Sunteți pe pagina 1din 40

Protecţie la trăsnet şi la supratensiune

pentru siguranţă maximă

Protejat

THINK CONNECTED.
Loviturile de trăsnet şi supratensiunile ameninţă
oamenii, clădirile şi echipamentele.

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

2 OBO TBS
Protejat

Sistemele noastre cu cele patru subsisteme asi-


gură protecţie maximă asemenea unor Body-
guarzi.

1 Sisteme de captare şi coborâre


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

2 Sisteme de legare la pământ

3 Sisteme de egalizare de potenţial

4 Sisteme de protecţie la supratensiune

TBS OBO 3
Loviturile de trăsnet şi supratensiunile pun
în pericol oamenii şi bunurile.

Loviturile de trăsnet şi supraten- menii, clădirile şi dispozitivele elec-


siunile pun în pericol oamenii şi trice. Doar datorită supratensiunilor
bunurile. apar anual daune de sute de mili-
An de an aproximativ două milioa- oane de euro. De multe aparate
ne de lovituri de trăsnet sunt în electrice depinde o parte din viaţa
Germania şi au o tendinţă de noastră de zi cu zi. Acestea sunt
creştere. Tensiunile de trăsnet des- expuse supratensiunilor şi trebuie
cărcate asupra zonelor agricole şi protejate la fel ca şi clădirile.
dens populate pun în pericol oa-

1.500.000.000
La nivel mondial peste 1,5 miliarde
de evenimente de iluminat.

100 Peste 100 de lovituri de trăsnet


apar la fiecare secundă la nivel
mondial.

30.000° C 02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

300 km/s
30.000 de grade Celsius are tem-
peratura aerului pe direcţia luminii
cu o descărcare de 300 km pe se-
cundă.

4 OBO TBS
31%
31% din toate daunele electronice
sunt cauzate de loviturile de trăs-
net directe sau indirecte.

450.000
Aproximativ 450.000 de astfel de
incidente sunt raportate companii-
lor de asigurări în fiecare an.

40.000 A
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

80%  din loviturile de trăsnet impli-


că între 30,000 şi 40.000 A.

TBS OBO 5
Disponibilitatea echipamentelor de comandă moderne conferă formă
vieţii noastre de zi cu zi, însă acestea sunt expuse unui risc constant.

Controlerele inteligente, supercom- sibile şi vulnerabile la supratensiu-


puterele, centrele de date - compu- nea electrică.
tere, sistemele de automatizare şi
telecomunicaţii realizează nume- O simplă lovitură de trasnet în
roase lucrări importante atât în me- apropiere sau o defecţiune electri-
diul privat cât şi profesional. Ne că la nivelul sursei de alimentare
bazăm în totalitate pe asistenţa electrică poate conduce la distru-
tehnologică în viaţa noastră de zi gerea echipamentelor moderne de
cu zi, sute  de miliarde de Euro  fi- comandă. Urmările economice pot
ind cheltuite în fiecare an pentru a fi devastatoare: întreruperea activi-
asigura acea asistenţă. tăţii fabricilor, pierderi substanţiale
din cauza întreruperii producţiei,
Sistemele esenţiale asistate de cal- pierderi de date, reparaţii şi defe-
culator, precum alarmele anti-in- cţiuni ale sistemelor care pot duce
cendiu şi unităţile industriale prevă- o companie la faliment.
zute cu echipamente moderne de
automatizare, sunt extrem de sen-

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Cazul 1:
Clădiri industriale
250 € Circuit de control

20.000 €
O hală de producţie care include o
secţie pentru matriţe şi o zonă
adiacentă pentru birouri: o lovitură
de trăsnet la nivelul unei linii elec-
trice aeriene de tensiune medie de Computere şi Servere
10 kV, de la 500 m distanţă, con-
duce la defecţiuni ale circuitului de

500.000 €
comandă al fabricii de matriţe de
injecţie provocate de supratensiu-
ne.

