Sunteți pe pagina 1din 22

PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL

Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1


C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

STUDIU DE FEZABILITATE
LUCRĂRI DE REAMENAJARE ŞI MODERNIZARE
PARCURI ŞI LOCURI DE JOACĂ DIN SECTORUL 5
MODERNIZARE
PARC PECINEAGA

pagina 1 / 22
CONŢINUT CADRU CONFORM H 28/9 ianuarie 2008

A.PIESE SCRISE
I. DATE GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasamentul
1.3 Titularul investiţiei
1.4 Beneficiarul investiţiei
1.5 Elaboratorul studiului
II.INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
2.Descrierea investiţiei:
a)Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei
b)Descrierea constructivă ,funcţională şi tehnologică
3. Date tehnice ale lucrarii:
a)Zona şi amplasamentul
b) Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare
c) Caracteristicile principale ale construcţiilor
- Structura constructiva
- Principalele utilaje de dotare a construcţiilor
d) Situaţia existentă a utilităţilor
-necesarul de utilităţi pentru varianta propusă
-soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi
e)concluziile evaluării impactului asupra mediului
4.Durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a investiţiei
III.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general
2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei
IV.SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI
V.ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI
- Total personal, din care personal de execuţie
- Locuri de munca nou-create
VI.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
-Valoare totală (în preţuri luni, an),
-din care: construcţii-montaj.
- Eşalonare
- Durata de realizare (luni)
- Capacităţi (in unitati fizice)
- Alţi indicatori specifici domeniului de activitate din care este realizată investiţia
VII.AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU
1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei
2. certificatul de urbanism
3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor
4. acordul de mediu

pagina 2 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

B. PIESE DESENATE
1. plan general (1: 2000 - 1:500);
2.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, dacă este cazul

I. DATE GENERALE :

1. 1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII


MODERNIZARE PARC PECINEAGA

1.2. AMPLASAMENTUL
STR. PECINEAGA, SECTORUL 5 ,BUCUREŞTI

1.3. TITULARUL INVESTIŢIEI


S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ŞI SALUBRITATE S.A.
B-dul George Coşbuc, nr. 36-38, sector 5, Bucureşti

1.4. BENEFICIARUL INVESTIŢIEI


S.C. AMENAJARE EDILITARĂ ŞI SALUBRITATE S.A.
B-dul George Coşbuc, nr. 36-38, sector 5, Bucureşti

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI


PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL,
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului


Prezentul studiu de fezabilitate este propus de către PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL.

Obiectul contractului
Elaborarea Studiului de Fezabilitate conform HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii pentru „Lucrări de reamenajare şi modernizare parcuri şi locuri de
joacă din sectorul 5 – modernizarea parcului Pecineaga”

2. Descrierea investiţiei:
a)Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei
Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii din sectorul 5 al oraşului Bucureşti, au ca obiectiv general
realizarea unor investiţii durabile care vor fi integrate în infrastructura existentă şi corelate cu investiţiile viitoare, în
vederea conformării cu cerinţele legislaţiei, standardelor şi normativelor în vigoare. Investiţia va contribui la creşterea
calităţii vieţii locuitorilor din zonă şi ai celor din oraş, prin asigurarea unor condiţii de relaxare şi refacere a forţelor şi
prin îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu. Spaţiul există dar necesită o atentă amenajare în dorinţa creării un parc
de recreere pentru locuitorii oraşului.
b) Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică.

pagina 3 / 22
Situaţia existentă
Terenul pe care se propune modernizarea parcului Pecineaga cu spaţii de joacă pentru copii, de sport şi cu spaţii de
recreere este situat pe strada Pecineaga, sectorul 5, Bucureşti şi are o suprafaţă totală de 15 554.65 mp. Terenul are
un perimetru de 886.90 ml.
Parcul are ieşire pe următoarele străzi: pe strada Pecineaga şi căte o alee dinspre Şoseaua Sălaj şi Aleea Pricopan.
Către aceste srăzi are 7 intrări/ieşiri. Suprafaţa spaţiului verde actual este de 12805 mp. Parcul are amenajate alei pe o
suprafaţă totală de 1754 mp (pe acestea s-au identificat 45 bănci, 18 coşuri de gunoi). Mai sunt un loc de joacă copii şi
un teren shkateboard .

Situatia propusă:
Având în vedere beneficiarii viitorului parc, care cuprind toate categoriile de vârstă din zonă, spaţiul va fi conceput ca
un ansamblu multifunctional, în care se vor creea mini-zone separate pentru odihnă pasivă, pentru plimbare, pentru
plimbarea câinilor şi pentru distracţia copiilor.
Prin creearea acestor zone se vor asigura două funcţii principale ale locului de joacă:
– recreativ-educativă;
– decorativă;
– sanitară;
Investiţia propusă pentru realizarea locului de joacă va cuprinde următoarele obiecte:
• Împrejmuire ;
• Alei şi borduri;
• Amplasare bănci;
• Dotare cu coşuri de gunoi şi dispersoare pentru pungi pentru câini;
• Zone de joacă pentru copii ;
• Zonă plimbat/joacă câinii;
• Amenajare zonă Sport - baschet, tenis de masă ;
• Zonă pentru fitness;
• Instalaţii sanitare - irigații, toaletă publică, fântâni de băut apă potabilă și cișmea;
• Amenajare suprafaţă plantată ;
• Instalaţii electrice;

3.Date tehnice ale lucrării


a) Zona şi amplasamentul:
Terenul pe care se face investiţia propusă se află în municipiul BUCUREŞTI, Sectorul 5, pe strada Mihail Sebastian.
Perimetrul actual nu este îngrădit dar prezintă parţial garduri de diferite feluri la terenul de baschet, la terenurile de
tenis şi la locul pentru plimbare câini.
Suprafaţa este de 24412 mp.
b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat
Terenul pe care se va amenaja locul de joacă şi de recreere se află în administrarea finală a S.C. AMENAJARE EDILITARĂ
ŞI SALUBRITATE S.A.
La execuţia lucrărilor se vor respecta toate reglementările şi prevederile în vigoare privind execuţia, verificarea calitaţii
execuţiei şi recepţiei lucrărilor:
Legea privind calitatea în construcţii – Legea nr. 10/1995 ;
Normativ C56 – 02 – Verificarea Calităţii în Construcţii ;
Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 ;
Legea nr. 608 privind evaluarea conformitaţii produselor ;

pagina 4 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

Legea protecţiei muncii nr. 90/1996 ;


Legislaţia aplicată în realizarea acestui proiect de investiţie:
Legea 50/1991 împreună cu toate modificările şi completările ulteriore
Ordinul nr. 98 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe
tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi
spaţiilor de joacă ”
Ordinul nr. 4 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, „Cerinţe
tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi
spaţiilor de joacă ”
Hotărârea nr. 1102 din 2 octombrie 2002 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a
echipamentelor pentru agrement
SR EN 1176/2008 Echipamente pentru spaţii de joacă
SR EN 1177/2008 Acoperiri amortizoare de şocuri, pentru suprafeţe spaţiilor de joacă
Normativul NP 066-01 „Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de
bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10-1995"

c) Caracteristicile principale ale construcţiilor

1. Împrejmuirile propuse – având un perimetru de 1236 ml (care cuprinde gardul perimetral 833 ml şi
interioare- în jurul terenului de baschet, tenis de masă, locului de plimbare/joacă câini, locurilor de joacă
copii cu un perimetru de 403 ml)
Gardul propus se va amplasa perimetral terenului de baschet, terenurilor de tenis de masă, locului de plimbare/joacă
câini şi a locului de joacă pentru copii.
Perimetrul total al gardurilor va fi de 833 ml iar înălţimea propusă a acestuia va fi de 2.10m. În acest gard vor fi
prevăzute 8 porţi de acces dintre care 3 cu dimensiunea de 300/210cm, 3 cu dimensiunea de 250/210cm şi 2 cu
dimensiunea de 160/210cm.
Sistemul constructiv propus pentru gardul perimetral dar şi pentru gardurile din interiorul parcului:
– soclu continuu din beton armat de înălţimea 60 cm (20 cm suprateran şi 40 cm subteran);
– stâlpi metalici Ø8 cm cu înălţimea 320 cm înglobaţi în fundaţie;
– fundaţii izolate 45x45x60cm realizate din beton ;
– panouri plasă metalică bordurată zincată (dim. 150x250 cm şi 150x210 cm);

2. Alei – suprafaţa 3243 mp


Deplasarea în incinta parcului se va face pe alei cu laţimea medie de 3,50 metri. Aleile vor avea o suprafaţă totală de
3243 mp.
Suprafaţa pietonală propusă este alcatuita din elemente de pavaj din granit, pe strat suport din beton. Aleile vor fi
bordurate cu elemente de bordură din granit, prefabricate. Pe alei se vor amplasa mobilierul urban şi stâlpii de
iluminat.

