Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA c) tustrei, toţi trei, câteşitrei; d) dublu, întreit, triplu.

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE


JANDARMERIA ROMÂNĂ 18. În enunţul “- Maria, vino la noi!”, cuvintele subliniate sunt în cazurile:
a) vocativ, acuzativ; b) nominativ, dativ; c) genitiv, acuzativ; d) nominativ, genitiv.

19. Identificaţi seria care conţine adjective variabile:


ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI a) roz, mov, lila; b) deştept, aiurit, înalt;
„Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI c)verde, crem, feroce; d) dureros,calm, propice.
COMISIA DE ADMITERE
- învăţământ postliceal - 20. În propoziţia: “Celălalt era mai priceput.”, cuvântul subliniat este:
- sesiunea august 2007 -
a) pronume demonstrativ de depărtare;
b); pronume demonstrativ de diferenţiere;
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE c)pronume reflexiv;
ADMITERE d) substantiv comun.
Locotenent-colonel
21. Se realizează acord gramatical corect în cazul structurilor:
Cîrjan Dumitru a) fetele însele;b) băieţii înseşi; c) fetele însuşi; d) băieţii însăşi.
LUCRARE SCRISĂ
22. Pronumele relativ este corect folosit în structura:
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ DIN CADRUL ETAPEI a) băiatul al cărui părinţi; b) băiatul a cărei mamă; c) băiatul a cărui părinţi;d) băiatul ai
PROBELOR DE CUNOŞTINŢE ŞI APTITUDINI cărui părinți.
VARIANTA – I –
23. Sunt regionalisme cuvintele din seria: a) caldarâm, leat, cneaz; b) computer, week-
Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute
end, centrifugă; c) barabule, păpuşoi, curechi; d) caporal, sergent.
patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una
si numai una singură reprezintă răspunsul corect.
24. Fac parte din masa vocabularului cuvintele:a) verde, apă, floare; b) trotinetă,
Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării /
bomfaier, silvicultură; c) oaie, aprilie, duminică; d) mână, picior, ochi.
problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte
patru spaţii baraţi-le cu o linie orizontală.
25. Este corectă forma:a) Copilul creiază lucruri deosebite. b) Copilul creează lucruri
Exemplu:
deosebite. c) Copilul crează lucruri deosebite. d) Copilul creiează lucruri deosebite.
Nr.
a b c d
întreb. 26. Sunt de conjugarea întâi verbele din seria:
1 — — — a) veghea, chema, plângea; b) strivea,plăcea,umbla;
2 — — — c) a râde, a bea, a lovi; d) a calma, a proba, a plimba.
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în
dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „ X ” şi „— ” (exemplu: X ), 27. Indicaţi enunţul în care verbul nu este la diateza pasivă:
răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de a) Pământul este arat de bunicul. b) Ei au fost lăudaţi atunci.
răspuns nu sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie c) Prăjitura este crocantă. d) Drumul va fi străbătut în lung şi-n lat.
în apreciere.
28. În enunţurile” A rămas acasă.”, “Cât este ceasul?”, “Ce înseamnă atunci când ţi se
I. LIMBA ROMÂNĂ
bate ochiul?”, verbele subliniate sunt:
1. Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria:
a) copulative; b) predicative; c) auxiliare; d) predicative şi copulative.
a) pop-u-lar-i-ta-te, cod-ru, tab-lou, co-pii;
b) po-pu-la-ri-ta-te, co-dru, ta-blou, co-pii;
29. În enunţul: “Fireşte că va reuşi. “, cuvântul subliniat este:
c) pop-u-lar-i-ta-te, cod-ru , ta-blou, co-pii;
a) verb predicativ; b)adverb de mod;
d) po-pu-la-ri-ta-te, co-dru, tab-lou, co-pii.
c) interjecţie predicativă; d) adverb predicativ.
2. Cuvântul ,”mioară” conţine:
a) un diftong; b) un hiat; c) un hiat şi un diftong; d) un triftong. 30. În propoziţia: “Tortul servit a fost buuun. “,cuvântul subliniat este la gradul de
comparaţie:
3. Cuvântul ,”alee” conţine: a) superlativ relativ de superioritate; b) comparativ de superioritate;
a) un diftong; b) doi diftongi; c) un diftong şi un hiat; d) un hiat. c) superlativ absolut; d) pozitiv.