Pierderi de producţie

6 OBO TBS
230 V
24 V
5V
2,5 V
Performanţe superioare - sensibi-
litate superioară la interferenţe
Echipamentele electrice moderne
cu un nivel înalt de dezvoltare de-
vin din ce în ce mai sensibile. Sau,
cu alte cuvinte, odată cu scăderea
tensiunii nominale, scade, de ase-
menea, şi stabilitatea electrică. Su-
papele electronice din anii '50 au
funcţionat cu o tensiune normală
extrem de înaltă de 239 V, însă,
odată cu apariţia tranzistoarelor în
anii '60, tensiunea a scăzut la 24
V. Circuitele integrate au apărut în
jurul anului 1980, acestea funcţio-
nând cu o tensiune doar de 5 V.
Computerele moderne utilizează
2,5 V - cu alte cuvinte, doar 1 pro-
cent din tensiunea iniţială, care le
face adesea mai susceptibile la in-
terferenţele electrice. Pe lângă toa-
te acestea, numărul de dispozitive
electrice a crescut substanţial. Prin
urmare, o protecţie eficientă împo-
triva supratensiunilor a devenit
mult mai importantă decât era
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

odată.

TBS OBO 7
Lovituri de trăsnet directe, lovituri de trăsnet în vecinătate şi
operaţiunile de comutare. Trei cauze ale daunei.

Trei cauze ale daunei.


Supratensiunile tranzitorii pot avea
trei cauze:
• loviturile directe de trăsnet
• loviturile de trăsnet în vecinăta-
te
• operaţiunile de comutare
Echipamentele şi sistemele pot fi
protejate împotriva tuturor acestora
trei cauze.

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Ce reprezintă creşterile tranzitorii mari decât tensiunea de la reţea.


ale tensiunii cu conţinut ridicat De asemenea, acestea sunt cauza-
de energie? te de operaţiunile de comutare şi Supratensiuni cauzate
Creşterile tranzitorii ale tensiunii re- de loviturile de trăsnet. Nu numai de trăsnet
prezintă vârfuri de tensiune de loviturile directe de trăsnet sunt pe-
scurtă durată care durează doar riculoase, ci mult mai frecventele
câteva milionimi dintr-o secundă. lovituri de trăsnet care se produc
Acestea pot fi de câteva ori mai în vecinătatea clădirilor. Supratensiuni cauzate de
operaţiunile de comutare

8 OBO TBS
Cazul 2:
Clădire privată
Un trăsnet loveşte direct o clădire
fără protecţie împotriva loviturilor
de trăsnet şi supratensiunii.

10.000 €
Televizor, computer şi frigider cu defecţiuni iremediabile

50.000 €
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Deteriorarea grinzilor şi ţiglelor de pe acoperiş, daune cauzate de incen-


diu, scurtcircuitare a tabloului de distribuţie principal, daune provocate
de apa pluvială sau pătrundeea apei folosite la stingerea incendiului.

Dincolo de preţ
Pierderi de date şi pierderea tuturor fotografiilor digitale de familie

TBS OBO 9
Protejat
Principiul „Protejat la puterea a patra“: protecţia reală numai dacă este
coordonată. Descoperiţi ce pot face diversele noastre sisteme.

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

4 Sisteme de protecţie la supratensiune


Sistemele de protecţie la supratensiune reprezintă o barieră cu mai multe
trepte care să nu poată fi străpunsă de nicio supratensiune.

10 OBO TBS
1 Sisteme de captare şi coborâre
Loviturile directe de trăsnet cu o energie de 200.000 A sunt recepţionate
în mod adecvat de dispozitive de captare şi sunt transmise către un sis-
tem de legare la pământ prin sistemul de descărcare.

3 Sisteme de egalizare de potenţial

Acestea reprezintă interfaţa dintre sistemele interne şi externe de prote-


cţie împotriva loviturilor de trăsnet. Acestea asigură faptul că în clădiri nu
apar diferenţe periculoase de potenţial.
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

2 Sisteme de legare la pământ

În cazul în care curentul condus al trăsnetului ajunge la sistemul de lega-


re la pământ, aproximativ 50 % din energie trece în pământ, în timp ce
cealaltă jumătate este distribuită prin intermediul sistemului de egalizare
de potenţial.