3. Mobilierul
Mobilierul parcului constă din bănci cu structura metalică sau fontă, cu suprafaţă de şedere şi cea a spătarului din lemn
de esenţă tare. Calitatea materialelor folosite la executarea băncilor trebuie să fie una superioară astfel încât acestea
să reziste la intemperii. O parte dintre bănci vor fi protejate de o structură din lemn gen pergolă. Banca de agrement
trebuie să aibă următoarele dimensiuni: maxime- lungime 185 cm, lăţime 40 cm, înălţime bancă 90 cm, înălţime şezut

pagina 5 / 22
50 cm iar minime lungime 170 cm, lăţime 30 cm, înălţime bancă 70 cm, înălţime şezut 40 cm. Picioarele băncii trebuie
fixate cu dibluri de oţel şi grunduite în 2 straturi şi vopsite în câmp electrostatic de culoare închisă.
Pentru protecţia mediului s-au prevăzut amplasarea de coşuri de gunoi pentru colectarea deşeurilor. Se propune ca
aceste coşuri de gunoi să fie realizate din materiale cât mai naturale (gen din lemn pe structură metalică cu picior).
Pentru public, se vor instala cișmele pentru băut apă, alimentate de la puțuri de mare adancime, cu apa potabilă. De
asemenea se vor instala stații de apă potabilă alimentate din puțuri de mare adâncime, de la care oamenii se vor putea
alimenta cu apa potabilă și pentru care se vor construi obiecte de mobilier urban speciale cu un gabarit de aproximativ
420/220 cm respectiv 820/220 cm, cu structura din beton și finisaje din granit și placaje ceramice.
Copiii vor avea la dispozitie spaţiul de joacă, amenajat astfel încât să fie ferit de vânt, zgomot, praf, gaze de eşapament
etc. Spaţiul de joaca va fi dotat cu echipamente specifice: balansoare, tobogane, leagane, căţărătoare. Zona de joacă
pentru copii va avea o suprafaţă de 1325 mp.

4. Amenajarea spaţiului de joacă - suprafaţa 1570 mp


Zona de joacă pentru copii va avea o suprafaţă de 1570 mp.Spaţiul de joaca va fi dotat cu echipamente specifice:
balansoare, tobogane, leagane, căţărătoare. Obiectele de joc sunt prevăzute pentru copii mai mari de 3 ani. Obiectele
propuse sunt:
◦ Leagăn cu două locuri
◦ Balansoar cu patru locuri
◦ Jucărie pe arc
◦ Cățărătoare simplă
◦ Bandă circulară pentru echilibristică
◦ Casă mică
◦ Platformă rotativă tip carousel
◦ Structură complexă tip piramidă
◦ Structură escaladă XL
◦ Tobogan dublu
◦ Cățărătoare spațială - L, - M
◦ Strucutură escaladă M
◦ Ansamblu de joacă complex
◦ Colibă cu tobogan și scară
◦ Structură escaladă și echilibristică

Suprafaţa de joacă va fi protejată cu paviment din dale de cauciu (antitraumă) cu suprafaţa sintetică de dimensiunea
100x100x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de minim 2-4 cm pentru a atenua
lovirea accidentală din cădere. Avantajele acestor dale sunt date de faptul că sunt estetice, suprafaţa lor este curată
necesitând o întreţinere uşoară, sunt impermeabile permiţând ca apa de ploaie se scurge între ele fiind drenată
dedesupt având picioruşe. Ele nu trebuie montate direct pe suprafaţa de pământ ci trebuie ca suprafaţa de montare să
fie pregătită, săpătură şi turnare de beton/asfalt cât mai neted pentru a permite lipirea de aceasta. Pentru ca această
suprafaţă să nu se încingă prea tare în perioadele de vară se recomandă alegerea culorii verde pentru aceste dale de
cauciuc.
Deoarece la amenajarea unui loc de joacă, normele de protecţie şi siguranţa impun respectarea mai multor reguli care
nu pot fi negociate în nici un fel, există câţiva factori de care trebuie să se ţină seama atunci cand se alege o anumită
configuraţie pentru un loc de joaca. Esentialitatea acestora este indiscutabila si de o importanta reala.
• O pondere mare în amenajarea locului de joacă îl are suprafaţa de siguranţă, modul de realizare al acesteia
depinzând direct de înălţimea de cădere a echipamentelor alese. Suprafaţa de siguranţă reprezintă perimetrul

pagina 6 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

din jurul echipamentelor de joaca.


• Legat de obiectele de joacă realizate din lemn acesta trebuie tratat atât ignifug, antiseptic cât şi pentru a
rezista la intemperii. Elementele de conectare pot fi confecţionate din oţel inoxidabil şi nu trebuie să permită
dezasamblarea locuilor de joacă fără instrumentr speciale de desfacere a lor. Elementele folosite din plastic
este indicat să fie din polietilenă.
• Leagăn cu două locuri
„Leagăn cu două locuri” este un echipament clasic tip leagăn cu 2 locuri montate pe un cadru.
Echipamentul trebuie să fie cât mai compact fără a prezenta riscuri de accident. Dimensiunile sale pot ajunge la cca.
250 cm x 400 cm, iar zona de siguranță nu trebuie să depășească 900 cm x 500 cm.
Acest echipament trebuie să fie construit din lemn tratat împotriva intemperiilor sau din metal. Pot exista mai multe
tipuri de scaune, special concepute pentru copii mici și/sau copii cu dizabilități. Materialele trebuie să respecte toate
normele în vigoare.
„Leagăn cu două locuri” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (2-10 ani). Echipamentul trebuie să faciliteze
accesul copiilor cu dizabilități.
• Balansoar (cu patru locuri )
„Balansoar” este un echipament clasic tip balansoar cu 2 locuri sau 4 locuri.
Echipamentul trebuie să fie rezistent și să ofere siguranță în exploatare. Dimensiunile sale pot ajunge la cca. 40 cm x
420 cm, iar zona de siguranță poate să ajungă 14 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din lemn tratat împotriva intemperiilor cu suport și articulație metalică. Este
necesar ca echipamentul să fie dotat cu manere de prinder, șezuturi comfortabile și mecanisme de absorbire a șocului.
Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Balansoar” se adresează unei categorii de vârstă variabilă ( 3-8 ani). Echipamentul trebuie să faciliteze accesul copiilor
cu dizabilități.
• Jucărie pe arc
„Jucărie pe arc” va fi un echipament de joacă dezvoltat pentru copii mici. Principala funcțiune este accea de mișcare
oscilantă în 3 dimensiuni. Este prevăzut cu șezut comod pentru unul sau mai mulți copii ( în funcție de numărul de
locuri ), montat pe un arc. Diversele variante constau în tematica diversă și în numărul de locuri.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice minimale. Echipamentul poate avea dimensiuni începând cu 30
cm x 50 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 15 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice sau din mase lemnoase tratate împotriva intemperiilor,
montate pe un schelet metalic. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Jucărie pe arc” se adresează unei categorii de vârstă mică (2-6 ani). În funcție de modelul echipamentului se poate
facilita accesul copiilor cu dizabilități.
• Cățărătoare simplă
„Cățărătoare simplă” este un echipament de joacă conceput pentru dezvoltare fizică, echilibru, coordonare și forță.
Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, dezvoltarea echilibrului și interacțiunea între copii. Este prevăzut cu bare
de tracțiune/cățărare.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Întreg ansamblu poate avea dimensiuni cuprinse între
3 ml și 8 ml și 1,7 m înălțime, iar zona de siguranță poate avea până la 40 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din materiale rezistente. Materialele trebuie să respecte toate normele în
vigoare.
„Cățărătoare simplă” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (4-15 ani). Pnetru a permite participarea copiilor
cu varstele mai sus menționate este necsear ca înălțimea pieselor să varieze conform înălțimii specifice copiilor.
Echipamentul trebuie să faciliteze accesul copiilor cu dizabilități.
• Bandă circulară pentru echilibristică

