Sunteți pe pagina 1din 17

Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

doxologia.ro

Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane


Pantanassa | Doxologia
21-26 minutes

Preotul face începutul obişnuit: Binecuvântat este Dumnezeul


nostru, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Iar de nu este
preot, se zice aşa: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor,
miluieşte-ne pe noi.

Strana: Amin.

Şi se citeşte numaidecât

Psalmul 142.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul


Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Şi să nu intri la judecată cu robul
Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit
vrăjmaşul sufletul meu, smerit-a la pământ viaţa mea, aşezatu-m-a
întru cele întunecate, ca pe morţii cei din veac; şi s-a mâhnit întru
mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele din început; cugetat-am la toate lucrurile Tale,
la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele,
sufletul meu ca un pământ fără de apă Ţie. Degrab auzi-mă,
Doamne; slăbit-a duhul meu; să nu întorci faţa Ta de la mine, ca să
nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie
dimineaţa mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne,

1 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-


mă de la vrăjmaşii mei, Doamne; la Tine am scăpat. Învaţă-mă să
fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va
povăţui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei
via; întru dreptatea Ta scoate-vei din necaz sufletul meu; şi întru
mila Ta stârpi-vei pe vrăjmaşii mei şi vei pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Apoi cântăm

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat cel
ce vine întru numele Domnului.

Stih 1: Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila


Lui.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat cel
ce vine întru numele Domnului.

Stih 2: Toate neamurile m-au înconjurat, şi în numele Domnului


i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat cel
ce vine întru numele Domnului.

Stih 3: De la Domnul s-a făcut aceasta, şi este minunată întru ochii


noştri.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat cel
ce vine întru numele Domnului.

şi Troparul Paraclisului mic. Glasul al 4-lea.

(Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce).

La Născătoarea Ziditorului lumii să alergăm toţi credincioşii


strigându-i: o, Maica Împăratului, Stăpână, degrab scapă-ne, cu

2 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

mila ta, de nevoi şi de boală şi toată primejdia şi de chin şi durere,


neîncetat solind la Fiul tău, Împărăteasă, iertare greşalelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Troparul Icoanei. Glas 4.

(Degrab ne întâmpină).

Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie


dumnezeiescul ei har, auzi-i de-a pururea; toată împresurarea
risipeşte-le grabnic, turma ta o păzeşte de primejdia toată, a-toate-
Împărăteasă·şi Maică a Domnului.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Bogorodişna Paraclisului mic.

Nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, de a grăi noi stăpâniile


tale; că pentru noi de n-ai fi stat solind la Hristos, cine ne-ar fi
izbăvit dintr-atâtea primejdii?; sau cine ne-ar fi păzit nerobiţi pân-
acuma?; nu vom lipsi, dar, de a te ruga, că mântui pururi, Stăpână,
pe robii tăi.

apoi Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea


îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de
fărădelegea mea şi de păcatul meu curăţeşte-mă. Că fărădelegea
mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie
Unuia am greşit şi vicleşug înaintea Ta am făcut, ca să Te
îndreptăţeşti întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu.
Că, iată, în fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica
mea. Că, iată, adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale
înţelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curăţi, spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului

3 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite.


Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele
şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept
înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta
şi Duhul Tău cel sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii
Tale şi cu duh stăpânitor întăreşte-mă. Învăţa-voi pe cei fără-de-
lege căile Tale şi cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-
mă din sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, aş fi
dat; arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu – duhul
zdrobit; inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine,
Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile
Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, ridicare şi arderi de
tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Canonul

C\ntarea I. Glasul al 8-lea. (Apa trecând-o).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

De multe ispite împresuraţi, nădejdea în tine, Născătoare-de-


Dumnezeu, punându-ne, tu ne izbăveşte, Împărăteasă-a-toate, cu
harul tău.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Momelile patimilor drăceşti dinspre toată partea turma ta o


înconjură; tu, dar, şi acum o izbăveşte, Împărăteasă-a-toate, cu
harul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maica Împăratului tuturor, celor ce aleargă la fierbinte solirea ta dă-

4 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

le sănătate tuturora, Împărăteasă-a-toate, cu harul tău.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Neîntârziat celor ce bolesc sufletul şi trupul vindecării dumnezeieşti


le învredniceşte, ca o bună, Împărăteasă-a-toate, cu harul tău.

