Sunteți pe pagina 1din 13

PLAN DE AFACERI

S.C. ART&BEAUTY S.R.L


Frumusețea începe cu ART&BEAUTY !

GHIMPU ELENA
Cuprins

1. Introducere
2. Despre S.C. ART& BEAUTY S.R.L
Scop
Misiune
Viziune
Obiective
3. Descrierea afacerii
Regimul juridic și proprietatea firmei
Amplasarea firmei și facilitățile sale
Managementul resurselor umane
4. Produse și servicii
Analiza pieței
Prețul
Oferta
Competitorii
Analiza swot
5. Plan de marketing
6. Analiza financiară
I Introducere

De ce s-a ales această afacere?


Ideea mea de afaceri a pornit de la observarea tendinței oamenilor de a pune un foarte mare preț
pe frumusețe.Doresc, în scurt timp de la implementarea afacerii, să fim alături de clienții și
clientele noastre făcându-i să arate extraordinar în cele mai frumoase momente ale vieții lor și să
economisească timp prețios.
De ce ar trebui deshisă afacerea?
Această afacere ar trebui deschisă deoarece acest salon mobil va putea fi acolo unde își dorește
clienta sau clientul, economisind din timpul propriu.

Informaţii generale
Denumirea ideii de afacere
ART&BEAUTY
(proiect de investiție)
Numele solicitantului GHIMPU ELENA
Adresă solicitant JUD.GALAȚI,COM.MĂSTĂCANI,STR.PRINCIPALĂ,NR.417
Județul GALAȚI
Cod poștal 800403
Nr. telefon 0753559529
E-mail: elena.ghimpu14@yahoo.com
Adresa sediu social
GALAȚI, GALAȚI
(localitatea si judetul)
Valoare totală a proiectului
de investiții aferentă
perioadei de implementare a 177,383 LEI
planului de afaceri (TVA
inclus)
Ajutor de minimis solicitat
(TVA inclus)
Contribuție proprie (TVA
43 LEI
inclus)
Bifați domeniul de activitate in care va activa afacerea propusa si menționaț icodul/ codurile
CAEN:

Domeniu de activitate Producție Servicii Comerț Cod CAEN


1 Turism și ecoturism
2 Textile și pielărie
3 Lemn și mobilă
4 Industrii creative
5 Industria auto și componente
Tehnologia informațiilor și
6
comunicațiilor
7 Sănătate și produse farmaceutice
8 Energieși management de mediu
Bioeconomie, bio-farmaceutică și
9
biotehnologii
10. Alte activități X 9602
II Despre firma S.C. ART&BEAUTY S.R.L
Ce isi propune firma să ofere.
Se include:
 Istoria/evoluția ideii

 Piaţa pe care o deserveşte afacerea propusă


 Tipul afacerii (producţie, retail sau servicii)
 Produsele/ serviciile furnizate
 Ce îi face pe consumatori să folosească acele produse/ servicii
 Situaţia financiară curentă a afacerii – suma solicitată și contribuția proprie -reflecta
angajamentul antreprenorului în afacerea propusă

Scop, Viziune, Misiune

Viziunea
Se identifică și se argumentează viziunea antreprenorului asupra propiei afaceri/ ideii
transformate în afacere și se argumentează

Filosofia de afaceri/ Misiunea afacerii


Ce este important pentru afacere
Cui sunt destinate produsele? (descrierea detaliată se va face în capitolul Planul de
Marketing).
Descrierea ramurii de activitate căreia i se adrersează afacerea propusă:
Este un sector in dezvoltare/argumentare? Identificarea schimbărilor în mediul de
afaceri, pe termen scurt și pe termen lung si a modului în care afacerea fi pregatită să
se confrunte cu acestea
Descrierea punctelor tari ale afacerii
Prezentarea factorilor care vor contribui la succesul afacerii
Descrierea punctelor tari ale antreprenorului, a ceea ce va oferi personal afacerii
propuse, din experiența anterioară și din punctele tari

Scopul afacerii reprezintă destinația, punctul, nivelul unde se dorește să ajungă


afacerea (inclusiv prin indicatori)

Obiectivele, definite pe termen mediu și pe termen scurt – respectă principiul SMART,


sunt corect ierarhizate
Prezentarea activităților prin care se vor realiza obiectivele – pentru fiecare obiectiv
asumat
Menționarea unor rezultate – inclusiv cuantificabile prin indicatori, dar nu numai
Obiective SMART

Obiective (Indicatori ţintă) UM 2018 2019 2020 2021


Cifra de afaceri, din care: LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr
persoane
III Descrierea Afacerii
În această secțiune se exprimă angajamentul şi abilitatea antreprenorului de a
face o afacere de succes, cu argumentare.