TBS OBO 11
Sistemele OBO pentru protecţie extinsă împotriva loviturilor de trăsnet
şi supratensiunii

Protecţie izolată la trăsnet IsFang

Sisteme de protecţie la supratensiune

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Sisteme de egalizare de potenţial

Sisteme de legare la pământ

12 OBO TBS
Protecţie izolată la trăsnet IsCon®

Protecţie izolată la trăsnet

Coborâre
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Sisteme de protecţie la supratensiune

TBS OBO 13
1 Echipamente robuste:
Sisteme de captare şi coborâre

Sistemele OBO de captare şi co- tem adecvat de oferit. Componen- lonii de antenă, conductele de ven-
borâre asigură o gamă extinsă de tele OBO de protecţie împotriva lo- tilaţie, luminatoarele ovale şi acce-
soluţii pentru aproape fiecare viturilor de trăsnet asigură calitatea soriile similare care sunt prevăzute
scenariu, de la componente ale testată. Acestea sunt în conformi- la nivelul acoperişului sunt proteja-
centralelor de biogaz care sunt tate cu IEC 62305 (VDE 0185- te, utilizând tije de captare poziţio-
expuse riscului de explozie şi pâ- 305) şi au fost testate în conformi- nate şi izolate separat. Aceste tije
nă la sistemele fotovoltaice foarte tate cu seria IEC 62561 (VDE de captare sunt conectate între ele
sensibile sau centralele electrice. 0185-561) a standardelor de tes- prin intermediul aşa - numitelor ca-
tare internaţionale şi europene. bluri de interceptare, astfel încât
Cu aproximativ 1.500 produse di- Dispozitivele de captare captează curentul trăsnetului să se poată
ferite dintr-o gamă de materiale di- loviturile de trăsnet de la nivelul scurge prin canalele specifice.
verse, OBO are întotdeauna un sis- acoperişurilor. Coşurile de fum, pi-

1. Protecţie la trăsnet 2. Protecţie izolată la trăsnet (GFK) 3. Protecţie izolată la trăsnet cu sistem isCon®
• Extinsă: de la suportul cablului de pe aco- • Seturi preasamblate • Proprietăţi excelente de instalare:
periş şi până la clema cruce • Suporturi reglabile sistemul brevetat IsCon®poate fi configu-
• Diverse materiale: de exemplu, zece tipuri • Rezistenţă la intemperii rat pe şantierul de construcţii
diferite de aparate terminale • Diametrul conductorului din cupru care
• Caracteristici inteligente ale instalaţiilor: este în conformitate cu standardele
sisteme cu tijă de captare ce pot fi conec- • Aprobat pentru utilizare în zone cu risc de
tate, de exemplu, Fangfix explozie

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

14 OBO TBS
Protejat
De la sistemele de captare de pe
acoperiş, sistemele de paratrăsnet
izolate de pe sau din pereţii clădiri-
lor transportă curentul trăsnetului
în siguranţă de la punctul de im-
pact, în jos, către sistemul de lega-
re la pământ. În acest mod, clădiri-
le şi persoanele care se află în in-
teriorul acestora sunt protejate îm-
potriva curentului de trăsnet şi ori-
căror incendii care ar fi putut fi
provocate de acesta.

4. Sisteme de măsurare şi verificare (PCS)


• Sistem cu cartelă magnetică pentru înre-
gistrarea curenţilor trăsnetului
• Uşor de montat pe un suport rotund
• Cititor de cartele independent faţă de reţe-
aua electrică


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS OBO 15
Exemple de aplicaţii: sisteme de captare şi de coborâre

De la sistemele de captare de pe mânt. OBO pune la dispoziţie sis-


acoperiş, sistemele de paratrăsnet temele de conectare testate, nece-
de pe sau din pereţii clădirilor tran- sare pentru instalarea în siguranţă
sportă curentul trăsnetului în sigu- a acestui echipament.
ranţă de la punctul de impact, în
jos, către sistemul de legare la pă-