C\ntarea a III-a. (Cel ce bolta cerească).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Păzitoarea cea una a tuturor credincioşilor, cu a ta purtare de grijă


din toate relele grabnic ridică-ne, Împărăteasă-a-toate, că poţi câte
le voieşti, Maica Stăpânului.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Rugăciunea primeşte-o robilor tăi pururea şi din tot necazul şi boala


scapă-i cu harul tău, că solitoare te-avem, Împărăteasă-a-toate, la
Unul-Născut al tău, Maica Stăpânului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe Atotmilostivul născându-L, Maică a Domnului, uşă şi fântână a


milei te-a dat zidirilor; pentru aceasta şi-acum pe robii tăi miluieşte-
i, cuptorul ispitelor grabnic stingându-le.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Acereştilor daruri vistierie ştiindu-te, o, Împărăteasă-a-toate, pe tine


te rugăm: toate smintelile ce ne cuprind, Preacurată, şi-acum
conteneşte-le, cu mijlocirea ta.

şi aceste două tropare

Necazul, Prealăudată, şi boala şi neputinţa alungă-le tuturor ce vin


la icoana ta A-toate-Împărăteasă numită.

Îndură-te, de-Dumnezeu-Născătoare Prealăudată, şi chinul meu cel

5 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

trupesc degrab conteneşte-mi-l şi vindecă-mi sufleteasca durere.

Şi preotul îi pomeneşte pe cei pentru care se săvârşeşte slujba


Paraclisului: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta… După
ce se sfârşesc ecteniile, cântăm:

Sedealna. Glas 2.

Ne-ntâmpini mereu cu acoperământul tău şi grabnic ne scapi din


boală şi din patimă, pe cei ce strigăm: Născătoare-de-Dumnezeu,
mântuieşte-ne, tămăduire iute trimiţând,

Stăpână, scăparea cea preagrabnică.

C\ntarea a IV-a (Auzit-am, Doamne).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe cei care chemându-te cer, Împărăteasă, milostivirea ta îi auzi,


ceea ce L-ai născut pe Miluitorul muritorilor.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Năvălirea vrăjmaşilor, o, Împărăteasă, şi uneltirea lor risipeşte şi dă


linişte celor ce râvnesc acoperirea ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecare preagrabnică dai, Împărăteasă, celor ce suferă; pentru


care cu osârdie îţi cântăm cântare de laudă.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Chezăşie nădejdilor şi zid mântuirii agonisindu-te, Născătoarea


Celui milostiv, ne tămăduim de toată patima.

C\ntarea a V-a (Luminează-ne pe noi).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Norii m-au cuprins, ai ispitelor, Stăpâna mea, dă-mi ajutorul tău,

6 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Curată, degrab, aducătoarea Mântuirii muritorilor.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Scapă-i şi acum din primejdie pe robii tăi, Împărăteasă, Maica lui


Dumnezeu, dând mântuire tuturora ce te laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stinge-ne degrab focul patimii cu apele solirii tale, Maică, la Fiul


tău, că Apa vie ai izvorât-o din pântece.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Vindecă şi-acum toată boala credincioşilor, purtând de grijă, Maică,


robilor tăi, şi sănătate dă-le iute cu solirea ta.

C\ntarea a VI-a (Rugăciunea voi vărsa către Domnul).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

De moarte şi de necaz izbăveşte-i pe cei care ţi se roagă, Fecioară,


şi năvălirea vrăjmaşilor, iarăşi, îndepărteaz-o degrab de la turma ta,
Împărăteasa tuturor, că putere ai, Maica Stăpânului.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Scăpare nedezminţită te cunosc şi liman de mântuire, Fecioară,


norii ispitelor iute gonindu-i şi dezlegare făcând datoriilor, a celor
deznădăjduiţi minunată nădejde, Stăpâna mea.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Durerea şi răutatea m-au ajuns; nu e trupului meu vindecare; ci


ceea ce pe Izvorul vieţii, pe Ziditorul, purtat-ai în pântece, din boală
izbăveşte-mă şi îmi dă sănătate, Stăpâna mea.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Pricínă a mântuirii de rele te avem, Împărăteasă-a-toate, la tine,

7 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

dar, alergăm cu credinţă şi dezlegare luăm cu solirea ta; pentru


aceasta şi acum stricăciunea şi răul goneşte-ne.

