Sunteți pe pagina 1din 24

PLAN DE AFACERI

Planuldeafaceripentru înfiinţareaCentruluide
Înfrumuseţareşi ÎntreţinereCorporală„Mata Hari”
pentru SCABC Consulting SRL

1. Firma

Denumireafirmei SCABC CONSULTINGSRL


Scurtădescriere afirmei, viziune,misiune, strategie
SCABCCONSULTINGSRLafostînfiinţatăînanul2004şi
adesfăşuratactivitateîndomeniul ConsultanţeiînAfacerişi
Managementpecodul CAEN7022.Delaînfiinţareşipânăîn
prezentcifrade afacerişiprofitulauavutoevoluţieascendentă,
astfelcăînanul2010cifradeafaceriera90.210lei,iarprofitul din
exploatarede23.000lei.
Firmaintenţioneazăsă-şidiversificeactivitateapeuncod
CAEN existentîn statut -9604–Activităţi deîntreţinere corporală.
SC ABC CONSULTINGSRLbeneficiază,înbazaunui
contractde închiriere,încheiatpe o duratăde 7 de ani,de un spaţiu
de 250 mp în Craiova, într-o zonă semi-centrală, cu
drepturideplinedeexploatare,inclusiv dreptuldeamodernizaşi
compartimenta spaţiul.
FirmaintenţioneazăsăînfiinţezeînacestspaţiuunCentru de
ÎnfrumuseţareşiÎntreţinere Corporală.
Viziune:SCABCCONSULTINGSRLvadeveniofirmăde
succesîn municipiul Craiova.
Misiune:SCABCCONSULTINGSRLvaoferi serviciide
calitatepopulaţiei dinmunicipiul Craiovaşi dinţară.
Strategie: SC ABC CONSULTING SRL, pe lângă
activitateacurentăde consultanţă,vaînfiinţaunCentrude
Înfrumuseţare şi ÎntreţinereCorporală.Va anagaja personalfoarte
binepregatitşivasprijiniperfecţionarea lorcontinuăprin
frecventareaunorcursurispecifice.
SC ABC CONSULTING SRLvaavea opoliticăde serviciişi
depreţuricentratăpe client,conştientizândcăveniturileşi
profiturilefirmei depindîn modesenţial de raportulpreţ/calitate oferit.
Formadeorganizare
Societate curăspunderelimitată
Numelecomplete aleadministratorilorşiacţionarilor,cote
departicipare deţinute.
MihaiPopescu–asociatunicşiadministrator(deţine100%
din capitalul social alfirmei)
Localizare, adresa sediului social principal, sucursale,
filiale
SediulsocialalfirmeiestemunicipiulCraiova,Str.Aleea
NicolaeIorga,Nr.14,Bl.A53,Sc.2,Ap.5.Spaţiulpecareseva realiza
investiţia estesituatînMunicipiul Craiova.
Istoricul firmei. Descrieţi dezvoltarea şi evoluţia
produselor/ serviciilorprecumşi evoluţiavânzărilor,profiturilor.
Descrieţi poziţia curentăa firmei.
FirmaSCABCCONSULTINGSRLafostînfiinţatăînanul
2004 şi a desfăşurat activităţi în domeniul serviciilor de
consultanţă.
Cifradeafacerişi profitulauevoluatastfel:
Anulînfiinţării: 2004
Anuln*-2 Anuln*-1 Anuln*
2007 2008 2009
Numărulmediude salariaţi 3 2
Cifrade afaceri(lei) 88457 lei 38092 lei
Profituldinexploatare(lei) 9 926lei 5 806lei

AdministratorulSCABCConsultingSRL, studiindcerinţele
pieţei,asesizatonouăoportunitatedeainvesti îndomeniul
înfrumuseţăriişi întreţinerii corporale.A decissă construiască un
Centru de Înfrumuseţareşi ÎntreţinereCorporalălastandarde
europene. Învederea realizăriiacesteiinvestiţiiaînchiriat,peo
duratăde7ani,unspaţiude250mpînCraiova cudrepturi
deplinedeexploatare,inclusiv dreptuldeamodernizaşi
compartimenta spaţiul înfuncţie denecesităţi.

