Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naţionale

Şcoala gimnazială nr. 3 Baia

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a


Anul şcolar 2012 – 2013
Probă scrisă la Limba şi literatura română

Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Subiectul I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul:

Aerul e viu şi proaspăt!... el trezeşte şi învie


Peptul, inima şi ochii peste care lin adie.
Balta-n aburi se ascunde sub un văl misterios,
Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Ceru-n zare se roşeşte; mii de vrăbii deşteptate


Ciripesc şi se alungă pe girezi netrierate.
Balta vesel clocoteşte de-un concert asurzitor,
Şi din ochiuri se înalţă cârd de raţe ca un nor.

Printre stuhul ce se mişcă iată-o luntre vânătoare!


Şerpii lungi se-ncolăcează sub a nufărilor floare;
Raţele prin moşunoaie după trestii se ascund,
Şi pe sus nagâţii ţipă, lişiţele dau în fund.

Răspândind fiori de moarte, luntrea cea de arme plină


Când la umbră se doseşte, când s-arată la lumină;
Iar pe mal, în linişte, un bătlan, păşind încet,
Zice: «Nu-i peirea lumei... vânătorul e poet!»
(Vasile Alecsandri, Balta)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1.Transcrie, din primul vers, două cuvinte care conţin diftongi şi un cuvânt care conţine vocale aflate în
hiat. 6 puncte
2.Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: „deşteptate”,
„netrierate”, „vesel”. 6 puncte
3.Indică două figuri de stil din versul: „Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.” 6 puncte
4.Transcrie un vers care conţine o imagine vizuală şi un vers care conţine o imagine auditivă. 6 puncte
5.Explică, în cinci rânduri, semnificaţia ultimului vers din textul dat. 6 puncte

B.
Redactează o compunere de 10-15 rânduri, în care să argumentezi că textul Balta de Vasile
Alecsandri aparţine speciei literare pastel.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere :
 să numeşti două trasături ale pastelului identificate în text. 4 puncte
 să argumentezi aceste trăsături cu exemple din text. 4 puncte
 să utilizezi un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. 2 puncte
 să respecţi limita de spaţiu indicată. 2 puncte
Subiectul al II-lea (36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor:

Nicolae Grigorescu: „Fete lucrând la poartă” (ulei pe pânză; dimensiuni: 42 cm x 62 cm; Muzeul
Naţional de Artă al României)
Compoziţia „Fete lucrând la poartă” reprezintă, alături de tematica „Ciobănaşilor” şi a „Carelor cu
boi”, una dintre lucrările reprezentative pentru maniera artistică a pictorului. Grigorescu prezintă aici
poezia peisajului românesc, punând în valoare viaţa pastorală a sătenilor dintr-o pitorească aşezare
românească.
Verdele exuberant ce domină întreaga compoziţie captează lumina soarelui în zeci de tonuri
strălucitoare. Reflexul strălucitor al luminii printre frunzele copacilor este proiectat pe drumul de ţară
desfundat de ploile repezi. Îmbrăcate în costume populare, cele două fete din faţa porţii au o eleganţă
antică. Ele constituie centrul de interes al lucrării. Fiind prezentate din depărtare, siluetele lor zvelte pot fi
asemănate cu personajele din lumea basmelor.
(după Eugen Taraş Oituz, Dialog cu pictura, Editura Semne, Bucureşti, 2006)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente referitoare la textul citat:
-numele pictorului la care se referă textul;
-tehnica folosită în crearea tabloului discutat; 4 puncte
2.Menţionează care este, în opinia lui Eugen Taraş Oituz, centrul de interes al tabloului semnat de Nicolae
Grigorescu. 4 puncte
3.Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul: „Grigorescu prezintă aici poezia
peisajului românesc, punând în valoare viaţa pastorală a sătenilor dintr-o pitorească aşezare românească”.
4 puncte
4.Menţionează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte subliniate din enunţul: „Îmbrăcate în costume
populare, cele două fete din faţa porţii au o eleganţă antică”. 4 puncte
5.Identifică, transcrie şi precizează felul propoziţiei subordonate din fraza următoare, şi realizează
contragerea ei în parte de propoziţie corespunzătoare: „Verdele exuberant ce domină întreaga compoziţie
captează lumina soarelui în zeci de tonuri strălucitoare”.
4 puncte
6.Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată subiectivă,
având ca element regent adverbul predicativ „fireşte” şi introdusă prin conjuncţia subordonatoare „că”.
4 puncte

B.
Folosind informaţiile din text, redactează o compunere de 10-15 rânduri, în care să convingi un grup
de prieteni să viziteze un muzeu de artă.
În compunerea ta, trebuie:
-să formulezi clar şi logic argumentele care să justifice punctul de vedere exprimat; 4 puncte
-să susţii cu citate argumentele prezentate; 4 puncte
-să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei date; 2 puncte
-să te încadrezi în limita de spaţiu indicată. 2 puncte

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia
– 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)