Sunteți pe pagina 1din 6

REGULAMENTUL 1071/2009 – CONDITII DE ACCES

CONDITIA DE SEDIU CONDITIA DE CAPACITATE FINANCIARA


- sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul Romaniei unde isi pastreaza documentele si Sa dispuna de o suma de bani egala cu 9000 Euro pentru primul autovehicul respectiv
unde au acces reprezentantii ISCTR cate 5000 Euro pentru celelalte
- sa aiba cel putin un autovehicul inmatriculat in Romania Sa faca dovada indeplinirii conditiei de capacitate financiara cu unul din urmatoarele
- sa efectueze intretinerea tehnica a autovehiculelor intr-un centru de exploatare situat pe documente:
teritoriul Romaniei - bilant contabil
- garantie bancara
- asigurare de risc profesional

CONDITIA DE BUNA REPUTATIE CONDITIA DE COMPETENTA PROFESIONALA

Firma sau managerul sa nu fi fost sanctionat sau condamnat pentru abateri conform art. Firma are angajat un manager de transport care are buna reputatie si detine un certificat
6, alin. 1, Reg. 1071/2009. de competenta profesionala.
In cazul in care firma sau managerul isi pierd buna reputatie, pot solicita reabilitarea Managerul de transport trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
dupa 1 an de zile - sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport a firmei
- sa aiba legătură autentică cu întreprinderea, cum ar fi aceea de a fi un angajat, director,
proprietar sau acţionar al acesteia, sau administrează întreprinderea sau, în cazul
întreprinderii persoană fizică, este însăși persoana respective
- sa fie rezident in comunitate

ACTE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI PENTRU


ACTE PENTRU OBTINEREA LICENTEI COMUNITARE
TRANSPORT DE MARFA PERICULOASA
- document privind sediul (contract de vanzare cumparare, inchiriere…) - dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala al
- copii dupa CIV si certificate de inmatriculare cu ITP valabil consilierului de siguranta
- document privind intretinerea tehnica a autovehiculelor - certificate de agreere pentru autovehicule
- cazier judiciar firma si declaratie pe proprie raspundere - ADR conducator auto
- cazier judiciar manager de transport si declaratie pe proprie raspundere - Certificate de inspectie tehnica pentru autovehicule cu suprastructuri care
- document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara transporta gaze lichefiate. Etc
- certificat de competenta profesionala al managerului de transport - Autorizatie CNCAN pentru transport de marfa periculoasa radioactiva – clasa a
7-a
Se elibereaza dupa 15 zile de la depunerea actelor
Valabil 10 ani
Se elibereaza copii conforme pentru fiecare autovehicul – valabil cel putin un
an cel mult valabilitatea licentei comunitare
ACTE LA FIRMA ACTE LA BORDUL AUTOVEHICULULUI
- Licenta comunitara – in original - copie conforma
- documente contabile - legitimatie de serviciu
- cartile de identitate ale vehiculelor in original, pentru cele detinute in proprietate, si in - CPI sau CPC (cat C inainte de 09.09.2009 – CPC, dupa – CPI)
copie pentru cele cumparate in leasing sau rate - ADR cond. auto (transport marfa periculoasa)
- acte privind indeplinirea conditiilor de acces - fisa de siguranta (transport marfa periculoasa)
- documente de transport (CMR, carnete Tir, etc) - atestat de conducator auto – pentru neresortisanti (valabil 5 ani)
- tichete de cantar - card tahograf
- fiele autovehiculelor – 18 luni – contin - document de transport
- sesizarile conducatorilor auto
- rezolutii ale managerului de transport
- modul de solutionare
- documente justificative
- avize medicale si psihologice – in original – pentru persoanele cu functii care concura
la siguranta rutiera (conducator auto, manager de transport, consilier de siguranta)
- copie conforma dupa atestatul de conducator auto

CABOTAJ
FARA INCARCATURA CU INCARCATURA
1 operatie de cabotaj – poate dura max. 3 zile – in 7 zile de la prima descarcare in tara 3 operatii de cabotaj in termen de 7 zile de la descarcare in tara gazda
gazda

Agreere – ADR Agreere – conventie vamala ATP


ITP
Transport marfa periculoasa TIR Controlul conformitatii
RAR RAR
- la prima punere in functiune La prima punere in functiune – certificat - La prima punere in functiune - la prima punere in functiune
- anual – la expirare de agreere - din 2 in 2 ani - din 6 in 6 ani
- in cazul modificarilor majore la structura - la schimbare proprietar - la schimbarea proprietarului
autovehiculului - la modificari majore la structura - in cazul modificarilor majore la structura
- la solicitarea organelor de control autovehiculului autovehiculului
- la anulare in urma unui control - la solicitarea organelor de control
CONVENTIA CMR