4. Cuvântul „grâul” este alcătuit din următoarele sunete: 31. Marcaţi seria de prepoziţii care cer cazul dativ:
a)C+C+V+V+C; b) C+C+Sv+V+C; c) C+C+V+Sv+C; d) C+C+Sv+Sv+C. a) de , pe, la; b) asupra , contra , împotriva;
5. Cuvintele „tricou”, „tei”, „speranţă” sunt: c) graţie, asupra, contra; d) datorită, mulţumită, contrar.
a) monosilabic, trisilabic, bisilabic; b) toate bisilabice;
c) bisilabic, monosilabic, trisilabic; d) trisilabic, monosilabic, bisilabic. 32. Marcaţi seria de conjuncţii subordonatoare:
a) că, să, ca…să; b) dar, iar, însă; c) dacă, încât, ci; d) deoarece, fie, ori.
6. Cuvântul,,fetiţă” este:
a) format prin derivare cu prefix; b) format prin conversiune; 33. În propoziţia: “Andrei a fost premiantul clasei.” , cuvântul subliniat este:
c) un derivat parasintetic; d) format prin derivare cu sufix. a) complement direct ; b) subiect;
c) nume predicativ; d) complement circumstanţial de mod.
7. Cuvântul”doisprezece” este:
a) format prin derivare cu sufix. b) format prin compunere; 34. În propoziţia: “Actorul Piersic este renumit.”, subliniate au funcţia sintactică de:
c) un derivat parasintetic; d) format prin derivare cu prefix. a) subiect, atribut substantival prepoziţional, nume predicativ;
b) subiect, atribut substantival apoziţional, nume predicativ;
8. Cuvântul “înflorire” este:
c) atribut substantival apoziţional, subiect, complement circumstanţial de mod;
a) format prin derivare cu sufix. b) un derivat parasintetic;
d) subiect, atribut substantival genitival, nume predicativ.
c) format prin compunere; d) format prin conversiune.
35. În enunţurile: “De tânără picta.”, “Copilul pare bolnav.”, “Fericitului îi venea să
9. Cuvântul “apolitic” este: plângă.”, cuvintele subliniate au funcţia sintactică de:
a) format prin compunere; b) format prin derivare cu prefix; a) complement circumstanţial de timp, complement circumstanţial de mod,
c) format prin conversiune; d) format prin derivare cu sufix. complement indirect;
b) atribut adjectival, nume predicativ,complement indirect;
10. În contextul “Leneşul e respins de toţi. ”, cuvântul subliniat s-a format prin: c) complement circumstanţial de mod, nume predicativ, atribut adjectival;
a) conversiune; b) compunere; c) derivare parasintetică; d) derivare cu sufix. d) complement circumstanţial de timp, nume predicativ , complement indirect.
11. Sunt antonime cuvintele din seria:
a) perfect,prefect; b) mobil, imobil; c) nea, omăt; d) toc,mei. 36. În enunţurile : “Părerea celui de-al treilea era interesantă. “,”Doi au câştigat
concursul.”,”L-a răsplătit dublu.”, numeralele subliniate au funcţia sintactică de:
12. Perechile de cuvinte: albastru/alabastru, atlas/atlaz, geantă/jantă sunt: a) complement indirect, subiect, complement circumstanţial de mod;
a) antonime; b) paronime; c) sinonime; d) omonime. b) atribut genitival, atribut adjectival, complement circumstanţial de mod;
c) atribut genitival, subiect, complement circumstanţial de mod;
13. Între cuvintele “zgomot/vacarm” există o relaţie de: d) complement indirect, atribut adjectival, complement circumstanţial de mod.
a) sinonimie; b) paronimie; c) omonimie; d) antonimie.
37.Cuvintele subliniate din propoziţia: “Pălăria-i era nouă.” sunt :
14. Sinonimul adjectivului “vechi” este: a) pronume personal, verb predicativ;
a) antic; b) nou; c) veşnic; d) proaspăt. b) pronume reflexiv, verb predicativ;
c) pronume reflexiv,verb copulativ;
15. Cuvântul „amonte” înseamnă: d) pronume personal,verb copulativ.
a) în josul unui râu; b) la poalele unui munte; c) în susul unui râu; d) în vârful unui
munte. 38. Enunţul în care apare pronume reflexiv este:
a) Îmi dădea flori mereu. b) Îşi spunea că are dreptate. c) Îţi ofer stiloul meu. d) Îi spăl
16. În propoziţia :”A fost ieri aici .” , cuvântul subliniat este: maşina.
a) interjecţie; b) pronume personal;
c) verb auxiliar; d) articol hotărât proclitic. 39. În enunţul: “Astă-seară, când vii acasă,te aştept cu drag.”, sunt:
a) două complemente; b) patru complemente; c) trei complemente; d) cinci
