editată de Le Moniteur și realizată
de Ministere de L’equipment, Transports, du Logement, Tourisme et
de la Mer
*** (2003), The Budapest Model, editata de Katalin Pallai, Budapesta:
OSI/LGI
*** (2003), Proiect Amtrans: Analiza planificării actuale prin prisma
modelului conceptual: Zona exploatărilor miniere de suprafață -
Valea Jiului Inferior Județul Gorj/Urbana SA
*** (2003), Local Economic Development - LED Quick Reference , Urban
Development Unit , Washington DC: The World Bank
*** (2004), Greenwich Peninsula, English Partnership, London: The
National Regeneration Agency
*** (2005), PPP And Brownfield Revitalization Sites In Northwest Europe-
2005 – ref. 2005.0107/3110606870/MG
*** (2006), Cadrul Strategic National de Referinta, Proiect, 2007 - 2013,
Guvernul Romaniei - Ministerul Finantelor Publice
*** (2006), Cities. Architecture and Society. 10th International
Architecture Exibition - la Bienale di Venezia, Oxford: The Windsor
Books
*** (2006), Renouveler l’ubain au nom de mixite?, bilan de l’appel a
propositions de recherche, PUCA Departement Societes urbaines et
habitat, Paris - www.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca
*** (2007), The Endless City - The Urban Age Project by the London School
of Economics and deutche Bank’s Alfred Herrhausen Society, London:

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

Phaidon Press Ltd.


*** (2007), Actions for Housing Growth - Creating a Legacy for Great
Places, London: CABE published
*** (2007), Housing and Regeneration Bill , Authority of the House of
Commons, London: The Stationery Office Ltd.
*** (2007), National Brownfield Strategy, Recommendations to
Government, English Partnership, London: The National Regeneration
Agency
*** (2007), Urban Regeneration Companies, Coming of Age, English
Partnership, London: The National Regeneration Agency
*** (2008), Additionality Guide - A standard approach to assesing the
additional impact of interventions, English Partnership, London: The
National Regeneration Agency
*** (2008), Scoping the use of JESSICA in London, final report, London:
Delloite MCS Ltd.
*** (2009), World Class Places, The Government’s strategy for improving
quality of places, HM Government, London: editat de Seacourt Ltd.
*** (2009), Local Development Scheme2009, London Borough of
Newham
*** (2009), Regenerating East London - A report on progress&future
activities, London Thames Gateway Corporation LTGC
*** (2010), Royal Docks - A vision for the royal Docks prepared by the
Mayor of London and the Mayor of Newham, London: London
Development Agency LDA and DesignforLondon
*** (2010), The Management of Brownfield Redevelopment, A Guidance
Note, World Bank - Europe and Central Asia Region, Sustainable
Development Department, paper 55009

Pagini web consultate

www.statistics.gov.uk/
www.makingcitieswork.org/urbanworld/balkans

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

www.makingcitieswork.org/urbanworld/eastern-europe
www.urbanaudit.org/structure.aspx
www.en.wikipedia.org/
www.cabernet.org.uk/
www.worldbank.org/urban/led
www.eib.org/
www.haushalten.de/
www.spinnerei.de/
www.lddc-history.org.uk/
www.designforlondon.gov.uk/
www.erih.net/industrial-history.html
www.eukn.org/Germany/de_en/E_library/Urban_Policy/Urban_Development_in_Germany
www.commons.wikimedia.org/wiki/File 3aEurope_night.png
www.metropleruhr.de/
www.ec.europa.eu/employment_social
www.cudc.kent.edu/d-Service-Learning/Mahoning/Emscher.pdf
www.landschaftspark.de/
www.route-industriekultur.de/en/anchor-points/the-oberhausen-gasometer/
www.route-industriekultur.de/ankerpunkte/kokerei-zollverein/
www.umweltbundesamt.at/en/
www.wien.at/
www.gazometer.at/
www.lesmachines-nantes.fr/
www.lib.utexas.edu/maps/romania.html/CIA Thematic Maps - Romania - Industrial Centers from
Map No. 76858 1970
www.ro.wikipedia.org/wiki/MEBOcite_note-0
www.inse.ro/
www.bucurestinoisivechi.ro/
www.semanatoarea.ro/despre_pre.php
www.bloombiz.ro/real-estate/uzinele-comuniste-propulsează-industria-imobiliară_81726
www.hanslechner.at/projekte/363/
www.petrom.ro/

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

www.wall-street.ro/articol/Finanțe-Bănci/11747/Rafinăria-Astra-Ploiești-va-dezbate-posibila-
listare-la-BVB.html
www.ploiesti.ro/
www.regen.net/
www.unece.org/disc-papers/ECE_DP_2006-1.pdf
www.regeneration.detr.gov.uk/uei/index.htm
www.cec.org.uk/sourcedi/catlog1.htm
www.europa.eu.int/comm/urban
www.sustainable-cities.org/
www.arcitectureweek.com/cgi-bin/
www.bristol-city.gov.uk/ccm/navigation/environment-and-planning/regeneration/
www.southwest.rtpi.org.uk/guide/index.html
www.old-maps.co.uk/
www.riba.org/fileLibrary/pdf/Historic_Buildings_in_Urban_Regeneration.pdf
www.cabe.org.uk/
www.books.google.com/books?id=IEKC60pckAQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=derelict+land+guideline&source=
bl&ots=6Q1cDg1LGG&sig=DndGzJavCQy4NXx7GMIEtgB4s8Q&hl=ro&ei=Th-
yTLyEO8v54Abuv5WDDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&
q&f=false
www.books.google.com/books?id=0gHLJmsI04gC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=derelict+land+guideline&sourc
e=bl&ots=6XPLz01U7Y&sig=d_GnVr1nX1fpPqpDdVdo_kI5wz8&hl=ro&ei=Th-
yTLyEO8v54Abuv5WDDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCwQ6AEwAg#v=onepage&q
&f=false
www.books.google.com/books?id=WHQSlZMZd6kC&pg=PA247&lpg=PA247&dq=derelict+land+world+bank
&source=bl&ots=Gc-
_5oKM0g&sig=TkIRl29okrl7egdRZOxXACdRZXE&hl=ro&ei=7yCyTMmhOMrm4AaAzcXxBQ&sa=X&oi=book_r
esult&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
www.innovation-cities.com/innovation-cities-europe-index-2010-european-city-rankings/
www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/
www.services.parliament.uk/bills/
www.newham.gov.uk/Services/LocalDevelopmentFramework
www.ltgdc.org.uk/
www.romania-central.com/country-profile-romania/

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena
Teza de doctorat : Reconsiderarea siturilor postindustriale în dezvoltarea durabilă a organismului urban

www.emich.edu/public/geo/557book/d377.reuse.htm. March 3rd, 2005


www.revit-nweurope.org/
www.smartgrowth.org/
www.urbantaskforce.org/
www.britannia.com/history/londonhistory/

Conducător științific : Prof. dr. arh. Sandu M. Alexandru


Doctorand arh. Munteanu C. Simona Elena