pagina 7 / 22
„Bandă circulară pentru echilibristică” va fi un echipament de joacă conceput pentru , echilibru, cățărare și interacțiune
între copii. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, dezvoltarea echilibrului și interacțiunea. Este prevăzut cu o
bandă circulară rotativă și schelet metalic.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de circa 200 cm
în diametru, iar zona de siguranță poate avea până la 30 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice montate pe un schelet metalic sau din mase lemnoase
tratate împotriva intemperiilor. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Bandă circulară pentru echilibristică” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (6-12 ani). Datorită complexității
echipamentului nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Casă mică
„Casă mică”, va fi un obiect de joacă interactiv menit să dezvolte latura creativă și cea socială. Principalele funcțiuni
sunt: interacțiunea între copii, dezvoltarea imaginației și joaca în colectiv.
„Casa mică” va simula conceptul locuinței la o scară adecvată copiilor. Obiectul nu ar trebui să aibă o arie mai mare de
4 m2, iar zona de siguranță poate avea până la 20 m2. Ca gabarit ale obiectului de joacă, înălțimea va fi de maxim 2 m,
iar în plan 1,5m – 2m pe ambele direcții.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice sau lemn, montate pe un schelet metalic. El trebuie să
respecte toate normele în vigoare.
„Casa mică” se va adresa unei categorii de vârstă variabilă (1-9 ani). Echipamentul trebuie să faciliteze accesul copiilor
cu dizabilități.
• Platformă rotativă tip carousel
„Platformă rotativă tip carousel” este un echipament clasic de tip carousel conceput pentru dezvoltare fizică și
echilibru.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice medii . Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 160 cm
x 160 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 25 m2.
Acest echipament trebuie să aibă o structură metalică. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Platformă rotativă tip carousel” se adresează unei categorii de vârstă variabilă ( 4-12 ani). Datorită modului de
folosire al echipamentului nu este necesară asigurarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Structură complexă tip piramidă
„Structură complexă tip piramidă” este un echipament de joacă conceput pentru dezvoltare fizică, echilibru,
coordonare, escaladă și interacțiune socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, echilibrului, curiozității și
joaca în colectiv. Este prevăzut cu tobogan, platforme acoperite, bare și plase și bare de escaladă.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 800
cm x 1000 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 85 m2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice, plase și platforme montate pe un schelet metalic.
Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Structură complexă tip piramidă” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (5-12 ani). Echipamentul trebuie să
faciliteze accesul copiilor cu dizabilități.
• Structură escaladă XL
„Structură escaladă XL” este un echipament de joacă de mari dimensiuni, conceput pentru dezvoltare fizică,
coordonare, escaladă și interacțiune socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, escaladă și joaca în colectiv.
Este prevăzut cu tobogan, platforme acoperite, bare de tracțiune și plase și bare de escaladă.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 2500
cm x 2500 cm și înălțime de 950 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 160 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice și plase din funie, montate pe un schelet metalic.
Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.

pagina 8 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

„Structură escaladă XL” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (5-12 ani). Datorită complexității echipamentului
nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Tobogan dublu
„Tobogan dublu” este un echipament de joacă conceput pentru dezvoltare fizică, coordonare și interacțiune.
Principalele funcțiuni sunt echilbrul, coordonarea și joaca în colectiv. Este prevăzut cu 2 tobogane, platformă și
scară sau pantă de cățărare cu prinderi.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice moderate. Întreg ansamblu poate avea dimensiuni de
până la 200 cm x 400 cm, înălțimea totală poate fi de până la 200 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 30
m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice montate pe un schelet metalic sau din mase
lemnoase tratate împotriva intemperiilor. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Tobogan dublu” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (2-8 ani). Echipamentul trebuie să faciliteze
accesul copiilor cu dizabilități.
• Cățărătoare spațială -L
-M
„Cățărătoare spațială” este un ansamblu de joacă de diverse dimensiuni, conceput pentru dezvoltare fizică, echilibru,
coordonare, escaladă și interacțiune socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, echilibrului, curiozității și
joaca în colectiv. Este prevăzut cu platforme, scări, bare de tracțiune, plase și bare de escaladă. Diversele versiuni
variază în mărime și complexitate.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 350
cm x 450 cm în cazul structurilor mici și 1200 cm x 1600 cm, iar zona de siguranță poate avea de la 35 m 2 în cazul
structurilor mici, până la 170 m2 în cazul celor mai mari.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice montate pe un schelet metalic. Materialele trebuie să
respecte toate normele în vigoare.
„Cățărătoare spațială” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (6-15 ani). Datorită complexității echipamentului
nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Structură escaladă M
„Structură escaladă” este un echipament de joacă de diverse dimensiuni, conceput pentru dezvoltare fizică, echilibru,
coordonare, escaladă și interacțiune socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, echilibrului, curiozității și
joaca în colectiv. Este prevăzut cu plase de escaladă. Cele două versiuni variază în mărime și complexitate.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 400
cm x 800 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 80 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din plase de funie prinse de un schelet metalic. Materialele trebuie să
respecte toate normele în vigoare.
„Structură escaladă” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (5-12 ani). Echipamentul trebuie să faciliteze
accesul copiilor cu dizabilități.
• Ansamblu de joacă complex
„Ansamblu de joacă complex” este un ansamblu de echipamente de joacă de mari dimensiuni, conceput pentru
dezvoltare fizică și socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, echilibrului, curiozității și joaca în colectiv.
Este prevăzut cu platforme, scări, tobogane, tuburi suspendate, plase și panouri de escaladă.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 900
cm x 1200 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 150 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice montate pe un schelet metalic, sau din mase lemnoase
tratate. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.

pagina 9 / 22
„Ansamblu de joacă complex” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (4-12 ani). Datorită complexității
echipamentului nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Colibă cu tobogan și scară
„Colibă cu tobogan și scară” va fi un ansamblu de joacă conceput pentru dezvoltare fizică și interacțiune. Principalele
funcțiuni sunt echilbrul, coordonarea și joaca în colectiv. Va fi prevăzut cu tobogan, scară, platformă acoperită, traseu
echilibristică și rampă/plasă cățărare.
Acest ansamblu va fi conceput pentru activități fizice moderate. Întreg ansamblu poate avea dimensiuni de până la 400
cm x 700 cm și o înălțime maximă de 360 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 50 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice montate pe un schelet metalic sau din mase lemnoase
tratate împotriva intemperiilor. Materialele trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Coliba cu tobogan și scară” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (2-10 ani). Echipamentul trebuie să faciliteze
accesul copiilor cu dizabilități.
• Structură escaladă și echilibristică
„Structură escaladă și echilibristică” este un echipament de joacă de mici dimensiuni, conceput pentru dezvoltare
fizică, echilibru, coordonare, escaladă și interacțiune socială. Principalele funcțiuni sunt, dezvoltarea forței, echilibrului,
curiozității și joaca în colectiv. Este prevăzut cu pantă pentru echilibru, bare de tracțiune, plase și bare de escaladă și
panou cățărare.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 200
cm x 800 cm, iar zona de siguranță poate avea până la 36 m 2.
Acest echipament trebuie să fie construit din mase plastice și funie, montate pe un schelet metalic. Materialele
trebuie să respecte toate normele în vigoare.
„Structură escaladă și echilibristică” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (3-8 ani). Datorită complexității
echipamentului nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
Structura de rezistenţă a elementelor componente a echipamentelor
Structura de rezistenţă a elementelor componente a echipamentelor trebuie să permită accesul mai multor copii
simultan şi să nu existe zone de gâtuire care să pună în pericol securitatea şi integritatea corporală a copiilor.
Materialele din care se vor realiza echipamentele trebuie să fie greu inflamabile, sa nu ardă sub acţiunea directă a
flăcării şi să fie tratate astfel încât să întârzie procesul de ardere.
Materialele ce se pot folosi sunt:
• lemn protejat împotriva intemperiilor;
• oţel protejat împotriva coroziunii;
• răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă;
• panouri din polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice (HDPE);
Lemnul folosit trebuie să fie uscat, fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeţei şi nu trebuie să prezinte
aschii sau fragmente mai mari ce pot duce la rănire prin înţepare, agăţare sau să ducă la accidentarea copiilor.
Elementele din lemn trebuie de asemenea să fie tratate împotriva îmbătrânirii premature, a degradării datorate de
acţiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheţ-dezgheţ) şi împotriva dăunătorilor.
Părţile componente ale locurilor de joacă din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă vor fi rezistente la abraziune şi
la acţiunea UV şi vor fi lucioase şi colorate (culori indicate ar fi roşu, galben, albastru şi se vor evita culorile închise,
nuanţele de gri şi verde). Materialele din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă trebuie să prezinte calităţi
superioare astfel încât să nu îşi modifice forma şi culoarea în condiţiile de temperaturi ridicate (80-90° C). Ele vor fi
realizate după standarde ergonomice moderne având suprafeţe netede şi margini rotunjite având caliatatea suprafeţei
liberă de orice imperfecţiune gen crăpături, viraje ale culorilor, băşici sau aspect zimţat. Grosimea elementelor
executate din ăşini poliesterice armate cu fibră de sticlă trebuie să fie suficient de mare pentru a prelua sarcinile şi
tensiunile mecanice respectând toate standardele în viguare. Lemnul este un material natural, rezista cu succes in

