Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data: 06.12.2016
Clasa: a III-a
Şcoala Gimnazială Vasile Goldiş
Propunător: Florea Maria Gabriela
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 –1 0000
Subiectul : Înmulţirea unui număr de trei sau patru cifre cu un număr de o cifră
Tipul lecţiei: fixare şi consolidare
Durata: 50 minute
Scopul: Antrenarea unei gândiri matematice deschise, analitico – sintetice, creative şi
flexibile;
Competenţe generale:
2. Utilizarea numerelor în calcule;
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare.
Competenţe specifice :
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind
tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu raţionamente simple;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000.
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: să utilizeze terminologia specifică pentru a denumi numerele şi operaţiile în exerciţii
variate
O2: să efectueze corect şi rapid exerciții de calcul mintal;
O3: să rezolve exerciţiile propuse, respectând ordinea efectuării operaţiilor;
O4: să aplice corect algoritmul de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor propuse ;
O5- să descopere cuvântul ascuns din cadrul jocului propus.

STRATEGII DIDACTICE

 Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia, demonstratia, jocul didactic, exerciţiul,


munca independentă,
 Mijloace didactice: fişe de muncă independentă, rebus, jetoane.
Forma de organizare:frontal, individual, pe grupe
Durata:50 minute
Bibliografie:
 Curriculum National. Programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a, nr. 5003
/02.12.2014
 Manual de matematică pentru clasa a III-a – Editura „Aramis”, București, 2016
 Rebusuri şcolare pentru clasele I-IV, Ed. Aramis, Bucureşti, 1999
 P. Domniţeanu- Didactica matematicii în învăţământul primar, Ed. Geneze, Galaţi, 2002
Momentele Ob. Strategii didactice
lecţiei/ op. Metode Mijloace didactice Forme
durata Conţinutul învăţării și procedee de organizare

1. Moment - Se pregătesc materialele necesare bunei


organizatoric desfăşurări a lecţiei. Conversaţia Frontal
1 min. - Se va asigura un climat optim învăţării.

2. Reactuali-
O.1. Controlul temei cantitativ şi calitativ Frontal
zarea
O.2. Exerciţii de calcul mintal oral: Conversaţia
cunoştinţelor
-suma nr. 90 şi 62:
3 min.
-diferenţa numerelor 100 şi 40;
-produsul dintre 7 şi 10;
-câtul dintre 70 şi 10;
- dublul lui 100;
-triplul lui 20;
-jumătatea lui 12;
-sfertul lui 12;
-Măriţi de 5 ori nr.: 5,7,9;
-Care este răsturnatul nr. 75 ?
-Cum se numesc nr. care se înmulţesc?
-Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?
3. Captarea O.1. -Se prezintă elevilor un rebus matematic care se va Frontal
atenţiei completa pe planșa mare din fața clasei, (ANEXA 1) unde Conversaţia
5 min. vor descoperi titlul lecţiei de astăzi (ÎNMULŢIREA). Explicaţia Planşa cu rebusul
-Se va reaminti cu ajutorul elevilor ce tip de înmulţire s-a
studiat în lecţiile anterioare.
4. Anunţarea - Elevii sunt anunțați că în lecţia de azi vor învăţa
subiectului şi înmulţirea unui nr. de trei sau patru cifre cu un nr. de o
a obiectivelor cifră, vor efectua operaţii cunoscute şi vor rezolva
operaţionale probleme.
3 min. Se va scrie titlul la tablă:
„ Înmulţirea unui număr de trei sau patru cifre cu un
număr de o cifră” Frontal
5. Dirijarea Voi efectua două operaţii de înmulţire, la tablă, pentru a Demonstraţia
învăţării arăta algoritmul de calcul.(231x3; 3124x2). Explicația
Se vor propune spre rezolvare următoarele exerciţii, la
tablă:
22 min. O.4. 143 x 2 3212 x 3
223 x 3 1202 x 4 Exercițiul Frontal
1341 x 2 3112 x 3
 Află nr. cu 3 mai mari decât triplul nr. 331,1232,
3013, 2103.
1. Propun spre rezolvare următoarea Frontal
O4 problemă:
Cunoaşterea enunţului
Irina are în colecţia ei 120 de timbre, iar
Angela are de 4 ori mai multe timbre decât Irina. Exercițiul
Câte timbre au cele două fete în total?
Înţelegerea enunţului
Ce cunoaştem în problemă?
Care este întrebarea problemei?
Analiza problemei şi întocmirea planului logic
Ce avem de aflat în problemă?
Conversaţia Frontal
Ce trebuie să ştim pentru asta?
Ce cunoaştem până acum? Explicația
Ce trebuie să aflăm întâi?
Apoi, ce putem afla?
Alegerea şi efectuarea operaţiilor corespunzătoare
Cum aflăm câte timbre are Angela?
120x 4 =480
Cum aflăm câte timbre au cele două fete?
120 + 480 = 600(timbre)
R: 600 timbre

