Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Anul universitar 2015 – 2016

Decan,
Prof.dr.ing. Marcel ISTRATE
…................................................
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
1.2 Facultatea Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
1.3 Departamentul Energetică
1.4 Domeniul de studii Inginerie Energetică
1.5 Ciclul de studii1 Master
1.6 Programul de studii Managementul sistemelor de energie

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Strategia planificării sistemelor de distribuție
2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr.ing. Bogdan Constantin NEAGU
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Şef lucr.dr.ing. Bogdan Constantin NEAGU
2.4 Anul de studii2 1 2.5 Semestrul3 2 2.6 Tipul de evaluare4 E 2.7 Tipul disciplinei5 DS

3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2 curs 2 3.3a sem. - 3.3b laborator 2 3.3c proiect -
3.4 Total ore din planul de învăţământ6 56 din care 3.5 curs 28 3.6a sem. - 3.6b laborator 28 3.6c proiect -
Distribuţia fondului de timp7 Nr. ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 26
Pregătire seminarii/laboratoare/proiecte, teme, referate şi portofolii 40
Tutoriat8 12
Examinări9 6
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual10 144
3.8 Total ore pe semestru11 192
3.9 Numărul de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum12 
 Aplicarea corectă a metodelor de analiza si a criteriilor de alegere a soluțiilor pentru atingerea
4.2 de competenţe
performanțelor specifice corespunzătoare planificării rețelelor electrice de distribuție.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfăşurare a cursului13  Tablă, videoproiector, materiale didactice specifice.
5.2 de desfăşurare a seminarului / laboratorului /  Tehnică de calcul, pachete software.
proiectului14

6. Competenţele specifice acumulate15


Repartizare credite
Număr de credite alocat disciplinei16: 8
pe competenţe17
Dezvoltarea capacităţii de adoptare a unor modele adecvate de prognoză a energiei
CP1 1
electrice, în funcţie de natura acestora şi tipul de reţea de distribuție.
profesionale
Competenţe

Explicitarea şi interpretarea corectă a metodelor de modelare matematică, de profilare


CP2 și de monitorizare a sarcinii, utilizate în planificarea şi analiza structurii şi regimurilor 2,5
optime de funcţionare ale reţelelor electrice de distribuţie.
Dezvoltarea unor modele matematice şi transpunerea lor în produse soft specializate
CP3 destinate analizei și optimizării tehnico-economice a regimurilor permanente de 2,5
funcţionare ale rețelelor electrice de distribuție.
Aplicarea abilităţilor conceptuale şi de ordin tehnic, dobândite, în abordarea unor
transversale
Competenţe

CT1 1
proiecte de simulare a proiectării unei microrețele de distribuție.

Dezvoltarea capacităţii de evaluare critic-constructivă a rezultatelor simulării regi-


CT2 1
murilor permanente de funcționare, pe rețele electrice de distribuție simple.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


 Disciplina are ca obiectiv prezentarea cunoştinţelor fundamentale privind planificarea,
7.1 Obiectivul general al disciplinei
proiectarea şi exploatarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice.

1/4
 Sunt prezentate legile şi managementul schimbării. Modelarea matematică și
profilarea sarcinii din nodurile sistemelor de distribuţie a energiei electrice. Metode de
analiză tehnico-economică a planificării sistemelor de distribuţie a energiei electrice,
7.2 Obiective specifice posibilităţile de monitorizare a acestor sisteme, prognoza cererii de putere şi energie și
optimizarea structurii şi regimurilor normale de funcţionare ale acestor instalaţii.
Tendinţe noi privind restructurarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de
distribuţie a energiei electrice.