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Un zid parapet legat la sistemul de protecţie O faţadă din metal legată la sistemul de prote- Protecţie izolată împotriva loviturilor de trăsnet
împotriva loviturilor de trăsnet cţie împotriva loviturilor de trăsnet montată pe sistemele de pe acoperiş

16 OBO TBS
Protejat
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Sistem izolat de paratrăsnet într-o zonă predis- Sistemul isCon® din zona de evacuare a unei Punctul de separare dintr-un sistem de legare
pusă la explozii centrale de biogaz la pământ

TBS OBO 17
2 Conduc curentul trăsnetului în siguranţă către sol:
Sisteme de legare la pământ

Sistemele de legare la pământ Este disponibilă o gamă variată de • Componente testate în confor-
conduc curentul trăsnetului în diferite sisteme de legare la pă- mitate cu IEC 62561 (VDE
sol. Acestea acţionează, de ase- mânt, în funcţie de clădire. OBO 0185-561)
menea, ca legături la dispozitive- deţine sistemele adecvate pentru • Soluţii pentru fiecare tip de le-
le de protecţie, de exemplu, echi- legarea la pământ destinată prote- gare la pământ: împământare
pamente de protecţie împotriva cţiei împotriva trăsnetului conform fundaţie, inele de sol, priză de
supratensiunii. Dispozitivele de celor descrise în IEC 62305 (VDE pământ de adâncime, împă-
protecţie nu se declanşează 0185-305) şi pentru realizarea îm- mântare plată
înainte ca sistemul de legare la pământării fundaţiei conform celor • Sisteme de legare la pământ
pământ să semnaleze acest lu- expuse în DIN18014. OBO pune la pentru fiecare aplicaţie, de la
cru. dispoziţie sistemele de legare la protecţie împotriva loviturilor
pământ adecvate pentru fiecare de trăsnet la legătura echipote-
aplicaţie, cu lungă durată de funcţi- nţială
onare, care se conformează stan-
dardelor

1. Materialul conductorului 2. Prize de pământ de adâncime 3. Materiale de conectare şi legătură


• O gamă de materiale şi forme • Foarte rezistente la coroziune • Instalare bună şi sigură
• în conformitate cu cerinţele IEC 62561 • Se instalează rapid cu ajutorul sistemului • Şuruburi din oţel inoxidabil cu conectoare
(VDE 0185-561) de cuplare integrat (fără conectoare, con- încrucişate
• Protecţie la coroziune prin intermediul tact sigur cu solul)
unui strat gros de zinc • Sunt disponibile mai multe variante: soli-
dă, tubulară, clemă cruce şi placă de îm-
pământare

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

18 OBO TBS
Protejat
50 ani
Experţii iau în considerare o durată de viaţă uti-
lă a clădirilor de 50 ani. Pe parcursul acestui
interval, legarea la pământ trebuie să fie bine
realizată pentru a funcţiona în mod corespunză-
tor. Deoarece poziţionarea sa la adâncime în
pământ sau în fundaţii implică faptul că înlocui-
rea componentelor poate presupune eforturi şi
cheltuieli costisitoare.


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS OBO 19
Exemple de aplicaţii: sisteme de legare la pământ

Sistemele de legare la pământ a gătură OBO vă permit să instalaţi


fundaţiilor sunt uşor de integrat în conductoarele în mod sigur şi fia-
cadrul noilor clădiri. Materialulul bil, bazându-vă pe componente
conductorului cu protecţie împotri- precum şuruburile din oţel pentru
va coroziunii a fost fabricat pentru conectoarele încrucişate.
a avea o durată de utilizare de 50
ani. Materialele de conectare şi le-

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

20 OBO TBS
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Protejat

TBS
OBO
21
3 Protecţie de încredere împotriva diferenţelor de tensiune:
Sisteme de egalizare de potenţial

