Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA 14.

Sunt scrise corect toate cuvintele din seria:


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE-JANDARMERIA ROMÂNĂ
a. leptop, e-mail, compiutăr;
b. succese, înot, camping;
ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI
c. înnorat, înndatatorat, înnot
„Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI d. donator, sendviş, bluz.
COMISIA DE ADMITERE
- învăţământ postliceal - 15. Alege seria de cuvinte care aparţin aceleiaşi familii lexicale:
- sesiunea septembrie 2015- a. an, anuar, analitic;
b. floral, inflorescenţă, floricică;
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE
c. a mânui, manichiură, mânuitor;
Colonel d. frunzar, frunzoi, frunzuliţă.
Răducu Mihai - Dan
16. Care variantă cuprinde cuvintele despărţite corect în silabe?
TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR a. arc-tic, ne-îm-pa-che-tat, no-uă;
ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN SCOLILE POSTLICEALE ALE JANDARMERIEI ROMANE b. sub-li-ni-a, bi-blio-tecă, că-lă-tor;
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ c. an-ce-stral, scul-ptor, tâ-năr;
VARIANTA – I – d. prie-ten, res-ta-u-ra-re, ma-iou.
17. Bătător la ochi, cu scaun la cap, de treabă sunt:
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la
d; dintre aceste patru variante numai una reprezintă răspunsul corect. a. substantive compuse;
Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / problemei şi al literei corespunzătoare b. locuţiuni adjectivale;
răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. c. locuţiuni substantivale;
Exemplu: d. adjective compuse.
Nr. întreb. a b c d 18. Este corect enunţul:
a. Maşina este teleghidată la distanţă.
1 — — — b. Şi-a adus aportul la realizarea proiectului.
2 — — — c. I s-a verificat alcoolemia.
d. O aromă plăcut mirositoare plutea în aer.
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „ X ”
şi „— ” (exemplu: X ), răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise 19. Completaţi expresia: „a-i fi peste…”
ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere. a. picior;
I. LIMBA ROMÂNĂ b. mână;
c. umăr;
1. Sinonimul lexical al expresiei „a se face luntre şi punte” este: d. cap.
a. a se întinde; 20. Auto -, hiper-, piro- sunt:
b. a construi; a. prefixoide;
c. a (se)ferici; b. neologisme;
d. a reuşi. c. sufixe;
2. Cuvântul stolnic este? d. sufixoide.
a. regionalism;
b. argou; 21. Au forme multiple de plural substantivele din seria:
c. arhaism; a. corn, bandă, colţ;
d. neologism. b. bluză, blană, balerină;
3. Varianta în care toate cuvintele fac parte din masa vocabularului este: c. cap, aragaz, ciocalată;
a. verde, om, pâine, soldat; d. copertă, copil, casă.
b. xerox, curechi, etern călător;
c. prieten, femeie, zbor, casă; 22. Care serie cuprinde numai adjective invariabile?
d. lubeniţă, morfologie, copil, etern. a. perspicace, alb, roz;
4. Seria în care toate cuvintele sunt derivate parasintetice este: b. vesel, tenace, gri;
a. deszăpezire, recunoaştere, înnălbitor; c. maro, oliv, precoce;
b. recunoaştere, referendum, descriere; d. curat, mov, gureş.
c. înot, înnorat, întâlnire; 23. Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. subordonata este:
d. decret, repede, îndatorat. a. completivă directa;
b. subiectivă;
5. Varianta care conţine numai diftongi este: c. predicativă;
a. leoaică, ceară, puteau; d. circumstanţială de loc.
b. soare, duel, nea;
c. oaie, iepure, neam; 24. Care variantă conţine numai conjuncţii coordonatoare disjunctive?
d. piatră, ploicică, eram. a. sau, ori, fie;
6. Sunt formate prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului toate cuvintele din seria: b. şi, să, deşi;
a. oful, regim, Plafar; c. că, deci, nici;
b. descusut, defunct, Târgu-Jiu; d. căci, iar, aşadar.
c. câine-lup, descriere, TAROM; 25. Dorinţa era să ajungă la timp. subordonata este:
d. regiune, funcţie, drum-de-fier; a. completivă directă;
b. predicativă;
7. Indică varianta în care paronimele sunt folosite corect. c. atributivă;
a. Îmi place pronumele copilului. Prenumele este Ana; d. subiectivă.