şi aceste două tropare

Necazul, Prealăudată, şi boala şi neputinţa alungă-le tuturor ce vin


la icoana ta A-toate-Împărăteasă numită.

Născut-ai netâlcuit pe Cuvântul, Fecioară Maică, pe Carele prin


cuvânt în pântece L-ai luat, lucrând mântuire la toată lumea.

Şi preotul rosteşte ecteniile, apoi cântăm:

Condacul. Glas 2. (Păzitoarea creştinilor nebiruită).

Păzitoarea celor ce cu râvnă te laudă Solitoarea cea nedezminţită


la Fiul tău, nu îi trece pe păcătoşii care te cinstesc, ci sileşte,
Maică, la Hristos şi milostiv ni-L fă degrab, că strigăm cu osârdie:
Roagă-te, Preacurată, şi-ajută-ne ca o bună, ceea ce pururi
izbăveşti din primejdie pe robii tăi.

Şi numaidecât Prochimenul. Glas 4.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul (de două ori).

Stih: Ascultă fiică şi vezi, şi pleacă urechea ta, şi uită poporul tău şi
casa părintelui tău, şi va pofti împăratul frumuseţea ta.

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul.

Preotul:

Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe


Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.

Strana:

Doamne miluieşte (de trei ori).

Preotul:

8 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor.

Strana:

Şi duhului tău.

Preotul:

Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Să luăm aminte!

Strana:

Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

Şi citeşte preotul Evanghelia (Luca I, 39-49,56).

În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte,


într-o cetate a lui Iuda; şi a intrat în casa lui Zaharia şi a îmbrăţişat
pe Elisabeta. Şi cum a auzit Elisabeta glasul Mariei, a săltat pruncul
în pântecele ei; şi s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt şi a strigat cu
glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi
binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca
să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni glasul tău
în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi
fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de
la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul şi s-a
bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat
spre smerenia roabei Sale; că iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile. Că mi-a făcut mie măriri Cel puternic, şi sfânt numele
Lui. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; apoi s-a
înapoiat la casa ei.

Strana:

Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

Şi îndată:

9 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părinte, Cuvântule, Duhule, Treime în Unime, curăţeşte mulţimea


greşalelor noastre.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru mijlocirile Născătoarei-de-Dumnezeu, Milostive, curăţeşte


mulţimea greşalelor noastre.

Stihul: Milostive, miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta, şi


după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.

Şi podobnica aceasta. Glas 6. (Cu totul nădejdile).

Dăruieşte-ne degrab milele tale bogate, Maica Ziditorului, din toată


primejdia ridicându-ne, c-ai unit Domnului firea omenească şi din
moarte o ai slobozit; vezi-ne, dar, şi-acum şi tămăduieşte pe robii
tăi, iertare datoriilor de la Fiul tău mijlocindu-ne, să-ţi cântăm
totdeauna: Bucură-te, Maica lui Hristos, mângâierea celor ce plâng,
cu tine este Domnul.

Preotul:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează


moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă
fruntea drept-slăvitorilor creştini şi trimite peste noi milele Tale cele
bogate, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre
Născătoarei-de-Dumnezeu şi pururea-Fecioarei Maria, cu puterea
cinstitei şi de-viaţă-făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor,
cereştilor netrupeşti Puteri, cu rugăciunile cinstitului, slăvitului
proroc, înainte-mergătorului şi botezătorului Ioan, cu ale sfinţilor,
slăviţilor şi întru-tot-lăudaţilor apostoli, cu ale celor între sfinţi
Părinţilor noştri, mari dascăli a-toată-lumea şi ierarhi, Vasile cel
Mare, Grigorie de-Dumnezeu-Cuvântătorul şi Ioan Gură-de-Aur,

