Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Țara Românească, Moldova, Dobrogea

Unitatea de învățământ: Școala cu clasele I – VIII, Craiova


Propunător: Soceanu Alexandra – Cătălina
Data: 22 ianuarie 2016
Obiectul: Istorie
Aria curriculară: Om și Societate
Clasa: a VIII-a
Unitatea de învățare: Statul medieval și instituțiile sale
Tema: Întemeierea statelor medieval românești: Țara Românească, Moldova, Dobrogea
Tipul lecției: predare – consolidarea cunoștiințelor – evaluare
Timp alocat: 50 minute

Competențe generale:

1. Utilizarea vocabularului și informației istorice.


2. Identificarea timpului și spațiului la care face referire lecția.
3. Descoperirea etapelor întemeierii Țării Românești și Moldovei.
4. Indicarea nucleului de la care pleacă întemeierea statului medieval Dobrogea.

Competențe specific:

1.1 Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale.


1.2 Evidențierea relației cauză-efect într-o succesiune de evenimente, procese istorice.

2.1 Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric.

2.2 Recunoașterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric.

2.3 Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea și realizarea unor scopuri
commune.

3.1 Analizarea mesajelor transmise de surse istorice studiate.

3.2 Stabilirea unor relații între aspectele unui fapt istoric din Antichitate sau în Evul Mediu, pe
baza surselor istorice.

5.1 Compararea unformațiilor din surse istorice studiate, referitoare la un aspect al civilizației
românești în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite.
Obiective operaționale:

Elevii să fie capabili :

O1. Să opereze corect cum noțiunile istorice date;

O2. Să enumere izvoarele istorice care fac referire la formațiunile prestatale românești;

O3. Să analizeze informațiile care au determinat întemeierea statului medieval Dobrogea;

O4. Să prezinte etapele întemeierii Țării Românești și Moldovei.

Strategia didactică:

1. Metode și procedee: explicația, expunerea și conversația.


2. Mijloace deînvățare: manualul, fișa de lucru.
3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontal și individuală.
4. Evaluare: continua
Scenariu didactic

Secvențele instruirii Competențe Activitatea Activitatea elevului Metode


specifice profesorului
2.3 Profesorul salută Elevii răspund la salut Conversația
elevii. și se pregătesc pentru
Consemnarea începerea activității
absenților. didactice.
Enunțarea scopului
lecției și pregătirea
mijloacelor de
învățare.
Consolidarea și 1.1 Profesorul adresează Elevii răspund la Conversația
valorificarea câteva întrebări întrebări: euristică
cunoștiințelor referitoare la Statul - Imperiul
dobândite anterior Medieval: Bizantin a
(3min) - Când a dispărut în
dispărut 1453 după ce
Imperiul otomanii au
Bizantin și cucerit
care a fost Constantinop
cauza olul.
dispariției - Imperiul
lui? Carolingian
- Cine a a fost
consolidate consolidate
Imperiul de către
Carolingian Carol cel
? Mare (768-
- Care a fost 814)
primul - Primul
împărat al împărat al
Imperiului Imperiului
romano- Romano-
german? german a
fost Otto I.
Anunțarea titlului și 1.1 Profesorul anunță și Elevii deschid Explicația
a obiectivelor lecției scrie pe tablă data și caietele și notează
(2min.) titlul lecției:
„Întemeierea statelor
medieval românești:
Țara Românească,
Moldova,
Dobrogea”
Apoi va preciza
obiectivele lecției.
Dobândirea noilor 1.1 Profesorul Elevii răspund: Conversația
cunoștiințe (30min) 2.2 coordonează elevii
2.3 în desfășurarea Transilvania
lecției: Țara Românească
Moment introductiv: Moldova
Profesorul îi întreabă Dobrogea
pe elevi care sunt
statele medieval
românești studiate
1.1 anterior.
1.2 Formarea statului Descălecatul Conversația
2.1 medieval Țara Voievodului Radu
4.1 Românească Negru (Negru Vodă)
este considerat
Profesorul îi întreabă începutul procesului
pe elevi despre de constituire a Țării
termenul de Românești.
„descălecatul lui Descălecat= a se
Negru Vodă” și stabili definitive într-
definesc împreună un loc, punând
termenul de începuturile unei țări.
„descălecat”.