b. Am studiat opera literară;Am făcut o traducere literală.
c. L-a examinat orar. Lucrează la oral. 26. Aud cioc-cioc! Interjecţia subliniată are funcţia de:
d. Are dependinţă de calculator. A construit o dependenţă. a. predicat verbal;
8. Locuitorul oraşului Mangalia se numeşte: b. complement circumstanţial de mod;
a. mangaliot; c. complement direct;
b. mangalez; d. subiect.
c. mangalian; 27. Reuşita tinerilor în viaţă este importantă. În ordine substantivele
d. mangalit. sunt în cazurile:
9. Plagiat înseamnă: a. Nominativ, Dativ, Acuzativ;
a. inventivitate; b. Nominativ, Acuzativ, Genitiv;
b. noutate; c. Nominativ, Genitiv, Dativ;
c. cercetare; d. Nominativ, Genitiv, Acuzativ.
d. copiere. 28. L-a solicitat încât s-a extenuat. subordonata este:
10. Sunt substantive colective toate cuvintele din seria: a. concesivă;
a. roi, tufă, brazi; b. complementivă circumstanţială de mod;
b. banc, nori, masă; c. consecutivă;
c. stol, brădet, apăraie; d. condiţională.
d. şcolărime, icre, copilărie.
29. I-a oprit în faţa casei. cuvântul subliniat este:
11. Ca să şi casă sunt: a. locuţiune adverbială;
a. cuvinte polisemantice; b. locuţiune prepoziţională;
b. omografe; c. adverb cu prepoziţie;
c. omofone; d. substantiv cu prepoziţie.
d. paronime. 30. Ştiu ce vrei. elementul de relaţie este:
12. Care formă de imperativ este corectă: a. pronume relativ;
a. Nu fi! b. pronume reflexiv;
b. Nu fii! c. adverb relativ;
c. Nu fă! d. adjectiv pronominal relativ.
d. Nu zii! 31. Prietenii lor pleacă. Toţi au sosit. A venit acelaşi. Dânşii te caută.
13. Alter ego înseamnă: În ordine cuvintele subliniate sunt pronume:
a. eu însumi; a. posesiv, nehotărât, demonstrativ, personal;
b. altul; b. personal, nehotărât, demonstrativ, personal;
c. un alt eu; c. personal, relativ, demonstrativ, de politeţe;
d. aceeaşi persoană. d. personal, nehotărât, demonstrativ, de politeţe.
32. „Faţa-i era roşie ca mărul…”. Termenul subliniat este: b. a se face, a scrie, a avea;
a. dativ posesiv; c. a fi, a rămâne, a însemna;
b. dativ etic; d. a vrea, a ajunge, a ieşi.
c. pronume personal în genitiv; 51. Din alb s-a făcut gri. adjectivele au funcţie sintactică de:
d. nominativ etic. a. complement indirect, complement circumstanţial de mod;
b. subiect, nume predicativ;
33. Dublu, înzecit, îndoit sunt: c. complement indirect, subiect;
a. numerale distributive; d. complement indirect, nume predicativ.
b. numerale multiplicative;
52. În enunţul: „A fost creat de natură”, predicatul este:
c. numerale fracţionare;
a. nominal, diateza pasivă;
d. numerale colective.
b. verbal, diateza pasivă;
34. Amândurora le este drag. numeralul are valoare: c. verbal, diateza activă;
a. verbală; d. nominal, diateza reflexivă.
b. adjectivală; 53. Prietenii ei vin în vizită. Structura dată este:
c. adverbială; a. adjectiv pronominal posesiv în nominativ;
d. substantivală. b. pronume posesiv în nominativ;
35. Forma verbului Am să revin după ore. este la: c. pronume personal în genitiv;
a. perfectul compus; d. adjectiv pronominal posesiv în dativ.
b. mai mult ca perfectul; 54. Vreau o carte şi două caiete. O să plouă. Dă-mi o foaie.