Afacerea/activitateacurentă,experienţaîndomeniulîn care
se doreşte realizarea investiţiei. Descrieţi, pe scurt, produsele
şi/sauserviciile oferite(acesteavor fi detaliatemai jos).
SC ABC CONSULTING SRL este o firmă înfiinţată în
ianuarie2004cuactivitateaprincipalăîndomeniul serviciilorde
consultanţă(codCAENprincipal 7022).
Firma a conceputşi implementatproiecte cufinanţare
europeanăîndomeniulserviciilorauto, serviciilormedicale,
agricultură, resurseumane.
Descrierea spaţiilor de producţie/prestare servicii
disponibile,inclusivdetalii despreutilităţileşi facilităţileaferente (vezi
şipct.2.3.5.„Resursele materiale implicate în realizarea
proiectului”din formularul cererii definanţare)
Înprezentfirmaîşidesfăşoarăactivitatealasediulsocial
situatîn Craiova,Str.Aleea Nicolae Iorga,Nr.14,Bl.A53,Sc.2, Ap.5.În
vederea realizăriiinvestiţieipropuseprinprezentul
proiect,SCABCCONSULTINGSRLa închiriat,peoduratăde7 ani,un
spaţiude250mpînCraiova cudrepturideplinede exploatare,
inclusivdreptuldeamoderniza şi compartimenta spaţiul înfuncţie
denecesităţi.
FirmaintenţioneazăsăînfiinţezeînacestspaţiuunCentru de
Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală. Spaţiul dispune de
toateutilităţileşi facilităţilenecesare:curentelectric,apăcurentă,
canalizare,reţeade gazenaturale,acces facil ladrumurişieste
poziţionatînapropiereaunorstaţii ale mijloacelorde transportîn
comun.Spaţiul va fi modernizat,compartimentatşiamenajatde către
un arhitect pe o temă retro, ţinând cont că denumirea
centruluiva fi„Mata Hari”. Sinonim cuspionajul, exotismul şi
frivolitatea,numele MataHarifăceaistorie laînceputdesecolXX.
Despre acest personaj s-au scris cărţi şi s-au realizat filme
celebre;numele MataHari este legatdeemancipareafemeiişi de
ideeadefrumuseţeşimister.
Resurseumane:descrieţişiexplicaţi,îndetaliu,politicade
resurseumane,atribuţii,responsabilităţi, strategiade
dezvoltarearesurselor umane(e.g.politica deinstruire).
Descrieţicalificările, expertizapersonaluluiangajatîn activitatea
microîntreprinderii, pe activităţi desfăşurate. Detaliaţiechipa de
managemental proiectului propus în cerereade
finanţare:structura,rolurile,funcţiile, responsabilităţile,relaţii
funcţionale între membriiechipeide proiect, expertiza. Corelaţi
informaţiile cu secţiunea 2.4.
„Managementul proiectului”din formularul cereriide finanţare.
Esterecomandabilsăataşaţi,laPlanuldeafaceri,CV-urile
membrilorechipeideproiect,precumşioricealtdocument caresă
susţină argumenteleprezentate,fişedepost, organigramaetc.
Înprezentfirmaaredoi angajaţipermanent,iarînactivităţile
curente suntimplicaţidiversicolaboratoriîn funcţiedenecesităţi.
Managerulfirmeiare experienţaîndomeniuladministrării afacerilor,
mass-mediaşirelaţiipublice,faptcevacontribuila succesul
investiţieipropuse prin prezentul proiect.
Peperioadaimplementăriiproiectului,societatea varecrutaşi
vainstrui 1 recepţioner, 2hairstilişti,2cosmeticieni,1 maseur,1
tehnicianîntreţinere. SCABC CONSULTINGSRLvaacordao atenţie
deosebită perfecţionării angajaţilor proprii prin
frecventareaunorcursurispecifice.
Proiectulvafiimplementatdecătrebeneficiarîncolaborare cuo
firmădeconsultanţăcu experienţăînconcepereaşi
implementareaproiectelorcufinanţareeuropeană.
Cerinţele minime careau fostimpuse prin documentaţia de
atribuire a contractului de consultanţă şi management al
proiectului sunt următoarele:
- minimunanvechime
- resurseumanecompetenteînimplementareaproiectelor
cufinanţareeuropeană(studiisuperioare îndomeniuşi
/sauimplementareaaltorproiectecufinanţareeuropeană)
Înurmaprocedurii afostselectatăfirmadeconsultanţă
SCMANAGEMENTGRUP SRL,cu experienţă în scriereaşi
implementareaproiectelorcufinanţareeuropeană.
Echipa deimplementarea proiectului este alcătuitădin:
Managerdeproiect–RăducanMihaela–angajatalfirmei de
consultanţă,absolventăa Facultăţii de Economieşi Administrarea
Afacerilor. Managerul de proiect va coordona echipa de
implementare; răspunde de realizarea tuturor
activităţilorprevăzute,aindicatorilor,derespectarea graficuluide
activităţişi a bugetelor.
Manager financiar–MitracheGeorge–colaboratoralfirmei
deconsultanţă,custudiisuperioareîndomeniul economic,
experienţăînmanagementul financiarşielaborarea/ implementarea
proiectelorcu finanţareeuropeană,absolvental Masterului
„International Business Administration” şi expert achiziţii
publice.
Managerul financiarrăspundederealizareaachiziţiilor,de
respectarealegislaţieieconomiceînvigoare, deîntocmirea
cererilorderambursare.
Responsabil tehnic–MihaiPopescu–manager, administratorul
societăţiiSCABC CONSULTING SRL.
Responsabilul tehnicvaasiguradocumentaţia tehnică
necesarăîntocmirii dosarelordeachiziţii,vaţinelegăturacu
ofertanţiideclaraţicâştigători, vaverificaparametriitehniciai
echipamentelor, va asigura punerea în funcţiune a
echipamentelorachiziţionate.

Obiectivelefirmei–planuldedezvoltarepetermenmediu(pânăla5
ani),evidenţiindmodulcumacestasecoreleazăcuinvestiţiapropusă
prinproiect.Descrieţiobiectiverealisteşicredibile.
-Creşterea performanţelor economice ale firmei SC ABC
CONSULTINGSRL prindiversificareaactivităţii.
-Creştereacifreideafaceri şiaprofituluidinexploatarecu
50%înprimul andeoperareainvestiţiei.
-Atingereaunei cotede5% din piaţadeprofil dinCraiova.
-Creşterea numărului deangajaţi dela 2 la 9.
-Oferireaunor servicii decalitatenecesarecomunităţii.

