Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA 13.

„Alter ego” înseamnă:


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
JANDARMERIA ROMÂNĂ a. eu însumi;
b. altul;
c. un alt eu;
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI d. aceeaşi persoană.
„Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
COMISIA DE ADMITERE
14. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:
- învăţământ postliceal - a. leptop, e-mail, compiutăr;
- sesiunea septembrie 2015- b. donator, sendviş, bluz;
c. meneger, stiks, body;
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE d. camping, boom, spray.
Colonel 15. Alege seria de cuvinte care aparţin aceleaşi familii lexicale:
RĂDUCU Mihai - Dan a. frunzar, frunză, frunzuliţă;
TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR
b. floral, inflorescenţă, floricică;
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN SCOLILE POSTLICEALE ALE JANDARMERIEI ROMANE c. a mânui, manichiură, mânuitor;
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ d. an, anuar, analitic.
VARIANTA – II – 16. Care variantă cuprinde cuvintele despărţite corect în silabe?
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a a. an-ce-stral, scul-ptor, tâ-năr;
la d; dintre aceste patru variante numai una reprezintă răspunsul corect. b. sub-li-ni-a, bi-blio-tecă, că-lă-tor;
Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / problemei şi al literei corespunzătoare
răspunsului pe care îl consideraţi corect. c. arc-tic, ne-îm-pa-che-tat, no-uă;
Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. d. prie-ten, res-ta-u-ra-re, ma-iou.
Exemplu:
17. Bătător la ochi, cu scaun la cap, de treabă sunt:
Nr. întreb. a b c d a. substantive compuse;
b. locuţiuni adjectivale;
1 — — — c. locuţiuni substantivale;
2 — — — d. adjective compuse.
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în dreptul unei întrebări sau în aceeaşi căsuţă şi „ X ”
18. Este corect enunţul:
şi „— ” (exemplu: X ), răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe foaia de răspuns nu sunt admise a. Maşina este teleghidată la distanţă.
ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere. b. Şi-a adus aportul la realizarea proiectului.
c. I s-a verificat alcoolemia.
I. LIMBA ROMÂNĂ
d. O aromă plăcut mirositoare plutea în aer.
1. Sinonimul lexical al expresiei „cu capul în nori” este: 19. Completaţi expresia: „a-i fi peste…”
a. înalt; a. picior;
b. visător; b. mână;
c. fericit; c. umăr;
d. înţelept. d. cap.
2. Cuvântul paharnic este: 20. Auto-, hiper-, piro- sunt:
a. arhaism; a. sufixe;
b. regionalism; b. neologisme;
c. argou; c. prefixoide;
d. neologism. d. sufixoide.
3. Varianta în care toate cuvintele fac parte din masa vocabularului este: 21. Au forme multiple de plural substantivele din seria:
a. verde, om, pâine, soldat; a. copertă, copil, casă;