ELEMENTE OBLIGATORII ELEMENTE SUPLIMENTARE


Art. 6 din conventie Art. 6 din conventie
1. Scrisoarea de trăsura trebuie sa conţină următoarele date:
a) locul şi data întocmirii sale; 2. Daca este cazul, scrisoare de trăsură trebuie sa conţină şi indicaţiile următoare:
b) numele şi adresa expeditorului; a) interzicerea transbordării;
c) numele şi adresa transportatorului; d) locul şi data primirii mărfii şi locul prevăzut b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
pentru eliberarea acesteia; c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea mărfii;
e) numele şi adresa destinatarului; d) valoarea declarata a mărfii şi suma care reprezintă interesul special la eliberare;
f) denumirea curenta a naturii mărfii şi felul ambalajului, iar pentru mărfurile e) instrucţiunile expeditorului către transportator cu privire la asigurarea mărfii;
periculoase, denumirea lor general recunoscuta; f) termenul convenit în care transportul trebuie sa fie efectuat;
g) numărul coletelor, marcajele speciale şi numerele lor; g) lista documentelor remise transportatorului.
h) greutatea bruta sau cantitatea astfel exprimata a mărfii;
i) cheltuielile aferente transportului (preţ de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama
şi alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului şi până la eliberare);
j) instrucţiunile necesare pentru formalităţile de vama şi altele;
k) indicaţia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta convenţie şi nici
unei alte clauze contrare.

RASPUNDERILE
EXPEDITORULUI TRANSPORTATORULUI DESTINATARULUI
Expeditorul răspunde pentru toate cheltuielile şi daunele Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totala sau parţiala sau pentru avariere,
pricinuite transportatorului din cauza inexactităţii sau produse intre momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, cit şi pentru
insuficientei: întârzierea în eliberare.
a) indicaţiile menţionate în articolul 6 paragraful 1 b), d),
e), f), g), h) şi j); Transportatorul este exonerat de aceasta răspundere daca pierderea, avaria sau
b) indicaţiile menţionate în articolul 6 paragraful 2; întârzierea a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispună de marfa,
c) oricăror alte indicaţii sau instrucţiuni date de el pentru un ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpa a transportatorului, un viciu propriu al
emiterea scrisorii de trăsură sau pentru a fi inserate în mărfii sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea sa le evite şi ale căror
acesta. consecinţe nu le putea preveni.

Expeditorul este răspunzător fata de transportator pentru Se considera întârziere la eliberare atunci când marfa nu a fost eliberata în termenul
daunele pricinuite persoanelor, materialului sau alte convenit sau, daca nu a fost convenit un termen, atunci când durata efectiva a
mărfuri, precum şi pentru cheltuielile cauzate de transportului depăşeşte timpul care în mod rezonabil este acordat unui transportator
defectuozitatea ambalajului mărfii, afara de cazul când diligent.
defectuozitatea, fiind aparenta sau cunoscuta
transportatorului în momentul primirii mărfii, Daca un transport care face obiectul unui contract unic este executat în mod succesiv de
transportatorul nu a făcut rezerve cu privire la aceasta. către mai mulţi transportatori rutieri, fiecare dintre aceştia îşi asuma răspunderea
executării transportului total, transportatorul al doilea şi fiecare dintre transportatorii
Expeditorul este răspunzător fata de transportator pentru următori devenind, prin primirea de către ei a mărfii şi a scrisorii de trăsură, părţi la
toate daunele care ar putea rezulta din lipsa, insuficienta contract, în condiţiile prevăzute în scrisoarea de trăsură.
sau neregularitatea acestor documente şi informaţii, în
afara de cazul în care culpa este a transportatorului. Transportatorul este răspunzător ca şi un comisionar de consecinţele pierderii sau
utilizării inexacte a documentelor menţionate în scrisoarea de trăsură şi care o însoţesc
sau care i s-au predat; totuşi, despăgubirea pusa în sarcina sa nu o va depăşi pe aceea
care ar fi datorata în caz de pierdere a mărfii.
OBLIGATIILE
EXPEDITORULUI TRANSPORTATORULUI DESTINATARULUI
Să întocmească și să elibereze scrisoarea de trasură care trebuie sa 1. La primirea mărfii, transportatorul este obligat sa verifice: Sa plateasca creantele care rezulta din
contina urmatoarele date a) exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură scrisoarea de trasura. In caz de contestare a
a) locul si data intocmirii sale; referitoare la numărul de colete, cit şi la marcajul şi la acestora, transportatorul nu este obligat sa
b) numele si adresa expeditorului; numerele lor; efectueze eliberarea marfii decit in cazul in
c) numele si adresa transportatorului; b) starea aparenta a mărfii şi a ambalajului ei. care destinatarul a depus o cautiune.
d) locul si data primirii marfii si locul prevazut pentru eliberarea --------------------------------------------
acesteia.
e) numele si adresa destinatarului; 2. Daca transportorul nu are mijloace rezonabile de a
f) denumirea curenta a naturii marfii si felul ambalajului, iar pentru verifica exactitatea menţiunilor indicate în paragraful 1 a) al
marfurile periculoase, denumirea lor general recunoscuta; prezentului articol, el va înscrie în scrisoarea de trăsură
g) numarul coletelor, marcajele speciale si numerele lor; rezerve care trebuie sa fie motivate.
h) greutatea bruta sau cantitatea altfel exprimata a marfii;
i) cheltuielile aferente transportului (pret de transport, cheltuieli
accesorii, taxe de vama si alte cheltuieli survenite de la incheierea
contractului si pina la eliberare);
j) instructiunile necesare pentru formalitatile de vama si altele;
k) indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin prezenta
conventie si nici unei alte clauze contrare.

