Sunteți pe pagina 1din 16

AClEliTIA NAflONALA flli 6A~AST~U

!?I PUBLIC/TATE IMOBILIARA .


'~~~~E Nr ..!.Wt,9. .
2.!':Ja j3 l .-.:Q.~ Anul .l.iJ.t ..

If'
Programul National
de Cadaatru
~i Carte Funciara
" ANCPI
,\Ca;SfU
D l (. \
rl'.lllll.In:
:\,HWS,\LA
II ,\ ~ I •• l'
U'UNIII.U
) I
i.

INSTRUCTIUNI
Privind accesulla datele sistemului informatic de cadastru si carte funciara
necesare derularii contractelor pentru executa rea lucrarilor sistematice de
cadastru pe sectoare cadastrale si privind modul de descarcare/verificare a
date lor de catre prestatori

Definitii
Contract: contractul incheiat intre Achizitor ~i Prestator in scopul realizarii lucrarilor
de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale, conform prevederilor
art. 9 alin. (341). (342) al Ordonan\ei de Urgen\a a Guvernului, nr. 35/2016
Achizitor: unitatea administrativ-teritoriala care are calitatea de Autoritate
Contractanta in cadrul procedurii de achizilie a lucrarilor sistematice de cadastru
demarate la nivel de sectoare cadastrale
Prestator: persoana fizica sau juridica, (autorizata de ANCPI conform Regulamentului
privind autorizarea sau recunoa~terea autorizarii persoanelor fizice ~i juridice romane,
ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spaliului
Economic European in vederea realizarii ~i verificarii lucrarilor de specialitate in
domeniul cadastrului, al geodeziei ~i al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin
Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010), semnatara a unui contract
avand ca obiect executa rea lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale
ANCPI: Agenlia Nalionala de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara
OCPI: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
UAT: unitate administrativ-teritoriala
Utilizator: 0 persoana fizica autorizata de ANCPI (cu autoriza\ie valida) care are
drepturi de acces la 0 aplica\ie informatica
Sector cadastral: unitatea de suprafala delimitata de elemente liniare stabile in timp
(~osele, ape, canale, diguri, cai ferate, etc.), stabilita pentru organizarea lucrarJlor
cadastrale in cadrul unui UAT

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndept'odeotei Of. 202A etaj 1, $t>ctor 6, Rucur~ti, Rom:inia


Tt'I.: +40(21)317.31.62, E-mnil: pnrd'@'llllC'pi.m

Page 1 of 13
Programul Notional
de Cadastru
~iCarte Funciara

Etapa 1 FORMAREA DOSARULUI PENTRU OBTINEREA CONTURILOR DE


ACCES LA APLICATIA INFORMATiCA
Derularea activita\ilor de colectare a documentelor necesare pentru
deschiderea conturilor de acces presupune urmatoarele:
1. Prestatorul care dorei?te acordarea drepturilor de acces la baza de date a
ANCPI va depune un dosar la registratura generala a oficiului teritorial in raza
caruia se afla UAT- ul unde se executa lucrarile sistematice de cadastru
prevazute in contract, care cuprinde:
a) Cererea prin care persoana fizica autorizata solicita in nume personal
accesul la baza de date. Cererea trebuie sa con\ina in mod obligatoriu
o adresa de e-mail valida a persoanei fizice autorizate pentru asigurarea
coresponden\ei cu OCPI. 0 cerere de acces se formuleaza pentru un
singur UAT. Cererea este anexata prezentelor instruc\iuni - Anexa nr.1;
b) imputernicirea prin care persoana juridica, in calitate de prestator,
autorizeaza anumite persoane fizice autorizate, care au calitatea de
angaja\i ai acesteia, sa acceseze in numele sau baza de date pusa la
dispozi\ie de ANCPI. Persoana juridica va imputernici 0 singura
persoana fizica autorizata pentru un UAT. imputernicirea este anexata
prezentelor instruc\iuni - Anexa nr.2;
c) Angajamentul de confidentialitate al persoanei fizice autorizate care
va avea acces la baza de date (in original) - Anexa nr.3;
d) Copia cartii de identitate a persoanei fizice autorizate care va avea
acces la baza de date;
e) Copia contractului de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru
incheiat intre prestator i?iprimarie;
f) Un CDIDVD con\inand Iimitele sectoarelor cadastrale care fac obiectul
contractu lui, in format .dxf si .shp.
2. Consilierul cadastru desemnat prin decizie a directorului OCPI va prelua
dosarul in vederea solu\ionarii acestuia. Consilierul cadastru verifica dosarul
sub aspectele:

