Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACTUL DE IMPRUMUT

DE FOLOSINTA (auto)
Incheiat astazi
22 septembrie 2016

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Dna Schinteie Valeria ,domiciliat in Resita str. Fagarasului, nr. 9A, bl. 1, sc.1,
et. 1ap. 4,judet Caras Severin, nascut la data de 17.09.1952, in Braila judetul Braila,
posesorul C.I. seria KS nr. 489363, eliberat de SPCLEP Resita,C.N.P 2520917113699, in
calitate de comodant pe de o parte,
si
1.2 Dna Nicolae Ionela ,domiciliata in Braila str. Calugareni, nr. 13, bl. B 23, sc. 3,
et. 5 ap. 74 ,judet Braila, nascut la data de 18.06.1985, in Braila ,judet Braila, fiul lui
Dumitru si al Marioara, posesorul C.I. seria XR nr. 395955, eliberat de SPCLEP
BRAILA,C.N.P2850618090019 in calitate de comodatar.

Au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta, cu respectarea


urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Comodantul da spre folosinta comodatarului, autoturismul, proprietate


personala, marca Volkswagen, tipul Golf, nr. de identificare WVWZZZ1KZBM601119,
capacitate cilindrica 1598 cmc., culoare gri, an de fabricatie 2011, inscris in circulatie sub
nr. CS30AAS, conform certificatului de inmatriculare nr. C00179714S, eliberat de Directia
Generala de Politie a Municipiului Resita, autoturism aflat in buna stare de functionare,
care nu este sechestrat sau urmarit
2.2 Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara
si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

Comodatarul va reprezenta în fata organelor de asigurare în legătură cu acest autoturism, la


Poliţie, precum şi oriunde va mai fi necesar, va putea efectua reparaţii, va face cereri, va da
declaraţii şi va efectua toate formalităţile legale necesare, va încasa în numele comodantului
şi pentru comodant orice sume de bani ce se cuvin cu orice titlu, semnând în numele
comodantului şi pentru comodant oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnatura
comodatarului fiind opozabila.
3.1 Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:
a) sa predea spre folosinta comodatarului autoturismul mai sus mentionat;
b) sa nu instraineze autoturismul pe toate durata prezentului contract;
c) sa solicite comodatarului, pe toata durata contractului sa se foloseasca de
autoturism ca un bun proprietar.
3.2 Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa ceara si sa obtina spre folosinta autoturismul care face obiectul prezentului
contract;
b) sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar, sa efectueze reparatii curente
si sa nu transmita dreptul de folosinta unei terte persoane;
c) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autoturismului;
d) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autoturismului
folosit;
e) va suporta toate pagubele si va fi unic responsabil pentru orice dauna sau
vatamare produsa unui tert;
f) sa faca toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al
comodantului sa fie respectat pe toata durata contractului;
g) in momentul expirarii contractului sa predea comodantului autoturismul in
aceeasi stare de folosinta ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice
degradare adusa acestuia.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1 Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de


10(zece) ani, incepand de astazi data autentificarii contractului.
4.2 La expirarea prezentului contract partile vor putea, de comun acord, sa
prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract..

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia
unui/unei Tribunal arbitral/Instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
-isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o
notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectarea a acestora va
duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract

5.2 Partea care invoca o cauza de incetarea prevederilor prezentului contract o va


notifica celeilalte parti, cu cel putin 30(treizeci) zile inainte de data la care incetarea
urmeaza sa-si produca efectele.
5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect aupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

VI. LITIGII

6.1 Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract


sau rezulatate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale
amiabila de reprezentantii lor.
6.2 In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se
vor adresa instantelor judecatoresti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre
partile contractante.
7.2 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre
acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.
7.3 In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc
a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

7.5 Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 3(trei) exemplare astazi
22septembrie 2016, data semnarii lui.
Prezentul contract este cu titlu gratuit.

COMODANT COMODATAR
Schinteie Valeria Nicolae Ionela
MEMORIU TEHNIC-JUSTIFICATIV

DENUMIREA LUCRARII;AMPLASAREA IMOBILULUI:


Documentatia cadastrala tehnica necesara inscrierii in Cartea Funciara a actelor si faptelor juridice
referitoare la imobilul amplasat in intravilanul localitatii Valea Canepii,comuna
Unirea,jud.Braila,identificat in Cvartal 15,parcelele 809,810,811.

BENEFICIARII LUCRARII:
Proprietari:Nicolae Grigoras si Nicolae Zenovica

SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI;ACTE DE DOBANDIRE;SCOPUL LUCRARII:


Imobilul a fost dobandit de proprietari prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de
autentificare nr.607din 09 iulie 2003,intocmit de notarul public Pana Camelia.
Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea actualizari datelor.

OBIECTUL LUCRARII,AMPLASAMENTUL,DESCRIERE IMOBILULUI


Imobilul este amplasat in intravilanul satului Valea Canepii,comuna Unirea,amplasat pe DN21,
-teren intravilan categoria de folosinta curti si constructii amplasat in intravilanul localitatii Valea
Canepii,comuna Unirea,jud.Braila,identificat cadastral in Cvartal 15parcelele 809,810,811,avand
suprafata masurata de 1398,40mp(in acte 1387mp).
-un corp de cladire cu destinatia locuinta notat pe plan cu C1,format din trei camera,o veranda,avand
suprafata construita de 80.10mp,construit cu peretii din paianta,pardoseli din pamant si
ciment,invelitoarea din sarpanta de lemn acoperita cu table,are instalatie de current electric,stare tehnica
satisfacatoare,anul constructiei 1940
-o constructie cu destinatia garaj notat pe plan cu C2,avand suprafata construita de 39,60 mp,peretii din
chipici,pardoseli din pamant,acoperita cu azbociment.
-o constructie cu destinatie anexa gospodareasca(un atelier) notate peplan cu C3,avand suprafata
construita de 20.07mp,construita din panouri metalice,pardoseli din ciment,acoperita cu azbociment ,are
instalatie de current electric.
-un WC,notat pe plan cu C4 avand suprafata construita de 2,30mp,peretii din paianta,pardoseli placata
cu ciment,invelitoare din table.
Suprafata totala construita C1+C2+C3+C4=142,70mp
Modul de detinere al imobilului de catre proprietari a fost descries mai sus.

Prezenta documentatie s-a intocmit prin masuratori topografice in baza declaratiilor proprietarilor
asupra limitelor si caracteristicilor constructiilor,precum si a informatiilor cuprinse in actele de
proprietate.
NOTA TEHNICA referitoare la operatiunile topo-cadastrale efectuate:
Coordonatele punctelor de contur ale imobilului au fost determinate in Sistemul de Referinta National
Stereografic-1970.
Masuratorile topografice s-au efectuat cu o statistica totala SOKKIA SET 5A,utilizandu-se metoda
drumuirii si radieri.Au fost folosite la plecare punctele vechi 60 si 61.Din punctual 61 au fost radiate
punctele de detaliu.Schita retelei,calculul drumuirii,ale punctelor radiate pe conturul imobilului precum
si coordonatele punctelor vechi si noi din retea se regasesc in exemplarul predate la OJCGC Braila.

Mai 2016 Intocmi


\
S.C.ROM SURVEY S.R.L.

S-ar putea să vă placă și