pagina 10 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

conditii vitrege, absoarbe si elibereaza umezeala. Cu toate acestea daca exista perioade indelungate cu temperaturi
extreme acesta poate crapa. Conform standardelor o crapatura de pana la 8 mm este permisa. polietilena pentru
acoperişuri, panouri de siguranţa şi jocuri de apă. Un mare avantaj al acestui material constă in eliminarea posibilitatii
unei contaminari a copiilor cu substante toxice. Spre deosebire de alte materiale similare, este rezistenta la UV si nu se
decoloreaza. Elementele din polietilena vor arata ca noi si dupa multi ani de folosire. Datorita tehnologiei multistrat
desenele sunt integrate in structura si nu se decoloreaza in timp.
Părţile proeminente ale şuruburilor situate în părţile accesibile ale echipamentelor trebuie să fie acoperite, conform SR
EN 1177/2008.
Se vor folosi elemente constitutive din capace de protecţie ale elementelor de îmbinare, stâlpilor sau a elementelor
componente ale modulelor de siguranţă din material plastic (HDPE) sau din răşini poliesterice armate cu fibră de sticlă
(PAFS).
Sistemele de prindere în sol vor fi obligatoriu confecţionate din metal tratat prin zincare şi vopsire, prinse în fundaţii
din beton. Celelalte elemente de îmbinare metalice nu vor prezenta muchii şi colţuri ascuţite.
Fundaţiile:
• vor fi executate din beton cu dimensiuni astfel încât să asigure stabilitatea echipamentelor;
• ele nu trebuie să fie o sursă de pericol sau să prezinte risc de împiedicare;

Toate echipamentele montate – obiectele de joc şi mobilierul urban trebuie să fie fixate în beton.
Acoperirile suprafeţelor spaţiilor de joacă pentru copii vor fi realizate cu materiale pentru atenuarea impactului cu
solul conform SR EN 1177/2008. Suprafaţa de joacă va fi protejată cu dale de cauciu cu suprafaţa sintetică de
dimensiunea 100x100x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de minim 2-4 cm
pentru a atenua lovirea accidentală din cădere.
Pentru instalarea echipamentelor se va ţine cont de SR EN 1176-7/2008 – Ghid de instalare, control, întreţinere şi
utilizare.
Pentru elementele de rezistenţă se vor folosi procedeele de sudare omologate şi sudori autorizaţi ISCIR pentru spaţii
de joacă.
Executantul lucrărilor trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru concepţia soluţiilor constructive, alegerea
materialelor, calculul de rezistenţă al elementelor componente echipamentelor care trebuie să fie potrivite cu
condiţiile funcţiunii date şi cu stabilitatea procedurilor de încercare şi verificare tehnică. Executantul lucrărilor trebuie
să ia în considerare atât o utilizare normală a echipamentelor cât şi o utilizare incorect previzibilă.
Conform HG 1102/2002 pentru a fi în conformitate cu îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate, executantul va
obţine un certificat de conformitate tip eliberat de ISCIR-CERT pentru fiecare echipament de joacă în parte. De
asemenea pentru fiecare echipament cât şi pentru mobilierul urban executantul va prezenta o declaraţie de
conformitate conform HG 1102/2002.

Pe fiecare echipament va fi inscripţionat vizibil şi durabil datele de identificare a producătorului, denumirea


echipamentului, seria si anul de fabricaţie, modul de utilizare şi comportamentul adecvat, categoria de vârstă căreia i
se adresează, limita de greutate şi înălţimea copiilor, starea de sănătate şi condiţiile specifice de funcţionare pentru
fiecare echipament.
Producătorul trebuie să furnizeze recomandări şi instrucţiuni legate de amplasarea, montarea, instalarea, exploatarea,
întreţinerea, evaluarea riscurilor şi categoriile de utilizatori. Toate acestea conform HG 1102/2002 vor fi sub forma
unor documente ce vor însoţi echipamentele.
Perioada de garanţie a tuturor echipamentelor trebuie să fie de minim 12 luni, perioadă în care se vor asigura în mod
gratuit piesele de schimb necesare înlocuirii celor deteriorate.

pagina 11 / 22
La recepţia spaţiilor de joacă acestea vor fi predate curate- fără depozite de pământ sau resturi de betoane sau alte
resturi rămase în urma amenajării.
La terminarea lucrărilor la intrarea în spaţiul de joacă va fi montat un panou conform HG 1102/2002 care va cuprinde
următoarele date:regulamentul de funcţionare al spaţiului de joacă, denumirea parcului şi numărul autorizaţiei de
funcţionare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, datele de identificare a exploatantului parcului inclusiv
adresa-sediul şi numere de telefon în caz de urgenţă ale salvăroo, pompierilor, poliţiei şi al protecţiei consumatorilor.
Acest panou trebuie să fie confecţionat şi inscripţionat astfel încât să reziste la intemperii.
Amenajare micro-zonă de joc şah/table
Micro-zona amenajată pentru jocul de şah/table are o suprafaţă de 140 mp şi este închisă cu un gard perimetral cu o
dimensiune de 49 ml. Aici se propune amplasarea a 5 bucăţi mese de şah/table fiecare cu câte 2 scaune. Mesele sunt
destinate jocurilor statice şi pe ele pot sta atât copii cât şi adulţi, fiind dimensionate pentru capacitatea adulţilor.

5. Amenajare micro-zonă de fitness – 495 mp;


Se propune amenajarea unei micro-zone de fitness cu o suprafaţă de 495 mp. Aparatele de fitness propuse a se
amplasa în această zonă vor fi:
• Echipament pentru dezvoltarea abdomenului tip banchetă
• Echipament pentru dezvoltarea picioarelor tip bicicletă
• Echipament pentru dezvoltarea mâinilor și picioarelor
• Echipament pentru dezvoltarea bustului, picioarelor și taliei