Regimul juridic și proprietatea firmei


Descrierea afacerii oferă şansa de a prezenta calităţile unice şi mediul de afaceri
pozitiv existent pentru produsele / serviciile pe care antreprenorul își propune să le
realizeze/vândă. Trebuie prezentate motivele pentru care, antreprenorul consideră că
afacerea propusă va fi una de succes, inslusiv prin compararea cu concurența.

Direcții în care trebuie argumentat că se încadrează afacerea:


 include/propune măsuri care promovează concret dezvoltarea durabilă;
 include/propune măsuri/activități ce promovează concret sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul
de vedere al utilizării resurselor;
 include/propune măsuri care promovează concret inovarea socială;
 promovează concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a
inovării, prin derularea de activități specifice;
 include/propune măsuri măsuri ce promovează concret utilizarea și calitatea TIC
prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri,
prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;

În această parte a planului de afaceri se prezintă informaţii din care să reiasă clar
de ce afacerea propusă este atractivă și trebuie individualizată de alte afaceri similare,
care eventual există în zonă, prin prezentarea punctelor tari/argumente.
Planul de afaceri va reflecta realitatea segmentului de piață vizat pornind de la
informații verificabile în Regiunea SE / oraș al Regiunii SE - In acest context, vor fi
descrise punctele forte ale afacerii

Amplasarea firmei si facilitatile


Prezentarea amplasării firmei/punctelor de lucru și a facilităților, a avantajelor
conferite de amplasare
Descrierea/argumentarea modului în care este poziționată firma/localizarea în
mediul de afaceri al zonei alese si avantaje competitive
Firmele nou înființate, vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele
de lucru în mediul urban, în regiunea Sud-Est în care se implementează proiectul

Organizarea – Schema organizatorică (organigrama clară, corela cu misiunea firmei) și


politica de resurse umane

Managementul resurselor umane

Prezentarea echipei
Nume şi prenume şi
Funcţia în societate Studii/Specializări
vârsta

Firmele vor angaja, în cel mult 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de


minimis, cel puțin 2 persoane;
Persoanele angajate, vor avea domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est în care
se implementează proiectul, în mediul urban sau rural

Prezentarea echipei de conducere este o secţiune foarte importantă a planului de


afaceri, poate chiar prima secţiune la care se uita anumiţi investitori. Fară oamenii
potriviţi nici o oportunitate nu va trece din faza de concept în cea de realitate.
În această secţiune se poate arăta cum va contribui fiecare membru al echipei la
succesul proiectului. Prezentarea trebuie să includă argumentat, de ce echipa aleasă
este cea mai bună echipă care să administreze riscurile şi să capitalizeze oportunităţile,
făcându-se referire la:
 Evidenţierea punctelor tari şi slabe ale echipei.
 Prezentarea filozofiei echipei de management/antreprenorului.
 Prezentarea echipei de management și a echipei de execuție - experiență,
responsabilități, limite de competență)

Planul de resurse umane, include:


 Prezentarea strategiilor de recrutare și selecție a resurselor umane -
recrutarea și selecția a resurselor umane trebuie argumentate și să fie
coerente cu viziunea și misiunea firmei
 Prezentarea modalităților de integrare a noilor angajați
 Prezentarea strategiilor de motivare a angajaților
IV Produse și Servicii

ANALIZA POZIŢIEI PE PIAŢĂ A FIRMEI

Analiza cadrului actual al pieței


Se va face o scurtădescriere a pieţeivizateprinvalorificareastudiilor, analizelor de
piațăexistente din diverse surse de informare, respective care
estecomponentasiorganizareapieţeiîn care opera afacerea:
identificareaelementelorcemotiveazădecizia de cumpărare, cum estesegmentatăpiaţa,
cum vor fi poziţionatepepiaţăprodusele.
Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă?

Segmentareapiețeițintășipoziționareaoferteifirmei
Se va urmări proiectarea unein cercetări în vederea testării pieței și a comportamentului
clienților.
Se va descrie piața pe care veti opera : locală/regională/națională sau internațională.

