Sunteți pe pagina 1din 2

S.O.

S – Poluarea Electromagnetică Recomandări pentru a minimiza efectele


expunerii la poluarea electromagnetică:
S.O.S.
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din † Nu permiteţi copiilor mai mici de 12 ani să
POLUAREA ELECTROMAGNETICĂ
România lansează campania naţională de folosească un telefon mobil.
informare şi conştientizare a consumatorilor
† Limitaţi folosirea telefonului mobil la:
intitulată „S.O.S – Poluarea Electromagnetică".
2 min/apel, 6 apeluri/zi sau maxim 20 min/zi.
Această campanie de informare se adresează † Menţineţi telefonul la o distanţă cât mai mare
atât utilizatorilor de gadgeturi, cât şi de corp şi schimbaţi frecvent urechea la care
neutilizatorilor, căci nimeni nu se mai poate ţineţi telefonul.
sustrage astăzi omniprezenţei câmpurilor
electromagnetice artificiale. † Aşteptaţi ca interlocutorul să răspundă şi abia
apoi puneţi telefonul la ureche.
La fel ca în toate acţiunile sale, APC România îşi † Nu efectuaţi un apel atunci când semnalul este
asumă misiunea să aducă la cunoştinţa
redus.
consumatorilor informaţiile necesare utilizării cu
precauţie a tehnologiilor bazate pe unde † Nu folosiţi telefoanele mobile în spaţii închise
electromagnetice artificiale. De asemenea, vom cu pereţi metalici (autovehicule, lifturi).
răspunde la întrebările consumatorilor, dar vom † Depărtaţi-vă la o distanţă mai mare de 1 m de
prezenta şi mijloacele de protecţie disponibile în
o persoană ce vorbeşte la telefonul mobil.
acest moment.
† Ţineţi telefonul mobil închis în timpul nopţii
Niciodată omenirea nu a fost expusă la câmpuri sau măcar la 2 metri de corp.
electromagnetice de o asemenea anvergură ca în
† Folosiţi doar căşti pentru telefon certificate
zilele noastre. Există avertismente din ce în ce
“anti-unde”.
mai vehemente ale oamenilor de ştiinţă despre
efectele câmpurilor electromagnetice artificiale † Utilizaţi doar telefoane fixe cu fir şi evitaţi
asupra populaţiei, cât şi asupra ecosistemului. folosirea cuptoarelor cu microunde.

Câmpurile electromagnetice artificiale au † Evitaţi pe cât posibil semnalele wireless şi


invadat ambientul zonelor locuite şi sunt în bluetooth.
continuă amplificare. România nu are un cadru † Folosiţi dispozitive de protecţie electro-
legal bine definit precum în alte ţări europene, magnetică* cu validare ştiinţifică.
care să reglementeze cel puţin amplasarea
Această listă nu este exhaustivă, dar prezintă Campanie naţională de informare şi
antenelor GSM şi utilizarea Wi-Fi în spitale şi
câteva nivele de intervenţie rapidă pentru conştientizare a consumatorilor
instituţii de învăţământ. Consecinţele pe termen
protecţia dumneavoastră şi a copiilor.
lung ale acestei neglijenţe ar putea fi foarte grave
asupra sănătăţii. Ca atare, utilizatorii acestor * www.protectie-electromagnetica.ro