2. Produsul/ serviciul

Înacestcapitol,descrieţişiexplicaţi,îndetaliu, produsul/serviciulce
faceobiectulinvestiţieipropuseîn proiect.
Descrierea produsului: caracteristici fizice (mărime, formă,
culoare, design, capacităţi), tehnologia utilizată în producerea/
dezvoltarealui(materiiprime,echipamente,forţademuncă,patenteetc
– localizaţi, la nivel de regiune de dezvoltare/judeţ, sursa acestor
elemente).
Descrierea serviciului: cereprezintă, cenevoisatisface, caresunt
materialeleşiechipamentele necesareprestăriiserviciului,etapeîn
procesuldeprestareaserviciului,beneficiipentruclienţi.
Prezentaţimodulîncaretehnologiilenoi,modernevorfiutilizate
înproducerea/menţinerea/dezvoltareaprodusului/serviciului.
Evidenţiaţicalităţi/avantajealeprodusului/serviciuluidvs.faţăde
celalcompetitorilor.
Puteţi, de asemenea,să enumeraţi/descrieţiproduse/servicii
viitoareşiplanificareadezvoltăriiacestora,evidenţiind astfel,evoluţia
strategieidedezvoltareaprodusului/ serviciului înfuncţiedeevoluţia pieţei.
Prezentaţi principalii furnizoridemateriiprimeşimateriale.
Pondereamateriilorprimeşiamaterialelor, înfuncţiedeprovenienţă
(e.g.local,indigen,import).
Centrul de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală „Mata
Hari” vaoferi femeilordinmunicipiulCraiovaurmătoareleservicii:
frizerieşicoafurădelux, cosmeticăşi înfrumuseţare (epilare, pensat,
peeling facial, tratamente faciale naturale, machiaj,
manichiură),masajşi relaxare(reflexoterapie, masajderelaxare,
masajanticelulitic),solar,saună,electrostimulare şiîmpachetări.
Decalitateaserviciilorvorrăspundemanagerul societăţiişicei7
angajaţi:1 recepţioner, 2hairstilişti,2cosmeticieni,1maseur,1
tehnicianîntreţinere.
Specificulcentruluivafi datdefolosireacupreponderenţăa
tratamentelorcosmeticenaturale(plante,fructe, miere,ciocolată,
lapte, argilă, flori, ape minerale naturale, ape termale), de
existenţaunui personal calificat,capabilsăconsiliezeclienţiiîn
vedereaalegeriicelormai potrivitemetodedeînfrumuseţare,de
existenţa unei aparaturiperformante în domeniul întreţinerii şi
înfrumuseţării corporale (solarvertical,saună,electrostimulator).
Deasemenea,tema retrode amenajareaspaţiului(începutul
secolului 20,aniiîncarea trăitMataHari)vacontribui la atractivitatea
serviciiloroferite– ideea deîntoarcere la natural,la
descoperireafrumuseţiimistice.
Serviciile oferitedeCentrul„MataHari” vinînîntâmpinarea
necesităţii femeii moderne de aavea grijăde propria imagine;o
femeiefrumoasăşiîngrijităestemai fericităşimunceşte mai eficient.
În raport cucompetitorii(altecentrede înfrumuseţareşi
întreţinerecorporalădinCraiova)Centrul„MataHari” vaavea
următoarele avantaje:
Accentulpuspestilulretro„întoarcerealanatură”,simbolizat
defrumuseţeamisterioasăa imaginii salonului-MataHari;
Poziţiacentrului-ocasădinzonasemi-centralăaCraiovei, într-
ozonăliniştită,înconjuratădearborişi flori,care consolidează
ideea de relaxare şi de întreţinere prin tratamente
naturiste;
Folosirea cu preponderenţă a tratamentelor cosmetice
naturale(plante,fructe,miere,ciocolată,lapte,argilă,flori, ape
mineralenaturale,ape termale);
Calitateapersonalului angajat;
Raportulfoarte bun preţ-calitate.
Folosirea cu precădere a mijloacelornaturale de
înfrumuseţarenuexcludefolosireaaparaturii performante,de
ultimăgeneraţie;Centrul„MataHari” va fi dotatcu scaune
modernede frizerieşicoafură,cuunsolarverticalcareareinclus
unsoftdeprogramare atimpuluideexpunere,cuunaparatde
electrostimulare,cuo masădemasaj,cu trusemodernede
cosmeticăşiînfrumuseţare.
Respectulpentrunaturăsevaexprimaşiprin folosirea energiei
regenerabileprodusedepanourisolareînprocesul de prestare
aserviciilor.
Furnizoriideconsumabilepentrucentrul„MataHari”vorfi din
municipiul Craiova:RDGCOSMETICS (săpunuri,şampoane,
creme), GIREBOIMPEX(ciocolată,parafină,argilă,apeminerale
şitermale),ABCCOSMETICS (vopseledepăr,ceară,trusede
machiaj).
Forţa demuncălocală
Dupăimplementareaproiectului, SC ABCCONSULTING
SRLvacrea7noilocuridemuncă:1recepţioner,2hairstilişti,
2cosmeticieni,1maseur,1 tehnicianîntreţinere.Persoanele
angajatepe locuriledemuncănoucreatevoravea domiciliulîn
municipiulCRAIOVA.