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111
Srlaiullndcpe-ndcllld nr. 202A elaj 1.Sector 6, B\lC'ur('~li.Romtmi.1. ww'w.otncpi.ru
T('I.: +4n(21)317.;11.62. E.mail: pnccf@anl"pLro

Page 2 of 13
_:f
Programul No~ional
de Cadastru
!?i Corte Funciara

dosarul conIine toate piesele mal sus menlionate,


contractul de prestare a serviciilor este in termen,
" ANCPI
.\(;f ..'11.\ '.\TIUS.-\LA
D~ t;,IUAST'I'
'I.'U(IT.'U''''''IlU''
~I

UAT- ul pentru care s-a solicitat acces la baza de date este cel prevazut in
contract,
prestatorul care solicita accesul la baza de date este cel care a incheiat
contractul,
imputernicirea se refera la persoanele pentru care s-a formulat cerere de
acces la baza de date ~i daca pentru fiecare din acestea exista in dosar
angajamentul de confidenlialitate ~i copia carlii de identitate,
sectoarele cadastrale daca Iimitele sunt cele agreate de OCPI cu primaria,
iar numarul sectoarelor coincide in toate documentele depuse (contract,
CD/DVD) etc.

3. Cand dosarul este corect intocmit, consilierul cadastru trimite Responsabilului


IT din OCPI, cererea de acces la baza de date, angajamentul de
confidenlialitate ~i imputernicirea (daca este cazul), in vederea crearii conturilor
de acces la aplicalia WebCadGen. 0 copie a acestor documente se pastreaza
la dosar.

Etapa 2 CREAREA CREDENTIALELOR


Responsabilul IT din cadrul OCPI creeaza contul de acces pentru SOlicitant,
realizand urmatoarele:
1. Verifica existenta persoanei fizice autorizate in baza de date a
persoanelor autorizate de ANCPI;
2. Asociaza dreptul de acces al persoanei fizice autorizate pentru UAT- ul
prevazut in cerere;
3. Transmite prin e-mail consilierului cadastru contul de acces la
WebCadGen;
4. Arhiveaza documentele primite.

Etapa 3 iNTOCMIREA RAPORTULUIIMOBILELOR CU GEOMETRIE ASOCIATA


SI COMUNICAREA DATELOR

Consilierul cadastru stabile~te numarul imobilelor cu carte funciara ~i geometrie


asociata din e-Terra aferent sectorului cadastral contractat, folosind 0 aplicalie grafica
disponibila in OCPI:
1. Realizeaza 0 interseclie spaliala intre sectorul care face obiectul
contractu lui ~i setul de date exportat din sistemul informatic. Setul de date
exportat din e-Terra este actualizat zilnic ~i este disponibil la adresa
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndependentei nr. 202.-\ etaj I, &"l1or 6. Bllt'ur{'~ti.Romfmia www.anc:pi.r"o


Tt'1.: +41)(21)317.31.62. E-mail: pnITf@.i1llcpi.ro

Page 3 of 13
Programul No~ional
de Cadastru
.-~
-~'
,-'-ANCPI
~i Carte Funciara ,ua:Sll.\ .\:ATIUSAL.\
1,11 C\I,I,\JTal'~'
rt illiCIT -'H. nollJIII"1 \

FTP: Acest set de date conIine exclusiv imobilele active (cu carte
funciara !?i geometrie asociata) !?i reprezinta 0 imagine a zilei anterioare
exportului.
2. intocmeste Raportul imobilelor cu carte funciara si geometrie asociata
din e.Terra care conIine: numarul total de imobile !?iidentificatorii electronici
ai acestora.
3. intocmeste adresa de inaintare catre prestator care contine: Raportul
imobilelor cu carte funciara !?i geometrie asociata din e-Terra aferente
sectorului cadastral contractat.
4. Transmite (numai prin e-mail) solicitantului persoana fizica autorizata
conturile de acces la aplicatia WebCadGen si Iink-ul de acces. in forma:
Acces WebCadGen:
Username: <username>;
Parola: <parola default>;
Link acces: cadgen.ancpi.ro.
5. Transmite prestatorului (prin e-mail) adresa semnata de catre
directorul OCPI continand Raportul imobilelor.

Raportul imobilelor se genereaza in 3 exemplare originale: unul este arhivat


de consilierul cadastru la dosarul contractului de finanlare iar celelalte doua sunt
transmise prin po!?ta de catre OCPI Primariei !?i ANCPI (Direclia de inregistrare
Sistematica).