Se vor identifica repere privind cererea pentru produsele firmei, gradul de noutate al
produselor/ cadrul legislativ/mediul tehnologic/mediul economic/mediul social/mediul
natural, etc.
Avantaje competitive
Bariere de intrare pe piață

Profilul clienților

Identificarea clienților actuali/potențiali, gruparea clienților pe diverse criterii de


segmentare, identificarea elementelor definitorii privind comportamentul de cumpărare
și consum/utilizare, perspective privind relația cu clienții (fidelizarea clienților).

Se vordescrieclienţiipotențialiînfuncţie de vârstă, gen şi nivelul veniturilor (dacă este


vorba despre persoane fizice), respectiv tipul de companii in funcţie de cifra de afaceri,
locaţia geografică sau alte elemente care pot descrie un profil față de care produsul
propus are adresabilitate (după caz, prezentarea de informaţii din reviste comerciale,
informați obținute de la asociaţii profesionale, surse guvernamentale, etc.). Informațiile
prezentate trebuie sa surprindă caracteristicile segmentului țintă vizat și relaționarea cu
contextul pieței specifice și cu produsul/ serviciul propus (de ce pentru anumiți clienți
potențiali, având anumite caracteristici, există o mai mare probabilitate să achiziționeze
produsul propus).

Furnizorii
Descrieţi furnizorii de care aveți nevoie pentru desfașurarea activităților, criteriile pe
care le veti utiliza în selectarea lor la nivel: local/regional/național sau internațional.

Distribuitorii
Descrieţi distribuitorii de care veti avea nevoie pentru plasarea produselor rezultate din
activitatea firmei dvs și criteriile pe care le veti utiliza în selectarea lor la nivel:
local/regional/național sau internațional.

Concurența
Identificați câte firme oferă produse similare pe segmentul de piaţă vizat de afacerea
dvs? Enumeraţi principalele firme firme concurente, interne sau externe – dacă este
cazul.
Prin ce vă deosebiţi de concurenţă? Enumeraţi punctele forte şi punctele slabe ale
propriei afaceri, comparativ cu ale concurenţei.
Cum vă puteți îmbunătăţi poziţia pe piaţă?
Comparați preţurile dvs. faţă de cele ale concurenţei?

Analiza concurenților direcți în baza mai multor criterii:


Concurentul C1 – Calitate C2-Preț C3-Promovare
1
2
…n

Dinamica pieței
Se vor prezenta informaţii privind dinamica pieței, schimbari ce pot apărea în cadrul
pieței și care pot influenţa activitatea și evoluția viitoare a afacerii.
Descrieţi schimbările ce vor avea loc pe piaţă şi cum anume se va adapta firma Dvs. la
aceste schimbări:
Creşterea concurenţei pe piaţa internă? Creşterea cererii? Schimbări în legislaţie? Alţi
factori care pot influenţa piaţa?
Analiza SWOT
Se varealiza o sinteză a aspectelor anterior identificate într-o matrice SWOT pentru a
avea o viziune clară și corect conturată asupra tuturor elementelor și condiționărilor
care defines ccontextul afacerii propuse (punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și
amenințările).

Puncte forte Puncte slabe


Oportunități Amenințări

Modelul PORTER
Se va poziționarea firmei în contextul actual al pieței în vederea identificării principalelor
avantaje competitive și a posibilităților de diferențiere față de concurență.
Se va descrie:
 nivelul de concurență în domeniul de activitate ales
 principalele bariere de intrare pe piață
 raportul de forțe cu furnizorii
 raportul de forțe cu distribuitorii
 existența produselor de substituție
Se vor concluziona principalele avantaje ale produsului oferit faţă de cele ale
competitorilor care activează pe piaţa vizată, care sunt elementele de diferențiere care
plasează produsul/ serviciul propus într-o poziție favorabilă față de cele ale competiției
(definirea strategiei de diferențiere aleasă, avantajul competitiv – ex.: aceeași calitate a
produselor la un preț mai mic). Se impune identificarea acelor produse de substituție.
Precizați cum apreciați contextul actual al pieței și modul în care ați definit produsul/
serviciul (cu caracteristicile prezentate) în relaționare cu acest context (dacă a existat o
astfel de relaționare)

Analizamixului de marketing
Politica de produs

Se va realiza o descriere cât mai detaliată a produsul/produselor oferite: descriere


tehnică (specificaţii tehnice ale produsului (ingrediente, dimensiuni, culoare, materiale
etc.), ambalaj şi alte caracteristici specifice.
Corelarea ofertei de produse a firmei cu nevoile clienților.