3. Piaţa

Descrieţipiaţapecareactivaţisaupecareintenţionaţisă intraţi:
ariageograficădeacoperireaprodusului/serviciului
Investiţianoucreată -CentrudeÎnfrumuseţareşiÎntreţinere
Corporală„MataHari” -vafiamplasatăînCraiova;majoritatea
clienţilorvorfi dinCraiovaşidinJudeţulDolj;Accesulînincintă este
facilpentruautoturisme,deoareceestesituatpeostradă puţin
circulată;
clienţiexistenţişipotenţiali:înfuncţiedepiaţadedesfăşurare
(intern,extern),volumulvâzărilor,produse/grupedeproduse
Dupăfinalizareainvestiţiei,CentruldeÎnfrumuseţareşiÎntreţinere
Corporală„MataHari”vaputeadeserviaproximativ42declienţi
pezi.ProgramulCentruluivafiîntreorele10.00-20.00(10ore),
20dezile pelună.

Numărul estimat de clienţi şi încasările lunare


estimatepentruprimul an
Preţ
Nr Total Total Total
medi
Servicii oferite clienţi/ încasări/ încasări/ încasări/
u
zi zi lună an
RON
frizeriedelux 20 5 100 2000 24000
coafurăde lux 50 5 250 5000 60000
cosmetică 30 10 300 6000 72000
înfrumuseţare 30 5 150 3000 36000
masaj 30 4 120 2400 28800
solar 15 4 60 1200 14400
saună 15 3 45 900 10800
electrostimulare 40 3 120 2400 28800
împachetări 40 3 120 2400 28800
TOTAL 42 1265 25300 303600
Total încasări lunare: 25.300 lei
Total încasări anuale:303.600 lei

analizastadiuluiactualalpieţei –nevoişitendinţe
ConformInstitutuluiNaţionaldeStatistică,populaţiaCraiovei
eraînanul 2010de310.838 locuitori,din care 158.528femei.
Numărul centrelordeînfrumuseţare şiîntreţinere corporală
dinCraiovaeradeaproximativ 34(uncentrulaaproximativ 4.647
femei.Rezultăcăexistă undeficit decentredefrumuseţe şi
întreţinerecorporală înCraiova.În plus,există tendinţanaturalăa
femeiiactualemoderne deaacordaoatenţie sporităaspectului
exterior,ceeace faceca unmarenumărde femeisămeargăcel
puţinde douăori pe lunălaun centrude înfrumuseţareşi
întreţinerecorporală.
Clientelecentrelordeînfrumuseţareşiîntreţinerecorporală
auurmătoarele cerinţe(nevoi):
nevoia unortratamentenaturale non-invazive;
nevoiaunui personal competent,amabil,capabilsăcomunice
binecu clienţii şi săofere servicii decalitatesuperioară;
nevoia unei igiene stricte a spaţiului şi a instrumentelor folosite;
nevoia unui raport bun calitate-preţ;
nevoiafolosiriimijloacelorşiaparaturiimodernedeîngrijire
corporală (masaj, solar, electrostimulator, saună,
împachetări);
nevoia unui spaţiu usor accesibil;
nevoia unorservicii relativrapide;
nevoia unui timp deaşteptarecât mairedus.
Tendinţelepieţeiserviciilordeîntreţinereşiînfrumuseţare
sunturmătoarele:
- creştereanumărului defemei interesatedeaspectulfizic;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii resurselor umane din
acestdomeniu prin perfecţionareacontinuăaangajaţilor;
- reducerea continuă a timpului de aşteptare printr-o
programareprealabilăşiestimareacorectă a timpului
acordatfiecărui client.

definireapotenţialelorsegmentealepieţeiprodusului/serviciuluidvs.
Primul segment este cel al femeilor cu venituri relativ
ridicate,careacordă oatenţiedeosebităaspectuluiexteriorşiau
timpulşi resurselefinanciarenecesare pentru aceasta;elesolicită cu
preponderenţă următoarele servicii: frizerieşi coafură de lux,
cosmeticăşiînfrumuseţare (epilare,pensat,peelingfacial, tratamente
faciale naturale, machiaj, manichiură), masaj şi
relaxare(reflexoterapie, masajderelaxare,masajanticelulitic),
solar,saună, electrostimulareşiîmpachetări.Estimăm că
aproximativ 60%din clienţiiconstanţiaicentrelordeîntreţinereşi
înfrumuseţarefacpartedin aceastăcategorie.
Aldoileasegmentestecelal femeilorcuveniturirelativ
modeste,caresolicită următoarele servicii: frizerieşi coafură de lux,
cosmetică şi înfrumuseţare (epilare, pensat, manichiură).
Aproximativ 40% din clienţii centrelor de înfrumuseţare şi
întreţinerecorporalăfacpartedin aceastăcategorie.
concurenţa:principaliiconcurenţi,ponderealorpepiaţă,punctele
tarişipuncteleslabealeprodusului/serviciului dvs.comparativcu
celalcompetitorilor (direcţişiindirecţi);elementecareinfluenţează
comportamentulcumpărătorilor

