Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Agriculturii şi PNDR

Dezvoltării Rurale 2014 – 2020


Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 1
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

Numar de inregistrare secretariat/Data:


sM 6.4

E6.8.3 NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PRIVIND SELECTAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI SEMNAREA


CONTRACTULUI DE FINANŢARE

(se va completa de catre CRFIR)

Denumirea beneficiarului1:
Adresa beneficiarului2:
Stimată Doamnă ..............., /Stimate Domnule ................... 3,

În cadrul sesiunii de depunere a Cererilor de Finanțare aferente lunii 4 ….. 20…., aţi depus Cererea de
Finanţare cu titlul5 „.....................................................” înregistrată si verificata la OJFIR/CRFIR 6 …….. cu
F..........................7 .

Vă informăm că în urma verificării şi evaluării Cererii de Finanţare şi după aprobarea Raportului de


selecţie/Raportului de contestatii nr. 8............ din data……....... de către Directorul General AM
PNDR/Presedintele Comisiei de Contestatii, proiectul dumneavoastră a fost aprobat pentru finanțare.

Prin urmare, vă informăm că va fi semnat de Autoritatea Contractantă, Contractul de Finanţare, având nr.
de înregistrare C......................... 9, însoţit de următoarele anexe:

Anexa I Prevederi Generale


Anexa II Materiale și activități de informare de tip publicitar
Anexa III Bugetul indicativ în lei și euro rezultat în urma evaluarii Cererii de Finanțare
Anexa IV Instrucțiuni de achiziții pentru beneficiarii privați PNDR 2014-2020
Anexa V Instrucțiuni de plată
Anexa VI Raport de monitorizare submăsura 6.4

Valoarea finanţării acordate este compusă din: EURO

Valoare totală eligibilă proiect 10:


Valoare totală eligibilă nerambursabilă11, din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR – TOTAL, din care:
- până la maxim .............%12
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 2
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

*Pentru valoarea în lei se va utiliza cursul euro-leu stabilit de către Banca Central Europeană, publicat
pe pagina web: http://www.ecb.int/index.html, valabil pentru data de 01 ianuarie a anului în care se
încheie Contractul de Finanţare. Această valoare în lei va fi luată în calcul și pentru documentul/
documentele care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanţare privată a investiţiei.

Astfel, în vederea încheierii contractului de finanțare, este necesar ca în termen de maxim 4 luni /7 luni
(după caz, în funcție de termenul de obținere a documentului emis de ANPM) de la primirea prezentei
notificări, să depuneţi următoarele documente la Oficiul Judeţean (pentru proiecte fără C+M) /Centrul
Regional (pentru proiecte cu C+M), respectiv:

□ Un exemplar original al Cererii de Finanţare și a documentelor anexe pe suport de hârtie, conform


documentației depuse on-line. Pentru confruntarea documentelor depuse atât pe suport de hartie, cât și
on-line, beneficiarul va prezenta documentele originale depuse în copie la Dosarul Cererii de Finanțare.
Exemplarul original al Cererii de Finantare si al anexelor va fi pastrat la AFIR pentru întocmirea dosarului
administrativ

□ Documentul/ documentele în original, care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a


investiției, prin extras de cont și/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. În
cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat și datat de institutia
financiara cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii la OJFIR / CRFIR și va fi însoțit de
Angajamentul solicitantului (model afișat pe site www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de
cofinanțarea privată va fi destinat plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile
în extrasul de cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată.

Atragem atenția că în cazul în care implementati mai multe proiecte în cadrul PNDR, trebuie să prezentați
dovada cofinanţării private cumulat pentru toate proiectele.

□ Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale acesteia, şi ale
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului de
operatiuni cu AFIR);

□ Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale și sociale, atât ale întreprinderii cât și ale
reprezentantului legal, emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice și de primăriile pe raza cărora își
au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) și,
dacă este cazul, graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat;

□ Document emis de DSVSA (după caz), conform Protocolului de colaborare dintre AFIR și ANSVSA
publicat pe pagina de internet www.afir.info;
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 3
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

□ Document emis de DSP județeană (după caz), conform tipurilor de documente mentionate în
protocolul de colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății;

□ Document emis de ANPM pentru proiect;


a) Clasarea notificării
sau
b) Decizia etapei de încadrare ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
c) Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului
sau
d) Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (daca este
cazul)
sau
e) Aviz natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată

Termenul de prezentare a documentului emis de ANPM menţionat la literele a / b este de maximum 4


luni de la primirea de către solicitant a notificarii privind selectarea Cererii de Finanţare, iar termenul
de prezentare a documentului emis de ANPM menţionat la literele c/d/e este de 7 luni de la primirea
notificării privind selectarea cererii de finanţare

Documentul solicitat se depune înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR.

În cazul modernizărilor:

Solicitantul trebuie să prezinte documentul de autorizare eliberat de AJPM/DSP/DSVSA, iar acesta trebuie
eliberat/ vizat cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de Finanţare.

si

Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru toate unităţile în funcţiune. Data de emitere a
Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare.

Termenul de prezentare a documentului final de la mediu este de maximum 4 luni de la notificarea


solicitantului privind selectarea Cererii de Finanţare.

În cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului preconizat asupra mediului și a
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si/sau de evaluare adecvată sau doar de evaluare
adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum 7 luni de la notificarea
solicitantului privind selecția proiectului și înainte de semnarea contractului de finanțare cu AFIR.
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 4
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

□ Cazier judiciar (fără înscrieri privind sancţiuni economico-financiare) al solicitantului si al


reprezentantului legal, în original, valabil la data încheierii Contractului de Finanțare, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

□ Cazier fiscal al solicitantului.

În urma primirii “Notificării beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea contractului
de finanţare”, aveţi posibilitatea de a publica anunţul pentru derularea pe proprie răspundere a
procedurilor de achiziţii. Dacă sunt îndeplinite condițiile specifice, în urma primirii și verificării
conformității documentelor obligatorii, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de
finanțare.

În cazul în care nu veți respecta angajamentul privind depunerea dovezii de cofinanțare privată a
investiției, în vederea încheierii contractului de finantare în termenul precizat în prezenta notificare, veți
fi restrictionat de la finanțare FEADR pe tot parcursul sesiunii anului curent, adică veți putea depune o
altă cerere de finanțare numai în cadrul sesiunii continue următoare celei în care a fost depus proiectul.

Vă informăm ca în cazul în care sunteţi înregistrat în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul
SAPARD, cât și pentru FEADR, sunteti obligat sa achitaţi integral datoria faţă de AFIR inclusiv
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanţare. În caz contrar, AFIR
își rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de Finanţare.

Vă informăm că aveți obligația de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii


contractului de finanțare, o singură dată, în termenul precizat în această notificare, termen care curge de
la data primirii notificării privind selecția proiectului de către AFIR (daca termenul de obtinere a
documentului de la ANPM este de 4 luni, în acest termen vor fi aduse si celelalte documente solicitate
prin notificare in vederea contractarii; daca termenul de obtinere a documentului de la ANPM este de 7
luni, în acest termen vor fi aduse si celelalte documente solicitate prin notificare in vederea contractarii).
Vă învederăm că în cazul în care se vor constata neconcordanțe în urma verificării documentelor
solicitate în vederea încheierii contractului de finanțare și/sau între documentele încărcate on-line și
documentele depuse pe suport de hârtie, care pot afecta criteriile de selectie sau conditiile de
eligibilitate, cererea de finantare se va declara neeligibilă/neselectată pentru finanțare, cu consecința
neîncheierii contractului de finanțare și încadrarea proiectului cu statut de contract neîncheiat.

În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor obligatorii, vă invităm la sediul


Centrului Regional, pentru semnarea Contractului de Finanţare.
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 5
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

Proiectul Tehnic (dacă este cazul) se va depune spre avizare la AFIR după încheierea contractului de
finanţare, respectiv după verificarea şi avizarea procedurii de achiziţii servicii şi înaintea demarării
procedurii de achiziţii de lucrări.