Suprafaţa de amplasare a aparatelor de fitness va fi protejată cu paviment din dale de cauciu (antitraumă) cu suprafaţa
sintetică de dimensiunea 100x100x7 cm. Grosimea a fost stabilită a fi de 7 cm pentru că aceasta trebuie să fie de
minim 2-4 cm pentru a atenua lovirea accidentală din cădere. Avantajele acestor dale sunt date de faptul că sunt
estetice, suprafaţa lor este curată necesitând o întreţinere uşoară, sunt impermeabile permiţând ca apa de ploaie se
scurge între ele fiind drenată dedesupt având picioruşe. Ele nu trebuie montate direct pe suprafaţa de pământ ci
trebuie ca suprafaţa de montare să fie pregătită, săpătură şi turnare de beton/asfalt cât mai neted pentru a permite
lipirea de aceasta. Pentru ca această suprafaţă să nu se încingă prea tare în perioadele de vară se recomandă alegerea
culorii verde pentru aceste dale de cauciuc.
Deoarece la amenajarea unui astfel de loc pentru sport, normele de protecţie şi siguranţa impun respectarea mai
multor reguli care nu pot fi negociate în nici un fel, există câţiva factori de care trebuie să se ţină seama atunci cand se
alege o anumită configuraţie pentru un loc de fitness. Esentialitatea acestora este indiscutabila si de o importanta
reala.
O pondere mare în amenajarea locului de fitness îl are suprafaţa de siguranţă, modul de realizare al acesteia depinzând
direct de înălţimea de cădere a echipamentelor alese. Suprafaţa de siguranţă reprezintă perimetrul din jurul
echipamentelor de fitness.
• Echipament pentru dezvoltarea abdomenului tip banchetă
„Echipament pentru dezvoltarea abdomenului tip banchetă” este conceput pentru dezvoltarea mușchilor abdominali și
lombari precum și imbunătățirea posturii. Se compune din banchetă cu prindere pentru picioare, montată pe un stalp
central. Opțonal se poate opta pentru un model cu acoperiș de protecție.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 100
cm x 120 cm, iar zona de gardă poate avea până la 15 m 2.
Este indicat ca acest echipament să fie construit din oțel sau aluminiu galvanizat. Materialele trebuie să respecte toate
normele în vigoare.
„Echipament pentru dezvoltarea abdomenului tip banchetă” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (15+ ani).
Datorită mecanicii exercițiilor nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.

pagina 12 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

• Echipament pentru dezvoltarea picioarelor tip bicicletă


„Echipament pentru dezvoltarea picioarelor tip bicicletă” este conceput pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor. Se
compune din șezut și spătar cu bare de prindere pentru mâini, montate pe un stalp central. Opțonal se poate opta
pentru un model cu acoperiș de protecție.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 90 cm
x 180 cm, iar zona de gardă poate avea până la 15 m 2.
Este indicat ca acest echipament să fie construit din oțel sau aluminiu galvanizat. Materialele trebuie să respecte toate
normele în vigoare.
„Echipament pentru dezvoltarea picioarelor tip bicicletă” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (15+ ani).
Datorită mecanicii exercițiilor nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Echipament pentru dezvoltarea mâinilor și picioarelor
„Echipament pentru dezvoltarea mâinilor și picioarelor” este conceput pentru dezvoltarea mușchilor mâinilor și
picioarelor. Se compune din două posturi cu funțiuni diferite. Unul pentru dezvoltarea exclusivă a picioarelor și
cealalaltă ( de tip bicicletă eliptică ) pentru dezvoltarea mâinilor și picioarelor concomitent, ambele fiind prinse de
stalpi. Opțonal se poate opta pentru un model cu acoperiș de protecție.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 90 cm
x 300 cm, iar zona de gardă poate avea până la 25 m 2.
Este indicat ca acest echipament să fie construit din oțel sau aluminiu galvanizat. Materialele trebuie să respecte toate
normele în vigoare.
„Echipament pentru dezvoltarea picioarelor tip bicicletă” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (15+ ani).
Datorită mecanicii exercițiilor nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.
• Echipament pentru dezvoltarea bustului, picioarelor și taliei
„Echipament pentru dezvoltarea bustului, picioarelor și taliei” este conceput pentru dezvoltarea mușchilor bustului,
taliei și picioarelor. Se compune din trei posturi cu funțiuni diferite. Unul pentru dezvoltarea exclusivă a picioarelor, un
altul pentru dezvoltarea taliei și cealalalt pentru dezvoltarea bustului, ambele fiind prinse de stalpi. Opțonal se poate
opta pentru un model cu acoperiș de protecție.
Acest echipament este conceput pentru activități fizice intense. Echipamentul poate avea dimensiuni de până la 120
cm x 250 cm, iar zona de gardă poate avea până la 25 m 2.
Este indicat ca acest echipament să fie construit din oțel sau aluminiu galvanizat. Materialele trebuie să respecte toate
normele în vigoare.
„Echipament pentru dezvoltarea bustului, picioarelor și taliei” se adresează unei categorii de vârstă variabilă (15+ ani).
Datorită mecanicii exercițiilor nu este obligatorie facilitarea accesului copiilor cu dizabilități.

Structura de rezistenţă a elementelor componente a echipamentelor


Structura de rezistenţă a elementelor componente a echipamentelor trebuie să permită accesul mai multor persoane
simultan şi să nu existe zone care să pună în pericol securitatea şi integritatea corporală a celor care folosesc
echipamentele.
Materialele din care se vor realiza echipamentele trebuie să fie greu inflamabile, sa nu ardă sub acţiunea directă a
flăcării şi să fie tratate astfel încât să întârzie procesul de ardere. Structura de rezistenţă e bine să fie din metal
galvanizat protejat prin vopsire în câmp electrostatic, iar elementele colorate să fie confectionate din polietilenă.
Materialele utilizate în construcția echipamentelor trebuie să îndeplinească standardele de siguranță în vigoare.
Suprafetele trebuie să fie bine finisate astfel încât să nu existe pericolul de înțepare sau tăiere (margini rotunjite și
șlefuite). Este indicat a fi confecționate din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări și intemperii.

Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului și sunt conectate de trunchi (structură principală a

pagina 13 / 22
echipamentului) trebuie confecționate din țeavă galvanizată de minim 3 mm grosime iar elementele imobile care sunt
conectate de trunchi trebuie confecționate din țeava metalică sau teava galvanizata de minim 3 mm grosime.
Componentele imobile ar trebui să fie construite dintr-o singură bucată. Şezuturile și accesoriile trebuie confecționate
din polietilenă . Daca se alege alt material acesta trebuie să fie rezistent la UV și la mediul exterior. Şezutul și
accesoriile trebuie să fie ergonomice și confecționate dintr-o singură bucată pentru a nu putea fi distruse uşor. În afară
de mânerele din polietilenă, toate celelalte mânere trebuie să fie confecționate din plastic special sau cauciuc special
(coeficient maxim de aderență) pentru a preveni alunecarea membrelor datorată transpirației sau umidității mediului
exterior. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele au fost acoperite cu capace de protecție. Părţile
proeminente ale şuruburilor situate în părţile accesibile ale echipamentelor trebuie să fie acoperite, conform SR EN
1177/2008.

6. Amenajarea micro-zonă pentru animale de companie


Micro-zona amenajată pentru animale de companie -câini, are o suprafaţă amenajată de 1380 mp şi un gard
perimetral de jur împrejur. Se propune amplasarea de dispersoare pentru pungi gunoi câini.

7. Amenajare zonă Sport-mese tenis de masă , 1 teren de baschet – 886 mp (tenis de masă -392 mp, baschet
-494 mp)
Zona de Sport este amplasată în partea estică a parcului. Pardoseala zonei meselor de tenis de masă va fi tratată
asemănător ca zona aleilor. Suprafaţa acestei zone este de 392 mp.
Zona terenului de baschet este amplasată în apropierea Aleii Sălaj.
Terenul de baschet are prevăzute elementele necesare jocului de baschet respectiv coşuri de baschet amplasat pe
stâlpi din oţel vopsit în câmp electrostatic cu panou din fibră de sticlă şi inel din oţel.
Astfel la terenul de baschet suprafaţa de joc trebuie să fie executată din elemente de tip tartan, elemente de
origine poliuretanică din cauciuc special cu o grosime medie de circa 13 mm. Această suprafaţă este indicată în toate
activităţile de tip atletism şi terenuri multisport. Suprafaţa permite jocul facil şi accidentarea uşoară în caz de impact.
Covorul care se realizează este indicat a fi executat din minim 3 straturi: primul care ar trebui să fie o amorsă pentru
stratul suport, stratul de bază care ar trebui să fie un binder poliuretanic şi cu o grosime de minim 10 mm iar apoi
stratul de uzură care în general este gros de minim 3 mm. Acoperirea din poliuretan este compusă din granule sau fibre
de cauciuc şi lianţi pe bază de poliuretan.
Cerinţele tehnice şi funcţionale pentru îmbrăcăminţi sintetice sunt:
- structura conformă;
- rezistenţa la uzură a suprafeţei;
- flexibilitate/elasticitate conformă cu disciplina sportivă practicată;
- coeficient de alunecare conform cu disciplina sportivă practicată;
- buna rezistenţă la îmbătrânire, în special în ceea ce priveşte culoarea, elasticitatea şi rezistenţa la
uzură;
– suprafaţa să se poată usca repede.
Obligatoriu se vor respecta toate reglementările tehnice cuprinse în Normativul NP 066-01 „Normativ privind proiectarea
terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10-1995". Pentru
elementele din oţel se vor respecta şi prevederile STAS 10107/0.
8. Amenajarea micro-zonă pentru animale de companie
Micro-zona amenajată pentru animale de companie -câini, are o suprafaţă amenajată de 1116 mp şi un gard
perimetral . Se propune amplasarea de dispersoare pentru pungi gunoi câini şi obiecte de joacă pentru câini.
9. Instalaţii sanitare – sistem de irigații, toaletă publică, fântână de băut apă și cișmele
În incinta parcului se vor fora două puțuri, unul de mare adâncime care va alimenta cu apă potabilă două fântâni