În Craiova existăaproximativ34decentre deînfrumuseţareşi


întreţinerecorporală.Ceimaiimportanţiconcurenţiidentificaţiînurm
a studiului depiaţăsunt:
ZazyBeautyStudio
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Salonînfrumuseţare:coafură,cosmetică,
Descriere:
manichiură-pedichiură(unghiiîn gel),masaj
Adresă: Craiova,str.CarolI,nr.33
Telefoane: 0763-854.098;
Email: eddysss_dinu@yahoo.com
PerfectBody- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţul
Dolj
electrostimulare, tunel,dermocell,detoxifiere,
Descriere: ultrasunet,masaj,împachetări, cosmetică,
manichiură,pedichiură
Adresă: Str.ÎmpăratulTraiannr.12 Craiova
Telefoane: 0351-464.528;0788-751.175;
Website: www.salonperfectbody.ro
Email: contact@salonperfectbody.ro
MylyStyle- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Coafură,frizerie,manichiură,construcţieunghiigel
Descriere: şiacryl,pedichiură,tratamentefaciale,tratamente
corporale,împachetări,spa.
CartierRovine,Str.AleeaMierlei,nr.3,(înspatele
Adresă:
parcului)
Telefoane: 0767-367.699;0744-424.211;0770-173.765;
Email: amiliganu@yahoo.com
SofistiCut- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Descriere: Saloncoafură
Adresă: CaleaBucureşti,bl.A4,sc.4,ap.3
Telefoane: 0351-469.578;
Email: vio_trendysalon@yahoo.com
SalonulOK
- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Salon de înfrumuseţare. Servicii de cosmetică -
Descriere: coafurăşicosmetică.Unitatedeprestăriserviciide
coafurăşifrizerie.
Adresă: Bld.Racoţeanu,bl.G4parter,Filiaşi
Telefoane: 0766-228.433;
Email: lasa_asa@yahoo.com
MaryLux- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Coafură,frizerie,cosmetică,manichiură,pedichiură,
Descriere:
unghiiaplicatecu gel,masajcorporal,reflexoterapie
Adresă: CaleaSeverinului,Bl. A2,Ap2-3,parter
Telefoane: 0251-597.823;0745-465.285;
NycolSalon
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Salonul nostru vă stă la dispoziţie şi vă oferă
Descriere: următoarele servicii: coafură, frizerie, manichiură,
pedichiură,cosmeticăşimasaj
Craiova,CartierulCraioviţaNouă,Al. Arh.DuiliuBl.
Adresă:
6 Sc.2 Ap.4
Telefoane: 0351-451.954
SCRamonnsSRL
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Descriere: Cosmetică,Coafură,Manichiură,Pedichiură
Adresă: Brazdă,Rocadă,parter,Bl.32IVA1,Sc2
Telefoane: 0351.44.19.36
Email: rmncompany@yahoo.com
BeautySalonCraiova- saloncosmetică,saloanecosmeticădin
judeţulDolj
Descriere: Salondebronzarecu ultraviolete.
Adresă: StradaAl.I.CuzaBl.8C-8D,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0251-599.897
ClubGinaSRLCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Salondeînfrumuseţare.Serviciidecosmetică.
Descriere:
Centrudefitnessşiîntreţinerefizică.
Adresă: StradaAl.I.Cuza6, Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0251-419.679
ExoticSalonCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaOpanez3,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0722-378.030
IoniscosmSRLCraiova-SalonMaryLux- salondecosmetică
Salondeînfrumuseţare.Serviciicosmeticăşi
Descriere: coafură.Unitatedeprestăriserviciidecoafurăşi
frizerie.
Adresă: CaleaSeverinuluiBl.A2,parter,judeţulDolj
Telefoane: 0251-597.823
LadyDi-CabinetdeÎnfrumuseţareCraiova- salondecosmetică
Descriere: Salondeînfrumuseţare.Serviciide cosmetică.
Adresă: StradaOlteţ10,Bl.IJK,judeţulDolj
Telefoane: 0251-414.965
LidoCraiova–
saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj Descriere:
Salondeînfrumuseţare- coafurăşicosmetică. Adresă:
StradaUnirii14,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-417.612
ModernCraiova–
saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj Descriere:
Salondeînfrumuseţare- coafurăşicosmetică. Adresă:
StradaFelixAderca7,Craiova,judeţulDolj Telefoane: 0251-
416.357
QuicklyCosmeticsCraiova- BeautySalon- salondecosmetică
Salondeînfrumuseţare.Serviciidecosmetică.
Descriere:
Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaAl.I.CuzaBl.8C-8D,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0251-599.897
Salon AfroditaCraiova–
saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: CaleaBucureştiBl.A 4,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0251-563.885
SalonBellaDianaCraiova–
saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaMihailKogălniceanu2,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0251-418.272
SalonCiufuliciCraiova–
Saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaNicolaePlopşor49,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0722-508.397
SalonClaudiaCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaÎmpăratulTraiannr.21,Craiova.,judeţulDolj
Telefoane: 0251-520.909
SalonEmilisCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
StradaMihailKogălniceanuBl.97AP,Sc.C,judeţul
Adresă:
Dolj
Telefoane: 0251-413.536
SalonJeunesseCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin Dolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: BlocLuxor,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-419.316
SalonMarianCotoiCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin Dolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaTraianDemetrescu25,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-415.827
Website: www.marian-cotoi.ro
SalonModernCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: StradaMadonaDudu1-2-3,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-416.357
SalonRoyalCosmeticsCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădinjudeţulDolj
Cabinetdecosmetică.Salonde bronzarecu
Descriere:
ultraviolete.
Adresă: StradaVasileContaU1,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-411.919
SalonSelectCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmeticădin judeţulDolj
Salondeînfrumuseţare- coafurăşicosmetică.
Descriere:
Unitatedeprestăriserviciidecoafurăşifrizerie.
Cabinetdecosmetică.
Adresă: CaleaBucureştiBl.A1,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-545.679
SalonStudioPointHairEvolutionCraiova- salondecosmetică
Descriere: Cabinetdecosmetică.
Adresă: CaleaBucureşti,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0740-040.843
SocomPrestareaUnitatea3Craiova
- saloncosmetică,saloanecosmetică
Descriere: Salondemasajdeîntreţinereşimedical.
Adresă: StradaMadonaDudu1-3-5,Craiova,judeţulDolj
Telefoane: 0251-416.357
TattooSfinxSalonSRLCraiova
- saloncosmetică,saloanecosmetică
Descriere:Tatuajeşiînfrumuseţarecorporală.
Adresă: StradaBrestei34,Craiova,judeţulDolj
Telefoane:0251-466.230
Website: www.tattoo-sfinx.ro