DREPTURILE
EXPEDITORULUI TRANSPORTATORULUI DESTINATARULUI
Expeditorul are dreptul sa ceara verificarea de către transportator a Destinatarul are dreptul de a cere ca al doilea exemplar al scrisorii
greutăţii brute a mărfii sau a cantităţii acesteia astfel exprimate. El de trăsură sa-i fie remis şi ca marfa sa-i fie eliberata contra unei
poate cere, de asemenea, verificarea conţinutului coletelor. dovezi de primire. Daca pierderea mărfii este stabilita sau daca
Transportatorul poate cere plata cheltuielilor de verificare. marfa nu a sosit la expirarea termenului prevăzut în articolul 19,
Rezultatul verificărilor se consemnează în scrisoarea de trăsură. destinatarul este autorizat sa pretindă în numele sau de la
transportator drepturile care rezulta din contractul de transport.
2. Destinatarul care se prevalează de drepturile care ii sunt
acordate de paragraful 1 al prezentului articol, este obligat sa
plătească creanţele sale care rezulta din scrisoarea de trăsură. în
caz de contestare a acestora, transportatorul nu este obligat sa
efectueze eliberarea mărfii decât în cazul în care destinatarul a
depus o cauţiune.

Cel în drept poate sa considere marfa pierduta, fără a prezenta alte dovezi, când aceasta nu a fost eliberata în termen de 30 zile de la expirarea termenului convenit sau, daca nu a fost
convenit un asemenea termen, în termen de 60 zile de la primirea mărfii de către transportator.
Marfa primită - livrată cu întârziere faţă de termenul stabilit - Termenul maxim în care se poate face o reclamaţie este de maxim 21 de zile de la data punerii mărfii la dispoziţia
destinatarului
Termenul maxim în care se poate face o reclamaţie este de maxim şapte zile, în afara duminicilor şi sărbătorilor legale, de la data eliberării mărfii la destinaţie şi trebuie indicată
natura generală a pierderii sau a avariei.
Transportatorul poate să procedeze la vânzarea mărfii fără să aştepte instrucţiuni de la persoana care are dreptul să dispună în următoarele situaţii:
- când natura perisabilă a mărfii sau starea ei o justifică;
- cănd cheltuielile pentru păstarare sunt disproporţionate faţă de valoarea mărfii.
CONVENŢIA VAMALĂ TIR