tehnologii trebuie să fie informaţi, conform


principiului: “Obligaţia de a suporta, ne dă Mai multe detalii la: dec.2015

dreptul de a şti”. www.apc-romania.ro


S.O.S. 2015: Repere ştiinţifice “Tehnologia bazată pe unde radio
Avertismente ale oamenilor de ştiinţă generează poluare electro-
Contrar discursului oficial al industriei tehnologiilor magnetică şi este cea mai perfidă
Apelul adresat ONU şi OMS de către oamenii fără fir, undele electromagnetice artificiale (GSM, formă de poluare cunoscută până
de ştiinţă din domeniul CEM Wi-Fi) sunt total diferite de undele naturale în prezent. Fiţi atenţi la oferte, nu
În data de 11 mai 2015, un grup de 190 oameni de (provenite de la soare, spaţiu cosmic, pământ). le evaluaţi numai din punct de
ştiinţă din domeniul câmpului electromagnetic Principala diferenţă constă în faptul că undele vedere al avantajelor financiare, ci
(CEM), din 39 de ţări, au semnat un apel adresat electromagnetice naturale se transmit continuu, încercaţi să vedeţi şi dezavantajele. Invenţiile
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi Organizaţiei iar cele artificiale se transmit pulsat: ştiinţifice din acest domeniu pot avea consecinţe
Mondiale a Sănătăţii (OMS) prin care atrag atenţia nefaste asupra consumatorilor.”
în privinţa efectelor negative ale câmpurilor Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia
electromagnetice asupra sănătăţii umane şi pentru Protecţia Consumatorilor din România
solicită revizuirea normelor de protecţie din acest
domeniu.
“Deşi suntem de multă vreme într-o perioadă de Acest mod artificial de propagare a undelor “Telefonul mobil este în mod sigur
numeroase transformări tehnologice, abordarea interferează grav cu funcţionarea organismelor vii tehnologia care s-a răspândit cu
(www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/ cea mai mare rapiditate pe
corectă a efectelor nocive asupra sănătăţii noastre
sec24_2012_Key_Scientific_Studies.pdf). întregul glob. Din păcate, prea
a fost prea mult amânată. Suntem cu toţii în acest
moment parte a unui imens experiment biologic, Cu toate acestea, nivelul acestor radiaţii artificiale puţini conştientizează cu adevărat
fără consimţământul nostru.” (citat din apel, prof. dr. este în continuă creştere! efectele grave pe care acest tip de
Martin Blank, Universitatea Columbia, SUA) comunicare le are asupra sănătăţii.
1,8 V/m Deşi trăim într-o societate prin excelenţă
Site-ul apelului: www.emfscientist.org 8650 µW/mp
1,7 V/m
7600 µW/mp
informaţională, cunoaşterea adevărului devine
tot mai dificilă. Iar acest lucru se întâmplă mai cu
1,4 V/m
Declaraţia participanţilor la Congresul 6250 µW/mp seamă atunci când adevărul vine în conflict major
“Appel de Paris” 2015 cu profitul.“

În data de 18 Mai 2015, a avut loc la Bruxelles lector univ. dr. ing. Andrei Drăgulinescu, Facultatea
Congresul Internaţional “Appel de Paris”, ed. a V-a, de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei, Universitatea Politehnica Bucureşti
cu tema “Intoleranţa idiopatică ambientală: rolul 0,6 V/m
1000 µW/mp
câmpurilor electromagnetice şi al produselor
chimice”.
0,2 V/m „Gradul în care suntem afectaţi de
100 µW/mp
Participanţii la acest congres au decis să emită o 0,1 V/m radiaţiile electromagnetice
30 µW/mp
declaraţie comună pentru a solicita recunoaşterea 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 depinde foarte mult de noi şi de
oficială de către instituţiile şi organismele măsurile de protecţie pe care le
Creşterea medie în zonele urbane a radiaţiei electromagnetice
internaţionale abilitate, în special OMS, a bolilor luăm. Multe dintre aceste măsuri
artificiale din banda de frecvenţe 900 MHz – 2,5 GHz.
denumite hipersensibilitate electromagnetică Sursa: www.next-up.org/Newsoftheworld/06Vm.php sunt foarte simplu de aplicat, dar
(ElectroHyperSensitivity – EHS) şi sensibilitate nu le folosim, pur şi simplu pentru că
multiplă la agenţi chimici (Multiple Chemical nu ne-am gândit niciodată la această problemă
Aceste efecte negative asupra sănătăţii au fost
Sensitivity – MCS) şi a consecinţelor medicale la sau nimeni nu ne-a spus ce putem face concret
semnalate de către specialişti încă din anii 2000
nivel mondial. pentru a ne proteja.”
(Hyland GJ., Physics and biology of mobile telephony,
Site-ul congresului: www.appel-de-paris.com Lancet. 2000; 356:1833-1836). Adrian Vornicu, specialist Bioelectronica Vincent