Etapa 4: ACTIVITATI ALE PRE5TATORULUI PRIVIND DE5CARCAREA 51


VERIFICAREA DATELOR DIN 515TEMUL INFORMATIC E-TERRA
Pasul 1 - Descarcare date
Precondilii:
Utilizatorul are cont de acces la aplicalia WebCadGen activ
Logare la aplicalie WebCadGen:
utilizatorul acceseaza interfala Web publicata la adresa: cadgen.ancpi.ro

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiulimlependelllt'i nr. 202A etaj I, Sedor 6. Bururl':;>li.Romimi.<l """,'w.onepLnJ


Tel.: +40(21}317.3I.h2, f;.mail: pnrri@'lmcpi.m

Page 4 of 13
Programul Na~ionol
de Cadastru
~i Carte Funciara

._a_. __'__ ...•....... _._ ....


~
~
.'
:~.--~---
__ •• e,..". • ." ~t1I11_o.li.o

---.-- -- .. -.-.-.-.-.---.--.----.-.-- - .. _. __ .
..
"':::::
..
_-_ __ ..
-i-!
I

.----_ ..
••

se realizeaza autentificarea cu creden\ialele furnizate pentru WebCadGen;

-.._~--
..__ .. -~... -------- ---
." ..,
--".g
.....
_._.•.
1r'omuIneftt .•• C.d.1Jlf\l ~11:i_12_0

.--_ ..

dupa autentificare se realizeaza descarcarea datelor:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndept>ndenWi or. 202A ctaj 1. Sector 6. Ku('ur~ti. Romania ",.ww.nncpi.ro


n.!.: +4fl(21)317.31.62, E-l11Hil: p"(.d(c!11l0rpi.ro

Page 5 of 13
Programul Na~ional
de Cadastru
~
.-~ If'
ANCPI
~iCarte Funciarci .\l,ESTI.\ ~o\TllI."'\L.~
III C.'D~ST.lt ~I
pt'" ICIf.H~t"lIalll". \

__ ..
- ~.
.----;;-.-~ . .•. , .._._.'_ ...
lMtI'u ••••••tGe Cautttv G41Mn11,O.'20
~"'!'"--'---'--

I ''':'"..::_u. __ .__ ._._ .. .__ ..._ _._ ,. _


-.---
._.- _'' _ ..
' '.....
1iM;;.E
-
..•.
_.-_ ---_ ----
-~-.--.,--~.~--._.----.--- _.__ .. _ .•_-
..•.
.... -_ •.•
••......•.. ---_.__
----.---.----.-
._-_._._ •.... - - -
T-----....-- ...-- ..--
•. ... ... ...- .-.-- ...•.- --
II ,,-""' m --- •••••
-----,- ••.
--- •••
- •.
•••••••
'.•

.-,-_ .
..... .•....•.. _._ ...
".-
•••• 'OU"I _._ •• _-._--

1.---1
-I--E:::::JD--


••

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndf'pt'udentei nr. 202A etaj I, Sectur 6, Rll('ure~ti, Romania W"o\o'''l •• nncpi,ro


Tel.: +4n(21)J17.31,tl2. E.m:li1: pnm(ij':mcpi.m

Page 6 of 13
Programul Na~ional
de Cadastru
~i Carte Funciara

. ..
~

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SplaillllndcpE'ndentt'i nr. 2021\ t'taj I. St>ctor6, Bllcurt'~li. Romilni;. ",""W.RIlCpi.t"u


T{'1.: +'-In(21):H7.:J1.h2, F.-moil: pncM@'l'lncpi.rn

Page 7 of 13
. i~ ~~

.... -
Programul Notional
de Cadastru
l;>i Corte Funciaro
" ANcpr
.\(;[:'\TI.\
Dl
:'\ATIU~"'L,\
l.\D.l.51Il')1
r1"I.I(ITHf ,"'''111','1\

-~-~_,1 .~ .. _._p __
__
'\>""'-

..._-_ •.. •. _ .. - .. -
. " ;'Iii III PR I I~~--::;;:'
,-.' ........•
=-::-;
,.,-.,.... '
=.:;:.:
=~:::;-:
''''''''.=."
:::.~.~:
~::::~~:;.:
......... ""_.
......,'..•.• ""' .•.
"\"'''''''."
",_,.,o;t" •.•,.