Înraportcu concurenţa,avantajelecompetitive(punctele
tari)aleCentrului deÎnfrumuseţareşi ÎntreţinereCorporală„Mata
Hari”,înfiinţatdeSCABC CONSULTING SRL vor fi:
1. dotareacuechipamenteperformanteaCentrului,ceeace
va conduce laoferireaunorservicii decalitate;
2.existenţaînaceeaşilocaţiea maimultorserviciide
înfrumuseţareşiîntreţinerecorporală:frizerieşicoafură delux,
cosmeticăşiînfrumuseţare (epilare,pensat,peelingfacial, tratamente
faciale naturale, machiaj, manichiură), masaj şi
relaxare(reflexoterapie, masajde relaxare, masaj anticelulitic),
solar,saună,electrostimulareşiîmpachetări, ceeacevaconduce la
economie de timp pentruclienţi;
3. poziţiageograficăaamplasamentuluiviitoareiinvestiţii(pe o
stradă uşoraccesibilă, puţin circulată,cu numeroase locuri de
parcare);
4. politica de resurse umane prin carese vapune accentpe
angajareaunorpersoanecompetenteşicare acordăomare
atenţierelaţiei lor cu clienţii.

Puncte slabeîn raport cucompetitorii:


1. SCABCCONSULTINGSRLesteuninvestitornoupe piaţa
serviciilordeînfrumuseţareşi întreţinerecorporală – acest
dezavantajva fi compensatprintr-o campanie agresivăde
publicitateşiprin calitatea serviciilor;
2.Fiindnouînfiinţat,Centrul„MataHari” alSCABC
CONSULTINGSRLnu areunportofoliudeclienţistabiliîn domeniul
serviciilordeînfrumuseţareşi întreţinerecorporală–va compensa
acestdezavantajşi vaîncercasă-şi fidelizeze clienţii
prinoferireaunuiraportpreţ–calitatefoartebun.Elementele
careinfluenţează comportamentul clienţilorsunt:
-calitateaserviciiloroferite;
-preţul cerut pentruacestea;
-timpul deaşteptareredus,
-relaţia bunăclient–prestatordeservicii;
-locaţiaCentrului deÎnfrumuseţare şi ÎntreţinereCorporală;
-posibilitateaoferirii unor servicii integrate.
analiza principalelor modalităţi de distribuţie a produselor/
serviciilorpe piaţă
Serviciileoferite– necesităprestareaserviciilorînspaţii
specialamenajateşidotateînmod corespunzătorşiimplicit
deplasareaclienţilorînlocaţiacevafi amenajatăprin
implementareaprezentului proiect.Locaţiainvestiţieivafi
cunoscutăpotenţialilorclienţiînurma realizării unei campanii de
publicitate ce va consta în: anunţuri în presa scrisă, anunţuri
radio;distribuirea de plianteîn cofetării, restaurante,cafenele,
discoteci,baruri;distribuireadefluturaşi automobiliştilor;promoţii.
4. Strategia demarketing