Sistemele de egalizare de pote- jurul sistemului de egalizare de po- dificare. Operatorii de spaţii co-
nţial asigură distribuţia sigură a tenţial (protecţie internă anti-trăs- merciale sunt obligaţi să instaleze
energiei trăsnetului, însă acestea net). Acest lucru poate conduce la un astfel de sistem prin Ordonanţa
protejează, de asemenea, oame- apariţia de scântei periculoase. privind siguranţa şi sănătatea în
nii şi echipamentele electrice din Echipamentele electrice şi IT nece- domeniul industrial. OBO furnizea-
clădiri împotriva electrocutării în sită protecţie atentă. ză sisteme conforme cu standar-
cazul altor tipuri de supratensiu- dele. Legăturile de egalizare de
ne. Un sistem de egalizare de pote- potenţial în buclă şi includerea de
nţial trebuie să fie montat în fieca- componente de construcţie din
În cazul unei lovituri de trăsnet, re clădire conform IEC 60364 metal veritabil, cum ar fi oţelul pen-
aproximativ 50 % din energia trăs- (VDE 0100-534)/IEC 62305 (VDE tru armături şi faţadele din metal.
netului este transportată către sis- 0185-305). Aceasta reprezintă, de Acestea asigură protecţie optimă
temul de legare la pământ. Celelal- asemenea, o cerinţă pentru fiecare împotriva diferenţelor de potenţial
te 50 procente sunt distribuite în lucrare nouă de instalare sau mo- şi cuplajelor inductive.

1. In interior 2. Zona exterioară 3. Mediul industrial


• Şină pentru legătură echipotenţială testată • Foarte rezistente la coroziune • Secţiuni transversale de până la 200 mm2
conform VDE 1801 • Protecţie anti UV • Montaj simplu şi rapid
• Cu şine de prindere din alamă nichelată • Şuruburi şi bare din oţel inoxidabil • Şuruburi protejate împotriva autodesfiletă-
• Contacte sigure: borne în serie realizate rii (conform cerinţelor aplicabile în zonele
din oţel, electrogalvanizate, cleme de ten- industriale şi expuse la explozii)
siune fixate cu şurub (o cerinţă în cazul • Variante din cupru şi oţel inoxidabil
zonelor industriale şi celor expuse la ex-
plozii)
• Şuruburi protejate împotriva autodesfiletă-
rii (conform cerinţelor aplicabile în zonele
industriale şi expuse la explozii)

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

22 OBO TBS
Protejat

Sistemele OBO de
egalizare de potenţial:
• Testate VDE/BET
• De la instalare în mediul rezidenţial până
la aplicaţii în domeniul industrial
• Preasamblat sau modular
• Valoarea nominală a curentului este de
maxim 100 kA

4. Atitudine protectoare faţă de mediul încon-


jurător
• Plasticul este realizat din resurse regene-
rabile
• Şină din alamă, fără plumb
• Şuruburi şi bare din oţel inoxidabil


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS OBO 23
Exemple de aplicaţii: sistemele de egalizare de potenţial

Legătura echipotenţială asigură sistemele electrice, componentele


conexiunea dintre diferitele compo- conductoare externe şi echipa-
nente ale unei structuri, precum mentele electrice şi IT.
cadrele metalice dintr-o clădire,

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

24 OBO TBS
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Protejat

TBS
OBO
25
4 Sisteme de protecţie împotriva supratensiunilor pentru echipamentele
electrice

Vârfurile de tensiune sunt cauza- Echipamentele de protecţie împo- Siguranţă testată


te de loviturile directe şi indirecte triva supratensiunii asigură faptul Toate echipamentele de protecţie
de trăsnet şi de operaţiuni de co- că liniile electrice sub tensiune au împotriva supratensiunii de la OBO
mutare în cadrul reţelelor electri- legături echipotenţiale corespunză- sunt testate în conformitate cu
ce. Acesta este motivul pentru toare. Acestea reacţionează înainte standardele în propriul nostru Cen-
care sistemele de protecţie împo- ca izolaţia echipamentelor electri- tru de testare BET şi beneficiază
triva supratensiunii asigură pro- ce şi electronice să fie deteriorată de o garanţie de 5 ani. O întreagă
tecţie nu numai împotriva lovituri- iremediabil din cauza supratensiu- serie de simboluri de testare naţio-
lor de trăsnet ci şi împotriva altor nilor. nală şi internaţională susţin calita-
interferenţe de la nivelul liniilor tea produselor noastre.
electrice.