10 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Athanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, Nicolae


al Mirelor Likiei, Spiridon al Trimithundei, de-minuni-făcătorul, ale
sfinţilor, slăviţilor marilor-mucenici Gheorghe de-biruinţă-purtătorul,
Dimitrie de-mir-izvorâtorul, Theodor Tiron şi Theodor Stratilat, ale
sfinţiţilor-mucenici Haralambie şi Eleftherie, ale sfinţilor, slăviţilor şi
bine-biruitorilor mucenici, ale cuvioşilor şi de-Dumnezeu-purtătorilor
Părinţilor noştri, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti-părinţi Ioachim
şi Ana, ale Sfântului (numele) a cărui pomenire o săvârşim astăzi şi
ale tuturor sfinţilor, rugămu-Te, mult-milostive Doamne, auzi-ne pe
noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Strana:

Doamne miluieşte (de 12 ori).

Preotul: Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea-de-oameni ale Unuia-


Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat împreună cu
Preasfântul şi de-viaţă-dătătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Strana: Amin.

C\ntarea a VII-a (Feciorii lui Israil).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Străluceşti ca un soare în icoana ta, Maică a Ziditorului, şi mântui în


primejdii pe robii tăi, Stăpână, cu purtarea de grij-a ta, că pe Hristos
L-ai născut, Mântuitorul lumii.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Născătoare curată·de Dumnezeu socotindu-te mântuire luăm,


scăpând, Împărăteasă, din toată neputinţa, şi strigăm Ziditorului:
bine eşti cuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bogăţie şi strajă şi scăpare, Stăpână, avem icoana ta, cinstindu-o

11 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

cu râvnă, că râuri de minune izvorăşte de-a pururea, şi lăudăm pe


Hristos, pe Cel născut din tine.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Îngrijeşti sufleteşte şi trupeşte, Stăpână, de moştenirea ta şi dai


tămăduire cu dragoste de maică cuprinzându-L pe Fiul tău şi cu
putere solind celor ce vin la tine.

C\ntarea a VIII-a. (Pe Împăratul Ceresc).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pentru solirea Împărătesei-a-toate, nu mă trece, Hristoase, cu


vederea, pururi să Te laud, a-toate-Împărate.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Tămăduire celora care te roagă dăruieşti, de-Dumnezeu-


Născătoare, care şi îţi cântă Naşterea negrăită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dumnezeiescul Mir, Cel născut dintru tine, din cinstita ta icoană,


Stăpână, mirul minunii pururi îl izvorăşte.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

Norii ispitei, Împărăteasă-a-toate, şi-a vrăjmaşilor nebună mânie


alungă şi scapă-i pe cei care te cântă.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului,


cântându-L şi preaînălţându-L întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă Oştile Îngereşti, lăudaţi-L şi


preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

C\ntarea a IX-a. Întâi Irmosul, fără stih.

Fecioară Preacurată, cei mântuiţi prin tine de-Dumnezeu-

12 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Născătoare te mărturisim, cu netrupeştile Cete pe tine mărindu-te.

Apoi troparele.

(Cu adevărat de-Dumnezeu-Născătoare).

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pricină nesmintită a mântuirii noastre cei muritori, Preacurată, pe


tine te ştim, de-Dumnezeu-Născătoare, Maica Stăpânului.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Nu trece cu vederea lacrimile mele, ceea ce suliţa morţii, Stăpână,


ai frânt, de-Dumnezeu-Dăruită, cu zămislirea ta.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Atoată bucuria – bucură-te – vasul, că bucuriei Plinirea O ai născut,


şi din necazuri, Stăpână, ridică-i pe robii tăi.

Stih: Preasfântă Născătoare-de-Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe cei care aleargă la tine, Preacurată, îi mântuieşte şi apără-i


pururea, că pe Hristos-Mântuirea purtat-ai în pântece.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu raza feţei tale, ca odinioară, de pâcla patimilor izbăveşte-mă, că


te vestesc născătoare·a Razei Părintelui.

Şi acum şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin.

De rele şi durere şi toată neputinţa tămăduieşte-i pe cei cere


suferă, care şi cer, Preacurată, acoperirea ta.

Şi îndată:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare-de-Dumnezeu,


cea pururea-fericită şi preanevinovată, şi Maica Dumnezeului
nostru.