Descrieţistrategiadeabordare/introducere aproduselorşi
serviciilorpepiaţă(saudemenţinere/îmbunătăţireacoteide piaţă în
cazul unorservicii existente).Totaici se va evidenţia strategiade
marketingpentrupromovareaproduselorşi serviciilor respective şi
modalităţile de punere în practică a acesteia, inclusiv:
Puncteletarialeafacerii(produsului/serviciului),avantaje
oferitefaţă decompetitori
Poziţionareapepiaţăaprodusului/serviciului,caracteristici careîl
diferenţiază decompetitori
Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ,
caracteristicile produsului/serviciului şi tendinţelepieţei
Promovareaprodusului/ serviciului
Distribuţia produsului/serviciului
Strategiadevânzări:descrieţimodalitateaîncarefirmava
abordaclienţii (e.g.modalităţi decomunicare)
Previzionareavânzărilor
Riscuriidentificateşimăsurileprevăzutepentrudiminuarea
efectelorîncazul materializării acestorriscuri.
Puncteletarialeafacerii(produsului/serviciului),avantaje
oferitefaţăde competitori
Punctele tari:
-calitateaserviciiloroferite;
-competenţaangajaţilorCentruluideÎnfrumuseţareşiÎntreţinere
Corporală„MataHari”;
-calitateaechipamentelorşia utilajelorachiziţionateprin proiect;
-utilizareaenergiei regenerabileînprestareaserviciiloroferite;
-diversitateaserviciiloroferite;
-poziţia geograficăacentrului;
-costulrelativscăzutalserviciiloroferite înraportcucalitatea
acestoraşicupreţurile practicate deconcurenţă;
-condiţii ambientaleşideigienădeosebite;
-posibilitatea accesului persoanelor cu dizabilităţi fizice (prin
proiectsuntprevăzuterampedeaccespentru persoaneleîn
cărucioarecurotileşitoaletecu dispozitive speciale).
Puncte slabe:
Fiindoinvestiţienouă,brandulCentruluideÎnfrumuseţare
şiÎntreţinere Corporală„MataHari”nuestecunoscutînprezent
decătrepotenţialiiclienţi ai pieţei serviciilordindomeniu.Acest
dezavantajva ficompensatprinrealizareauneicampaniide
publicitateşipromovarecu unbugetgeneros.

Poziţionarea pe piaţă a produsului/ serviciului,


caracteristici care îldiferenţiază decompetitori
Înraportcucelelaltecentredeînfrumuseţareşi întreţinere
corporală,investiţia propusăprin proiectva avea un plus de
competitivitateprin:
-va beneficia deceamainouătehnologieîndomeniu;
-va utiliza echipamenteperformante;
-vautilizaenergieregenerabilăprodusădeostaţiecupanouri
solareachiziţionatăprinproiect;
-va oferi servicii diverseînaceeaşi locaţie;
- va permite accesul la aceste servicii şi persoanelor cu
dizabilităţi;
- va aveao politicăcentratăpeclient;
-raportulfoartebuncalitate-preţ.

Politica de preţ, legătura dintre politica de preţ,


caracteristicile produsului/serviciuluişi tendinţelepieţei
Politicadepreţurmăreşte fidelizareaclienţilorprinoferirea
unorpreţuriaccesibileşiaunorserviciideceamai bunăcalitate.
Aceastăpoliticădepreţuriestegândităînvedereapătrunderii pe
piaţăşi asigurării unuifluxconstant declienţi.
Promovarea produsului/ serviciului
Dupa finalizareainvestiţiei,promovareaserviciiloroferitede:
Centrul de Înfrumuseţareşi Întreţinere Corporală„MataHari” al SC
ABC CONSULTING SRL sevafaceprin:
-anunţuriînpresascrisăregională;
-anunţuriradio;
-plianteinformativedistribuiteînzoneintensfrecventatede
locuitorii din Craiova;
-promoţii;
-firmă luminoasă;
-indicatoare de acces spre Centrul de Înfrumuseţare şi
Întreţinere Corporală„MataHari”;
-realizareaunei pagini webdeprezentareaserviciiloroferite.

Distribuţia produsului/serviciului
Serviciileoferitepresupun deplasareaşiaccesul clienţilorîn
locaţiaspecial amenajatăprinproiect–amplasareacentrului va
permiteaccesul facil al autoturismelor.Indicatoarelede accesvor
facilita identificarea locaţiei care va fi adusă la cunoştinţa
publicului şi prin campania depromovaredescrisă maisus.
În plus,calitateaserviciiloroferiteşi preţul acestora levorface
atractivepentruclienţi,cunoscutfiind faptul căunclientmulţumit
aduce celpuţin unaltul.
Strategiadevânzări:descrieţimodalitatea încarefirmavaaborda
clienţii(e.g.modalităţidecomunicare)
Strategiadevânzări se bazeazăpeurmătoarele considerente:
-volumulvânzărilorestedirectproporţional cucalitatea
serviciiloroferiteşide aceeaSCABCCONSULTINGSRLva
oferiserviciidecalitateprinutilizarea detehnologii
performanteachiziţionateprinproiectşiprin atragereaunei
resurseumanedecalitate.
-volumul vânzăriloresteinfluenţatde relaţia client–personal
angajatşide aceea pentruoptimizarea acesteirelaţii,SCABC
CONSULTINGSRLîşivainstruipersonalulşiîlva motiva
atâtfinanciarcâtşi lanivelde dezvoltarepersonalăşi
profesională–cursuride instruire,avansareîncadrul firmei,
locdemuncăstabil.
-volumulvânzăriloresteinfluenţatde notorietateape piaţăa firmei
şi de aceea pentru atragerea clienţilor, SC ABC
CONSULTINGSRLvautiliza canaleledepublicitatemass-
media,un sitededicat,pliantedistribuiteînzone intens
frecventatede locuitoriidinCraiova,indicatoaredeacces,
firmăluminoasă.
-volumulvanzariloresteinfluentatde competentaşi onestitatea
şiamabilitateapersonaluluiangajatşideaceeaSC ABC
CONSULTINGSRLvaacorda oatentiedeosebita selectie,
instruiriişi motivarii persoanluluipropriu.
-volumulvânzăriloresteinfluenţatde raportul optimcalitate-
preţşideaceeaSCABCCONSULTINGSRLvaoferiservicii de
foartebunăcalitate lapreţurimaimicisaucelmultegale cu
celepracticate deconcurenţă.
-volumulvânzărilorvafiinfluenţatpozitivşidefaptul că SC
ABCCONSULTINGSRL duce o politică prietenoasă înraportcu
mediul înconjurător - o mare parte din energia folosită în
cadrul Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere Corporală
„MataHari”vafienergieelectricăprodusă cu panourisolare cu
elementefotovoltaice.