17. Marcaţi grupa care conţine numerale colective: complemente.
a) tufiş, grup, brădet; b) doime, sfert, jumătate.
a) wolfs; b) wolves; c) wolfes; d) wolfves.
40. Enunţul în care există un atribut substantival apoziţional este: 64. Mary often…..to write her homework.
a) Vestea despre colega mea m-a bucurat. b) Vestea este despre colegii mei. a) forget; b) have forgotten; c) forgets; d) is forgetting.
c) A vorbit despre colega mea. d) Silviu, colegul meu, m-a jignit.
65. She sings …..her sister.
41. În propoziţia: “Ionel şi mama sa se ajută reciproc. “, subiectul este: a) as good as; b) so good as; c) as well as; d) so good than.
a) Ionel şi mama; b) Ionel şi mama sa; c) subînţeles; d) Ionel. 66. He generally sings in English, but today he ……in French.
a) sings; b) sing; c) is singing; d) sang.
42. Enunţul în care există un complement circumstanţial de scop este: a) De spălat e
uşor. b) Hainele sunt de spălat. c) Hainele de spălat sunt aici. d) Pentru a spăla bine, 67. While I was writing a letter, the telephone…. .
foloseşte un detergent scump. a) ring; b) was ringing; c) rang; d) has rung.
68. Why are you laughing? He…..me some very funny things.
43. Adverbul are funcţia de predicat verbal în enunţul: a) told; b) just is telling; c) has just told; d) tells just.
a) Florile de pe masă sunt preferatele mele. b) Pesemne că va veni.
69. Columbus……..America more than 400 years ago.
c) Poate va ajunge la timp. d) Ieri a primit o veste bună.
a) has discovered; b) discovered; c) discovers; d) was discovering.
44. În enunţul „Se aude un zgomot ciudat”,cuvintele subliniate sunt: 70. When we arrived, the party……………. .
a) predicat nominal, complement direct; a) already has begun; b) already began; c) begun; d) had already begun.
b) predicat verbal, subiect; 71. If I ………..the book, I will lend it to you.
c) predicat nominal, subiect; a) will find; b) would find; c) found; d) find.
d) predicat verbal, complement direct.
72. It’s time they……..up their minds!
45. Cuvântul subliniat din enunţul: “Mi-e dor de tine .“ este: a) make; b) made; c) will make; d) have made.
a) nume predicativ, b) complement direct; 73. Students have to learn many poems……heart.
c) complement circumstanţial de mod; d) subiect. a) at; b) to; c) into; d) by.
74. Why ………….. a holiday now?
46. În enunţul ”Alergând, a prins trenul”, verbul la gerunziu are funcţia sintactică de: a) don’t take; b) not take; c) not to take; d) taking.
a) complement circumstanţial de scop;
b) complement circumstanţial de cauză; 75. If the telephone ………….., somebody will answer it.
c) complement indirect; a) will ring; b) rings; c) rang; d) would ring.
d) complement circumstanţial de timp. 76. Children under five years old………swim without an adult.
a) don’t have to; b) must not; c) have to; d) are supposed to.
47. Predicatele din enunţurile: “Tema este corect rezolvată de toţi elevii.”, “Tema a fost
dificilă.” sunt: 77. Bring your umbrella. It………later.
a) might rain; b) rains; c) couldn’t rain; d) might have rained.
a) nominal , verbal; b) verbal, nominal;
c) nominale în ambele cazuri; d) verbale în ambele cazuri. 78. I’ve got………….. job in the world.
a) a good; b) best; c) the best; d) the better.
48. Marcaţi fraza în care se află o propoziţie completivă indirectă: 79. Sara didn’t hear the phone. She……………….
a) Este bine să înveţe. b) El poate să scrie şi frumos. a) sleeps; b) slept; c) used to sleep; d) was sleeping.
c) Ştie să recite. d) Se gândeşte să înveţe.
80. That’s my friend …… lives in Corby.
49. Fraza: “Copilul este cum şi-au dorit părinţii .” este alcătuită astfel: a) which; b) who; c) whom; d) where.
a) PP+CM; b) PP+PR; c) PR+ PP; d) PP+SB. 81. Lisa is staying at home. Her cold is a lot……………today.
a) bad; b) worse; c) worst; d) the worst.
50. Marcaţi fraza în care se află o propoziţie subiectivă:
a) Se spunea că va veni curând. b) Întrebarea este dacă va veni. 82. I wonder who……………
c) Ştie dacă va veni. d) Se gândea dacă va veni pe la noi. a) our waiter is?; b) is our waiter; c) our waiter is; d) is our waiter?.