1. Descărcător de curent de trăsnet / tip 1 2. Descărcător combinat / tip 1+2 3. Descărcător de supratensiune / tip 2
• Conductivitate de până la 150 kA • Conductivitate de până la 50 kA (10/350) • Conductivitate de până la 40 kA (8/20)
(10/350) • Descărcător pentru curentul de trăsnet şi • Echipament de protecţie pentru legătura
• Soluţii industriale prevăzute în prealabil cu supratensiune într-un dispozitiv, ideal pen- echipontenţială în cadrul tablourilor de
protecţie de până la 500A tru utilizare în cadrul clădirilor rezidenţiale distribuţie principale şi secundare
• Tehnologie brevetată cu eclator cu cărbu- • Sisteme cu varistor de înaltă performanţă • Sisteme cu varistor deînaltă performanţă
ne de înaltă performanţă
• Sisteme de paratrăsnet speciale destinate
turbinelor eoliene
• Funcţionare fără probleme asigurată prin
declanşarea rapidă brevetată

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013


26 OBO TBS
Protejat

4. Descărcător de supratensiune / tip 3 5. Soluţii de sisteme fotovoltaice


• Conductivitate de până la 10 kA (8/20) • Circuit de protecţie în Y  rezistent  la  de-
• Instalare în serie în cadrul sistemelor de fecţiuni în conformitate cu VDE 0100- 712
distribuţie secundară (IEC 60364-7-712)
• Instalaţie fixă • Protecţie împotriva trăsnetului de tip 2 sau
• Dispozitive de protecţie de conectare descărcător combinat de tipurile 1+2
• Dispozitive de protecţie combinate cu sis- • Nivel redus de protecţie DC:
teme suplimentare de telecomunicaţie şi • Disponibil opţional cu conexiune DC cu
protecţia liniilor de date conector de racordare sau borne de co-
nectare
• Instalat în prealabil în carcasă IP65
• Alte soluţii pentru sisteme incluzând sigu-
ranţe, comutatoare etc. sunt disponibile la
cerere
• Testat conform EN 50539-11


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS OBO 27
4 Protejarea dispozitivelor sensibile: Sisteme de protecţie împotriva supra-
tensiunilor pentru echipamente de date şi telecomunicaţii

În mod similar echipamentele prin intermediul reţelelor. te şi telecomunicaţii sub tensiune


electrice, tehnologia de teleco- Prin urmare, este important să pro- au legături echipotenţiale cores-
municaţii şi date este extrem de tejăm sistemele de telecomunicaţii punzătoare. Acestea reacţionează
sensibilă la vârfurile de tensiune. şi centrele de date împotriva su- înainte ca izolaţia echipamentelor
În prezent, pentru a putea comu- pratensiunilor. electrice şi electronice să fie dete-
nica, companiile şi reşedinţele riorată iremediabil din cauza su-
private depind de transmisiile de Echipamentele de protecţie de la pratensiunilor.
date rapide şi sigure realizate OBO asigură faptul că liniile de da-

1. Protecţie la supratensiune pentru echipa- 2. Protecţie la supratensiune pentru echipa- 3. Protecţie la supratensiune pentru echipa-
mentele de date mentele ICA mentele de telecomunicaţii
• Transmisie de până la 10 GBit • Dispozitive de protecţie pentru sisteme cu • Instalare uşoară
• Dispozitive de protecţie racordabile pentru mai multe nuclee • Nivel redus de protecţie, conductivitate ri-
toate interfeţele obişnuite • Lăţime de instalare cuprinsă între 8 şi dicată
• Carcase din aluminiu de înaltă calitate cu 17,5 mm • Compatibilitate cu bandă largă
adaptoare • Lăţime de bandă a frecvenţei extrem de
mare de până la 100 MHz

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

28 OBO TBS
Protejat
Siguranţă testată
Toate echipamentele de protecţie
împotriva supratensiunii de la OBO
sunt testate în conformitate cu
standardele în propriul nostru Cen-
tru de testare BET şi beneficiază
de o garanţie de 5 ani. O întreagă
serie de simboluri de testare naţio-
nală şi internaţională susţin calita-
tea produselor noastre.