c. viitor; Cuvintele subliniate sunt:
d. prezent. a. numeral cardinal; articol nehotărât; pronume personal;
36. Voi mergeţi la film. cuvântul subliniat este: b. pronume nehotărât; verb auxiliar; articol nehotărât;
a. verb copulativ; c. interjecţie; verb auxiliar; articol nehotărât;
b. pronume personal; d. numeral cardinal; verb auxiliar; articol nehotărât.
c. verb auxiliar; 55. Oricine din enunţul: Merge oricine vrea. este:
d. verb predicativ. a. pronume nehotărât;
37. Spune-mi cui i-ai dat cartea. schema frazei este: b. adverb de loc;
a. propoziţie principală + completivă directă; c. adverb nehotărât;
b. propoziţie principală + subiectivă; d. adverb relativ.
c. completivă directă + principală; 56. Deşi plouă, voi merge la film. Propoziţia subordonată este:
d. propoziţie principală + completivă indirectă; a. Circumstanţială consecutivă;
38. Alegeţi varianta corectă: b. Circumstanţială concesivă;
a. Pentru concurs fiecare dintre ei s-a pregătit bine. c. Circumstanţială de cauză;
b. Pentru concurs fiecare dintre ei s-au pregătit bine. d. Subiectivă.
c. Fetele şi băieţii sunt atente. 57. Prin contragerea propoziţiei subordonate din fraza: Atunci sultanul care nu aştepta decât
d. Noi şi ei veţi merge la mare. ceasul acela, ordonă atacul. se obţine:
39. Cuvântul lui poate fi: a. un atribut;
a. pronume posesiv şi substantiv; b. un complement circumstanţial de timp;
b. interjecţie şi pronume personal; c. un complement direct;
c. articol hotărât şi pronume personal; d. un complement indirect.
d. articol nehotărât şi pronume personal. 58. Care soluţie este preferată? cuvântul subliniat este:
40. Mă mir cum l-ai convins să vină când i-am spus. Schema frazei este: a. pronume relativ, subiect;
a. propoziţie principală + completivă directă + completivă directă + circumstanţială de timp: b. pronume interogativ, nume predicativ;
b. propoziţie principală + completivă directă + subiectivă + circumstanţială de timp; c. adjectiv pronominal interogativ, atribut adjectival;
c. propoziţie principală + circumstanţială de mod + completivă directă + circumstanţială de d. pronume relativ, nume predicativ.
timp; 59. Verbele a lucra, a asculta, a asedia sunt de conjugarea:
d. propoziţie principală + completivă indirectă + completivă directă + circumstanţială de timp. a. a II-a;
41. Dorinţa de a reuşi i-a dat aripi. infinitivul are funcţie sintactică de: b. I;
a. predicat verbal; c. a III-a;
b. atribut verbal; d. a IV-a.
c. complement direct; 60. Să reuşeşti înseamnă că ai învăţat. alegeţi schema corectă a frazei.
d. atribut adjectival. a. Predicativă + propoziţie principală + subiectivă;
42. Era o toamnă ploioasă. cuvântul subliniat are funcţie sintactică de: b. Subiectivă + propoziţie principală + completivă directă;
a. complement direct; c. Subiectivă + propoziţie principală + circumstanţială de cauză;
b. nume predicativ; d. Subiectivă + propoziţie principală + predicativă.
c. subiect; II. LIMBA ENGLEZĂ
d. complement circumstanţial de timp.
61. I ……. the museum this week.
43. A luat-o la fugă pentru că întârziase. subordonata este: a) visit;
a. circumstanţială de mod; b) have visited;
b. completivă indirectă; c) visited;
c. circumstanţială de scop; d) had visited
d. circumstanţială de cauză. 62. Hardly …………….. the room when I saw her.
44. Cu siguranţă că va veni. sintagma subliniată este: a) had I entered;
a. adverb predicativ; b) did I enter;
b. locuţiune adverbială predicativă; c) I entered;
c. verb predicativ; d) I have entered.
d. locuţiune prepoziţională. 63. ………… is someone at the door.