83. What would Tom do if he………..the truth?
51. În fraza: ”Învaţă dacă vrei să iei examenul. “, propoziţia introdusă prin conjuncţia a) would know; b) has known; c) knows; d) knew.
subordonatoare “dacă” este:
84. Jennifer never………coffee.
a) condiţională; b) circumstaţială de cauză; c) circumstanţială de timp; d) completivă
directă. a) drink ; b) drinks; c) is drinking; d) was drinking.
85. This book……….written in 2002.
52. În fraza: “Cu siguranţă că va rămâne cum îl ştii.” , propoziţiile subordonate sunt: a) is; b) has; c) was; d) were.
a) principală, subiectivă, modală; 86. I introduced………….to Bill as soon as I saw him.
b) principală, predicativă, modală; a) himself; b) me; c) myself; d) each other.
c) principală, completivă directă, subiectivă;
d) principală, subiectivă, predicativă. 87. …………in a foreign country is sometimes difficult.
a) I live; b) Living; c) Live; d) Lives.
53. În fraza : “Nu pleci azi, ci mâine.” Există un raport de coordonare: 88. It’s getting more…..to find a cheap flat.
a) adversativă; b) conclusivă; c) copulativă; d) disjunctivă. a) hardly; b) and more difficult; c) the most difficult; d) and very difficult.
54. În fraza „- Îmi pare bine, spuse el atunci.”a doua propoziţie este: 89. Nick…..to Greece every year to visit his family.
a) regentă; b) secundară; c)incidentă; d) subordonată. a) is going; b) he goes; c) go; d) goes.
90) You are Lucy,……….you?
55. Numele predicativ devine prin expansiune: a) aren’t; b) are; c) didn’t; d) were.
a) propoziţie circumstanţială de scop; b) predicativă;
c)atributivă; d) completivă directă.
NOTĂ:
56. În enunţul „Că vii, că nu vii, eu tot plec.”, avem: 1.- TIMP DE LUCRU: 180 minute;
a) două concesive; b) două consecutive; c) două cauzale; d) două principale. 1.- Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;
2.- Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere august 2007
- pe instituţii de învăţământ, respectiv pe arme / specializări şi sexe, în ordinea strict descrescătoare
57. În fraza „ A învăţat mult încât îl durea capul.” avem: a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
a) o consecutivă; b) o concesivă; c) o modală; d) o cauzală.
2. - Aprecierea probei se face prin calificativ: „ ADMIS ” / „ Neadmis ”.
58. A doua propoziţie din fraza :” Vin ca să îţi dau vestea cea bună.” este: 5. - În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de locuri
a) circumstanţială de cauză; b) consecutivă; scos la concurs pe arme / specializări, respectiv sexe, a mai multor candidaţi cu punctaje
egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
c) circumstanţială de scop; d) consecutivă.
a) media generală obţinută la examenul naţional de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
59. Între cele două propoziţii din fraza: “Spunea că ar vrea tot terenul. “, conjuncţia “că” c) nota obţinută la proba scrisă la disciplina " Limba şi literatura română " din cadrul
marchează un raport sintactic: examenului de bacalaureat
a) de coordonare prin juxtapunere; b) de coordonare prin joncţiune; Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care
c) de subordonare; d) de interdependenţă. asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi "ADMIS"
My Document's / ŞCOALA DE SUBOFIŢERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI
60. A doua propoziţie din fraza: “Ştia că ar fi vrut premiul cel mare.” este: Telefon: 0250810492 / Fax: 0250810532
Adresa: Drăgăşani, strada I.C. Brătianu, nr. 25, judeţul Vâlcea
a) secundară, simplă, negativă, enunţiativă propriu-zisă, neexclamativă; - 26. 08. 2007 -

b) secundară, dezvoltată, afirmativă, enunţiativă optativă, neexclamativă;


c) principală, simplă, afirmativă, enunţiativă optativă, exclamativă;
d) secundară, simplă, afirmativă, interogativă.

61. Few people would be so courageous as to climb…..Mount Everest.


a) -; b) the; c) a; d) an.
62. I like …………….. .
a) the hairstyle of Mary; b) Mary’s hairstyle;
c) Mary hairstyle’s; d) Mary’s hairstyle’s.
63. We did hope there wouldn’t be any………….in the forest.