Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT


Str.Ecaterina Teodoroiu ,nr.8B,230053,Slatina,jud.Olt
Tel:0249410927, Fax 0249412801

Planificarea activităţii de pregătire a cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea


examenului naţional de DEFINITIVARE în învăţământ – sesiunea 2013
FIZICĂ
I. Aspecte legislative privind desfasurarea examenului de definitivat in invatamant (2 ore):
- Ordin nr. 4814 din 31.08.2017, privind aprobarea Metodologiei/cadru de organizare si
desfasurare a examenului national de definitiare in invatamant, anul scolar 2017-2018
- Ordin nr 4815 din 31.08.2017 privind aprobarea Calendarului de organizare si defasurare a
examenului de definitivare, an scolar 2017 2018
- Anexa 1 la OMECS nr. 5558/27.10.2015 privind programele pentru sustinerea examenului
de definitivare in invatamant.
II. Proiectarea didactiva-premisa a reusitei activitatii didacatice 4 ore
III. Modelul cadru de structura subiect si barem de evaluare pentru exameul natinal de acordare a
definitivarii in invatamnat 6 ore

Nr.crt. TEMA DATA/ORA RESPONSABILI


1. Teoremele mecanicii clasice: a impulsului, a momentului cinetic, a 17 V / - Tănasie Marcel
energiei cinetice. Legi de conservare.
Conţinutul noţional al fizicii ca disciplină şcolară. Obiectivele
instructiv-educative ale predării fizicii şi programa şcolară de fizică
pentru gimnaziu şi liceu (concepţie de elaborare, structură, dinamică).
Manualele şcolare (unice şi alternative).
2. Unde elastice în medii izotrope: unde longitudinale şi transversale, 22 V / 8-11 Tănasie Marcel
ecuaţia undelor, viteza undelor, unde plane, unde plane 18 V / 11-14 Corbeanu Constantin
monocromatice.
Aspecte ale învăţării, specifice fizicii preuniversitare. Procesul de
formare şi de asimilare a noţiunilor de fizică. Faza de ilustrare concret-
intuitivă şi faza de abstractizare-generalizare. Îmbogăţirea treptată a
noţiunilor de fizică în procesul de asimilare a acestora.
3. 1. Statica fluidelor. Legile hidrostaticii. Aplicaţii practice. Tănasie Marcel
2. Dinamica fluidelor. Ecuaţia de continuitate. Legea lui 24 V / -
BERNOULLI. Aplicaţii practice.
3. Studiul lichidelor. Tensiunea superficială. Capilaritate. Aplicaţii.
4. 4. Bazele experimentale ale Teoriei relativităţii restrânse. 27 V / 8-11 Tănasie Marcel
Postulatele relativităţii restrânse. Transformările LORENTZ. 25 V / 11-14
Consecinţe. Corbeanu
Elemente de dinamică relativistă. Relaţiile masă-viteză, forţă- Constantin
acceleraţie, masă-energie, energie-impuls.
5. 5. Proiectarea, organizarea şi evaluarea predării (pe baza Teleşpan Georgeta
obiectivelor cadru şi operaţionale, a structurii informaţionale). 31 V / -
Operaţionalizarea obiectivelor lecţiei de prelucrare a cunoştinţelor noi
şi de aplicare a cunoştinţelor.
6. 6. Legea lui COULOMB. Câmpul şi potenţialul electric. Legea lui 5VI / 8-11 Tănasie Marcel
GAUSS. Legătura dintre câmp-şi potenţial. Ecuaţia lui POISSON. 5VI / 11-14 Corbeanu Constantin
Echilibrul electrostatic.
7. Instruirea diferenţiată. Modalităţi de organizare diferenţiată a
instruirii la fizică.
7. 8. Circuite oscilante LC şi RLC. Oscilaţii electromagnetice Tănasie Marcel
amortizate şi forţate (întreţinute). Rezonanţa. 7 VI / -
Teleşpan Ion
9. Experimentul de laborator în predarea fizicii. Tipuri de
experimente. Metodica organizării şi desfăşurării experimentelor de
diverse tipuri.
8. Benzi de energie în solide (conductori, semiconductoare, izolatoare). 12 VI / 8 -11 Tănasie Marcel
Semiconductoare intrinseci şi extrinseci. Conductibilitatea electrică în 8 VI / 11-14 Teleşpan Georgeta
semiconductoare.
Organizarea optimă a laboratorului de fizică. Laboratorul - cadru al
instruirii la fizică
9. Dioptrul sferic şi asociaţii de dioptri sferici. Lentile. Sisteme centrate. Tănasie Marcel
Rezolvarea de probleme în învăţarea fizicii. Metodica selecţionării şi 14 VI / -
rezolvării problemelor de fizică, evaluare.
10. Instrumente optice (lupa, microscopul, lunetele, ochiul uman, aparatul 19 VI / 8-11 Tănasie Marcel
fotografic). 15 VI / 11-14 Teleşpan Ion
Mijloace de învăţământ vechi şi noi utilizate în predarea fizicii.
Folosirea truselor şcolare şi a calculatoarelor programabile în lecţiile
de fizică. Selecţionarea şi integrarea programelor didactice pentru
calculator în predarea lecţiilor de fizică.
11. Studiul electromagnetic al reflexiei şi refracţiei luminii (formulele lui Tănasie Marcel
FRESNEL). Unghiul lui BREWSTER. Polarizarea prin reflexie. 21 VI / -
Activitatea la fizică cu elevii, în afara orelor de clasă (consultaţii,
cercuri aplicative sau teoretice, pregătirea pentru concursurile şcolare).
12. Modele atomice (RUTHERFORD, BOHR). Cuantificarea energiei. 26 VI / 8-11 Tănasie Marcel
Verificări experimentale. 22 VI / 11-14 Corbeanu constantin
13. Modele nucleare (modelul picăturii, modelul păturilor); rezultate Tănasie Marcel
experimentale. 28 VI / -

Inspector de specialitate,
Prof. Teleșpan Ion