Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI

1. IDENTIFICAREA POSTULUI

Titlul functiei: NPD Coordinator

(cod COR _____________________________________)

Grad: I

Department: Planificare Strategică / Biroul de Proiect / Compartiment NPD

Locatie: Bucuresti

Arie(zona) de acoperire: Nationala

Numele detinatorului functiei:

Raporteaza catre (functie): Manager PO

Raporteaza catre (nume): Camelia Panait

Data (ultimei actualizari a prezentei Fise de post): __________________

Semnatura manager Semnatura angajat


Data semnatura:___________ Data semnatura: _____________
2. SCOPUL POSTULUI

 Sprijinirea procesului de dezvoltare a noului produs/pachet pentru băuturile URSUS


 Coordonarea procesului NPD pentru toate proiectele incluse în lista oficială a proiectelor
NPD, astfel încât să producă efectul benefic maxim pentru companie şi riscuri financiare
minime.
 Administrarea şi desfăşurarea aplicaţiei software ce sprijină procesele NPD (SmartGate)
 Sprijinirea utilizatorilor sus-menţionatei aplicaţii de software;
 Desfăşurarea de întâlniri NPD lunare, redactarea de procese-verbale şi actualizări.
 Obiectivele postului reprezintă o definire calitativă şi cantitativă a scopurilor, luându-se în
considerare momentul în care postul a fost creat, pentru a justifica motivul creării şi operării
sale.
 Obiectivele postului sunt incluse în obiectivele companiei, ca obiective individuale, iar, în
scopul atingerii acestora, angajatul primeşte sarcini, atribuţii şi responsabilităţi.
 Obiectivele anuale individuale şi de echipă obţinute în procent de 100% (valoriu ţintă) sunt
parte din fişa postului.

3. DIMENSIUNEA POSTULUI

Este responsabil pentru coordonarea întregii colecţii de proiecte NPD în cadrul companiei
(coordonarea portofoliului de proiecte NPD ale Ursus Breweries).
Este sprijinit de liderii de proiect din alte departamente în coordonarea proiectelor NPD pe
întreaga durată de viaţă a proiectelor.
Nu are subordonaţi direcţi.
Nu are responsabilităţi conexe bugetului NPD.
4. ORGANIGRAMĂ (POZIŢIA ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI)

Preşedinte

Director de Planificare Strategică

Manager al Biroului de Proiect

Specialist de Poriect Coordonator NPD


5. RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI

Responsabilitate Rezultate scontate

 Ghidurile NPD  Se asigură că fiecare proiect NPD respectă procesul NPD


 Sprijină liderii de proiect ce consimt asupra planurilopr
proiectelor în conformitate cu aşteptările şi procesele prag NPD.
 Planul NPD  Actualizează şi comunică stadiul proiectelor NPD către
SABMiller PLC

 Proiectele NPD  Procesul prag documentat NPD este aplicat exact aşa cum este.
sunt  Propune actualizări ale procesului prag NPD, după caz.
implementate
 Procesul trebuie să fie aliniat la SABMiller Innovation Way./
eficace şi
Smart Gate şi trebuie adaptat la capacităţile şi nevoile curente
eficient.
ale companiei.
 Comunicare  Comunică stadiul asupra planurilor şi proiectelor:
regulată cu alte  Către Planificarea ciclului de desfăşurare – lunar
funcţii din
 Către Sponsorul Proiectului – lunar şi la cerere
companie
 Se asigură că alte funcţii din companie afectate de planurile
proiectelor NPD sunt informate şi actualizate în mod constant cu
privire la desfăşurarea lucrărilor

6. LIMITELE AUTORITĂŢII

 Îşi asumă responsabilitatea pentru informarea la timp şi corectă a tuturor părţilor implicate /
afectate despre orice aspect relevant al portofoliului proiectului NPD (în principal cu privire
la stadiul şi previziunile asupra proiectelor).
 Operează într-o structură matrice – asigură cooperarea şi stabilirea de obiective /
negocierea zilnică cu clienţii proiectului şi funcţiile de suport

7. REGLEMENTĂRI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

 Respectă prevederile Legii 319/2006, ale HG 1425/2006, ale Directivei CE 89/391/CEE,


ale noilor legi adoptate în acest domeniu şi ale Politicii Companiei privind securitatea şi
sănătatea angajaţilor la locul de muncă.
 Ia în considerare responsabilităţile prevăzute în Procedurile şi Instrucţiunile în muncă
privind sistemul de management integrat SHEQ.
8. CERINŢELE POSTULUI

 Cel puţin 1 an de experienţă în managementul proiectelor ori managementul


dezvoltării noilor produse în cadrul unei companii multinaţionale.
 Demonstrează un set de atitudini consecvente cu fişa postului:
o Afişează entuziasm şi depune efort, demonstrează determinarea de a reuşi.
o Abilităţi de gândire logică.
o Bune abilităţi analitice şi numerice.
o Îşi asumă riscuri calculate.
o Este capabil să identifice nevoile reale pentru a fi îmbunătăţite, să propună soluţii şi
să conducă / să participle la efortul de dezvoltare a soluţiilor.
o Are dorinţa şi atitudinea proactivă de a fi “în legătură” cu cele mai bune practici şi
metode de dezvoltare, identificate la nivel intern şi extern
o Este deschis spre învăţarea de lucruri noi ce sprijină responsabilităţile profesionale, şi
are dorinţa de a dedica eforturi pentru îmbunătăţirea persoanlă.

a. Istoric educaţional solicitat


 Diplomă universitară

b. Cerinţe privind profilul personal pentru a se conforma solicitărilor postului


 Îşi asumă responsabilităţi personale
 Abilităţi interpersonale
 Colaborare
 Abilitate de lider

c. Legături /contacte interne; clienţi / participanţi interni


 Manager Marketing Dezvoltare
 Manageri de mărci
 Manageri de divizie
 Toate celelalte funcţii, cu excepţia HR & CORA
 VP Marketing
 Manager PO
 Membrii Consiliului

d. Legături /contacte externe; clienţi / participanţi externi


 Agencţie de ATL & BTL
 Furnizori de pachete/ etichete
 Furnizori de tehnologie
 Furnizori de servicii

e. Altele (cunoştinţe de limbi străine, calculatoare, permis de conducere etc)


 Fluenţă în limba engleză
 Cunoştinţe calculatoare: Word, Excel, PowerPoint, Visio, instrument dedicat pentru
Managementul Proiectului (Microsoft Project, Primavera ori altele asemenea), portal
Microsoft SharePoint.