Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IMPRUMUT

GARANTAT CU GAJ

Incheiat astazi ..............


la ..................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................, domiciliat in ....................................................,
str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/judet ....................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ..................................................... in
(localitatea) ........................... sector/judet .........................., fiul lui ......................................... si
al .........................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ........................, eliberat
de ............................, cod numeric personal .................................................., in calitate de
imprumutator, pe de o parte, si
1.2. D ............................................................................, domiciliat in ................................................,
str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/judet ............................., nascut la data de (ziua, luna, anul) ............................................. in
(localitatea) ......................... sector/judet ..........................., fiul lui ......................................... si
al ......................, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat
de ......................, cod numeric personal ............................, in calitate de imprumutat, precum si
1.3. S.C. ................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul
social in (localitatea) ................................., str. ................................. nr. ..................., bloc ............., scara
..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ....................................., inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului ........................................, sub nr. ........................ din ........................., cod fiscal
nr. ............................... din .................................., avand contul nr. ........................., deschis
la ........................., reprezentata de ............................................., cu functia
de .................................................................., in calitate de girant, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut garantat cu gaj, cu respectarea urmatoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI OBLIGATIILE PARTILOR
2.1. Imprumutatorul declara ca acorda cu titlu de imprumut imprumutatului, suma de ...................... dolari
S.U.A., echivalentul a .................................................................... lei, calculat la cursul de schimb
valutar de 1 dolar S.U.A. = .............................................. lei, cu obligatia imprumutatului de a restitui
suma imprumutata, fara dobanda, in valuta, in termen de ...................................... ani/luni de la data
prezentei autentificari, respectiv pana la data de ......................................... .
2.2. Imprumutatul primeste cu titlu de imprumut de la ........................................................................, suma de
.................................... dolari S.U.A., echivalentul a ..................................................... lei, calculat la
cursul de schimb valutar de 1 dolar S.U.A. = ............................................... lei, si este de acord cu
termenul si conditiile de rambursare a imprumutului, prevazute in prezentul contract.
2.3. Imprumutatul se obliga sa restituie imprumutul pana la data de ................................................ .
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Imprumutul se acorda pe un termen de .................................................. ani/luni, incepand de la data
de .........................., data autentificarii, si pana la data de .............................. .
IV. GARANTII SI RASPUNDERI
4.1. Restituirea imprumutului este garantata de catre Societatea Comerciala ..................................... care
consimte la constituirea, in favoarea imprumutatorului, a unui drept real de gaj asupra unui numar
de ........................ actiuni nominative, avand fiecare o valoare nominala de ...................... lei si o
valoare de activ net contabila de .................................. lei, pe care le detine la
Banca ................................. S.A. cu sediul in ............................, si anume:
- actiuni numerotate de la ........................... la ............................ inclusiv, platite integral, libere de
sarcini;
- diferenta de ...................................... actiuni, gajate prin prezentul contract, numerotate de
la ............................. la ..........................., se vor preda imprumutatorului in materialitatea lor, pana
cel tarziu la ............................. .
4.2. Actiunile gajate fiind nominative, sunt proprietatea societatii comerciale girante, potrivit inscrisurilor care
atesta acest lucru.
4.3. Cu exceptia celor .......................................................................................... de actiuni care se vor preda
imprumutatorului celelalte actiuni nu sunt grevate de alte datorii, sub sanctiunea raspunderii societatii
comerciale girante, in cazul unor situatii contrare.
4.4. Partile convin, sub aspectul pastrarii actiunilor, ca acestea sa fie pastrate de ........................... pana la
achitarea integrala a imprumutului.
4.5. Imprumutatorul se obliga sa nu realizeze nici un act sau fapt care sa poata fi interpretat ca act de
instrainare a actiunilor pana la scadenta imprumutului.
V. LITIGII
5.1. Partile au convenit ca eventualele litigii, in cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, sa
fie deferite instantei judecatoresti competente.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. In cazul neachitarii imprumutului, partial sau integral, imprumutatorul are dreptul de a cere instantei
judecatoresti competente fie sa retina actiunile gajate, potrivit art. 1689 Cod civil, fie sa ceara
sechestrarea si vanzarea lor la licitatie, cu dreptul de a fi platit cu preferinta fata de alti creditori potrivit
art. 1686 si art. 1689 Cod civil.
6.2. Daca pana la termenul de ............................, societatea girant nu remite imprumutatorului restul
de ....................... actiuni, imprumutatorul va fi in drept sa ceara restituirea intregii sume imprumutate
inainte de termenul scadent.
6.3. Partile se obliga sa indeplineasca obligatiunile de publicitate mobiliara, conform art. 710 si art. 719 din
Codul de procedura civila.
6.4. Conform art. 26 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, constituirea prezentului gaj asupra actiunilor
se va inscrie in registrul actionarilor.
6.5. Taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarial sunt suportate de imprumutat.
6.6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ........................ exemplare, din care ................
astazi .................., data semnarii lui.

IMPRUMUTATOR

GIRANT

IMPRUMUTAT

S-ar putea să vă placă și