--_
._--_-----_. ..•. __ _-- --..•.
.,--
._--_-
....._--_
_._-_.......•..•..
•..._ -
_ ...
__

_-~._...-._--._.-
••••••. •• .• _ ••_<1' • __ •• _ ••_._ ••_.

-
••

_. '-
•• •••••••
_~ __ ., _

pentru alte opera\iuni, se poate consulta manualul de utilizare disponibil la


sec\iunea Help
Procesul poate fi reluat ori de cille ori este nevoie, pentru a asigura un
sincronism intre datele existente in sistemul informatic !?icele de\inute de prestator.
Dupa finalizarea opera\iunilor de descarcare a fi!?ierelorxml !?iverificare, se va
efectua deconectarea din WebCadGen.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndt>pt>ndentl"i nr. 202J\ t'tilj 1. Srt-tor(., HII('l1rt'~ti. Romani.1 ","""'.nncpi.ro


Tl'1.: +40(21)317.31.n2. E-mail: pnN.ffi.!lanl.pi.ro

Page 8 of 13
.~~ ~I'
Programul Notional
de Cadastru
~iCarte

D •• _-:..._
Funciara

••••
" 'l

__...c.--~,....
ANCPI
.\GE.'ll.\
01
II
',\TlIIS.\LA
(;.\O,\~I"l'
IUl UII'lUNlLl
~l
u\

,~-_.•_.--
.,' ,io

-.. _---_ .. _ •.. _.-


, -:m::::......•..•.,.
-.,
I!!_!!!'!.~!!!'!_!!!.
_~..~
__!!"'"---'!!"'I
:=-::.:-:
E1::::
~~::;.:
::::;::
,. .,. .
•... "' ,•..•...
.,.•....•
=-~':~~
._--
'0_-
----,_ _-
:~--
... .... - .. _ .. _,._-_.-- ..-.._._._., ...• _- .•
~-_._,------_
._--"-- ..
_ _---- _------
... ..
-..•...
-_ _--'
___ .' ,I
.. ...•_,..-_ .. ,-

Pasul 2 - Procesare

in cadrul acestui proces, prestatorul efectueaza lucrarile specifice la teren,


colecteaza ~i proceseaza datele ob\inute in concordan\a cu datele descarcate din
sistemul informatic e-Terra ~i cu alte date relevante de care dispune. Ulterior
procesarii, utilizand aplica\ia Generare Cgxml, creeaza pentru fiecare imobil din
sectorul respectiv cate un fi~ier xml sau actualizeaza un fi~ier xml descarcat din
WebCadGen Gen.

Pasul 3 - Verificare consistenta

in cadrul acestei etape, prestatorul verifica consisten\a ~i integritatea fi~ierelor


generate in pasul 2.
se logheaza in aplica\ia WebCadGen in conformitate cu cele prezentate la
pasul 1;

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Spluiullndept>ndentei nc. 2n2A etaj I, St'<.1or6, HlIrur~li.Romania www.ltnC.pi.ro