b. lubeniţă, morfologie, copil, etern; b. bluză, blană, balerină;
c. prieten, femeie, zbor, casă; c. cap, aragaz, ciocolată;
d. xerox, curechi, etern, călător. d. corn, bandă, colţ.
22. Care serie cuprinde numai adjective invariabile?
4. Seria în care toate cuvintele sunt derivate parasintetice este:
a. perspicace, alb, roz;
a. înot, înnorat, întâlnire;
b. vesel, tenace, gri;
b. recunoaştere, referendum, descriere;
c. curat, mov, gureş;
c. deszăpezire, recunoaştere, înnălbitor;
d. maro, oliv, precoce.
d. decret, repede, îndatorat.
23. Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. Subordonata este:
5. Varianta care conţine numai diftongi este: a. subiectivă;
a. leoaică, ceară, puteau; b. completivă directă;
b. oaie, iepure, neam; c. predicativă;
c. soare, duel, nea; d. circumstanţială de loc.
d. piatră, ploicică, eram.
24. Care variantă conţine numai conjuncţii coordonatoare disjunctive?
6. Sunt formate prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului toate cuvintele din seria:
a. şi, să, deşi;
a. câine-lup, descriere, TAROM;
b. sau, ori, fie;
b. descusut, defunct, Târgu-Jiu;
c. că, deci, nici;
c. oful, regim, Plafar;
d. căci, iar, aşadar.
d. regiune, funcţie, drum-de-fier;
25. Problema era să ajungă la timp. subordonata este:
7. Indică varianta în care paronimele sunt folosite corect. a. completivă directă;
a. Îmi place pronumele copilului. Prenumele este Ana. b. atributivă;
b. Albastrul cerului mă inspiră. Alabastrul este o ceramică. c. predicativă;
c. L-a examinat orar. În oral nu apare chimia. d. subiectivă.
d. Are dependinţă de calculator. A construit o dependenţă.
8. Locuitorul oraşului Mangalia se numeşte: 26. Se aude cioc-cioc! interjecţia subliniată are funcţia de:
a. mangalez; a. predicat verbal;
b. mangaliot; b. complement circumstanţial de mod;
c. mangalian; c. complement direct;
d. mangalit. d. subiect.
9. Plagiat înseamnă: 27. Reuşita tinerilor în viaţă este importantă. În ordine, substantivele
a. inventivitate; sunt în cazurile:
b. noutate; a. Nominativ, Dativ, Acuzativ;
c. copiere; b. Nominativ, Acuzativ, Genitiv;
d. cercetare. c. Nominativ, Genitiv, Acuzativ;
d. Nominativ, Genitiv, Dativ.
10. Sunt substantive colective, toate cuvintele din seria:
a. roi, tufă, brazi; 28. L-a solicitat, încât s-a extenuat. subordonata este:
b. banc, nori, masă; a. consecutivă;
c. şcolărime, icre, copilărie; b. modală
d. stol, brădet, apăraie. c. concesivă;
d. condiţională.
11.Ca să şi casă sunt:
a. cuvinte polisemantice; 29. I-a oprit în faţa casei. structura subliniată este:
b. omofone; a. locuţiune adverbială;
c. omografe; b. locuţiune prepoziţională;
d. paronime. c. adverb cu prepoziţie;
d. substantiv cu prepoziţie.
12. Care formă de imperativ este corectă:
a. Nu fii! 30. Ştiu ce vrei. elementul de relaţie din frază este:
b. Nu fi! a. adverb relativ;
c. Nu fă! b. pronume reflexiv;
d. Nu zii! c. pronume relativ;