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS OBO 29
Exemple de aplicaţii: sisteme de protecţie la supratensiune

Dispozitiv mic, efect impresionant:


sistemele împotriva supratensiunii

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013


din amonte pot proteja sistemele
companiilor împotriva defecţiunilor
cauzate de vârfurile de tensiune.

30 OBO TBS
Protejat
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Sistemele de protecţie împotriva


vârfurilor de tensiune sunt esenţia-
le în aria panourilor de comandă,
echipamentelor de control, pentru
automatizare, cât şi pentru echipa-
mentele electrice. Produsele ela-
borate în mod special de OBO asi-
gură protecţia ideală pentru siste-
mele automatizate, sistemele eolie-
ne şi cele fotovoltaice.

TBS OBO 31
Locul unde dezvoltăm şi testăm produsul
viitorului

Centrul de testare BET Echipamente de calitate superi- Testare în conformitate cu stan-


Trăsnetul este un subiect impor- oară dardele
tant de analiză în cadrul propriului Centrul de testare BET dispune de Elementul principal de pe ordinea
centru de testare al OBO Better- un generator de testare pentru în- de zi a Centrului de testare este
mann. Experţii în protecţia anti cercări la curent de trăsnet de pâ- reprezentat de testarea specializa-
trăsnet de aici, testează compo- nă la 200 kA şi de un generator hi- tă a protecţiei împotriva fenomene-
nentele sistemelor de protecţie îm- brid de verificare pentru supraten- lor tranzitorii şi loviturilor de trăsnet
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013
potriva loviturilor de trăsnet şi su- siune de până la 20 kV. Ambele asigurată de sistemele OBO. Ace-
pratensiunii, structurile de protecţie generatoare au fost dezvoltate în asta implică testarea produselor
împotriva trăsnetului şi sistemele colaborare cu Universitatea Soest nou dezvoltate, modificarea produ-
de protecţie împotriva supratensiu- de Ştiinţe Aplicate. selor existente şi compararea
nii. Sunt realizate de asemenea componentelor de protecţie împo-
studii ştiinţifice pentru a examina triva loviturilor de trăsnet, echipa-
efectele loviturilor de trăsnet. mentelor de protecţie împotriva su-
pratensiunii şi descărcătoarelor
pentru curentul de trăsnet. Descăr-
cătoarele pentru supratensiuni şi
toate echipamentele noastre de
protecţie pentru liniile de date şi
telecomunicaţii sunt testate în con-
formitate cu standarde naţionale şi
IEC.

32 OBO TBS
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS
OBO
33
Producţie ultra-modernă pentru
calitate superioară

Flexibilitate şi eficienţă Transparenţă şi eficacitate


În cadrul OBO Bettermann, sun- În acelaşi timp, OBO depune efor-
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013
tem întotdeauna în căutarea de turi pentru a asigura un nivel ma-
modalităţi de optimizare a proce- xim de transparenţă pentru anga-
selor de producţie. Fiecare angajat jaţii şi clienţii săi. În acest sens,
OBO implicat în producţie contri- obiectivele, procesele şi datele
buie cu know-how-ul său la dezvol- sunt măsurate, prezentate şi, dacă
tarea companiei. Numărul mare de este posibil, îmbunătăţite în perma-
etape de producţie şi automatiza- nenţă. Dezvoltarea continuă şi mo-
rea puternică a procesului ne asi- dernizarea unităţilor noastre de
gură flexibilitate şi eficienţă exce- producţie reprezintă baza succesu-
pţionale, cu o segmentare clară a lui nostru.
amplasamentelor de producţie.