8. Conţinuturi
8.1 Curs18 Metode de predare19 Observaţii
Cap.1. Introducere.
Prelegere. Utilizare
Sistemul energetic – ansamblu strategic complex. Transformarea industriei
videoproiector. 2 ore
energiei electrice. Particularităţile instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice
Discuţii cu studenții
în ţara noastră şi pe plan mondial. Clasificarea rețelelor electrice.
Cap.2. Legile şi managementul schimbării Prelegere. Utilizare
Legile schimbării: crearea insatisfacţiei, depresiunea schimbării, tehnica scării, videoproiector. 2 ore
schimbarea lucrurilor. Managementul schimbării. Discuţii cu studenții
Cap.3 Analiza tehnico-economică a planificării sistemelor de distribuţie a
energiei electrice
Prelegere. Utilizare
Analiza economică a proiectelor tehnice de restructurare şi dezvoltare. Tehnica
videoproiector. 6 ore
actualizării. Cheltuieli totale actualizate. Consumul cumulat de resurse primare
Discuţii cu studenții
(energia totală înglobată). Venitul net actualizat şi rata venitului net actualizat.
Durata actualizată de recuperare. Rata internă de rentabilitate.
Cap.4. Previziunea asupra consumului de energie electrică
Modele şi metode tradiţionale şi moderne de prognoză a sarcinilor electrice pe Prelegere. Utilizare
termen mediu şi lung, pentru diferite categorii de consumatori din sistemul de videoproiector. 6 ore
distribuţie a energiei electrice. Principalii factori care influenţează procesul de Discuţii cu studenții
prognoză: meteorologici, economici, temporali, cazuali şi politici de tarifare.
Cap. 5 Monitorizarea sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Scopul şi funcţiile monitorizării. Conceptul de monitorizare. Informaţiile Prelegere. Utilizare
solicitate şi căile de comunicaţii în vederea transmiterii informaţiilor din videoproiector. 2 ore
sistemele de distribuţie, spre un punct central (dispecer). Conceptul de Discuţii cu studenții
contorizare inteligentă.
Cap.6 Optimizarea structurii şi regimurilor de funcţionare ale sistemelor de
distribuţie
Modelarea curbelor de sarcină din nodurile sistemelor de distribuţie. Analiza
Prelegere. Utilizare
regimurilor permanente simetrice de funcţionare. Reconfigurarea reţelelor
videoproiector. 6 ore
publice de distribuţie de medie şi joasă tensiune. Amplasarea optimă a surselor
Discuţii cu studenții
de putere reactivă şi reglarea optimală a tensiunii în sistemele de distribuţie.
Programe de calcul pentru optimizarea structurii şi regimurilor de funcţionare ale
sistemelor de distribuţie.
Cap.7 Tendinţe moderne de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie
Noi tendinţe în construcţia de conductoare. Utilizarea conductoarelor de Prelegere clasică.
protecţie cu fibră optică înglobată (OPGW). Folosirea izolatoarelor compozite de Expunere cu 4 ore
susţinere şi întindere pentru LEA de 20 kV, respectiv 110 kV. Utilizarea videoproiector. Discuţii.
conductoarelor torsadate de medie şi joasă tensiune.
Bibliografie curs:
1. Eremia M., ş.a., Electric Power Systems.Electric Networks, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
2. Georgescu Gh., Rădăşanu D., Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol. 1, 2, Editura „Gh. Asachi”, Iaşi, 2000.
3. Georgescu Gh., Transportul şi distribuţia energiei electrice, vol. 3, Casa de editură Venus, Iaşi, 2002.
4. Georgescu Gh., Sisteme de distribuţie a energiei electrice, vol. 1, Editura Politehnium, Iaşi, 2007.
5. Georgescu Gh., Neagu B., Proiectarea şi exploatarea asistată de calculator a sistemelor publice de repartiţie şi
distribuţie a energiei electrice, Volumul 1 și 2, Editura Academică „AXIS”, Iaşi, 2010-2012.
6. Georgescu Gh., Neagu B. Analiza regimurilor permanente de funcționare ale rețelelor electrice din sistemul
electroenergetic, vol.1 și 2, Editura Pim, Iaşi, 2014.
8.2a Seminar Metode de predare20 Observaţii

8.2b Laborator Metode de predare21 Observaţii


Descriere metode de
1. Modelarea matematică a curbelor de sarcină activă şi reactivă din nodurile
calcul, prelevare şi 2 ore
reţelelor de distribuţie a energiei electrice.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
2. Întocmirea profilelor tip de sarcină activă şi reactivă, pe categorii de
calcul, prelevare şi 2 ore
consumatori.
prelucrare date. Discuţii