pagina 14 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

publice de băut apă și o cișmea, și unul de mică adâncime, care va alimenta cu apă sistemul de irigații cu aspersoare și
o toaletă publică (grup sanitar construcție).
DESCRIEREA OBICTIVULUI
Obiectivul va fi dotat cu sistem de irigații, toaletă publică, fântâni de băut apă și cișmele. La nivelul parcului se
alternează spațiile verzi cu suprafetele betonate, spații de joacă pentru copii și spații pentru fitness.
Instalaţii irigare spatiu verde
Alimentarea cu apă a aspersoarelor și a toaletei publice se realizează dintr-un puț forat la mică adâncime. Pe racordul
de apă, la iesirea din puț, într-un cămin de de vane, se montează: vane de izolare, filtru, precum şi contore pentru
măsurarea consumului de apă.
Sistemul de irigare este prezentat de principiu. Acesta se va coordona, la o faza ulterioară, cu tema de proiectare ce va
fi furnizată proiectantului de către furnizorul agreat de benefiar.
Pe perioada rece a anului instalația va fi golită de apă.
Instalatii toalată publică (grup sanitar construcție) racordată la utilități
La baza lucrării vor sta

 proiectul de arhitectură şi schiţa de amplasare în planul general;


 temele de proiectare;
 Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii;
 normativul I9/94 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;
 normativ P118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor;
 prescripţii privind protecţia muncii, regulamentul privind protecţia şi igiena în construcţii;
 standarde de stat privind proiectarea instalaţiilor sanitare: STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la
construcţii civile şi industriale"; STAS-1795 "Canalizări interioare".
Necesarul de apă de alimentare al obiectivului având parter, se calculează în conformitate cu STAS 1343/0, STAS
1343/2 şi STAS 1478.
Necesarul de apă se calculează pentru nevoi igienico - sanitare şi de băut. Acest debit necesar, precum şi coeficienţii de
uniformitate a debitelor respective se stabilesc conform cu STAS 1343/0 şi STAS 1478.
Construcția este dotată cu două grupuri sanitare repartizate pe sexe. Un grup sanitare pentru femei și unul pentru
bărbați. Grupul sanitar pentru femei este echipat cu trei vase de colset și trei lavoare, iar cel pentru barbați, este
echipat cu două vase de closet, trei lavoare și trei pisoare. Numărul de obiecte sanitare este în conformitate cu
normele româneşti în vigoare. În total, grupurile sanitare aferente cladirii sunt echipate cu 6 lavoare, 5 vase de closet,
și trei pisoare. Apa caldă se va prepara centralizat, cu boiler electric montat în spatiul tehnic.
Instalaţii sanitare interioare
Instalaţii pentru consumul curent de apă
Acestea constau în:
-Instalaţii sanitare de alimentare cu apă rece din puțul de mică adâncime
-Instalaţii sanitare de apă rece şi apă caldă de distribuţie la grupuri sanitare
-Instalaţie de preparare a apei calde menajere.
Instalaţii pentru canalizare
Acestea constau în:
-Instalaţie de canalizare a apelor uzate menajere cu deversare în reţeaua exterioară de canalizare.
Pentru alimentarea cu apă
Acestea constau din: alimentarea cu apă rece, printr-un puț forat în incinta parcului, de mică adâncime. Conducta de
alimentare apă rece va fi din PEHD (polietilenă de înaltă densitate) îngropată în pământ sub adâncimea de îngheţ, pe
pat de nisip. Pentru canalizare colectoare Dn 125cm /Dn 200cm, racordate la reţeaua de canalizare existentă în zonă.

pagina 15 / 22
Canalizarea apelor meteorice
Apele meteorice sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi şi burlane exterioare, şi dirijate la nivelul terenului.
Instalatii interioare de apă rece/caldă
Distribuţia apei reci la grupurile sanitare se realizează printr-un sistem cu coloane şi distribuţie inferioară la nivelul
fiecărui obiect sanitar. La intrarea în clădire, pe conducta de apă rece se va monta un filtru de impurităţi.
Conductele de distribuţie şi coloanele de apă rece sunt protejate cu tuburi izolatoare cu grosimea izolaţiei de 13mm.
Rigidizarea conductelor orizontale de apa rece se face cu ajutorul unor semi-cămăşi montate pe conductă.
Apa caldă se va prepara centralizat, cu boiler electric montat în localul tehnic.
Se va urmări ca la execuţie să se respecte distanţele minime normate a conductelor de apă faţă de conductorii
electrici. În punctele de cotă minimă şi acolo unde conductele formează un sac se prevăd robinete de golire.
Conductele de legătură la obiectele sanitare se vor monta în şliţ în perete la 10 - 15 cm de pardoseală. Legăturile de la
robinetele de secţionare la bateriile şi robinetele obiectelor sanitare vor fi racorduri flexibile, protejate cu bandă de
inox elicoidală.
Instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece şi caldă se vor realiza din tuburi de polietilenă reticulară, pentru
instalaţii sanitare, îmbinată prin presare la rece.
Canalizarea apelor uzate menajere
Apele uzate menajere ale clădirii sunt colectate prin colectoare orizontale amplasate sub pardoseala parterului.
Coloanele de canalizare vor fi prevăzute cu ventilare primară realizată prin prelungirea coloanelor de canalizare
deasupra terasei şi montarea de piese de capăt la capătul superior.
Instalaţiile interioare de canalizare menajeră se vor realiza cu tuburi din polipropilenă, etanşată cu garnituri din
elastomeri.
Apele meteorice sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi şi burlane exterioare, şi dirijate la nivelul terenului.
Instalații exterioare de canalizare
Apele uzate menajere ale clădirii sunt colectate într-o reţea de canalizare exterioară. Reţeaua exterioară va fi montată
îngropat la adâncimea minimă de îngheţ.
Măsuri igienico-sanitare
Obiectivul a fost dotat cu obiecte sanitare, conform normelor de echipare în vigoare, obiecte ce vor fi alimentate cu
apă potabilă rece, apă caldă menajeră şi vor fi racordate la canalizare.
Măsuri pentru protecția mediului ( protecția calității apelor)
Obiectivul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei calităţii apelor.
Sursele de poluanţi sunt obiectele de la grupurile sanitare, de la care se evacuează ape uzate menajere sau
convenţional curate.
Diverse
Instalaţiile vor fi date în exploatare după efectuarea tuturor verificărilor şi probelor prevăzute.
Montarea conductei colectoare de canalizare se va începe de la ieşirea ei din clădire, mergând spre punctul cel mai
îndepărtat care trebuie racordat. Montarea coloanelor de canalizare se executa plecând de la cota cea mai de jos spre
acoperis. Coloanele trebuie montate in poziţie perfect verticală. Toate conductele orizontale ale canalizării se vor
monta 2560cu panta indicată în proiect.
Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis, conform planurilor.
Montajul obiectelor sanitare se va începe după terminarea lucrărilor de finisare şi se va face conform detaliilor
furnizate de producător.
Lucrările de izolare a conductelor vor fi începute numai după efectuarea probelor de presiune. Izolaţiile se vor aplica
numai după curăţirea şi grunduirea suprafeţelor.
Umplutura de pământ se va executa numai după probarea instalaţiilor.
Instalaţiile de apă rece şi caldă vor fi supuse la următoarele încercări:

pagina 16 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

-încercarea de etanşeitate la presiune. Se va efectua înainte de montarea armăturilor de serviciu şi a


aparatelor, poziţiile acestora fiind buşonate. Presiunea de încercare va fi de 4 bar. Instalaţia se va menţine sub presiune
20 minute, timp în care nu se admite nici o scădere a presiunii. În caz contrar se vor remedia neetanşeităţile şi se va
reface proba. După încheierea probei se face proces verbal de probă.
-încercarea de funcţionare a instalaţiei. Se va verifica dacă la toate punctele de consum se asigură
debitul prevăzut.
Instalaţia de canalizare va fi supusă la următoarele încercări:
-încercarea de etanşeitate se va face controlând traseele conductelor şi îmbinările.Punctele de
îmbinare ce se închid cu elemente de mascare vor fi încercate pe parcursul lucrărilor, înainte de închiderea lor,
încheindu-se procese verbale pentru lucrări ascunse.
-încercarea de funcţionare, se va face prin punerea în funcţiune a obiectelor sanitare în măsură să
realizeze debitul de calcul al instalaţiei
Înainte de darea în folosinţă, conductele se vor spăla, lăsând apa să curgă până la limpezire.
Pe timpul desfăşurării lucrărilor de construcţii - montaj se vor respecta prevederile republicane privind protecţia muncii
precum şi cele PSI.
Proiectul va fi verificat conform Legii Calităţii în Construcţii la următoarele exigenţe de calitate: A, B, C, D, E, F.
Orice modificare la prezenta documentaţie solicitată de beneficiar sau de constructor se va face numai cu acordul
proiectantului.
Fântâni de apă potabilă și cișmea
Fântânile publice de apă potabilă și cișmeaua vor fi alimentate de la un puț de mare adâncime, forat în incinta parcului,
prin intermediul unei rețele de apă nou montată in incinta parcului.
Pe conductele de alimentare se vor monta vane de izolare și filtre. Conducta de alimentare cu apă va fi executată din
PEHD şi va fi montată îngroat la adâncimea minimă de 80 cm faţă de generatoarea superioară. Evacuarea apelor
menajere se va face în rețeaua de canalizare ( nou executată) prin intermediul unui cămin de racord.
Pe perioada rece a anului instalația va fi golită de apă.
Respectarea legislației în vigoare
Documentația va respecta normele în vigoare la data elaborării:
 proiectul de arhitectură şi schiţa de amplasare în planul general;
 temele de proiectare;
 Legea 10/1995 cu privire la calitatea în construcţii;
 normativul I9/94 privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare;
 normativ I9/1-1996 privind exploatarea instalațiilor sanitare
 STAS 1342 Condiții tehnice de calitate a apei potabile
 SR 1343-1/1996 Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităților de apă potabilă pentru localităti
urbane și rurale;
 SR 4163-1/1995 Alimentări cu apă. Rețele de distribuție.Prescripții fundamentale de proiectare;
 SR 4163-2/1995 Alimentări cu apă. Rețele de distribuție.Prescripții de calcul;
 SR 4163-3/1995 Alimentări cu apă. Rețele de distribuție.Prescripții de execuție și exploatare;
 normativ P118/2 Privind securitatea la incendiu – Partea II - Instalații de stingere;
 normativ P118/99 privind siguranţa la foc a construcţiilor;
 prescripţii privind protecţia muncii, regulamentul privind protecţia şi igiena în construcţii;
 standarde de stat privind proiectarea instalaţiilor sanitare: STAS-1478 "Alimentarea interioară cu apă la
construcţii civile şi industriale"; STAS-1795 "Canalizări interioare".
 SR 1846-1/2006 Canalizări exterioare.Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape

pagina 17 / 22
uzate de canalizare.
 SR 1846-2/2007 Canalizări exterioare.Prescripții de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape
meteorice;
 STAS 2308-81- Alimentări cu apă și canalizări. Capace și rame pentru cămine de vizitare;
 STAS 2448-82 – Canalizări. Cămine de vizitare. Prescripții de proiectare;
 Ordinul M.A.I. Nr 163/28.02.2007 pentru aprobarea „Normelor generale de apărare împotriva incendiilor”
 C300-1994 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora;
 Norme generala de protecție a muncii – Ministerul Muncii și Protecției Sociale 1996.

10. Amenajare suprafaţă plantată – 8884 mp


Vegetatia este reprezentata de arbori si arbusti din urmatoarele specii: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Acer
negundo, Platanus occidentalis, Fraxinus excelsior, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Acer platanoides” Crimson king”, Tilia
tomentosa, Tilia cordata, Acer sacharinum, Prunus cerasifera, prunus cerasifera var Pissardii, Fostitzia viridisima,
Spiraea bumalda, Spiraea van houttei, Cornus sanguinea, Hibiscus siriacus.
In general vegetatia este bine dezvoltata dar aceasta necesita imbunatatiri prin imbogatirea acesteia si introducerea de
noi specii care sa aduca un plus de imagine si colorit parcului.
Amenajarea parcului a tinut cont de dispozitia aleilor si stilul adoptat, vegetatia venind in completarea functiunilor prin
aliniamente pe traseul perimetral al aleilor cu exemplare din specia Acer sacharinum, portul, forma si marimea la
maturitate asigurand gradul necesar de umbrire pentru perioadele cu temperaturi excesive de peste an.
In apropierea bancilor pozitionate la marginea aleilor, a zonelor cu echipamente de fitness si a zonelor cu echipamente
de joaca pe categorii de varsta se vor regasi grupari de arbusti foiosi si rasinosi din urmatoarele specii: Berberis,
Budleja, Cornus, Cotoneaster, Deutzia, Forsitzia, Hibiscus, Hidrangea, Kerria, Mahonia, Philadelphus, Spiraea, Tamarix,
Juniperus.
Grupul sanitar va fi inconjurat cu gard viu din specia Ligustrum ovalifolium care la maturitete va crea un ecran de
mascare a acestuia in peisajul parcului.
Local pe unele zone de gard au fost amplasate exemplare de plante agatatoare din specia Wisteria floribunda care la
maturitate si sub o intretinre corespunzatoare va oferii un avedarat spectacol de colori si un moros placut in perioada
de inflorire maxima de la inceputul primaverii.
Alegerea speciilor, compozitiile si combinatiile de plante au tinut cont de factorii climatici, comportarea acestora in
timp, inaltimea la maturitate, necesitatile acestora de intretinere in timp, rezistenta la factorii de mediu si poluare.
Suprafetele gazonate au fost astfel gandite pentru a fi usor de intretinut atat din punct de vedere al irigarii, tunderii si
al aplicarii tratamentelor fitosanitare atat de necesare pentru a mentine o culoare si un aspect ingrijit pe toata
perioada anului.
Gardurile vii vor masca prin linii vii şi expresive marginile aleilor sau vor funcţiona ca elemente de delimitare. Ele
protejează vizitatorii parcului de zgomotul şi fumul provenit de la mijloacele de transport care circulă pe străzile
adiacene parcului, şi care în funcţie de dimensiunile lor, vor proteja de soarele excesiv din perioada de vară.
Amplasarea arborilor şi arbuştilor se va face astfel încât să se combinele culorile şi nuanţele frunzişurilor, florilor şi
fructelor, funcţie de sezonul de vegetaţie, astfel încât spaţiile verzi să fie variate, urmărindu-se efectele curative ale
culorilor. Ca un exemplu pentru asigurarea nuaţelor diferite de verde, pe tot parcursul anului pe tot spaţiul proiectat se
propune plantarea unor arbori din specii de foioase (paltin, castan, scorus, salcie, etc.) şi specii de conifere (molid şi
brad argintiu, ienupăr, chiparos, etc.).
Arbuştii au rol însemnat în înfrumuseţarea grupelor de arbori. Ei umplu golul rămas liber în partea inferioară a
arborilor, între grupele de arbori şi fac trecerea de la arbori la flori şi gazon.
La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de duratele perioadelor de înfrunzire, înflorire şi fructificare pentru a obţine o

pagina 18 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

succesiune permanentă a acestora în succesiunea anotimpurilor, de la primăvară până în toamnă.