- Prezint elevilor un joc didactic – Concurs pe grupe (Anexa 2) Frontal


6. Obţinerea O.5. :„Cuvântul ascuns!” (Anexa 2) Jocul didactic
performanței - „ – În ce anotimp suntem ? / Care sunt lunile de Pe grupe
Cartonaşe
iarnă? Acum, jucându-ne, vom descoperi care este
10 min. luna cadourilor”
Elevii vor fi împărţiţi în trei grupe. Fiecare grupă primeşte
cartonaşe cu exerciţii . Grupa care rezolvă corect şi cel
mai repede exercițiile,va fi cea câştigătoare.
Scopul jocului: Explicaţia
-consolidarea deprinderii de calcul a înmulţirii;
Sarcina didactică;
-descoperirea cuvântului cu ajutorul înmulţirii;
Regula jocului:
Elevii vor calcula înmulţirile date pe cartonaşe, vor aşeza
rezultatele în ordine crescătoare, apoi vor întoarce
cartonaşele pe care se află litere. Dacă vor rezolva corect,
vor descoperi cuvântul ascuns (luna cadourilor :
DECEMBRIE )
7. Asigurarea O.3. Muncă independentă Exerciţiul Individual
feedback-ului Prezint elevilor o fișă cu un exerciţiu şi o problemă şi le Fișa de lucru
5 min. cer să rezolve singuri. (Anexa 3) (Anexa 3)
8. Încheierea Se fac aprecieri generale şi individuale asupra participării
activităţii active a elevilor în desfăşurarea activităţii. Conversaţia Frontal
1 min. Se va da ca temă pentru acasă 1-2 exerciţii din culegere.
ANEXA 1

REBUS
A-B Operaţia de ....................................................

A
1. Semnul „x”; 1.
2. Înmulţirea este o ................................ 2.
repetată; 3.
3. Rezultatul adunării; 4.
4. Rezultatul înmulţirii; 5.
5. Semnul „+”:...................... 6.
6. Numerele care se înmulţesc;
7.
7. Rezultatul scăderii; 8.
8. Diferenţă sau ...................; 9.
9. Numerele care se adună;
B
Anexa 2
5. JOC DIDACTIC – Concurs pe grupe „Cuvântul ascuns!”
Scopul jocului:
-consolidarea deprinderii de calcul a înmulţirii;
Sarcina didactică;
-descoperirea cuvântului cu ajutorul înmulţirii;
Regula jocului:
Elevii vor calcula operatiile date pe cartonaşe, vor ordona rezultatele in ordine crescatoare, apoi vor intoarce cartonasele pe care se afla litere. Daca
rezolva corect, vor descoperi cuvantul ascuns (luna cadourilor: DECEMBRIE ).
124 x 2 + 367 = 1205+ 234 x 2 582- 123 x 3+ 2x34 3 x 231+ 48: 6= 4 x 211- 2 x3402+ 8261- 21x4+243 x 2
= 3x131= = 3x10= 1603= 3x2303= =
Anexa 3

MUNCĂ INDEPENDENTĂ

1.Calculează:
122 x 4 = ................................................................................................
7 x 100 + 251 = .......................................................................................
4 x 112 + 63 : 7 = ...................................................................................
2.Rezolvă:
La un aprozar s-au adus ieri 323 kg banane, iar portocale de 3 ori mai multe decât
banane.
Câte kg fructe s-au adus în total la aprozar?

S-ar putea să vă placă și