În cazul în care deja există un portofoliu de produse al firmei se va face o analiză și o


grupare a lor pe grupe de performanță
Politica de preț
Se va descrie modul in care ați stabilit preţurile (pe baza costurilor și asigurării marjei de
profit, pe baza analizei concurenţei etc.); care a fost metodologia care a stat la baza
procesului de stabilire a prețului/ preturilor.
Politica de distribuție
Se va descrie ansamblul activităților care au loc în spațiul și timpul în care produsul va
ajunge la consumatorul final, modul în care se va derula procesul de vânzare al
produselor, canalele de distribuție, sistemul de livrare, rețeaua de distribuție (daca este
cazul) etc.
Politica de promovare
Se va descrie modul în care se va promova firma/produsele acesteia, respectiv cum veți
construi reputatia firmei, care sunt mijloacele de publicitate şi promovare care vor fi
folosite în acest proces.

V Strategia de marketing
Se va urmări stabilirea unei strategii de marketing (ce dorim, de la cine, cum, când,
unde ):
Obiective
Țintă
Set de acțiuni
Perioada de timp
Zone de acțiune
Plan de marketing - metodologie

Grafic GANTT
Graficul GANTT al activităților cheie în implementarea ideii de afaceri

Activitatea Anul Anul


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 Definireaobiectivelorgeneraleşiactivităţilor

2 Dezvoltareşiexecuţieproiect

Obţinereautorizaţiişidevize conform
3 legislaţieiînvigoare

4 Construcţiapropriuzisă

5 Dotarea cu echipamenteleşifacilităţilenecesare
6 Angajareapersonalului
7 Instruire personal

11 Lansareacampaniei de promovare

VI AnalizaFinanciară
Planul financiar

1. Cheltuielile de investiție – management operațional


Cheltuielile de investiție sunt asimilate cu totalitatea cheltuielilor necesare pentru
deschiderea și funcționarea unei afaceri. În cadrul cheltuielilor de investiție se vor
estima sumele necesare pentru categoriile de cheltuieli incluse în macheta Plan
financiar (Excel) la Cheltuielile de investiție. Bugetul trebuie să fie justificat, clar și realist
pentru a asigura viabilitatea afacerii.

2. Sursele de finanțare
Se vor preciza sursele de finanțare utilizate pentru finanțarea afacerii: surse proprii,
surse împrumutate, fondul nerambursabil etc. – vezi macheta Plan financiar.

3. Previziuneaveniturilor
Se vor preciza veniturile previzionate pe baza produselor livrate și a serviciilor prestate
către clienți, rezultate din operațiunile curente ale afacerii – vezi macheta Plan financiar.
Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza estimării veniturilor.

4. Previziuneacheltuieliloroperaționale
Se vor preciza cheltuielile previzionate pe baza consumului de materii prime, materiale
etc. și alte cheltuieli necesare obținerii produselor livrate și prestării serviciilor către
clienți, rezultate din operațiunile curente ale afacerii – vezi macheta Plan financiar. Se
vor prezenta ipotezele care au stat la baza estimării cheltuielilor.

5. PreviziuneaContului de profit șipierdere


Previziunea Contului de profit și pierdere se va realiza pe baza veniturilor și cheltuielilor
operaționale estimate, reflectând totodată și rezultatele firmei – vezi macheta Plan
financiar.

6. Previziuneafluxului de numerar
Previziunea fluxului de numerar se va realiza pe baza veniturilor și cheltuielilor
operaționale estimate, care generează încasări și plăți, reflectând fluxul de numerar
anual. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza estimării fluxului de numerar
anual. Pe baza fluxului de numerar anual se vor calcula și indicatorii de rentabilitate a
investiției: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și termenul de
recuperare, utilizând o rată de actualizare de 5% – vezi macheta Plan financiar.
7. PreviziuneaBilanțului
Previziunea Bilanțului se va realiza conform indicațiilor din macheta Plan financiar. Pe
baza Bilanțului previzionat se vor calcula indicatorii de profitabilitate: rentabilitatea
economică, rentabilitatea financiară, productivitatea muncii, lichiditatea generală,
solvabilitatea patrimonială, gradul de îndatorare – vezi macheta Plan financiar.

S-ar putea să vă placă și