CONDIŢII ȘI CERINŢE MINIMALE AGREERE AUTOVEHICUL DEFINIŢIE CONTAINER CONDIŢII DE AGREERE


1. Condiţiile și cerinţele minimale pe care - le punerea în funcţiune Prin „container se înţelege un mijloc de - nici o marfă să nu poată fi scoasă sau
trebuie să le respecte persoanele care doresc să - din 2 în 2 ani transport (cadru, cisternă amovibilă sau alt introdusă din partea sigilată a vehiculului
acceadă la regimul TIR sunt: - la modificări majore la structura mijloc analog): fără a lăsa urme vizibile de efracţie sau fără
a) Dovada experienţei sau cel puţin a autovehiculului i) constituind un compartiment, în ruperea sigiliului vamal;
capacităţii de a participa la transportul întregime sau parţial închis, destinat să - sigiliul vamal să poată fi aplicat într-un
internaţional regulat (titular al unei licenţe de conţină mărfuri; mod simplu şi eficace;
desfășurarea a activităţilor de transport ii) având un caracter permanent și fiind - să nu aibă un spaţiu ascuns care să
internaţional, etc.) astfel suficient de rezistent pentru a permite permită dosirea mărfurilor;
b) Bonitate financiară folosirea sa repetată; - toate spaţiile susceptibile de a conţine
c) Dovada cunoștinţelor de aplicare a iii) special conceput pentru a facilita mărfuri să fie uşor accesibile pentru
Convenţiei TIR transportul mărfurilor, fără descărcare și controlul vamal.
d) Lipsa unor încălcări grave sau repetate ale reîncărcare, prin unul sau mai multe
legislaţiei vamale sau fiscale moduri de transport;
e) O declaraţie scrisă de angajament faţă de iv) conceput astfel încât să fie ușor de
asociaţie potrivit căreia persoana respectivă: manipulat, îndeosebi în timpul
i) va respecta toate formalităţile vamale transbordării sale dintr-un mijloc de
cerute în baza convenţiei la birourile vamale de transport în altul;
plecare, de trecere și de destinaţie; v) conceput astfel încât să fie ușor de
ii) va plăti sumele datorate menţionate la încărcat și de descărcat;
articolul 8 alineatele (1) și (2) din convenţie, în vi) cu un volum interior de cel puţin un
cazul în care autorităţile competente solicită metru cub.
aceasta, conform articolului 8 alineatul (7) din
convenţie;
iii) în măsura în care legislaţia naţională
permite, va permite asociaţiilor să verifice
informaţiile cu privire la condiţiile și cerinţele
minimale susmenţionate
Un transport TIR poate comporta mai multe birouri vamale de plecare și de destinaţie, dar numărul total al birourilor vamale de plecare și de destinaţie nu va fi mai mare de PATRU.
Carnetul TIR poate fi prezentat la birourile vamale de destinaţie numai dacă toate birourile vamale de plecare au luat în evidenţă carnetul TIR.

INCOTERMS

EXW [Ex Works] CPT [Carriage Paid To] CIP [Carriage and Insurance Paid To] DDP [Delivered Duty Paid
Proprietatea si riscul trec la cumparator, Proprietatea, riscul si costurile de asigurari Transport si asigurare platite pana la: Vanzatorul si-a indeplinit obligatia de livrare
inclusiv plata costurilor de transport si trec catre cumparator in momentul livrarii pe langa CPT vanzatorul asigura marfa, in in momentul in care marfa a fost pusa la
asigurari, chiar de la usa vanzatorului. catre transportator de catre vanzator. numele si pe contul cumparatorului, contra dispozitia cumparatorului,
Vanzatorul plateste transportul pana la riscurilor minime de avariere si pierdere. Vanzatorul suporta costurile si riscurile
destinatie. legate de aducerea marfii in locul convenit
inclusiv taxele vamale aferente marfii.,
precum si cheltuielile si riscurile in legatura
cu indeplinirea formalitatilor vamale de
export.
SISTEME DE TRANZIT
T1 T2
Tranzitul Comunitar, stabilit să fie utilizat pentru transportul mărfurilor non-comunitare Tranzitul Comun, care s-a stabilit să fie utilizat pentru transporturi între Uniunea
(care nu se află în circulaţie liberă) între două puncte din cadrul UE; Europeană şi terţe ţări (Norvegia, Elveţia şi Islanda) care au aderat la Convenţia de
Tranzit Comun; România s-a alăturat sistemului începând cu 1 ianuarie 2006.

TIPURI DE GARANŢII
INDIVIDUALĂ GLOBALĂ
Garanţia individuală asigură acoperire numai pentru o singură deplasare în sistem T. Ea Garanţia globală poate oferi acoperire pentru mai multe curse în sistem T pentru o
trebuie să acopere valoarea totală a datoriei vamale care poate apărea, calculată pe baza anumită perioadă de timp. Garanţia este fixată pentru a acoperi suma maximă a datoriilor
celor mai mari tarife aplicabile mărfurilor de acelaşi tip în Statul Membru de plecare. şi a altor taxe care sunt exigibile într-o perioadă de cel puţin o săptămână, pe baza
tranzacţiilor anterioare şi tendinţelor anticipate în operaţiunile comerciale.

Retragere sau suspendare licenta – control ISCTR Capacitate financiară neîndeplinită Pierdere/distrugere licenţă/copie conformă
Se depune, în termen de 5 zile, la agenţia teritorială ISCTR Se depune, în termen de 10 zile, la agenţia teritorială ARR Se anunţă, în termen de 15 zile, agenţia teritorială ARR
din judeţul în care s-a efectuat controlul, actul emitent, un număr de copii conforme pentru care firma nu emitent şi se publică în Monitorul Oficial partea II
suspendat/retras mai corespunde condiţiei de capacitate financiară

ATP

Mărci de identificare şi indicaţii

TRANSPORT AGABARITIC
Se solicită de la CNAIR autorizaţie specială de transport masele maxime pe axe ce pot fi autorizate pot depăşi în circulaţie masele maxime
admise pe axe cu maximum:
a) 3,5 tone, pentru axa simplă;
b) 6,0 tone, pentru axa dublă (tandem);
c) 7,0 tone, pentru axa triplă (tridem).