45. Ce tânăr eşti! adjectivul este la gradul de comparaţie:: a) It;
a. pozitiv; b) He;
b. superlativ absolut; c) She;
c. superlativ relativ; d) There.
d. comparativ de superioritate. 64. John is …………. tall as his grandfather.
a) a lot;
46. Se pregăteşte pentru examen. structura subliniată este: b) much;
a. complement indirect; c) as;
b. complement direct; d) more.
c. complement circumstanţial de cauză;
d. complement circumstanţial de scop. 65. “Where would you like to go on holiday?” “ I would love to go to …. London”.
a) the;
47. Prepoziţiile: datorită, mulţumită, aidoma, conform cer următorul caz:
b) a;
a. dativ; c) an;
b. vocativ; d) - .
c. acuzativ;
d. genitiv. 66. “I’m thinking of ……….. a new bath installed”. “That’s a good idea.“
a) to have;
48. Aşterne-te drumului! cuvântul subliniat este:
b) having;
a. Complement indirect în dativ; c) have;
b. Complement indirect în genitiv; d) had.
c. Complement circumstanţial de loc în dativ;
d. Complement circumstanţial de loc în genitiv. 67. Sally took …….. swimming classes in order to keep fit.
a) up;
49. Ce numeral se formează cu ajutorul prepoziţiei ?
b) down;
a. colectiv; c) off;
b. ordinal; d) on.
c. distributiv;
d. fracţionar. 68. The ………….. balls are in the garden, where they left them.
a) boys;
50. Alege varianta în care verbele pot avea valoare auxiliară:
b) boy’s;
a. a fi, a avea, a vrea; c) boys’s;
d) boys’. c) snowed;
69. She ……… him that she would be late. d) has been snowing.
a) said; 88. She told him ………. open the window when it rains.
b) tells; a) not to;
c) told; b) to not;
d) says. c) don’t;
70. The girl ……….. lives next door wants to be a teacher. d) to don’t.
a) who; 89. She has married to a ………. man.
b) which; a) beautiful;
c) where; b) handsome;
d) what. c) pretty;
d) beautifully.
71. If I ………… enough time, I would visit you every day.
a) have had; 90. The burglar refused to admit that he ……… into the house.
b) have; a) had broken;
c) had; b) had been breaking;
d) would have c) has broken;
d) will break.
72. …. you help me with the cooking, please?
a) Should;
b) Shall;
c) May;
d) Will.
73. I listen …… the radio every morning.
a) in;
b) to;
c) at;
d) for.
74. Hilda ………… to Paris at 5:00 o’clock tomorrow morning.
a) will be flying;
b) is flying;
c) was flying;
d) flies.
75. There is too …… furniture in my room.
a) much;
b) many;
c) few;
d) a lot.
76. My brother told me that he ………. the phone. NOTĂ:
a)will answer; 1. TIMP DE LUCRU: 180 minute;
b) answers; 1. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 punct;
2. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;
c) is going to answer; 3. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 40 de puncte şi să se clasifice în ordinea strict descrescătoare a
d) would answer. punctajelor / mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.
77. Everyone ………… that the Sun rises in the East. 4. În cazul clasării mai multor candidaţi pe ultimul loc pe lista celor declaraţi admişi, cu aceleaşi punctaje/ medii, departajarea se face
folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) know; a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b) will know; b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor liceale;
c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.
c) knows; d) have known. Dacă şi după aplicarea criteriilor menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia
78. She is really arrogant, ……? sunt declaraţi "ADMIS".
a) does she;
b) isn’t she;
c) was she;
d) is she.
79. You can take my mobile phone ………. you promise to bring it back in time.
a) as soon as;
b) such as;
c) as long as;
d) so.
80. “…. is very good for you”. “Yes, it’s my favourite form of exercise”.
a) Jog;
b) Jogging;
c) To jog;
d) The jogging.
81. I can see three ….. working in the garden.
a) men;
b) mens;
c) mans;
d) man.
82. We tried to open the door, but it …….. .
a) has been locked;
b) is locked;
c) was locked;
d) locked.
83. He is an actor. He ……… at the theatre.
a) performs;
b) is performing;
c) perform;
d) performed.
84. The pillows on my bed are very ………. .
a) softly;
b) softer;
c) soft;
d) softlly.

85. Your wife is a very ……… woman!


a) attracting;
b) attractive;
c) attracted;
d) attract.
86.I wish I ………. more spare time in the evenings.
a) was having;
b) have;
c) had;
d) have had.
87. It ………….. all week.
a) snows;
b) is snowing;