Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALATI

FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR


Specializarea Ingineria Produselor Alimentare

CONTINUTUL CAIETULUI DE PRACTICĂ PENTRU ANUL II

1. Obiectivele realizării practicii in unitătile industriale si ale întocmirii caietului de practică

Practica în unitătile industriale are drept scop:

- corelarea cunostintelor dobândite la cursuri, seminarii, lucrări de laborator, cu activitătile practice din
producţia industrială alimentară;
- completarea pregătirii viitorilor specialisti cu probleme practice tehnice, tehnologice pentru a le permite
adaptarea corespunzatoare în activitatea profesională ulterioară;
- aprofundarea cunostintelor teoretice însusite în activitatea didactică, în special sub aspecte
fenomenologice, cu realizarea unor conexiuni între fenomenele studiate;
- acumularea de cunostinte noi si a unor deprinderi practice legate de procesele de fabricatie, instalatiile si
utilajele din industria alimentară.

2. Introducere

- prezentarea generală a întreprinderii, precizarea materiilor prime, materiilor auxiliare şi a produselor finite
specifice unităţii vizitate
- prezentarea a 2-3 procese tehnologice specifice unitatii industriale vizitate
- prezentarea a 2-3 operatii unitare relevante pentru un proces tehnologic, în functie de specificul unitatii
industriale alese (vizitate)
- motivatia / importanta alegerii operatiilor unitare prezentate

3. Documentare

- definirea operatiilor unitare adoptate/specifice proceselor tehnologice din unitătile industriale vizitate

- factori care influentează operatiile unitare alese din cadrul proceselor tehnologice

- modalităti de realizare a operatiilor unitare pentru cel putin două procese tehnologice diferite:
• încadrarea operatiilor unitare în procesul tehnologic ales
• particularităti ale operatiei unitare pentru fiecare proces tehnologic ales
• materiale intrate si rezultate în urma operatiei
• influenta operatiei asupra proprietătilor materialelor
• aparate în care se realizează operatia (schita, descriere constructiva si functionala)

4. Observatii din timpul vizitelor la fabrică

- prezentarea succinta a sectiei/sectiilor în care au fost observate operatiile unitare alese


- prezentarea conditiilor practice de realizare a operatiilor unitare (materiale, parametri, scop urmarit,
influenta asupra materialelor)

5 Concluzii
- comparatie între aspectele teoretice si practice observate precum si intre particularitătile operatiei pentru
cel putin două tehnologii (acolo unde este posibil)

6. Bibliografie

7. Caietul de practica va fi vizat de conducerea unitatii vizitate (semnat si stampilat pe ultima pagina
scrisă).