Sunteți pe pagina 1din 4

Test 1

Algebră

1.Săă se ărăte căă :


��x - y � �
(1) Multțimeă G = � �y x �x, y ��, x + y = 1�este părte stăbilăă ă lui M 2 ( �) îîn
2 2

�� �
răport cu îînmultțireă mătricelor sț i căă ( G, �
) este grup ăbeliăn.
{ }
(2)Multțimeă U = z z ��, z = 1 este părte stăbilăă ă lui � îîn răport cu îînmultțireă
numerelor complexe sț i căă ( U , � ) este grup ăbeliăn.
(3)Grupurile ( G, �
) sț i ( U , �
) sunt izomorfe.
2.Fie polinomul cu coeficientți reăli P ( X ) = X + aX + bX - 1 .
4 2

(1)Săă se determine a sț i b pentru căre P ( X ) se divide cu X 2 + X + 1 sț i, îîn ăcest căz,


săă se determine toăte răă dăă cinile complexe ăle lui P ( X ) .

Geometrie și trigonometrie
uuur uuu
r
1.Se considerăă părălelogrămul ABCD sț i punctele E sț i F ăstfel îîncăî t AE = EB sț i
uuur uuur
DF = 2 FE . Săă se demonstreze căă punctele A , F sț i C sunt coliniăre.
2.Săă se determine ecuătțiă simetricei dreptei d : 2 x - 3 y + 1 = 0 fătțăă de punctul
A ( -3,4 ) .
1
3.Sț tiind căă sin x + cos x = , săă se călculeze sin 2x .
3

Analiză matematică

x
1.Fie functțiă f : �- { -1} � �, f ( x ) = .
( x + 1)
2

(1)Determinătți ecuătțiile ăsimptotelor grăficului functției f .


(2)Studiătți monotoniă sț i determinătți punctele de extrem locăl ăle functției f .
(3)Determinătți f ( 0 ) .
(n)

(4)Călculătți f ( x ) dx .

0

(5)Săă se ărăte căă sț irul ( an ) n�� definit prin a0 > 0 sț i an+1 = f ( an ) , "n �� este
convergent sț i călculătți lim an .
n ��
n
f ( x ) dx .
(6)Studiătți convergentță sț irului I n = �
1
n
Test 2

Algebră

�1 2 �
1.Se considerăă mătriceă A = � �M 2 ( �) .
�-1 1 �

(1) Săă se determine mătricele X �M 2 ( �) ăstfel îîncăî t AX = XA .
(2)Săă se ărăte căă pentru orice n ��* existăă douăă numere îîntregi xn sț i yn ăstfel îîncăî t
�x -2 yn �
An = � n .
�yn xn �

(3) Săă se ărăte căă An �I 2 pentru orice n ��* .
(4) Săă se determine mătricele X �M 2 ( �) ăstfel îîncăî t X 2 - X = A .

Geometrie și trigonometrie

1.Fie A ( 1,1) sț i B ( 3,2 ) douăă puncte îîn plăn. Săă se determine punctele M situăte pe
ăxele de coordonăte ăstfel îîncăî t văloăreă sumei MA + MB săă fie minimăă . Determinătți
minimul ăcestei sume.
3
2.Săă se rezolve ecuătțiă cos 4 x - sin 4 x = .
2
3.Fie ABC un triunghi AB = c , BC = a sț i CA = b . Exprimătți îîn functție de a ,
uuur uuurcu u
lăturile
uur uuu
r uuu r uuur
b sț i c expresiă AB � AC + BC � BA + CA � CB .

Analiză matematică

1 1x
1.Fie functțiă f : �- { 0} � �, f ( x ) = 2 e .
x
(1)Determinătți ecuătțiile ăsimptotelor grăficului functției f .
(2)Studiătți monotoniă sț i determinătți punctele de extrem locăl ăle functției f .
4
(3)Arăă tătți căă f ( x ) � 2 , "x �( -�,0 ) .
e
2

(4)Călculătți f ( x ) dx .

1

� 1� �1 �
(5)Săă se ărăte căă sț irul ( an ) n�� definit prin a0 ��
0, �sț i an+1 = f� � , "n �� este
� 2� �an �
convergent sț i călculătți lim an .
n ��

(6)Determinătți număă rul solutțiilor reăle ăle ecuătției f ( x ) = m , unde m ��.


Se considerăă functțiă f : [ 0, �) � �, f ( x ) = arctgx - x .
ă)Săă se studieze văriătțiă functției f .
1
b)Fie x0 > 0 sț i ( xn ) n�� sț irul definit prin xn+1 = xn arctg . Săă se ărăte căă sț irul este
2

xn
convergent sț i săă se determine limită să.
1
c)Săă se călculeze �f ( x ) dx .
0
Se considerăă număă rul complex z = 1 + 2i .
ă)Săă se ărăte căă pentru orice n ��* număă rul z n este de formă an + ibn , cu an , bn ��.
b)Săă se ărăte căă bn+ 2 - 2bn+1 + 5bn = 0 pentru orice n ��* .
c)Arăă tătți căă z n �� pentru orice n ��* .

pe lăturile AB sț i AC ăle triunghiului ABC cu AB = 1 , AC = 2 sț i m ( �BAC ) = 30 se


0

construiesc, îîn exterior, triunghiurile echilăterăle ABM sț i ACN .


ă)Călculătți lungimile segmentelor BC sț i MN .
b)Fie D, E , F mijloăcele segmentelor AM , AN sț i, respectiv, BC . Demonstrătți căă
triunghiul DEF este echilăterăl.
uuu
r uuur
uuu
r uuuur
c)Călculătți AB � sț i AB � , ăpoi determinătți numerele x sț i y pentru căre ăre
uuuu
r AM uuur uuurAN
loc relătțiă MN = x AB + y AC .

1.Multțimeă tuturor vălorilor părămetrului reăl a pentru căre


( cos a - i sin a ) ( cos5a + i sin 5a ) �� este:
�kp � �kp � �2kp � �kp �
ă) � k ���; b) � k ���; c) � k ���; d) � k ���; e) { kp k ��}
�2 �4 �3 �12
2.Fie dreăptă d de ecuătție x + y = 0 sț i punctele A ( 4,0 ) sț i B ( 0,3) . Văloăreă minimăă ă
sumei MA2 + MB 2 pentru M �d este:
99 101
ă) ; b) 25 ; c) 7 ; d) .
4 4
3.Număă rul solutțiilor reăle ăle ecuătției x 4 + 2 x 3 + 2 x + 1 = 0 este:
ă) 0 ; b)1; c) 2 ;d) 4 ;e) 3
4.Număă rul functțiilor f : { 0,1,2} � { 0,1,2,3,4,5} pentru căre f ( 0 ) + f ( 1) + f ( 2 ) este
impăr este:
ă) 216 ; b)108 ; c) 81 ; d) 27 ; e)189
n x -1
5.Dăcăă (an ) n��* este sț irul cu termenul generăl an = � 1 x +1
dx, "n ��* , ătunci văloăreă
an
limitei l = lim este:
n �� n

1
ă)1 ; b) ; c) 0 ; d) �; e) e
2
6.Fie f : ( 0, �) � �, f ( x ) = arctgx - ln x . Un intervăl I îîn căre ecuătțiă f ( x ) = 0 ăre o
solutție reălăă este:
�1 �
ă) I = ( 0,1) ; b) I = ( 1, e ) ; c) I = ( e, e ) ; d) I = ( e , �) ;e) I = � ,1�
2 2
.
�e �