Profesorul prezintă
informații referitoare
la descălecatul lui
Negru Vodă :

În oprele
cronicarilor români
se vorbește despre Expunerea
„descălecatul” lui Elevii notează în Explicația
Negru Vodă, un caiete
voievod roman din
Făgăraș.
Întemeiază un stat
nou în zona
Câmpulungâului.
Își extinde
autoritatea spre vest
– zona Olteniei.
Curtea de Argeș este
capital noului stat.
Istoria certă a Țării
Românești începe
cu Basarab I
Întemeietorul. El
pune bazele unui stat
menționat în primele
decenii ale secolului
al XIV-lea cu
numele de Valahia.
În 1330 la Posada,
Carol Robert de
Anjou este învins de
Basarab. Basarab
obține independent
politică a statului
său. Urmașii lui
Basarab au fost:
Nicolae Alexandru –
a creat prima
mitropolie ortodoxă
a Țării Românești la
Vicina;
Vladislav Vlaicu – a
respins și ultima
încercare a
maghiarilor de a
cucerii Țara
Românească.

Formarea statului Elevii răspund: Marca Conversația


medieval Moldova este o provincie de
Profesorul îi întreabă margine organizată
pe elevi despre military pentru
termenul de „marcă” protejarea unei
după răspunsul frontiere.
elevilor le
reamintește de cele
două descălecate din
Moldova studiate în
clasele anterioare.

„Descălecatul” lui Elevii notează în Expunerea


Dragoș: caiete Explicația
Pentru a împiedica
trecerea tătarilor în
Transilvania, regale
Ludovic organizează
o marcă de apărare
la Baia și mai apoi la
Siret. Ea purta
numele de Moldova
Mică și era condusă
de Dragoș, voievod
de Maramureș.

„Descălecatul” lui
Bogdan (1359 –
1365) :
Bogdan i-a înlăturat
pe urmașii lui
Dragoș, iar în urma
luptelor purtate cu
coroana maghiară
obține independența
statului. Urmașii lui
Bogdan au fost:
Latcu – îmbrățișează
religia catolică.
Petru I Mușat –
încheie o alianță cu
Polonia împotriva
Ungariei (1387);
înființează prima
mitropolie ortodoxă
a Moldovei.
Roman I.
Formarea statului
medieval Dobrogea.

Profesorul îi întreabă Elevii răspund: Conversația


pe elevi primele Primele formațiuni
formațiuni politice politice aflate în
aflate în teritoriul teritoriul dintre
dintre Dunăre și Dunăre și Marea
Marea Neagră la Neagră la începutul
începutul Evului Evului Mediu sunt
Mediu. menționate în jurul
secolului al X-lea,
când sunt amintiți
unii conducători
locali precum: jupan
Dimitrie, jupan
Gheorghe și strategul
Theodor

Profesorul prezintă Elevii notează în Expunerea


informații referitoare caiete. Explicația
la întemeierea
Dobroge:
În secolul al XIV-lea
între Dunăre și Mare
apare un nou stat;
nucleul acesteia îl
consituia Țara
Cavarnei.
Izvoarele istorice
menționează în 1346
ca despot pe Balica,
acesta este urmat de
Dobrotici și de fiul
acestuia Ivanco.
Acesta încearcă
împrună cu Dan I,
voievodul Țării
Românești să apere
țara de turci. În 1388
Mircea cel Bătrân
include Dobrogea în
hotarele Țării
Românești (până în
1417).
Realizarea feed- 2.1 Profesorul împarte Elevii citesc și Autoevaluare
back-ului (10 min) 2.3 fișa de lucru; cere completează fișa de
3.1 elevilor să răspundă lucru
3.2 la întrebări pe baza
textului.
Anunțarea și se anunță și se Elevii notează tema Conversația
explicarea temei explică tema pentru
pentru acasă (2min) acasă.
Încheierea activității Profesorul salută și Elevii răspund la salut
(1min) iese din sală
Anexa 1

Citiţi textul de mai jos:

„Țara Transilvaniei, și Maramureșului, și țara de pe Olt ajunseseră sub stăpânirea ungurilor


(…) Regele Ladislau al Ungariei, dorind să-i scoată pe tătari din Transilvania, a adunat oastea
împotriva lor, i-a alungat de acolo, după care, trecând dincolo de munți, a dus lupte cu ei mai jos
de orașul nostru, Roman, și i-a învins. (…) După ce au fost înfrânți, tătarii s-au retras în câmpie.
Apoi, mai întâi muntenii cu domnul lor, Negru Vodă, au ieșit din munți către pământuri mai
deschise, după care și moldovenii au ieșit din Maramureș, în frunte cu voievodul Dragoș, primul
lor domnitor, și au descălecat aici, în țara Moldovei.”
(după Miron Costin, Cronica polonă)

Cerinţe:
1. Precizați care erau țările care ajunseseră sub stăpânirea ungurilor?

2. Selectați din text evenimentele referitoare la procesul de întemeiere al Țării Românești.


3. Selectați din text evenimentele referitoare la procesul de întemeiere al Moldovei.