Nedepunerea documentelor obligatorii prevăzute în prezenta notificare, conduce la neîncheierea


Contractului de Finanţare!
În cazul în care nu acceptați finanțarea nerambursabilă, vă rugăm să notificați AFIR, în caz contrar, se
consideră că renunțați la ajutorul financiar.
Atenție!
După depunerea la AFIR a documentelor obligatorii necesare în vederea încheierii contractului de
finanţare, solicitate conform prezentei Notificări, AFIR reverifică criteriile de eligibilitate și selecţie în
vederea contractării. Urmare a reverificarii criteriilor de eligibilitate si selectie, un proiect selectat nu
mai poate fi contractat, dacă se află în oricare dintre situaţiile de mai jos:
- se constata neîndeplinirea a cel puţin unui criteriu de eligibilitate;
- în situaţia în care cel puţin un criteriu de selecţie primește un punctaj inferior faţă de evaluarea
anterioară si punctajul total rezultat este mai mic decât punctajul ultimului proiect selectat din
sesiunea aferenta respectivului proiect.
În acest caz nu se va încheia contractul de finanţare și proiectul va fi încadrat cu statut de contract
neîncheiat. Faţă de aceasta, solicitantul poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la
primirea notificarii.

Vă informăm ca proiectul dumneavoastră aferent sub-măsurii 6.4 - Sprijin pentru investiţii în crearea şi
dezvoltarea de activităţi neagricole, face parte din măsura 6 - Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor,
prioritatea / prioritățile PNDR (se va menţiona prioritatea/priorităţile considerând domeniul de
intervenţie menţionat în E 1.2 - Fişa de Evaluare Generală a Proiectului; astfel cifra (de la 1 la 6) din
cadrul domeniului de intervenţie (DI) reprezintă prioritatea**).......................................
Finanțarea proiectului dumneavoastră se realizează din PNDR 2014-2020, Program cofinanțat de
Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi vă rugăm să
analizaţi cu atenţie modelul de contract şi anexele acestuia, disponibile pe site-ul oficial al Agenţiei
pentru Finantarea Investitiilor Rurale.
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 6
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

** PRIORITĂŢILE PNDR
Nr. PRIORITATEA DENUMIRE PRIORITATE
Crt.
1 Prioritatea 1
Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură
și în zonele rurale

2 Prioritatea 2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de


agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare
si a gestionării durabile a pădurilor
3 Prioritatea 3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură
4 Prioritatea 4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de
agricultură și silvicultură
5 Prioritatea 5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în
sectoarele agricol, alimentar și silvic

6 Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice


în zonele rurale

Cu stimă,
Director CRFIR
Nume / prenume….......…..Semnatura…………Data
Stampila CRFIR

Am luat la cunoştinţă de prezenta notificare şi Bugetul ataşat


Beneficiar
Reprezentant legal
Avizat,*
Şef SLIN CRFIR
Nume/prenume……....................…..Semnatura…………Data

Verificat*
Expert 2 SLIN CRFIR
Nume/prenume……….......................Semnatura…………Data
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 7
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

Întocmit,*
Expert SLIN CRFIR
Nume/prenume……….......................Semnatura…………Data

*Numai pe al doilea exemplar al formularului vor fi mentionate si persoanele care au intocmit si avizat
Notificarea si care se ataseaza la dosarul administrative

Metodologie

Formularul E 6.8.3 – “Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanţare” se întocmește de


către expertul evaluator de la CRFIR în două exemplare, ulterior aprobării Raportului de
selecţie/Raportului de contestații de către Directorul General AM PNDR/ Comisia de Contestații, pentru
înștiințarea beneficiarilor selectați pentru finanțare cu privire la decizia luată în urma verificării Cererii de
Finanțare și a documentelor atașate. Notificarea este întocmită în două exemplare de către expert SLIN-
CE care va fi verificat pe principiul 4 ochi de al 2 lea expert si/sau de seful de serviciu si se aprobă de
Director CRFIR. Expertul completează formularul E6.8.3 și precizează următoarele:

1. Denumirea beneficiarului, conform Cererii de Finanțare


2. Adresa beneficiarului, conform Cererii de finanțare
3. Numele și prenumele reprezentantului legal, conform Cererii de finanțare
4. Luna și anul aferente sesiunii în cursul căreia a fost depusă Cererea de Finanțare;
5. Titlul proiectului, conform Cererii de Finanțare;
6. Denumirea OJFIR-ului unde s-a depus Cererea de Finanțare;
7. Numărul Cererii de Finanțare;
8. Numărul și data aprobării Raportului de selecție/ Raportului de contestații;
9. Numărul Contractului de Finanțare, format din numărul Cererii de Finanțare, litera ”F” se
înlocuiește cu litera ”C”.
10. Valoarea totală eligibilă a proiectului;
11. Valoarea eligibilă nerambursabilă (ajutorul public) aprobată de Autoritatea Contractantă
în urma verificării Cererii de Finanțare.
12. Intensitatea sprijinului;
Completarea documentului se realizeaza pe baza informațiilor din dosarul Cererii de Finanțare, dosarul
administrativ și Raportul de selecție/contestații și va fi însoţit de formularul de buget pe componente
(după caz) si bugetul totalizator în lei şi în euro cu valorile rezultate în urma procesului de evaluare şi
Ministerul Agriculturii şi PNDR
Dezvoltării Rurale 2014 – 2020
Manual de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de
AFIR finanţare pentru proiecte de investiţii Pagina 8
Formulare specifice
Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si
semnarea contractului de finantare E6.8.3 - SM 6.4
Cod manual: M 01 –01
Versiunea: 05

selecţie a Cererii de Finanțare, conform bugetului din Fișa de verificare a eligibilității E1.2 din dosarul
administrativ.

Cuantumul valorii eligibile nerambursabile, respectiv rata intensității sprijinului poate fi de 70% sau 90%.
Nu există intensităţi intermediare.

Exemplarul pe care expertul compartimentului evaluare din cadrul SLIN - CRFIR îl transmite beneficiarului
trebuie ștampilat cu ștampila CRFIR și va avea o singură semnătura, cea a Directorului CRFIR.

Expertii compartimentului evaluare din cadrul SLIN - CRFIR verifică existența semnăturilor pe ambele
exemplare ale Formularului E6.8.3 și le transmite la secretariatul autorității contractante CRFIR pentru
înregistrarea și atribuirea unui număr de înregistrare. Se vor stampila de asemenea și formularele de
buget anexate.

Termenul pentru întocmirea Notificării de selecție - Formularul E6.8.3 este de 3 zile lucrătoare de la
primirea Raportului de selecție aprobat și se transmite beneficiarului cel mai târziu a doua zi de la data
aprobării de către Directorul CRFIR, direct la Beneficiar, prin poștă, e-mail sau fax, cu confirmare de
primire.

De asemenea, beneficiarul se poate prezenta personal la sediul CRFIR pentru primirea notificării și
semnarea acesteia. Anterior transmiterii documentului la beneficiar, expertul se asigură ca documentul
este semnat și ștampilat și că are atribuit numar de înregistrare de la registratura instituției. Un exemplar
semnat de reprezentantul legal și dovada primirii de către beneficiar (confirmarea de primire în cazul
transmiterii prin Poștă) se atașează dosarului administrativ. Întreaga documentație va fi scanată și
încărcată în SPCDR.

Bugetul indicativ in euro, rezultat in urma evaluarii Cererii de Finantare va fi preluat în bugetul/bugetele
care vor deveni Anexa III la contract.

Dacă Beneficiarul nu depune documentele obligatorii necesare încheierii contractului de finantare


precizate in prezenta notificare, nu se prezintă pentru semnarea contractului în termenul specificat în
Notificarea E6.8.3 şi nici nu anunţă Autoritatea Contractantă în această perioadă, se consideră că
beneficiarul a renunţat la ajutorul financiar si se urmeaza procedura de neîncheiere a contractului de
finanțare.