13 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără-de-


asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare-de-
Dumnezeu, te mărim.

Megalinariile.

Cerurile toate le covârşeşti şi toată zidirea, Născătoare-de-


Dumnezeu, că luând în tinefocul Dumnezeirii te-ai arătat, Fecioară,
car purtător-de-foc.

Maică Împăratului cerului fiindu-I, Fecioară, covârşeşti cu adevărat


făpturile toateşi te cinstim cu toţii, A-toate-mpărătesă pe tine
ştiindu-te.

Vezi-mi neputinţa, Stăpâna mea, vezi-mi şi necazul, Născătoare-


de-Dumnezeu, vezi-mi, Preacurată, a inimii durere şi şterge-mi, ca
o bună, fărădelegile.

Gândurilor tot întunericul, Maică a Luminii, luminează-mi cu harul


tău, până să m-apuce cumplitul ceas al morţii, şi stării ceĭ dea
dreapta învredniceşte-mă.

apoi a Botezătorului:

Al Domnului slavei Botezător, sfeşnice curate al Luminii Celei


cereşti, sfeşnicul aprinde-mi, pe cel al minţii mele, cel stins cu
trândăvia, şi luminează-mă.

şi, cea din urmă:

Cu toate oştirile Îngereşti, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviţi, si


cu tot Soborul Sfinţilor, Stăpână, Fiului tău te roagă toţi să ne
mântuim.

Apoi:

14 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne


pe noi (de trei ori).

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte


păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie


Împărăţia Ta, facă-se voia Ta precum în cer, şi pe pământ. Pâinea
noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă
greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne
duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Preotul: Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a


Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Troparul Icoanei. Glas 4.

(Degrab ne întâmpină).

Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie


dumnezeiescul ei har, auzi-i de-a pururea; toată împresurarea
risipeşte-le grabnic, turma ta o păzeşte de primejdia toată, a-toate-
Împărăteasă·şi Maică a Domnului.

Preotul rosteşte: Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila


ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte şi celelalte ectenii, iar
strana răspunde la fiecare: Doamne miluieşte (întreit). Apoi se face
otpustul mic.

Preotul:

15 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Slavă Ţie, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

Strana:

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii


vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Părinte,
binecuvântează.

Preotul:

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile


Preacuratei şi Preanevinovatei Maicii Sale, ale sfinţilor, slăviţilor şi
întru-tot-lăudaţilor Apostoli, ale sfinţilor, slăviţilor şi bunilor-biruitori
Mucenici, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti-părinţi Ioachim şi
Ana, ale Sfântului (numele) a cărui pomenire o săvârşim astăzi şi
ale tuturor Sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca
un bun şi de-oameni-iubitor.

Şi închinându-ne icoanei Născătoarei-de-Dumnezeu, cântăm

Troparul Icoanei. Glas 4.

(Degrab ne întâmpină).

Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie


dumnezeiescul ei har, auzi-i de-a pururea; toată împresurarea
risipeşte-le grabnic, turma ta o păzeşte de primejdia toată, a-toate-
Împărăteasă şi Maică a Domnului.

Apoi Prosomia aceasta.

Celor ce cad la icoana ta, o, Împărăteasă-a-toate, Maică a


Domnului, cerându-ţi solirile la Împăratul Hristos, potoleşte-le
patima, goneşte-le boala, durerile trupului grabnic stingându-le,
pururi să-ţi aducem cântare, Maica Dumnezeului nostru, lauda cea
mare a Creştinilor.

16 of 17 8/17/17, 8:37 AM
Paraclisul de-minuni-făcătoarei icoane Pantanassa | Doxologia about:reader?url=https://doxologia.ro/ceaslov/paraclise/paraclisul-de-mi...

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din


toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre tine o înalţ, Maica lui Dumnezeu,


păzeşte-mă sub acoperământul tău.

şi troparul acesta pe glasul întâi

Pentru rugăciunile tuturorSfinţilor Tăi, Doamne, şi ale Născătoarei-


de-Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un
singur Îndurat.

Preotul încheie, zicând:

Pentru rugăciunile sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse


Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

Strana:

Amin.

17 of 17 8/17/17, 8:37 AM

S-ar putea să vă placă și