2/4
Descriere metode de
3. Monitorizarea curbelor de sarcină activă şi reactivă din nodurile sistemelor de
calcul, prelevare şi 2 ore
distribuţie.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
4. Sondarea mulţimii curbelor de sarcină ale consumatorilor în vederea stabilirii
calcul, prelevare şi 2 ore
profilului caracteristic, folosind metoda eşantionării stratificate.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
5. Prognoza puterii și energiei active din posturile de transformare folosind
calcul, prelevare şi 2 ore
metode statistice.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
6. Reconfigurarea post-avarie a reţelelor electrice de distribuţie de medie şi joasă
calcul, prelevare şi 2 ore
tensiune, utilizând programe de calcul specializate.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
7. Analiza asistată de calculator privind amplasarea optimă a surselor de putere
calcul, prelevare şi 2 ore
reactivă în sistemele de distribuţie.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
8. Produs software pentru analiza regimurilor permanente de funcţionare ale
calcul, prelevare şi 2 ore
sistemelor de distribuţie.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
9. Analiza tehnico-economică a planificării sistemelor de distribuţie a energiei
calcul, prelevare şi 2 ore
electrice utilizând diferite criterii.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
10. Monitorizarea calităţii energiei electrice în nodurile sistemelor de distribuţie. calcul, prelevare şi 2 ore
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
11. Optimizarea structurii reţelelor electrice de distribuţie de medie tensiune
calcul, prelevare şi 2 ore
rurale în configuraţie radială.
prelucrare date. Discuţii
Descriere metode de
12. Proiectarea asistată de calculator a unei reţele electrice de distribuţie de medie
calcul, prelevare şi 2 ore
tensiune utilizând conductoare torsadate.
prelucrare date. Discuţii
Stand experimental.
13. Analiza comparativă a proiectării unei reţele electrice de distribuţie de medie
Descriere elemente. 2 ore
tensiune utilizând conductoare neizolate și izolate (torsadate).
Discuţii
Descriere metode de
14. Tendințe moderne în construcția rețelelor electrice de distribuție. calcul, prelevare şi 2 ore
prelucrare date. Discuţii
8.2c Proiect Metode de predare22 Observaţii

Bibliografie aplicaţii (seminar / laborator / proiect):


1. Georgescu Gh., Neagu B., Proiectarea şi exploatarea asistată de calculator a sistemelor publice de repartiţie şi
distribuţie a energiei electrice, Volumul 1 și 2, Editura Academică „AXIS”, Iaşi, 2010 – 2012.
2. Georgescu Gh., Transportul şi distribuţia energiei electrice. Produse software specializate, Editura Politehnium, Iaşi,
2005.
3. Neagu B., www.ee.tuiasi.ro/~bogdan.neagu/spsd - site disciplina Strategia planificării sistemelor de distribuţie.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale


şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 23
 Conţinutul disciplinei este coroborat cu necesităţile angajatorilor din domeniile proiectării şi exploatării rețelelor de
distribuţie a energiei electrice.

10. Evaluare
10.3 Pondere din
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
 Cunoştinţe teoretice însuşite Teste pe parcurs24: 0%
10.4 Curs (cantitatea, corectitudinea, Teme de casă: 20 %
acurateţea) Evaluare finală: 30 %
 Cunoaşterea aparaturii, a
modului de utilizare a
 Răspuns oral
instrumentelor specifice;
10.5b Laborator  Caiet de laborator (lucrări experimentale, referate) 50 %
evaluarea unor instrumente
 Demonstraţie practică
sau realizări, prelucrarea şi
interpretarea unor rezultate
10.5c Proiect  Calitatea proiectului  Autoevaluarea, prezentarea şi/sau susţinerea 0%
3/4
realizat, corectitudinea proiectului
documentaţiei proiectului,  Evaluarea critică a unui proiect
justificarea soluţiilor alese
10.5d Alte
  %
activităţi25

10.6 Standard minim de performanţă26


 Realizarea de analize tehnice şi economice privind planificarea sistemelor de distribuţie a energiei electrice.
 Modelarea curbelor de sarcină în lipsa monitorizării reţelelor electrice.
 Modelarea şi simularea regimurilor de funcţionare ale reţelelor electrice de distribuţie de complexitate mică şi medie.

Data completării, Semnătura titularului de curs, Semnătura titularului de aplicaţii,

14.09.2015 Şef lucr.dr.ing. Bogdan C-tin NEAGU Şef lucr.dr.ing. Bogdan C-tin NEAGU

Data avizării în departament, Director departament,

16.09.2015 Prof.dr.ing. Florin MUNTEANU

1 Licenţă / Master
2 1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master
4 Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul

de învăţământ
6
Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc)
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7.
8
Între 7 şi 14 ore
9
Între 2 şi 6 ore
10 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual.
11 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu

numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 24 de ore pe credit.


12
Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente
13
Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc.
14
Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc.
15 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite

(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii)


16
Din planul de învăţământ
17
Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei
18
Titluri de capitole şi paragrafe
19
Expunere, prelegere, prezentare la tablă a problematicii studiate, utilizare videoproiector, discuţii cu studenţii (pentru fiecare capitol,
dacă este cazul)
20
Discuţii, dezbateri, prezentare şi/sau analiză de lucrări, rezolvare de exerciţii şi probleme
21
Demonstraţie practică, exerciţiu, experiment
22
Studiu de caz, demonstraţie, exerciţiu, analiza erorilor etc.
23
Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii
24 Se va preciza numărul de teste şi săptămânile în care vor fi susţinute.
25
Cercuri ştiinţifice, concursuri profesionale etc.
26 Se particularizează la specificul disciplinei standardul minim de performanţă din grila de competenţe a programului de studii.

4/4