Tf'1.: +4n(21)31;.:JI.62, E.mail: pnr\.f@.mrpi.ro

Page 9 of 13
Programul National

_-------
de Cadastru
~i Carte Funciarii .\Gt:STI.\ S'\TlUS,\L.~
PI. L\D.\~'.l.)1
'1 UI(II,\n: 1\10.111 u\

~~~~~ .. -~.~..•.
-~~
-
.'r",:J'I------
- _ ••e.-..._iD.t2.-

fi:;;ierelexml oblinute la pasul 2 impreuna cu fi:;;ierulpdf aferent, vor fi incarcate


in WebCadGen intr-o arhiva de tip ZIP :;;i se va efectua click pe butonul
VerifieiL

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndept"ndcntei nr. 202A et3j I. Sector 6, Bucurl".<;;ti.Romania \\'\'\lw.anq)i.ro


Tel.: .•...
'0(21)317.31.62. f..mail: pnn:f@)nncpi.m

Page 10 of 13
Programul Na~ionol
de Cadastru
~iCarte Funciara ,\la:STI.\ .•••
ATIIIS."L,\
01 t:.\O",Sfll' ~I
'1IlIt'In" IMnllll~l\

• < .-._ •••...


!!",•• _----

_ .._ .._--"' •.....-.•.._


-_._-----_.
It -, •..--1
_---_. __ _- ..

-_. __ .-._.-EJ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndepeodeotei or. 202A etnj I, S{'(:tor6. Rllrnrl";'li. Rom."lnia Vo'ww.ancpi.n)


T('\.: +40(21)317.31.t12. E-mail: pncd@\anf.pi.m

Page 11 of 13
Programul National
de Cadastru
~i Corte Funciora .\1:'::0;11.\ :<;ATlt1~.\L,\
D~ I..'D.'~'ll' ~I
rl' Iliell' n ,,,,,nlnIU ~

se descarca raportul generat de aplica\ie privind erorile de inconsisten\a.

-,",_.- ----~----

-",-----"---"-
~~ _. __ ._.J ••.
_
~
_.I"'.'
..
~~.
~-'

-""-.'
•.•..-..
-."._'
lOt" •• __ '

"'
•••••.
nl.•
:::::~':-:
,,,..
::::-i.::':
......•.•
,..."".. ,

--_ _-----_._._
_II ..•~~
••

---..-.- J
._-_
._--
_-
._---.._--.._-
::..~"':..
....
--_._------_
..•

_ _"'--_._ .•.._
_ ..._---- ..--_._.-
.. ..
....
.•.

.., -.----- ..-.. _-_ ...•. -,.-_ •. ,-

~.. .---- ..

1I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiul Independentei nr. 202A t'13j 1. &'Clor 6, Hllcurt"~li. Rumania www.lIncpi.n>


E.m.lil: pn~,r€i'an('pi.rn
Tel.: +40(21)317.:il.tl2,

Page 12 of 13
Programul National
de Cadastru
~iCarte Funciara

Pasul 4 - Corec1ii

in cadrul acestei etape, prestatorul realizeaza corectiile fi!;iierelor xml, erori


semnalate in raportul generat la pasul 3, folosind aplicatia Generare Cgxml.
Pa!;iii4 !;ii5 se parcurg iterativ, pana la eliminarea tuturor erorilor.
Pasul 5 - Livrare

in cadrul acestei etape, prestatorul Iivreaza catre beneficiar fi!;iierele Cgxml


realizate in cadrul proceselor de mai sus, insotite de toate documentele prevazute de
Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare
cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara finantate de Agentia
Nationala de Cadastru !;ii Publicitate Imobiliara, aprobate prin ordinul directorului
general al ANCPI nr. 979/2016.

Victor Adrian GRIGORESCU Eduard GHERGHE

Director

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Splaiullndt'pt'nden\ei nr. 202A etaj 1, Swlor 6, Ihll.Hrt'~ti, Romania www.allcpi.ro


Tf'1., +40(:!1)317.31.62. F:.mail: pnCt1@ancpi.rn

Page 13 of 13
Anexa nr. 1

Către: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

În atenția: Domnului/Doamnei - Director

Referitor la: Înregistrarea Sistematică a Imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru

și Carte Funciară conform OUG nr. 35/2016

Subsemnatul/a, domiciliat în

, posesor al BI/CI seria

nr. eliberat de la data de

CNP în calitate de Persoană Fizică Autorizată, serie autorizație:

Nr. , adresă e-mail

în conformitate cu prevederile contractului/contractelor nr. și nr.

încheiat/e între Prestatorul și

Unitatea Administrativ Teritorială

prin prezenta, vă rog să îmi acordați drepturi de acces la aplicația WEB CadGen.

Atașez prezentei următoarele documente:

- copie BI/CI

- angajament de confidențialitate

- împuternicire nr. /data emisă de


(numai în cazul în care Prestatorul este persoană juridică)

Data: Semnătură și ștampilă persoană


fizică autorizată:
ANEXA NR. 2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa cu sediul social în:

înregistrată

la Registrul Comerțului sub nr. e-mail:

COD IBAN sucursala ,

reprezentată prin Dl./D-na în calitate de

Director General, prin prezenta împuternicim pe Dl./D-na

domiciliat în ,

identificat prin BI/CI seria nr. , CNP

eliberat de să acceseze pentru noi și în numele nostru

baza de date a ANCPI.

Data Semnătura și ștampilă


ANEXA NR. 3

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE

Subsemnatul/a în calitate de

Persoană Fizică Autorizată Serie Autorizație: Nr. mă oblig ca pe perioada

derulării contractului nr. având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de

cadastru în UAT sectorul/sectoarele cadastrale nr. ,

să asigur confidenţialitatea datelor şi informaţiilor gestionate de către ANCPI, cu care intru în

contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum și pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de

la data finalizării acestuia.

Data Semnătura

1
Se enumeră sectorul/sectoarele cadastrale