1/3
d. adjectiv pronominal relativ. a. complement indirect în dativ;
31. Prietenii lor pleacă. Toţi au sosit. A venit acelaşi. Dânşii te caută. b. complement indirect în genitiv;
În ordine, cuvintele subliniate sunt pronume: c. complement circumstanţial de loc în genitiv;
a. posesiv, nehotărât, demonstrativ, personal; d. complement circumstanţial de loc în dativ.
b. personal, nehotărât, demonstrativ, personal; 49. Ce tip de numeral se formează cu ajutorul articolului?
c. personal, relativ, demonstrativ, de politeţe; a. colectiv;
d. personal, nehotărât, demonstrativ, de politeţe. b. ordinal;
32. Faţa-i era roşie ca mărul. Termenul subliniat este: c. distributiv;
a. dativ posesiv; d. fracţionar.
b. dativ etic; 50. Alege varianta în care verbele pot avea şi valoare copulativă:
c. pronume personal în genitiv; a. a putea, a deveni, a ploua;
d. nominativ etic. b. a se face, a scrie, a avea;
c. a fi, a rămâne, a însemna;
33. Dublu, înzecit, îndoit sunt: d. a vrea, a ajunge, a ieşi.
a. numerale distributive; 51. Din alb s-a făcut gri. Adjectivele au funcţie sintactică de:
b. numerale colective; a. complement indirect, complement circumstanţial de mod;
c. numerale fracţionare; b. subiect, nume predicativ;
d. numerale multiplicative. c. complement indirect, subiect;
34. Amândurora le este drag. Numeralul are valoare: d. complement indirect, nume predicativ.
a. substantivală; 52. În enunţul: A fost creat de natură. predicatul este:
b. adjectivală; a. verbal la diateza pasivă;
c. adverbială; b. nominal la diateza pasivă;
d. verbală. c. verbal la diateza activă;
d. nominal la diateza reflexivă.
35. Am să vin după ore. forma verbului este la: 53. Prietenii mei vin în vizită. Structura dată este:
a. perfect compus; a. adjectiv pronominal posesiv în nominativ;
b. mai-mult-ca-perfect; b. pronume posesiv în nominativ;
c. viitor; c. pronume personal în genitiv;
d. prezent. d. adjectiv pronominal posesiv în dativ.
36. Voi merge la film. Cuvântul subliniat este: 54. Vreau o carte şi două caiete. O să plouă. Dă-mi o foaie. Cuvintele subliniate sunt:
a. verb copulativ; a. numeral cardinal; articol nehotărât; pronume personal;
b. pronume personal; b. numeral cardinal; verb auxiliar; articol nehotărât;
c. verb predicativ; c. interjecţie; verb auxiliar; articol nehotărât;
d. verb auxiliar. d. pronume nehotărât; verb auxiliar; articol nehotărât.
37. Spune-mi cui i-ai dat cartea. Substantivul este: 55. Oriunde din enunţul: Merg oriunde vreau. este:
a. nearticulat; a. pronume nehotărât;
b. articulat hotărât; b. adverb de loc;
c. articulat nehotărât; c. adverb nehotărât;
d. cu articol posesiv-genitival. d. adverb relativ.
38. Alegeţi varianta corectă: 56. Deşi plouă, voi merge la film. Propoziţia subordonată este:
a. Pentru concurs fiecare dintre ei s-a pregătit bine. a. circumstanţială concesivă;
b. Pentru concurs fiecare dintre ei s-au pregătit bine. b. circumstanţială consecutivă;
c. Fetele şi băieţii sunt atente. c. circumstanţială de cauză;
d. Noi şi ei veţi merge la mare. d. subiectivă.
39. Cuvântul lui poate fi: 57. Prin contragerea propoziţiei subordonate din fraza: Atunci sultanul care nu aştepta decât
a. pronume posesiv şi substantiv; ceasul acela, intră în cetate. se obţine:
b. interjecţie şi pronume personal; a. un complement indirect;
c. articol nehotărât şi pronume personal; b. un complement circumstanţial de timp;
d. articol hotărât şi pronume personal. c. un complement direct;
40. Mă mir cum l-ai convins să vină când i-am spus. Schema frazei este: d. un atribut.
a. propoziţie principală + completivă directă + completivă directă + circumstanţială de timp: 58. Care este soluţia? Cuvântul subliniat este:
b. propoziţie principală + completivă directă + subiectivă + circumstanţială de timp; a. pronume relativ, subiect;
c. propoziţie principală + completivă indirectă + completivă directă + circumstanţială de timp; b. pronume interogativ, nume predicativ;
d. propoziţie principală + circumstanţială de mod + completivă directă + circumstanţială de c. adjectiv pronominal interogativ, nume predicativ;
timp. d. pronume relativ, nume predicativ.
41. Dorinţa de a reuşi i-a dat aripi. Infinitivul are funcţie sintactică de: 59. Verbele a putea, a bea, a vedea sunt de conjugarea:
a. predicat verbal; a. a II-a;
b. atribut verbal; b. I;
c. complement direct; c. a III-a;
d. atribut adjectival. d. a IV-a.
42. Era o toamnă ploioasă. Cuvântul subliniat are funcţie sintactică de: 60. Să reuşeşti înseamnă că ai învăţat. Alegeţi schema corectă a frazei.
a. subiect; a. predicativă + propoziţie principală + subiectivă;
b. nume predicativ; b. subiectivă + propoziţie principală + completivă directă;
c. complement direct; c. subiectivă + propoziţie principală + predicativă;
d. complement circumstanţial de timp. d. subiectivă + propoziţie principală + circumstanţială de cauză.