Criterii de alegere a speciilor
La alegerea speciilor s-a avut în vedere alegerea cu prioritate a speciilor autohtone, specifice condiţiilor locale
(altitudine, latitudine, longitudine, temperaturi medii anuale, durata sezonului de vegetaţie, durata perioadei de îngheţ
şi regimul precipitaţiilor). Condiţiile climatice cu un regim de temperatură moderat.
Particularităţi biologice ale speciilor
Având în vedere amplasamentul şi clima zonală s-a prevăzut plantarea unor specii autohtone sau a unora aclimatizate
în zone similare.
Lucrările investiţionare de plantare au în vedere în special plantarea de zone cu vegetaţie joasă şi elemente de talie
medie care contribuie la ameliorarea calităţii aerului, deoarece noxele emise de autoturisme sunt la nivelul solului, la
fel ca şi depunerea prafului.
Se prezintă următoarele plante utilizate (care pot fi înlocuite de plante din aceaşi specie şi de aceiaşi provenienţă):
• Gazon;
Arbori:
• Acer sacharinum - Arţar -Paltin argintiu ;
• Robinia hispida - Salcâm roşu „roz”;
• Catalpa bignonioides;
• Acer ginala - Arţar de manciuria;
• Elaeagnus angustifolia – Sălcioara;
• Ginkgo biloba;
• Albitzia julibrissin – Arbore de mătase;
• Liriodendron tulipifera – Tulipan;
• Rhus hirta Laciniata;
• Prunus cerasifera Nigra;
• Koeulreuteria paniculata;
Arbuşti:
• Berberis thunbergii Atropurpureum;
• Budleja davidii „Empire Blue”;
• Budleja davidii „Fascinating”;
• Budleja davidii „Peace”;
• Chaenomeles japonica;
• Comus alba Sibirica;
• Cotoneaster horizontalis;
• Deutzia crenata;
• Forsitzia viridisima;
• Hibiscus siriacus;
• Hidragea macrophylla;
• Hosta fortunei;
• Keria japonica;
• Mahonia aquifolium;
• Philadelphus coronarius;
• Spiraea bumalda;
• Tamarix tetandra;
• Juniperus horiyontalis;

pagina 19 / 22
• Ligustrum ovallifolium;
La amenajaarea spaţiului s-a ţinut cont de:
• înălţimea speciilor:
◦ plantarea verticală asigură trecerea de la construcţii spre zona verde ;
◦ arbuştii compensează goliciunea trunchiurilor arborilor din partea de jos a acestora şi fac trecerea de la
arbori la gazon;
◦ gardurile vii, formate din vegetaţie de înălţime mai mică dirijează circulaţia pe alee şi protejează zonele
verzi de intervenţia nedorită a animalelor;
• forma şi dimensiunile coroanelor:
◦ coroanelor arborilor şi arbuştilor propuşi au de regulă forma ovală în timp ce altele au formă conică.
• forma şi culoarea frunzelor şi fructelor:
◦ plantele arbustive care nu depăşesc înălţimea omului au fost alese după culoarea şi forma florilor şi
perioada de înflorire.

11. Instalaţii electrice -sistemul de iluminat


Descrierea lucrărilor de instalații electrice
Proiectul de instalații electrice cuprinde:
 Alimentarea cu energie electrică
 Instalaţia de iluminat
 Instalaţia de protecție contra tensiunilor accidentale de contact
Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a tabloului aferent spaţiului verde/parcului se va realiza în conformitate cu avizul
tehnic de racodare eliberat de Enel Distribuţie.
Instalaţia de iluminat
Iluminatul aleilor din parc se va realiza cu stâlpi de 4m echipaţi cu corp ornamental cu leduri şi spoturi pentru spaţiile
verzi cu leduri. Acestea asigura un nivel de iluminare sub coronamentul arborilor. Amplasamentul lampadarelor este
optim pentru o zona cu vegetaţie abundentă creând o ambianţă plăcută pe timp de noapte. Modelul ansamblului
stâlp+corp de iluminat întregeşte gama de mobilier de parc fiind realizat special pentru spaţii verzi. Spoturile de
iluminat montate la nivelul solului sunt folosite pentru a scoate în evidenţă porţiuni de zone peisagistice, utilizează
ultima generaţie în tehnologia de iluminare cu LED. Acestea sunt proiectate să funcţioneze câţiva ani fară service.
Instalaţia de protecţie contra tensiunilor accidentale de contact
Instalaţiile de protecţie contra electrocutărilor au fost proiectate conform Normativului I-7-11 şi a standardelor STAS
2612, SREN 61140/2006, STAS 12604, STAS 12604/4, STAS 12604/5.
Din tabloul general al locației vor fi alimentate electric boilerele electrice din grupurile sanitare și pompele pentru
puțurile forate.
Protecţia prin legare la nulul de protecţie va fi realizată prin legarea tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice
care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protecţie (diferit
de conductorul de nul de lucru). Conductorul de nul de protecţie va fi legat la priza de pământ în tabloul principal.
Astfel toate carcasele utilajelor, motoarelor electrice, cutiile, uşile şi ramele tablourilor de distribuţie, etc. vor fi legate
la aceasta instalaţie de protecţie. Traseul cablurilor de alimentare a iluminatului exterior va fi însoţit de platbanda
OLZn 40x4mmp. Tablourile principale şi de distribuţie se vor lega la o priza de pământ artificială formată din electrozi
de OL Zn 21 /2 “ si 3m lungime legaţi printr-o platbandă de OL Zn 40x4 mm. Se va măsura rezistenţa de dispersie
astfel încât să fie mai mică de 4 ohm. Adâncimea de montaj a prizei de pământ va fi de 80 cm. Alimentarea cu energie
electrică se va realiza de la reţeaua publică existentă, în conformitate cu specificaţiile operatorului local. Înainte de
începerea lucrărilor se va solicita acceptul în scris al acestuia.

pagina 20 / 22
PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL
Bd. Aviatorilor nr. 63, etaj 5, birou 1
C.U.I.: RO 30213957
Nr. ord. Reg. Com.: J40/5683/18.05.2012

Materiile prime folosite vor fi: pavaje din granit pentru alei, pe strat suport din beton, borduri din granit la marginea
aleilor, bănci si echipamente de joacă tratate cu soluţii antiseptice si ignifuge, coşuri de gunoi, obiecte de joaca în
culori vii, stâlpi de iluminat. Aprovizionarea cu materiale se va asigura de către executantul lucrării în funcţie de graficul
pe fazele de execuţie al lucrărilor.

d) Situaţia existentă a utilităţilor


-necesarul de utilităţi pentru varianta propusă
-racordarea la reţelele utilitare existente în zonă în cazul alimentării cu energie electrică.
-soluţii tehnice de asigurare cu utilităţilor
• Utilităţile se vor asigura după cum urmează:
◦ alimentarea cu apă: prin două puțuri forate în incinta parcului (unul de mare adâncime pentru apă
potabilă și unul de mică adâncime);
◦ canalizarea: racordare la reţeaua de canalizare existentă în zonă;
◦ alimentarea cu energie electrică: se va realiza de la reţeaua electrică existentă în zonă;

e)concluziile evaluării impactului asupra mediului


Lucrările nu vor avea un impact negativ asupra mediului.

III.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general


11565.934 mii lei fără TVA echivalent în euro 2599.787 mii euro
7180.301 mii lei fără TVA echivalent în euro 1613.986 mii euro
2. Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei

IV.SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Bugetul local al Primăriei Sector 5

V. ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI

- Total personal, din care personal de executie-nu este cazul


- Locuri de munca nou-create-nu este cazul

VI.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIŢIEI


-Valoare totala 14262.751 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 3205.977 mii euro (inclusiv TVA)
-din care: constructii-montaj. 8903.573 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 2001.343 mii euro (inclusiv TVA)
- Esalonare
- Durata de realizare 6 (luni)
Capacitati (in unitati fizice)-nu este cazul
Alţi indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizată investiţia-nu este cazul

pagina 21 / 22
VII.AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU
1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei
2. certificatul de urbanism

B. PIESE DESENATE
1. plan de situaţie (scara 1:2000);
2. plan de situatie ( scara 1:500);
3. plan releveu (scara 1:200)
4. plan propunere (scara 1:200)

Intocmit
Arh. Nicolae HALMAGHI

pagina 22 / 22

S-ar putea să vă placă și