34 OBO TBS
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

TBS
OBO
35
36
OBO
TBS
dumneavoastră
Vă putem susţine în orice fază a proiectului

02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013


Apropiere faţă de client şi credi- Ajutor şi consiliere Rapiditate şi siguranţă
bilitate Răspunsuri la întrebări referitoare Procedurile optimizate şi un sistem
Amabilitatea, siguranţa şi compete- la produse şi instalare, recoman- logistic perfecţionat asigură faptul
nţa asigură o acceptanţă ridicată, dări de planificare pentru proiecte ca produsele OBO să fie întotde-
credibilitate şi o cooperare pe ter- complexe - personalul OBO vă va auna la momentul potrivit, în locul
men lung. Aceste valori comune ajuta în cadrul fiecărei faze a proi- potrivit, pe întregul glob. Pentru
decurg din orientarea constantă a ectului dumneavoastră, indiferent proiectele de mare anvergură
companiei OBO spre dorinţele şi de domeniul în care activaţi. Ne OBO oferă susţinere completă: de
nevoile clienţilor săi. Parteneriatele îmbunătăţim în mod constant asis- la proiectare şi până la montaj.
strânse cu clienţii reprezintă priori- tenţa pe care o oferim în fiecare
tatea principală pentru OBO. fază a colaborării, punând astfel
bazele unor parteneriate reale.
02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

Fabrică
Societate fiică
Filială/Reprezentanţă

TBS OBO 37
Siguranţa are nevoie de experienţă

Experienţă şi inovaţie OBO a dezvoltat şi produs compo- primit simbolul de testare VDE şi
OBO este unul dintre cei mai ex- nente de protecţie împotriva lovitu- primul dispozitiv de protecţie tip 1
perimentaţi producători din lume în rilor de trăsnet conforme cu stan- racordabil prevăzut cu tehnologia
domeniul sistemelor de protecţie dardele. Numeroase produse noi - cu cărbune - au creat bazele unei
împotriva supratensiunilor şi lovitu- cum ar fi primul dispozitiv de pro- game generale unice.
rilor de trăsnet. Încă din anii 1920, tecţie de tip 2 racordabil care a

1920 1930 1932


OBO începe producţia suporturilor de protecţie OBO  adaugă echipamentele de legare la pă-   Sunt produse primele şine OBo cu egalizare 02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013
împotriva loviturilor de trăsnet mânt la gama sa de produse de potenţial

1981 1987 1995


Descărcătorul V15 stabileşte noi standarde în OBO  lansează primul descărcător racordabil OBO pune bazele propriului centru de testare
domeniul protecţiei împotriva supratensiunii de pe piaţă, modelul V 20

38 OBO TBS
16.256.225
Un număr face cât o mie de cuvin-
te: până în prezent au fost produse
peste 16 milioane de unităţi de şi-
ne de egalizare de potenţial 1809.

2000 2010 2010


02 TBS_Broschüre_Beschützt hoch 4 / ro / 12/04/2013 (LLExport_01601) / 10/10/2013

MC50 reprezintă un punct de referinţă datorită NetDefender îmbină viteza maximă cu sigura- Sistemul  isCon® deschide calea către oportu-
tehnologiei cu cărbune cu care este prevăzut. nţa maximă nităţi complet noi în domeniul protecţiei externe
împotriva loviturilor de trăsnet

2011 2012 2013


OBO continuă să-şi extindă gama de soluţii fo- Descărcătorul MCF este dezvoltat în special Tele-Defender asigură protecţie împotriva su-
tovoltaice complete pentru cerinţele asociate puterii eoliene pratensiunii şi loviturilor de trăsnet liniilor de te-
lecomunicaţii

TBS OBO 39
www.obo.ro

© OBO BETTERMANN Best.-Nr. 9131927 10/2013 RO


OBO Bettermann România S.R.L.
Str. Atomiștilor Nr. 10
Măgurele, jud. Ilfov
RO-077125 Măgurele

Serviciu clienţi:
Tel.: 021 457 45 66, 021 457 45 86
Fax: 021 457 49 09
E-mail: info@obo.ro

THINK CONNECTED.