Previzionareavânzărilor,în bazaanalizeipieţei
Centrulde ÎnfrumuseţareşiÎntreţinereCorporală„Mata
Hari”alSCABCCONSULTINGSRL realizatprinprezentul proiect va
genera venituri din prestarea serviciilor de înfrumuseţare şi
întreţinerecorporală.
Dupăfinalizareainvestiţiei,Centrul deÎnfrumuseţareşi
ÎntreţinereCorporală„MataHari” vaputeadeserviaproximativ42
declienţi pezi.ProgramulCentruluivafiîntreorele10.00-20.00
(10ore),20dezile pelună.

Numărul estimat de clienţi şi încasările lunare estimate


pentru primul an
Preţ mediu Nr Total Total
Servicii oferite RON clienţi/zi încasări/zi încasări/lună
frizeriede lux 20 5 100 2000
coafurăde lux 50 5 250 5000
cosmetică 30 10 300 6000
înfrumuseţare 30 5 150 3000
masaj 30 4 120 2400
solar 15 4 60 1200
saună 15 3 45 900
electrostimulare 40 3 120 2400
împachetări 40 3 120 2400
TOTAL 42 1265 25300
Total încasări lunare: 25.300 lei;
Total încasări anuale:303.600 lei

Riscuriidentificateşimăsurileprevăzutepentrudiminuarea
efectelorîn cazulmaterializării acestorriscuri.
Riscuriidentificate :scădereaputeriidecumpărareaclienţilor
încondiţiilecrizei economiceşi implicit dificultateaîntreţineriiîn
condiţii optime.
Diminuareaefectelor :stabilireaunuipreţmodic pentru clienţi şi a
unuiraportoptim calitate–preţ.

Proiecţii financiare
Prinproiectvorfirealizateurmătoareleachiziţii/construcţii(valori
estimative fărăTVA):
1. Modernizareşi compartimentare spaţiu- 4.000euro.
2. Scaunefrizerie-coafură-2 bucăţi x500euro=1.000 euro.
3. Trusemachiajşi cosmetică-2 bucăţi x500 euro=1.000 euro.
4. Masă masaj-500euro.
5. Solarverical-1.500 euro.
6. Saună-1.000euro.
7. Mobilier-2.000 euro.
8. Electrostimulator-1.000euro.
9. Instalaţieîmpachetări-1.000 euro.
10.Truse profesionale pentru coafat-2x1.000euro=2.000 euro.
11.Instalaţii pentruprodusenergie solară- 3.000 euro.
TOTAL-18.000 EURO (aproximativ77.400 lei).
Pentruprimulandedesfăşurareaacestor activităţi în cadrul
firmei,calculul s-abazatpenumărul mediudeclienţişi
preţurileestimativestabiliteconformstudiului de piaţăefectuat,
astfel:După finalizareainvestiţiei,Centrul de Înfrumuseţareşi
ÎntreţinereCorporală„MataHari” vaputeadeserviaproximativ42
declienţi pezi.Programul Centrului va fiîntreorele10.00-20.00
(10ore),20dezile pelună.

Numărul estimat de clienţi şi încasările lunare


estimatepentruprimul an
Preţ mediu Nr Total Total
Servicii oferite RON clienţi/zi încasări/zi încasări/lună
frizeriede lux 20 5 100 2000
coafurăde lux 50 5 250 5000
cosmetică 30 10 300 6000
înfrumuseţare 30 5 150 3000
masaj 30 4 120 2400
solar 15 4 60 1200
saună 15 3 45 900
electrostimulare 40 3 120 2400
împachetări 40 3 120 2400
TOTAL 42 1265 25300
Total încasări lunare: 25.300 lei
Total încasări anuale:303.600 lei

-Costurilegatedesalariilepersonalului:1000leinet/angajatx7
angajaţi(+ contribuţiile aferente)–aproximativ14.000 lei/lună.
-Costurilegatedeînchiriereaspaţiului-1.000euro/lună(4.300
lei/lună).
-Costurilegatedeconsumabilespecifice-500euro/lună(2.150 lei/lună).
-Costuri legatedeutilităţi-500euro/lună (2.150lei/lună).
Total costuri lunare - 22.600 lei/lună.

Profit lunar= totalîncasări lunare- total cheltuieli lunare


25.300lei–22.600lei=2.700lei.

Profitanual=2.700lei x12 luni= 32.400lei