43. A luat-o la fugă pentru că întârziase. Subordonata este:


a. circumstanţială de mod;
b. completivă indirectă; II. LIMBA ENGLEZĂ
c. circumstanţială de scop; 61. The programme includes visiting several …………. .
d. circumstanţială de cauză. a) citis;
44. Cu siguranţă că va veni. Sintagma subliniată este: b) cities;
a. adverb predicativ; c) citys;
b. locuţiune adverbială predicativă; d) cityes.
c. verb predicativ; 62. Things were going from bad to …………….. .
d. locuţiune prepoziţională. a) worse;
45. Ce tânăr eşti! Adjectivul este la gradul de comparaţie: b) badder;
a. pozitiv; c) bad;
b. comparativ de superioritate; d) worst.
c. superlativ relativ; 63. Here is the latest news. …………. about the elections.
d. superlativ absolut. a) There is;
46. Se pregăteşte pentru examen. Structura subliniată este: b) They are;
a. complement indirect; c) It is;
b. complement direct; d) There are.
c. complement circumstanţial de scop; 64. The dolls’ house is ………. than a real house.
d. complement circumstanţial de cauză. a) more smaller;
47. Prepoziţiile: datorită, mulţumită, aidoma, conform cer următorul caz: b) more small;
a. vocativ; c) much small;
b. dativ; d) much smaller.
c. acuzativ; 65. She ………… for the bus when it ………… to rain.
d. genitiv. a) waited/was starting;
b) were waiting/started;
48. Aşterne-te drumului! Cuvântul subliniat este: c) is waiting/started;

2/3
d) was waiting/started. d) drawing.
66. You ………….. walk on the grass in the park. 84. I wish I ……………… her the secret.
a) mustn’t ; a) don’t tell;
b) needn’t; b) won’t tell;
c) must; c) hadn’t told;
d) should. d) wasn’t telling.
67. She said she ………….. happy to see me. 85. Being very interested ….. classical music, she is keen ……. going to the concerts.
a) is; a) about/on;
b) was; b) on/at;
c) were; c) in/about;
d) has been. d) in/on.
68. German ………………. by everybody here. 86.How many ………. have you got lately?
a) is spoken; a) information;
b) is speaking; b) pieces of information;
c) has spoken; c) informations;
d) had spoken. d) pairs of information.
69. I am right, ……… I?
a) am;
b) shall;
c) aren’t;
d) don’t. 87. “I often play tennis in the weekends.” “…………….”
70. The plane should arrive ………….. the city ………. 10 o’clock if nothing unexpected a) So I do;
comes ………… . b) So do I;
a) at/at/out; c) So I;
b) in/at/by; d) So am I.
c) at/by/in;
d) in/at/up. 88. Who is the …………… of the telephone?
71. Harry wants to learn how to play …………. guitar. a) inventor;
a) the; b) inventer;
b) -; c) invention;
c) a; d) inventing.
d) an.
89. Have you seen the girl ………. has recently joined our group?
72. The passer-by asked where the nearest bus station ……… .
a) is; a) which;
b) what;
b) has been;
c) was; c) whom;
d) who.
d) had been.
73. I haven’t met Sarah …………….. we were at university together. 90. Do you understand what you have ………. ?
a) until; a) doing;
b) since; b) do;
c) for; c) to do;
d) by the time. d) to doing.

74. That perfume ………………. of strawberries.


a) smell;
b) smells;
c) was smelling;
d) is smelling.
75. Look at that boy! He …………….. from the tree.
a) is going to fall;
b) goes to fall;
c) will be falling;
d) will fall.
76. If people …. more vegetables, they would be healthier.
a) eat;
b) would eat;
c) have eaten;
d) ate.
77. As soon as he …………out the truth, he will tell you.
a) finds;
b) will find;
c) found;
d) had found.
78. ……… great actress was she, that she won the talent show.
a) Such;
b) Since;
c) Such a;
d) So.
79. Could you buy a ……. of milk on your way home from work?
a) pot;
b) can;
c) carton; NOTĂ:
d) packet.
1. TIMP DE LUCRU: 180 minute;
80. Her basket was filled ………… groceries. 1. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct;
a) for; 2. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;
b) with; 3. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 40 de puncte şi să se
c) in; clasifice în ordinea strict descrescătoare a punctajelor / mediilor obţinute, în limita numărului
d) by. de locuri scoase la concurs.
81. Do they sell …………… clothes here? 4. În cazul clasării mai multor candidaţi pe ultimul loc pe lista celor declaraţi admişi, cu
a) children’s; aceleaşi punctaje/ medii, departajarea se face folosind, în ordine, următoarele criterii:
b) childrens; a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
c) childrens’; b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor liceale;
d) childrens’s. c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.
82. Why ………….. at me? Dacă şi după aplicarea criteriilor menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea
a) did they laughed; nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi "ADMIS".
b) is they laughing;
c) they are laughing;
d) are they laughing.
83. The picture has been ………….. by that talented boy.
a) drawn;
b) drew;
c) droan;

3/3